MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 150/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 150         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 26 februarie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

727. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

767. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ ele inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală

 

794. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 107 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7, art. 91 alin. (3), art. 342 alin. (1) şi ale art. 336 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, cod MFP 14.13.01.10.11/r.o.i., precum şi instrucţiunile de completare, prevăzute în anexa nr. 2;

b) „Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari”, cod MFP 14.13.02.61, prevăzuta în anexa nr. 3;

c) „Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari”, cod MFP 14.13.02.62, prevăzută în anexa nr. 4;

d) „Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”, cod MFP 14.13.02.63, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularelor aprobate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 4. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 25 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Daniel Diaconescu

 

Bucureşti, 17 februarie 2016.

Nr. 727.

 

ANFXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Registrul operatorilor intracomunitari, care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care efectuează operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, este organizat şi funcţionează potrivit prezentei proceduri.

2. Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la cererea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, înainte de a efectua operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

3. În Registrul operatorilor intracomunitari nu se înscriu:

a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal;

b) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal;

c) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

4. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal.

5. Registrul operatorilor intracomunitari se gestionează, la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

6. În sensul prezentei proceduri, prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta este înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, după caz.

7. În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă şi persoana juridică neimpozabilă sunt cele definite la art. 266 alin. (1) pct. 21 şi 22 din Codul fiscal.

8. În sensul prezentei proceduri şi al formularelor aprobate, prin asociaţi şi administratori se înţelege asociaţii şi administratorii definiţi potrivit art. 329 alin. (17) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 107 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare,

9. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

 

CAPITOLUL II

Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari

 

SECŢIUNEA 1

Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi Intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal

 

1. Contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal şi care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal trebuie să solicite înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu solicitarea înregistrării în scopuri de TVA.

2. (1) în vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (095) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) în situaţia în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înregistrare prevăzută la alin. (1) se depune însoţită de următoarele documente:

a) certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv al celor în comandită pe acţiuni;

b) certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile competente din România ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi;

c) documentele prevăzute la pct. 3 şi 4, după caz.

(3) Compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM) îndeplinirea condiţiei de prezentare a certificatului de cazier judiciar, potrivit alin. (2) lit. b), în funcţie de repartizarea capitalului social între asociaţi, valabilă la data depunerii cererii.

3. (1) în cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

(2) în cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori şi s-a dispus trimiterea în judecată, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele competente, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

4. (1) în cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni şi/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni şi/sau alte documente eliberate de organele competente, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

(2) Serviciul/Compartimentul juridic va emite documentul care va fi semnat de şeful serviciului/compartimentului juridic şi de conducătorul organului din care face parte acest serviciu/compartiment, în maximum 5 zile de la data depunerii de către contribuabil a documentelor prevăzute la alin. (1).

5. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin şi se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

6. Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună la organul fiscal competent cererea prevăzută la pct. 2 odată cu formularul (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.

7. Organul fiscal analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora. De asemenea, verifică dacă certificatul de cazier judiciar a fost eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă, organul fiscal notifică solicitantul, aplicându-se corespunzător dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).

9. Dacă din informaţiile prezentate de contribuabil sau din cele deţinute de organul fiscal rezultă că respectivul contribuabil se încadrează în una dintre condiţiile prevăzute la art. 329 alin. (8) din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte Decizia privind respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, care va conţine, în mod obligatoriu, şi motivaţia respingerii.

10. Decizia se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Un exemplar se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale. Al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

11. Împotriva deciziei de respingere a cererii de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1)şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.

12. Dacă din analiza informaţiilor prevăzute la pct. 7 rezultă că respectivul contribuabil nu se încadrează în niciuna dintre condicile prevăzute la art. 329 alin. (8) din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte Decizia privind înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari.

13. Dispoziţiile pct. 10 se aplică în mod corespunzător. Decizia Se comunică împreună cu certificatul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, ulterior comunicării certificatului de înregistrare.

14. Organul fiscal analizează şi dispune aprobarea sau respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu aprobarea ori respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

15. Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării deciziei privind înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală.

16. În cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede că înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal devine valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari operează cu data comunicării deciziei, dar nu înainte de data înregistrării în scopuri de TVA.

