MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 134/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 134         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 22 februarie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

222. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare şi pentru aprobarea modelelor de acte adiţionale care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor cinegetice în curs de derulare

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

360. - Decizie privind sancţionarea Societăţii FELIX INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

2. - Hotărâre pentru aprobarea Standardelor privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare şi pentru aprobarea modelelor de acte adiţionale care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor cinegetice în curs de derulare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 155.215/IM din 27 august 2015 al Direcţiei generale păduri,

luând în considerare Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 3/2015,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. v), ale ari 9 alin. (5) şi ale art. 56 alin. (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, nota *) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.”

2. La articolul 2, nota **) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„**) Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.”

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparţine exclusiv gestionarului şi nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat, în tot sau în parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cazurilor prevăzute la art. 232, 233 şi 241 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.”

4. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Să asigure paza faunei cinegetice din fondul cinegetic cu cel puţin un paznic de vânătoare pe care să îl doteze corespunzător şi care să aibă atribuţii principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii şi combaterii braconajului cinegetic, angajat cu normă întreagă şi contract individual de muncă, avizat în acest sens în termen de maximum 120 de zile de la data încheierii prezentului contract”.

5. La articolul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în anii în care se constată fructificaţie abundentă la speciile forestiere sau cantităţi de furaje fibroase, suculente sau verzi accesibile faunei cinegetice în fondul cinegetic respectiv, pe bază de documente încheiate în prealabil de gestionar împreună cu reprezentanţii administratorului, cantităţile de hrană pot fi diminuate cu maximum 50%, asigurându-se conform prevederilor alin. (7).”

6. La articolul 9, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:

„(10) Scutirea de la plata tarifelor de gestionare prevăzute la art. 11 alin. (3) şi art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 407/2006, cu modificări le şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(11) încasarea sumelor cuvenite bugetului de stat reprezentând cotele din tariful de gestionare prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin intermediul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, care vor emite documente fiscale în acest scop.”

7. Articolul 11 se abrogă.

8. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Rezilierea de drept a contractului din iniţiativa administratorului se realizează fără sesizarea instanţei şi fără punerea în întârziere, cu avizul autorităţii publice centrale în silvicultură, în următoarele cazuri:

a) gestionarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a tarifului de gestionare conform legii şi prezentului contract, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plată şi după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea administratorului pentru achitarea tarifului de gestionare sau a penalităţilor;

b) gestionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (*l6), (17), (18), (22) şi (23);

c) înscrierea de la data încheierii prezentului contract de membri vânători peste numărul maxim determinat în funcţie de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) scăderea nejustificată â populaţiilor de faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu mai mult de 20% faţă de momentul preluării gestiunii, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele optime, sau cu mai mult de 10% faţă de efectivele optime, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu efectivele optime. Sunt considerate motive justificative următoarele: epizootiile declarate oficial, calamităţile declarate oficial, migrarea pe alte fonduri, creşterea efectivelor de specii prădătoare, creşterea efectivelor speciilor concurente, modificarea semnificativă a condiţiilor de biotop;

e) gestionarului i se retrage ulterior licenţa;

f) săvârşirea de către aceeaşi persoană angajată a gestionarului, în decurs de 6 luni, pe acelaşi fond cinegetic, a cel puţin două fapte de braconaj prevăzute şi sancţionate de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

g) gestionarul refuză actualizarea prevederilor prezentului contract, prin încheierea de acte adiţionale impuse de legislaţia în vigoare.

(2) Anularea/desfiinţarea de drept a contractului de gestionare a faunei cinegetice din iniţiativa administratorului se realizează în următoarele cazuri:

a) în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, administratorul este obligat să încheie cu un alt gestionar un contract de gestionare pentru acelaşi fond cinegetic;

b) în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie,se constată că hotărârea de atribuire a dreptului de gestionare sau încheierea contractului de gestionare s-a realizat în baza unor documente întocmite cu încălcarea prevederilor legale;

c) în situaţia în care prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie se dispune anularea/desfiinţarea hotărârilor de atribuire a dreptului de gestionare pentru fondul cinegetic în cauză.”

Art. II. - (1) Contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se modifică prin încheierea de acte adiţionale între structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi gestionarii fondurilor cinegetice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice care se încheie, în condiţiile legii, după intrarea în vigoare a prezentului ordin, au forma şi conţinutul prevăzute de modelul-cadru aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, şi perioadă de valabilitate de 16 ani.

