MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 78/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 78         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 februarie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

238. - Decret privind eliberarea din funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

43. - Decizie privind desemnarea domnului Dragoş-Nicolae Pîslaru, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat

 

44. - Decizie pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

155. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată

 

522. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

 

558. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 652/1997;

 - Decretul nr. 872/2015;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Tiberiu-Mihail Niţu se eliberează din funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 238.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind desemnarea domnului Dragoş-Nicolae Pîslaru, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoş-Nicolae Pîslaru, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, este desemnat în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat, organism consultativ interministerial, fără personalitate juridică.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 105/2015 privind desemnarea doamnei Ioana-Maria Petrescu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 30 martie 2015, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 43.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 26 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi completează, după cum urmează:

1. Numerele curente 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Instituţia

Numele şi prenumele

Funcţia deţinută în cadrul instituţiei

Funcţia deţinută în cadrul Comisiei

„1.

Ministerul Transporturilor

Dan Marian Costescu

ministru

preşedinte

2.

Cancelaria Primului-Ministru

Ioan-Dragoş Tudorache

Şeful Cancelariei Primului-Ministru

membru”

 

            2. După numărul curent 11 se introduc două numere curente noi, numerele curente 12 şi 13, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Instituţia

Numele şi prenumele

Funcţia deţinută în cadrul instituţiei

Funcţia deţinută în cadrul Comisiei

„12.

Regia Autonomă .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Marius Grăjdan

director general interimar

membru

13.

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

Bogdan Puşcaş

preşedinte

membru”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 44.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată

 

Având în vedere prevederile art. 354 lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 8 aprilie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 februarie 2016.

Nr. 155.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

 

Având în vedere dispoziţiile art. 324 alin. (4)-(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” pct. 104 alin. (3)-(5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, şi pentru a se asigura informaţiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, potrivit prevederilor Regulamentului (CEE, EURATOM) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul....”, cod 14.13.01.02/ia, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul....”, cod 14.13.01.02/ib, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul....”, cod 14.13.01.02/v, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Procedura de gestionare a formularelor (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul....”, (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul....” şi (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul....” este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularelor prevăzute la art. 1-3 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se utilizează începând cu declaraţiile aferente anului 2015, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2016 inclusiv.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 31 ianuarie 2014,

Art. 9. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mihai Gogancea-Vătăşoiu

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2016.

Nr. 522.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANAF

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND LIVRĂRILE DE BUNURI

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

ŞI PRESTĂRILE DE SERVICII EFECTUATE ÎN ANUL

392 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod CAEN al activităţii principale

 

 

 

 

 

Denumire / Nume, Prenume

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

Judeţ

 

Localitate

 

Strada

 

Număr

 

Bloc

 

Scara

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Sector

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

 

 

 

 

 

Denumire / Nume, Prenume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

Judeţ

 

Localitate

 

Strada

 

Număr

 

Bloc

 

Scara

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Sector

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

III. CIFRA DE AFACERI

 

 

Cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LIVRĂRI DE BUNURI ŞI PRESTĂRI DE SERVICII CĂTRE :

 

 

Valoare

TVA

1. Persoane înregistrate în scopuri de TVA

 

 

2. Persoane neînregistrate în scopuri de TVA

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

 

Nume, Prenume:

 

 

Semnătura

 

 

 

 

Funcţia:

 

 

 

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

 

Data:

 

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.02/ia

 

INSTRUCŢIUNI

pentru completarea formularului (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …….”

 

Formularul (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul....11 se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinţă, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Nu se depune acest formular dacă persoanele impozabile nu au desfăşurat livrări de bunuri şi prestări de servicii în anul de referinţă în interiorul ţării, respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea.

