MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 133/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 133         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 19 februarie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

91. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016

 

92. - Hotărâre pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

93. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

71. - Decizie privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

72. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

361. - Decizie privind sancţionarea Societăţii LCG CONCEPT - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 965/2014;

 - Hotărârea Guvernului nr. 19/2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, constând în cantităţile de produs energetic din stocul disponibil şi produse alimentare din stocurile disponibile şi cele rezervă de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 16.690,86 mii lei, exclusiv transportul.

Art. 2. - (1) Transportul produselor alimentare prevăzute în anexă se efectuează cu mijloacele auto de transport din dotarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

(2) Transportul produsului energetic prevăzut în anexă se face de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale prin achiziţionarea serviciilor de transport feroviar şi cele anexe şi auxiliare acestora, în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) şi celor ale categoriei 18 şi 20 din anexa nr. 2B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, servicii care sunt încadrate la numerele de referinţă CPV 60200000-0 - transport feroviar şi 63711000-6 - servicii anexe pentru transportul feroviar.

Art. 3 - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 68901 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantităţile de produse prevăzute în anexă, aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza documentelor justificative întocmite conform prevederilor legale.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vederea preluării ajutorului la destinaţie.

Art. 5. - Predarea produselor prevăzute în anexă se realizează la Chişinău, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, de către reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi ai Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, autorităţilor abilitate de Guvernul Republicii Moldova.

Art. 6. - Cheltuielile de ambalare şi transport cu mijloacele proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acţiunii de livrare a produselor prevăzute în anexă se suportă din veniturile proprii realizate conform art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Reîntregirea stocurilor rezervă de stat se asigură din veniturile proprii realizate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 598/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, cu suma de 3.130 mii lei, la capitolul 80.01 „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă”, titlul II, cod 20, „Bunuri şi servicii”, pentru achiziţionarea serviciilor de transport feroviar ale produsului energetic prevăzut în anexă.

Art. 9. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei repartizate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la solicitarea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Dan-Cornel Baranga

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 februarie 2016.

Nr. 91.

 

ANEXA

 

LISTA

produselor acordate de către România ca ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

Valoarea (mii lei)

1.

Făină

kg

10.000

30,52

2.

Mălai

kg

10.000

34,88

3.

Orez

kg

10.000

50,14

4.

Paste făinoase

kg

10.000

54,50

5.

Conserve carne

kg

48.000

784,80

6.

Conserve pate

kg

60.000

915,60

7.

Conserve din legume

kg

32 450

353,71

8.

Zahăr

tone

1.170,185

3.061,21

9.

Păcură

tone

16.295

11.405,50

TOTAL

 

 

16.690,86

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) lit. b), al art. 21 alin. (4), precum şi al art. 22 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modelele, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, în care sunt introduse documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului de către Compania Naţională „Poşta Română” - S.A., prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului exterior, prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului interior, prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Se aprobă modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale certificatului de alegător, prevăzute în anexa nr. 4.

(5) Se aprobă modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale autocolantului cu menţiunea „VOTAT”, prevăzute în anexa nr. 5.

(6) Modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale buletinului de vot prin corespondenţă sunt stabilite conform art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 13 din Legea nr. 288/2015.

Art. 2, - (1) Instrucţiunile privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor se tipăresc pe hârtie ofset, format A4 tipar policromie faţă, o culoare verso.

(2) Modelul instrucţiunilor privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 3. - (1) Se stabileşte ordonatorul de credite prevăzut de art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 288/2015 ca fiind Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.

(2) Tipurile de servicii şi produse poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(3) Tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, specifice Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., sunt prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 4. - (1) Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. emite factura aferentă serviciilor şi/sau produselor prevăzute în anexa nr. 7 la pct. 1.1.1,1.2.1,1.3,1.4,2.1.1,2.2 şi 2.3 până cel mai târziu la data de 9 decembrie a anului în care au loc alegerile parlamentare.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională are obligaţia de a efectua plata către Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. până la data de 31 decembrie a anului în care au loc alegerile parlamentare.

(3) Pentru trimiterile poştale prevăzute în anexa nr. 7 la pct. 2.1.1, sosite ulterior datei de 31 decembrie a anului în care au loc alegerile parlamentare, Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. va emite factura până cel târziu la data de 10 martie a anului ulterior celui în care au loc alegerile parlamentare.

(4) Factura prevăzută la alin. (3) include şi contravaloarea serviciilor conexe, prevăzute în anexa nr. 7 la pct. 2.2 şi 2.3.

(5) Pentru prestarea serviciilor prevăzute în anexa nr. 7, Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. are obligaţia de a ţine contabilitate separată, cu evidenţierea tuturor costurilor aferente.

(6) în cazul prevăzut la alin. (3) şi (4), Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională are obligaţia de a efectua plata către Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. până la data de 31 martie a anului ulterior celui în care au loc alegerile parlamentare.

Art. 5. - (1) Preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă şi locţiitorul acestuia primesc câte o indemnizaţie de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate.

(2) Membrii birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă primesc câte o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate.

(3) Persoanele care fac parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă primesc câte o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate.

(4) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.

(5) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) se face în baza listelor de prezenţă semnate de către preşedinţii birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă.

(6) Ordonatorul principal de credite din bugetul căruia se va face plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) va fi stabilit conform art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Marius-Raul Bostan

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 februarie 2016.

Nr. 92.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelele, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

 

1. În situaţia utilizării produsului Corespondenţă internaţională prioritară cu confirmare de primire, plicul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente va îndeplini următoarele caracteristici tehnice:

a) modelul plicului este TE4;

b) se tipăreşte pe hârtie kraft într-o singură culoare, care trebuie să asigure lipirea siliconică;

c) este securizat din punctul de vedere al deschiderii cu o etichetă prevăzută cu elemente de securitate grafică şi ştanţare împotriva dezlipirii;

d) va conţine o etichetă securizată cu număr TP - COLECTOR;

e) este personalizat cu etichete conţinând numele, prenumele şi adresa alegătorului, precum şi un cod de bare de trimitere poştală.

2. În situaţia utilizării produsului Express Mail Services, plicul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 va îndeplini următoarele caracteristici tehnice:

a) modelul plicului este C3;

b) este plastifiat, având cinci culori faţă (portocaliu, albastru, gri deschis, roşu, galben) şi trei culori verso (portocaliu, albastru, gri deschis);

c) asigură deschiderea autoadezivă pe latura mică;

d) este confecţionat din folie de polietilenă rezistentă la transportul de documente, trimiteri;

e) este închis pe latura mică prin lipire cu banda autoadezivă, siliconică;

f) este personalizat cu etichete conţinând numele, prenumele şi adresa alegătorului, precum şi un cod de bare de trimitere poştală.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului exterior

 

Plicul exterior prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente va îndeplini următoarele caracteristici tehnice:

a) modelul plicului este TB4;

b) se tipăreşte pe hârtie kraft într-o singură culoare care trebuie să asigure lipirea siliconică;

c) este securizat din punctul de vedere al deschiderii cu o etichetă prevăzută cu elemente de securitate grafică şi ştanţare împotriva dezlipirii;

d) este personalizat cu numele şi prenumele alegătorului, precum şi cu adresa de corespondenţă a acestuia;

e) este personalizat cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, precum şi un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului interior

 

Plicul interior prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente va îndeplini următoarele caracteristici tehnice:

a) modelul plicului este TC4, acesta fiind identic pentru toţi alegătorii prin corespondenţă;

b) se tipăreşte pe hârtie ofset care trebuie să asigure lipirea siliconică;

c) este securizat din punctul de vedere ai deschiderii cu o etichetă prevăzută cu elemente de securitate grafică şi ştanţare împotriva dezlipirii.

 

ANEXA Nr. 4

 

Modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale certificatului de alegător

 

ROMÂNIA

 

CERTIFICAT DE ALEGĂTOR

 

Nume …………………………………………..…………

 

Prenume  …………………………………………………

 

CNP  ……………………………………………………..

 

Adresa  …………………………………..………………

………………………………………………….…………

 

Act identitate serie …… nr. ……………………………

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul (a) …………………………………………………

 

…………………………………………………….………………,

(nume şi prenume)

 

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că mi-am exercitat în mod liber, direct şi secret, dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul ……..

 

 

 

Data  …………… Semnătura  …………………………………..

 

NOTE:

- Certificatul de alegător va avea format A5, tipar policromie faţă.

- Certificatul de alegător este securizat, fiind imprimat cu cerneală specială pe hârtie cu filigran Stema României şi va conţine elemente de securitate grafică.

- Declaraţia se semnează şi se datează olograf de către alegător.

- Certificatul de alegător poate fi utilizat o singură dată la exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor. *)

 

ANEXA Nr. 5

 

Modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale autocolantului 1) cu menţiunea „VOTAT

 

NOTE:

Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „VOTAT” şi cu menţiunea privind anul scrutinului are latura de 20 mm. Autocolantul este imprimat pe hârtie autocolantă, tipar 1+0 culori şi este securizat cu elemente de securitate grafică.


* Se înscrie anul scrutinului.

1) Modelul autocolantului este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

 

Modelul instrucţiunilor privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

Instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

I. Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă transmise alegătorului sunt următoarele:

a) un plic exterior, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător;

b) un plic interior, în care vor fi introduse opţiunile de vot;

c) două autocolante cu menţiunea „VOTAT”, care vor fi lipite de către alegător pe opţiunile acestuia din buletinele de vot prin corespondenţă;

d) certificatul de alegător, care va fi semnat şi datat olograf de către alegător;

e) un buletin de vot prin corespondenţă pentru alegerea Senatului;

f) un buletin de vot prin corespondenţă pentru alegerea Camerei Deputaţilor,

II. 1. Alegătorul va lipi un autocolant cu menţiunea „VOTAT” pe buletinul de vot prin corespondenţă pentru alegerea Senatului şi un autocolant cu menţiunea „VOTAT” pe buletinul de vot prin corespondenţă pentru alegerea Camerei Deputaţilor.

2. Alegătorul va introduce buletinul de vot prin corespondenţă pentru alegerea Senatului şi buletinul de vot prin corespondenţă pentru alegerea Camerei Deputaţilor în plicul interior pe care îl va sigila,

3. Alegătorul va completa, semna şi data olograf certificatul de alegător.

4. Alegătorul va introduce plicul interior sigilat şi certificatul de alegător, completat, semnat şi datat olograf, în plicul exterior pe care îl va sigila.