Art. III. - La contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice aflate în curs de derulare, al căror titular se modifică în urma aplicării prevederilor art. 9 alin. (5) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza încheierilor/hotărârilor judecătoreşti de înfiinţare prin desprindere sau divizare a gestionarilor, se încheie act adiţional al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. IV. - La contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice aflate în curs de derulare, al căror tarif de gestionare se modifică în urma aplicării prevederilor art. 12 alin. (5) şi art. 15 alin. (21) şi (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie act adiţional al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. V. - Contractele de gestionare încheiate anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 149/2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 24 iunie 2015, îşi păstrează termenul de valabilitate de 10 ani prevăzut în acestea.

Art. VI. - Responsabilitatea îndeplinirii prevederilor prezentului ordin revine gestionarilor fondurilor cinegetice şi structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, în limitele de competenţă.

Art. VII. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VIII. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 februarie 2016.

Nr. 222.

 

ANEXA Nr. 1

 

Act adiţional nr. ....................../.......................

la contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. ........... denumit ............................., din judeţul..............................., înregistrat cu nr. ......................./.........................

 

Părţile în contract:

1. Administratorul*) - reprezentat prin:

domnul/doamna.............................inspector şef al Gărzii forestiere..............,

domnul/doamna.........................contabil şef al Gărzii forestiere................, şi

domnul/doamna........................., consilier juridic al Gărzii forestiere............................

2. Gestionarul**) - reprezentat prin:

domnul/doamna..........................reprezentant al..................în baza împuternicirii........................, şi

domnul (doamna).................................., contabil ai...................., domnul.........................., jurist,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi

completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere, încheie prezentul act adiţional. Art. I. - Contractul de gestionare nr. ............./..............a faunei cinegetice din cuprinsul fondului

cinegetic nr. ................denumit.............., din judeţul................., se modifică şi se completează după cum

urmează:

1. La articolul 1, nota*) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.”

2. La articolul 2, nota**) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„**) Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.”

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparţine exclusiv gestionarului şi nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat, în tot sau în parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cazurilor prevăzute la art. 232, 233 şi 241 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare,”


*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

**) Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.

 

4. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Să asigure paza faunei cinegetice din fondul cinegetic cu cel puţin un paznic de vânătoare pe care să îl doteze corespunzător şi care să aibă atribuţii principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii şi combaterii braconajului cinegetic, angajat cu normă întreagă şi contract individual de muncă, avizat în acest sens în termen de maximum 120 de zile de la data încheierii prezentului contract.”

5. La articolul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în anii în care se constată fructificaţie abundentă la speciile forestiere sau cantităţi de furaje fibroase, suculente sau verzi accesibile faunei cinegetice în fondul cinegetic respectiv, pe bază de documente încheiate în prealabil de gestionar împreună cu reprezentanţii administratorului, cantităţile de hrană pot fi diminuate cu maximum 50%, asigurându-se conform prevederilor alin. (7).”

6. La articolul 9, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:

,(10) Scutirea de la plata tarifelor de gestionare prevăzute la art. 11 alin. (3) şi art. 15 alin, (1) lit. d) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(11) încasarea sumelor cuvenite bugetului de stat reprezentând cotele din tariful de gestionare prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin intermediul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, care vor emite documente f scale în acest scop.”

7. Articolul 11 se abrogă.

8. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Rezilierea de drept a contractului din iniţiativa administratorului se realizează fără sesizarea instanţei şi fără punerea în întârziere, cu avizul autorităţii publice centrale în silvicultură, în următoarele cazuri:

a) gestionarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a tarifului de gestionare conform legii şi prezentului contract, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plată şi după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea administratorului pentru achitarea tarifului de gestionare sau a penalităţilor;

b) gestionarul nu si-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18), (22) şi (23);

c) înscrierea de la data încheierii prezentului contract de membri vânători peste numărul maxim determinat în funcţie de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) scăderea nejustificată a populaţiilor de faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu mai mult de 20% faţă de momentul preluării gestiunii, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele optime, sau cu mai mult de 10% faţă de efectivele optime, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu efectivele optime. Sunt considerate motive justificative următoarele: epizootiile declarate oficial, calamităţile declarate oficial, migrarea pe alte fonduri, creşterea efectivelor de specii prădătoare, creşterea efectivelor speciilor concurente, modificarea semnificativă a condiţiilor de biotop;

e) gestionarului i se retrage ulterior licenţa,

f) săvârşirea de către aceeaşi persoană angajată a gestionarului, în decurs de 6 luni, pe acelaşi fond cinegetic, a cel puţin două fapte de braconaj prevăzute şi sancţionate de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

g) gestionarul refuză actualizarea prevederilor prezentului contract, prin încheierea de acte adiţionale impuse de legislaţia în vigoare.

