MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 74/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 74         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 februarie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

143/2015. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte privind modificarea şi completarea Statutului Bisericii Unitariene din Transilvania, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 641/2010

 

442. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer

 

517. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Regulamentului privind normele generale şi speciale de dotare a personalului din structurile de executări silite cazuri speciale

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Statutului Bisericii Unitariene din Transilvania, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 641/2010

 

Luând în considerare solicitarea Consistoriului Reprezentanţilor Bisericii Unitariene din Transilvania nr. Ad 940/22.10.2015 de recunoaştere a modificărilor şi completărilor Statutului, adoptat de către Sinodul Bisericii Unitariene din Transilvania în 28 iunie 2012, având în vedere adresele Ministerului Justiţiei nr. 2/80.881/7 noiembrie 2014, 2/93.232/18 noiembrie 2014, 2/96.930/ 17 decembrie 2014,2/44.650/29 mai 2015,

în temeiul art. 29 alin. (3) al Constituţiei României, republicată,

în baza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului de stat pentru culte nr. 94/2014*) privind Procedura operaţională pentru recunoaşterea modificărilor şi completărilor statutelor de organizare şi funcţionare sau codurilor canonice ale cultelor religioase recunoscute în România,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emite prezentul ordin.

Art. I. - Statutul Bisericii Unitariene din Transilvania, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 641 din 7 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 23 august 2010, ca urmare a transformării în Biserica Unitariană Maghiară, în urma reunificării Bisericii Unitariene din Transilvania cu Biserica Unitariană din Ungaria, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. Partea I se modifică şi va avea următorul cuprins:

Preambul

Biserica Unitariană Maghiară este parte a Bisericii Creştine Universale, comunitate întru iubire a tuturor celor ce-L urmează pe Iisus Christos, în strădania de a se împărtăşi din împărăţia lui Dumnezeu. Formă instituţionalizată a credinţei unitariene care proclamă unicitatea lui Dumnezeu, reductibilă la învăţătura lui Iisus şi a apostolilor săi nemijlociţi, ea s-a organizat în timpul Reformei şi se împlineşte neîncetat, asumându-şi valorile istorice progresiste Menirea şi-o găseşte în slujirea lui Dumnezeu şi a omului, în edificarea vieţii comunităţii. Consideră Sfânta Scriptură drept cartea sa de temelie.

Biserica Unitariană Maghiară proclamă unitatea lui Dumnezeu, urmarea neabătută a pildei şi învăţăturii lui Iisus, respectarea lumii create, a vieţii şi familiei, a bunătăţii originare a omului, responsabilitatea individuală şi mântuirea sa prin ţinuta sa morală, importanţa vieţii veşnice,a credinţei, a raţiunii şi conştiinţei. Proclamă şi practică libertatea conştiinţei şi a confesiunii, deschidere către cunoaşterea deosebirilor dintre religii şi concepţii despre lume, precum şi toleranţa interconfesională şi dreptatea socială.

Domeniile de exercitare a menirii sale sunt: viaţa duhovnicească, activităţi sociale, educaţia, învăţământul, cultura şi civilizaţia publică, precum şi asumarea de responsabilităţi sociale.

Dreptul la exercitarea liberă a credinţei a fost dobândit pentru prima oară de Biserica noastră prin hotărârea referitoare la culte a Dietei Transilvane din anul 1568. Forma ei organizatorică actuală a luat naştere în urma deciziei de reunificare din anul 2012 a Bisericii Unitariene din Transilvania cu Biserica Unitariană din Ungaria, fiind succesoarea acestora.

PARTEA A

Dispoziţii generale

Art. 1. - Biserica Unitariană Maghiară, denumită în continuare Biserica, este comunitatea religios-etică a unitarienilor maghiari şi a celor de altă naţionalitate care li s-au alăturat.

Art. 2. - Biserica se organizează, se guvernează şi conduce potrivit legilor statale în vigoare, pe baza principiului sinod-presbiterian al moralei şi eticii, conform unor legi şi regulamente

create în sfera competenţelor proprii. Principiile de bază ale organizării şi funcţionării sale le dictează Statutul Bisericii, denumit în continuare Statutul, care slujeşte ca temei şi cadru pentru oricare alte norme juridice canonice.

Art. 3. - (1) în activitatea ei religioasă - liturgică, ceremonială, didactică -, în viaţa organizatorică, în guvernare, în gestionarea administraţiei, Biserica foloseşte limba maternă a majorităţii enoriaşilor săi, limba maghiară.

(2) în relaţiile oficiale cu autorităţile statului român, Biserica foloseşte limba română.

Art. 4. - Se constituie membri ai Bisericii toţi cei care, în calitate de membri ai oricărei parohii unitariene, îşi asumă îndeplinirea obligaţiilor cuprinse în Statut şi alte norme canonice şi îşi exercită drepturile.

Art. 5. - Drepturile enoriaşului: participarea la serviciul divin şi posibilitatea solicitării ceremonialelor rituale; posibilitatea eligibilităţii pentru demnităţi şi funcţii în cadrul Bisericii, respectiv dreptul la alegerea în sine; asistenţă juridică şi apărare în cadrul Bisericii în cazul unor eventuale încălcări ale drepturilor

Art. 6. - Obligaţiile enoriaşului; să ducă o viaţă plină de credinţă şi morală; să se preocupe de învăţătura religioasă şi de educaţia copiilor săi; să respecte Statutul şi celelalte norme canonice, să-şi îndeplinească cu rigoare misiunile, să colaboreze cu autorităţile ecleziastice şi să le respecte hotărârile, să participe la purtarea poverilor stabilite întru atingerea scopurilor Bisericii, adică să contribuie la îndeplinirea misiunii ei.

Art. 7. - În toate domeniile vieţii bisericeşti femeile şi bărbaţii beneficiază de drepturi egale.

Art. 8. - Blazonul Bisericii: în centrul unui scut renascentist albastru, tivit cu auriu şi cu baza ascuţită, pe o stâncă ivită dintre ramuri, stă un porumbel alb încercuit de un şarpe de argint ce-şi muşcă propria coadă. Scutul este încununat de o coroană palmată din aur, bătută în pietre preţioase.”

 

2. Partea II se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„PARTEA B

Structura organizatorică a Bisericii

 

Art. 9. - Structura Bisericii are trei nivele. Unitatea de bază a structurii este parohia, cea intermediară este protopopiatul, respectiv eparhia, iar cea superioară este biserica centrală. Biserica centrală şi unităţile ei organizatorice cu drept de autoguvernare - parohiile şi protopopiatele - dispun de personalitate juridică.

 

CAPITOLUL I

Parohia

 

Art. 10. - Parohia este comunitatea organizată a enoriaşilor care domiciliază pe un teritoriu determinat.

Art. 11. - Caracterul parohiei poate fi de mamă, coparohie, filie ori diasporă.

Art. 12. - Înfiinţarea unei parohii noi, respectiv modificarea caracterului celor existente se va face pe baza propunerilor parohiilor interesate, cu avizul adunării generale a protopopiatului competent, cu aprobarea Consistoriului Suprem.

 

CAPITOLUL II

Protopopiatele şi eparhia

 

Art. 13. - (1) Din punct de vedere organizatoric şi al autoguvernării, parohiile se organizează în protopopiate, respectiv eparhie. Protopopiatele şi eparhia reprezintă unitatea organizată a parohiilor determinate geografic.

(2) în cadrul Bisericii, eparhia dispune de statut juridic specific şi de autonomie materială şi de gestiune. În general, cu excepţia derogărilor de la normele în vigoare stabilite, prevederile referitoare la protopopiate sunt valabile şi pentru eparhie.

Art. 14. - Unităţile organizatorice intermediare ale Bisericii: Eparhia din Ungaria a Bisericii Unitariene Maghiare pe teritoriul Ungariei, respectiv Protopopiatul Unitarian Cluj-Turda, Protopopiatul Unitarian Mureş, Protopopiatul Unitarian Târnava, Protopopiatul Unitarian Cristuru Secuiesc, Protopopiatul Unitarian Odorheiu-Secuiesc şi Protopopiatul Unitarian Treiscaune-Alba de Sus pe teritoriul României.

Art. 15. - Modificarea teritoriului ori schimbarea denumirii protopopiatelor, precum şi noua distribuţie a parohiilor în protopopiate, pe baza propunerii adunării generale ale protopopiatelor şi cu consultarea parohiilor interesate, sunt de competenţa Consistoriului Suprem.

