MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 80/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 80         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 februarie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

4. - Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

 

29. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

248. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

4. - Normă privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători

 

HOTARARI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind cererea de urmărire penală a domnului Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne

 

Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind formularea cererii de urmărire penală a domnului Oprea Gabriel, fost ministru al afacerilor interne, în perioada ianuarie 2014-noiembrie 2015, şi fost viceprim-ministru pentru securitate naţională, în perioada martie 2014-noiembrie 2015, în prezent membru al Senatului României, transmisă Senatului cu Adresa nr. 190/C/2016,

în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 149 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Raportul Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. XIX/5/2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul cere urmărirea penală a domnului Gabriel Oprea, fost ministru al afacerilor interne, în perioada ianuarie 2014-noiembrie 2015, şi fost viceprim-ministru pentru securitate naţională, în perioada martie 2014- noiembrie 2015, în prezent membru al Senatului României, pentru faptele care fac obiectul Dosarului nr. 905/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 4.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condicile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 28.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, la capitolul 54.01 „Alte Servicii Publice Generale”, titlul „Alte transferuri”, cu suma de 550 mii lei în vederea acordării unui ajutor umanitar de urgenţă pentru programele coordonate la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite, respectiv Planul pentru Răspuns Umanitar în Siria (HRP) şi Planul Regional pentru Refugiaţi şi Rezilienţă (3RP), instrumente instituţionale, de cooperare inter-agenţii ONU, instituite ca urmare a amplificării crizei refugiaţilor.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 29.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2016

 

În baza Memorandumului intern nr. H5-15/2016 al Unităţii carieră şi dezvoltare profesională,

în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 3. - Departamentul resurse umane va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 2 februarie 2016.

Nr. 248.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2016

 

 

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României stabileşte cerinţele, precum şi condiţiile de organizare/desfăşurare a concursului de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2016.

Art. 2. - Admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României, denumit în continuare CDCR, se face prin concurs, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcţii şi a numărului maxim de funcţii diplomatice şi consulare aprobate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) La concursul organizat pentru admiterea în CDCR în anul 2016 poate participa orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei şi legilor în vigoare;

b) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţie şi în legile în vigoare;

c) a urmat studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

d) cunoaşte două sau mai multe limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată prin act medical de specialitate;

f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni;

g) nu este incompatibilă cu dobândirea calităţii de membru al CDCR.

(2) Concursul pentru admiterea în CDCR în anul 2016 se organizează pentru ocuparea a 40 de posturi diplomatice.

(3) Persoanelor admise prin concurs în CDCR li se acordă grade diplomatice în condiţiile prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Interdicţiile şi incompatibilităţile cu calitatea de membru CDCR sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003, cu modificările ulterioare, precum şi cele prevăzute în legislaţia generală.

Art. 5. - Dobândirea calităţii de membru al CDCR este condiţionată de existenţa avizului pozitiv pentru accesul la informaţii clasificate, eliberat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), declararea ca „apt” după testele medicale şi psihologice şi acceptarea postului oferit în Centrala sau Serviciul Exterior din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 6. - (1) Admiterea în CDCR constă în:

a) etapa depunerii dosarelor;

b) etapa probei scrise;

c) etapa evaluării finale;

d) etapa testării medicale şi psihologice şi a obţinerii avizului ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate.

(2) După fiecare probă/etapă, fiecare candidat va primi calificativul „admis” sau „respins”. Se pot prezenta la următoarea probă/etapă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la proba/etapa precedentă.

Art. 7. - Organizarea concursului de admitere în CDCR, procedurile şi bibliografia de concurs se aprobă de către ministrul afacerilor externe.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului

 

SECŢIUNEA 1

Publicitatea concursului

 

Art. 8. - (1) Informaţiile privind organizarea concursului, prezentul regulament şi bibliografia de concurs se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. Organizarea concursului se aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi prin publicarea într-un ziar de circulaţie naţională.

(2)Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului, pe tot parcursul acestuia, se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) şi la avizierul Ministerului Afacerilor Externe, cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Comisiile de concurs

 

Art. 9. - (1) în vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere în CDCR se constituie, prin ordin al ministrului afacerilor externe, comisia de verificare a dosarelor, comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului de admitere în CDCR.

(2) Prin ordinul prevăzut la alin. (1) se vor stabili componenţa comisiilor, atribuţiile membrilor acestora, precum şi situaţiile de incompatibilitate şi de conflict de interese ale membrilor comisiilor.

(3) O persoană poate face parte numai dintr-o singură comisie.

(4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), înainte de exercitarea acestei calităţi, vor da o declaraţie despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzute în ordinul ministrului.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Înscrierea şi dosarul de concurs

 

Art. 10. - (1) Candidaţii au la dispoziţie 10 zile lucrătoare pentru înscriere, conform anunţului de organizare a concursului,

(2) Depunerea dosarelor de concurs se face la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 31 (Registratura MAE), conform unui program anunţat pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE.

(3) înscrierea se poate face personal de către fiecare candidat, pe baza cărţii de identitate, prezentate la momentul înscrierii. În cazul imposibilităţii prezentării la înscriere, candidaţii pot împuternici o altă persoană prin procură notarială.

Art. 11. - (1) Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs ce conţine următoarele documente personale:

a) copie a actului de identitate;

b) copie legalizată a certificatului de naştere;

c) copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

d) copie legalizată a diplomei de licenţă (sau echivalentă) sau a atestatului de recunoaştere sau echivalare a acesteia, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, precum şi a foii matricole a anilor de studii;

e) certificat de cazier judiciar valabil la momentul depunerii dosarului de concurs;

f) cerere tip (se obţine de pe pagina de internet www.mae.ro) în care fiecare candidat va preciza şi limbile străine care vor fi testate în timpul concursului (din care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză);

g) curriculum vitae tehnoredactat (modelul se obţine de pe pagina de internet www.mae.ro);

h) certificat/adeverinţă medicală din care să rezulte faptul că este apt pentru prestarea muncii;

i) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă este cazul);

j) două recomandări privind profilul profesional şi comportamental din partea unor persoane care cunosc în mod nemijlocit activitatea profesională a candidatului sau performanţele sale în cadrul unei instituţii de învăţământ absolvite de acesta;

k) două fotografii (mărime 3,5 cm/4,5 cm).

(2) După depunere, dosarul de concurs nu mai poate fi completat.

Art. 12. - (1) După terminarea înscrierilor, Comisia de verificare a dosarelor va analiza respectarea condiţiilor de participare la concurs în maximum 15 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere, iar listele candidaţilor eligibili, respectiv neeligibili, pentru concursul de admitere în CDCR vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE.

(2) Persoanele care au depus dosare pentru concurs pot face, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării listei candidaţilor eligibili, respectiv neeligibili pentru concursul de admitere în CDCR, obiecţiuni cu privire la eventualele erori materiale din liste, cu privire la propria persoană.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are la dispoziţie maximum 5 zile lucrătoare pentru verificarea obiecţiunilor, iar rezultatele vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE, în termenul menţionat.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea concursului

 

SECŢIUNEA 1

Proba scrisă

 

Art. 13. - (1) Proba scrisă se va desfăşura în maximum 15 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor verificărilor obiecţiunilor transmise după verificarea dosarelor. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării probei scrise vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data susţinerii acestuia.

