MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 149/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 149         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 26 februarie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

189. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. ACP 1.522/2016;

- Adresa Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare nr. 7.169/2015, completată,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 169/2012*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Bucureşti, 18 februarie 2016.

Nr. 189.


*) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 169/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

do organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, denumit în continuare spital, este instituţie publica, cu personalitate juridică, cu rol în asigurarea de servicii medicale, funcţionând conform prevederilor legale în vigoare privind reforma în domeniul sănătăţii şi participând la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

(2) Sediul spitalului este în comuna Poiana Mare, judeţul Dolj, Strada Gării nr. 40.

(3) Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare este unitate sanitară de interes public naţional aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii.

Art. 2. - Spitalul asigură asistenţă medicală de specialitate (spitalicească şi ambulatorie) pentru populaţia judeţului Dolj, precum şi pentru judeţele limitrofe.

Art. 3. - (1) Ministerul Sănătăţii exercită controlul asupra activităţii spitalului, precum şi asupra modului de aplicare de către acesta a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul sanitar.

(2) îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii desfăşurate de spital se exercită de Ministerul Sănătăţii, ca autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică.

(3) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital, precum şi procedurile şi manevrele medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică şi deontologie profesională sunt de competenţa Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, a Colegiului Psihologilor din România sau a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după caz.

(4) Personalul spitalului este constituit din personal contractual, iar în vederea stabilirii atribuţiilor şi răspunderilor s-au avut în vedere acte normative specifice sistemului sanitar, precum şi Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Salarizarea personalului de conducere din spital, precum şi a celorlalte categorii de personal se stabileşte conform legii,

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate şi atribuţiile spitalului

 

Art. 4. - (1) Spitalul furnizează servicii medicale preventive, curative şi de recuperare în specialitatea psihiatrie, pentru adulţi, cu respectarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

(2) Spitalul prestează servicii de spitalizare continuă în cursul Cărora furnizează servicii medicale în profilul spitalului

(3) Spitalul prestează servicii medicale ambulatorii în cadrul cărora furnizează următoarele servicii: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, indicaţii terapeutice medicamentoase, psihoterapie şi consiliere psihologică.

Art. 5. - Spitalul este integrat într-un sistem funcţional unitar prin care se asigură:

a) accesul populaţiei la toate formele de asistenţă medicală psihiatrică;

b) colaborarea cu alţi furnizori de servicii medicale cu atribuţii în rezolvarea unor probleme de sănătate publică, sub coordonarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Dolj, cum ar fi cele din programele naţionale: tuberculoză, infecţia cu virus HIV/SIDA, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;

c) continuitatea acordării asistenţei medicale de specialitate în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperarea permanentă a medicilor din această unitate sau cu cei din alte unităţi;

d) continuitatea acordării asistenţei medicale prin organizarea liniilor de gardă, conform legislaţiei în vigoare;

e) utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament;

f) dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale în concordanţă cu ultimele noutăţi din domeniu;

g) respectarea legislaţiei în vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Art. 6. - Spitalul asigură calitatea actului medical prin:

a) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale ale bolnavilor spitalizaţi, cu respectarea protocoalelor de diagnostic şi terapeutice;

b) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;

c) furnizarea tratamentului adecvat şi respectarea condiţiilor de prescriere a medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare;

d) aprovizionarea, depozitarea şi distribuirea medicamentelor potrivit normelor în vigoare; urmărirea calităţii medicamentelor în vederea creşterii eficienţei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic, informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor;

e) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfectante;

f) asigurarea unui microclimat corespunzător;

g) prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;

h) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, respectând alocaţia de hrană conform legislaţiei în vigoare, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă;

i) încadrarea cu personal medico-sanitar şi cu alte categorii de personal, conform normativelor de personal în vigoare, care să permită funcţionarea spitalului în condiţii de eficienţă;

j) informarea despre serviciile medicale oferite şi despre modul în care sunt furnizate atât pacienţilor, cât şi populaţiei, în general;

k) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu tulburări psihice prin derularea Programului Naţional de Sănătate Mintală şi Profilaxie în patologia psihiatrică.

Art. 7. - (1) în acordarea asistenţei medicale, personalul medico-sanitar trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie, să acţioneze întotdeauna în interesul bolnavului şi pentru promovarea stării de sănătate a populaţiei, să aibă o atitudine activă faţă de nevoile de îngrijire a sănătăţii fiecărui cetăţean, să îngrijească toţi bolnavii cu acelaşi interes, fără discriminare şi fără condiţionare de avantaje materiale sau servicii personale.

(2) Pentru prejudicii cauzate pacienţilor, din culpă medicală, răspunderea este individuală şi revine persoanei care a cauzat prejudiciul.

(3) Personalul spitalului este obligat să asigure în fiecare an respectarea clauzelor prevăzute în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate încheiat cu casa judeţeană de asigurări de sănătate. Nerespectarea clauzelor contractuale reprezintă abatere disciplinară şi nu exclude răspunderea administrativă, patrimonială sau penală, după caz.

Art. 8. - (1) Spitalul are obligaţia de a înregistra persoanele cărora li se acordă asistenţă medicală, de a întocmi fişa de consultaţie, foaia de observaţie şi alte asemenea acte stabilite prin dispoziţiile legale.

(2) La externarea pacientului se vor elibera: biletul de externare, scrisoarea medicală, prescripţia medicală, certificatul de constatare a decesului (după caz).

(3) Obligaţiile şi răspunderile care revin personalului sanitar din înregistrarea şi raportarea activităţii desfăşurate, documentele folosite şi circuitul acestora se stabilesc prin procedurile standard de realizare a serviciilor medicale şi respectă prevederile legale în domeniu.

Art. 9. - Spitalul acordă asistenţă medicală în caz de urgenţă, ori de câte ori se solicită aceste servicii, oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea de sănătate a persoanei este critică, asigurând, dacă este cazul, transportul medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.

Art. 10. - Spitalul verifică dacă pacientul are calitatea de asigurat. În situaţia în care pacientul nu poate face dovada că este asigurat, spitalul va acorda serviciile medicale de urgenţă necesare, va evalua situaţia medicală a pacientului şi îl va externa, dacă internarea nu se mai justifică; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta.

Art. 11. - Spitalul are obligaţia să respecte confidenţialitatea faţă de terţi asupra datelor şi informaţiilor serviciilor medicale acordate asiguraţilor, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora, conform legislaţiei în vigoare privind drepturile pacientului.