 

CAPITOLUL III

Biserica centrală

 

Art. 16. - Biserica este structura organizatorică superioară a parohiilor şi protopopiatelor unitariene din România şi a parohiilor şi eparhiei din Ungaria.”

3. Partea III se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„PARTEA C

Guvernarea Bisericii

 

CAPITOLUL IV

Principiile de bază ale guvernării Bisericii

 

Art. 17. - Biserica este guvernată de autorităţile ei, care funcţionează în baza unei organizări proprii: la nivel de bază autorităţile parohiale, la nivel intermediar cele eparhiale şi protopopiate, iar la nivel superior autorităţile supreme bisericeşti. Autorităţile superioare exercită drept de directive şi de control asupra celor ierarhic inferioare. Autorităţile bisericeşti au în subordine organisme de guvernare, oficii administrative şi comisii.

Art. 18. - Pentru îndeplinirea sarcinilor de guvernare şi de dirijare a activităţii, autorităţile ecleziastice aleg demnitari şi angajează funcţionari, conform normelor canonice în vigoare.

Art. 19. - Demnitarii bisericeşti, funcţionarii, ceilalţi angajaţi şi membrii diferitelor corporaţii ecleziastice au răspundere

patrimonială şi morală pentru orice daune cauzate cu intenţie ori prin neglijenţă.

Art. 20. - Demnitarii bisericeşti, funcţionarii, ceilalţi angajaţi şi membrii diferitelor autorităţi ecleziastice nu pot participa la dezbaterea, respectiv luarea de decizii în cazurile în care sunt interesaţi personal sau prin soţi ori rude până la gradul al IV-lea inclusiv sau în care sunt interesaţi ca reprezentant ori mandatar.

 

CAPITOLUL V

Autorităţile, organul de conducere, demnitarii şi funcţionarii parohiei

 

Art. 21. - Autorităţile parohiei sunt adunarea generală şi prezbiteriul. Organul de conducere al parohiei este preşedinţia prezbiteriului.

Art. 22. - Demnitarii parohiei sunt: preotul paroh, epitropul, casierul, secretarul şi prezbiterii. Funcţionarii parohiei sunt: preotul paroh şi cantorul.

Art. 23. - (1) Adunarea generală este autoritatea supremă decizională şi de control a parohiei.

(2) Prezbiteriul este autoritatea decizională, executivă şi de control a parohiei în intervalul dintre şedinţele adunării generale.

(3) Preşedinţia prezbiteriului este organul de conducere a parohiei între şedinţele prezbiteriului.

Art. 24. - (1) Preotul paroh este conducătorul vieţii spirituale şi religios-morale a parohiei, fiind responsabil pentru problemele ei administrative şi economice.

(2) în cadrul Bisericii servesc şi preoţi care nu îndeplinesc o muncă specific congregaţională.

(3) Epitropul este principalul demnitar mirean al parohiei, responsabil cu problemele ei economice şi administrative.

(4) Casierul administrează problemele financiare ale parohiei.

(5) Secretarul (grefierul) răspunde de întocmirea autentică a proceselor-verbale parohiale.

(6) Cantorul este funcţionarul laic care dirijează viaţa muzicală a parohiei.

 

CAPITOLUL VI

Autorităţile, organele de conducere, de control şi demnitarii protopopiatului

 

Art. 25. - (1) Autorităţile protopopiatului sunt adunarea generală şi consiliul protopopial, organul de conducere este preşedinţia consiliului, iar organul de control este comisia de inspecţie.

(2) Autorităţile eparhiei sunt adunarea generală şi consiliul reprezentanţilor eparhiali, organul de conducere este preşedinţia consiliului reprezentanţilor, iar organul de control este comisia de inspecţie eparhială.

Art. 26. - (1) Demnitarii protopopiatului sunt protopopul, curatorii protopopeşti, secretarul şi directorul relaţiilor publice.

(2) Demnitarii eparhiei sunt episcopul vicar, curatorul general, curatorul eparhial, secretarul eparhial, directorul relaţiilor publice şi contabilul-şef.

Art. 27. - (1) Adunarea generală a protopopiatului este principala autoritate decizională şi de control.

(2) în intervalul dintre şedinţele adunării generale, autoritatea decizională, executivă şi de control este consiliul protopopial.

(3) în intervalul dintre şedinţele consiliului, organul de conducere al protopopiatului este preşedinţia consiliului.

(4) Comisia de inspecţie este organul de supraveghere a vieţii spirituale şi religios-etice, precum şi a administrării şi gospodăririi parohiilor.

Art. 28. - (1) Protopopul este principalul demnitar spiritual şi totodată funcţionar al protopopiatului.

(2) Curatorii sunt principalii demnitari mireni ai protopopiatului.

(3) Secretarul devine locţiitorul protopopului în cazul împiedicării activităţii acestuia ori a vacantării postului.

(4) Directorul relaţiilor publice supraveghează respectarea legilor canonice şi a dispoziţiilor regulamentare.

(5) Contabilul-şef este promotorul şi totodată supraveghetorul administrării financiare şi gospodăririi conforme a eparhiei.

 

CAPITOLUL VII

Autorităţile bisericeşti supreme, organe de conducere şi control, demnitarii

 

Art. 29. - (1) Autorităţile supreme ale Bisericii sunt Sinodul, Consistoriul Suprem şi Consistoriul Reprezentanţilor Bisericeşti.

(2) Sinodul este autoritatea legislativă a Bisericii. Atribuţiile Sinodului: adoptă, modifică, dispune intrarea în vigoare, respectiv abrogă Statutul; alege, respectiv revocă episcopul; stabileşte sărbătorile ecleziastice; modifică Catehismul Unitarian şi Cartea de Imnuri Unitariene; stabileşte liniile directoare ale Bisericii în chestiuni cardinale ale teologiei şi vieţii sociale.

(3) Consistoriul Suprem este principala autoritate decizională şi de supraveghere a Bisericii. Atribuţiile Consistoriului Suprem: adoptă, modifică, dispune intrarea în vigoare, respectiv abrogă liturghia slujbelor religioase şi a ceremoniilor; adoptă, modifică, dispune intrarea în vigoare, respectiv abrogă normele ecleziastice inferioare Statutului; decide în privinţa înfiinţării de noi protopopiate, parohii, instituţii de învăţământ, alte instituţii bisericeşti, organizaţii socioreligioase şi profesionale, aşezăminte sociale şi unităţi economice, respectiv în privinţa redistribuirii parohiilor în protopopiate; alege pe un mandat de şase ani, respectiv revocă curatorii generali, vicarul episcopal şi directorul relaţiilor publice.

(4) Consistoriul Reprezentanţilor Bisericeşti este organul operativ de control şi executiv, care guvernează Biserica între două şedinţe ale Sinodului, respectiv Consistoriului Suprem, şi ia deciziile necesare în intervalul dintre şedinţele acestora. Atribuţia Consistoriului Reprezentanţilor Bisericeşti este de a pregăti deciziile Sinodului şi ale Consistoriului Suprem, respectiv executarea hotărârilor luate de acestea.

Art. 30. - (1) Organele supreme de guvernare şi control ale Bisericii sunt: Preşedinţia Consistoriului Reprezentanţilor Bisericeşti, Comisia Supremă de Anchetă şi Vizitaţia Episcopală.

(2) Preşedinţia Consistoriului Reprezentanţilor Bisericeşti este chemată, în intervalul dintre şedinţele acestuia, să soluţioneze problemele din competenţa Consistoriului şi să ia hotărârile ce se impun în cazul neputinţei amânării lor.

(3) Comisia Supremă de Anchetă este organul de control al administrării şi gospodăririi Bisericii centrale.

(4) Vizitaţia Episcopală este organul menit să sprijine şi să supravegheze viaţa duhovnicească şi religios-morală a bisericii centrale.

Art. 31. - (1) Sediul Bisericii este în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 9.

(2) Sediul Eparhiei din Ungaria a Bisericii este în Budapesta, sectorul V, str. Nagy Ignác nr. 2-4.

Art. 32, - (1) Principalii demnitari ai Bisericii sunt episcopul, prim curatorii generali, vicarul episcopal, directorul relaţiilor publice, vicarul eparhial şi curatorul general eparhial.