(2) Proba scrisă va fi susţinută atât în limba română, cât şi în cele două limbi străine declarate la înscriere. Limba în care va fi tratat fiecare subiect va fi anunţată candidaţilor în momentul comunicării subiectelor.

(3) Proba scrisă va evalua cunoştinţele teoretice şi abilităţile din domeniul de competenţă a MAE, cunoştinţele şi abilităţile în utilizarea celor două limbi străine declarate la înscriere, precum şi cultura generală.

(4) Subiectele probei scrise vor fi elaborate pe baza bibliografiei obligatorii de concurs.

Art. 14. - Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de maximum 4 ore din momentul comunicării subiectelor şi va fi anunţat la începutul probei scrise.

Art. 15. - (1) Repartizarea candidaţilor în sălile de concurs se va face conform listelor întocmite pentru fiecare sală, în ordine alfabetică, şi pe baza actului de identitate. După verificarea identităţii, fiecare candidat va păstra, la vedere, actul de identitate, până la predarea rezolvării probei scrise.

(2) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este posibil până la ora anunţată, dar nu mai târziu de deschiderea subiectelor de concurs.

(3) Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul deschiderii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă.

(4) Candidaţilor le este interzis accesul, în sălile de concurs, cu telefoane  mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare. În timpul participării la proba scrisă, este interzisă folosirea oricăror surse de comunicare/ informare/consultare care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, precum şi marcarea lucrării scrise astfel încât să fie posibilă identificarea autorului anterior stabilirii punctajului acordat pentru lucrare.

(5) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (4) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.

(6) Din momentul deschiderii subiectelor de concurs, niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât după predarea, sub semnătură, a rezolvării probei scrise.

(7) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (6) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.

(8) în fiecare sală vor fi desemnaţi cel puţin un responsabil de sală, care va coordona desfăşurarea probei scrise în respectiva sală, şi mai mulţi supraveghetori, în funcţie de mărimea sălii de concurs.

(9) în elaborarea răspunsurilor, candidaţii vor utiliza numai coli de hârtie ştampilate de către MAE şi pixuri puse la dispoziţie de persoanele desemnate pentru organizarea concursului. La cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie şi pixuri.

(10) La expirarea timpului prevăzut la art. 14, candidaţii predau lucrările de concurs şi subiectele sub semnătură, în faza de elaborare a răspunsurilor în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit la art. 14. Ultimii 4 candidaţi din fiecare sală rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(11) La predarea lucrărilor de către candidaţi, în prezenţa acestora, persoanele delegate pentru supravegherea desfăşurării probei scrise verifică lucrările, le sigilează prin aplicarea unui autocolant pe colţul îndoit al foii unde este înscris numele, notează numărul de pagini scrise, iar fiecare candidat are obligaţia să semneze pentru conformitate pe un proces-verbal.

(12) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se va întocmi câte un proces-verbal pentru lucrările din fiecare sală.

(13) în procesul-verbal prevăzut la alin. (11) vor fi consemnate de către responsabilul de sală şi informaţii cu privire la numărul total de candidaţi prevăzut pentru acea sală, numărul de candidaţi prezenţi, numărul şi numele candidaţilor absenţi, numărul lucrărilor, precum şi, după caz, descrierea situaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (7). Procesul-verbal va fi semnat de către toate persoanele care au fost desemnate pentru supraveghere în respectiva sală.

Art. 16. - Punctajul fiecărui subiect din cadrul probei scrise va fi anunţat candidaţilor în momentul comunicării subiectelor.

Art. 17. - (1) Lucrarea scrisă se notează de la 0 la 10 puncte.

(2) Pentru a fi declaraţi admişi pentru evaluarea finală, candidaţii trebuie să obţină cel puţin punctajul final egal cu 7,50 şi să obţină, la fiecare subiect, minimum jumătate din baremul aferent acestuia.

(3) Rezultatul probei scrise va fi publicat pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Art. 18. - (1) Candidaţii pot depune contestaţie la MAE în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă.

(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1), de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului de admitere în CDCR, iar rezultatele vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE în termenul menţionat.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Evaluarea finală

 

Art. 19. - (1) Evaluarea finală va avea loc sub forma unui interviu.

(2) Interviul va avea loc în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor după proba scrisă. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării evaluării finale vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării lui.

(3) în cadrul evaluării finale, vor fi analizate, în principal, cunoştinţele teoretice şi abilităţile din domeniul de competenţă a MAE, cunoştinţele şi abilităţile în utilizarea limbii engleze sau franceze ca urmare a opţiunii exprimate de candidaţi conform art. 11 alin. (1) lit. f), capacitatea de contextualizare, analiză şi sinteză, abilităţile de comunicare şi relaţionare.

(4) Interviul va fi înregistrat pe suport audio.

Art. 20. - (1) în urma evaluării finale, Comisia de evaluare va stabili lista candidaţilor admişi după evaluarea finală, fără a depăşi numărul de locuri scos la concurs, şi lista candidaţilor respinşi. În acest sens, fiecare candidat va primi calificativul „admis” sau „respins” în cadrul concursului de admitere în CDCR.

(2) Listele finale ale candidaţilor admişi şi respinşi în cadrul concursului de admitere în CDCR vor fi aprobate de ministrul afacerilor externe şi vor fi publicate pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea interviului.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - (1) Candidaţii declaraţi admişi în cadrul concursului de admitere în CDCR vor fi supuşi unor testări medicale şi psihologice la centrul de medicină care deserveşte MAE şi vor completa formularele pentru solicitarea avizului ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate. Candidaţii se vor prezenta în vederea efectuării testărilor medicale şi psihologice, respectiv în vederea completării formularelor pentru solicitarea avizului ORNISS, la datele care vor fi anunţate de MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării lor.

(2) Persoanele declarate „inapte” în urma testelor medicale şi psihologice, persoanele care vor primi avizul negativ al ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate, precum şi cele care nu se vor prezenta la datele anunţate pentru testările medicale şi psihologice şi pentru completarea formularelor necesare solicitării avizului ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate nu pot dobândi calitatea de membru al CDCR.

Art. 22. - (1) Persoanele declarate „apte” ca urmare a testărilor medicale şi psihologice care primesc avizul pozitiv al ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate au obligaţia de a se prezenta la MAE pentru preluarea postului oferit, încadrat cu funcţie diplomatică sau consulară, în Centrala sau Serviciul Exterior din cadrul MAE.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) se vor prezenta în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data anunţării de către MAE a finalizării etapei testării medicale şi psihologice şi a avizului ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate pentru a fi informate cu privire la post conform condiţiilor prevăzute de lege.

(3) Data începerii activităţii la MAE prin preluarea postului oferit va fi anunţată de MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte.

(4) Vor dobândi calitatea de membru al CDCR numai candidaţii admişi în cadrul concursului de admitere în CDCR care se prezintă la MAE la data anunţată ca fiind cea de începere a activităţii, care acceptă postul oferit şi care respectă regimul incompatibilităţilor şi interdicţiilor prevăzute de lege.