Art. 12. - Alte atribuţii ale spitalului:

a) Acordă servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care şi-a virat contribuţia pentru aceştia, în mod nediscriminatoriu şi cu respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţia trimiterii pentru consultaţii interdisciplinare.

b) Raportează datele solicitate de instituţiile abilitate privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor consultate sau tratate.

c) Încheie contract cu casa judeţeană de asigurări de sănătate.

d) Spitalul raportează indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul programelor naţionale de sănătate şi utilizează eficient sumele cu această destinaţie.

e) Transmite instituţiilor abilitate datele necesare în vederea validării şi decontării serviciilor spitaliceşti.

f) Asigură utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

g) Completează corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

h) Respectă dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului

i) Încheie acorduri de colaborare cu spitalele din judeţ sau din alte judeţe pentru pacienţii critici, în vederea respectării protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.

j) Asigură permanenţa serviciilor medicale furnizate asiguraţilor internaţi.

k) Stabileşte programul de lucru şi îl afişează la loc vizibil.

l) Stabileşte sarcinile şi obligaţiile de serviciu pentru personalul angajat.

m) Asigură condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare.

n) Asigură gestiunea datelor şi informaţiilor medicale prin utilizarea unui program informatic securizat de management spitalicesc.

o) Asigură semnalizarea corespunzătoare, în zonă şi în interior, a circuitelor funcţionale, în special a celor utilizate de pacientul internat.

p) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare.

q) Asigură în permanenţă asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză.

r) Încurajează aparţinătorii pacienţilor cu probleme psihiatrice să se implice în îngrijirea acestora.

s) Asigură libertatea de deplasare a pacientului în afara secţiei, în cadrul spitalului, cu excepţia perioadelor de vizită medicală, carantine, necesităţilor de imobilizare la pat etc.

t) Asigură păstrarea anonimatului pacientului şi a confidenţialităţii datelor prin reglementări interne specifice:

1. toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia;

2. informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;

3. în cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie;

4. pacientul are acces la datele medicale personale;

5. medicul va păstra secretul profesional şi va acţiona în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectarea vieţii sale private din punctul de vedere ai informaţiilor referitoare la sănătatea sa;

6. obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv faţă de membrii familiei persoanei respective;

7. obligaţia medicului de a păstra secretul profesional persistă şi după ce persoana respectivă a încetat să îi fie pacient sau a decedat;

8. transmiterea datelor referitoare la sănătatea persoanei: medicul, la solicitarea persoanei în cauză, o va informa pe aceasta sau pe persoana desemnată de aceasta cu privire la orice informaţie pe care o deţine referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză;

9. derogări de la regula păstrării secretului profesional;

10. derogări de la dreptul fiecărei persoane la respectarea vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege;

11. în cadrul procesului de cercetare medicală, participarea persoanelor cu tulburări psihice se face atât cu consimţământul lor, cât şi cu consimţământul familiei (ori, în lipsa familiei, a reprezentanţilor lor legali);

12. informaţiile confidenţiale pot fi folosite pentru cercetare medicală şi publicate numai în condiţiile păstrării anonimatului pacienţilor participanţi la programul de cercetare (cu excepţia cazurilor când este menţionat în scris acordul pacienţilor şi al familiei sau al reprezentanţilor lor legali);

13. pacienţii spitalizaţi fără consimţământul lor nu pot fi folosiţi ca subiecţi de cercetare,

u) Asigură gestionarea dosarului pacientului astfel:

1. pe toată perioada spitalizării, foaia de observaţie clinică generală a bolnavului internat pe secţie se păstrează în dosarele cu foi de observaţie ale secţiei respective, în camera asistentului-şef, care va fi responsabil de gestiunea dosarelor pacienţilor;

2. dosarul va avea un opis zilnic care cuprinde: numele şi prenumele pacientului; numărul foii de observaţie; salonul/ rezerva unde se află internat;

3. o listă centralizată cu pacienţii, foaia de observaţie clinică generală corespunzătoare şi salonul unde sunt aceştia cazaţi vor fi afişate zilnic la cameră asistentelor;

4. foaia de observaţie clinică generală va însoţi bolnavul la investigaţiile paraclinice şi, după completarea acesteia de către medicul respectiv, va fi adusă şi returnată de către personalul însoţitor asistentului-şef sau medicului de gardă, după caz.

v) Asigură anunţarea aparţinătorilor în cazul decesului pacientului, cu respectarea procedurilor interne în astfel de situaţii.

Art. 13. - (1) Spitalul a identificat zonele cu risc crescut, inclusiv cele cu risc epidemiologie:

a) salonul izolator, boli transmisibile;

b) saloanele de pacienţi;

c) sălile de tratament (locurile de prelevare a probelor de laborator şi de efectuare a injecţiilor);

d) oficiile alimentare din secţii;

e) blocul alimentar;

f) spălătoria;

g) laboratorul de analize medicale;

h) grupurile sanitare;

i) punctele de colectare, transport, depozitare şi eliminare a deşeurilor medicale.

(2) în vederea prevenirii apariţiei unor evenimente epidemiologice, aceste sectoare vor beneficia de supraveghere permanentă şi control riguros din partea Compartimentului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale. Se vor urmări:

a) respectarea cu stricteţe a circuitelor funcţionale (delimitate în timp printr-un program de funcţionare aprobat de conducerea spitalului, acolo unde există separare în spaţiu);

b) respectarea de către întreg personalul a „Precauţiunilor universale”;

c) respectarea programului de curăţenie şi dezinfecţie;

d) respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie.

(3) Toate materialele sterile folosite în spital sunt de unică utilizare.

 

CAPITOLUL III

Conducerea spitalului

 

Art. 14. - (1) Conducerea spitalului este asigurată conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, de:

a) Consiliul de administraţie;

b) managerul spitalului;

c) Comitetul director.

(2) Comitetul director este format din; manager, director medical, director financiar-contabil şi director de îngrijiri.

Art. 15. - (1) Membrii consiliului de administraţie sunt:

a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Dolj;

b) un reprezentant numit de Consiliul Local al Comunei Poiana Mare, judeţul Dolj;

c) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

d) un reprezentant al structurii teritoriale al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

(2) Membrii Consiliului de administraţie al spitalului public se numesc prin act administrativ de către Ministerul Sănătăţii. Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.

(3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.

(4) Şedinţele Consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

(5) Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;

e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţă situaţiilor de incompatibilitate, conform prevederilor legale în vigoare. Contractul de management şi, respectiv, contractul de administrare încetează în următoarele situaţii:

1. la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate;

2. la revocarea din funcţie a managerului, în cazul nerealizării Indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public, prevăzuţi în ordinul ministrului sănătăţii, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, şi/sau în situaţia existenţei unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor managerului;

3. la revocarea din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii specifice Comitetului director în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanţă prevăzuţi în contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, şi/sau în situaţia existenţei unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor acestora;

4. prin acordul de voinţă al părţilor semnatare;

5. la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;

6. În cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;

7. la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului;

8. În cazul insolvenţei, falimentului persoanei juridice, manager al spitalului;

9. la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;

10. În cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor;

11. În cazul neacceptării de către oricare dintre membrii comitetului director a oricărei forme de control efectuate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;

12. În cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;

13. În cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare constatate de organele de control şi instituţiile abilitate în condiţiile legii;

14. nerespectarea măsurilor dispuse de ministrul sănătăţii în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sau, după caz, a măsurilor dispuse de ministrul de resort/conducătorul instituţiei pentru spitalele din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;

15. dacă se constată că managerul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru exercitarea funcţiei de manager;

16. În cazul existenţei a 3 Juni consecutive de plaţi restante, a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, conform prevederilor contractuale sau legale în vigoare.

Art. 16. - (1) Managerul spitalului încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de maximum 3 ani.

(2) Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie. Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de performanţă generale stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii. Tot în contractul de management sunt prevăzuţi şi indicatorii de performanţă a activităţii spitalului. Nivelul indicatorilor de performanţă a activităţii spitalului se stabileşte anual de Ministerul Sănătăţii.

(4) Contractul individual de muncă al managerului se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

Art. 17. - (1) Comitetul director are următoarea componenţă:

a) managerul;

b) directorul medical;

c) directorul financiar-contabil;

d) directorul de îngrijiri.

(2) Funcţiile specifice Comitetului director se ocupă prin concurs, organizat de manager.