Formularul (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul....” se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul....” se depune astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poştă, prin scrisoare recomandată;

- prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Formularul se editează cu ajutorul programului de asistenţă, în două exemplare:

- un exemplar, semnat, conform legii, se depune la unitatea fiscală, însoţit de suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul....” se obţine prin folosirea programului de asistenţă.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

Secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA “

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează prin înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO), valabil la finele anului de referinţă.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Secţiunea „Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Se completează doar în cazul în care depunerea declaraţiei informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

- Denumire/Nume, prenume - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

- Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

- Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

Secţiunea „Cifra de afaceri”

Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei.

Secţiunea „Livrări de bunuri şi prestări de servicii către:”

Operaţiunile care fac obiectul acestei notificări sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul

ţării.

Rândul 1 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 1 - Coloana „TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana „TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANAF

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND LIVRĂRILE DE BUNURI,

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

PRESTĂRILE DE SERVICII ŞI ACHIZIŢIILE EFECTUATE ÎN ANUL

392 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE NEÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod CAEN al activităţii principale

 

 

 

 

 

Denumire / Nume, Prenume

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

Judeţ

 

Localitate

 

Strada

 

Număr

 

Bloc

 

Scara

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Sector

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

 

 

 

 

 

Denumire / Nume, Prenume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

Judeţ

 

Localitate

 

Strada

 

Număr

 

Bloc

 

Scara

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Sector

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

Nr. act împuternicire

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

III. CIFRA DE AFACERI

 

 

Cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LIVRĂRI DE BUNURI ŞI PRESTĂRI DE SERVICII CĂTRE :

 

 

- lei -

 

Valoare

1. Persoane înregistrate în scopuri de TVA

 

2. Persoane neînregistrate în scopuri de TVA

 

 

V. ACHIZIŢII DE LA :

 

 

Valoare

TVA

1. Persoane înregistrate în scopuri de TVA

 

 

2. Persoane neînregistrate în scopuri de TVA

 

XXXXXXXXXXX

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

 

Nume, Prenume:

 

 

Semnătura

 

 

 

 

Funcţia:

 

 

 

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

 

Data:

 

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.02/ib

 

INSTRUCŢIUNI

pentru completarea formularului (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …….”

 

Formularul (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul....” se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinţă, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Nu se depune acest formular în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat în anul de referinţă livrări de bunuri şi prestări de servicii în interiorul ţării şi/sau achiziţii efectuate din ţară, respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea.

Formularul (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul....” se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul....” se depune astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poştă, prin scrisoare recomandată;

- prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Formularul se editează cu ajutorul programului de asistenţă, în două exemplare:

- un exemplar, semnat, conform legii, se depune la unitatea fiscală, însoţit de suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul....” se obţine prin folosirea programului de asistenţă.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

Secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile neînregistrate în scopuri de TVA “

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează prin înscrierea codului de identificare fiscală al persoanei impozabile, valabil la finele anului de referinţă.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz, al persoanei impozabile).

Secţiunea „Date de identificare a împuternicitului”

Se completează doar în cazul în care depunerea declaraţiei informative se realizează printr-un împuternicit desemnat în condiţiile art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

- Denumire/Nume, prenume - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost împuternicită de persoana impozabilă.

- Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei împuternicite.

- Domiciliul fiscal - se înscriu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului desemnat.

- Nr. act împuternicire şi data - se înscriu datele privind numărul şi data actului de împuternicire.

Secţiunea „Cifra de afaceri”

Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei.

Secţiunea „Livrări de bunuri şi prestări de servicii către:”

Operaţiunile care fac obiectul acestei notificări sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării.

Rândul 1 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Secţiunea Achiziţii de la:”

Operaţiunile care fac obiectul acestei notificări sunt achiziţiile efectuate din ţară.

Rândul 1 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru cumpărări”, pentru achiziţii efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 1 - Coloana „TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în „Jurnalul pentru cumpărări”, pentru achiziţiile efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru cumpărări”, pentru achiziţii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana „TVA” nu se completează.