5. Alegătorul va depune plicul exterior sigilat la orice oficiu poştal sau în orice cutie poştală. Plicul exterior sigilat poate fi depus de către alegător la orice operator de curierat pe cheltuiala sa.

Data-limită până la care alegătorul trebuie să depună în cutia poştală sau la oficiul poştal plicul exterior sigilat, conform pct. II.5, astfel încât acesta să fie livrat biroului electoral competent, în termenul prevăzut de lege este *

 

NOTĂ:

Textul instrucţiunilor va fi însoţit de elemente grafice şi imagini exemplificative.

Se înscrie data-limită de livrare specifică zonei în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

 

ANEXA Nr. 7

 

Tipurile de servicii şi produse poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

1. Fluxul - plecări trimiteri poştale din România

1.1. Serviciul confirmare de primire prevăzut la art. 2 pct. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013

1.1.1. Denumire produs: corespondenţă internaţională prioritară cu confirmare de primire (AR)

1.2. Serviciul Express prevăzut de pct. 1.1 lit. d) din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007, cu modificările şi completările ulterioare

1.2.1. Denumire produs: Express Mail Services (EMS)

1.3. Serviciul abonament lunar preluare trimiteri poştale de la sediul tipografiei

1.4. Servicii tipografice (servicii de tipar, servicii de tipar date variabile cu personalizare, servicii prelucrare baze de date, servicii de inserţie a materialelor în plicuri, servicii de ambalare, servicii pregătire expediţii poştale)

2. Fluxul - sosiri trimiteri poştale în România

2.1. Serviciul corespondenţă răspuns prevăzut de regulamentele Uniunii Poştale Universale

2.1.1. Denumire produs: corespondenţă comercială - răspuns internaţională (IBRS/CCRI)

2.2. Serviciul abonament lunar livrare trimiteri la sediile birourilor electorale

2.3, Servicii conexe (prelucrări suplimentare trimiteri, monitorizare zilnică etc.)

 

ANEXA Nr. 8

 

Tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, specifice Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

 

1. Fluxul - Plecări trimiteri poştale din România

1.1. Cheltuieli generale pentru confecţionarea materialelor:

a) cheltuieli de tipar:

b) cheltuieli de tipar date variabile cu personalizare;

c) cheltuieli achiziţie diverse materiale (de exemplu: plicuri speciale, etichete autocolante etc.);

d) cheltuieli prelucrare baze de date;

e) cheltuieli de inserţie a materialelor în plicuri;

f) cheltuieli de ambalare;

g) cheltuieli de pregătire expediţii şi prelucrări ulterioare (sortare, tipar documente expediţii - borderouri, confirmări de primire, etichete sac, scanare trimiteri poştale şi documente etc.);

h) alte cheltuieli materiale.

1.2. Cheltuieli necesare asigurării serviciilor poştale internaţionale:

1.2.1. Serviciul confirmare de primire - tarif poştal pentru expedierea trimiterilor de corespondenţa internaţională prioritară cu confirmare de primire (AR), conform treptei de greutate

1.2.2. Serviciul Express - tarif poştal pentru expediere Express Mail Services (EMS), conform ţării de destinaţie şi treptei de greutate

1.2.3. abonament lunar pentru preluarea trimiterilor poştale de la sediul tipografiei (Imprimeria Naţională/Fabrica de Timbre - oficiul poştal de prezentare)

2. Fluxul - Sosiri trimiteri poştale în România

2.1. Cheltuielile necesare asigurării serviciilor poştale internaţionale pe fluxul de retur:

a) Serviciul corespondenţă răspuns internaţională (CCRI/IBRS) “ tarif pentru trimiterile CCRI/IBRS, conform treptei de greutate;

b) abonamentul lunar aferent trimiterilor CCRI/IBRS;

c) abonament lunar aferent livrării trimiterilor poştale sosite/sediu Birou electoral pentru votul prin corespondenţă (CCRI, trimiterile poştale returnate, confirmări de primire (AR-uri)].

2.2. Cheltuieli pentru prelucrări ulterioare, generate de:

a) sortarea trimiterilor CCRI/IBRS pe birouri electorale pentru votul prin corespondenţă şi în cadrul birourilor, în ordine alfabetică;

b) întocmirea borderourilor de predare-primire CCRI/IBRS pe fiecare birou electoral;

c) tipărirea în două exemplare a borderourilor de predare-primire CCRI/IBRS;

d) emiterea raportului periodic (status trimiteri - raport complex).

2.3. Alte cheltuieli pentru situaţii neprevăzute

2.3.1. Cheltuieli cu timbre poştale:

a) pentru situaţiile în care operatorul poştal extern nu acceptă returnarea trimiterilor CCRI cu greutate >50g se poate solicita acestuia:

- contra-cost, transmiterea de timbre poştale reprezentând contravaloarea pentru trimiterile prioritare simple de corespondenţă cu destinaţia România (conform tarifelor percepute în ţara de provenienţă a returului); în acest caz, operatorul poştal extern emite lectura către Compania Naţională „Poşta Română” - S.A. în vederea achitării contravalorii acesteia.

2.3.2. Cheltuieli pentru dotarea Biroului de Schimb Internaţional şi a Fabricii de Timbre.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

Având în vedere dispoziţiile:

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;

- Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014;

- Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012;

- Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 20 decembrie 2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, denumită în continuare Ordonanţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Normele metodologice vizează implementarea următoarelor programe operaţionale; Programul operaţional Regional, Programul operaţional Asistenţă tehnică, Programul operaţional Competitivitate, Programul operaţional Capital uman, Programul operaţional Capacitatea administrativă, Programul operaţional Infrastructură mare şi Programul operaţional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate.

Art. 2 - în scopul aplicării prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile de management pot încheia acte adiţionale la contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii.

Art. 3. - Autoritatea de management stabileşte prin contract/decizie/ordin de finanţare încheiat cu beneficiarul valorile concrete pentru limitele maxime/minime ale elementelor valorice, procentuale sau temporale stabilite în cuprinsul normelor metodologice prevăzute în anexă, cu respectarea condiţiilor specifice de implementare ale programului operaţional pe care îl gestionează.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

 

Bucureşti, 18 februarie 2016.

Nr. 93.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

CAPITOLUL I

Programarea bugetară a fondurilor aferente fondurilor europene şi a contribuţiei publice naţionale

 

Art. 1. - (1) Creditele de angajament şi creditele bugetare aferente finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) şi (5) din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor.

(2) în bugetele Ministerului Transporturilor, al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se cuprind şi creditele de angajament şi creditele bugetare aferente finanţării valorii totale a proiectelor beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor respective

(3) Creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat sau cu ocazia legilor de rectificare.

(4) în vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2), beneficiarii de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(5) din Ordonanţă au obligaţia să completeze Formularul nr. 1 - Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri europene, prevăzut în anexa nr. 1.

(5) Formularul nr. 1 - Fişa de fundamentare a proiectului este elaborată de departamentul/structura responsabil/ responsabilă cu propunerea la finanţare/implementarea proiectului şi va fi semnată de conducătorul acestuia/acesteia.

(6) Structura abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă, va cuprinde în buget sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) în baza Formularului nr. 1 - Fişa de fundamentare a proiectului avizat de autoritatea de management a programului operaţional în cadrul căruia se propune la finanţare/se finanţează proiectul sau pe baza contractului/deciziei/ordinului de finanţare aferent/aferentă proiectului.

(7) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a întocmi şi solicita deschiderea creditelor bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi prevăzute la art. 6 alin. (1)-(5) din Ordonanţă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Art. 2. - (1) Creditele de angajament şi creditele bugetare aferente finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor bugetare.

(2) în vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă au obligaţia să completeze Formularul nr. 1 - Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri europene, fără a mai solicita avizul autorităţilor de management.

(3) Beneficiarii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă au obligaţia ca la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanţare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar competent, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanţă, să prezinte o copie a formularului bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”, prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul în curs, anexă la bugetul ordonatorului de credite, întocmit în baza fişei de fundamentare prevăzute la alin. (2), aferentă proiectului propus/aprobat la finanţare în cadrul programului operaţional respectiv, semnat şi ştampilat de ordonatorul principal de credite.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia să asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor operaţionale, cât şi pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi publice locale finanţate integral/parţial din bugetul local.

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi a repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 6 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management pe baza solicitării de finanţare transmise de beneficiari,

Art. 3. - Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene, din anexa nr. 1, este destinat fundamentării formularului bugetar privind proiectul finanţat/propus la finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, stabilit prin Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar în curs.

Art. 4. - (1) Sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene şi cofinanţarea publică pentru fiecare program operaţional se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite bugetare în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, referitor la finanţarea programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene.

(2) Sumele prevăzute la art. 9 şi 10 din Ordonanţă se cuprind în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare conform prevederilor art. 11 din Ordonanţă.

Art. 5. - (1) Limitele admise pentru depăşirile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Ordonanţă se aprobă de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.

(2) Verificarea de către fiecare autoritate de management a respectării prevederilor alin. (1) se face prin transformarea în euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/ deciziile/ordinele de finanţare încheiate, luându-se în considerare cursul InfoEuro din luna în care s-a solicitat aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.

(3) Pentru dezangajarea fondurilor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţă, autorităţile de management stabilesc valoarea fondurilor rămase neutilizate în urma atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în vederea contractării ulterioare, în conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, după caz, în ordinea priorităţilor, ce urmează a fi stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, până la atingerea plafonului stabilit.

(4) Pentru angajarea ulterioară a sumelor rezultate din creanţele bugetare, din rezilierea contractelor de finanţare şi din economii, autorităţile de management stabilesc valoarea acestora şi reconsideră corespunzător sumele aferente procentelor de finanţare pe surse, aşa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanţare, în vederea încheierii unor noi contracte de finanţare, în conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, după caz, în ordinea priorităţilor ce urmează a fi aprobată prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, până la atingerea limitelor aprobate potrivit alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Fluxuri financiare şi evidenţă contabilă

 

Art. 6. - (1) în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă care au în implementare proiecte finanţate din fonduri europene:

a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţă, precum şi din bugetele ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii fondurilor europene, cofinanţării publice, precum şi altor cheltuieli decât cele eligibile;

b) sumele aferente rambursării cotei-părţi din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanţării din fonduri europene, se virează de către autorităţile de management, conform art. 22 alin. (1) din Ordonanţă, în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor, la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea sau în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codurile de identificare fiscală ale Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul proiectelor prevăzute la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă.

