MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 140/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 140         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 24 februarie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

260. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

261. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

262. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

263. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

264. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

265. Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

96. - Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

340/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de limba română, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene pentru exercitarea acestei profesii în România

 

ACTE ALE AUTORITÂTII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

14. - Normă privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Steluţa Arhire se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Slovacă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 februarie 2016.

Nr. 260.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 martie 2016, domnul general de brigadă cu o stea Daskălu Viorel trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 februarie 2016.

Nr. 261.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 29 februarie 2016, domnului chestor principal de poliţie Zărnică Ştefan Nelu îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 februarie 2016.

Nr. 262.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 martie 2016, domnului chestor principal de poliţie Nezir Galip Gelale din îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 februarie 2016.

Nr. 263.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor-şef de poliţie Oprea Alexandru Florea îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 februarie 2016.

Nr. 264.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere şi recunoaştere, pentru contribuţia personală semnificativă în cercetarea fenomenului Holocaustului, al cărui scop este păstrarea vie a acestei tragedii pe care omenirea nu trebuie să o mai cunoască, precum şi pentru rodnica şi prodigioasa colaborare pe care o are cu ţara noastră,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer domnului profesor Yehuda Bauer, preşedinte onorific al Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 februarie 2016.

Nr. 265.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final şi al Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2016, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 336 din 21 decembrie 2010.

Art. 2. - (1) Ajutorul de stat în sumă totală de 105.119 mii lei pentru anul 2016, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C/23/2013 din 25 ianuarie 2013, şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final, publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene C/9/2016 din 12 ianuarie 2016, astfel:

a) pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă se acordă ajutor de stat în sumă de 52.558 mii lei, destinat acoperirii pierderilor aferente producţiei curente, potrivit anexei nr. 1;

b) pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă se acordă ajutor de stat pentru suportarea costurilor excepţionale în sumă de 52.561 mii lei, costuri care nu sunt legate de producţia curentă.

(2) Justificarea costurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se face în baza decontului justificativ după modelul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3.

Art. 3. - (1) Ministerul Energiei monitorizează nivelul de acordare a ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţul cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe state.

(2) Nerespectarea de către Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final şi a Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitatea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii,

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 februarie 2016.

Nr. 96.

 

ANEXA Nr. 1

 

Calculul ajutorului de stat destinat acoperirii pierderilor aferente producţiei curente pentru anul 2016

 

Produsul

Cantitatea

Subvenţia unitară

Subvenţia totală

(unitatea)

(Gcal)

(lei/UM)

(mii lei)

Huilă energetică

979.700

53,64

52.558

TOTAL

979.700

53,64

52.558

 

ANEXA Nr. 2

 

- Model –

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani

 

 

Aprob

…………………………

Ordonator principat de credite,

…………………………………………

 

DECONT

justificativ privind acordarea ajutorului de stat destinat acoperirii pierderilor aferente producţiei de huilă pentru perioada

 

Produsul

Cantitatea

Subvenţia unitară

Subvenţia totală

(unitatea)

(Gcal)

(lei/UM)

(lei)

Livrări din producţia anului ………….

 

 

 

1. Huilă energetică

 

 

 

A. Total I

 

 

 

B. Subvenţii acordate pe lunile expirate

 

 

 

Diferenţe de acordat (rândul A - rândul B)

 

 

 

 

Director general,

…………………………………………

Director economic,

…………………………………………

 

Verificat realitatea şi exactitatea datelor din decont, conform Notei unilaterale nr. ………………/………………

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ………………

 

ANEXA Nr. 3

 

- Model –

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani

 

 

Aprob

…………………………

Ordonator principat de credite,

…………………………………………

 

DECONT

privind cheltuielile excepţionale care urmează să fie acordate de la bugetul de stat în luna anul

 

Nr. crt.

Specificaţie

U-M.

Cheltuieli aferente anului precedent şi care se regularizează în anul curent

Realizări în anul curent cumulate de la începutul anului

Cheltuieli preliminate pentru luna în curs

Total sumă solicitată în luna

Sumă alocată pe perioada precedentă

Sumă reprezentând diferenţa de acordat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

TOTAL CHELTUIELI CU PLĂŢILE COMPENSATORII

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

Număr de persoane concediate

pers.

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu salariile compensatorii/persoană

mii

lei/pers.

 

 

 

 

 

 

2.

TOTAL CHELTUIELI RECONVERSIE PROFESIONALĂ

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

Număr de salariaţi participanţi

pers.

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuială/persoană

mii

lei/pers.

 

 

 

 

 

 

3.

TOTAL CHELTUIELI CĂRBUNE şi ENERGIE, conform pct. 28 din Decizia Comisiei Europene C (2012) 1.020 final

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

Cantitatea unei raţii de cărbune

kg

 

 

 

 

 

 

 

Număr de raţii, din care:

nr.

 

 

 

 

 

 

 

- 2 raţii

nr.