(2) Anularea/desfiinţarea de drept a contractului de gestionare a faunei cinegetice din iniţiativa administratorului se realizează în următoarele cazuri:

a) în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, administratorul este obligat să încheie cu un alt gestionar un contract de gestionare pentru acelaşi fond cinegetic;

b) în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, se constată că hotărârea de atribuire a dreptului de gestionare sau încheierea contractului de gestionare s-a realizat în baza unor documente întocmite cu încălcarea prevederilor legale;

c) în situaţia în care prin hotărâre judecătorească definitivă şi executorie se dispune anularea/desfiinţarea hotărârilor de atribuire a dreptului de gestionare pentru fondul cinegetic în cauză.”

Art. II. - Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, ..... în trei exemplare.

 

Administrator:

Gestionar:

Garda forestieră...............................

...............................

Inspector-şef ..................................

Conducătorul unităţii...............................

Contabil sef ....................................

Contabil.................................................

Aviz juridic .....................................

Aviz juridic.............................................

 

NOTA:

Prezentul act adiţional se înregistrează în ziua semnării atât la structura administratorului, cât şi la gestionar.

 

ANEXA Nr. 2

 

Act adiţional nr. ....................../.......................

la contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. .......... denumit.....................din judeţul.........................înregistrat cu nr. ............/.................

 

Având în vedere Avizul administratorului nr. .../.... (zi/lună/an) transmis prin adresa nr. ......../.......,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere,

se încheie prezentul act adiţional.

Art. I. - Gestionarul prevăzut la art. 2 din Contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. ....denumit ................... din judeţul .................... înregistrat cu nr. .........../................., se modifică şi se înlocuieşte cu cel ale cărui date sunt prevăzute în continuare:

........................................................................................................................................................... (denumirea desfăşurată), cu sediul în ......................., str. ........................ nr. .........., contul nr. ......................., deschis la ....................., codul de identificare .................................., prin reprezentanţii săi legali ......................................., având funcţia de ........................ .

Art. II. - Contractul de gestionare nr. .........se realizează cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5) teza a două din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea următoarelor obligaţii de către................................ (noul gestionar):

1. să preia de la fostul gestionar contractul de gestionare, precum şi fişa fondului cinegetic completată la zi;

2. să preia în gestiune, de la fostul gestionar, fauna cinegetică din cuprinsul fondului cinegetic conform lucrărilor de evaluare a faunei întocmite de către..............;

3. să se substituie fostului gestionar pentru eventuale sume de bani neachitate de către acesta ce decurg din derularea contractului de gestionare până la data semnării prezentului act adiţional;

4. să se substituie fostului gestionar în eventualele procese în instanţele de judecată aflate în curs de judecare la data semnării actului adiţional care au rezultat din derularea contractului de gestionare în cauză.

Art. III. - Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi,......................, în patru exemplare.

 

Administrator:

Gestionar:

Fostul gestionar:

Garda forestieră

...............................

...............................

...............................

 

 

Inspector-şef ..................................

Conducătorul unităţii...............................

Conducătorul unităţii ...............................

Contabil sef ....................................

Contabil.................................................

 

Aviz juridic .....................................

Aviz juridic.............................................

 

 

NOTA:

Prezentul act adiţional se înregistrează în ziua semnării atât la structura administratorului, cât şi la noul gestionar.

 

ANEXA Nr. 3

 

Act adiţional nr. ....................../......................

la contractul de gestionare a faunei din cuprinsul fondului cinegetic nr. .................. denumit ................................... din judeţul ............... înregistrat cu nr. ......./............

 

Părţile în contract;

1. Administratorul*) - reprezentat prin:

domnul/doamna ....................................., inspector-şef al Gărzii forestiere .......................................

domnul/doamna ......................................contabil-sef al Gărzii forestiere ......................................şi

domnul/doamna ....................................., consilier-juridic al Gărzii forestiere .....................................,

2. Gestionarul**) - reprezentat prin:

domnul/doamna.................... reprezentant al ..................., în baza împuternicirii .................. şi

domnul (doamna).................. contabil al ........

domnul ...................................... jurist,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere şi ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a modificării suprafeţei productive cinegetic, aşa cum este definită la art. 1 lit. y) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

încheie prezentul act adiţional.

Art. I. - La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. -(1) Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic din fondul cinegetic gestionarul va plăti, anual, un tarif de gestionare de ........... euro, determinat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de gestionare.

(2) Plata de către gestionar a tarifului stabilit la alin. (1) se va face potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) ................... proprietarilor terenurilor incluse în fondurile cinegetice;

b) ................... bugetului de stat, în contul nr. .................. constituit la .......................................;

c) ................... Fondului pentru mediu, în contul nr. ............. constituit la ...................................... .

Art. II. - Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, ............, în trei exemplare.

 

Administrator:

Gestionar:

Garda forestieră ..............................