(2) Autorităţile de management notifică în scris beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţă, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă cu privire la sumele virate în conturile de venituri, utilizând Formularul nr. 2 - Notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor europene, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 7. - În cazul beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă, care au în implementare proiecte finanţate din fonduri europene:

a) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunzătoare cofinanţării de la bugetul de stat, se virează de către autoritatea de management din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare în conturile de venituri bugetare ale beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestora la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea sau în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor, alţii decât instituţii publice;

b) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunzătoare finanţării din fonduri europene, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către autorităţile de management din conturile de disponibil prevăzute la art. 37 în conturile de venituri bugetare ale beneficiarilor care au calitatea de instituţii publice deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestora la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea sau în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor, alţii decât instituţii publice, după caz.

Art. 8. - Rambursarea către beneficiari a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi art. 7 se realizează în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare, precum şi conform procedurilor interne ale autorităţilor de management.

Art. 9. - (1) Transferul sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene, inclusiv cele aferente prefinanţării, din conturile Autorităţii de certificare în conturile autorităţilor de management se realizează la termenele şi pe baza documentelor prevăzute în acordurile încheiate între Autoritatea de certificare şi fiecare autoritate de management.

(2) Modalitatea de efectuare de către Autoritatea de certificare a operaţiunilor de schimb valutar a sumelor reprezentând prefinanţări şi rambursări de cheltuieli eligibile primite de la Comisia Europeană, în euro, în contul de disponibil deschis la Banca Naţională a României, pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de certificare şi plată, se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene.

Art. 10. - Autorităţile de management au obligaţia stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare a termenilor şi condiţiilor privind derularea operaţiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:

a) condiţiilor de acordare şi recuperare a prefinanţării;

b) termenului maxim de efectuare de către autoritatea de management a plăţilor aferente prefinanţării/cererilor de plată/rambursării cheltuielilor eligibile;

c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare aferente perioadei de implementare a proiectului, precum şi obligativitatea actualizării acestuia în funcţie de cererile de plată/rambursare decontate de autoritatea de management;

d) documentelor justificative necesare plăţii prefinanţării/ cererilor de plată/rambursării cheltuielilor eligibile;

e) obligaţiei ca fiecare cerere de rambursare transmisă de beneficiar să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului;

f) regulilor conform cărora beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută;

g) sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării termenelor şi condiţiilor stabilite prin prezentele norme metodologice şi prin Ordonanţă, inclusiv condiţiile în care se realizează rezilierea unilaterală a contractului/deciziei/ordinului de finanţare;

h) condiţiilor şi termenului la care sunt dezangajate fondurile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţă.

Art. 11. - Transferul sumelor aferente prefinanţării/cererilor de plată/rambursării cheltuielilor eligibile din conturile autorităţilor de management în conturile beneficiarilor se efectuează, după autorizarea cheltuielilor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale.

Art. 12. - (1) Beneficiarii de proiecte finanţate din fonduri europene au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.

(2) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat care implementează proiecte potrivit prezentelor norme metodologice, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă înregistrează în conturi în afara bilanţului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza notificărilor primite de la autorităţile de management conform art. 6 alin. (2).

(3) Instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat raportează trimestrial Ministerului Finanţelor Publice înregistrările prevăzute la alin. (2).

(4) în aplicarea prevederilor alin. (3) se emit proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(5) Instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local care implementează proiecte potrivit prezentelor norme metodologice înregistrează în conturi în afara bilanţului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene efectuate de către autorităţile de management potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonanţă.

 

CAPITOLUL III

Prefinanţarea

 

Art. 13. - (1) Transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari pentru cheltuielile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanţă, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se realizează cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:

a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanţare, pentru fiecare tranşă, care cuprinde: tipul/tipurile de cheltuieli pentru care se acordă prefinanţarea şi perioada pentru care se solicită, liderul de parteneriat/partenerii care trebuie să efectueze respectivele cheltuieli, precum şi suma solicitată;

b) anexarea statelor estimative de plată pentru cheltuielile salariale, centralizatoarelor estimative pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi/sau onorariilor sau a deconturilor estimative aferente deplasărilor interne/externe;

c) existenţa conturilor deschise, pe numele beneficiarului/ liderului de parteneriat pentru activităţile proprii/partenerilor unde trebuie virate sumele aferente prefinanţării, conform activităţilor asumate în contractul/decizia/ordinul de finanţare.

(2) Prefinanţarea se acordă atât din fonduri europene, cât şi din cofinanţarea publică asigurată din bugetul de stat corespunzător cotelor stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanţare.

(3) Contribuţia proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului şi se reflectă în cererea de rambursare aferentă prefinanţării.

Art. 14. - (1) Prefinanţarea se acordă în tranşe, fiecare tranşă acoperind contravaloarea cheltuielilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanţă, pentru o perioadă de maximum 3 luni, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranşă să depăşească durata contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(2) Solicitările privind acordarea tranşelor de prefinanţare, cu excepţia primei solicitări, includ obligatoriu, pe lângă informaţiile prevăzute la art. 13, sumele rambursabile rămase necheltuite din fonduri europene şi cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat şi neincluse în cererea/cererile de rambursare aferentă/aferente tranşei anterioare de prefinanţare.

(3) Suma efectiv transferată de către unităţile de plată aferentă fiecărei solicitări de tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, reprezintă diferenţa dintre cuantumul estimat al cheltuielilor rambursabile pentru care se acordă tranşa solicitată şi suma cheltuielilor rambursabile rămasă neutilizată, în conturile beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerilor, din tranşa anterioară şi/sau suma cheltuielilor neeligibile constatate ulterior acordării tranşei anterioare, după caz.

Art. 15. - (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligaţia depunerii, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat tranşa de prefinanţare, a unei cereri de rambursare prin care se justifică utilizarea prefinanţării de către beneficiar/liderul de parteneriat şi parteneri, după caz, transferate de către autoritatea de management, precum şi a contribuţiei proprii aferente cheltuielilor eligibile incluse în documentele justificative anexate cererii de rambursare.

(2) Autorităţile de management au obligaţia recuperării prefinanţării din cererile de rambursare transmise conform alin. (1), corespunzător surselor de finanţare din care aceasta a fost acordată, conform prevederilor art. 13 alin. (2).

(3) Autorităţile de management au obligaţia recuperării întregii sume acordate ca tranşă de prefinanţare şi nejustificată în cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat nu depune cerere de rambursare în termenul prevăzut la alin. (1) şi propune rezilierea contractului/deciziei/ordinului de prefinanţare.

(4) Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarii/ liderii de parteneriat pentru activităţile proprii/partenerii, alţii decât instituţii publice, au obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată aceasta.

(5) Sumele primite ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiari/parteneri în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.

(6) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. (5) şi art. 13 alin. (1) lit. c), corespunzătoare sumelor de prefinanţare rămase disponibile în conturi, şi valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorităţii de management şi se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanţării, cei târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.

(7) în cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/ partenerul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate conform alin. (6) şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligaţia de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene şi cofinanţării publice asigurate din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală.

(8) Prefinanţarea acordată beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, precum şi beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Art. 16. - Sumele aferente fondurilor europene rezultate din operaţiunile prevăzute la art. 15 alin. (6) şi (7) se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional, iar sumele aferente cofinanţării publice rezultate din operaţiunile prevăzute la art. 15 alin. (6) sunt virate lunar de autoritatea de management în contul de venit al bugetului de stat.

 

CAPITOLUL IV

Mecanismul decontării cererilor de plată

 

Art. 17. - (1) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii/liderii de parteneriate/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanţă, au obligaţia de a-şi plăti integral contribuţia proprie aferentă facturilor induse în cererea de plată anterior depunerii acestora.

(2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri europene, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6) din Ordonanţă.

(3) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate în parteneriat.

(4) în aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Ordonanţă, în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, liderii de parteneriat, instituţii publice prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă, depun cereri de plată, doar în numele partenerilor lor, cu condiţia ca aceşti parteneri să nu se încadreze în prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă.

Art. 18. - (1) Beneficiarii pot depune cereri de plată care să conţină facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate.

(2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de plată aferentă facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, atât în nume propriu, cât şi în numele partenerilor.

(3) După efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 17 alin. (2) la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În vederea asigurării unui management financiar riguros, în situaţia în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecţii din cereri de rambursare, autoritatea de management diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste situaţii beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume.

(4) în cazul proiectelor implementate în parteneriat, după efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează liderului de parteneriat pentru activităţile proprii şi/sau partenerilor contravaloarea cheltuielilor rambursabile în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurtător de dobândă. În vederea asigurării unui management financiar riguros, în situaţia în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecţii din cereri de rambursare, autoritatea de management diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste situaţii, beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume.

(5) în ziua următoare efectuării virării, autoritatea de management/organismele intermediare va/vor transmite beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pe numele fiecăruia dintre aceştia.

(6) Notificarea prevăzută la alin. (5) trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în Formularul nr. 3 - Notificare aferentă cererii de plată, prevăzut în anexa nr. 3:

a) numărul şi data facturilor şi ale facturilor de avans;

b) codul de identificare fiscală şi denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanţilor de lucrări;

c) suma cheltuielilor eligibile aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să fie plătite de beneficiar/lider de parteneriat/partener din suma primită detaliată pe cheltuiala eligibilă şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente întregii cheltuieli eligibile;

d) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să fie plătite de beneficiar din contribuţia acestuia, detaliată pe contribuţia proprie eligibilă şi alte cheltuieli decât cele eligibile;

e) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN şi codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management în care unităţile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situaţia în care nu au fost respectate prevederile legale.

(7) O copie a notificării transmise beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor se depune de aceştia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile.

(8) în notificările transmise beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1), rubricile aferente sumelor care trebuie să se plătească de către beneficiari/liderii de parteneriat/parteneri din contribuţia proprie a acestora se completează cu „zero”.