(3) Principalele atribuţii ale Comitetului director sunt:

a) elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;

b) elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

c) propune managerului, în vederea aprobării:

1. numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;

2. organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

d) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

e) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

f) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către Compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îi supune aprobării managerului;

g) urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

h) analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îi supune spre aprobare managerului;

i) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

j) analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

k) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

l) la propunerea Consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;

m) analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

n) întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi Ministerului Sănătăţii, la solicitarea acestora;

o) negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

p) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;

q) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;

r) negociază cu şeful de secţie/laborator/serviciu şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/

laboratorului/serviciului;

s) răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

t) analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

(4) Directorul medical, directorul financiar-contabil şi directorul de îngrijiri au atribuţii generale şi specifice conform legislaţiei în vigoare.

(5) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice Comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat poate desfăşura activitate medicală în cadrul unităţii respective. Activitatea medicală se desfăşoară în cadrul funcţiei de conducere ocupate, iar programul de lucru se stabileşte de comun acord cu managerul spitalului.

(6) Membrii Comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat de managerul spitalului vor încheia cu managerul spitalului un contract de administrare pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi. Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta. Contractul individual de muncă sau al persoanelor angajate în unităţile sanitare publice care ocupă funcţii de conducere specifice Comitetului director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

(7) Membrii Comitetului director au obligaţia de a depune O declaraţie de interese şi o declaraţie referitoare la incompatibilităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 18. - Conducerea spitalului acţionează cu diligenţa unui bun proprietar în administrarea bunurilor sale şi răspunde de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. - Conducerea spitalului asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern, cu acordul Ministerului Sănătăţii.

Art. 20. - Conducerea spitalului asigură prin structurile de specialitate implementarea cu celeritate a recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control şi audit abilitate conform legii: Curtea de Conturi, Corpul de control şi Serviciul audit public din cadrul Ministerului Sănătăţii şi alte instituţii cu atribuţii de control etc.

Art. 21. - (1) Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un şef de secţie, şef de laborator sau, după caz, şef de serviciu.

(2) Responsabilităţile şi competenţele manageriale ale şefului de secţie/laborator/serviciu medical sunt:

a) îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical şi răspunde de calitatea actului medical;

b) organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

c) răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din secţie/laborator sau serviciu medical;

d) propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei/laboratorului sau serviciului medical şi răspunde de realizarea planului aprobat;

e) răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

f) evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei/laboratorului sau serviciului medical, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;

g) angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat;

h) aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

i) înaintează Comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei/laboratorului sau serviciului medical, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;

j) înaintează Comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei/laboratorului sau serviciului medical, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse;

k) întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

l) elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării managerului spitalului;

m) răspunde de respectarea la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al spitalului;

n) stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

o) face propuneri Comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare;

p) propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;

q) propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al spitalului;

r) supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei;

s) aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor de urgenţă;

t) hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare;

u) avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

v) evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice şi fişei postului;

w) propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;

x) coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

y) răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii;

z) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

aa) răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

bb) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

cc) urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;

dd) în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform normelor şi procedurilor legale, şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul spitalului;

ee) propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, cu aprobarea Consiliului medical;

ff) răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical;

gg) propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică

 

Art. 22. - (1) Structura organizatorică a spitalului este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii şi cuprinde:

a) Secţia psihiatrie I - bărbaţi;

b) Secţia psihiatrie II - bărbaţi;

c) Secţia psihiatrie III - femei;

d) Secţia psihiatrie IV - femei;

e) Secţia psihiatrie V - bărbaţi;

f) Secţia psihiatrie VI - bărbaţi;

g) Secţia psihiatrie VII - femei;

h) Secţia psihiatrie VIII -- mixtă;

i) Camera de gardă;

j) Farmacie;

k) Laborator de analize medicale;

l) Cabinet de stomatologie;

m) Cabinet de asistenţă socială;

n) Cabinet de medicină internă;

o) Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale;

p) Compartiment de evaluare şi statistică medicală;

q) Ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinete în specialitatea psihiatrie;

r) Staţionar de zi;

s) Aparat funcţional.

(2) Actuala structură se poate modifica prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 23. - Spitalul se structurează şi funcţionează cu următoarele activităţi în domeniul sănătăţii mintale:

a) diagnostic şi terapie;

b) recuperare şi reintegrare socio-familială;

c) programe de sănătate mintală dispuse de Ministerul Sănătăţii;

d) internare nevoluntară conform prevederilor legale în vigoare;

e) programe de formare şi perfecţionare a personalului sanitar.

Art. 24. - Secţiile medicale sunt organizate în sistem pavilionar, sunt conduse de un medic şef de secţie, iar principalele activităţi medicale derulate în secţiile cu paturi sunt următoarele:

a) asigură primirea şi repartizarea bolnavilor în saloane cu respectarea tuturor măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare;

b) asigură efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;

c) asigură aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;

d) asigură condiţii materiale, climatul fizic şi psihic cel mai potrivit bunei îngrijiri medicale şi un regim raţional de odihnă;

e) examinarea clinică completă (inclusiv examen psihic) şi efectuarea investigaţiilor paraclinice minime în cel mai scurt timp; în timpul programului, pentru cazurile de urgenţă care se prezintă direct, examinarea va fi asigurată de medicul de specialitate;

f) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat şi diferenţiat în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evoluţiei bolii;

g) asigurarea medicamentelor necesare conform indicaţiei şi administrarea corectă a acestora, respectându-se termenul de valabilitate;

h) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, adecvat, la sala de mese sau la patul bolnavului, dacă acesta rămâne în salon, fiind imobilizat;

i) asigurarea îngrijirii bolnavului pe toată durata spitalizării;

j) internarea bolnavilor pe baza biletelor de trimitere (de internare) emise de medicul de specialitate sau medicul de familie din teritoriul deservit de spital, cu excepţia celor care reprezintă urgenţe medicale; pacienţii trebuie să prezinte la internare buletinul/cartea de identitate şi dovada de asigurat, cârdul de sănătate; internările se fac în limita locurilor disponibile;

k) programarea pacienţilor care nu reprezintă urgenţe medicale;

l) repartizarea bolnavilor pe secţii şi pe saloane după următoarele criterii: sexul, natura şi gravitatea tulburării, de către medicul şef secţie/asistentul-şef în timpul programului şi de medicul de gardă pe perioada gărzii, în condiţiile aplicării regimului referitor la combaterea infecţiilor interioare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

m) transferul bolnavului dintr-o secţie în alta atunci când situaţia lui medicală o impune; transferul se face cu aceeaşi foale de observaţie clinică generală, deoarece secţiile furnizează acelaşi tip de îngrijiri (croniocronic);

n) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitatorilor, de păstrare a legăturii acestora cu familia, organizarea timpului liber al bolnavilor, în special pentru cei cu internare prelungită;

o) asigurarea educaţiei sanitare a bolnavilor, a psihoterapiei de grup sau individuale;

p) asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu tulburări psihice conform legislaţiei în vigoare, respectiv toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia;

q) desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de terapie ocupaţională, la recomandarea medicului curant;

r) asigurarea la nivelul fiecărei secţii a medicamentelor şi materialelor sanitare din dotarea aparatului de urgenţă; medicamentele de la aparat se utilizează la indicaţiile medicului de gardă şi ale medicului din secţie şi se consemnează în foaia de observaţie a bolnavului şi în condica de medicamente, în format electronic;