...............................

Inspector-şef ..................................

Conducătorul unităţii ...............................

Contabil sef ....................................

Contabil .................................................

Aviz juridic .....................................

Aviz juridic .............................................

 

NOTA:

Prezentul act adiţional se înregistrează în ziua semnării atât la structura administratorului, cât şi la gestionar.


*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

**) Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2016

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2016, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,12% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,08% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 17 februarie 2016.

Nr. 4.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii FELIX INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) Iii b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 20 ianuarie 2016 în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. 143 din 15 ianuarie 2016 privind propunerea de sancţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmit în baza prevederilor art. 381 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea FELIX INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, str. Ion Raţiu nr. 73, judeţul Constanţa, J13/3501/20.11.2006, CU119214633, RBK-388, reprezentată de domnul Lesnic Cătălin Felix în calitate de administrator/conducător executiv, a constatat următoarele:

- nu au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termenul legal, raportările aferente trimestrului 111/2015, în format letric şi în format electronic.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III - Termen de transmitere, din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul nr. 3/2009, modificate şi completate prin Norma nr. 19/2014.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea FELIX INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L, cu sediul social în Constanţa, str. Ion Raţiu nr. 73, judeţul Constanţa, J13/3501/20.11.2006, CU119214633, RBK-388, reprezentată de domnul Lesnic Cătălin Felix în calitate de administrator/conducător executiv, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare, până la data la care vor fi transmise integral raportările restante.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice şi/sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii FELIX INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE -S.R.L se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea FELIX INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 12 februarie 2016.

Nr. 360.

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Standardelor privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică

 

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,

Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:

Art. 1. - (1) Se aprobă Standardele privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică, denumite în continuare standarde de formare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Până la data de 1 decembrie 2016, furnizorii de formare profesională avizaţi în condiţiile legii de către Colegiul Psihologilor din România şi formatorii în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, care realizează activităţi de formare profesională continuă sau complementară, depun la Colegiul Psihologilor din România cererile şi celelalte documente prevăzute în standardele de formare.

(3) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică se realizează cu respectarea standardelor de formare.

Art. 2. - De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

1. se abrogă dispoziţiile art. 20, 21 şi art. 23 alin. (2) din Normele privind accesul la profesia de psiholog cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 şi 348 bis din 26 mai 2010;

2. dispoziţiile art. 6 din Normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 şi 348 bis din 26 mai 2010, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică se poate realiza, în condiţiile prevăzute în prezentele norme, de către persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, avizaţi de către Comitetul director, denumiţi în continuare furnizori de formare profesională, în condiţiile Standardelor privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică.”

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,

Mihai Aniţei

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2016.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

STANDARDE

privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică se realizează în condiţiile Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin hotărâre a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu.

(2) Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, titlul universitar necesar pentru exercitarea profesiei de psiholog în România, pentru toate treptele de specializare este „licenţiat în psihologie”, confirmat prin diplomă de licenţă, emisă de către o instituţie de învăţământ superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, în condiţiile legii.

Art. 2. - (1) Formarea profesională iniţială se realizează potrivit condiţiilor stipulate la alin. (2).

(2) Formarea profesională complementară este specifică profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi se poate realiza prin cursuri de formare profesională complementară, într-o specialitate profesională, cu o durată de 2 ani, organizate de către furnizori de formare profesională, avizaţi în condiţiile legii de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România. Durata programelor de formare profesională complementară pentru specialităţile consiliere psihologică şi psihoterapie poate fi mai mare de 2 ani, în funcţie de fiecare metodă psihoterapeutică.

(3) Cursurile universitare de maşter organizate de către instituţiile de învăţământ acreditate pot fi recunoscute şi avizate ca formare profesională complementară, la cerere, cu respectarea condiţiilor de calitate specifice formării profesionale complementare a psihologilor cu drept de liberă practică şi obţinerii avizului Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România. Pentru treapta de specializare psiholog specialist, cursurile universitare de maşter organizate de către instituţiile de învăţământ acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) sunt recunoscute de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România.

(4) în cazul constatării nerespectării condiţiilor de avizare, privind calitatea formatorilor şi/sau a programelor analitice, specifice cursurilor de formare profesională complementare a psihologilor cu drept de liberă practică, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România poate suspenda avizul profesional acordat pentru aceasta, până la remedierea situaţiei constatate.

Art. 3. - (1) Formarea profesională continuă este specifică profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi se poate realiza prin cursuri de formare profesională continuă, conferinţe, workshopuri, simpozioane sau alte manifestări profesionale, avizate profesional, organizate de către furnizorii de formare profesională, avizaţi de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România.