 

 

 

 

 

 

 

- 3 raţii

nr.

 

 

 

 

 

 

 

Calitatea cărbunelui alocat

Gcal/tonă

 

 

 

 

 

 

 

Cost mediu al cărbunelui/persoană

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

Număr de persoane care beneficiază de cărbune

pers.

 

 

 

 

 

 

 

Total alocaţie cărbune

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

Consum de energie perioadă

kWh

 

 

 

 

 

 

 

Număr de persoane care beneficiază

pers.

 

 

 

 

 

 

 

Diferenţe de tarif

lei/kW

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli cu consumul casnic de energie

mii lei

 

 

 

 

 

 

4.

TOTAL CHELTUIELI ÎNCHIDERE UNITĂŢI, din care:

mii lei

 

 

 

 

 

 

4.1

Finalizarea lucrărilor miniere subterane

mii lei

 

 

 

 

 

 

4.2

Asamblarea/Dezafectarea utilajelor şi echipamentelor şi închiderea minei în condiţii de siguranţă

mii lei

 

 

 

 

 

 

5

TOTAL CHELTUIELI CU REABILITAREA INCINTELOR FOSTELOR EXPLOATĂRI MINIERE, din care:

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.1

Curăţarea (evacuarea) şantierului

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.2

împrejmuire (îngrădiri) şi drenaj

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.3

Lucrări de pământ (rambleu şi debleu)

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.4

Tratarea (închiderea) puţurilor şi a lucrărilor miniere (legături cu suprafaţa)

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.5

Pavaje (lucrări de drumuri)

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.6

Betoane diverse

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.7

Monitorizarea pe perioada de execuţie

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.8

Diverse şi neprevăzute

mii lei

 

 

 

 

 

 

5.9

Alte cheltuieli (proiectare, asistenţă tehnică şi consultanţă: organizare de şantier; comisioane, taxe, cote legale; probe tehnologice, teste etc.)

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.

TOTAL CHELTUIELI CU RECULTIVAREA SOLURILOR DE SUPRAFAŢĂ, din care:

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.1

Curăţarea (evacuarea) şantierului

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.2

Lucrări de pământ (rambleu şi debleu)

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.3

Pavaje (lucrări de drumuri)

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.4

Betoane diverse

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.5

Diverse şi neprevăzute

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.6

Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de execuţie

mii lei

 

 

 

 

 

 

6.7

Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de garanţie

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Punctele 4,5 şi 6 se vor detalia pe fiecare proiect executat.

 

Director general,

…………………………………………

Director economic,

…………………………………………

 

Verificat realitatea şi exactitatea datelor din decont, conform Notei unilaterale nr. ………………/………………

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ………………

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de limba română, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene pentru exercitarea acestei profesii în România

 

În temeiul dispoziţiilor art. 201 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedura de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de limba română, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene pentru exercitarea acestei profesii în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 340/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind procedura de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de limba română, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene pentru exercitarea acestei profesii în România

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene care doreşte să exercite în România profesia de consilier de probaţiune.

(2) Procedura de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de limba română, în vederea recunoaşterii calificării profesionale a solicitantului prevăzut la alin. (1), se realizează în condiţiile Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Calificarea profesională de consilier de probaţiune se atestă pe baza unui titlu de calificare sau, după caz, a experienţei profesionale.

(4) Recunoaşterea calificării profesionale pe baza unui titlu de calificare permite solicitantului să aibă acces la profesia de consilier de probaţiune în România în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, respectiv să participe la concursul prevăzut la art. 19 din Legea nr. 123/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Recunoaşterea calificării profesionale pe baza experienţei profesionale conferă solicitantului dreptul de a exercita profesia de consilier de probaţiune în România în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, putând fi încadrat pe un post vacant cu gradul corespunzător vechimii recunoscute, în condiţiile prezentului regulament.

(6) Prin titlu de calificare se înţelege orice diplomă sau alt titlu oficial de calificare eliberate de către o autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, în condiţiile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Experienţa profesională reprezintă exercitarea efectivă şi legală, cu normă întreagă sau echivalent parţială, a profesiei de consilier de probaţiune într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană.

(8) în sensul prezentului regulament, prin stat membru se înţelege orice stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori al Confederaţiei Elveţiene.

 

CAPITOLUL II

Condiţiile necesare pentru recunoaşterea calificării profesionale, în vederea accesului la profesia de consilier de probaţiune, respectiv a exercitării acesteia în România

 

Art. 2. - (1) Cetăţeanul unui stat membru poate accede la profesia de consilier de probaţiune în România dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) posedă un titlu de calificare eliberat de o autoritate competentă dintr-un stat membru, prin care se certifică faptul că a încheiat cu succes un ciclu de studii postliceale cu o durată de cel puţin 3 ani în cadrul unei universităţi ori al unei instituţii de învăţământ superior sau în cadrul unei instituţii de nivel echivalent, în domeniile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 123/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) nu are antecedente penale şi nu are cazier fiscal (în cazul în care solicitantul este înregistrat fiscal în România);

d) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

e) se bucură de o bună reputaţie, fapt ce se dovedeşte pe baza documentului prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. d);

f) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, fapt ce se dovedeşte pe baza documentului prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. e);

g) a fost declarat admis la proba de aptitudini prevăzută la art. 12 alin. (1), în cazul în care comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune, denumită în continuare comisia, apreciază că solicitantul trebuie să susţină această probă.