17. De la data înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii au cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 şi 317 din Codul fiscal, care intenţionează să efectueze una sau mal multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal

 

1. Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, trebuie să solicite înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni.

2. (1) în vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (095) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) în situaţia în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înregistrare prevăzută la alin. (1) se depune însoţită de următoarele documente:

a) certificatele de cazier judiciar, eliberate de autorităţile competente din România, ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv al celor în comandită pe acţiuni;

b) certificatele de cazier judiciar, eliberate de autorităţile competente din România, ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi;

c) documentele prevăzute la pct. 3 şi 4 din secţiunea 1, după caz,

(3) Compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM) îndeplinirea condiţiei de prezentare a certificatului de cazier judiciar potrivit alin. (2), în funcţie de repartizarea capitalului social între asociaţi, valabilă la data depunerii cererii.

3. În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise notări provizorii privind punerea în mişcare a acţiunii penale sau infracţiuni, se aplică în mod corespunzător prevederile pct. 3 şi 4 din secţiunea 1.

4. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin şi se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

5. Compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia prezentată şi aplică, de îndată, procedura de aprobare/respingere a cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor pct. 7-13 şi 15-17 din secţiunea 1.

 

CAPITOLUL III

Procedura de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generate

 

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA potrivit art. 316 şi 317 din Codul fiscal, înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, se radiază din acest registru:

a) la cererea contribuabilului;

b) din oficiu, de către organul fiscal competent, în condiţiile prevăzute de lege.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari la cererea contribuabilului

 

1. Pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul trebuie să completeze formularul (095) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

2. De la registratură cererea se transmite compartimentului de specialitate, care întocmeşte Decizia privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari, în termen de o zi de la înregistrarea cererii.

3. Decizia se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Un exemplar se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale. Al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

4. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării deciziei prevăzute la pct. 3 din prezenta secţiune, potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală.

5. De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Radierea, din oficiu, a contribuabililor din Registrul operatorilor intracomunitari

 

A. Dispoziţii comune

1. Organul fiscal competent radiază, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari:

a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) sau art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, după caz;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 care nu au efectuat nicio operaţiune de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal nici în anul calendaristic precedent, nici în anul curent până la data radierii din registru, cu excepţia celor care au fost înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari în această perioadă;

c) persoanele înregistrate conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;

d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;

e) persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari care, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, nu au depus la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori;

f) persoanele impozabile care nu respectă obligaţia prevăzută la art. 329 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, care, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, nu au depus la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.

2. Pentru radierea din oficiu, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Un exemplar se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale. Al doilea exemplar, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

3. Împotriva deciziei de radiere contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.

4. De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

B. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, pentru care organul fiscal anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA

1. Ori de câte ori organul fiscal competent anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, a unui contribuabil, în baza deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, radiază, din oficiu, respectiva persoană din Registrul operatorilor intracomunitari potrivit art. 329 alin. (12) din Codul fiscal.

2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

C. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal

1. La începutul fiecărui an calendaristic, până la sfârşitul lunii februarie, compartimentul de specialitate verifică, pentru toţi contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, dacă în anul anterior şi în anul curent până la data radierii din registru aceştia au efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

2. Verificarea se efectuează, pe baza informaţiilor cuprinse în formularul 390 VIES „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” şi în formularul 300 „Decont de TVA”, depuse de contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, pentru anul expirat şi pentru luna ianuarie a anului curent.

3. Compartimentul de specialitate selectează toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal care sunt înregistrate în Registrul operatorilor intracomunitari şi care, nici în anul precedent, nici în anul curent până la data selecţiei, nu au declarat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

4. Pentru fiecare contribuabil înscris în lista prevăzută la pct. 3, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.

5. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”, potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală.

6. Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică pentru contribuabilii care au fost înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari în anul precedent selecţiei sau în anul în care se face selecţia.

D. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal care solicita anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii, şi nu solicită radierea din Registrul operatorilor intracomunitari

1. În situaţiile în care, potrivit legii, organele fiscale emit, la cererea persoanei impozabile, decizia privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate radiază, din oficiu, respectiva persoană impozabilă din Registrul operatorilor intracomunitari, în baza deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

2. În situaţiile în care, potrivit legii, organele fiscale anulează, la cererea persoanei, înregistrarea în scopuri de TVA fără emiterea deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.

3. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

E. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal

1. Organele cu atribuţii de control şi inspecţie fiscală, precum şi serviciile/compartimentele juridice, după caz, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au obligaţia ca, de îndată ce primesc o comunicare privind o persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, să verifice în evidenţele fiscale dacă respectiva persoană este asociat sau administrator al unui contribuabil înscris în Registrul operatorilor intracomunitari. Dispoziţiile pct. 8 din cap. I sunt aplicabile în mod corespunzător.

2. În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării, organele cu atribuţii de control şi inspecţie fiscală, respectiv serviciile/compartimentele juridice au obligaţia să transmită o copie a comunicării organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului înscris în Registrul operatorilor intracomunitari.

3. În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.

4. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”, potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală.

F. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari care nu respectă obligaţia prevăzută la art. 329 alin. (9) din Codul fiscal

1. Dacă din informaţiile primite de organul fiscal rezultă că persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari şi-au schimbat administratorii şi acestea nu au prezentat organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.

2. Dacă din informaţiile primite de organul fiscal rezultă că persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi-au schimbat asociaţii şi acestea nu au prezentat organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.

3. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”, potrivit art. 48 din Codul de procedură fiscală.

 

CAPITOLUL IV

Structura Registrului operatorilor intracomunitari

 

1. Registrul operatorilor intracomunitari se organizează la nivel central şi cuprinde, pentru fiecare contribuabil, următoarele informaţii:

a) codul de înregistrare în scopuri de TVA;

b) denumirea/numele şi prenumele contribuabilului;

c) adresa domiciliului fiscal;

d) datele de identificare ale asociaţilor şi administratorilor;

e) înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari:

e1) data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari;

e2) numărul şi data Deciziei de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari;

f) radierea din Registrul operatorilor intracomunitari:

f1) data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari;

f2) numărul şi data Deciziei de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari;

f3) motivaţia radierii din Registrul operatorilor intracomunitari:

- la cerere;

- codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) din Codul fiscal;

- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;;

- persoanele înregistrate conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;

- persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;

- persoanele impozabile nu au depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori;

- persoanele impozabile nu au depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.

2. Înregistrarea informaţiilor în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează:

a) pentru informaţiile prevăzute la pct. 1 lit. a)-d) - din cererea de înregistrare depusă de contribuabil, verificată cu informaţiile deţinute de organul fiscal în Registrul contribuabilului;

b) pentru informaţiile prevăzute la pct. 1 lit. e)-f) - din deciziile de înregistrare/radiere emise de organul fiscal competent şi dovezile de comunicare a acestor decizii sau din deciziile privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, după caz.

3. Informaţiile prevăzute la pct. 1 lit. a)-c) se actualizează odată cu actualizarea informaţiilor din Registrul contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANAF

CERERE DE ÎNREGISTRARE ÎN / RADIERE DIN REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI

095

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

 

A. CERERE DE ÎNREGISTRARE



B. CERERE DE RADIERE



 

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Persoană impozabilă



Persoană juridică neimpozabilă



 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

DENUMIRE / NUME, PRENUME

 

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŢARA DE REZIDENŢA

 

JUDEŢ

 

SECTOR

 

LOCALITATE

 

STRADA

 

NR.

 

BLOC

 

SC.

 

ET.

 

AP.

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

 

DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/REPREZENTANTULUI FISCAL

DENUMIRE / NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL

 

 

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:

A. Înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, pentru operaţiunile intracomunitare pe care intenţionez să le efectuez.

 

 

Declar pe propria răspundere că, la data depunerii prezentei, asociaţi şi administratori sunt persoanele din Anexa la cererea de înregistrare.

 

B. Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

 

Numele persoanei care face cererea

 

Funcţia

 

 

Semnătura

 

 

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Numele persoanei care a verificat

 

 

Cod MFP 14.13.01.10.11/r.o.i.

 

Anexă la Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari Nr.            /

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

DENUMIRE / NUME, PRENUME

 

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŢARA DE REZIDENŢA

 

JUDEŢ

 

SECTOR

 

LOCALITATE

 

STRADA

 

NR.