(2) în cazul constatării nerespectării condiţiilor de calitate, privind calitatea formatorilor sau a programelor analitice, specifice formării profesionale continue a psihologilor cu drept de liberă practică, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România poate suspenda avizul profesional acordat, până la remedierea situaţiei constatate.

Art. 4. - (1) Formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, organizată în condiţiile art. 2, este susţinută numai de către formatori certificaţi de către Colegiul Psihologilor din România, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute în Standardele de calitate în serviciile psihologice (SCSP), la propunerea furnizorilor de formare profesională avizaţi de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România.

(2) Calitatea de formator în cadrul programelor de formare profesională specifică psihologilor cu drept de liberă practică este certificată potrivit dispoziţiei preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, în specialităţile profesionale atestate, precum şi în domeniile de activitate/de formare, specifice fiecărei specialităţi profesionale. Formarea profesională într-o specialitate nu poate fi realizată în general, ci numai într-un domeniu circumscris competenţei profesionale obţinute prin experienţă profesională relevantă şi/sau studii, cercetări doctorale şi/sau publicaţii de specialitate, în condiţiile Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP).

(3) Formatorii recunoscuţi de către asociaţiile naţionale din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv de către asociaţiile naţionale membre ale EFPA- European Federation of Psychologists Associations, sau recunoscuţi de către autorităţile competente, prin Internal Market Information System (IMI) pot realiza activităţi de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică în România, cu condiţia coparticipării unor formatori români, certificaţi de către Colegiul Psihologilor din România.

 

CAPITOLUL II

Avizarea furnizorilor de formare profesională

 

Art. 5. -(1) Furnizorii deformare profesională pot desfăşura activităţi de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică numai în condiţiile în care sunt avizaţi de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, potrivit condiţiilor stabilite în Normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică.

(2) Avizarea furnizorilor de formare profesională are loc înainte de avizarea programelor/modalităţilor de formare profesională, o singură dată, pe perioadă nedeterminată, în temeiul dispoziţiilor prezentelor standarde de formare.

(3) în vederea avizării şi reavizării furnizorului de formare profesională, reprezentantul/reprezentanţii acestuia completează şi depun în mod obligatoriu fişa de autoevaluare, potrivit anexei nr. 1, alături de documentele prevăzute în Normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, după caz.

(4) Avizul se retrage în cazul modificării statutului sau actului constitutiv al furnizorului de formare profesională, în sensul eliminării din obiectul de activitate a activităţilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică.

(5) Furnizorii de formare profesională au obligaţia completării şi transmiterii către Colegiul Psihologilor din România a anexelor nr. 1-3, pentru toate modalităţile de formare profesională şi pentru toţi formatorii înregistraţi, până la data de 1 iunie 2016.

 

CAPITOLUL III

Avizarea programelor de formare profesională complementară

 

Art. 6. - (1) înainte de începerea derulării programelor de formare profesională complementară, furnizorii de formare profesională trebuie să obţină în mod obligatoriu avizul profesional emis de către Comitetul director ai Colegiului Psihologilor din România.

(2) în vederea avizării programelor de formare profesională complementară, furnizorii de formare profesională completează şi depun în mod obligatoriu fişa modalităţii de formare profesională, potrivit anexei nr. 2, şi fişele formatorilor în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, potrivit anexei nr. 3, alături de documentele prevăzute în Normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică. În cazul cursurilor universitare de maşter, se completează numai anexa nr. 2 sau anexa nr. 3, după caz.

(3) Reavizarea programelor de formare profesională complementară se realizează după o perioada de 5 ani sau ori de câte ori este necesar, înăuntrul acestui termen, la cererea furnizorului de formare profesională. Reavizarea priveşte asigurarea respectării condiţiilor iniţiale de formare profesională complementară, inclusiv actualizarea disciplinelor şi programelor de formare, precum şi actualizarea evidenţei formatorilor înregistraţi în modalităţile de formare profesională. Valabilitatea avizului este de 5 ani de la data emiterii de către Colegiu.

(4) Modalităţile de formare profesională complementară avizate profesional înainte de 31 decembrie 2011 se reavizează în mod obligatoriu până la data de 31 decembrie 2016.

Art. 7. - (1) în vederea avizării profesionale, programele modalităţilor de formare profesională complementară aferente nivelului II de competenţă trebuie să conţină cel puţin 50% discipline de specializare, care să corespundă competenţelor profesionale aferente unei specialităţi, aşa cum au fost aprobate prin Standardele de calitate în serviciile psihologice (SCSP), precum şi activităţi de practică individuală de cel puţin 50 de ore/cursant, pe lângă seminare, lucrări, studii sau alte modalităţi de formare specifice, prevăzute în programele de formare.