s) restricţionarea mişcării în cazul bolnavilor agitaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu consemnarea acestei recomandări atât în foaia de observaţie, cât şi în caietul din secţie cu evidenţa acestor situaţii (durata imobilizării, monitorizarea periodică a stării bolnavului);

t) asigurarea consultaţiei de medicină internă pentru pacienţii cu probleme somatice;

u) asigurarea serviciului de gardă permanent; medicul de gardă asigură asistenţa medicală atât pentru urgenţe, cât şi pentru bolnavii internaţi;

v) transportul bolnavilor la diferite servicii medicale, medico-legale, asigurat de unitate prin ambulanţele proprii; pacienţii sunt însoţiţi de către infirmier şi/sau asistenta de serviciu;

w) eliberarea la externare a tuturor documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare (bilet de externare, scrisoare medicală, prescripţii medicale, concediu medical etc.);

x) efectuarea necropsiei medico-legale în cazul tuturor pacienţilor decedaţi în spital;

y) aplicarea măsurilor de protecţie a muncii stabilite prin norme;

z) întocmesc propuneri de plan privitoare la necesităţile de dotare, aprovizionare şi de modernizare;

aa) asigură păstrarea, întreţinerea, folosirea judicioasă şi evidenţa bunurilor materiale încredinţate;

bb) asigurarea ridicării nivelului profesional şi utilizării responsabile şi eficiente a personalului, în scopul îndeplinirii tuturor sarcinilor profesionale;

cc) analizarea periodică a îndeplinirii standardelor de calitate în domeniul îngrijirilor medicale.

Art. 25. - Pacienţii asiguraţi suportă contravaloarea:

a) serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort;

b) serviciilor medicale efectuate la cerere;

c) serviciilor medicale de înaltă performanţă efectuate la cerere sau cuprinse în reglementările în vigoare.

Art. 26. - Sectorul de internare a pacienţilor are în principal următoarele atribuţii:

a) triază urgenţele la prezentarea la spital;

b) acordă primul ajutor şi asistenţa medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică;

c) asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru urgenţe majore psihiatrice;

d) primeşte, evaluează şi stabileşte tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor psihiatrice, cu prioritate pentru urgenţele majore;

e) face investigaţii clinice şi recomandă investigaţii paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial;

f) înregistrează, stochează, prelucrează şi raportează adecvat informaţia medicală.

Art. 27. - Farmacia cu circuit închis din cadrul spitalului are următoarele atribuţii:

a) asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi în secţiile pe care le deserveşte, potrivit normelor în vigoare;

b) depozitează produsele farmaceutice conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura proprietăţilor fizico-chimice;

c) asigură gestionarea deşeurilor farmaceutice;

d) asigură informarea permanentă a secţiilor pe care le deserveşte şi a Biroului de achiziţii publice, contractare cu privire la stocuri pe clase de medicamente, în vederea asigurării continuităţii medicaţiei specifice;

e) asigură evidenţa informatizată a consumurilor de medicamente prescrise prin condicile de medicamente pe bolnav, pe medic şi pe secţii;

f) asigură eliberarea şi livrarea medicamentelor în regim de urgenţă conform unei proceduri specifice existente în cadrul farmaciei spitalului;

g) asigură în condiţii optime gestiunea stocurilor de produse farmaceutice, materiale sanitare etc.;

h) răspunde pentru lipsuri sau plusuri constatate de comisia de inventariere constituită de managerul spitalului, în condiţiile legii.

Art. 28, - (1) Laboratorul de analize medicale este organizat în conformitate cu normele sanitare în vigoare privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale şi deţine acreditare RENAR. Acesta are următoarele atribuţii:

a) efectuarea de analize medicale de hematologie, biochimie, imunologie, exsudat faringian, analize de urină, examene ale materiilor fecale, examene din secreţii vaginale, examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjuctivale şi puroi etc., necesare precizării diagnosticului stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;

b) efectuarea de analize medicale în regim normal şi de urgenţă, la solicitarea secţiilor spitalului;

c) recepţionarea produselor folosite pentru examene de laborator şi evidenţa corectă a acestora;

d) asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor biologice;

e) asigurarea gestionării deşeurilor periculoase provenite din activitatea medicală;

f) asigurarea evidenţei informatizate a analizelor medicale, precum şi a rezultatelor acestora;

g) eliberarea la timp a buletinelor de analize medicale către secţiile spitalului.

(2) Laboratorul de analize medicale funcţionează pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţa secţiilor cu paturi, în care se specifică zilele şi orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitalizaţi, zilele şi orele de primire a probelor de la secţiile cu paturi, orele de eliberare a rezultatelor de laborator. Executarea investigaţiilor medicale se face pe baza recomandării medicului, redactarea rezultatelor investigaţiilor se face de către personalul cu pregătire superioară.

(3) Laboratorul de analize medicale deserveşte secţiile cu paturi.

Art. 2fî. - Prin Cabinetul de stomatologie aflat în structura Spitalului se asigură:

a) servicii medicale stomatologice pacienţilor internaţi în spital;

b) consiliere în scopul prevenirii patologiei stomatologice;

c) aplicarea măsurilor de igienă orodentară;

d) aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare şi alte materiale necesare cabinetului.

Art. 30. - Prin Cabinetul de asistenţă socială din structura spitalului se urmăreşte reintegrarea în societate şi în cadrul familiei a bolnavilor psihici internaţi.

Art. 31. - Prin Cabinetul de medicină internă aflat în structura spitalului se asigură consulturi interdisciplinare.

Art. 32. - Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind supravegherea, prevenirea şi controlul

infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare şi realizează, în principal, următoarele activităţi:

a) asigură supravegherea epidemiologică a infecţiilor nosocomiale prin colectarea, înregistrarea, analizarea, interpretarea şi diseminarea datelor;

b) elaborează buletinul informativ lunar privind morbiditatea, severitatea şi eficienţa aplicării măsurilor de prevenire a infecţiilor nosocomiale;

c) colaborează cu conducerea secţiilor/compartimentelor pentru elaborarea metodologiei specifice de prevenire şi ţinere sub control a infecţiilor nosocomiale, pe care o supune aprobării Comitetului director pentru punere în aplicare şi respectare;

d) efectuează ancheta epidemiologică în izbucniri epidemice de infecţii nosocomiale, stabilind factorii cauzali şi programele specifice de măsuri de control, urmărind respectarea acestora;

e) verifică respectarea normelor de igienă spitalicească, de igienă a produselor alimentare, în special a celor dietetice, a normelor de sterilizare şi păstrare a materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile, precum şi respectarea „Precauţiunilor universale”. Organizează măsurile de remediere a deficienţelor constatate;

f) este responsabil pentru organizarea şi realizarea programelor instructiv-educative privind prevenirea infecţiilor nosocomiale, colaborând cu personalul calificat din secţii/compartimente;

g) evaluează activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale;

h) organizează depistarea, raportarea, evidenţa, izolarea, tratarea şi aplicarea măsurilor de control în caz de boală transmisibilă internată sau apărută în spital;

i) efectuează studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea şi costul infecţiilor nosocomiale;

j) stabileşte un ritm de control pentru depistarea cazurilor nediagnosticate, neînregistrate şi neanunţate (ritm recomandat: minimum la 2 zile, maximum la 7 zile);

k) înregistrează şi declară cazurile de infecţie nosocomială descoperite la verificările pe care le face la nivelul secţiilor după consult cu medicul curant al pacientului;

l) are obligaţia întocmirii raportărilor statistice trimestriale şi asigură transmiterea acestora instituţiilor abilitate;

m) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie nosocomială;

n) răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare activităţilor planificate, respectiv pentru situaţii de risc epidemiologie;

o) elaborează „istoria” infecţiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele apariţiei focarelor;

p) colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune al spitalului;

q) verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire;

r) organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor derulate;

s) supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare chimică şi dezinfecţie;

t) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică;

u) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;

v) supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu accent pe reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;

w) se subordonează managerului spitalului;

x) colaborează cu celelalte secţii/compartimente ale spitalului în scopul coordonării activităţii;

y) activitatea sa se desfăşoară pe baza unui plan aprobat de managerul spitalului, care controlează direct activitatea serviciului respectiv, ori de câte ori este nevoie;

z) stabileşte şi monitorizează programul de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie pe salon şi în întregul spital;

aa) monitorizează respectarea programului orar de curăţenie pe salon şi în întregul spital;

bb) stabileşte, împreună cu şefii de secţie, harta zonelor cu risc epidemiologie;

cc) elaborează şi pune în aplicare planul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.