(9) în situaţia în care pentru plăţile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (3) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligaţia de a majora bugetele locale cu sumele respective, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În aceleaşi condiţii vor fi majorate şi bugetele instituţiilor publice locale, după caz, finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) şi (3) prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. c), pentru suma totală virată de către autoritatea de management şi, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. d) pentru suma achitată din contribuţia proprie, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1). La rubrica „Reprezentând” din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii care se achită.

(11) Operaţiunile prevăzute Sa alin. (9) şi (10) se efectuează de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul prevăzut Sa alin. (3) şi (4).

(12) Plăţile dispuse de beneficiari/lideri de parteneriat/ parteneri se efectuează numai pentru facturile înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (5), cuprinzând cel puţin elementele prevăzute la alin. (6).

(13) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (10), unităţile Trezoreriei Statului verifică, în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (6), după caz, următoarele:

a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;

c) concordanţa dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală şi suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;

d) concordanţa dintre numărul şi data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica „Reprezentând” din ordinul de plată;

e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (10) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (6), pentru fiecare factură în parte;

f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (5).

(14) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (13), unităţile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autorităţile de management din contul deschis pe numele beneficiarului/partenerului/liderului de parteneriat potrivit alin. (3) şi (4) în contul corespunzător de venituri ale bugetelor instituţiilor publice beneficiare „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată” sau în contul de disponibilităţi pe care beneficiarii/partenerii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanţă, au obligaţia să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistraţi fiscal.

(15) Operaţiunile prevăzute la alin. (10) şi (14) se efectuează la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului în aceeaşi zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiarul unic/liderul de parteneriat/partener.

(16) în cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (10) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (11), sau documentele de plată nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (13), unităţile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităţilor de management sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (3) sau (4), după caz.

(17) Prin excepţie de la prevederile alin. (5)-(16), în cazul plăţilor efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistraţi fiscal în România, în cadrul proiectelor, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii care primesc sume conform alin. (3) şi (4) transferă sumele încasate, aferente acestor plăţi, într-un cont propriu deschis la o instituţie bancară, în vederea efectuării plăţilor în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor potrivit alin. (3) şi (4). Costurile aferente efectuării plăţilor în valută vor fi suportate de beneficiari/ partener/liderii de parteneriat din bugetul propriu.

(18) în cazul plăţilor prevăzute la alin. (17), în notificarea prevăzuta la alin. (5), la rubrica „Denumire furnizor” şi „Cod de identificare fiscală al furnizorului” se vor completa datele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor pentru care s-a întocmit notificarea.

(19) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaţia de a depune cererea de rambursare, în care sunt incluse integral sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

(20) Autorităţile de management autorizează, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (19) şi notifică beneficiarii, evidenţiind distinct sumele aferente fondurilor europene şi sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată din bugetul de stat.

(21) Beneficiarii prevăzuţi la art. 17 alin. (2), care au fost notificaţi potrivit alin. (20), vor proceda în cel mult 5 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie, pentru anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autorităţile de management în baza cererilor de plată la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată”.

Art. 19. - (1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 18 alin. (19) se deduc sumele virate pe baza cererii de plată.

(2) Sumele virate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.

(3) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

(4) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceştia nu justifică utilizarea lor.

Art. 20. - (1) Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, autorităţile de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor în termen de 5 zile lucrătoare obligaţia restituirii acestora.

(2) în cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, autoritatea de management constată

că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită de aceştia.

(3) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) şi la art. 19 alin. (3) nu poate depăşi 5 zile de la data primirii notificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2).

Art. 21. - (1) Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 alin. (2), se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dobânda prevăzută la art. 16 alin. (13) din Ordonanţă, aferentă fondurilor europene, se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional, iar dobânda aferentă cofinanţării publice de la bugetul de stat reprezintă venit la bugetul de stat şi se virează în contul «Alte venituri din dobânzi».

 

CAPITOLUL V

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaţionale

 

Art. 22. - Organismele intermediare cărora li s-a delegat de către autorităţile de management faza de angajare şi/sau de lichidare a cheltuielilor, conform art. 24 din Ordonanţă, precum şi autorităţile de management au obligaţia să respecte prevederile specifice prezentului capitol.

Art. 23. - În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operaţiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operaţiuni;

a) organismul intermediar întocmeşte lista proiectelor selectate, conform Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate, prevăzut în anexa nr. 4, şi o transmite autorităţii de management;

b) autoritatea de management completează, pe baza listei transmise de organismul intermediar, Formularul nr. 5 - Propunere de angajare, prevăzut în anexa nr. 5, cu suma propusă a fi angajată, în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate în anexă la bugetul propriu, conform art. 4 alin. (1). Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite împreună cu Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate;

c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate, vizat ca listă de proiecte aprobate, în vederea semnării angajamentelor legale individuale, respectiv a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare cu beneficiarii;

d) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ ordinele de finanţare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu şi întocmeşte lista cu acestea, pe care o transmite autorităţii de management, conform Formularului nr. 6- Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6;

e) autoritatea de management înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale;

f) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligaţia verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare semnate cu beneficiarii în valoarea listei de proiecte aprobate de autoritatea de management, respectiv Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate.

Art. 24. - În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar întreaga fază de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operaţiuni:

a) autoritatea de management comunică organismului intermediar limita creditelor de angajament în cadrul căreia acesta poate semna angajamente legale, având în vedere limita creditelor de angajament reflectate în anexă la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, conform art. 4 alin. (1);

b) organismul intermediar întocmeşte Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate şi completează Formularul nr. 5 - Propunere de angajare cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate în limita la lit. a). Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, aprobat de către conducătorul organismului intermediar împreună cu Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate;

c) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ ordinele de finanţare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu, pe baza Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate;

d) organismul intermediar transmite autorităţii de management o copie a Formularului 5- Propunere de angajare şi a Formularului nr. 6 - Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în vederea înregistrării în contabilitatea proprie a angajamentelor legale;

e) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligaţia verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare semnate cu beneficiarii în limita creditelor de angajament prevăzute la lit. a).

Art. 25. - În cazul în care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleagă unui organism intermediar, autoritatea de management efectuează următoarele operaţiuni:

a) întocmeşte lista cu proiectele selectate, respectiv Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate, şi completează Formularul nr. 5 - Propunere de angajare cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament prevăzute în anexă la bugetul propriu, conform art. 4 alin, (1). Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu şi, ulterior, este aprobat de către ordonatorul principal de credite;

b) semnează contractele/deciziile/ordinele de finanţare cu beneficiarii pe baza Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate, contractele/deciziile/ordinele de finanţare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;

c) înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale.

Art. 26. - Formularul nr. 5 - Propunere de angajare poate fi completat şi în cazul în care autoritatea de management/ organismul intermediar realizează propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.

Art. 27. - (1) în vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanţare şi plată, autorităţile de management rezervă, în prima lună a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare prevăzute, conform prevederilor art. 4 alin. (1), în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, completând Formularul nr. 7 - Angajament bugetar global, prevăzut în anexa nr. 7.

(2) în cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplică în luna în care a intervenit modificarea respectivă.

Art. 28. - În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectuează următoarele operaţiuni:

a) organismul intermediar verifică existenţa cererilor de rambursare/prefinanţare, precum şi a documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanţare;

b) în cazul în care se confirmă corectitudinea documentelor verificate, organismul intermediar:

1. acordă viza „Bun de plată”, dacă această operaţiune a fost delegată prin acordul de delegare, şi transmite autorităţii de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea înregistrării în contabilitate şi a parcurgerii fazelor de ordonanţare şi plată a cheltuielilor;

2. transmite autorităţii de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea continuării fazei de lichidare prin acordarea vizei „Bun de plată” conform procedurilor interne, a înregistrării în contabilitate şi a parcurgerii fazelor de ordonanţare şi plată a cheltuielilor.

Art. 29. - În cazul în care nicio parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegată organismului intermediar, autoritatea de management are responsabilitatea realizării operaţiunilor prevăzute la art. 28.

Art. 30. - (1) Ordonanţarea cheltuielilor se face la nivelul autorităţii de management, folosind Formularul nr. 8 - Ordonanţare de plată, prevăzut în anexa nr. 8, în limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferentă contribuţiei publice naţionale şi în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferentă fondurilor europene.

(2) în cazul în care ordonanţarea se face pentru mai multe cereri de plată/rambursare/prefinanţare, Formularul nr. 8 - Ordonanţare de plată va fi însoţit de o anexă, conform Formularului nr. 9 - Anexă la ordonanţarea de plată, prevăzut în anexa nr. 9, care trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare completării ordinelor de plată.

(3) Formularul nr. 8 - Ordonanţare de plată se completează separat pentru fiecare tip de plată, respectiv pentru cerere de plată/rambursare/prefinanţare plătite de beneficiari.

Art. 31. - Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management are obligaţia preluării în situaţiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilităţii, a operaţiunilor înregistrate în sistemul contabil al autorităţii de management.

Art. 32. - (1) în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autorităţilor de management şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale, beneficiarii au obligaţia transmiterii lunare, până la date de 20 a lunii curente, a Formularului nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, prevăzut în anexa nr. 10, din care să rezulte sumele primite de la autorităţile de management şi cele plătite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanţare.

(2) Autoritatea de management are obligaţia efectuării reconcilierii între înregistrările contabile privind debitele şi registrul debitorilor, existente la nivelul acesteia.

(3) Autoritatea de management are obligaţia efectuării reconcilierii între înregistrările contabile şi înregistrările din SMIS 2014+ aferente operaţiunilor derulate la nivelul acesteia.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi specifice proiectelor implementate În parteneriat

 

Art. 33. - Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect în conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonanţă este responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar, precum şi cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 34. - (1) Termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider şi parteneri.

(2) Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România şi se încheie până cel târziu la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(3) Acordul de parteneriat este parte integrantă a contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(4) Acordul de parteneriat cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale liderului de parteneriat şi partenerilor;

b) descrierea activităţilor aflate în responsabilitatea fiecărui partener, respectiv a liderului de parteneriat;

c) valoarea estimată a fiecărei activităţi, defalcată pentru fiecare partener, respectiv pentru liderul de parteneriat;

d) conturile bancare deschise pe numele liderului de parteneriat pentru activităţile proprii şi conturile deschise pe numele partenerilor, în care se efectuează transferurile sumelor reprezentând prefinanţare/plată/rambursare, de către unităţile de plată;

e) contribuţia financiară proprie a fiecărui partener la implementarea proiectului;

f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părţi privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităţilor proprii din cadrul proiectului.