(2) Evaluarea cunoştinţelor lingvistice referitoare la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) nu face parte din procedura de recunoaştere

(3) în vederea accesului la profesia de consilier de probaţiune sunt recunoscute şi diplomele prevăzute la alin. (1) lit. a) care dau dreptul titularului să exercite aceeaşi profesie în statul membru de origine sau de provenienţă.

Art. 3. - (1) Cetăţeanul unui stat membru poate exercita în România profesia de consilier de probaţiune, pe baza recunoaşterii experienţei profesionale, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) a exercitat efectiv şi legal, cu normă întreagă sau echivalent parţială, profesia de consilier de probaţiune într-un stat membru, fapt care se dovedeşte pe baza documentului prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. c);

b) nu are suspendat dreptul de a exercita profesia, fapt dovedit pe baza documentului prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. g);

c) îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-f);

d) a fost declarat admis la proba de aptitudini, în condiţiile art. 12-15, în cazul în care comisia apreciază că solicitantul trebuie să susţină această probă.

(2) Dispoziţiile art. 2 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Procedura recunoaşterii calificării profesionale

 

Art. 4. - (1) în vederea recunoaşterii calificării profesionale în condiţiile prevăzute la art. 2 şi 3, cetăţeanul unui stat membru trebuie să adreseze o cerere în acest sens Ministerului Justiţiei.

(2) Cererea privind recunoaşterea calificării profesionale se va redacta în limba română şi va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, cetăţenia, adresa de domiciliu în statul membru, adresa de reşedinţă în România, datele de contact, telefon, fax, e-mail.

(3) Cererea privind recunoaşterea calificării profesionale va fi însoţită de următoarele documente:

a) copia paşaportului sau a altui act doveditor al cetăţeniei;

b) copia legalizată a titlului de calificare necesar pentru accesul în profesia de consilier de probaţiune, însoţită de traducerea legalizată a acestuia în limba română;

c) copia legalizată a documentului care atestă exercitarea profesiei de consilier de probaţiune şi durata activităţii, eliberat de autoritatea sau organismul competent al statului membru de origine ori al statului membru de provenienţă, în cazul recunoaşterii experienţei profesionale;

d) recomandare privind buna reputaţie profesională şi socială, în original, obţinută de la locul de muncă, asociaţii profesionale din domeniu sau, după caz, de la alte organizaţii şi instituţii din statul de origine sau de provenienţă cu care a colaborat solicitantul, însoţită de traducerea legalizată;

e) certificat privind sănătatea fizică şi psihică a solicitantului, în original, apostilat sau, după caz, supralegalizat, însoţit de traducerea legalizată, care se solicită în statul membru de origine pentru exercitarea profesiei de consilier de probaţiune; atunci când statul membru de origine nu solicită un astfel de document, se va depune originalul certificatului eliberat de autoritatea competentă din statul membru de origine din care rezultă că solicitantul este apt din punct de vedere medical şi psihologic;

f) certificat de cazier judiciar în original, eliberat de autorităţile române, precum şi cazier judiciar sau un document echivalent, în original, apostilat sau, după caz, supralegalizat, însoţit de traducerea legalizată, eliberat de autoritatea competentă din statul de origine sau de provenienţă al solicitantului, din care să rezulte că acesta nu are antecedente penale;

g) document doveditor privind inexistenţa unor suspendări temporare sau definitive ale dreptului de exercitare a profesiei de consilier de probaţiune, în original, eliberat de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă, însoţit de traducerea legalizată;

h) copia legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române; dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română se va depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d) şi e) au o valabilitate de 3 luni de la data emiterii acestora.

(5) Cererea însoţită de actele doveditoare se depune sau se transmite prin poştă la registratura Direcţiei Naţionale de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.

Art. 5. - (1) La propunerea Direcţiei Naţionale de Probaţiune, ministrul justiţiei numeşte prin ordin comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea solicitării.

(2) Comisia are în componenţa sa un preşedinte, membri, un secretar, precum şi supleanţi.

(3) Din cadrul comisiei fac parte reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune, alături de care pot fi desemnaţi şi reprezentanţi ai altor departamente din cadrul Ministerului Justiţiei.

(4) Secretariatul comisiei se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul Serviciului resurse umane al Direcţiei Naţionale de Probaţiune, aceasta neavând calitatea de membru.