(2) Episcopul este demnitarul clerical suprem al Bisericii. El este ales de către Sinod, pentru un mandat de şase ani, dintre preoţii sfinţiţi sau dintre profesorii de teologie, demnitarii şi funcţionarii superiori clericali ai Bisericii. Poate fi reales o singură dată. Postul de episcop devine vacant în caz de expirare a mandatului, demisie, deces sau revocare,

(3) Curatorii generali sunt demnitarii mireni supremi ai Bisericii.

(4) Vicarul episcopal este locţiitorul episcopului, în cazul vacantării postului ori al împiedicării funcţionării sale.

(5) Directorul relaţiilor publice supraveghează respectarea legilor canonice şi a dispoziţiilor regulamentare.

(6) Vicarul eparhial este principalul demnitar clerical al eparhiei.

(7) Curatorul

Art. 33. - (1) Compoziţia, competenţa şi regulamentul de funcţionare a autorităţilor bisericeşti, ale organelor de conducere şi control, ale oficiilor şi comisiilor, precum şi competenţa demnitarilor bisericeşti, respectiv sarcinile funcţionarilor şi altor angajaţi sunt reglementate de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bisericii, respectiv de Regulamentul de organizare şi funcţionare a oficiului central al Bisericii.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bisericii dispune totodată statutul juridic specific al Eparhiei din Ungaria a Bisericii Unitariene Maghiare în sânul Bisericii centrale, autonomia ei financiară şi patrimonială, precum şi modul specific de funcţionare a autorităţilor, oficiilor şi demnitarilor ei.”

4. Partea IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„PARTEA D

Instituţiile de învăţământ ale Bisericii, alte instituţii, organizaţii profesionale şi religios-morale

 

CAPITOLUL VIII

Instituţiile de învăţământ ale Bisericii

 

Art. 34. - În interesul formării profesionale a preoţilor, precum şi al continuării activităţii sale religios-morale, educative şi didactice, Biserica susţine funcţionarea unor instituţii de învăţământ. Instituţia de învăţământ superior a Bisericii este Facultatea Unitariană a Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca. Instituţii de învăţământ preuniversitare publice sunt Colegiul Unitarian János Zsigmond din Cluj-Napoca şi Gimnaziul Unitarian Berde Mózes din Cristuru Secuiesc. Pe lângă acestea, autorităţile Bisericii centrale, respectiv ale protopopiatelor, eparhiei şi ale parohiilor pot înfiinţa - cu aprobarea autorităţilor ierarhic superioare competente, respectiv cu respectarea reglementărilor legale în vigoare - şi alte instituţii de învăţământ (licee, gimnazii, şcoli generale, şcoli elementare, grădiniţe şi creşe), precum şi internate, de a căror întreţinere sunt răspunzătoare.

 

CAPITOLUL IX

Instituţiile Bisericii

 

Art. 35. - În scopul păstrării valorilor religioase, spirituale, culturale şi istorice ale Bisericii, precum şi al protejării şi al cercetării lor, Biserica sprijină funcţionarea unor instituţii cu caracter intern: biblioteci, arhive, edituri, ateliere teologice. Pe lângă acestea, autorităţile Bisericii centrale, ale protopopiatelor şi ale parohiilor pot înfiinţa - cu aprobarea autorităţilor ierarhic superioare competente - şi alte instituţii interne, de a căror întreţinere sunt răspunzătoare.

Art. 36. - Biserica organizează, în cadrul Casei sale de pensii, asigurarea socială a angajaţilor săi, cu excepţia persoanelor angajate de către Eparhia din Ungaria.

 

CAPITOLUL X

Organizaţiile religios-morale şi profesionale ale Bisericii

 

Art. 37. - În scopul dezvoltării serviciului social, Biserica sprijină funcţionarea unor organizaţii religios-morale şi profesionale: Asociaţia Dávid Ferenc, Uniunea Preoţilor Unitarieni din România, Asociaţia Femeilor Unitariene din România, Asociaţia Naţională de Tineret Dávid Ferenc, Asociaţia Gondviselés Segélyszervezet (Asociaţia Caritativă Providenţa). Pe lângă acestea, autorităţile Bisericii centrale, ale protopopiatelor şi ale parohiilor pot înfiinţa - cu aprobarea autorităţilor ierarhic superioare competente - şi alte organizaţii religios-morale şi profesionale, de a căror întreţinere sunt răspunzătoare.”

5. Partea V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„PARTEA E

Domeniile de activitate ale Bisericii şi sursele ei de întreţinere

 

CAPITOLUL XI

Domeniile de activitate ale Bisericii

 

Art. 38. - Domeniile de activitate ale Bisericii sunt diferitele forme ale vieţii religioase şi spirituale, servicii caritative, educaţie, învăţământ, culturi, precum şi responsabilitatea socială. În aceste domenii, Biserica realizează, prin autorităţile sale, organele de conducere şi de control, oficiile, instituţiile de învăţământ, instituţiile şi organizaţiile sale, precum şi prin membri, demnitari, funcţionari şi ceilalţi angajaţi, următoarele activităţi: slujbe religioase, liturgice şi ceremoniale, respectiv alte activităţi specifice vieţii religioase, îngrijirea bolnavilor, asistenţă spirituală, servicii caritative şi alte activităţi sociale, de salvare, ajutorare, reabilitare şi alte asemenea programe; activităţi de educaţie moral-religioasă, didactică, instructivă şi activităţi pentru tineret; activităţi culturale, de păstrare a tradiţiilor şi protecţie a monumentelor istorice.

 

CAPITOLUL XII

Sursele de întreţinere ale Bisericii

 

Art. 39. - Cheltuielile de susţinere a activităţilor Bisericii sunt acoperite din surse interne şi externe.

Art. 40. - Sursa principală a veniturilor bisericeşti o constituie cotizaţiile membrilor, donaţiile în bani, colectele şi ajutoarele, donaţiile în natură, precum şi moştenirile de bunuri mobile şi imobile. Munca voluntară, fizică ori spirituală, se consideră a fi o resursă internă preţioasă.

Art. 41. - Întru sporirea capacităţii sale de autofinanţare, Biserica poate desfăşura şi activităţi economice, al căror venit să-l dirijeze spre atingerea scopurilor sale.

Art. 42. - Resursele externe ale Bisericii sunt obţinute din surse naţionale şi internaţionale, cum ar fi finanţări, donaţii şi ajutoare de la stat, autorităţi judeţene şi locale, precum şi alte surse similare.”

6. După partea E se completează prin introducerea unei noi părţi, partea F, cu următorul cuprins:

 

„PARTEA F

Disciplina canonică şi protecţia Bisericii

 

 

CAPITOLUL XIII

Disciplina canonică

 

Art. 43. - Chestiunile administrării şi guvernării Bisericii, respectiv aspectele disciplinare referitoare la enoriaşi, demnitari, funcţionari şi alţi angajaţi, se consideră a fi chestiuni de ordin intern. În aceste cazuri, apărarea intereselor Bisericii, precum şi respectarea ordinii şi disciplinei sunt asigurate de instanţe bisericeşti cu statut independent.

Art. 44. - Instanţele de judecată ale administraţiei Bisericii sunt Contenciosul administrativ parohial, protopopial şi central. Structura, competenţa şi procedura acestor instanţe sunt reglementate în Regulamentul contenciosului administrativ al Bisericii, aprobat de Consistoriul Suprem.

Art. 45. - instanţele de judecată disciplinară sunt comisiile de disciplină parohială, protopopială şi centrală. Structura, competenţa şi procedura comisiilor sunt reglementate în Regulamentul de disciplină al Bisericii, întocmit de Consiliul Suprem.

 

CAPITOLUL XIV

Protecţia Bisericii

 

Art. 46. - Legile statului în vigoare, precum şi convenţiile internaţionale garantează autonomia şi independenţa Bisericii în ceea ce priveşte organizarea, activitatea ei legislativă, guvernarea, conducerea, controlul şi disciplina internă. Astfel, în acord cu prezentul statut şi în spiritul regulamentelor stabilite de Consistoriul Suprem, Biserica se autoguvernează independent, prin dispoziţiile autorităţilor sale competente.