 

BLOC

 

SC.

 

ET.

 

AP.

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

 

DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/REPREZENTANTULUI FISCAL

DENUMIRE / NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL

 

 

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

 

I. ADMINISTRATORI

Nr. Crt.

Nume, prenume/Denumire

Data şi locul naşterii/Numărul de înregistrare în ţara de stabilire

Cod de identificare Fiscală

Domiciliu/sediu social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ASOCIAŢI

Nr. Crt.

Nume, prenume/Denumire

Data şi locul naşterii/ Numărul de înregistrare în ţara de stabilire

Cod de identificare fiscală

Domiciliu/sediu social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexez la prezenta certificatele de cazier judiciar ale administratorilor şi asociaţilor , precum şi următoarele documente:

-

-

-

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

 

Numele persoanei care face cererea

 

Funcţia

 

 

Semnătura

 

 

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Numele persoanei care a verificat

 

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

a Cererii de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari

 

A. Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari

Se bifează cartuşul corespunzător, dacă persoana solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari.

Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se completează şi se depune la organul fiscal competent de către:

- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din acelaşi act normativ;

- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care au fost radiate, la cerere sau din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, dar ulterior, după înlăturarea cauzelor care au determinat

radierea, intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

Cartuşul „Date de identificare a contribuabilului” se completează astfel:

Se bifează cartuşul corespunzător categoriei de persoane în care se încadrează solicitantul, respectiv persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă, astfel cum sunt definite de art. 266 alin. (1) pct. 21 şi 22 din Codul fiscal.

„Denumire/nume, prenume” - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului.

„Cod de înregistrare în scopuri de TVA” - se completează dacă persoana care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari este înregistrată în scopuri de TVA în România. În acest caz, se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de autorităţile fiscale din România, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

„Cod de identificare fiscal㔠- se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală. Se completează de contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

„Ţara de rezidenţ㔠- se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie domiciliul/sediul persoanei din ţara de rezidenţă.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, se înscrie domiciliul/sediul persoanei din ţara de rezidenţă.

În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României şi sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă şi să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA, conform pct. 88 alin. (5) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare.

Cartuşul „Date de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal” se completează numai în cazul în care depunerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează printr-un împuternicit sau printr-un reprezentant fiscal şi conţine:

„Denumire/nume, prenume” - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului/reprezentantului fiscal.

„Cod de identificare fiscală”- se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care împuternicitul/reprezentantul fiscal este persoană fizică. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

„Domiciliul fiscal” - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Se bifează cartuşul A referitor la solicitarea de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari.

Cererea se depune la organul fiscal competent însoţită de:

1. anexa privind datele de identificare ale administratorilor şi asociaţilor contribuabilului la data depunerii cererii de înregistrare;

2. certificatele de cazier judiciar ale administratorilor şi asociaţilor contribuabilului, eliberate în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valabile la data depunerii cererii de înregistrare. Cererile de înregistrare a societăţilor pe acţiuni se depun însoţite de certificatele de cazier judiciar ale administratorilor;

3. documentele eliberate de organele de urmărire penală şi/sau documentele eliberate de serviciul/compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, în condiţiile prevăzute la pct. 3 şi 4 din secţiunea 1 a cap. II „Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari” din anexa nr. 1 la ordin.

B. Cererea de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari

Se bifează cartuşul corespunzător, dacă persoana înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari solicită radierea din acest registru.

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

a anexei la Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari

 

Cartuşul „Date de identificare a contribuabilului” se completează prin preluarea datelor înscrise în cartuşul „Date de identificare a contribuabilului” din Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari.

Secţiunea I „Administratori” şi secţiunea II „Asociaţi” se completează cu datele de identificare ale persoanei/persoanelor administrator(i)/asociat/asociaţi al/ai contribuabilului la data solicitării înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, astfel:

- „Nume, prenume/denumire” - se înscriu, după caz, numele şi prenumele persoanei fizice administrator/asociat sau denumirea persoanei juridice sau altei entităţi administrator/asociat;

- „Data şi locul naşterii/Numărul înregistrării în ţara de stabilire” - se înscriu data şi locul naşterii persoanei fizice administrator/asociat sau numărul sub care s-a înregistrat la autorităţile competente persoana juridică în afara României;

- „Cod de identificare fiscal㔠- se înscrie codul primit la înregistrarea fiscală în România, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care administratorul/asociatul este persoană fizică. Nu se completează pentru persoanele administratori/asociaţi neînregistrate fiscal în România;

- „Domiciliu/sediu social” - se înscrie domiciliul persoanei fizice administrator/asociate sau sediul social al persoanei juridice sau al altei entităţi administrator/asociat al contribuabilului.