 

ANEXA Nr. 3

 

 

ANAF

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND VENITURILE OBŢINUTE DIN VANZAREA DE BILETE PENTRU

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

TRANSPORTUL RUTIER INTERNAŢIONAL DE PERSOANE, CU LOCUL DE PLECARE DIN ROMÂNIA, ÎN ANUL

393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie licenţă de transport

 

Număr licenţă de transport

 

 

 

 

 

Denumire / Nume, Prenume

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

Judeţ

 

Localitate

 

Strada

 

Număr

 

Bloc

 

Scara

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Sector

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

 

 

 

 

 

Denumire / Nume, Prenume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

Judeţ

 

Localitate

 

Strada

 

Număr

 

Bloc

 

Scara

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Sector

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

III. VENITURI DIN VÂNZAREA BILETELOR


 

 

Cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LIVRĂRI DE BUNURI ŞI PRESTĂRI DE SERVICII CĂTRE :

 

 

Valoare

TVA

1. Persoane înregistrate în scopuri de TVA

 

 

2. Persoane neînregistrate în scopuri de TVA

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

 

Nume, Prenume:

 

 

Semnătura

 

 

 

 

Funcţia:

 

 

 

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

 

Data:

 

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.02/v

 

INSTRUCŢIUNI

pentru completarea formularului (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul …….”

 

Formularul (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul....u se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane.

Formularul (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul....” se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul....1 se depune astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poştă, prin scrisoare recomandată;

- prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Formularul se editează cu ajutorul programului de asistenţă, în două exemplare:

- un exemplar, semnat, conform legii, se depune la unitatea fiscală, însoţit de suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul....” se obţine prin folosirea programului de asistenţă.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

Secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Casetele „Serie licenţă de transport” şi „Număr licenţă de transport” se completează cu seria şi, respectiv, numărul licenţei de transport acordate de autoritatea competentă, respectiv de Autoritatea Rutieră Română - ARR.

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie la secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”:

- Denumire/Nume şi prenume - persoana impozabilă stabilită în străinătate;

- Cod de identificare fiscală - codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit persoanei impozabile străine, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată;

- Domiciliul fiscal - adresa din străinătate a persoanei impozabile.

Secţiunea „Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Se completează doar în cazul în care depunerea declaraţiei informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

Denumire/Nume, prenume - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

Secţiunea „Venituri din vânzarea biletelor*

Se completează cu suma totală a veniturilor obţinute în anul precedent din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURA

de gestionare a formularelor (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul  …….” (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul  …….”

şi (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier Internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul  …….”

 

1. Depunerea declaraţiilor informative

Declaraţiile informative se depun până la data de 25 februarie a anului următor celui de raportare, la organul fiscal competent.

2. Verificarea formală a declaraţiilor informative

Pentru fiecare declaraţie informativă, organul fiscal competent va verifica corectitudinea codului de identificare fiscală a persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declaraţie cu cele existente în Registrul contribuabililor, valabile la data de 31 decembrie a anului de referinţă, respectiv a anului pentru care se depune notificarea.

3. Prelucrarea declaraţiilor informative

3.1. Prelucrarea declaraţiilor informative depuse de persoanele impozabile se realizează de către organul fiscal competent, cu ajutorul programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

3.2. În vederea prelucrării declaraţiei informative se creează o bază de date „Declaraţii informative TVA”, care cuprinde 3 secţiuni:

a) declaraţii informative depuse de persoane impozabile, cu cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei, înregistrate în scopuri de TVA la data de 31 decembrie a anului de referinţă;

b) declaraţii informative depuse de persoane impozabile, cu cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei, neînregistrate în scopuri de TVA la data de 31 decembrie a anului de referinţă; 1 2

c) declaraţii informative privind veniturile obţinute din vânzarea biletelor pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România.

3.3. Informaţiile din declaraţiile informative se preiau, până la data de 15 martie, în secţiunea corespunzătoare din baza de date „Declaraţii informative TVA”.

3.4. După prelucrare, declaraţiile informative depuse de persoanele impozabile se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

4. Centralizarea informaţiilor din declaraţiile informative

4.1. Până la data de 15 martie, organul fiscal competent transmite direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice baza de date „Declaraţii informative TVA”.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea datelor transmise.