Art. 47. - În cazul în care autorităţile statului ori ale altor organisme ar aduce atingere autonomiei bisericeşti, respectiv dreptului enoriaşilor la libera exercitare a credinţei, Biserica se poate adresa organelor de stat juridic competente pentru remedii juridice. În cazul neobţinerii remediilor juridice corespunzătoare, Biserica poate apela la organizaţiile şi instituţiile internaţionale competente.

Art. 48. - (1) în cazul desfiinţării de parohii, protopopiate, instituţii didactice ale Bisericii, instituţii interne, organizaţii religios-morale şi profesionale, internate bisericeşti, aşezăminte sociale, unităţi economice sau alte persoane juridice înfiinţate de Biserică, patrimoniul acestora va trece în proprietatea Bisericii centrale, iar dreptul de proprietate va fi exercitat de Consistoriul Suprem.

(2) în cazul desfiinţării unor persoane juridice înfiinţate de parohii sau protopopiate, patrimoniul acestora va trece în proprietatea celor ce le-au înfiinţat.

Art. 49. - Vor trece în proprietatea Bisericii centrale toate bunurile mobile şi imobile ale acelor unităţi organizatorice şi teritoriale, instituţii de învăţământ, instituţii interne, organizaţii religios-morale şi profesionale, precum şi ale altor persoane juridice înfiinţate de Biserică, care se declară independente de Biserica centrală ori se desprind de ea,

Art. 50. - În interesul protejării interioare a unităţii organizatorice, autonomiei şi independenţei Bisericii Unitariene Maghiare, demnitarii, funcţionarii ori ceilalţi angajaţi ai ei nu pot fi membrii niciunei organizaţii secrete ori care lezează drepturile fundamentale ale omului (servicii secrete, organizaţii teroriste, organisme politice secrete).

Art. 51. - În cazul în care s-ar dovedi că un demnitar, funcţionar ori alt angajat al Bisericii ar fi vizat de prevederile articolului 50, aceasta va pierde funcţia ori oficiul instantaneu.”

7. După partea F se completează prin introducerea unei noi părţi, partea G, cu următorul cuprins:

 

„PARTEA G

Dispoziţii finale

 

Art. 52. - (1) începând cu 30 iunie 2012, succesoarea legală a Bisericii Unitariene din Transilvania este Biserica; succesoarea Bisericii Unitariene din Ungaria este Eparhia din Ungaria a Bisericii.

(2) Biserica funcţionează în baza Constituţiei României şi a legilor ei, cu excepţia Eparhiei din Ungaria, care funcţionează în baza Constituţiei Ungariei şi a legilor ei, autoguvernându-se în mod autonom.

Art. 53, - Adoptarea şi modificarea prezentului statut ţin de competenţa Sinodului, în temeiul indicaţiilor legilor bisericeşti în vigoare.

Art. 54. - Dispoziţiile provizorii privind intrarea în vigoare a Statutului, precum şi normele juridice necesare punerii sale în aplicare vor fi aprobate de Sinod, respectiv de Consistoriul Suprem.

Art. 55, - Recunoaşterea Statutului de către organele de stat competente se face conform normelor juridice de stat în vigoare.”

8. În tot cuprinsul Statutului, sintagma „Biserica Unitariană din Transilvania se înlocuieşte cu sintagma „Biserica Unitariană Maghiară”.

Art. II. - Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor Statutului se abrogă toate dispoziţiile statutare precedente contrare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi

 

Bucureşti, 30 octombrie 2015.

Nr. 143.


*) Ordinul secretarului de stat pentru culte nr. 94/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer

 

În baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4), art. 11 alin. (4), art. 19 alin. (6), art. 36 alin. (3) şi art. 37 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 58, art. 64, art. 108 alin. (2), art. 283 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea documentării respectării principiului valorii de piaţă a preţurilor de transfer practicate în cadrul tranzacţiilor desfăşurate cu persoane afiliate, contribuabilii/plătitorii au obligaţia de a întocmi dosarul preţurilor de transfer, în condiţiile stabilite prin prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, stabiliţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevăzute la prezentul alineat, au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer. Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.

Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru contribuabilii/plătitorii anterior menţionaţi, în funcţie de tipul tranzacţiei desfăşurate, este:

- 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

(2) Contribuabilii/Plătitorii care se încadrează la prevederile alin. (1) au obligaţia, în baza art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să prezinte la solicitarea organului de inspecţie fiscală, pe perioada derulării unei inspecţii fiscale, dosarul preţurilor de transfer, întocmit potrivit prevederilor prezentului ordin. Modelul şi conţinutul solicitării sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Dosarul preţurilor de transfer întocmit potrivit alin. (1) poate fi solicitat de organul fiscal şi în afara unei acţiuni de inspecţie fiscală, în baza art. 58 şi 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul şi conţinutul solicitării sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile stabilite conform prevederilor alin. (1), precum şi contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevăzute la prezentul alineat, au obligaţia întocmirii şi prezentării dosarului preţurilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală. Modelul şi conţinutul solicitării sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru contribuabilii/plătitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile stabilite conform prevederilor alin. (1), precum şi pentru contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, în funcţie de tipul tranzacţiei desfăşurate, este:

- 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

(5) Contribuabilii/Plătitorii care se încadrează la prevederile alin, (4) şi care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, sub oricare din pragurile de semnificaţie stabilite la alin. (4) vor documenta respectarea principiului valorii de piaţă, în cadrul unei inspecţii fiscale, conform regulilor generale prevăzute de reglementările financiar-contabile şi fiscale în vigoare.

Art. 3. - Dosarul preţurilor de transfer întocmit conform prevederilor art. 2 are conţinutul prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Termenul pentru punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer întocmit conform prevederilor art. 2 alin. (1), solicitat potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) şi (3), va fi de maximum 10 zile calendaristice de la data solicitării, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru întocmire.

(2) Pentru contribuabilii/plătitorii care au obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer conform prevederilor art. 2 alin, (4), organul de inspecţie fiscală va stabili termenul pentru prezentarea de către contribuabili/plătitori a acestuia prin formularul de solicitare. Termenul pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer, solicitat potrivit prevederilor art. 2 alin. (4), va fi cuprins între 30 şi 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabililor/plătitorilor, cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice. În aceste condiţii, dacă se impune, inspecţia fiscală poate fi suspendată până la expirarea termenului de punere la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer, în temeiul prevederilor art. 127 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) La cererea scrisă a organului de inspecţie fiscală, în vederea completării dosarului preţurilor de transfer, contribuabilul/plătitorul va furniza şi alte informaţii suplimentare, relevante pentru documentarea respectării principiului valorii de piaţă.

(2) în cazul în care contribuabilul/plătitorul completează dosarul cu elemente suplimentare, la solicitarea organului fiscal competent, acestea vor fi însoţite de trimiteri la documentaţia iniţială, după caz.

(3) Dosarul preţurilor de transfer, respectiv completările ulterioare solicitate, după caz, vor fi puse la dispoziţia organului fiscal solicitant, la sediul acestuia sau la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale, în termenul stabilit de acesta.

(4) Filele vor fi îndosariate, numerotate şi însoţite de opis. În cazul în care există documente în limba străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română, în condiţiile legii.

(5) Anexele la dosarul preţurilor de transfer care sunt disponibile şi în format electronic vor fi înaintate organului fiscal competent într-un format editabil.

Art. 6. - Dosarul preţurilor de transfer nu va fi solicitat şi nu se întocmeşte, după caz, de către contribuabilul/plătitorul beneficiar al unui acord de preţ în avans, pentru tranzacţiile şi perioadele care sunt acoperite de acordul de preţ în avans emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau pentru tranzacţiile pentru care a fost emisă o decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate în conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) în cazul efectuării de către contribuabil/plătitor de tranzacţii cu persoane afiliate fără respectarea principiului valorii de piaţă, conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală vor ajusta cuantumul preţurilor de transfer practicate. Ajustarea se va realiza pentru acele tranzacţii derulate cu persoane afiliate pentru care contribuabilul/plătitorul nu a documentat faptul că preţurile de transfer stabilite au respectat principiul valorii de piaţă.

(2) Neprezentarea, în timpul inspecţiei fiscale, conform prevederilor art. 2 alin. (2) şi (4), a dosarului preţurilor de transfer, în termenele stabilite, conferă organelor de inspecţie fiscală dreptul de a considera că tranzacţiile efectuate cu persoane afiliate sunt efectuate fără documentarea cuantumului preţurilor de transfer practicate,

(3) Prezentarea incompletă a dosarului preţurilor de transfer, solicitat conform prevederilor art. 2 alin. (2) şi (4), reprezintă lipsa datelor necesare organului de inspecţie fiscală, pentru a stabili dacă preţurile de transfer practicate respectă principiul valorii de piaţă.