(5) Autorităţile de management au obligaţia stabilirii, prin ghidurile aferente operaţiunilor finanţate din fonduri europene, informaţiilor suplimentare necesare a fi cuprinse în acordurile de parteneriat, precum şi tipurile de activităţi care nu pot fi implementate de parteneri.

(6) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa autorităţii/instituţiei/organizaţiei care are calitatea de lider al parteneriatului, în cazul în care aceasta iniţiază stabilirea parteneriatului.

(7) Autorităţile/instituţiile finanţate din fonduri publice au obligaţia de a face publică intenţia de a stabili un parteneriat cu entităţi private în vederea implementării unui proiect finanţat din fonduri europene, menţionând totodată principalele activităţi ale proiectului, bugetul, precum şi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii.

(8) Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 29 alin. (1) din Ordonanţă, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (7) prin intermediu] canalelor media cu acoperire naţională şi internaţională şi prin internet şi demonstrează, prin elaborarea unui raport, că în selecţia partenerului/partenerilor a respectat următoarele condiţii:

a) a selectat una sau mai multe dintre entităţile private care au răspuns anunţului public în baza unor criterii transparente;

b) organizaţia/organizaţiile selectate are/au domenii de activitate în concordanţă cu obiectivele specifice ale proiectului;

c) în procesul de selecţie al partenerului/partenerilor s-a respectat principiul utilizării eficiente a fondurilor publice.

(9) Autorităţile de management pot stabili, prin ghidurile aferente operaţiunilor finanţate din fonduri europene, în aplicarea art. 29 din Ordonanţă, metodologii/proceduri de evaluare şi selecţie a partenerilor din sectorul privat de către entităţile finanţate din fonduri publice.

Art. 35. - (1) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului/ deciziei/ordinului de finanţare.

(2) în cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat pentru activităţile proprii şi partenerii au obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la autoritatea de management atât a sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, la nivelul proiectului, cât şi a sumelor reprezentând prefinanţare sau cele aferente cererilor de plată, după caz.

(3) în aplicarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanţă, liderii de parteneriat, instituţii publice prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă, solicită acordarea de prefinanţare doar în numele partenerilor lor, cu condiţia ca aceşti parteneri să nu se încadreze în prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanţă.

(4) Sumele necesare desfăşurării activităţilor proprii în cadrul proiectului, care se derulează prin unităţile trezoreriei Statului, sunt gestionate de lider şi parteneri prin conturile corespunzătoare prevăzute la art. 39.

Art. 36. - Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform acordului de parteneriat.

 

CAPITOLUL VII

Conturile aferente derulării fondurilor europene şi a contribuţiei publice naţionale totale

 

Art. 37. - (1) în vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea programelor operaţionale, reglementate prin Ordonanţă, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.

(2) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, gestionate de Autoritatea de certificare, următoarele conturi de disponibilităţi:

a) 57.07.01.60 „Disponibil din fonduri externe ne rambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

b) 57.07.01.61 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Asistenţa tehnică» 2014-2020”;

c) 57.07.01.62 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Competitivitate» 2014-2020”;

d) 57.07.01.63 „Disponibil din fonduri externe

nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capital uman» 2014- 2020”;

e) 57.07.01.64 „Disponibil din fonduri externe ne rambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capacitate administrativă» 2014-2020”;

f) 57.07.01.65 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Regional» 2014-2020”;

g) 57.07.01.66 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Infrastructura mare» 2014-2020”;

h) 57.07.01.67 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» 2014- 2020”.

(3) Pe numele Ministerului Finanţelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală pentru derularea operaţiunilor financiare prevăzute la art. 5 şi 10 din Ordonanţă următoarele conturi de disponibilităţi gestionate de Autoritatea de certificare:

a) 57.07.03.60 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

b) 57.07.03.61 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Asistenţa tehnică» 2014-2020”;

c) 57.07.03.62 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Competitivitate» 2014-2020”;

d) 57.07.03.63 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capital uman» 2014-2020”;

e) 57.07 03.64 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capacitate administrativă» 2014-2020”;

f) 57.07.03,65 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Regional» 2014-2020”;

g) 57.07.03.66 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Infrastructura mare» 2014-2020”;

h) 57.07.03.67 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» 2014-2020”.

(4) Pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de finanţarea programelor operaţionale din fonduri externe nerambursabile, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi din venituri din privatizare următoarele conturi de disponibilităţi:

a) 57.07.06.61 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/ indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Asistenţă tehnică» 2014-2020;

b) 57.07.06.62 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/ indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Competitivitate» 2014-2020”;

c) 57.07.06.63 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/ indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capital uman» 2014-2020”;

d) 57.07.06.64 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/ indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capacitate administrativă» 2014-2020”;

e) 57.07.06.65 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/ indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Regional» 2014-2020”;

f) 57.07.06.66 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/ indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Infrastructură mare» 2014-2020”;

g) 57.07,06.67 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanţare/ indisponibilităţi temporare de fonduri europene şi din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» 2014-2020”.

(5) Pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti următoarele conturi de disponibilităţi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor sume aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, cu detaliere pe programe operaţionale:

a) 57.07.05.61 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Asistenţă tehnică» 2014-2020”;

b) 57.07.05.62 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Competitivitate» 2014--2020”;

c) 57.07.05.63 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capital uman» 2014-2020”;

d) 57.07.05.64 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Capacitate administrativă» 2014-2020”;

e) 57.07.05.65 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Regional» 2014-2020”;

f) 57.07.05.66 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Infrastructură mare» 2014-2020”;

g) 57.07.05.67 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operaţional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» 2014-2020”.

(6) Pentru gestionarea sumelor prevăzute la art. 9 din Ordonanţă, pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul 01 „Credite bugetare deschise şi repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul de stat” şi respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat”, cu detaliere potrivit clasificaţiei bugetare. Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management efectuează în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate, plăţi către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri din contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat” deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(7) Pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute la art. 10 din Ordonanţă, se deschid credite bugetare din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, în limita cărora se dispun plăţi din contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat” în contul de disponibil prevăzut la alin. (3) lit. a).

(8) în cadrul contului sintetic 57 „Disponibil pentru finanţarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2020” pot fi deschise şi alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (1)-(5), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi ministrului finanţelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 38. - (1) Sumele reprezentând prefinanţare şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate se gestionează de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri, care au calitatea de instituţii publice, prin conturi de venituri bugetare ale bugetelor din care aceştia sunt finanţaţi, deschise la solicitarea acestora, la unităţile Trezoreriei Statului, pe codurile de identificare fiscală ale instituţiilor publice respective. În cazul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, care au calitatea de instituţii publice finanţate integral din bugetele ordonatorilor de credite ai bugetului local, sumele se încasează în conturile de venituri bugetare codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite ai bugetului local în care au fost aprobate sumele aferente finanţării valorii totale a proiectelor acestor entităţi publice.

(2) în cazul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1), sumele reprezentând prefinanţare şi/sau rambursare de cheltuieli eligibile efectuate în scopul implementării proiectelor se încasează în conturi de disponibilităţi deschise la solicitarea acestora.

(3) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii prevăzuţi la alin. (2) pot opta pentru deschiderea conturilor de disponibilităţi la unităţile Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit.

Art. 39. - (1) Conturile de venituri bugetare care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, în calitate de instituţii publice, în funcţie de bugetul prin care se finanţează proiectul, inclusiv pe numele ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă, sunt următoarele:

a) conturile de venituri ale bugetului de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

1.1.20. A.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

1.2.20. A.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

2. pentru Fondul social european:

2.1.20. A.48.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

2.2.20. A.48.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1.20. A.48.03.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

3.2. 20.A.48.03.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

4. pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane:

4.1.20. A,48,06,01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

4.2. 20.A.48.06.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

b) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

1.1.22. A.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

1.2. 22.A.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

2. pentru Fondul social european:

2.1.22. A.48.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

2.2. 22.A.48.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 22.A.48.03.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

3.2. 22.A.48.03.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

c) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

1.1.28. A.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

1.2. 28.A.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

2. pentru Fondul social european:

2.1. 28.A.48.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

2.2.28. A.48.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1.28. A.48.03.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

3.2.28. A.48.03.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

d) conturile de venituri ale bugetului fondului naţional de asigurări sociale de sănătate, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

1.1. 26.A.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

1.2. 26.A.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

2. pentru Fondul social european:

2.1. 26.A.48.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

2.2. 26.A.48.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 26.A.48.03.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

3.2. 26.A.48.03.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

e) conturile de venituri ale bugetului local, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

1.1. 21 .A.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent “;

1.2. 21 .A.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

1.3. 21 A.48.01.03 „Prefinanţare”;

2. pentru Fondul social european:

2.1. 21 .A.48.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent “;

2.2. 21 .A.48.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

2.3. 21.A.48.02.03 „Prefinanţare”;

3. pentru Fondul de coeziune:

3.1. 21 .A.48.03.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent “;

3.2. 21.A.48.03.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

3.3. 21.A.48.03.03 „Prefinanţare”;

f) conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

1.1. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală

1.1.1.20. F.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent “;

1.1.2. 20 F 48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

1.1.3 20.F.48.01.03 „Prefinanţare”;

1.2. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală

1.2.1. 21 F.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

1.2.2. 21 F 48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

1.2.3. 21.F.48.01.03 „Prefinanţare”;

2. pentru Fondul social european

2.1. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală

2.1.1.20. F.48.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

2.1.2.20. F.48.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

2.1.3.20. F.48.02.03 „Prefinanţare”;

2.2. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală

2.2.1.21. F.48.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

2.2.2.21 .F.48.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

2.2.3. 21 .F.48.02.03 „Prefinanţare”;

3. pentru Fondul de coeziune

3.1. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală

3.1.1.20. F.48.03.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

3.1.2.20. F.48.03.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

3.1.3. 20.F.48.03.03 „Prefinanţare”;