4.2. În termen de maximum 5 zile, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit datele din baza de date „Declaraţii informative TVA” Direcţiei generale de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale Administrare Fiscală şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.

4.3. Direcţia generală de tehnologia informaţiei efectuează prelucrările solicitate şi pune la dispoziţia Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Finanţelor Publice datele primite de la organele fiscale teritoriale.

 

ANEXA Nr. 5

 

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularelor

 

1. Denumire: (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …….”

1.1. Cod: 14.13.01.02/ia

1.2. Format: A4/t1

1.3. U/M: seturi

1.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă.

1.5. Se difuzează gratuit.

1.6. Se utilizează la declararea livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii efectuate în anul de referinţă.

1.7. Se întocmeşte, în două exemplare, de către persoana impozabilă care, la data de 31 decembrie a anului de referinţă, era înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cărei cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată, este inferioară sumei de 220.000 iei sau de către reprezentantul fiscal al acesteia.

1.8. Circulă:

- originalul la organul fiscal competent;

- copia la persoana impozabilă.

1.9. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …….”

2.1. Cod: 14.13.01.02/ib

2.2. Format: A4/t1

2.3. U/M: seturi

2.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă.

2.5. Se difuzează gratuit.

2.6. Se utilizează la declararea livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi achiziţiilor efectuate în anul de referinţă.

2.7. Se întocmeşte, în două exemplare, de către persoana impozabilă care, la data de 31 decembrie a anului de referinţă, nu era înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cărei cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 iei sau de către împuternicitul acesteia.

2.8. Circulă:

- originalul la organul fiscal competent;

- copia la persoana impozabilă.

2.9. Se păstrează: la dosarul fiscal ai contribuabilului.

3. Denumire: (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul …….“

3.1. Cod: 14.13.01.02/v

3.2. Format: A4/t1

3.3. U/M: seturi

3.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă.

3.5. Se difuzează gratuit.

3.6. Se utilizează la declararea veniturilor obţinute, în anul de raportare, din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România.

3.7. Se întocmeşte de către persoana impozabilă sau reprezentantul fiscal al acesteia în două exemplare.

3.8. Circulă:

- originalul la organul fiscal competent;

- copia la persoana impozabilă.

3.9. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii

 

Având în vedere prevederile art. 162 alin. (2) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mihai Gogancea-Vătăşoiu

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2016.

Nr. 558.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii

 

1. În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. Listele se publică separat pentru debitori - persoane juridice, conform anexei nr. 1, şi debitori - persoane fizice, conform anexei nr. 2. Obligaţiile fiscale restante sunt cele existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.

2. Prin obligaţii fiscale restante se înţelege:

a) obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;

b) diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

3. Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante:

a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;

b) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii.

4. Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

a) 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

d) 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).

5. Obligaţiile fiscale stabilite prin titluri de creanţă împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la soluţionarea căilor de atac, fac obiectul publicării potrivit pct. 1, caz în care organul fiscal face menţiuni cu privire la această situaţie, în sensul includerii acestora în coloana „Obligaţii fiscale contestate” din listă. Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ-fiscal în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile pct. 13.

6. Lista va cuprinde: denumirea/numele şi prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală, cu excepţia persoanelor fizice, caz în care nu se va menţiona codul numeric personal, ci localitatea domiciliului fiscal, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi cuantumul total al obligaţiilor fiscale restante, din care:

a) obligaţii fiscale principale şi obligaţii fiscale accesorii;

b) obligaţii fiscale principale şi accesorii necontestate, precum şi cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste Obligaţii vor fi menţionate în listă până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora.

7. Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc pe baza evidenţelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale.

8. Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de contribuabil/plătitor pentru activitatea proprie, cât şi obligaţiile fiscale restante datorate de sediile sale secundare. Publicarea acestor obligaţii fiscale se face pe numele contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, conform anexei nr. 1.