(4) în situaţia neprezentării/prezentării incomplete a dosarului preţurilor de transfer, solicitat conform prevederilor art. 2 alin. (2) şi (4), organele de inspecţie fiscală vor proceda la estimarea cuantumului preţurilor de transfer. Estimarea se va realiza numai pentru tranzacţiile derulate cu persoane afiliate pentru care contribuabilul/plătitorul nu a prezentat dosarul preţurilor de transfer sau pentru care dosarul preţurilor de transfer a fost prezentat incomplet, nefiind astfel documentat faptul prin care cuantumul preţurilor de transfer stabilite respectă principiul valorii de piaţă. Ca urmare a operaţiunii de estimare se ajustează suma venitului sau a cheltuielii, după caz, aferente rezultatului fiscal oricăreia dintre părţile afiliate, pe baza nivelului tendinţei centrale a pieţei.

Art. 8. - Tranzacţiile între persoanele afiliate sunt considerate a fi realizate conform principiului valorii de piaţă dacă indicatorul financiar al tranzacţiei/valoarea tranzacţiei (marjă/rezultat/preţ) se încadrează în intervalul de comparare. Pentru stabilirea intervalului de comparare se vor respecta următoarele prevederi:

1. analiza de comparabilitate va avea în vedere criteriile teritoriale în următoarea ordine: naţional, Uniunea Europeană, paneuropean, internaţional;

2. disponibilitatea rezonabilă a datelor la momentul stabilirii preţurilor de transfer sau la momentul documentării acestora, pentru care contribuabilul/plătitorul verificat prezintă documentele justificative pentru datele utilizate la momentul stabilirii preţurilor de transfer;

3. marja de comparare reprezintă intervalul de valori ale preţului sau marjei/rezultatului aferent tranzacţiilor comparabile derulate între societăţi comparabile independente;

4. pentru determinarea valorilor extreme, marja de comparare va fi împărţită în 4 segmente. Segmentele de maxim şi de minim reprezintă rezultatele extreme. Intervalul de comparare reprezintă intervalul de valori ale preţului sau marjei/rezultatului aferent tranzacţiilor comparabile derulate între societăţi comparabile independente, după eliminarea din marja de comparare a rezultatelor extreme;

5. la stabilirea şi calculul estimării/ajustării nu se vor utiliza rezultatele extreme din cadrul marjei de comparare;

6. dacă valoarea mediană nu poate fi identificată (valoarea mediană reprezintă acea valoare care se regăseşte la mijlocul intervalului de comparare), va fi realizată media aritmetică a celor două valori de mijloc ale intervalului de comparare,

Art. 9. - (1) Ajustarea/Estimarea preţurilor de transfer, pentru a reflecta preţul de piaţă al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzacţiei, se efectuează de organele fiscale la valoarea configurată de tendinţa centrală a pieţei.

(2) Tendinţa centrală a pieţei va fi considerată valoarea mediană a intervalului de comparare a indicatorilor financiari ai societăţilor/valorii tranzacţiilor comparabile identificate sau în situaţia în care nu se găsesc suficiente societăţi/tranzacţii comparabile pentru a putea stabili un interval de comparabilitate, fiind identificate cel mult trei societăţi sau tranzacţii comparabile, se va utiliza media aritmetică a indicatorilor financiari ai acestor societăţi^sau a tranzacţiilor comparabile identificate.

(3) în cazul ajustării/estimării preţurilor de transfer, identificarea tranzacţiilor sau societăţilor comparabile se va face conform datelor generale despre tranzacţii similare sau a indicatorilor financiari aferenţi activităţilor care urmează a face obiectul ajustării/estimării şi la care atât organul de inspecţie fiscală, cât şi contribuabilul/plătitorul pot avea acces.

Art. 10. - Prezentul ordin se completează cu Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru societăţile multinaţionale şi administraţiile fiscale, cu amendamentele/modificările şi completările ulterioare, şi Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr. 176/1 din 28 iulie 2006.

Art. 11. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice regionale, structurile subordonate acestora şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - (1) Prevederile art. 2 alin. (1) vor fi aplicate tranzacţiilor derulate cu persoanele afiliate efectuate începând cu anul 2016.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică procedurilor de administrare iniţiate după data de 1 ianuarie 2016.

(3) Pentru procedurile de administrare iniţiate anterior datei de 1 ianuarie 2016 sunt aplicabile prevederile legale în vigoare la momentul iniţierii acestora.

Art. 14. - Prezentul ordin intră în vigoare cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2016.

Nr. 442.

 

ANEXA Nr. 1

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală …………………………………………

Administraţia …………………………………………….

Nr. ……………………………… / zz.ll.aa

 

SOLICITARE

de întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer, în cazul contribuabililor/plătitorilor ce au obligaţia elaborării şi prezentării acestuia conform prevederilor art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

 

Denumirea contribuabilului/plătitorului: ………………………………………..

Cod unic de înregistrare fiscală: …………………..……………………………..

Domiciliul fiscal: ……………………………………………….…………………..

 

Stimată doamnă/Stimate domn,

 

Având în vedere inspecţia fiscală în curs de derulare, în baza prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (2) şi

(4) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer, până la data de

veţi prezenta dosarul preţurilor de transfer la sediul organului fiscal/la locul de desfăşurare al inspecţiei fiscale situat în  …………………..…………………………….. .

Perioada şi tranzacţiile pentru care se va întocmi/prezenta dosarul preturilor de transfer sunt:

1. ……………………………………………………………………………………….……………….…………………..

2. …………………………………………………………………………………………………….….…………………..

Dosarul preţurilor de transfer solicitat nu va acoperi tranzacţiile şi perioadele care au făcut obiectul unui acord de preţ în avans sau tranzacţiile pentru care a fost emisă o decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, pentru care urmează să prezentaţi documentele în cauză.

Vă comunicăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin, (2) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer, poate fi solicitată prelungirea termenului de prezentare a dosarului preţurilor de transfer, o singură dată, pentru motive temeinic justificate.

Prezenta solicitare a fost emisă în baza prevederilor art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Organul de inspecţie fiscală,

………….….…………………..

(funcţia, numele şi prenumele, semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

 

            AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală …………………………………………

Administraţia …………………………………………….

 

SOLICITARE

de prezentare a dosarului preţurilor de transfer, în cazul contribuabililor/plătitorilor ce au obligaţia elaborării şi prezentării acestuia conform prevederilor art. 108 aţin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

 

Denumirea contribuabilului/plătitorului: ………………………………………..

Cod unic de înregistrare fiscală: …………………..……………………………..

Domiciliul fiscal: ……………………………………………….…………………..

 

Stimată doamnă/Stimate domn,

 

Vă informăm că până la data de ……….., în baza prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer, aveţi obligaţia de a depune/transmite la sediul organului fiscal, situat în …………………….,  dosarul preţurilor de transfer pentru anul/anii fiscal(i) 20 ………

Dosarul preţurilor de transfer solicitat nu va acoperi tranzacţiile şi perioadele care au făcut obiectul unui acord de preţ în avans sau tranzacţiile pentru care a fost emisă o decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, pentru care urmează să prezentaţi documentele în cauză.

Prezenta solicitare a fost emisă în baza prevederilor art. 58, art. 64 şi art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul organului fiscal,

………….….…………………..

(funcţia, numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

Persoane de contact: …….….………………….., telefon: …….….…………………..