Art. 23. - În cazul în care, din motive neprevăzute ce ţin de activitatea MAE, nu se pot respecta, în mod obiectiv, termenele prevăzute în prezentul regulament^ concursul poate fi amânat pe o perioadă corespunzătoare. În acest caz, amânarea şi condiţiile de reluare se publică pe pagina de internet www.mae.ro şi la avizierul MAE.

Art. 24. – Dosarele depuse de candidaţi se arhivează de către MAE după finalizarea concursului.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători

 

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), ari 2 alin. (1) lit. b) şi d), ari 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 143 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 22 ianuarie 2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

 

CAPITOLUL I

Constituirea, destinaţia şi reprezentarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă reglementează condiţiile referitoare la constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători, denumit în continuare Fond de rezoluţie, în scopul aplicării eficace a instrumentelor şi competenţelor de rezoluţie de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie.

(2) Utilizarea resurselor financiare ale Fondului de rezoluţie se dispune de către A.S.F. prin decizie, în calitate de autoritate de rezoluţie, şi se utilizează conform obiectivelor stabilite prin această decizie şi conform principiilor rezoluţiei prevăzute la art. 44 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, denumită în continuare Legea nr. 246/2015. Fondul de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare Fond de garantare, asigură punerea în aplicare a măsurilor dispuse.

(3) Constituirea Fondului de rezoluţie are în vedere punerea în aplicare a măsurilor de rezoluţie, pentru asigurarea continuităţii funcţiilor financiare şi economice critice ale acestora şi pentru prevenirea contagiunii, prin evitarea efectelor negative semnificative asupra stabilităţii pieţei de asigurări.

Art. 2. - Fondul de rezoluţie se constituie ca structură specializată în cadrul Fondului de garantare, fără personalitate juridică, îh subordinea directă a conducerii executive a Fondului de garantare. Fondul de rezoluţie este administrat de Fondul de garantare a asiguraţilor.

Art. 3. - (1) Pentru desfăşurarea activităţii, Fondul de rezoluţie va avea în vedere ca în componenţa sa să deţină, în principal, specialişti în managementul riscului, specialişti de daune, analişti financiari şi consilieri juridici.

(2) Conducerea executivă a Fondului de garantare supune spre avizare Consiliului de administraţie al Fondului de garantare structura organizatorică a Fondului de rezoluţie. Consiliul de administraţie al Fondului de garantare va supune structura organizatorică avizată spre aprobare Consiliului A.S.F. Componenţa structurii specializate se face ţinând cont de funcţiile pe care le exercită Fondul de rezoluţie şi de amploarea activităţilor desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor rezoluţiei stabilite prin decizia A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie.

Art. 4. - Reprezentarea intereselor şi drepturilor Fondului de rezoluţie în faţa autorităţilor publice, a instanţelor judecătoreşti, a organelor judiciare şi/sau a oricăror altor persoane fizice şi/sau juridice, după caz, se face de către Fondul de garantare.

Art. 5. - Pentru a asigura protejarea creditorilor de asigurări, asigurătorii definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 3 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, denumită în continuare Legea nr. 237/2015, şi autorizaţi de A.S.F. potrivit aceleiaşi legi datorează contribuţii în scopul constituirii şi menţinerii Fondului de rezoluţie.

Art. 6. - Fondul de rezoluţie se constituie din sursele financiare prevăzute la art. 144 din Legea nr. 246/2015.

Art. 7. - (1) Calcului contribuţiei la Fondul de rezoluţie se efectuează de către asigurători separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă, pe baza evidenţelor contabile lunare ale acestora, aplicându-se o cotă procentuală raportată la primele brute încasate din activitatea de asigurări directe, stabilită conform art. 152 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 246/2015.

(2) Primele brute încasate din activitatea de asigurări directe se determină astfel: la rulajul creditor al contului 401 „Decontări privind primele de asigurare” se adaugă rulajul creditor al contului 405 „Decontări privind operaţiunile de coasigurare”, diminuate cu rulajul debitor al contului 402 „Prime anulate şi de restituit”, la care se adaugă rulajul creditor al contului 474 „Venituri înregistrate în avans/analitic distinct, diminuate cu rulajul debitor al contului 474 „Venituri înregistrate în avans/analitic distinct, la care se adaugă rulajul creditor al contului 404 „Decontări privind intermediarii în asigurări”, diminuate cu rulajul debitor al contului 404 „Decontări privind intermediarii în asigurări”, la care se adaugă sumele din rulajul contului 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar”, reprezentând diferenţele favorabile de curs valutar aferente încasării creanţelor din prime brute subscrise, şi se diminuează cu sumele din rulajul contului 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”, reprezentând diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente primelor brute subscrise şi diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente evaluării creanţelor din prime brute subscrise. Asigurătorii care au evidenţiat în contabilitate sumele încasate în creditul contului 474 „Venituri înregistrate în avans”, iar la intrarea în vigoare a contractului de asigurare au debitat direct contul 474 „Venituri înregistrate în avans” prin contul 701 „Venituri din prime brute subscrise privind asigurările de viaţă directe” şi/sau prin contul 702 „Venituri din prime brute subscrise privind asigurările generale directe” nu vor diminua baza de calcul al contribuţiei datorate Fondului de rezoluţie cu rulajul debitor al contului 474 „Venituri înregistrate în avans” aferent acestor sume.

(3) în contabilitatea asigurătorilor, contribuţia datorată Fondului de rezoluţie se reflectă în debitul contului 643 „Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de asigurare”, respectiv al contului 6431/analitic distinct „Cheltuieli privind contribuţia la Fondul de rezoluţie - pentru asigurările de viaţă” şi al contului 6432/analitic distinct „Cheltuieli privind contribuţia la Fondul de rezoluţie - pentru asigurările generale”, prin creditul contului 443 „Fonduri speciale privind activitatea de asigurări”, respectiv pentru asigurările de viaţă contul 4431/analitic distinct „Contribuţia la Fondul de rezoluţie” şi pentru asigurările generale contul 4432/analitic distinct „Contribuţia la Fondul de rezoluţie”.

(4) Asigurătorii sunt obligaţi să întocmească şi să transmită lunar Fondului de garantare ca administrator al Fondului de rezoluţie, până în ultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară, raportările privind modul de constituire şi de virare a contribuţiei datorate, conform anexei nr. 1. Raportările privind modul de constituire şi de virare a contribuţiei datorate Fondului de garantare a asiguraţilor se fac distinct pe cele două categorii de asigurări.

(5) În cazul transmiterii unei situaţii rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută de anexa nr. 2. Este admisă o singură situaţie rectificativă aferentă contribuţiei pentru o lună de raportare.

(6) Datele şi/sau informaţiile conţinute în raportările lunare se stabilesc potrivit prevederilor alin. (2). Odată cu transmiterea raportărilor, asigurătorii anexează în mod obligatoriu şi o declaraţie pe propria răspundere, dată sub semnătură reprezentantului legal al acestora, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se atestă că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.