3.2. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală

3.2.1.21. F.48.03.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

3.2.2.21 .F.48.03.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

3.2.3. 21 .F.48.03.03 „Prefinanţare”;

g) conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

1.1. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală

1.1.1. 20.G.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

1.1.2. 20.G.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”

1.1.3. 20.G.48.01.03 „Prefinanţare”;

1.2. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală

1.2.1. 21 G.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

1.2.2. 21.G.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

1.2.3. 21.G.48.01.03 „Prefinanţare”;

1.3. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul „bugetul asigurărilor pentru şomaj”

1.3.1. 28.G.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

1.3.2. 28.G.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

1.3.3. 28.G.48.01.03 „Prefinanţare”;

2. pentru Fondul social european

2.1. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală

2.1.1. 20.G.48.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

2.1.2. 20.G.48.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

2.1.3. 20.G.48.02.03 „Prefinanţare”;

2.2. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală

2.2.1.21. G.48.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

2.2.2.21 .G.48.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

2.2.3. 21 .G.48.02.03 „Prefinanţare;

2.3. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul „bugetul asigurărilor pentru şomaj”

2.3.1.28. G.48.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

2.3.2.28. G.48.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

2.3.3. 28.G.48.02.03 „Prefinanţare”;

3. pentru Fondul de coeziune

3.1. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală

3.1.1.20. G.48.03.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

3.1.2.20. G.48.03.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

3.1.3.20. G.48.03.03 „Prefinanţare”;

3.2. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală

3.2.1.21 .G.48.03.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

3.2.2. 21.G.48.03.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

3.2.3.21 .G.48.03.03 „Prefinanţare;

3.3. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul „bugetul asigurărilor pentru şomaj”

3.3.1.28. G.48.03.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

3.3.2.28. G 48 03 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

3.3.3. 28.G.48.03.03 „Prefinanţare”;

h) conturile de venituri ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene:

1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

1.1. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală

1.1.1. 20.E.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

1.1.2. 20.E.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

1.1.3. 20.E.48.01.03 „Prefinanţare”;

1.2. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală

1.2.1. 21 .E.48,01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

1.2.2. 21 E.48 01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

1.2.3 21.E.48.01.03 „Prefinanţare”;

2. pentru Fondul social european

2.1. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală

2.1.1. 20.E.48.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

2.1.2. 20.E.48.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

2.1.3. 20.E.48.02.03 „Prefinanţare”;

2.2. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală

2.2.1. 21 .E.48.02.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

2.2.2.21 .E.48.02.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

2.2.3.21 .E.48.02.03 „Prefinanţare”;

3. pentru Fondul de coeziune

3.1. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală

3.1.1.20. E.48.03.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

3.1.2.20. E.48.03.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

3.1.3. 20.E.48.03.03 „Prefinanţare”;

3.2. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală

3.2.1.21. E.48.03.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

3.2.2.21 .E.48.03.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

3.2.3. 21 .E.48.03.03 „Prefinanţare”;

i) contul de venituri al bugetului local, în care se virează sumele aferente cofinanţării de la bugetul de stat: 21 .A.42.69.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

j) conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv activităţile finanţate din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice în care se virează sumele aferente cofinanţării de la bugetul de stat

1. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală

1.1. 20.F.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

2. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală

2.1. 20.G.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

3. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală

3.1. 20.E.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

4. pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală

4.1. 21 .F.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

5. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală

5.1. 21 .G.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

6. pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală

6.1. 21.E.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014--2020”;

7. pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul „bugetul asigurărilor pentru şomaj”

7.1. 28.G.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”.

(2) Conturile de disponibilităţi care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, alţii decât instituţii publice, sunt următoarele:

a) 50.99.01 „Disponibil al operatorilor economici reprezentând prefinanţare aferentă proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare  2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

b) 50.99.02 „Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alţii decât operatorii economici, reprezentând prefinanţare aferentă proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

c) 50.99.03 „Disponibil al operatorilor economici reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

d) 50.99.04 „Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alţii decât operatorii economici, reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”.

(3) în cadrul contului sintetic 50.99 „Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituţii publice, aferent proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014- 2020” pot fi deschise şi alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (2), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi ministrului finanţelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare.

(4) Conturile de disponibilităţi care se deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului În vederea aplicării mecanismului decontării cererilor de plata prevăzut la capitolul IV sunt următoarele;

a) conturi care se deschid pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor în vederea încasării sumelor de la autorităţile de management.

1.50.41.01 „Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică centrală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

2.50.41.02 „Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

3. 50.41.06 „Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituţii publice, aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”;

b) contul care se deschide pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alţii decât instituţii publice, în care se transferă sumele din contul prevăzut la lit. a) pct. 3 este contul 50.99.05 „Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituţii publice, aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare”.

(5) în cadrul contului sintetic 50.41 „Disponibil aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare” pot fi deschise şi alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (4), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi ministrului finanţelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare.

(6) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz, inclusiv ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanţă, pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective. În cazul conturilor de venituri ale bugetului local, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cât şi pentru sumele cuvenite entităţilor finanţate integral din bugetele acestora.

(7) Pentru conturile de disponibilităţi prevăzutele alin. (2)-(5), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/ liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz.

(8) Sumele aferente fondurilor europene, virate eronat de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în conturile de venituri ale bugetului de stat, se restituie de către unităţile Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate, în conturile din care au fost dispuse plăţile, la cererea scrisă a ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care au efectuat virarea eronată, întocmită potrivit modelului din Formularul nr. 11 - Cerere de restituire, din anexa nr. 11 a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care solicită restituirea.

(9) Sumele care pot fi restituite cu respectarea prevederilor alin. (8) sunt următoarele:

a) sume virate la subdiviziunile corespunzătoare din cadrul capitolului de venituri ale bugetului de stat 48.01 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020”, codificate eronat cu codul de identificare fiscală al altor beneficiari decât cei cărora li se cuvin sumele sau cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468;

b) sumele virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat, altele decât cele prevăzute la lit. a), codificate cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468.

 

CAPITOLUL VIII

Fluxurile financiare aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF)

 

Art. 40. - (1) în bugetul Ministerului Fondurilor Europene pentru finanţarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat, se cuprind:

a) sumele necesare cofinanţării publice naţionale, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanţare;

b) sumele necesare plăţii taxei pe valoare adăugată neeligibilă;

c) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor considerate neeligibile de către Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA), altele decât cele prevăzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanţare;

d) contravaloarea sumelor aferente contribuţiei UE, care în conformitate cu prevederile acordurilor/deciziilor de finanţare se rambursează după finalizarea proiectului.

(2) în vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligaţia să transmită Ministerului Fondurilor Europene Formularul nr. 12 - Fişă proiect CEF, din anexa nr. 12, finanţat în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei.

(3) în scopul asigurării informaţiilor necesare completării Formularului nr. 12 - Fişă proiect CEF, beneficiarii, în calitate de autoritate contractantă, solicită la încheierea contractelor de lucrări/prestări servicii un calendar de implementare care să cuprindă inclusiv valoarea facturilor estimat a fi emise lunar/trimestrial de către contractori.

(4) Beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei completează datele privind cofinanţarea publică naţională din Formularul nr. 12 - Fişă proiect CEF, având în vedere cota acesteia în totalul cheltuielilor eligibile, aplicată corespunzător valorilor estimate prevăzute la alin. (3).

(5) în cursul anului bugetar Ministerul Fondurilor Europene poate solicita actualizarea datelor din Formularul nr. 12 - Fişă proiect CEF, corespunzător stadiului de implementare a proiectului.

(6) Sumele aferente cheltuielilor generate de schimburile valutare efectuate în timpul implementării proiectelor, precum şi cele pentru pregătirea participării la apelurile de proiecte în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, cu excepţia cazului în care pentru această activitate a fost emisă o decizie de finanţare a unei asistenţe tehnice în cadrul mecanismului, se suportă din veniturile proprii ale beneficiarilor.

Art. 41. - (1) în scopul primirii de la INEA a sumelor aferente prefinanţării/rambursării cheltuielilor eligibile, beneficiarii deschid conturi în valută, conform acordului/deciziei de finanţare.

(2) Sumele prevăzute la art. 40 alin, (1) lit. a)-c) se transferă cu ordin de plată de către Ministerul Fondurilor Europene în conturile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a).

(3) La cererea beneficiarului, sumele prevăzute la alin. (2) se transferă de către Ministerul Fondurilor Europene cu titlu de prefinanţare, prima tranşă fiind egală cu valoarea prevăzută în Formularul nr. 12 - Fişă proiect CEF, corespunzător primului trimestru de implementare a proiectului.

(4) Următoarele tranşe de prefinanţare se transferă la solicitarea beneficiarului, cu condiţia ca acesta să facă dovada utilizării a cel puţin 70% din prefinanţarea acordată anterior.

(5) Ultima tranşă de prefinanţare se transferă în limita cotei de cofinanţare publică naţională stabilite prin decizia de finanţate.

(6) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d) se transferă de către Ministerul Fondurilor Europene în contul prevăzut la art. 45 alin. (1) lit. b) în baza solicitării beneficiarului, însoţită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate.

(7) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plăţii finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii sunt obligaţi;

a) să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană/JNEA,

b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (1) rămas neutilizat, astfel:

1. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anilor precedenţi în contul 20.A.36.32.01 „Sume prevenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi” codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Fondurilor Europene;

2. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;

c) să notifice Ministerul Fondurilor Europene cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).

(8) În cazul nefinalizării proiectelor, beneficiarii sunt obligaţi să transfere în conturile corespunzătoare prevăzute la alin. (7) lit. b), cuantumul sumelor acordate conform prevederilor art. 40 alin. (1).

Art. 42. - Sumele aferente finanţării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se reflectă corespunzător în bugetul de venituri şi cheltuieli al beneficiarilor prevăzuţi la art. 40 alin. (1).

Art. 43. - Sumele primite de către beneficiarii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) conform art. 41 alin. (2), reprezentând prefinanţare rămasă neutilizată la sfârşitul anului, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

Art. 44. - (1) Corespunzător fiecărei cereri intermediare/ finale de plată, transmisă la IN EA conform prevederilor acordului de finanţare, pentru justificarea cheltuielilor efectuate, beneficiarii transmit Ministerului Fondurilor Europene o declaraţie financiară privind aceste cheltuieli, precum şi cheltuielile neeligibile, altele decât TVA, conform Formularului nr. 13 - Fişă justificare cheltuieli detaliate proiect finanţat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), din anexa nr. 13, însoţită de documentele justificative, cel târziu în ziua următoare celei de transmitere a cererii către INEA.