(2) Modalităţile de formare profesională complementară, altele decât cele în specialităţile consiliere psihologică şi psihoterapie, necesare pentru obţinerea nivelului II şi nivelului III de competenţe, au o durată de 2 ani şi vor conţine cel puţin 500 de ore de formare/2 ani, la care se adaugă activităţile de practică individuală, precum şi următoarele condiţii suplimentare:

a) modalitatea de formare profesională complementară este susţinută de un număr de minimum 4 formatori, certificaţi de către Colegiu, la care se adaugă un formator coordonator al programului de formare profesională;

b) programa de studii conţine cel puţin 50% discipline de specializare, care să corespundă competenţelor profesionale aferente unei specialităţi, aşa cum au fost aprobate prin Standardele de calitate în serviciile psihologice (SCSP);

c) perioada de formare profesională anuală corespunde perioadei anului universitar;

d) să deţină un număr de maximum 40 de locuri/centru de formare, cu excepţia învăţământului universitar;

e) să facă dovada spaţiului adecvat de desfăşurare a activităţilor de formare profesională complementară de minimum 1 mp/cursant, dar nu mai puţin de 25 mp/sală de curs;

f) să prezinte în termen de maximum 60 de zile de la data începerii cursului de formare profesională complementară evidenţa tuturor cursanţilor înscrişi şi dovada atestării acestora în specialitatea în care urmează stagiul de formare profesională complementară, cu excepţia specialităţii psihoterapie şi consiliere psihologică, cu excepţia învăţământului universitar;

g) să prezinte condiţiile de examinare pentru absolvire, respectiv existenţa unei modalităţi de evaluare a absolvenţilor (examen scris/disertaţie/prezentarea unui studiu de caz);

h) să prezinte modelul diplomei de absolvire şi a anexei conţinând numărul total al orelor, notele aferente examenelor de absolvire şi media generală, opţional şi evidenţa disciplinelor de curs şi formatorii aferenţi, cu respectarea condiţiilor stabilite prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului, cu excepţia învăţământului universitar.

(3) Programele de formare profesională complementară în psihoterapie şi consiliere psihologică, aferente unei metode psihoterapeutice recunoscute de către Colegiul Psihologilor din România, se organizează cu respectarea condiţiilor generale minime de formare profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare „psiholog practicant.”

 

CAPITOLUL IV

Avizarea programelor de formare profesională continuă

 

Art. 8. - (1) înainte de începerea derulării programelor de formare profesională continuă, furnizorii deformare profesională trebuie să obţină în mod obligatoriu avizul profesional emis de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România,

(2) în vederea avizării modalităţilor de formare profesională continuă, furnizorii de formare profesională completează şi depun în mod obligatoriu fişa modalităţii de formare profesională, potrivit anexei nr. 2, şi fişele modalităţii, potrivit anexei nr. 3, alături de documentele prevăzute în Normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică,

(3) Reavizarea programelor de formare profesională continuă se realizează după o perioadă de 5 ani sau înăuntrul acestui termen, la cererea furnizorului de formare profesională. Reavizarea priveşte asigurarea respectării condiţiilor iniţiale de formare profesională continuă, a programei de formare, precum şi actualizarea evidenţei formatorilor. Valabilitatea avizului este de 5 ani de la data emiterii de către Colegiu.

(4) Modalităţile de formare profesională continuă avizate profesional înainte de 31 decembrie 2011 se reavizează în mod obligatoriu până la data de 31 decembrie 2016.

Art. 9. - (1) Formarea profesională continuă se creditează, unitatea de creditare fiind 1 (una) oră, pentru care se acordă 1 (un) credit de formare profesională într-o specialitate profesională. Creditele de formare profesională pot fi utilizate o singură dată pentru obţinerea unor drepturi profesionale şi recunoaşterea unor competenţe profesionale specifice.

(2) Creditele de formare profesională nu sunt transferabile în timp, fiind valabile numai pentru anul în cursul căruia au fost obţinute, în limita a 10 unităţi pentru fiecare specialitate profesională, şi nu sunt compatibile cu un alt sistem de creditare, aparţinând altor profesii sau ocupaţii.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 10. - (1) în cadrul formării profesionale complementare şi continue se recunoaşte sistemul de reducere a taxelor de participare la formarea profesională, pe bază de vouchere profesionale, emise de către Colegiu.

(2) Promovarea şi transmiterea informaţiilor prin mijloacele de comunicare ale Colegiului, inclusiv prin afişarea pe site, se realizează numai pentru furnizorii de formare profesională care au intrat în programul de recunoaştere al voucherelor profesionale. Nerespectarea condiţiilor de reducere a taxelor de participare Sa programele de formare profesională pe bază de vouchere de către furnizorii de formare profesională aderenţi la program conduce automat la suspendarea acestora şi la retragerea de pe site-ul www.copsi.ro sau serviciul de newsletter.