Art. 33. - Compartimentul de evaluare şi statistică medicală are în principal următoarele atribuţii:

a) colectează datele la nivel de secţie, lunar, trimestrial şi anual;

b) calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului;

c) întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice;

d) centralizează date cu privire la diagnostic şi proceduri;

e) întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea spitalului despre indicatorii obţinuţi, cazurile nevalide, lunar, trimestrial şi anual;

f) asigură realizarea şi pregătirea la timp a oricăror statistici cerute de managerul spitalului;

g) operează şi raportează concediile medicale în programul impus de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

h) asigură aplicarea sistemului unitar de codificare a structurilor existente în raportările către Ministerul Sănătăţii şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dolj;

i) asigură gestionarea documentaţiei medicale.

Art. 34. - Ambulatoriul integrat al spitalului are în structură cabinete de psihiatrie adulţi cu următoarele atribuţii:

a) asigurarea asistenţei medicale de specialitate pentru bolnavii ambulatorii;

b) executarea măsurilor specifice de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative;

c) programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetul de specialitate pentru evitarea aglomeraţiei şi a amânărilor;

d) stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care nu au necesitat internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;

e) monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;

f) consultaţii interdisciplinare (medicină internă) pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale (psihiatrie), în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective; acestea se vor acorda prioritar.

Art. 35. - Staţionarul de zi este un sistem de tratament ambulatoriu. Pacienţii sunt admişi în staţionar când starea psihică permite deplasarea la domiciliu. Spitalizarea în staţionarul de zi ajută pacienţii să îşi continue activitatea începută la domiciliu evitându-se astfel stresul determinat de internare. În staţionarul de zi pacienţii pot beneficia de:

a) terapie ocupaţională;

b) psihoterapie individuală şi de grup;

c) programe de reabilitare vocaţională;

d) programe de terapie ocupaţională;

e) programe de psihoeducaţie;

f) program de petrecere a timpului liber;

g) evaluare psihologică;

h) servicii de asistenţă socială (consiliere, întocmire de dosare pentru comisii de expertiză).

Art. 36. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă, spitalul are în structură următoarele compartimente funcţionale: Serviciul financiar-contabilitate, Biroul aprovizionare, transport, Biroul achiziţii publice-contractare, Compartimentul administrativ, Biroul resurse umane, organizare, normare şi salarizare, Compartimentul tehnic, Compartimentul securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă, Biroul informatică, Compartimentul juridic, Compartimentul audit, Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale şi Compartimentul culte.

Art. 37. - Serviciul financiar-contabilitate are în principal următoarele atribuţii:

a) elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le transmite spre avizare directorului financiar-contabil şi, ulterior, spre aprobare managerului;

b) organizarea contabilităţii conform prevederilor legale în vigoare şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;

c) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă ori pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;

d) întocmirea situaţiilor privind costurile comparative pe diverşi indicatori de utilizare a serviciilor;

e) întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a situaţiilor financiare lunare şi de sinteză;

f) exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;

g) participarea la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

h) organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare, asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi;

i) organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate;

j) întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli;

k) efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar;

l) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;

m) facturarea serviciilor prestate terţilor;

n) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse;

o) organizarea planului de pregătire şi perfecţionare profesională pentru salariaţii serviciului financiar-contabilitate;

p) asigurarea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor gestionare şi reţinerea ratelor;

q) asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;

r) exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu prevederile legale;

s) întocmirea studiilor privind costuri comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat de bolnav etc.;

t) luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase;

u) exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi răspunderea pentru regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente le-a certificat şi încadrarea în limitele creditelor bugetare sau operaţiunilor pentru care s-a acordat viza de control financiar preventiv propriu.

Art. 38. - Biroul resurse umane, organizare, normare şi salarizare are în principal următoarele atribuţii:

a) elaborează, conform prevederilor legale în vigoare, proceduri proprii cu privire la activitatea care se desfăşoară în cadrul biroului, pe care le supune spre aprobare managerului spitalului;

b) aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul spitalului;

c) asigură întocmirea documentaţiilor cu privire la modificarea statului de funcţii, a organigramei, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului;

d) efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii;

e) urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale în vigoare;

f) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

g) stabileşte, conform reglementărilor legale, salariile de bază şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul spitalului;

h) asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi;

i) întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din spital;

j) întocmeşte şi actualizează registrul de evidenţă a salariaţilor;

k) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;

l) calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare;

m) execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare în conformitate cu normativele în vigoare;

n) fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;

o) întocmeşte lunar lucrările de salarizare, promovare;

p) întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de Ministerul Sănătăţii, direcţia judeţeană de sănătate publică, casa judeţeană de asigurări de sănătate, direcţia judeţeană de finanţe, direcţia judeţeană de statistică;

q) asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;

r) întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi ţine evidenţa acestora;

s) eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;

t) întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului spitalului în baza raportului Comisiei de disciplină;

u) întocmeşte orice alte lucrări specifice biroului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 39. - Biroul achiziţii publice-contractare are în principal următoarele atribuţii:

a) elaborează propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le transmite spre avizare şi aprobare managerului;

b) asigură cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice în colaborare cu Compartimentul juridic, asigurând instruirea directă sau indirectă a personalului din subordine;

c) întocmeşte Programul anual al achiziţiilor publice pe coduri CPV (Common Procurement Vocabulary) în baza datelor cuprinse în planul de achiziţii precedent, a balanţei contabile, a necesarului transmis de către şefii de secţii şi de compartimente;

d) urmăreşte încadrarea în planul de aprovizionare, cu încadrarea în resursele financiare alocate, ia măsuri de organizare şi realizare a aprovizionării ritmice a spitalului;

e) efectuează în permanenţă studii de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ;

f) elaborează documentaţia de atribuire;

g) estimează valoarea fiecărui contract de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile legale;

h) stabileşte procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie;

i) întocmeşte fişa de date a achiziţiei şi caietul de sarcini pentru licitaţiile stabilite în Programul anual de achiziţii;

j) transmite în sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de intenţie, participare sau invitaţie de participare, după caz, anunţurile de atribuire, după caz;

k) întocmeşte dosarele de achiziţie publică potrivit legislaţiei în vigoare pentru licitaţiile stabilite în Programul anual de achiziţii;

l) asigură încheierea contractelor de achiziţii în termenul legal şi semnarea acestora de către reprezentanţii legali;

m) întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

n) înştiinţează, în termen de două zile de la semnarea contractelor de achiziţie publică, magazionerii secţiilor spitalului cu privire la produsele licitate, furnizori (date de contact ale furnizorilor), preţurile şi cantităţile prevăzute în contractele încheiate;

o) urmăreşte derularea contractelor pe toată perioada de valabilitate a acestora;

p) asigură realizarea contractelor la standardele stabilite în documentaţia de atribuire;

q) verifică preţurile şi cantităţile înscrise în facturi în concordanţă cu contractul de achiziţie atribuit;

r) vizează facturile transmise spitalului de furnizori, în baza contractelor încheiate;

s) întocmeşte acte adiţionale, după caz, la contractele de achiziţii încheiate;

t) organizează şi desfăşoară licitaţiile publice în funcţie de procedura aplicată şi întocmeşte raportul procedurii;

u) propune comisiile de evaluare a ofertelor pentru licitaţii;

v) centralizează referatele care urmează a fi puse în discuţie în şedinţa Comitetului director, precum şi celelalte referate de la toate secţiile spitalului; asigură aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice;

w) întocmeşte dările de seamă specifice achiziţiilor publice;

x) respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea cheltuirii eficiente şi oportune a fondurilor publice.

Art. 40. - Compartimentul juridic are în principal următoarele atribuţii:

a) asigură întocmirea acţiunilor către instanţele de judecată, a întâmpinărilor la acţiunile formulate de reclamanţi şi împotriva proceselor-verbale de contravenţie prin care s-au aplicat amenzi spitalului, precum şi a plângerilor şi sesizărilor către organele de urmărire penală şi le înaintează cu toate actele probatorii necesare, pe care le pun la dispoziţie serviciile sau compartimentele de resort;

b) reprezintă şi apără interesele spitalului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege în baza delegaţiei date de conducerea spitalului;

c) sprijină organele de urmărire penală pentru efectuarea cercetărilor în termen cât mai scurt;

d) urmăreşte primirea copiilor după hotărârile instanţelor de judecată;

e) urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ şi aduce la cunoştinţa conducerii spitalului sarcinile ce revin potrivit acestor dispoziţii;

f) primeşte copiile hotărârilor instanţelor de judecată şi asigură transmiterea acestora către pacienţi, inclusiv cei cu măsură de siguranţă de internare prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul penal, Serviciul financiar-contabilitate, Biroul achiziţii publice-contractare, Biroul resurse umane, organizare, normare şi salarizare, după caz;

g) gestionează dosarele juridice ale bolnavilor pentru care s-a instituit măsura de siguranţă de internare conform Codului penal;

h) participă la comisiile interdisciplinare de revizuire a bolnavilor internaţi ca măsură de siguranţă conform Codului penal;

i) asigură consiliere juridică pacienţilor spitalului, la solicitarea acestora, şi ajută la rezolvarea problemelor juridice ale acestora, în limita posibilităţilor;

j) avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;

k) participă la negocierea şi încheierea contractelor dintre spital ca autoritate contractantă şi operatorii economici;

l) avizează la cererea conducerii spitalului legalitatea măsurilor şi actelor care se stabilesc de aceasta;

m) exercită orice alte sarcini dispuse în litera legii de către conducerea spitalului.

Art. 41. - Biroul aprovizionare, transport are în principal următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea magaziilor, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor;

b) urmăreşte distribuirea judicioasă a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului;

c) intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente;

d) întocmeşte şi urmăreşte graficul de livrări pentru materialele necesare spitalului;

e) asigură funcţionarea în bune condiţii a atelierului de reparaţii şi întreţinere auto;

f) asigură aprovizionarea spitalului cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiţii;

g) asigură recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori şi asigură transportul acestora în condiţii igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;

h) asigură întocmirea, urmărirea şi executarea planului de transport;

i) asigură, conform graficului de lucru, autovehiculele necesare şi conducători auto;

j) asigură starea tehnică corespunzătoare a mijloacelor de transport, a utilajelor şi a instalaţiilor cu care sunt dotate autovehiculele;

k) asigură controlul calitativ şi recepţia reparaţiilor efectuate;

l) asigură îndrumarea şi controlul întregii activităţi de transport a spitalului;

m) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea de transport;

n) răspunde de respectarea normelor de consum;

o) urmăreşte reducerea cheltuielilor de consum ale parcului auto;

p) stabileşte necesarul de produse şi servicii în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii publice;

q) execută la termenul precizat orice alte sarcini repartizate de către conducerea spitalului privind problemele specifice biroului.

Art. 42. - Compartimentele administrativ şi tehnic au în principal următoarele atribuţii:

a) asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;

b) asigură efectuarea inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative;

c) asigură recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor;

d) asigură întreţinerea clădirilor, instalaţiilor şi inventarului;

e) asigură întreţinerea curăţeniei;

f) ia măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, apei, combustibililor şi altor materiale şi obiecte în folosinţă şi consum;

g) coordonează activitatea paznicilor;

h) stabileşte necesarul de produse şi servicii în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii publice;

i) asigură întreţinerea spaţiilor verzi, a căilor de acces, precum şi deszăpezirea acestora;

j) ia măsuri pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor;

k) execută, la termenul precizat, orice alte lucrări repartizate de către conducerea spitalului privind probleme specifice compartimentelor.

Art. 43. - Compartimentul securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are în principal următoarele atribuţii:

a) asigură instruirea şi informarea salariaţilor în probleme de protecţie a muncii atât prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă şi periodic), cât şi prin cursuri de perfecţionare;

b) efectuează instructajul de protecţie a muncii pentru personalul nou-angajat în spital, conform legislaţiei în vigoare;

c) elaborează lista pentru dotarea salariaţilor cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;

d) dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când se constată o stare de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

e) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

f) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, în vederea eliminării sau diminuării riscurilor, prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;

g) controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;

h) răspunde de aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul spitalului, potrivit legii;

i) stabileşte necesarul de produse şi servicii în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii publice.

Art. 44. - (1) Compartimentul audit are în principal următoarele atribuţii:

a) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale spitalului sunt conforme cu prevederile legale în vigoare şi respectă principiile regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

c) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

d) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

e) evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul spitalului utilizează resursele financiarei umane şi materiale în vederea îndeplinirii obiectivelor şi obţinerii rezultatelor stabilite;

f) raportează imediat managerului spitalului în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii;

g) auditează, fără a se limita la acestea, următoarele:

(i) angajamentele legale şi bugetare din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată;

(ii) plăţile asumate prin angajamentele legale şi bugetare;

(iii) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

h) respectă normele, instrucţiunile, precum şi Codul privind conduita şi etica în cadrul Compartimentului de audit intern şi poate iniţia măsurile corective necesare în cooperare cu managerul spitalului.

(2) Atribuţiile Compartimentului de audit vor fi îndeplinite în mod obiectiv independent, cu profesionalism, integritate şi respectând prevederile codului de etică, normele şi instrucţiunile emise de ministerul de resort.