 

ANEXA Nr. 3

 

CONŢINUTUL DOSARULUI PREŢURILOR DE TRANSFER

 

Dosarul preţurilor de transfer va conţine:

A. Informaţii despre grup:

1. structura organizatorică, juridică şi operaţională a grupului (lista entităţilor componente din cadrul grupului, inclusiv sediile permanente şi datele de identificare ale acestora), localizarea geografică a entităţilor componente, cu precizarea participaţiilor de la nivelul grupului, din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer;

2. descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer;

3. descrierea politicii de stabilire a preţurilor de transfer la nivelul grupului, după caz;

4. prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate;

5. descrierea generală a funcţiilor îndeplinite, riscurilor asumate şi a activelor utilizate în cadrul tranzacţiilor derulate între persoanele afiliate (analiza funcţională), inclusiv schimbările intervenite în profilul funcţional al societăţilor din cadrul grupului, în perioada pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer;

6. descrierea principalelor funcţii îndeplinite, riscuri asumate şi active utilizate, la nivel de grup, care contribuie semnificativ şi definitoriu la crearea de valoare adăugată, cu individualizarea acestora la nivelul fiecărei entităţi participante în grup;

7. prezentarea deţinătorilor de active necorporale şi a drepturilor de proprietate aferente din cadrul grupului (brevet, licenţă, denumire comercială, marcă, siglă, know-how etc.), dacă este cazul;

8. descrierea generală a politicii de preţuri de transfer referitoare la aranjamentele financiare (servicii de finanţare intra-grup) dintre persoanele afiliate, dacă este cazul;

9. descrierea eventualelor restructurări ale afacerilor în cadrul grupului, în perioada pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer;

10. descrierea generală a activităţii de cercetare-dezvoltare a grupului, dacă este cazul;

11. prezentarea acordurilor de preţ în avans încheiate de Către contribuabil/plătitor sau de către alte societăţi din cadrul grupului, în legătură cu acesta, cu excepţia celor emise de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

B. Informaţii despre contribuabil/plătitor:

1. structura organizatorică, juridică şi operaţională a contribuabilului/plătitorului (lista persoanelor afiliate, inclusiv sediile permanente şi datele de identificare ale acestora), localizarea geografică a persoanelor afiliate, precizarea relaţiilor de afiliere directe şi indirecte ale contribuabilului/plătitorului, din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer, cu evidenţierea schimbărilor intervenite;

2. descrierea generală a activităţii contribuabilului/plătitorului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri din perioada pentru care a fost întocmit dosarul preţurilor de transfer;

3. descrierea tranzacţiilor derulate cu fiecare persoană afiliată şi a contextului în care se derulează acestea;

4. descrierea politicii de stabilire a preţurilor de transfer la nivelul contribuabilului/plătitorului;

5. descrierea modalităţii de implementare a aplicării metodologiei preţurilor de transfer pentru tranzacţiile derulate cu persoanele afiliate de către contribuabil/plătitor;

6. descrierea activităţii de cercetare/dezvoltare a contribuabilului/plătitorului, acolo unde este cazul;

7. descrierea generală a politicii de preţuri de transfer referitoare la serviciile de finanţare intra-grup ale contribuabilului/plătitorului cu persoanele afiliate, cu prezentarea acordurilor de finanţare încheiate atât cu persoane afiliate, cât şi cu creditori independenţi, acolo unde este cazul;

8. prezentarea unor eventuale acorduri încheiate de contribuabil/plătitor cu persoane afiliate, ce vizează aranjamente de contribuţii la cost;

9. descrierea tranzacţiilor constând în servicii intra-grup, respectiv prezentarea cheilor de alocare a costurilor, după caz, cu individualizarea serviciilor care contribuie semnificativ şi definitoriu la crearea de valoare adăugată;

10. prezentarea principalelor pieţe de desfacere pentru livrările de bunuri corporale/prestările de servicii ale contribuabilului/plătitorului cu persoanele afiliate;

11. descrierea tranzacţiilor legate de eventuale restructurări ale afacerilor ce implică contribuabilul/plătitorul în cauză, în perioada pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer;

12. prezentarea detaliată a tranzacţiilor cu persoanele afiliate:

a) fluxul de tranzacţionare;

b) fluxul de facturare;

c) valoarea tranzacţiilor derulate cu persoana/persoanele afiliată(e);

d) valoarea plăţilor/încasărilor aferente fiecărei tranzacţii derulate de contribuabil/plătitor cu fiecare persoană afiliată.

13. prezentarea detaliată a analizei funcţionale şi a analizei de comparabilitate:

a) caracteristicile bunurilor corporale sau necorporale sau a serviciilor, inclusiv a serviciilor de finanţare ce fac obiectul tranzacţiei/tranzacţiilor cu persoanele afiliate;

b) strategii de afaceri specifice (de exemplu: strategii de penetrare a pieţei, evenimente de natură extraordinară etc.);

c) funcţiile îndeplinite, riscurile asumate şi active utilizate de către contribuabil/plătitor şi persoana/persoanele afiliată(e) pentru tranzacţia/tranzacţiile derulată(e);

d) termenii contractuali ai tranzacţiei/tranzacţiilor, cu anexarea copiilor contractelor/acordurilor ce stau la baza derulării tranzacţiei/tranzacţiilor cu persoanele afiliate;

e) circumstanţele economice speciale ale tranzacţiei/tranzacţiilor;

f) analiza de comparabilitate: informaţii cu privire la tranzacţii comparabile externe sau interne (descrierea strategiei de căutare a societăţilor comparabile şi a surselor de informaţii, prezentarea valorilor indicatorilor financiari utilizaţi în analiza de comparabilitate, descrierea eventualelor ajustări de comparabilitate realizate, prezentarea listei societăţilor comparabile şi a listei societăţilor eliminate din eşantionul de comparabilitate, ca urmare a căutării manuale, cu precizarea motivelor excluderii etc.). Justificarea respectării principiului valorii de piaţă va avea la bază informaţiile disponibile contribuabilului/plătitorului în mod rezonabil la momentul stabilirii/documentării preţurilor de transfer, cu prezentarea documentelor-suport în acest sens;

g) o prezentare a prezumţiilor critice care au stat la baza stabilirii politicii de preţuri de transfer;

h) o prezentare a motivelor pentru care s-a recurs la O analiză multianuală sau la o analiză anuală a datelor comparabile, după caz;

14. descrierea metodei de stabilire a preţurilor de transfer pentru fiecare tranzacţie şi argumentarea criteriilor de selecţie a acesteia; în cazul metodelor de stabilire a preţurilor de transfer ce presupun selectarea părţii testate vă fi prezentată argumentarea pentru selectarea acesteia;

15. prezentarea acordurilor de preţ în avans unilaterale sau bilaterale/multilaterale, care au legătură cu tranzacţia/tranzacţiile derulată(e), la care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu este parte;

16. prezentarea altor informaţii relevante pentru contribuabil/plătitor.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind normele generale şi speciale de dotare a personalului din structurile de executări silite cazuri speciale

 

În temeiul dispoziţiilor art. 132 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind normele generale şi speciale de dotare a personalului din structurile de executări silite cazuri speciale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2016.

Nr. 517.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind normele generale şi speciale de dotare a personalului din structurile de executări silite cazuri speciale

 

Art. 1. - (1) Personalul din structurile de executări silite cazuri speciale poartă, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu din teren, uniformă de serviciu cu însemne distinctive şi foloseşte autoturisme inscripţionate cu sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenţia.

(2) Este interzis portul uniformei, inclusiv al însemnelor şi accesoriilor specifice, în locuri şi în condiţii care ar putea afecta prestigiul funcţiei şi interesele Agenţiei.

Art. 2, - Uniforma de serviciu, însemnele şi accesoriile specifice se acordă gratuit.

Art. 3. - Pentru personalul din cadrul structurilor de executări silite cazuri speciale se ţine o fişă de evidenţă în care sunt consemnate: data acordării, durata normată de folosinţă, caracteristicile funcţionale, mărimea, precum şi orice alte date utile.

Art. 4. - Personalul prevăzut la art. 3 este obligat să păstreze uniforma de serviciu în stare normală de utilizare, curată, îngrijită şi să respecte cu stricteţe reglementările stabilite privind portul acesteia.

Art. 5. - (1) în cazul deteriorării sau distrugerii parţiale ori totale a uniformei de serviciu, a însemnelor şi accesoriilor specifice, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, funcţionarul public primeşte o nouă uniformă sau, după caz, însemne ori accesorii specifice, fără suportarea contravalorii acestora.

(2) Deteriorarea sau distrugerea parţială ori totală a uniformei de serviciu, a însemnelor şi accesoriilor specifice, din motive imputabile funcţionarului public, atrage răspunderea patrimonială a acestuia, proporţional cu durata normată de folosinţă neîndeplinită. În acest caz, obţinerea unei noi uniforme de serviciu, a însemnelor şi accesoriilor specifice se face cu plata contravalorii acestora.