Art. 6. - (1) Nu poate face parte din comisie persoana care se află în următoarele situaţii:

a) are relaţii cu caracter patrimonial cu solicitantul sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;

b) este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu solicitantul ori cu un alt membru al comisiei.

(2) Fiecare membru al comisiei semnează o declaraţie pe propria răspundere în care precizează că:

a) nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1);

b) va respecta confidenţialitatea lucrărilor comisiei şi a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

Art. 7. - Comisia are următoarele atribuţii principale:

a) verifică îndeplinirea condiţiilor necesare pentru recunoaşterea calificării profesionale, prevăzute de art. 2 şi 3;

b) întocmeşte lista de discipline care, pe baza unei comparaţii între educaţia şi formarea impuse în România şi cele pe care le-a urmat solicitantul, nu sunt atestate de diploma sau de alte titluri de calificare pe care le posedă solicitantul;

c) elaborează subiectele pentru testul scris din cadrul probei de aptitudini şi stabileşte planul de interviu;

d) stabileşte baremul pentru testul scris şi baremul pentru interviu;

e) realizează interviul;

f) notează şi stabileşte media notelor acordate de către fiecare membru al comisiei;

g) transmite secretarului comisiei rezultatele pentru a fi comunicate solicitantului;

h) reanalizează punctajul obţinut şi stabileşte nota finală, dacă există o diferenţă mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;

i) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă, precum şi raportul final al procedurii.

Art. 8. - Secretarul comisiei are următoarele atribuţii principale;

a) primeşte dosarul privind solicitarea de recunoaştere a calificării profesionale;

b) întocmeşte şi semnează alături de comisie întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;

c) asigură comunicarea comisiei atât cu solicitantul, cât şi cu alte autorităţi ce pot fi consultate în cursul procedurii de recunoaştere;

d) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

Art. 9. - (1) Recunoaşterea calificării profesionale se realizează prin parcurgerea a două etape: etapa de verificare a documentelor şi etapa de evaluare a aptitudinilor.

(2) La etapa de evaluare a aptitudinilor participă solicitantul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-f) sau, după caz, la art. 3 alin. (1) lit. a)-c) şi cu privire la care comisia apreciază că susţinerea probei este necesară, pe baza elementelor prevăzute la art. 12.

Art. 10. - (1) Comisia confirmă solicitantului primirea dosarului, în termen de cel mult o lună de la depunerea cererii.

(2) în cazul în care constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, comisia solicită în termenul prevăzut la alin. (1) completarea dosarului.

Art. 11. - (1) Comisia verifică documentele depuse la dosar, iar în cazul titlurilor de calificare acordate cetăţenilor statelor membre verifică dacă acestea corespund titlurilor care dau acces în România la exercitarea profesiei de consilier de probaţiune.

(2) în cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare în legătură cu titlurile de calificare sau celelalte documente depuse de către solicitant, comisia realizează un schimb de informaţii cu autorităţile competente din statele membre prin intermediul Sistemului de informare al Pieţei interne - IMI.

(3) După finalizarea verificării documentelor se va încheia un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comisiei, precum şi de către secretar.

(4) Rezultatele verificării dosarului de recunoaştere a calificării se comunică solicitantului de către secretarul comisiei, prin orice mijloc de comunicare care lasă o urmă scrisă, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii.

(5) Comunicarea prevăzută la alin. (4) va fi însoţită, dacă este cazul, de calendarul de desfăşurare a probei de aptitudini, disciplinele la care solicitantul va susţine proba scrisă, precum şi de tematica şi bibliografia de examen,

Art. 12. - (1) în cazul solicitării accesului în profesia de consilier de probaţiune, proba de aptitudini constă într-un test de verificare a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale ale solicitantului şi se susţine numai dacă, în urma analizei titlului de calificare, comisia constată că formarea pe care a urmat-o acesta acoperă discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în titlul de calificare necesar în România.

(2) în cazul solicitării recunoaşterii experienţei profesionale, proba de aptitudini constă într-un test de verificare a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale ale solicitantului, respectiv un interviu privind testarea abilităţilor, atitudinilor şi a motivaţiei, în scopul evaluării aptitudinii solicitantului de a exercita profesia de consilier de probaţiune în România.

(3) Testul de verificare a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale prevăzut la alin. (2) se susţine numai dacă se constată de către comisie că profesia de consilier de probaţiune în România cuprinde una sau mai multe activităţi profesionale reglementate care nu există în profesia similară în statul membru de origine al solicitantului, iar formarea care este necesară în România include discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în titlul de calificare pe care îl posedă solicitantul.

(4) Comisia întocmeşte o listă de discipline care, pe baza unei comparaţii între educaţia şi formarea impuse în România şi cele pe care le-a urmat solicitantul, nu sunt atestate de diploma sau de alte titluri de calificare pe care le posedă solicitantul.