9. Organul fiscal central comunică debitorului o notificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante. Obligaţiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcţionează.

10. În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligaţiile fiscale restante notificate se consideră recunoaştere a datoriei.

11. Actualizarea şi publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

12.1. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât şi obligaţiile fiscale datorate din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere. Publicarea acestor obligaţii fiscale se face pe numele persoanei fizice, conform anexei nr. 2.

12.2. Organele fiscale în a căror rază teritorială se află sediul activităţii/locul de desfăşurare a activităţii principale prelucrează în sistem informatic, până la termenul prevăzut la pct. 12.3, informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale debitorului.

12.3. Organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică notifică contribuabilul, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante prevăzute la pct. 12.1. Prevederile pct. 10 şi 11 se aplică în mod corespunzător.

13. În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste.

14.1. În situaţia în care se constată erori materiale şi omisiuni cu privire la informaţiile cuprinse în listele publicate potrivit pct. 11, organul fiscal central, în baza unui referat aprobat de conducătorul acestuia, prelucrează, de îndată, în sistem informatic, modificările informaţiilor publicate pentru fiecare debitor.

14.2. Prin eroare materială se înţelege:

a) preluarea eronată a datelor din evidenţele fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale;

b) publicarea eronată a unor debitori care, potrivit legii, sunt exceptaţi de la publicarea pe site.

14.3. Constituie omisiune la publicarea pe site neselectarea, din eroare, a unor debitori care înregistrează obligaţii fiscale restante.

15. Produsul informatic de întocmire şi transmitere a informaţiilor, precum şi gestiunea acestui produs vor fi asigurate de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

16. De corectitudinea acestor informaţii care vor fi transmise Direcţiei generale de tehnologia informaţiei în vederea publicării pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală răspunde conducătorul organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale restante ale debitorilor ce fac obiectul publicării.

17. În situaţia în care un debitor cuprins în „Lista contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la bugetul... la data de 31.12.2015” achită integral obligaţiile restante publicate în această listă sau se constată erori materiale sau omisiuni cu privire la informaţiile cuprinse în această listă, prevederile pct. 13-14.3 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător. Termenul prevăzut la pct. 13 începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

18. Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr.1

la procedură

 

LISTA 1)

debitorilor - persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, precum şi cuantumul acestor obligaţii

 

Nr. crt.

Denumirea debitorului

Codul de identificare fiscală

Obligaţii fiscale restante la bugetul 2)

- lei -

Obligaţii fiscala principale3)

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale, din care: 4)

Obligaţii fiscale necontestate

Obligaţii fiscale contestate

0

1

2

3

4

5 = 3 + 4

5 = 6 + 7

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se vor întocmi liste separate pe categorii de contribuabili, respectiv; contribuabili mari. contribuabili mici şi mijlocii.

2) Se va menţiona bugetul căruia îi aparţin obligaţiile fiscale restante, respectiv: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat. bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj. Coloanele 3-7 se vor completa, în mod corespunzător, pentru fiecare buget administrat de organul fiscal central.

3) Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

4) Total obligaţii fiscale reprezintă:

a) total obligaţii fiscale principale (col. 3) plus obligaţii fiscale accesorii (col. 4):

b) total obligaţii fiscale principale şi accesorii, care cuprind atât cuantumul obligaţiilor necontestate (col. 6), precum şi al celor contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege (col. 7). Obligaţiile de la coloana 7 vor fi menţionate până la soluţionarea căilor da atac asupra acestora. Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ-fiscal, în condiţiile legii, obligaţiile fiscale vor fi scoase din listă, nemaifăcând obiectul publicării.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

LISTA

debitorilor-persoane fizice 1) care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, precum şi cuantumul acestor obligaţii

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele debitorului

Localitatea domiciliului fiscal 3)

Obligaţii fiscale restante la bugetul 2)

- lei -

Obligaţii fiscale principale 4)

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale, din care: 5)

Obligaţii fiscale necontestate

Obligaţii fiscale contestate

0

1

2

3

4

5 = 3 + 4 5 = 6 + 7

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Lista va cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât şi obligaţiile fiscale datorate din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere, după caz.