Art. 6. - (1) Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au încetat din motive imputabile acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să restituie contravaloarea uniformei de serviciu, a însemnelor şi accesoriilor specifice proporţional cu durata normată de folosinţă neîndeplinită.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu au încetat din motive neimputabile lor.

Art. 7. - Este interzisă purtarea în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu din teren a unor articole vestimentare diferite de cele care fac parte din uniforma de serviciu.

Art. 8. - Articolele componente ale uniformei de serviciu, numărul acestora, însemnele şi accesoriile specifice, durata normată de folosinţă, mijloacele de comunicare şi mijloacele speciale de dotare ale personalului, precum şi însemnele distinctive şi modul de echipare cu mijloace de semnalizare luminoasă alo autovehiculelor aflate În dotarea Direcţiei executări silite cazuri speciale şi a structurilor coordonate de către aceasta sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 9. - (1) Asigurarea uniformei de serviciu pentru personalul din structurile de executări silite cazuri speciale se va face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat, pentru această natură de cheltuieli.

(2) Până la dotarea personalului se va utiliza ţinută civilă.

 

ANEXĂ

la regulament

 

Articolele componente ale uniformei de serviciu, numărul acestora, însemnele şi accesoriile specifice, durata normată de folosinţă, mijloacele de comunicare şi mijloacele speciale de dotare ale personalului,

precum şi însemnele distinctive şi modul de echipare cu mijloace de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor aflate în dotarea Direcţiei executări silite cazuri speciale şi a structurilor coordonate de către aceasta

 

I. Modelele uniformei şi ale însemnelor distinctive pentru personal

1. Uniforma

1.1. Uniforma de serviciu de vară - bărbaţi şi femei - se compune din:

- bluzon, confecţionat din ţesătură ripstop în culorile camuflajului digital urban, din trei nuanţe de gri, de la alb la negru, cu proprietăţi hidrofobe, cu o foarte bună rezistenţă la uzură, murdărire şi protecţie la căldura soarelui şi a vântului. Bluzonul se compune din piepţi, spate, mâneci, guler şi este prevăzut cu epoleţi. Pe mâneca stângă este aplicată emblema pentru echipament descrisă în prezenta anexă, pe partea din faţă, în zona superioară stânga, textul: „A.N.A.F.”, în zona superioară dreaptă, textul „EXECUTĂRI SILITE”, iar pe partea din spate. În zona superioară de mijloc, este aplicat textul: AN.A.F. - EXECUTĂRI SILITE”, de culoare alb fosforescent. Pe ambele mâneci, în zona inferioară, sunt aplicate benzi de culoare gri fosforescent;

- pantalon, confecţionat din ţesătură ripstop în culorile camuflajului digital urban, din trei nuanţe de gri, de la alb la negru, cu proprietăţi hidrofobe, cu o foarte bună rezistenţă la uzură, murdărire şi protecţie la căldura soarelui şi a vântului. Pantalonul este drept şi se compune din repere faţă, repere spate şi betelie. Este prevăzut cu şliţ ce se închide cu fermoar, două buzunare oblice pe faţă şi un buzunar cu capac pe spate;

- cămaşă cu mânecă ajustabilă, confecţionată din tercot, în culorile camuflajului digital urban, din trei nuanţe de gri, de la

alb la negru, cu o foarte bună capacitate de revenire din sifonare, cu foarte bune proprietăţi hidrofobe şi protecţie la căldura soarelui. Pe piepţi, cămaşa este prevăzută cu buzunare cu capac, iar pe umeri cu epoleţi. Pe mâneca stângă este aplicată emblema pentru echipament descrisă în prezenta anexă, pe faţă în zona superioară stânga textul: „A-N.A.F.”, iar în zona superioară dreapta - textul „EXECUTĂRI SILITE”, de culoare alb fosforescent;

- şapcă de tip baseball, confecţionată din ţesătură în culorile camuflajului digital urban, din trei nuanţe de gri, de la alb la negru, cu o foarte bună rezistenţă la murdărire şi protecţie împotriva intemperiilor. Este prevăzută pe părţile laterale cu câte trei capse de aerisire, iar pe partea din faţă are aplicată emblema pentru coifură;

- centură, de culoare neagră, confecţionată din material textil, tip chingă cu cataramă din plastic, prevăzută cu sistem de autoblocare;

- ghete vară, confecţionate din piele, de culoare neagră, căptuşite cu inserţie imperrespirantă şi talpă cu proprietăţi ridicate de preluare a şocului mecanic în timpul mersului;

- bocanci vară, prevăzuţi cu şiret, confecţionaţi din piele şi material textil de culoare neagră, impermeabile. Sunt căptuşiţi cu inserţie imperrespirantă, iar talpa este din poliuretan şi cauciuc care asigură protecţie împotriva agresiunilor mecanice (abraziune, agăţare), alunecare şi protecţia călcâiului împotriva şocurilor mecanice şi a compresiunii.

 

Figura 1 - Modelul uniformei de serviciu de vară - bărbaţi şi femei

 

1.2. Uniforma de serviciu de iarnă - bărbaţi şi femei - se compune din:

- bluzon, confecţionat din ţesătură trei straturi în culorile camuflajului digital urban, din trei nuanţe de gri, de la alb la negru, cu proprietăţi de izolare şi confort termic, cu o foarte bună rezistenţă la uzură, murdărire şi cu proprietăţi imperrespirante. Bluzonul se compune din piepţi, spate, mâneci, guler şi este prevăzut cu epoleţi. Pe mâneca stângă este aplicată emblema pentru echipament descrisă în prezenta anexă, pe partea din faţă, în zona superioară stânga - textul: „A.N.A.F.”, în zona superioară dreapta textul „EXECUTĂRI SILITE”, iar pe partea din spate în zona superioară de mijloc este aplicat textul

A.N.A.F. - EXECUTĂRI SILITE”, de culoare alb fosforescent. Pe ambele mâneci, în zona inferioară, sunt aplicate benzi de culoare gri fosforescent;

- pantalon, confecţionat din ţesătură trei straturi, în culorile camuflajului digital urban, din trei nuanţe de gri, de la alb la negru, cu proprietăţi de izolare şi confort termic, cu o foarte bună rezistenţa la uzură şi murdărire. Pantalonul este drept şi se compune din repere faţă, repere spate şi betelie, este prevăzut cu şliţ ce se închide cu nasturi, două buzunare oblice pe faţă şi un buzunar cu capac pe spate. La nivelul genunchilor, pantalonul este dublat pe toată lăţimea;

- cămaşă cu mânecă ajustabilă, confecţionată din tercot, în culorile camuflajului digital urban, din trei nuanţe de gri, de la alb la negru, cu o foarte bună capacitate de revenire din sifonare şi cu foarte bune proprietăţi hidrofobe. Pe piepţi cămaşa este prevăzută cu buzunare cu clape, iar pe umeri cu epoleţi. Pe mâneca stângă este aplicată emblema pentru echipament descrisă în prezenta anexă, pe faţă în zona superioară stânga textul: „A.N.A.F.”, iar în zona superioară dreapta textul „EXECUTĂRI SILITE”, de culoare alb fosforescent;

- pulover, confecţionat din lână cu acrii, de culoare gri, prevăzut cu fermoar, guler, iar pe umeri cu platcă şi epoleţi. Umerii, epoleţii şi coatele sunt dublate cu material textil de culoare gri;

- şapcă de tip NATO, confecţionată din ţesătură în culorile camuflajului digital urban, din trei nuanţe de gri, de la alb la negru, cu o foarte bună rezistenţă la murdărire şi cu protecţie împotriva intemperiilor. Este prevăzută pe părţile laterale cu câte trei capse de aerisire, iar pe partea din faţă are aplicată stema României;

- căciulă, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, se confecţionează din material textil de culoare gri. Se compune din calotă, clape laterale şi clapă frontală de formă semicirculară. Căciula va asigura un nivel confortabil pentru zilele friguroase de iarnă. Pe interior se aplică o căptuşeală matlasată cu vatelină (inserţie termoizolantă);

- fular, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, se confecţionează din lână de culoare gri;

- mănuşile, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, se confecţionează din piele de culoare neagră, căptuşite cu material termoizolant;

- centură, de culoare neagră, confecţionată din material textil, tip chingă cu cataramă din plastic, prevăzută cu sistem de autoblocare;