(5) Proba de aptitudini trebuie să ţină seama de faptul că solicitantul este un profesionist calificat în statul membru de origine sau de provenienţă. Aceasta priveşte discipline selectate dintre cele cuprinse în listă şi a căror cunoaştere este esenţială pentru exercitarea profesiei de consilier de probaţiune în România.

Art. 13. - (1) Testul de verificare a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale constă în redactarea unei lucrări şi se desfăşoară în termen de cel puţin 30 de zile de la momentul comunicării prevăzute la art. 11 alin. (5).

(2) Prin testul prevăzut la alin. (1) se evaluează cunoştinţele teoretice necesare pentru exercitarea profesiei de consilier de probaţiune în România.

(3) Subiectele pentru testul de verificare a cunoştinţelor şi competenţelor se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii care au fost comunicate solicitantului.

(4) Membrii comisiei răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.

(5) Subiectele se semnează de toţi membrii comisiei şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila Ministerului Justiţiei.

(6) Comisia stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică solicitantului odată cu subiectele.

(7) Intrarea solicitantului în sala de examen în vederea susţinerii testului de verificare a cunoştinţelor şi a competenţelor profesionale se efectuează pe baza actului de identitate, cu o jumătate de oră înainte de începerea probei.

(8) în vederea elaborării lucrării scrise, solicitantul primeşte coli de hârtie având ştampila Ministerului Justiţiei. Se poate folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.

(9) Pe toată durata desfăşurării testului de verificare a cunoştinţelor şi competenţelor, în sală au acces numai membrii comisiei, persoanele care supraveghează desfăşurarea probei şi, dacă este cazul, personalul medical.

(10) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării este de 3 ore. Solicitantul predă lucrarea în funcţie de momentul finalizării acesteia sau la expirarea timpului stabilit, iar responsabilul sălii de examen întocmeşte un borderou care cuprinde numărul de pagini al lucrării şi semnătura solicitantului, pe care îl predă, împreună cu lucrarea, preşedintelui comisiei, printr-un proces-verbal.

(11) Lucrarea se consideră predată de către solicitant după verificarea stării acesteia de către responsabilul de sală şi după semnarea de către solicitant în borderou.

(12) Pe toată durata desfăşurării testului scris este interzisă părăsirea temporară a sălii de către solicitant. În cazuri excepţionale, părăsirea temporară a sălii de examen se poate face numai cu însoţirea unui supraveghetor.

(13) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sancţionează prin eliminarea din examen; în aceste cazuri, persoanele care supraveghează desfăşurarea probei îl sesizează de îndată pe preşedintele comisiei, care întocmeşte un proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „fraudă”.

(14) La finalizarea testului scris, baremul de corectare se afişează pe uşa sălii de examen.

Art. 14, - (t) Lucrarea scrisă este corectată în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data susţinerii testului, iar rezultatele sunt comunicate solicitantului prin orice mijloc de comunicare care lasă o urmă scrisă.

(2) Este declarat admis la proba scrisă candidatul care a obţinut minimum nota 7.

(3) Informaţii referitoare la data, locul şi ora de susţinere a interviului prevăzut la art. 15 sunt comunicate solicitantului prin orice mijloc de comunicare care lasă o urmă scrisă.

Art. 15. - (1) Solicitantul prevăzut la art. 12 alin. (2) care a fost declarat admis la testul de verificare a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale participă la a două etapă a probei de aptitudini care constă în susţinerea unui interviu, în vederea evaluării următoarelor dimensiuni: abilităţi, atitudini şi motivaţie.

(2) Comisia de interviu va acorda o notă solicitantului. La finalizarea etapei, baremul se afişează pe uşa sălii de examinare.

(3) întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează audio, iar înregistrările sunt utilizate exclusiv în cadrul probei de aptitudini.

(4) Este declarat admis la proba interviului solicitantul care a obţinut minimum nota 7, dar nu mai puţin de nota 5 la fiecare dintre dimensiunile menţionate la alin. (1). Rezultatele interviului se comunică solicitantului prin orice mijloc de comunicare care lasă o urmă scrisă.

Art. 16. - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor legale prevăzute la art. 2 şi 3, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune, se realizează de către comisie într-un termen cât mai scurt şi nu poate fi mai mare de 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către persoana interesată.

(2) îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru recunoaşterea calificării profesionale de consilier de probaţiune, se constată printr-un raport motivat al comisiei.

(3) Raportul, însoţit de dosarul privind recunoaşterea calificării profesionale, va fi înaintat ministrului justiţiei.

(4) în interiorul termenului prevăzut la alin. (1), ministrul justiţiei dispune prin ordin aprobarea cererii privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier de probaţiune pe baza raportului comisiei, numai dacă prin aceasta se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, în caz contrar dispunându-se respingerea cererii.

(5) Ordinul ministrului justiţiei de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier de probaţiune se comunică solicitantului, în termen de 15 zile de la emitere, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice mijloc de comunicare care lasă o urmă scrisă.