 

ACTUALIZAREA DATELOR

din anexa la Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari

 

Anexa privind datele de identificare ale administratorilor şi asociaţilor se depune, actualizată, la organul fiscal competent, ori de câte ori după data înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari se modifică datele declarate la înscrierea în registru.

Anexa actualizată se depune însoţită de certificatele de cazier judiciar eliberate pentru noii administratori şi/sau asociaţi, precum şi de documentele eliberate de organele de urmărire penală şi/sau de compartimentul juridic, în condiţiile prevăzute la pct. 3 şi 4 din secţiunea 1 a cap. II „Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari” din anexa nr. 1 la ordin.

 

ANEXA Nr. 3

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice …………………………………./

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală ………………………………….

Nr. …………………………………./ ………………………………….

Sigla

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

Adresa: ………………………………….

Tel. ……………………………………….

Fax: ……………………………………….

 

DECIZIE

privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ………………………………….

Domiciliul fiscal:

Localitatea …………………………………., str. …………………………………. nr. …., bl ….., ap …., et. …. , judeţul/sectorul ………………………………….

Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA ………………………………….

 

Având în vedere dispoziţiile art. 329 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. / vă comunicăm:

 aprobarea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari

Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu:

 data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală),

 data înregistrării în scopuri de TVA, pentru cererile de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari depuse odată cu solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei înregistrării în scopuri de TVA.

 respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât:

 nu sunteţi înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal a fost anulată, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal;

 aveţi ca asociat sau administrator o persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ………………………………….

Semnătura şi ştampila unităţii ………………………………….

 

Cod M.F.P. 14.13.02.61 

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 4

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice …………………………………./

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală ………………………………….

Nr. …………………………………./ ………………………………….

Sigla

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

Adresa: ………………………………….

Tel. ……………………………………….

Fax: ……………………………………….

 

DECIZIE

privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ………………………………….

Domiciliul fiscal:

Localitatea …………………………………., str. …………………………………. nr. …., bl ….., ap …., et. …. , judeţul/sectorul ………………………………….

Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA  ………………………………….

 

În baza prevederilor art. 329 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

(Codul fiscal), şi ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. /   vă comunicăm că aţi fost radiat din Registrul operatorilor intracomunitari.

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Ca urmare, potrivit prevederilor art. 329 alin. (16) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA RO  …………………………………. nu mai este valabil pentru a desfăşura operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ………………………………….

Semnătura şi ştampila unităţii ………………………………….

 

Cod M.F.P. 14.13.02.62 

 

ANEXA Nr. 5

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice …………………………………./

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală ………………………………….

Nr. …………………………………./ ………………………………….

Sigla

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

Adresa: ………………………………….

Tel. ……………………………………….

Fax: ……………………………………….

 

DECIZIE

privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ………………………………….

Domiciliul fiscal:

Localitatea …………………………………., str. …………………………………. nr. …., bl ….., ap …., et. …. , judeţul/sectorul ………………………………….

Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA  ………………………………….

 

În baza prevederilor art. 329 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că aţi fost radiat, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât:

 nici în anul calendaristic precedent şi nici în anul curent, până la data radierii din registru, nu aţi mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;

 a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit legii;

 aveţi ca asociat sau administrator o persoană faţă de care a fost dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal şi care face parte din categoria asociaţilor definiţi la art. 329 alin. (17) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 107 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare;

 nu aţi depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori;

 nu aţi depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.

 

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu:

 data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală);

 data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 329 alin. (16) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA RO nu mai este valabil pentru a desfăşura operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ………………………………….

Semnătura şi ştampila unităţii ………………………………….