2) Se va menţiona bugetul căruia îi aparţin obligaţiile fiscale restante, respectiv: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj. Coloanele 3-7 se vor completa, în mod corespunzător, pentru flecara buget administrat de organul fiscal central.

3) Pentru persoanele fizice, inclusiv în cazul celor care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, se menţionează localitatea domiciliului fiscal al persoanei fizice potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

4) Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

3) Total obligaţii fiscale reprezintă:

a) total obligaţii fiscale principale (col. 3) plus obligaţii fiscale accesorii (col. 4);

b) total obligaţii fiscale principale şi accesorii, care cuprind atât cuantumul obligaţiilor necontestate (col. 6), precum şi al celor contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzuta de lega (col. 7). Obligaţiile de la coloana 7 vor fi menţionate până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora. Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ-fiscal, în condiţiile legii, obligaţiile fiscale vor fi scoase din listă, nemaifăcând obiectul publicării.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală 1) ………………………………………

Serviciul/Biroul/Compartimentul ………………………………………

Nr. …………/…………

 

NOTIFICARE

privind obligaţiile fiscale restante

 

Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele şi prenumele ………………………………………

Adresa: ………………………………………

Codul de identificare fiscală ………………………………………

În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

vă notificăm că la data de ………………… 2) înregistraţi obligaţii fiscale neachitate la data prezentei, în cuantum de …………………… lei, astfel:

 

CAPITOLUL I - Obligaţii fiscale restante:

 

Bugetul

Obligaţii fiscale restante - lei -

Total, din care:

Obligaţii fiscale principale 3)

Obligaţii fiscale accesorii

0

1=2 + 3

2

3

Bugetul de stat

 

 

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat

 

 

 

Bugetul FNUASS

 

 

 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

 

 

 

Total general

 

 

 

 

CAPITOLUL II - Obligaţii fiscale restante, defalcate în funcţie de activitatea proprie şi sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere:

Debitorul CIF 4)

 

Bugetul

Obligaţii fiscale restante

- lei -

Total, din care:

Obligaţii fiscale principale 3)

Obligaţii fiscale acces ori

0

1=2 + 3

2

3

Bugetul de stat

 

 

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat

 

 

 

Bugetul FNUASS

 

 

 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

 

 

 

Total general

 

 

 

 

            În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa dumneavoastră şi sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data prezentei, în vederea punerii de acord asupra acestora, în caz contrar Obligaţiile fiscale restante notificate se consideră recunoaştere a datoriei.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ………………………

Semnătura şi ştampila unităţii …………….


1) Se menţionează denumirea organului fiscal central emitent.

2) Se menţionează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.

3) Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

 

*) Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul persoanelor fizice, menţionând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora şi cuantumul obligaţiilor fiscale aferente.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 şi 14 bis din 16 ianuarie 1998, se face următoarea rectificare:

- În anexă, la nr. crt. 11725, în loc de: „Stoica N. Nicolae” se va citi: „Stoica N. Niculae”.

 

La Decretul nr. 872/2015 privind conferirea unor decoraţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 26 noiembrie 2015, se face următoarea rectificare:

- La art. 4, în loc de: „... domnului profesor universitar doctor arhitect Şerban Sturdza, ...” se va citi: „... domnului arhitect Şerban Sturdza, ...”

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, se fac următoarele rectificări:

- la titlul VII cap. VII secţiunea 1, la pct. 31 alin. (6) teza finală, în loc de: al operaţiunii de refacturate, ...” se va citi: „... al operaţiunii refacturate,

- la titlul IX cap. IV secţiunea a 3-a, la pct. 116 alin. (5), în loc de: „... prevăzute la pct. 7 din ...” se va citi: „... prevăzute la pct. 8 din ...”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.