(3) Conţinutul fişelor prevăzute în anexele nr. 1-3 poate fi modificat şi completat prin dispoziţie a preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele standarde de formare.

 

ANEXA Nr. 1

la standardele de formare

 

Nr. ................./..............

 

FIŞĂ

de autoevaluare generală a furnizorului de formare profesională*)

 

I. Date cu caracter general:

 

Furnizor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică (denumire):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

Sediul social, adresa de corespondenţă, număr de telefon, e-mail, website (date actualizate):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

Centre de formare profesională/Puncte de lucru (număr): ..........(enumerare):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

Aviz profesional nr. ............../........

 

Specialităţi profesionale în care furnizorul de formare profesională este avizat profesional:

 Psihologie clinic㠁 Consiliere psihologică (clinică)  Psihoterapie  Psihologia muncii şi organizaţional㠁 Psihologia transporturilor  Psihologie aplicată în servicii  Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţional㠁 Psihopedagogie special㠁 Psihologie militară-securitate naţională (psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale)  Psihologie aplicată în domeniul securităţii publice şi private (psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale)

 Psihologie aplicată în investigarea criminalităţii (psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf)

 

Reprezentant legal (nume şi prenume):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Domiciliu:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

CNP:

.......................................................................................................................................................................

Codul personal (parafa): ...................Data primei atestări: ..................

.......................................................................................................................................................................

 

Membrii fondatori/Asociaţi statutari (Se menţionează doar persoanele atestate în condiţiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

Data constituirii (încheierea actului constitutiv şi statutului):

.......................................................................................................................................................................

Data obţinerii personalităţii juridice (data aprobării înfiinţării de către instanţa de judecată):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

Descrierea pe scurt a obiectului de activitate cu relevanţă pentru formarea profesională, potrivit actului constitutiv şi statutului (actualizat):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

 

II. Date generale privind formatorii înregistraţi în cadrul furnizorului de formare profesională:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Numărul certificatului şi data eliberării diplomei/certificatului de formator în domeniu

Specialitatea şi disciplina în care realizează activităţi de formare

profesională (potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) La prezenta fişă se ataşează în fotocopie semnată de către titular pentru conformitate cu originalul diplomele/certificatele de formator sau diplome de doctor/adeverinţe/alte acte doveditoare ale experienţei profesionale, relevante într-un domeniu/într-o disciplină, ale unei specialităţi, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice (de exemplu: carte de muncă etc.).

 

Prezenta a fost completată de către doamna/domnul ................................................................................................, având calitatea de .................................................... .

 

Furnizor de formare profesională,

...................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 2

la standardele de formare

 

Nr. ...................../..................

 

FIŞA

modalităţii da formare profesională

 

I. Date generale:

 

Furnizor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică:

....................................................................................................................................................................... (denumirea)

 

Denumirea modalităţii de formare profesională (potrivit anexei la avizul profesional):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Anexa nr. ........../......... la Avizul profesional al Colegiului Psihologilor din România ................ (numărul)/.......................(data), la propunerea

 Comisiei aplicative:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

II. Modalitatea de formare profesională:

 

 Formare profesională complementară

 Formare profesională continuă

 

Specialitatea profesională în care furnizorul de formare profesională este avizat profesional:

 Psihologie clinic㠁 Consiliere psihologică (clinică)  Psihoterapie  Psihologia muncii şi organizaţional㠁 Psihologia transporturilor  Psihologie aplicată în servicii  Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţional㠁 Psihopedagogie special㠁 Psihologie militară-securitate naţională (psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale)  Psihologie aplicată în domeniul securităţii publice şi private (psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale)

 Psihologie aplicată în investigarea criminalităţii (psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf)

 

Nivelul de competenţă (adresabilitatea modalităţii de formare profesională, potrivit SCSP):

 Nivelul I  Nivelul al II-lea  Nivelul al III-lea  Nivelul al IV-lea

 

III. Date administrative privind organizarea modalităţii de formare profesională:

 

Nr. crt.