(6) Ordinul ministrului justiţiei prevăzut la alin. (5) produce efecte de la data comunicării şi poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Sub sancţiunea nulităţii, ordinul trebuie să cuprindă termenul şi instanţa de judecată unde acesta poate fi contestat.

Art. 17. - (1) Recunoaşterea calificării profesionale permite solicitantului să aibă acces la profesia de consilier de probaţiune în condiţiile legii.

(2) Solicitantul căruia i s-a recunoscut experienţa profesională i se comunică odată cu ordinul de recunoaştere şi lista posturilor vacante actualizată, dacă acestea există, precum şi termenul de transmitere a opţiunii.

(3) în vederea încadrării în funcţie, în situaţia prevăzută la alin. (2), se va aduce la cunoştinţă solicitantului faptul că are posibilitatea să opteze pentru unul dintre posturile vacante disponibile, în termen de cel mult 15 zile de la primirea listei posturilor vacante.

(4) Solicitantul care şi-a exprimat opţiunea va fi încadrat pe postul vacant, cu gradul profesional corespunzător vechimii în calificarea recunoscută.

(5) Dacă procedura de recunoaştere a experienţei profesionale s-a finalizat în timpul unui concurs pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune, solicitantul va fi repartizat pe unul dintre posturile rămase vacante, ulterior încheierii etapei de concurs prevăzute de art. 26 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011, cu modificările ulterioare.

(6) în situaţia în care nu există posturi vacante, ulterior finalizării procedurii de recunoaştere a experienţei profesionale, solicitantul va fi informat în vederea exprimării opţiunii ori de câte ori se suplimentează sau se vacantează posturi în schema de personal a serviciilor de probaţiune.

 

ACTE ALE AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

 

În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 17 februarie 2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă.

Art. 1. - Prezenta normă reglementează încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, denumite în continuare asigurători şi brokeri de asigurare.

Art. 2. - (1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie 2015, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării, lichidării sau transferului de portofoliu, În condiţiile legii.

(2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor asigurători şi brokeri de asigurare cu sediul în state aparţinând Spaţiului Economic European reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor entităţi şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare şi raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31 decembrie 2015.

(3) în situaţia în care asigurătorul şi brokerul de asigurare cu sediul în state aparţinând Spaţiului Economic European îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat.

(4) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de entităţile (asigurători şi brokeri de asigurare) rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

(5) Potrivit dispoziţiilor art. 36. alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, asigurătorii şi brokerii de asigurare aflaţi în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală.

(6) Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2015 vor fi depuse astfel: un exemplar la Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei Autorităţii de Supraveghere a Financiară, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau transmise prin oficiile poştale cu scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal de către operatorii economici şi alţi contribuabili.

(7) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 3. - (1) Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2015 se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile la data de 31 decembrie 2015.

(2) Inventarierea anuală se efectuează de către asigurători şi brokeri de asigurare potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/ reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2011, aplicabile la data de 31 decembrie 2015.

(3) Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit principiilor contabile generale prevăzute în cap. II secţiunea 6 din reglementările contabile menţionate la alin. (1) şi conform contabilităţii de angajament.

(4) Potrivit contabilităţii de angajament, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc, şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit, şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

(5) La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

(6) în acest scop, valoarea de intrare sau contabilă se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar, în acest caz, se vor avea în vedere, printre altele:

a) pentru elementele de activ, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă se înregistrează în contabilitate pe seama amortizării suplimentare; în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă se efectuează fie o ajustare pentru depreciere, fie o pierdere de valoare; atunci când deprecierea este reversibilă elementele de activ menţinându-se la valoarea lor de intrare; prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate;

b) pentru elementele de pasiv de natura datoriilor diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare se înregistrează în contabilitate pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.

(7) La încheierea exerciţiului financiar:

a) elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în data de 31 decembrie 2015, respectiv 4,5245 lei/EURO şi 4,1477 lei/USD; diferenţele de curs valutar favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data de 31 decembrie 2015 şi cel de la data înregistrării creanţelor ori a datoriilor în valută sau cursul de la data ultimei evaluări, se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz;

b) pentru creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile ori nefavorabile care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare; determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor de la lit. a);

c) elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie evaluate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei;

d) elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă trebuie evaluate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective;

e) evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportată faţă de cele cunoscute la data bilanţului; dacă situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflectaşi informaţiile suplimentare.

(8) Pentru evidenţierea în contabilitate în cursul exerciţiului financiara tranzacţiilor în valută se utilizează cursul de schimb de la data efectuării operaţiunii respective; prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente).

Art. 4. - (1) Situaţiile financiare anuale se compun din:

a) Bilanţ (cod 01);

b) Contul de profit şi pierdere compus din:

(i) Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

(ii) Contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);

(iii) Contul netehnic (cod 04);

c) Situaţia modificărilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. V secţiunea 4 din reglementările contabile menţionate la art. 3. alin. (1 j;

d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. V secţiunea 3 din reglementările contabile menţionate la art. 3. alin. (1);

e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II secţiunea 8 pct. 269-307 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1).