 

Cod M.F.P. 14.13.02.63 

 

ANEXA Nr. 6

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor

 

1. Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari

1.1. Denumire: „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”

1.2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/r.o.i.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (două file)

1.6. Se difuzează gratuit

1.7. Se utilizează pentru înscrierea în/sau radierea din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

1.8. Se întocmeşte într-un exemplar de către contribuabil.

1.9. Circulă la organul fiscal.

1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari

2.1. Denumire: „Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari”

2.2. Cod MFP: 14.13.02.61

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: o filă

2.6. Se utilizează pentru aprobarea înscrierii sau respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

2.7. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

2.8. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari

3.1. Denumire: „Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari”

3.2. Cod MFP: 14.13.02.62

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: o filă

3.6. Se utilizează pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, la cererea persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

3.7. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

3.8. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

3.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari

4.1. Denumire: „Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”

4.2. Cod MFP: 14.13.02.63

4.3. Format: A4/t1

4.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă,

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

4.5. U/M: o filă

4.6. Se utilizează pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, din oficiu, de către organul fiscal competent.

4.7. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

4.8. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

4.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 120 alin. (2) şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Delegarea de competenţă se poate acorda altui organ de inspecţie fiscală, pentru unul sau mai mulţi contribuabili/plătitori, pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală.

(2) Prin sintagma acţiuni de inspecţie fiscală, utilizată în prezentul ordin, se înţeleg următoarele: control inopinat, control încrucişat, constatare la faţa locului, inspecţie fiscală generală sau parţială.

Art. 2 - (1) Delegarea de competenţă se acordă la solicitarea altui organ de inspecţie fiscală decât cel care deţine competenţa, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.

(2) Prin excepţie de la alin, (1), delegarea de competenţă se poate dispune altui organ de inspecţie fiscală de către direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care coordonează metodologic activitatea de inspecţie fiscală sau de către direcţia generală regională a finanţelor publice pentru alt organ de inspecţie fiscală din aria de competenţă teritorială, după caz.

Art. 3. - (1) Solicitarea scrisă a organului de inspecţie fiscală, pentru acordarea delegării de competenţă, se avizează de direcţia generală regională a finanţelor publice de care aparţine solicitantul.

(2) Avizul nu este necesar în cazul solicitării delegării de competenţă întocmite de organul de inspecţie fiscală din Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau în cazul în care solicitarea delegării de competenţă este adresată către un organ de inspecţie fiscală din cadrul aceleiaşi direcţii generale regionale a finanţelor publice.

(3) Organul de inspecţie fiscală care deţine competenţa poate acorda delegarea de competenţă altui organ de inspecţie fiscală, cu avizul direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte, cu excepţia celor acordate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 4. - Delegarea de competenţă, dispusă de direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care coordonează metodologic activitatea de inspecţie fiscală sau de direcţia generală regională a finanţelor publice, se comunică în scris atât organului de inspecţie fiscală care deţine competenţa, cât şi celui care urmează să efectueze acţiunea de inspecţie fiscală.

Art. 5, - Organul de inspecţie fiscală care a primit delegarea de competenţă este responsabil pentru efectuarea tuturor activităţilor necesare pentru efectuarea acţiunii de inspecţie fiscală şi valorificarea actelor de control sau de emitere a actelor administrative fiscale, inclusiv întocmirea referatului cu propuneri de soluţionare a contestaţiei, după caz.

Art. 6. - Organul de inspecţie fiscală care deţine competenţa poate să refuze acordarea delegării de competenţă, comunicând solicitantului motivele care stau la baza refuzului.

Art. 7. - Organul de inspecţie fiscală care a primit delegarea de competenţă este obligat să înştiinţeze contribuabilul asupra acestui fapt.

Art. 8. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.816/2013 privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Daniel Diaconescu,

vicepreşedinte

 

Bucureşti, 19 februarie 2016.

Nr. 767.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central

 

Având în vedere dispoziţiile art. 35 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 29 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) contribuabili nerezidenţi persoane juridice care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care organizează şi exploatează activitatea de jocuri de noroc în România.”

2. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în cazul persoanelor nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care au obligaţia sau optează să îşi desemneze, potrivit legii, un împuternicit în România sau pentru care se numeşte un curator fiscal, potrivit legii, competenţa de administrare revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Daniel Diaconescu,

vicepreşedinte

 

Bucureşti, 19 februarie 2016.

Nr. 794.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.