Centre de formare profesională/

Puncte de lucru

Spaţiul utilizat pentru activitatea de formare profesională

(sală curs, amfiteatru, sală de conferinţă etc.)

m2

(minimum 1 mp/cursant, dar nu mai puţin de 25 metri pătraţi/sală de curs)

Număr de locuri pentru cursanţi

(maximum 40/ centru de formare profesională)

Dotări tehnice

(mese, scaune/fotolii, videoproiector, panou de proiecţie, clip chart etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Date generale privind formatorii înregistraţi în modalitatea de formare profesională:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Numărul certificatului şi data eliberării diplomei/certificatului de formator în domeniu

Specialitatea şi disciplina în care realizează activităţi de formare profesională

(potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

La prezenta fişă se ataşează în fotocopie semnată de către titular pentru conformitate cu originalul diplomele/certificatele de formator sau diplome de doctor/adeverinţe/alte acte doveditoare ale experienţei profesionale, relevante într-un domeniu/într-o disciplină, ale unei specialităţi, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice (de exemplu: carte de muncă etc.).

Prezenta a fost completată de către doamna/domnul.............................................având calitatea de ,...........................

 

Furnizor de formare profesională,

Coordonatorul modalităţii de formare profesională

.............................................

.............................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 3

la standardele de Formare

 

Nr. ............................../...........................

 

FIŞĂ

formator în profesia de psiholog cu drept de liberă practică

 

I. Date generale:

 

Numele şi prenumele formatorului:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Domiciliu:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Codul personal (parafa): ...................................... Data primei atestări: ............................................................

 

Date de contact:

Adresă de corespondenţă:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Telefon: ..............................................E-mail: .................................................................................................

 

Furnizor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică (denumire):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Denumirea modalităţii de formare profesională (potrivit anexei la avizul profesional):

Anexa nr. ..................../..........................la Avizul profesional al Colegiului Psihologilor din România: ...................../.........................

(numărul) (data)

la propunerea Comisiei aplicative:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

II. Dovada formării profesionale a formatorului:

 

Instituţia de învăţământ superior organizatoare a examenului de licenţă în specialitatea psihologie/asimilată

 

Seria, numărul şi data obţinerii diplomei de licenţă

 

 

Instituţia de învăţământ superior care a acordat titlul de doctor

 

Specialitatea aferentă tezei de doctorat

 

Titlul tezei de doctorat

 

Seria, numărul şi data obţinerii diplomei de licenţă

 

 

Specialitatea atestatului de liberă practică

 

Treapta de specializare

 

Seria, numărul şi data obţinerii atestatului de liberă practică

 

 

Menţiuni (opţional):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

III. Recunoaşterea calităţii de formator în specialitate/domeniu/disciplina de formare profesională:

 

Categoria formatorului

Categoria A* (internaţional)

Categoria B** (naţional)

Categoria C*** (neafiliat)

Recunoaştere şi certificare (diplomă sau certificatul de recunoaştere a calităţii de formator în specialitate/ domeniu/disciplină)

Instituţia emitentă:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Instituţia emitentă:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Instituţia emitentă:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Seria, numărul şi data diplomei/certificatului:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Seria, numărul şi data diplomei/certificatului:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Seria, numărul şi data diplomei/certificatului:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................


* Recunoaşterea de către o instituţie/asociaţie/federaţie internaţională, afiliată/recunoscută de către una dintre autorităţile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, inclusiv al EFPA, pentru metoda/domeniul în care realizează activitatea de formare profesională, prin emiterea unei diplome/certificat de formator sau a unui alt act doveditor, în condiţiile legii,

** Recunoaşterea de către o instituţie(furnizor de formare profesională recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România) care deţine dreptul de a realiza activităţi de formare profesională în metoda/domeniul de formare profesională, prin emiterea unei diplome/certificat de formator, recunoscute de către Colegiul Psihologilor din România.

*** Recunoaşterea dreptului de a preda o disciplină în cadrul învăţământului superior în prezent, pe baza unui examen de titularizare sau deţinerea titlului de doctor, pe baza unei teze de doctorat aferentă specialităţii/domeniului/disciplinei în care realizează activitatea de formare profesională.

 

Menţiuni (opţional):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

IV. Experienţa profesională recentă, relevantă în domeniul aferent unei specialităţi/formare profesională (în disciplina în care se solicită certificarea calităţii de formator):

 

Perioada

Furnizor de formare profesională/Instituţie

Denumirea programului de formare profesională

Disciplina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimele 3 lucrări/studii/manuale publicate (în domeniul disciplinei în care se solicită certificarea)

Titlul

Editura, anul apariţiei, număr de pagini

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

La prezenta fişă se ataşează în fotocopie semnată de către titular pentru conformitate cu originalul diplomele/certificatele de formator sau diplome de doctor/adeverinţe/alte acte doveditoare ale experienţei profesionale, relevante într-un domeniu/într-o disciplină, ale unei specialităţi, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice (de exemplu: carte de muncă etc.).

Prezenta a fost completată de către doamna/domnul............................................având calitatea de..............................

 

Furnizor de formare profesională,

Formator propus,

.............................................

.............................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.