(2) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite şi de formularele:

a) Date informative (cod 05);

b) Situaţia activelor imobilizate (cod 06).

(3) Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor întocmi şi vor prezenta şi situaţiile prevăzute la cap. V pct. 2 „Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative” din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1), astfel:

a) Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii la 31 decembrie 2015;

b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor.

(4) Asigurătorii autorizaţi să practice numai asigurări de viaţă, dar care au primit autorizaţie şi pentru clasele de asigurare 1 şi 2 din categoria asigurărilor generale, trebuie să evidenţieze activitatea desfăşurată (inclusiv pentru clasele 1 şi 2 din categoria asigurărilor generale) în contul tehnic al asigurărilor de viaţă.

(5) Subunităţile fără personalitate juridică deschise în România de entităţile (asigurători şi brokeri de asigurare) rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerul Finanţelor Publice o raportare anuală la data de 31 decembrie 2015 compusă din formularele specifice activităţii desfăşurate:

a) Bilanţ;

b) Cont de profit şi pierdere.

(6) Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2015 a subunităţilor fără personalitate juridică va fi însoţită de formularele specifice activităţii desfăşurate:

a) Date informative;

b) Situaţia activelor imobilizate.

(7) Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2015 a subunităţilor fără personalitate juridică va fi întocmită pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2015, pusă de acord cu soldurile din balanţa analitică şi cu rezultatele inventarierii.

(8) Modelul formularelor referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile, instrucţiunile de completare, precum şi corelaţiile aferente pentru asigurătorii şi brokerii de asigurare şi subunităţile fără personalitate juridică sunt prezentate în cap. II secţiunea 8 pct. 269-307 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1).

Art. 5. - (1) Brokerii de asigurare vor întocmi şi vor depune situaţii financiare anuale care cuprind următoarele formulare:

a) Bilanţ (cod 01);

b) Contul de profit şi pierdere (cod 02);

c) Situaţia modificărilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. VI secţiunea 4 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1);

d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. VI secţiunea 3 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (i);

e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II secţiunea 8 pct. 269-307 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1).

(2) Brokerii de asigurare vor întocmi şi transmite şi următoarele formulare:

a) Date informative (cod 03);

b) Situaţia activelor imobilizate (cod 04).

Art. 6. - (1) Notele explicative menţionate la art. 4 alin. (1) lit. e) şi art. 5. alin. (1) lit. e) nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile prevăzute la secţiunea 8 pct. 269-307 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1).

(2) Brokerii de asigurare care intermediază, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, şi produse ale fondurilor de pensii facultative vor prezenta în notele explicative o situaţie a comisioanelor obţinute din această activitate.

Art. 7. - În „Situaţia activelor imobilizate” (cod 06, respectiv cod 04) informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a plasamentelor în terenuri şi construcţii/imobilizărilor, după caz.

Art. 8. - (1) Situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând numele şi calitatea în clar a acestora - administrator, director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.

(2) Situaţiile financiare anuale ale brokerilor de asigurare sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând numele şi calitatea în clar a acestora - administrator, director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii, sau de persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Art. 9. - (1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare vor completa datele de identificare (denumirea societăţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare.

(2) Asigurătorii şi brokerii de asigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi) din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997.

(3) Asigurătorii şi brokerii de asigurare au obligaţia să completeze în mod corect pe prima pagină a formularului „Bilanţ” datele prevăzute la alin. (1) şi (2), astfel încât să fie posibilă identificarea societăţii.

(4) Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut în cap. I din anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

(5) Asigurătorii care întocmesc situaţii financiare anuale au obligaţia de a completa pe formularul de bilanţ şi datele de identificare ale firmei de audit care a realizat auditul statutar al situaţiilor financiare anuale/consolidate (denumirea, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România şi codul unic de înregistrare).

Art. 10. - Asigurătorii şi brokerii de asigurare care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a exerciţiului financiar 2015, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.

Art. 11. - (1) Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din aceeaşi lege, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

(2) Potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Art. 12. - Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2015 se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

Art. 13. - Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii şi-au întocmit raportul lor; acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit.

Art. 14. - (1) Brokerii de asigurare care, la data bilanţului, depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii de mărime:

a) total active: 3.650.000 euro;

b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

c) număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.

(2) Brokerii de asigurare care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligaţia verificării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.

(3) Brokerii de asigurare care au auditat situaţiile financiare anuale vor asigura verificarea situaţiilor financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(4) Brokerii de asigurare care au verificat situaţiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) vor audita situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(5) Brokerii de asigurare care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale/consolidate, potrivit criteriilor de mărime menţionate la alin. (1), vor completa pe formularul de bilanţ şi datele de identificare (denumirea/nume şi prenume, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România şi Codul fiscal) ale firmei de audit/auditorului persoană fizică, după caz.