Art. 45. - Biroul informatică are în principal următoarele atribuţii:

a) monitorizează şi evaluează măsurile de implementare a strategiei de informatizare;

b) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicarea de date şi protecţia datelor personale;

c) asigură buna funcţionare a sistemului informatic al spitalului, precum şi a legăturii acestuia cu alte sisteme informatice;

d) stabileşte necesităţile de tehnică de calcul şi program ale compartimentelor spitalului;

e) propune achiziţionarea de consumabile pentru tehnica de calcul în baza evaluării solicitărilor formulate în scris de compartimentele spitalului;

f) întreţine şi depanează din punct de vedere hardware reţeaua de calculatoare, asigurând interfaţa cu firma de service hardware şi cu providerul de servicii internet;

g) asigură administrarea bazelor de date;

h) instalează şi menţine în stare de funcţionare sistemele de operare pe calculatoarele aflate în dotarea spitalului;

i) asigură asistenţă, îndrumare tehnică şi şcolarizare pentru personalul care are în dotare tehnică de calcul, în ceea ce priveşte utilizarea reţelei, a calculatoarelor şi imprimantelor, a aplicaţiilor software;

j) stabileşte necesarul de produse şi servicii în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii publice.

Art. 46. - Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale desfăşoară în principal următoarele activităţi:

a) pregăteşte şi analizează planul anual al managementului calităţii;

b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor Sistemului de management al calităţii:

1. manualul calităţii;

2. procedurile;

c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul spitalului, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;

d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;

e) colaborează cu toate structurile spitalului în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;

f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;

g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;

h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;

i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;

j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;

k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi a politicii de calitate a spitalului în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;

l) asistă managerul şi răspunde tuturor solicitărilor acestuia pe domeniul de management al calităţii.

Art. 47. - Compartimentul culte desfăşoară în principal următoarele activităţi:

a) săvârşirea serviciilor religioase conform programului stabilit în regulamentul intern al spitalului;

b) vizitarea cu regularitate a bolnavilor internaţi;

c) întreţinerea de convorbiri duhovniceşti cu bolnavii, cu membrii familiei sau cu aparţinătorii acestora;

d) sprijinirea spirituală şi consilierea confesională pentru pacienţii în faza terminală şi pentru aparţinătorii acestora;

e) asigurarea de servicii religioase în cazuri de urgenţă şi administrarea Sfintelor Taine;

f) săvârşirea de slujbe speciale, şi anume: înmormântarea decedaţilor abandonaţi sau fără familie;

g) ţinerea unui registru la zi cu activităţile pastoral-misionare desfăşurate;

h) participarea şi sprijinirea soluţionării În spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor umanitar de la asociaţii şi instituţii, cu sau fără caracter religios, ori de la persoane particulare;

i) cultivarea unei atmosfere spirituale echilibrate bolnavilor, pentru a se evita prozelitismul de orice fel;

j) sprijinirea bolnavilor de altă confesiune decât cea ortodoxă, la cererea lor, pentru a primi asistenţă religioasă din partea cultului de care aparţin;

k) colaborarea cu personalul medical pentru cunoaşterea stării bolnavilor şi apartenenţei religioase declarate de către aceştia;

l) acordarea, la cerere, de asistenţă religioasă şi salariaţilor spitalului.

 

CAPITOLUL V

Finanţarea spitalului

 

Art. 48. - În conformitate cu prevederile legale în vigoare, spitalul este finanţat integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, din alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.

Art. 49. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dolj reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli negociat anual de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

(2) în cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care, în termen de maximum 10 zile, soluţionează divergenţele.

(3) Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale şi cu casele de asigurări de sănătate private.

(4) De la bugetul de stat se pot aloca sume cu următoarele destinaţii:

a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;

b) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă, în condiţiile legii;

c) investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie;

d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;

e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;

f) activităţi didactice şi de cercetare.

Art. 50. - Spitalul monitorizează lunar execuţia bugetară, urmărind realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat.

Art. 51. - Spitalul primeşte, în completare, sume de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii, care sunt utilizate numai pentru destinaţiile cărora le-au fost alocate.

Art. 52. - Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din:

a) donaţii şi sponsorizări;

b) legate;

c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;

d) închirierea temporară a unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale;

e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatori economici;

f) editarea şi furnizarea unor publicaţii cu caracter medical;

g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;

h) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor;

i) alte surse, conform legii.

Art. 53. - (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, În conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi cu contractele colective de muncă, şi se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

Art. 54. - (1) Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse:

a) cota-parte din amortizarea calculată lunar şi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, cu păstrarea echilibrului financiar;

b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

c) sponsorizări cu destinaţia „dezvoltare”;

d) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului financiar;

e) sume rezultate din închirieri, în condiţiile legii.

(2) Fondul de dezvoltare se utilizează pentru dotarea spitalului.

(3) Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului se reportează în anul următor.

Art. 55. - Controlul asupra activităţii financiare a spitalului se face, în condiţiile legii, de către Curtea de Conturi, de Ministerul Sănătăţii sau de alte organe abilitate de lege.

Art. 56. - Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ale contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 57. - În situaţia în care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, se pot încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora.

 

CAPITOLUL VI

Comisii şi consilii

 

Art. 58. - În cadrul spitalului funcţionează următoarele consilii şi comisii:

a) consilii:

1. Consiliul medical;

2. Consiliul de etică.

b) comisii:

1. Comisia de control şi supraveghere a infecţiilor nosocomiale;

2. Comisia de disciplină;

3. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;

4. Comitetul pentru situaţii de urgenţă;

5. Comisia medicamentului;

6. Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor;

7. nucleul de calitate;

8. Comisia de inventariere a patrimoniului;

9. Comisia de licitaţii;

10. Comisia privind internarea nevoluntară;

11. Comisia de analiză a deceselor;

12. Comisia de alimentaţie şi dietetică.

Art. 59. - (1) Consiliul medical este organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Directorul medical este preşedintele Consiliului medical.

(3) Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef şi directorul de îngrijiri şi are următoarele atribuţii:

a) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:

(i) planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

(ii) planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

(iii) planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

b) face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;

c) participă Sa elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al spitalului;

d) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, 1h colaborare cu nucleul de calitate şi cu Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale, inclusiv:

(i) evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;

(ii) monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;

(iii) prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale;

e) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;

f) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului;

g) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;

h) evaluează necesarul de personal medical al secţiei/laboratorului şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

i) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

j) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;

k) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;

l) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie medicală desfăşurată la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;

m) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;

n) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

o) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

p) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);

q) participă la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

r) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

s) supervizează respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

t) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

u) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital referitoare la activitatea medicală a spitalului;

v) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 60. - (1) Consiliul de etică are potrivit prevederilor legale în vigoare următoarele atribuţii:

a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;

b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul spitalului;

c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;

d) analizează şi avizează regulamentul intern ai spitalului şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;

e) formulează punct de vedere etic consultativ la solicitarea comitetului director al spitalului;

f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale, în situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;

g) primeşte din partea managerului spitalului sesizările făcute, în vederea soluţionării sesizării;

h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico-sanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare;

i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite;

j) analizează sesizările personalului spitalului în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului;

k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare;

l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform legislaţiei în vigoare;

m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea;

n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a patentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse;

o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;

p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sanitar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu;

q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori considera că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;

r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;

s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul spitalului;

t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.

(2) Consiliul de etică poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

Art. 61. - (1) Comisia de control şi supraveghere a infecţiilor nosocomiale are în principal următoarele atribuţii:

a) elaborează şi înaintează spre aprobare comitetului director planul anual de activitate pentru supravegherea Şi controlul infecţiilor nosocomiale;

b) monitorizează condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;

c) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor planului anual de activitate şi a rezultatelor obţinute;

d) face propuneri privind necesarul de dezinfectante şi materiale de curăţenie/sanitare, necesar derulării activităţilor fundamentale prin planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării fiscului pentru infecţii nosocomiale.