(2) Solicitarea beneficiarului prevăzută la art. 41 alin. (6) trebuie însoţită de Formularul nr. 13 - Fişă justificare cheltuieli detaliate proiect finanţat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF) completat corespunzător.

Art. 45. - (1) Conturile deschise pe numele operatorilor economici în calitate de beneficiari la Trezoreria Statului în care se virează de către Ministerul Fondurilor Europene sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) sunt următoarele:

a) 50.99.06 „Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei - prefinanţare” - pentru sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a)-c);

b) 50.99.07 „Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei - rambursarea finală” - pentru sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d).

(2) Plăţile dispuse din conturile de disponibil prevăzute la alin. (1) se efectuează pe răspunderea titularilor acestor conturi.

(3) Pentru gestionarea sumelor prevăzute la art. 40 alin. (1), pe numele Ministerului Fondurilor Europene se deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul 01 „Credite bugetare deschise şi repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul de stat” şi respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat”, cu detaliere potrivit clasificaţiei bugetare din care efectuează plăţi către beneficiari, în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate”.

(4) Conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Fondurilor Europene în care se rambursează sumele prevăzute la art. 41 alin. (7) lit. a) sunt următoarele:

a) 20.A.48.19.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

b) 20.A.48.19.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii Finale

 

Art. 46. - Valoarea subvenţiei acordate beneficiarilor finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente contravalorii cofinanţării care trebuie asigurată de beneficiari, precum şi contravaloarea cheltuielilor, altele decât cele eligibile.

Art. 47. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

 

Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare

Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene

 

 

 

Ordonator de credite

Departamentul (care propune/implementează proiectul): …………………

Bugetul din care este finanţat: …………………

I - Credite de angajament (CA)

II - Credite bugetare (CB)

Denumire proiect: …………………

şi/sau

Nr. şi dată contract/decizie/ordin de finanţare: …………………

Program/Instrument/Facilitate: …………………

Tipul fondului extern nerambursabil (FEN)

FEDR/FSE/FC/FEAD …………………

 

 

- mii lei –

Perioada de implementare

CA/CB

Bugetul proiectului

Total

Cheltuieli eligibile

Alte cheltuieli decât cele eligibile

FEN

Cofinanţare

Activităţi proprii

Activităţi proprii

Alte activităţi*

0

 

1=2+3+4+5

2

3

4

5

... (anul 1 ) (realizat/estimat)

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

... (anul 2)

(realizat/estimat)

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

...(anul 3)

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

... (anul n)

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

TOTAL

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

Descriere activităţi eligibile (inclusiv cele aflate în sarcina partenerului/partenerilor pentru care se asigura cota de cofinanţare):

 

 

 

Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:

 

 

 

 

Avizat

 

Departament/Direcţie

Autoritatea de management

………………………….………

………………………….………

       (beneficiar)

 

Director generai/Director,

Director generai/Director,

………………………….………

………………………….………

 

 

Date de contact responsabil proiect:

 

Nume: ………………………….………

 

Telefon: ………………………….………

 

Fax/E-mail: ………………………….………

 

 

* Numai pentru proiectele implementate în parteneriat se evidenţiază separat cofinanţarea care excede cotei-părţi aferente activităţilor proprii, corespunzător contribuţiei la cofinanţarea naţională angajată a fi asigurată conform acordului de parteneriat (anexa la contractul/decizia/ordinul de finanţare).

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

 

 

Formularul nr. 2 - Notificare

cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor europene

 

 

Nr. ……….. din data de …………………

 

De la: Autoritatea de management ………………………….………

Către: ………………………….………

            (beneficiar)

 

Referitor:

Proiect ………………………….……… - Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile şi rambursare cotă-parte cheltuieli eligibile

        (numărul contractului de finanţare)

aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. ……….. din data de …………………

Vă informăm că în data de ………………… a fost virată suma de ………………… în contul de venituri ………………… reprezentând rambursarea cotei-părţi din cheltuielile eligibile aferente FEDR/FC/FSE.

Suma menţionată anterior corespunde următoarelor categorii de cheltuieli eligibile cuprinse în cererea mai sus menţionată:

 

Categorii de cheltuieli eligibile

Valoarea totală

din care TVA

Suma solicitată la rambursare

Suma virată în contul de venituri

….

 

 

 

 

….

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

Director general/Director,

………………………….………

Autoritatea de management

………………………….………

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Autoritatea de management ………………………….………/

Cod de identificare fiscală ………………………….………

Simbol cont ………………………….………

Cod IBAN ………………………….………

 

Formularul nr. 3 - Notificare aferentă Cererii de plată nr. ……….

 

Beneficiar/Lider de parteneriat pentru acţiunile proprii/Partener ………………………….………

Cod de identificare fiscală beneficiar/lider de parteneriat pentru acţiunile proprii/partener ………………………….………

E-mail ………………………….………

Cod SMIS ………………………….………

Denumire proiect ………………………….………

Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Denumire furnizor

B - Codul de identificare fiscală al furnizorului

C - Denumirea/Numărul/Data

D - Valoarea fără TVA

 

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli eligibilei)

Descriere

activităţi

Contract de achiziţie nr.

Factura/Alte documente justificative

A

B

Valoarea cheltuielilor solicitate În baza facturilor/documentelor acceptate la plată 2)

Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri plătite de AM

Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri proprii

 

 

 

 

C

Valoare

 

 

D

TVA

Fără TVA

TVA

Fără TVA

TVA

D

TVA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total costuri eligibile

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1) Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

2) Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar în prezenta cerere de plată În baza facturilor/documentelor acceptate la plată de către beneficiari.

 

[semnătura]

[ştampila]

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Ministerul (Instituţia) ………………………….………

Autoritatea de management/Organismul intermediar ………………………….………

 

Aprobat listă proiecte selectate:

            Autoritatea de management/Organismul intermediar ………………………….………

                        Directorul general/Director,

                        ………………………….………

                             (semnătura şi ştampila)

 

Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate

 

Nr. …….. din data de …………………

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Denumirea proiectului

Paloarea finanţării nerambursabile eligibile

Finanţare UE (FEDR/FSE/FC)

Finanţarea naţională eligibilă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

Autoritatea de management/Organismul intermediar ………………………….………

Director general/Director;

………………………….………

  (semnătura şi stampila)

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

Ministerul/Instituţia ………………………….………

Autoritatea de management/Organismul intermediar

………………………….………

Data emiterii ………………………….………

Compartimentul de specialitate ………………………….………

Nr. ………………………….………

 

Formularul nr. 5 - Propunere de angajare

(pentru acţiuni multianuale în limita creditelor de angajament reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)

 

Proiectul individual selectat

(beneficiarul, denumirea, valoarea totală a finanţării nerambursabile) ………………………….………

sau

Lista de proiecte selectate nr. ……….. din data de …………………

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Anexa referitoare la finanţarea programelor aferente politicii de coeziune a UE

Credite de angajament

(cont 8071)

Credite de angajament angajate

(cont 8072)

Disponibil de credite de angajament ce mai poate fi angajat

Suma angajată

Disponibil de credite de angajament rămas de angajat

0

1

2

3=1-2

4

5 = 3-4

Finanţare UE, din care:

 

 

 

 

 

FEDR

 

 

 

 

 

FES

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

Cofinanţare publică

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Compartiment de specialitate

Compartiment de contabilitate1)

Control financiar preventiv

Data ………………………….………

Data ………………………….………

propriu - CFFP

Semnătura ………………………….………

Semnătura ………………………….………

Data ………………………….………

 

 

Viza

 

 

Semnătura ………………………….………

 

*) Răspunde de datele Înscrise în coloanele 1,2 şi 3.

 

Ordonatorul principal de credite/Conducătorul organismului intermediar,

                          ………………………….………

Data ………………………….………

Semnătură ………………………….………

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

Ministerul (Instituţia) ………………………….………

Autoritatea de management/Organismul intermediar ………………………….………

 

Formularul nr. 6 - Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare

 

Nr. ……….. din data de …………………

 

Nr. crt.

Nr. /Data contractului/deciziei/ordinului

Beneficiarul

Denumirea proiectului

Valoarea finanţării nerambursabile eligibile - lei -

Finanţare UE (FEDR/FSE/FC)

Cofinanţare naţională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

Director general/Director;

………………………….…

  (semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

Ministerul ………………………….………

Autoritatea de management ………………………….………

Compartimentul de specialitate ………………………….………

Nr. ………………

Data emiterii ………………………….………

 

Formularul nr. 7 - Angajament bugetar global

(în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)

 

Finanţare UE, din care:

FEDR

FSE

FC

Cofinanţare publică

 

TOTAL

 

 

……………………………….……….………

……………………………….……….………

……………………………….……….………

……………………………….……….………

 

……………………………….……….………

 

Compartiment de specialitate

Data: ………………………..……….………

Semnătura: ………………………….………

 

Spaţiu rezervat CFFP

 

Data: ………………………….………

- Viza

 

Semnătura: ………………………….………

- Refuz viză

- înregistrare individuală

Nr. ……………

 

 

Data ………………………….………

 

Ordonator principal de credite,

………………………….………

Data: ………………………….………

Semnătura: ………………………….………

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

Ministerul ………………………….………

Autoritatea de management ………………………….………

 

Data emiterii ………………………….………

Compartimentul de specialitate ………………………….………

Nr. ………………………….………

 

Formularul nr. 8 - Ordonanţare da plată

 

Tipul plăţii:

 

 

PREFINANŢARE

 

 

 

RAMBURSARE

 

 

 

Lista documentelor justificative, conform anexei nr. ………………………….………

 

Nr./Data contractului/deciziei/ordinului de finanţare sau „conform anexei” ………………………….………

 

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

 

 

Disponibil înaintea efectuării plăţii*)

(cont 8066-770/5xx-doc. în decontare)

Suma de plată

Disponibil după efectuarea plăţii

0

1

2

3 = col. 1 - 2

Finanţare UE, din care:

 

 

 

- FEDR

 

 

 

- FSE

 

 

 

- FC

 

 

 

Cofinanţare publică****)

 

 

 

 

TOTAL

 

Numărul de cont**) ………………………….………

Numele şi adresa beneficiarului**)

Trezoreria

………………………….………

(Banca) ………………………….………

………………………….………

Cod ………………………….………

 

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate***)

Control financiar preventiv propriu

 

 

 

 

 

 

Data ………………………….………

Data ………………………….………

Data ………………………….………

 

 

 

 

 

Viza

Semnătura ………………………….………

Semnătura ………………………….………

Semnătura ………………………….………

 

*) Disponibilul din prima ordonanţare emisă la începutul anului bugetar este compus din disponibilităţile reportate din anul bugetar anterior (conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015) şi creditele bugetare ale anului curent (plăţile pot fi mai mari decât deschiderile de credite bugetare).