(7) În caz de deficit al Fondului de rezoluţie, pentru acoperirea obligaţiilor generate de aplicarea dispoziţiilor art. 146 din Legea nr. 246/2015, cota procentuală a contribuţiilor poate fi majorată, în cursul anului, fără a se putea depăşi limita prevăzută de art. 152 alin. (2) din Legea nr. 246/2015. În acest sens conducerea executivă a Fondului de garantare, la sesizarea direcţiei de specialitate din cadrul acestuia, face propuneri Consiliului de administraţie al Fondului de garantare. Propunerea avizată de către Consiliul de administraţie al Fondului de garantare, împreună cu o nota de fundamentare, se supune spre aprobare Consiliului A.S.F.

Art. 8. - Instituţia-punte va plăti contribuţie în contul Fondului de garantare, în calitate de administrator al Fondului de rezoluţie.

Art. 9. - Contribuţiile datorate şi virate de asigurători în contul Fondului de garantare, în calitate de administrator al Fondului de rezoluţie, nu se restituie, inclusiv în situaţia lichidării voluntare sau a dizolvării unui asigurător.

Art. 10. - Pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de rezoluţie, asigurătorii sunt obligaţi să plătească dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale. Dobânzile şi penalităţile vor fi virate în contul Fondului de garantare, în calitate de administrator al Fondului de rezoluţie. În situaţia în care prin ordinul de plată se virează o sumă cumulată compusă din contribuţia datorată şi din dobânzi şi penalităţi de întârziere, la explicaţii se vor evidenţia distinct cele două sume

Art. 11. - Asigurătorii pot efectua operaţiuni de regularizare şi/sau compensare a sumelor virate la Fondul de rezoluţie.

Art. 12. - La finanţarea necesităţilor legate de aplicarea instrumentelor de rezoluţie se utilizează resursele Fondului de rezoluţie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 246/2015.

Art. 13. - Sumele aferente acoperirii necesităţilor legate de aplicarea instrumentelor de rezoluţie, inclusiv cele obţinute de Fondul de garantare, în calitate de administrator al Fondului de rezoluţie, din împrumuturi sau împrumuturi obligatare prin emisiune de titluri de valoare şi alte forme de sprijin financiar de la instituţii, instituţii financiare sau alte părţi terţe, se evidenţiază ca o creanţă a Fondului de rezoluţie asupra asigurătorului supus rezoluţiei sau asupra instituţiei-punte.

Art. 14. - Fondul de garantare, în calitate de administrator al Fondului de rezoluţie, poate să deschidă conturi la instituţii de credit.

Art. 15. - (1) Resursele financiare disponibile ale Fondului de rezoluţie pot fi investite de Fondul de garantare, în următoarele instrumente financiare:

a) titluri garantate de stat sau obligaţiuni municipale care deţin un rating acordat de cel puţin una dintre agenţiile de rating înregistrate sau certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, care sunt admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România;

b) depozite la termen, certificate de depozit şi ale instituţiilor de credit;

c) titluri de stat emise de statele membre ale Uniunii Europene, titluri emise de băncile centrale ale acestora şi titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii.

(2) La stabilirea instrumentelor financiare şi a emitenţilor acestora, conform prevederilor alin. (1), se au în vedere minimizarea riscurilor, asigurarea eficienţei şi a lichidităţii plasamentelor respective. Strategia privind investirea Fondului de rezoluţie se stabileşte anual sau cu o frecvenţă mai mare, dacă acest lucru se impune, de către Consiliul de administraţie al Fondului de garantare, la propunerea conducerii executive a Fondului de garantare, pe baza analizei efectuate de structura de specialitate.

(3) Regimul TVA aplicabil operaţiunilor de vânzare a instituţiei-punte şi a celor de vânzare a acţiunilor deţinute de Fondul de garantare la instituţia-punte, dacă este cazul, este reglementat de legislaţia fiscală privind operaţiunile de asigurare.

Art. 16, - (1) Consiliul de administraţie al Fondului de garantare adoptă deciziile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei A.S.F. prin care se stabileşte modalitatea de utilizare a resurselor Fondului de rezoluţie pentru asigurători.

(2) A.S.F. stabileşte modalitatea de utilizare a resurselor Fondului de rezoluţie, putându-se consulta în acest sens cu Fondul de garantare.

Art. 17. - Utilizarea resurselor financiare ale Fondului de rezoluţie se poate face doar cu respectarea principiilor generale care guvernează aplicarea măsurilor de rezoluţie reglementate de Legea nr. 246/2015 şi cu respectarea cadrului legal privind ajutorul de stat.

 

CAPITOLUL II

Utilizarea resurselor Fondului de rezoluţie şi recuperarea cheltuielilor acestuia

 

Art. 18. - (1) Fondul de garantare trebuie să dispună de sisteme şi proceduri adecvate pentru selectarea şi punerea în aplicare a măsurilor de rezoluţie şi pentru monitorizarea riscurilor aferente în vederea evitării falimentului unui asigurător, conform planului de rezoluţie elaborat de către A.S.F., în calitate de autoritate de rezoluţie.

(2) Fondul de garantare se consultă cu A.S.F., ca autoritate de rezoluţie, cu privire la măsurile de rezoluţie şi condiţiile impuse asigurătorului supus rezoluţiei.

Art. 19. - Resursele financiare ale Fondului de rezoluţie se utilizează pentru finanţarea măsurilor de rezoluţie conform dispoziţiilor Legii nr. 246/2015 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii structurii specializate din cadrul Fondului de garantare în îndeplinirea atribuţiilor legale.

Art. 20. - Orice dispoziţii ale A.S.F., în calitate de autoritate de rezoluţie, referitoare la utilizarea resurselor Fondului de rezoluţie, în vederea finanţării măsurilor de rezoluţie, fac obiectul unor condiţii stricte de minimizare a riscului de hazard moral şi au în vedere următoarele:

a) necesitatea menţinerii stabilităţii financiare şi alegerea celei mai potrivite măsuri de rezoluţie, susceptibilă a îndeplini obiectivele rezoluţiei în cel mai înalt grad;

b) sursele private de finanţare au fost epuizate sau nu şi-au atins scopul urmărit în ceea ce priveşte restabilirea situaţiei financiare a asigurătorului;

c) aplicarea principiilor rezoluţiei prevăzute la art. 44 din Legea nr. 246/2015;

d) respectarea cadrului legal privind ajutorul de stat, definit conform art. 2 pct. 8 din Legea nr. 246/2015.

Art. 21. - În aplicarea dispoziţiilor art. 20, utilizarea resurselor financiare ale Fondului de rezoluţie se face cu celeritate şi transparenţă, pentru a se asigura continuitatea funcţiilor critice ale asigurătorului aflat în rezoluţie.

Art. 22. - Resursele Fondului de rezoluţie nu se pot folosi în mod direct pentru a absorbi pierderile unui asigurător.

Art. 23. - (1) Fondul de garantare, în calitatea sa de administrator al Fondului de rezoluţie, este îndreptăţit să recupereze orice sume suportate din disponibilităţile Fondului de rezoluţie, în aplicarea măsurilor de rezoluţie, precum şi dobânzi si/sau penalităţi aferente, conform art. 72 din Legea nr. 246/2015.