- ghete iarnă, confecţionate din piele, de culoare neagră, căptuşite cu blană sintetică sau căptuşeală cu inserţie termoizolantă care să asigure o protecţie termică ridicată şi talpă cu proprietăţi ridicate de preluare a şocului mecanic în timpul mersului;

- bocanci iarnă, prevăzuţi cu şiret, confecţionaţi din piele şi material textil de culoare neagră, impermeabile. Sunt căptuşiţi cu inserţie imperrespirantă, iar talpa este din poliuretan şi cauciuc care asigură protecţie împotriva agresiunilor mecanice (abraziune, agăţare), alunecare şi protecţia călcâiului împotriva şocurilor mecanice şi a compresiunii;

- cizme pentru femei, confecţionate din piele hidrofobizată, căptuşite cu blană sintetică sau căptuşeală cu inserţie termoizolantă. Cizmele sunt realizate în sistemul cu talpa lipită de ansamblul superior de piele;

- scurtă toamnă/iarnă - bărbaţi şi femei, confecţionată din ţesătură trei straturi, imperrespirabilă, care asigură protecţia împotriva intemperiilor, în culorile camuflajului digital urban, din trei nuanţe de gri, de la alb la negru. Este compusă din piepţi, spate, mâneci, guler, platcă, epoleţi, manşete şi este prevăzută cu fermoar dublu-sens, mesadă şi glugă detaşabilă. Pe mâneca stângă este aplicată emblema pentru echipament descrisă în prezenta anexă, pe partea din faţă în zona superioară stângă textul: »A.N.A.F.”, în zona superioară dreaptă textul „EXECUTĂRI SILITE”, iar pe partea din spate în zona superioară de mijloc este aplicat textul: „A.N.A.F. - EXECUTĂRI SILITE”, de culoare alb fosforescent. Pe ambele mâneci, în zona inferioară, sunt aplicate benzi de culoare gri fosforescent.

 

Figura 2 - Modelul uniformei de serviciu de iarnă - bărbaţi şi femei

 

 

2. Însemne distinctive specifice

2.1. Emblema pentru coifură, confecţionată pe suport textil prin brodare, reprezintă stema României, în culorile oficiale.

 

2.2. Emblema pentru echipament

Emblema pentru echipament, confecţionată pe suport textil prin brodare, are la bază stema României, în culorile oficiale, aşa cum este reglementată prin dispoziţiile Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, respectiv două scuturi suprapuse.

Pe scutul mare, în partea inferioară, este inserată reprezentarea stilizată a unei panglici aurii, cu falduri bifurcate la capete, pe care este înscris textul „EXECUTĂRI SILITE”, fontul utilizat fiind Helvetica Neue LT Corn - Light, culoare albastră.

În partea superioară a siglei Direcţiei executări silite cazuri speciale este înscris centrat cuvântul „ROMÂNIA”, cu font Helvetica Neue LT Corn - Light, culoare albă, fundalul fiind drapelul naţional.

Fundalul părţii superioare are formă dreptunghiulară, lăţimea fiind egală cu cea a siglei României, înălţimea acestuia fiind de 20% din înălţimea scutului mare.

 

2.3. Însemne grad (trese şi stele care indică funcţia), pe suport textil de culoare gri, ataşabile la articolele de echipament prevăzute cu epoleţi.

 

Figura 3 - însemne de grad (trese şi stele care indică gradul profesional/funcţia), ataşabile la articolele de echipament prevăzute cu epoleţi însemne de grad cu o tresă aurie, de 7 mm lăţime, pentru inspector/expert debutant

 

II Listă cuprinzând norma de dotare şi durata de serviciu privind drepturile de echipament ale personalului

1.1. Articole componente ale uniformei de serviciu şi durata normată de folosinţă (ani)

 

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Unitatea de măsură

Prevederi cantitative

Durata normată de folosinţă (ani)

1.

Uniformă de serviciu vară - bărbaţi şi femei: - bluzon

buc.

1

2

 

- pantalon

buc.

2

2

2.

Uniformă de serviciu iarnă - bărbaţi şi femei: - bluzon

buc.

1

2

 

- pantalon

buc.

2

2

3.

Scurtă toamnă/iarnă - bărbaţi şi femei

buc.

1

3

4.

Cămaşă cu mânecă ajustabilă - vară

buc.

4

1

5.

Cămaşă cu mânecă ajustabilă - iarnă

buc.

4

1

6.

Pulover

buc.

2

2

7.

Şapcă tip baseball

buc.

1

1

8.

Şapcă tip NATO

buc.

1

1

9.

Căciulă

buc.

1

2

10.

Fular

buc.

1

2

11.

Mănuşi

buc.

1

2

12.

Centură

buc.

1

2

13.

Ghete vară

buc.

1

2

14.

Ghete iarnă

buc.

1

2

15.

Cizme

buc.

1

2

16.

Bocanci vară

buc.

1

2

17.

Bocanci iarnă

buc.

1

2

 

1.2. Însemne distinctive aplicate pe uniforma de serviciu

 

Nr. crt.

Denumirea însemnelor

Unitatea de măsură

Prevederi cantitative

Observaţii

1.

Emblema pentru echipament

buc.

1

Câte o bucată pentru fiecare articol de echipament: bluzon vară/iarnă, cămaşă cu mânecă ajustabilă vară/iarnă, scurtă toamnă/iarnă.

2.

Emblema pentru coifură

buc.

1

Câte o bucată pentru fiecare articol: şapcă de tip baseball, şapcă de tip NATO, căciulă.

 

III. Mijloace de comunicare şi mijloace speciale de dotare ale personalului

1.1. Mijloace de comunicare:

- telefon mobil şi serviciile aferente - un aparat de persoană.

1.2. Mijloace speciale de dotare:

- sigilii metalice de unică folosinţă, personalizate şi înseriate;

- imprimate (formulare cu regim special);

- alte articole necesare, propuse de director, avizate de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, coordonator al Direcţiei executări silite cazuri speciale şi aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

IV. Însemnele distinctive şi modul de echipare cu mijloace de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor aflate m dotarea Direcţiei executări silite cazuri speciale şi a structurilor coordonate de către aceasta, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.958/2015*) pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.041/2015*) privind însemnele distinctive şi modul de inscripţionare a autovehiculelor aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice

Autovehiculele Direcţiei executări silite cazuri speciale şi ale structurilor coordonate de către aceasta sunt echipate cu rampă luminoasă de culoare albastră şi afişaj electronic care se poate activa în condiţiile prevăzute în prezentul ordin cu mesajul text: „ANAF - CAZURI SPECIALE”.

Pe portierele din faţă:

- pe partea superioară a portierei, deasupra liniei mediane a structurii laterale a caroseriei se inscripţionează simbolul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi logotipul ANAF;

- pe partea inferioară a portierei, sub linia mediană a structurii laterale a caroseriei acesteia se inscripţionează textul: „EXECUTĂRI SILITE .

Pe capota fată se inscripţionează simbolul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, logotipul ANAF şi textul: „EXECUTĂRI SILITE”, iar pe capota spate, textul „EXECUTĂRI SILITE”,

 

Figura 4 - Modele privind inscripţionarea autovehiculelor cu destinaţie specială şi modul de prindere a instalaţiei de semnalizare luminoasă

 

Mijlocul de semnalizare luminoasă montat pe autoturismele aflate în dotare se poate folosi atunci când:

- autovehiculele aflate în dotarea Direcţiei executări silite cazuri speciale - aparat propriu şi a structurilor coordonate de către aceasta însoţesc mijloace de transport asupra cărora urmează a se institui măsuri asigurătorii sau când autovehiculele urmează a fi valorificate ori în care se află bunuri care urmează să fie depozitate/valorificate;

- se intră în incinta debitorilor şi pe perioada staţionării în respectivele incinte;

- se află în coloană oficială alături de autovehicule ale altor instituţii care au dreptul să folosească semnale speciale de semnalizare luminoasă şi sonoră;

- alte cazuri prevăzute de lege.


*) Ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.958/2015 şi nr. 1.041/2015 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015

 

Având în vedere procesul-verbal nr. 353 din 18 ianuarie 2016 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi votul valabil exprimat,

în temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 69 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 22 din Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012, cu modificările ulterioare;

- art. 7 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Registrul public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică spre informare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2016.

Nr. 1.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.