**) Se va completa cu .conform anexei”, în cazul ordonanţării globale la plată.

***) Răspunde de datele înscrise în coloana 1.

****) Se detaliază pe subdiviziunea clasificaţiei bugetare (capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol, alineat).

 

Ordonator principal de credite,

………………………….………

Data ………………………….………

Semnătura ………………………….………

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

Ministerul ………………………….………

Autoritatea de management ………………………….………

 

Formularul nr. 9 - Anexa la Ordonanţarea de plată nr. ……….. din data de …………………

 

Nr. crt.

Nr./Data contractului/deciziei/ ordinului de finanţare

Beneficiarul

Adresa beneficiarului

Banca beneficiarului

Nr. contului beneficiarului

Suma

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general/Director;

………………………….…

  (semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

Formularul nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă

 

De la:

………………………….………

 

(beneficiar)

Către: Autoritatea de management

………………………….………

Referitor: Proiect

………………………….………

 

(numărul contractului de finanţare)

 

Vă informăm că la data de situaţia încasărilor/plăţilor a fost următoarea:

- sume încasate de la autoritatea de management: conform:

- O.P. nr./data , suma reprezentând ;

- O.P, nr./data suma reprezentând ;

- sume plătite (restituite) către autoritatea de management: , conform:

- O.P. nr./data suma reprezentând ;

- O.P. nr./data suma reprezentând ;

- ………………………….………

 

Beneficiar,

………………………….………

(reprezentant legal)

 

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

Formularul nr. 11 - Cerere de restituire

a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management

 

nr. ……….. din data de …………………

 

Către  ………………………….……… 1)

Prin prezenta cerere, ………………………….……… 2), cu sediul în localitatea  ………………………….………, str. ………………………….……… nr. ……, judeţul/sectorul  ………………………….……… având CIF  ………………………….………, în temeiul prevederilor  ……………… 3), solicităm restituirea sumei de  ………………4), virată eronat în contul de venituri ale bugetului de stat nr. ………………, codificat cu CIF  ………………………….………, cod IBAN  ………………………….………, reprezentând  ………………………….………, achitată cu OPT nr. ……….. din data de  …………………,  

Restituirea va fi efectuată în contul nr. ……….. 5), CIF ………………………….………, cod IBAN ………………………….………, deschis la Trezoreria ………………………….………

 

Numele şi prenumele ordonatorului principal de credite,

            ………………………….………

Semnătura

………………………….………

            L.S.

 

1) Denumirea unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată eronat suma.

2) Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management).

3) Actul normativ în temeiul căruia se solicită restituirea sumei.

4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre şi în litere.

3) Contul din care a fost dispusă plata eronat de către instituţia publică.

 

ANEXA Nr. 12

la normele metodologice

 

Formularul nr. 12 - Fişa proiectului CEF finanţat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei

 

 

Ordonator de credite: ………………………….………

Departament coordonare implementare: ………………………….………

Denumirea proiectului: ………………………….………

Decizie de finanţare INEA: ………………………….………

Perioada de implementare: ………………………….………

 

Valoarea totală a proiectului: ………………… mii euro,

din care:

UE/CEF

………………… mii euro, din care ... mii euro la finalizarea proiectului

 

RO/Cofinanţare

………………… mii euro/x % din total valoare cheltuieli eligibile

 

TVA neeligibil:

………………… mii euro

 

Alte cheltuieli neeligibile:

………………… mii euro

 

Valoarea prefinanţării UE/CEF iniţială: mii euro/... % din valoare UE/CEF

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei 1

Perioada de implementare

categorie

total

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

(anul 1)

(realizat/estimat)

UE/CEF

 

 

 

 

 

RO/Cofinanţare (x% din UE/CEF)

 

 

 

 

 

TVA

 

 

 

 

 

cheltuieli

neeligibile

 

 

 

 

 

(anul 2)

(realizat/estimat)

UE/CEF

 

 

 

 

 

RO/Cofinanţare (x% din UE/CEF)

 

 

 

 

 

TVA

 

 

 

 

 

Cheltuieli neeligibile

 

 

 

 

 

... (anul n)

…….………

 

 

 

 

 

…….………

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:

 

 

 

 

 

Elaborat

 

Avizat

 

Departament/Direcţie

………………………….………

(beneficiar)

 

Director general/Director,

………………………….………

(numele şi prenumele)

………………………….………

(semnătura)

Ministerul Fondurilor Europene

Departament/Direcţie

………………………….………

 

Director general/Director/Şef serviciu,

………………………….………

(numele şi prenumele)

………………………….………

(semnătura)

Data ………………………….………

Data ………………………….………

Responsabil proiect,

 

………………………….………

(numele şi prenumele)

 

………………………….………

(semnătura)

Date de contact responsabil proiect

Telefon: ………………………….………

Fax/E-mail: ………………………….………

 

 

 

 

1 Estimat: la cursul valutar mediu din luna în care a fost emisă decizia de finanţare/Realizat: preţuri curente.

 

ANEXA Nr. 13

la normele metodologice

 

Formularul nr. 13 - Fişă justificare

cheltuieli detaliate proiect finanţat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF)

 

Beneficiar: ………………………….………

Denumirea proiectului: ………………………….………

Decizie de finanţare INEA: ………………………….………

Perioada de implementare: ………………………….………

Cerere intermediară/finală de plată transmisă către IN EA în data de ………………………….………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Categoria de costuri

Tipul contractului de achiziţii

(servicii/fumizare/ lucrări)

Activitatea aferentă costului

Data facturii/ documentului justificativ

Nr. de identificare al contractului de achiziţie

Valoarea totală a facturii (fără TVA)

Din care

TVA

Total

Buget de stat

UE/CEF

1

2

3

4

5

6 = 7 + 8

7

8

9

10 = 6 + 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 9 se completează similar cu secţiunea a 2-a („Detailed costs incurred”) din declaraţia financiară anexată la Cererea intermediară/finală de plată transmisă către INEA conform acordului de finanţare.

 

Cheltuieli neeligibile

 

 

 

 

 

- lei -

Tipul contractului de achiziţie

(servicii/furnizare/lucrări)

Activitatea aferentă costului

Data facturii/documentului justificativ

Nr. de identificare al contractului de achiziţie

Valoarea totală a facturii

Din care TVA

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat

 

Avizat

 

Departament/Direcţie

………………………….………

(beneficiar)

 

Director general/Director,

………………………….………

(numele şi prenumele)

………………………….………

(semnătura)

 

Ministerul ………………………….………

(coordonator domeniu CEF)

Departament/Direcţie

………………………….………

Director general/Director/Şef serviciu,

………………………….………

(numele şi prenumele)

………………………….………

(semnătura)

Data ………………………….………

Data ………………………….………

Responsabil proiect,

………………………….………

(numele şi prenumele)

………………………….………

(semnătura)

 

 

Ministerul Fondurilor Europene

Departament/Direcţie

………………………….………

 

Director general/Director/Şef serviciu,

………………………….………

(numele şi prenumele)

………………………….………

(semnătura)

Data ………………………….………

 

Date de contact responsabil proiect

Telefon: ………………………….………

Fax/E-mail: ………………………….………

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor prin Adresa nr. 231/G.B. din 17 februarie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin-Cătălin Radu, secretar general al Ministerului Justiţiei, se numeşte în calitatea de membru al Comisiei speciale de retrocedare în locul domnului Alin Lucian Antochi.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti. 19 februarie 2016.

Nr. 71.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

Având în vedere Adresa Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 231/G.B. din 17 februarie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 10 din anexa „Componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor” la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„10. Constantin-Cătălin Radu - secretar general, Ministerul Justiţiei”.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 19 februarie 2016.

Nr. 72.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii LCG CONCEPT - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 20 ianuarie 2016, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. 143 din 15 ianuarie 2016 privind propunerea de sancţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmit în baza prevederilor art. 381 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea LCG CONCEPT - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 163, bl. J, sc. 1, et. 4, ap. 16, sectorul 1, înmatriculată la registrul comerţului cu numărul J40/18118/10.11.2006, cod unic de înregistrare 19184010/2006 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-445, reprezentată legal de domnul Ivan Gheorghe în calitate de director general/administrator, a constatat următoarele:

- nu au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termenul legal, raportările aferente trimestrului 111/2015, în format letric şi în format electronic.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III - Termen de transmitere, din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să ie întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, modificate şi completate prin Norma nr. 19/2014.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea LCG CONCEPT - BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 163, bl. J, sc. 1, et. 4, ap. 16, sectorul 1, înmatriculată la registrul comerţului cu numărul J40/18118/10.11.2006, cod unic de înregistrare 19184010/2006 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-445, reprezentată legal de domnul Ivan Gheorghe în calitate de director general/administrator, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare, până la data la care vor fi transmise integral raportările restante.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de Intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice şi/sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură ou regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii LCG CONCEPT - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea LCG CONCEPT - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 12 februarie 2016.

Nr. 361.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 965/2014 privind înscrierea în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani a unui imobil aflat în domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 10 noiembrie 2014, se face următoarea rectificare:

- în tabelul din anexă, la coloana nr. 2 „Codul de clasificare”, în loc de: „8.29.09”se va citi: „8.29.08”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 19/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum şi transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din patrimoniul Ministerului Justiţiei în patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2016, se face următoarea rectificare:

- În anexa nr. 1, la coloana nr. 3 „Codul de clasificare”, în loc de: „nr. MFP (parţial) 153629”se va citi: „nr. MFP160291”.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.