Art. 15. - (1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare vor depune până la data de 15 aprilie 2016 la Autoritatea de Supraveghere Financiară situaţiile financiare anuale listate, semnate şi ştampilate, împreună cu:

a) o copie a codului unic de înregistrare;

b) raportul administratorului;

c) declaraţia scrisă a persoanelor răspunzătoare pentru organizarea şi conducerea contabilităţii;

d) raportul de audit statutar (pentru situaţiile financiare pentru care auditarea este obligatorie);

e) raportul cenzorilor sau al expertului contabil, după caz;

f) o copie a procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor;

g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

h) o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, semnată de persoanele în drept.

(2) Asigurătorii care practică cele două categorii de asigurări (asigurări de viaţă şi asigurări generale) vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară balanţele sintetice aferente fiecărei categorii de asigurări, precum şi balanţa sintetică centralizată. Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor depune şi balanţa sintetică specifică activităţii de administrare de fonduri de pensii facultative.

(3) Balanţa de verificare a conturilor sintetice şi balanţa de verificare a conturilor analitice, centralizate şi distinct pentru cele două categorii de asigurări (asigurări de viaţă şi asigurări generale), vor fi depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară în format electronic (CD) - format Excel.

(4) Prevederile alin. (1) referitoare la termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale întocmite de asigurătorii şi brokerii de asigurare se aplică şi subunităţilor deschise în România de subunităţile asigurătorilor şi brokerilor de asigurare rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European pentru raportarea anuală întocmită la 31 decembrie 2015.

Art. 16. - (1) Asigurătorii, brokerii de asigurare şi subunităţile acestora menţionaţi/menţionate la art. 2, respectiv la art. 4 alin. (5) vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară situaţiile financiare anuale/raportarea anuală, astfel:

a) în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia EWS;

b) pe suport hârtie, semnate şi ştampilate, conform legii, împreună cu toate documentele prevăzute mai sus.

(2) Asigurătorii şi brokerii de asigurare care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 31 decembrie 2015 nu întocmesc situaţii financiare la data de 31 decembrie 2015, urmând să depună, potrivit legii, o declaraţie pe propria răspundere la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare ale societăţii:

a) denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

b) adresa şi numărul de telefon;

c) numărul de înregistrare la registrul comerţului;

d) codul unic de înregistrare;

e) capitalul social.

(3) în vederea depunerii declaraţiei de inactivitate în formă electronică, la Ministerul Finanţelor Publice, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Depunerea declaraţiei se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

(4) Situaţiile financiare anuale auditate vor fi prezentate Autorităţii de Supraveghere Financiară şi în situaţia transferului de portofoliu de asigurări a fuziunii sau a divizării.

(5) Asigurătorii şi brokerii de asigurare aflaţi în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare anuală compusă din formularul de bilanţ, cont de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate semnate de persoanele care au obligaţia gestionării societăţii şi de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situaţiile financiare anuale. Raportarea anuală va fi întocmită pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2015.

(6) Potrivit art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, după caz, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.

(7) Situaţiile financiare anuale, însoţite de documentele prevăzute la art. 15 şi de raportarea anuală la 31 decembrie 2015, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

Art. 17. - (1) Entităţile care îndeplinesc condiţiile specificate în Reglementările contabile conforme cu directivele europene privind situaţiile financiare consolidate ale societăţilor din domeniul asigurărilor, prevăzute la art. 3 alin. (1), au obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor.

(2) Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate de consiliul de administraţie al societăţii-mamă şi semnate în numele consiliului de preşedintele acestuia, se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară până la data de 30 septembrie 2016, documentaţia cuprinzând:

a) bilanţul consolidat;

b) contul de profit şi pierdere consolidat;

c) note la situaţiile financiare consolidate;

d) raportul consolidat al administratorilor;

e) raportul de audit al situaţiilor financiare consolidate ale anului 2015, întocmit în conformitate cu prevederile aplicabile, respectiv Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

f) declaraţia scrisă a administratorului societăţii-mamă prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate şi confirmă că:

(i) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

(ii) situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului.

(3) Conform prevederilor art. 185 alin (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) din aceeaşi lege urmând a fi aplicate în mod corespunzător.

Art. 18. - Nedepunerea situaţiilor financiare anuale şi consolidate, a declaraţiilor şi a celorlalte informaţii solicitate la termenele prevăzute în prezenta normă, prezentarea unor situaţii financiare anuale care conţin date eronate, necorelate sau care nu respectă unitatea de măsură înscrisă la fiecare formular/rând se sancţionează conform legislaţiei specifice în materie.

Art. 19. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.

Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2015 privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 şi 131 bis din 20 februarie 2015.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 18 februarie 2016.

Nr. 14.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.