(2) În aplicarea alin. (1), A.S.F, în calitate de autoritate de rezoluţie, stabileşte prin planul de rezoluţie modalităţile concrete de recuperare a sumelor datorate Fondului de rezoluţie, dacă resursele financiare ale acestuia au fost utilizate.

Art. 24. - A.S.F., în calitate de autoritate de rezoluţie, va dispune, în situaţia existenţei de contracte de reasigurare valabile, ca plata primelor de reasigurare să fie suportată din resursele financiare ale Fondului de rezoluţie, urmând ca în caz de activare a clauzelor de reasigurare sumele cuvenite asigurătorului supus rezoluţiei să revină Fondului de rezoluţie, după caz.

 

CAPITOLUL III

Funcţiile Fondului de garantare, în calitate de administrator al Fondului de rezoluţie pentru asigurători

 

SECŢIUNEA 1

Fondul de garantare ca administrator temporar

 

Art. 25 - (1) Prezentul capitol stabileşte cadrul privind desemnarea Fondului de garantare în calitate de administrator temporar, în aplicarea dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 246/2015

(2) A.S.F., în calitatea sa de autoritate competentă, poate desemna, prin decizie motivată, Fondul de garantare în calitate de administrator temporar. Fondul de garantare, în calitate de administrator temporar, îşi desfăşoară activitatea în condiţiile art. 30-38 din Legea nr. 246/2015.

(3) Fondul de garantare, în calitate de administrator temporar, este desemnat fie pentru a conlucra temporar cu organul de conducere al asigurătorului, fie pentru a înlocui temporar organul de conducere al asigurătorului. În decizia A.S.F. pentru desemnarea Fondului de garantare ca administrator temporar se va specifica dacă misiunea acestuia vizează supravegherea şi conlucrarea cu organul de conducere al asigurătorului sau dacă acesta a fost desemnat pentru a înlocui temporar organul de conducere al asigurătorului.

(4) Decizia prevăzută la alin. (2) cuprinde următoarele date:

a) dispoziţiile privind cadrul legal aplicabil;

b) nominalizarea Fondului de garantare ca administrator temporar;

c) scopul/misiunea pentru care a fost desemnat;

d) atribuţiile şi competenţele administratorului temporar, precizând în acest sens şi limitele mandatului;

e) cerinţele pentru organul de conducere al asigurătorului de a se consulta cu administratorul temporar sau, după caz, de a lua anumite decizii sau de a întreprinde anumite acţiuni, cu acordul prealabil al administratorului temporar;

f) perioada exercitării mandatului de administrator temporar de către Fondul de garantare, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 246/2015;

g) alte menţiuni considerate necesare pentru a asigura ducerea la îndeplinire a mandatului Fondului de garantare a asiguraţilor, în calitate de administrator temporar.

(5) în aplicarea dispoziţiilor alin. (4) lit. d), competenţele stabilite prin decizia de desemnare a Fondului de garantare ca administrator temporar pot include unele dintre sau toate competenţele organului de conducere al asigurătorului, în condiţiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 246/2015, inclusiv competenţa de a exercita unele dintre sau toate funcţiile administrative ale organului de conducere al asigurătorului.

Art. 26. - (1) Decizia A.S.F. de desemnare a Fondului de garantare ca administrator temporar se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile doar în situaţia îi care Fondul de garantare este desemnat în calitate de administrator temporar, pentru a înlocui temporar organul de conducere al asigurătorului, conform art. 30 alin. (4) din Legea nr. 246/2015.

Art. 27. - (1) Competenţele Fondului de garantare ca administrator temporar astfel cum sunt stabilite prin decizie de A.S.F., în calitate de autoritate competentă, la momentul desemnării acestuia, pot include:

a) evaluarea poziţiei financiare a asigurătorului;

b) conducerea activităţii sau a unei părţi a activităţii asigurătorului în vederea menţinerii sau restabilirii situaţiei financiare a asigurătorului, dacă este cazul, inclusiv cu privire la condiţiile de efectuare a plăţilor din/în conturile asigurătorului;

c) adoptarea de măsuri în vederea restabilirii conducerii sănătoase şi prudente a activităţii asigurătorului;

d) examinarea activităţii asigurătorului şi întocmirea unui raport cu privire la situaţia financiară a acestuia, identificând măsuri pentru soluţionarea problemelor constatate;

e) elaborarea unui program de acţiuni şi a unui calendar de implementare a acestuia;

f) analizarea strategiei de afaceri a asigurătorului şi prezentarea unui punct de vedere;

g) conlucrarea cu organul de conducere al asigurătorului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin decizia A.S.F. ca măsuri de intervenţie timpurie, dacă este cazul;

h) orice alte dispoziţii/măsuri pe care A.S.F. ie consideră necesare în vederea restabilirii situaţiei financiare a asigurătorului.

(2) A.S.F. stabileşte, prin decizia de desemnare a Fondului de garantare a asiguraţilor, în calitate de administrator temporar, actele şi măsurile care fac obiectul aprobării prealabile a acesteia.

Art. 28. - (1) Decizia A.S.F. de desemnare a administratorului temporar, inclusiv a Fondului de garantare, constituie titlu executoriu, conform art. 140 alin. (1) din Legea nr. 246/2015.

(2) împotriva deciziei A.S.F. de desemnare a administratorului temporar, asigurătorul sau orice persoană afectată prin decizie poate face contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, conform art. 138 alin. (1) şi art. 139 alin. (1) din Legea nr. 246/2015.

Art. 29. - Misiunea Fondului de garantare, desemnat în calitate de administrator temporar, în vederea punerii în aplicare a măsurilor dispuse prin decizia A.S.F. de desemnare a administratorului temporar, este de a întreprinde toate demersurile necesare pentru restabilirea situaţiei financiare a asigurătorului.

Art. 30. - (1) Fondul de garantare, desemnat în calitate de administrator temporar, îşi îndeplineşte atribuţiile şi competenţele dispuse de A.S.F., conform deciziei de desemnare.

(2) în aplicarea dispoziţiilor alin. (1), directorul general al Fondului de garantare întocmeşte o notă de fundamentare, ţinând seama de volumul activităţilor desfăşurate în mod curent, şi propune spre aprobare Consiliului de administraţie al Fondului de garantare desemnarea prin decizie a unui salariat sau a unui membru al Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul asigurărilor/în domeniul financiar/în instituţiile de supraveghere a acestor domenii pe posturi de conducere, ca reprezentant al Fondului de garantare în calitate de administrator temporar, precum şi, dacă este cazul, specialişti ai Fondului de garantare. Prin aceeaşi decizie se va desemna şi un înlocuitor al reprezentantului Fondului de garantare, în calitate de administrator temporar, pentru situaţiile în care acesta se află în imposibilitate temporară sau permanentă de exercitare a mandatului.

(3) Persoanele nominalizate la alin. (2) vor duce la îndeplinire atribuţiile legale, astfel cum acestea au fost stabilite prin decizia A.S.F. prin care a fost desemnat Fondul de garantare în calitate de administrator temporar.