(2) Comisia de control şi supraveghere a infecţiilor nosocomiale se întruneşte ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de o dată pe trimestru.

(3) Propunerile consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de control şi supraveghere a infecţiilor nosocomiale vor fi înaintate spre analiză managerului/comitetului director.

Art. 62. - (1) Comisia de disciplină îşi exercită atribuţiile, conform legislaţiei în vigoare, pentru soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină, obligaţiilor de serviciu, precum şi a normelor şi dispoziţiilor interne ale spitalului.

(2) Atribuţiile Comisiei de disciplină sunt următoarele:

a) convoacă, în scris, salariatul care a săvârşit abaterea disciplinară notificată de şeful secţiei/compartimentului în care acesta lucrează, precizând obiectul notificării, data, ora şi locul întrevederii;

b) asigură salariatului dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi înregistrează toate probele şi motivaţiile pe care acesta le consideră necesare în apărarea sa;

c) întocmeşte proces-verbal cu constatările făcute în timpul cercetării disciplinare prealabile şi îl înaintează conducerii spitalului pentru a dispune aplicarea sancţiunii disciplinare.

Art. 63. - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are în principal următoarele atribuţii:

a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;

b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii salariaţilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

e) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;

f) analizează cererile formulate de salariaţi privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;

g) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi de inspectorii sanitari;

h) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;

i) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

j) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;

k) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către managerul spitalului cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

Art. 64. - Comitetul pentru situaţii de urgenţă are, în principal, următoarele atribuţii:

a) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

b) organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate;

c) asigură managementul situaţiilor de urgenţă pe nivelul domeniului de competenţă, dispunând de infrastructura şi de resursele necesare din punct de vedere al serviciilor medicale;

d) identifică, înregistrează şi evaluează tipurile de risc şi factorii determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi,

avertizarea populaţiei, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs de evenimentele excepţionale respective;

e) acţionează în timp oportun, împreună cu structurile specializate în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor acesteia.

Art. 65. - (1) Comisia medicamentului are în principal următoarele atribuţii:

a) stabileşte lista cu medicamentele de bază obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului;

b) preşedintele comisiei va analiza şi va pune rezoluţii pe referatele de urgenţă trimise conducerii, privind necesitatea de medicamente;

c) verifică în permanenţă stocul de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală;

d) verifică şi analizează lunar cheltuielile pentru medicamente, pe secţii, informează şi face propuneri către conducerea spitalului;

e) poate solicita rapoarte periodice de la medicii şefi de secţii sau medicii curanţi, acolo unde există nelămuriri.

(2) Comisia se va întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie, întocmindu-se un proces-verbal de şedinţă care se va prezenta spre avizare managerului spitalului.

Art. 66. - Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor are în principal următoarele atribuţii:

a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul spitalului;

b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

c) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;

d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor;

e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

f) acordă centrelor operative pentru situaţii de urgenţă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate în îndeplinirea atribuţiilor.

Art. 67. - Nucleul de calitate are în principal următoarele atribuţii:

a) implementează măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie;

b) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital;

c) analizează sugestiile pacienţilor trataţi în spital referitoare la activitatea medicală a spitalului;

d) analizează cazuistica abordată;

e) analizează rata de utilizare a paturilor la nivel de secţie şi pe întreg spitalul;

f) analizează durata medie de spitalizare;

g) analizează corectitudinea completării documentelor medicale justificative cerute de lege şi existenţa lor;

h) evaluează gradul de satisfacţie a pacienţilor;

i) analizează numărul infecţiilor nosocomiale şi evaluează factorii de risc.

Art. 68. - (1) Comisia de inventariere a patrimoniului are în principal următoarele atribuţii:

a) luarea principalelor măsuri organizatorice pentru desfăşurarea inventarierii;

b) efectuarea inventarierii patrimoniului prin constatarea existenţei bunurilor şi stabilirea stocurilor faptice;

c) elaborarea listelor de inventar conform prevederilor legale;

d) înscrierea rezultatelor inventarierii într-un proces-verbal.

(2) Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere ordonatorului de credite.

Art. 69. - Comisia de licitaţii are în principal următoarele atribuţii:

a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;

c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul;

d) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;

e) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;

f) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

g) stabilirea ofertelor admisibile;

h) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;

i) elaborarea raportului procedurii de atribuire.

Art. 70. - Comisia privind internarea nevoluntară are în principal următoarele atribuţii:

a) examinarea periodică a pacientului internat nevoluntar sau la solicitarea medicului care are în îngrijire pacientul - persoană cu tulburări psihice;

b) consemnarea deciziei luate în dosarul medical al pacientului, informarea pacientului sau reprezentantului său legal/personal asupra deciziei luate, precum notificarea managerului şi parchetului de pe lângă instanţa competentă.

Art. 71. - (1) Comisia de analiză a deceselor are în principal următoarele atribuţii:

a) analizează obiectiv foile de observaţie a pacienţilor decedaţi, privind susţinerea diagnosticelor menţionate la internare, de etapă (72 de ore) şi de deces, urmarea protocoalelor de investigaţii şi tratament ale spitalului, completarea corectă şi în întregime a informaţiilor în foile de observaţii;

b) poate solicita audierea medicului curant în cazul în care se constată anumite nelămuriri privitoare la evoluţia cazului;

c) pentru pacienţii cu afecţiuni cronice, bine cunoscute, bine investigate, în condiţiile în care aparţinătorii nu au nicio rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către managerul unităţii, cu avizul şefului de secţie unde bolnavul a fost internat, al medicului curant şi al şefului serviciului de anatomie patologică;

d) comisia analizează şi propune măsuri cu privire la îndreptarea erorilor constatate.

(2) Comisia se va întruni semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea directorului medical, întocmindu-se un proces-verbal/raport de şedinţă care se va prezenta spre avizare managerului spitalului şi spre luare la cunoştinţă medicilor din secţii.

Art. 72. - Comisia de alimentaţie şi dietetică are în principal următoarele atribuţii:

a) verifică zilnic modul de întocmire a meniurilor;

b) coordonează activitatea de organizare şi control a alimentaţiei la nivelul spitalului;

c) stabileşte strategia de achiziţii a alimentelor în funcţie de planul de diete şi meniuri şi de bugetul alocat;

d) realizează planul de diete şi meniuri;

e) controlează periodic respectarea normelor de igienă în blocul alimentar, curăţenia şi dezinfecţia veselei;

f) verifică prin sondaj recoltarea probelor de alimente;

g) controlează periodic modul de respectare a normelor de igienă privind transportul, depozitarea, utilizarea şi circuitele pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare;

h) verifică prin sondaj calitatea hranei preparate, cu o jumătate de oră înainte de servirea ei;

i) verifică respectarea meniurilor şi dietelor;

j) verifică efectuarea controalelor medicale periodice de către personalul angajat în bucătărie şi blocul alimentar.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 73. - (1) Prezentul regulament se aplică tuturor categoriilor de personal din spital, indiferent de gradul profesional şi de durata contractului individual de muncă, precum şi pentru:

a) personalul încadrat într-o altă unitate care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare;

b) bolnavii internaţi, precum şi familiile sau rudele acestora ori vizitatori;

c) firmele care asigură diverse servicii în incinta spitalului şi care, în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi, au obligaţia de a respecta prezentul regulament referitor la curăţenia şi circuitele spitalului, integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului, cu care intră în contact.

(2) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor, pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 74. - Orice modificare şi completare a prezentului regulament se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.