(4) Directorul general al Fondului de garantare emite decizia de desemnare a reprezentantului Fondului de garantare şi a specialiştilor din cadrul acestuia, care va cuprinde date cu privire la numele reprezentantului şi ai specialiştilor Fondului de garantare desemnaţi, funcţiile exercitate de aceştia, precum şi condiţiile şi limitele îndeplinirii atribuţiilor aferente administratorului temporar, cu respectarea dispoziţiilor, a termenelor şi a condiţiilor prevăzute în decizia A.S.F. de desemnare a Fondului de garantare, în calitate de administrator temporar.

(5) După emiterea deciziei directorului general al Fondului de garantare de desemnare a reprezentantului şi a specialiştilor acestuia, Fondul de garantare este obligat să-i asigure pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile. Plafonul minim de asigurare se va stabili prin decizie a Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, iar prima de asigurare este plătită din disponibilităţile Fondului de rezoluţie, urmând a fi recuperată de la asigurătorul supus rezoluţiei, în conformitate cu art. 59 coroborat cu art. 72 din Legea nr. 246/2015.

Art. 31. - Onorariul cuvenit Fondului de garantare, în calitate de administrator temporar, se va stabili de către A.S.F. prin decizia de desemnare având ca punct de referinţă remuneraţia avută de conducerea asigurătorului şi se va plăti din activele acestuia. Onorariul este perceput de Fondul de garantare a asiguraţilor, ca administrator al Fondului de rezoluţie, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor coroborat cu art. 2 pct. 3 şi art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 246/2015.

Art. 32. - (1) Fondul de garantare, în calitate de administrator temporar, dispune, după caz, de o parte sau de toate competenţele organului de conducere al asigurătorului, în conformitate cu decizia A.S.F. de desemnare a acestuia, competenţe care se exercită sub controlul A.S.F., în calitatea sa de autoritate competentă.

(2) Pe perioada administrării, administratorul temporar, după caz, poate prelua integral atribuţiile de administrare şi de conducere ale asigurătorului.

(3) Administratorul temporar poate, în orice situaţie, convoca adunarea generală a acţionarilor şi stabili ordinea de zi a acesteia, numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F., conform prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 246/2015.

Art. 33. - (1) Fondul de garantare, în calitate de administrator temporar, are următoarele atribuţii şi competenţe, în vederea menţinerii sau restabilirii situaţiei financiare a asigurătorului, după caz:

a) ducerea la îndeplinire a măsurilor şi/sau dispoziţiilor A.S.F., în calitatea sa de autoritate competentă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în decizia de desemnare;

b) după numirea sa, analizarea activităţii asigurătorului şi întocmirea unui raport detaliat referitor la situaţia economică şi financiară a acestuia; raportul întocmit va preciza şi măsurile ce urmează a fi întreprinse de către Fondul de garantare, în calitate de administrator temporar, precum şi posibilităţile reale de restabilire a situaţiei financiare a asigurătorului sau, după caz, motivele care împiedică atingerea scopului pentru care s-a dispus această măsură;

c) întocmirea rapoartelor periodice astfel cum acestea au fost stabilite prin decizia A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie;

d) ducerea la îndeplinire a demersurilor stabilite prin mandatul acestuia pentru restabilirea conducerii sănătoase şi prudente a activităţii asigurătorului;

e) conducerea activităţii asigurătorului, în limitele şi condiţiile stabilite prin mandatul dat de A.S.F.;

f) convocarea adunării generale a acţionarilor, cu aprobarea prealabilă a A.S.F.;

g) îndeplinirea oricăror altor dispoziţii ale A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, necesare asigurării apărării drepturilor şi intereselor legitime ale asiguraţilor.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) se întocmeşte şi se transmite în termen de cel mult 50 de zile lucrătoare de la data desemnării Fondului de garantare ca administrator temporar. La cererea administratorului temporar şi pentru motive temeinice, durata prevăzută pentru întocmirea şi transmiterea raportului către A.S.F. poate fi prelungită, o singură dată, cu cel mult 30 de zile lucrătoare.

(3) Rapoartele periodice prevăzute la alin. (1) lit. c) cuprind o analiză asupra evoluţiei aplicării măsurilor stabilite prin decizia A.S.F.

(4) Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se prezintă de către reprezentantul Fondului de garantare şi se supun spre avizare Consiliului de administraţie al acestuia. După avizarea acestora de către Consiliul de administraţie al Fondului de garantare, acestea se supun spre aprobare Consiliului A.S.F., care poate adopta măsuri, în consecinţă.

Art. 34. - Actele întreprinse de Fondul de garantare, în calitate de administrator temporar, sunt supuse aprobării prealabile a A.S.F., în calitate de autoritate competentă, cu excepţia actelor care vizează activitatea curentă a asigurătorului, cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1).

Art. 35. - (1) în situaţia în care A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, consideră că măsurile cuprinse în rapoartele prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. b) şi c) ce urmează a fi întreprinse de Fondul de garantare, în calitatea sa de administrator temporar, sunt incomplete, poate face recomandări concrete sau poate lua orice altă măsură pe care o consideră necesară şi adecvată, ţinând cont de gravitatea deficienţelor. A.S.F. va emite o decizie în acest sens pe care o va comunica, în timp util, Fondului de garantare.

(2) A.S.F. poate modifica în orice moment termenii mandatului conferit Fondului de garantare.

Art. 36. - (1) Fondul de garantare, în calitatea sa de administrator temporar, are acces nerestricţionat, pe întreaga perioadă de derulare a mandatului acordat, în toate sediile şi locaţiile asigurătorului şi la toate activele, evidenţele, conturile şi alte înregistrări.

(2) Administratorul temporar poate angaja/contracta persoane, cum ar fi auditori, avocaţi, evaluatori, consultanţi/specialişti în domeniu, alţi experţi autorizaţi independenţi, care să îl sprijine în îndeplinirea atribuţiilor sale şi poate delega în acest sens sarcini specifice în conformitate cu instrucţiunile date de Fondul de garantare şi de A.S.F.

(3) Orice cheltuieli suportate de către Fondul de garantare, în calitate de administrator temporar, în vederea exercitării mandatului şi îndeplinirii mandatului său, se achită din disponibilităţile Fondului de rezoluţie, administrat de Fondul de garantare.

Art. 37. - A.S.F., în calitatea sa de autoritate competentă, poate dispune oricând înlocuirea administratorului temporar, dacă se constată că activitatea acestuia poate conduce la situaţii care sunt de natură să prejudicieze drepturile creditorilor de asigurări definiţi la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 213/2015.

Art. 38. - Încetarea calităţii de administrator temporar are loc în următoarele cazuri:

a) prin revocarea deciziei de numire a administratorului temporar de către A.S.F.;

b) prin înlocuirea acestuia, în conformitate cu art. 33 din Legea nr. 246/2015.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Fondul de garantare a asiguraţilor ca administrator de rezoluţie

 

Art. 39. - (1) Prezenta secţiune stabileşte cadrul privind desemnarea Fondului de garantare a asiguraţilor, în calitate de administrator de rezoluţie, în aplicarea dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 246/2015.

(2) A.SF, în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, poate desemna, prin decizie motivată, Fondul de garantare a asiguraţilor în calitate de administrator de rezoluţie. Fondul de garantare a asiguraţilor, în calitate de administrator de rezoluţie, îşi desfăşoară activitatea în condiţiile art. 49-54 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor.

(3) Decizia prevăzută la alin. (2) va cuprinde, în principal, următoarele date:

a) dispoziţiile privind cadrul legal aplicabil, inclusiv cele privitoare la ajutorul de stat;

b) nominalizarea Fondului de garantare a asiguraţilor ca administrator de rezoluţie;

c) competenţele în exercitarea mandatului cu specificarea atribuţiilor şi a limitelor exercitării acestora;

d) modalitatea de exercitare a controlului A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, asupra competenţelor Fondului de garantare, în calitate de administrator de rezoluţie;

e) obiectivele rezoluţiei;

f) măsurile de rezoluţie aplicabile;

g) actele administratorului de rezoluţie supuse aprobării prealabile a A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie;

h) motivele care pot duce la înlocuirea administratorului de rezoluţie, conform art. 52 din Legea nr. 246/2015;

i) perioada exercitării mandatului de administrator de rezoluţie de către Fondul de garantare a asiguraţilor, cu respectarea prevederilor art. 54 din Legea nr. 246/2015;

j) conţinutul rapoartelor privind situaţia economică şi financiară a asigurătorului la care a fost desemnat administrator de rezoluţie şi intervalele de prezentare a acestora A.S.F., în calitate de autoritate de rezoluţie;

k) onorariul cuvenit Fondului de garantare pentru exercitarea mandatului de administrator de rezoluţie;

l) alte dispoziţii în aplicarea mandatului administratorului de rezoluţie.

(4) Decizia A.S.F. de desemnare a administratorului de rezoluţie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. - (1) Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară de desemnare a administratorului de rezoluţie, inclusiv a Fondului de garantare a asiguraţilor, constituie titlu executoriu, conform art. 140 alin. (1) din Legea nr. 246/2015.

(2) împotriva deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară de desemnare a administratorului de rezoluţie, asigurătorul sau orice persoană care se consideră vătămată prin decizie poate face contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, conform art. 138 alin. (1) şi art. 139 alin. (1) din Legea nr. 246/2015.

Art. 41. - Misiunea Fondului de garantare, desemnat în calitate de administrator de rezoluţie, este de a lua toate măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor rezoluţiei şi de a pune în aplicare măsurile de rezoluţie, dispuse prin decizia A.S.F. de desemnare a administratorului de rezoluţie.

Art. 42. - (1) Fondul de garantare, desemnat în calitate de administrator de rezoluţie, îşi îndeplineşte atribuţiile şi competenţele de rezoluţie, dispuse de A.S.F., cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în decizia de desemnare.

(2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1), directorul general al Fondului de garantare întocmeşte o notă de fundamentare, ţinând seama de volumul activităţilor desfăşurate în mod curent, şi propune spre aprobare Consiliului de administraţie al Fondului de garantare desemnarea prin decizie a unui salariat sau a unui membru al Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, cu experienţă de cel puţin 7 ani în domeniul asigurărilor/în domeniul financiar/în instituţiile de supraveghere a acestor domenii pe posturi de conducere, ca reprezentant al Fondului de garantare în calitate de administrator de rezoluţie, precum şi, dacă este cazul, specialişti ai Fondului de garantare. Prin aceeaşi decizie se va desemna şi un înlocuitor al reprezentantului Fondului de garantare, în calitate de administrator de rezoluţie, pentru situaţiile în care acesta se află în imposibilitate temporară sau permanentă de exercitare a mandatului.

(3) Persoanele nominalizate la alin. (2) vor duce la îndeplinire atribuţiile legale, astfel cum acestea au fost stabilite prin decizia A.S.F. prin care a fost desemnat Fondul de garantare în calitate de administrator de rezoluţie.

(4) După aprobarea de către Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a persoanelor nominalizate la alin. (2), directorul general al Fondului de garantare a asiguraţilor emite decizia de desemnare a reprezentantului Fondului de garantare a asiguraţilor şi a specialiştilor acestuia, dacă este cazul, careva cuprinde date cu privire la numele reprezentantului şi al specialiştilor desemnaţi, funcţiile exercitate de aceştia, precum şi condiţiile şi limitele îndeplinirii atribuţiilor aferente administratorului de rezoluţie, cu respectarea dispoziţiilor, a termenelor şi a condiţiilor prevăzute în decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară de desemnare a Fondului de garantare a asiguraţilor, în calitate de administrator de rezoluţie.

(5) După emiterea deciziei directorului general al Fondului de garantare a asiguraţilor de desemnare a reprezentantului şi a specialiştilor acestuia, Fondul de garantare a asiguraţilor este obligat să-i asigure pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile. Plafonul minim de asigurare profesională se stabileşte prin decizia Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a asiguraţilor, iar prima de asigurare este plătită din disponibilităţile Fondului de rezoluţie pentru asigurători, urmând a fi recuperată de la asigurătorul supus rezoluţiei, în conformitate cu art. 59 coroborat cu art. 72 din Legea nr. 246/2015.

Art. 43. - Onorariul cuvenit Fondului în calitate de administrator de rezoluţie se va stabili de către A.S.F. prin decizia de desemnare având ca punct de referinţă remuneraţia avută de conducerea asigurătorului supus rezoluţiei şi se va plăti din activele asigurătorului supus rezoluţiei. Onorariul este perceput de Fondul de garantare a asiguraţilor, ca administrator al Fondului de rezoluţie pentru asigurători, conform art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor coroborat cu art. 2 pct. 2 şi art. 49 ultima teza din Legea nr. 246/2015.

Art. 44. - (1) Fondul de garantare, în calitate de administrator de rezoluţie, dispune de toate competenţele acţionarilor şi ale organului de conducere al asigurătorului supus rezoluţiei, competenţe care se exercită sub controlul A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie.

(2) Pe perioada rezoluţiei, administratorul de rezoluţie preia integral atribuţiile de administrare şi de conducere ale asigurătorului.

(3) în cazul în care Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât suspendarea drepturilor de vot ale unora sau mai multor acţionari semnificativi la societatea de asigurare/reasigurare, pentru întrunirea valabilă a adunării generale se convoacă acţionarii al căror exerciţiu al drepturilor de vot nu este suspendat, majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv pentru adoptarea hotărârilor fiind raportată, în acest caz, la totalul capitalului social deţinut de acţionarii cu drept de vot

(4) în aplicarea dispoziţiilor alin. (1), Autoritatea de Supraveghere Financiară poate decide, ţinând seama de circumstanţele concrete care au determinat aplicarea măsurilor de rezoluţie, încetarea mandatului organelor de conducere/persoanelor semnificative, după caz, administratorul de rezoluţie preluând integral atribuţiile de administrare şi de conducere ale asigurătorului supus rezoluţiei.

(5) Măsura încetării este instituită prin retragerea aprobării persoanelor semnificative/organelor de conducere, după caz, de către A.S.F., aceasta urmând a actualiza decizia de desemnare a administratorului de rezoluţie, în sensul completării mandatului acordat acestuia.

(6) Fondul de garantare a asiguraţilor, în calitatea sa de administrator de rezoluţie care aplică măsurile de rezoluţie dispuse de A.S.F., prin decizia de desemnare, nu va putea fi sancţionat sau obligat la plata oricăror cheltuieli de judecată, amenzi, daune sau a oricăror sume, de către instanţa de judecată sau de altă autoritate, pentru fapte sau omisiuni imputabile asigurătorului supus rezoluţiei.

Art. 45. - (1) Fondul de garantare, în calitate de administrator de rezoluţie, are următoarele atribuţii şi competenţe;

a) ducerea la îndeplinire a măsurilor şi/sau dispoziţiilor A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, la termenele şi în condiţiile prevăzute în decizia de desemnare;

b) după numirea sa, analizarea activităţii asigurătorului supus rezoluţiei şi întocmirea unui raport detaliat referitor la situaţia economică şi financiară a acestuia, cu precizarea inclusiv a cauzelor care au condus la aplicarea măsurilor de rezoluţie şi menţionarea persoanelor culpabile în acest sens, precum şi a existenţei premiselor angajării răspunderii acestora conform art. 44 lit. e) din Legea nr. 246/2015; raportul întocmit va preciza şi măsurile ce urmează a fi întreprinse de către Fondul de garantare a asiguraţilor, în calitate de administrator de rezoluţie, precum şi posibilităţile reale şi operative de rezoluţie a asigurătorului sau, după caz, motivele care împiedică atingerea scopului procedurii de rezoluţie;

c) întocmirea rapoartelor periodice dacă au fost stabilite prin decizia A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie;

d) ducerea la îndeplinire a demersurilor necesare pentru îndeplinirea măsurilor de rezoluţie prevăzute de lege;

e) conducerea activităţii asigurătorului, în vederea asigurării continuităţii funcţiilor critice;

f) îndeplinirea oricăror altor dispoziţii ale A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, necesare asigurării apărării drepturilor şi intereselor legitime ale asiguraţilor.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) se întocmeşte şi se transmite în termen de cel mult 50 de zile lucrătoare de la data desemnării administratorului de rezoluţie. La cererea administratorului de rezoluţie şi pentru motive temeinice, durata prevăzută pentru întocmirea şi transmiterea raportului către A.S.F. poate fi prelungită, o singură dată, cu cel mult 30 de zile lucrătoare.

(3) Rapoartele periodice prevăzute la alin. (1) lit. c) cuprind o analiză asupra evoluţiei aplicării măsurilor de rezoluţie stabilite prin decizia A.S.F.

(4) Rapoartele prevăzute la alin. (1) pct. b) şi c) se prezintă conducerii executive a Fondului de garantare de către reprezentantul Fondului de garantare a asiguraţilor şi se supun spre avizare Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a asiguraţilor. După avizarea acestora de către Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a asiguraţilor, acestea se prezintă în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, care poate adopta măsuri, în consecinţă.

Art. 46. - (1) în vederea atingerii obiectivelor rezoluţiei, Fondul de garantare a asiguraţilor, în calitatea sa de administrator de rezoluţie, poate lua una sau unele dintre următoarele măsuri de rezoluţie, fără a se limita la acestea:

a) majorarea capitalului social al asigurătorului supus rezoluţiei;

b) modificarea structurii acţionariatului asigurătorului supus rezoluţiei;

c) preluarea controlului asigurătorului supus rezoluţiei de către asigurători cu o soliditate financiară adecvată.

(2) în situaţia aplicării unor măsuri de rezoluţie, Fondul de garantare, în calitate de administrator de rezoluţie, trebuie să ţină cont de obiectivele rezoluţiei prevăzute de art. 40 din Legea nr. 246/2015 şi să decidă asupra acelor măsuri care permit realizarea în cel mai înalt grad a obiectivelor relevante pentru fiecare situaţie în parte,

(3) Atunci când se urmăresc obiectivele prevăzute de art. 40 din Legea nr. 246/2015, Fondul de garantare, în calitate de administrator de rezoluţie, încearcă să reducă la minimum costul rezoluţiei şi să evite distrugerea valorii, cu excepţia cazului îh care acestea nu permit realizarea obiectivelor rezoluţiei.

(4) Orice măsuri impuse asigurătorului supus rezoluţiei de către Fondul de garantare a asiguraţilor, în calitate de administrator de rezoluţie, trebuie să fie proporţionale cu gravitatea şi amplitudinea deficienţelor şi vor ţine seama de efectul măsurilor asupra activităţii economice a asigurătorului, asupra stabilităţii acestuia şi asupra capacităţii sale de a contribui la economie.

(5) Orice măsuri impuse asigurătorului supus rezoluţiei de către Fondul de garantare a asiguraţilor, în calitate de administrator de rezoluţie, vor urmări reducerea la minim a costurilor rezoluţiei şi tratamentul echitabil al creditorilor aparţinând aceleiaşi categorii.

(6) Dacă situaţia specifică impune tratamentul diferit al creditorilor din aceeaşi categorie, acesta trebuie justificat prin prisma interesului public, fără a avea un caracter discriminatoriu.

Art. 47. - În situaţia în care A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, consideră că măsurile cuprinse în rapoartele prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. b) şi c) ce urmează a fi întreprinse de Fondul de garantare, în calitatea sa de administrator de rezoluţie, sunt incomplete, poate face recomandări concrete sau poate lua orice altă măsură pe care o consideră necesară şi adecvată, ţinând cont de gravitatea deficienţelor. A.S.F. va emite o decizie în acest sens pe care o va comunica, în timp util, Fondului de garantare a asiguraţilor.

Art. 48. - (1) Fondul de garantare, în calitatea sa de administrator de rezoluţie, are acces nerestricţionat, pe întreaga perioadă de derulare mandatului acordat, în toate sediile şi locaţiile asigurătorului supus rezoluţiei şi la toate activele, evidenţele, conturile şi alte înregistrări şi deţine controlul asupra acestora.

(2) Administratorul de rezoluţie poate angaja/contracta persoane, cum ar fi auditori, avocaţi, evaluatori, consultanţi/specialişti în domeniu, alţi experţi autorizaţi independenţi, care să îl sprijine În îndeplinirea atribuţiilor sale şi poate delega în acest sens sarcini specifice în conformitate cu instrucţiunile date de Fondul de garantare, în calitate de administrator al Fondului de rezoluţie pentru asigurători, şi A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie.

(3) Orice cheltuieli suportate de către Fondul de garantare, în calitate de administrator de rezoluţie, în vederea exercitării mandatului şi îndeplinirii măsurilor de rezoluţie, se achită din disponibilităţile Fondului de rezoluţie, administrat de Fondul de garantare, şi urmează a fi recuperate integral de la asigurătorul supus rezoluţiei.

Art. 49. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, Fondul de garantare, în calitatea sa de administrator de rezoluţie, este ţinut să răspundă de modul de îndeplinire a mandatului primit, conform măsurilor şi dispoziţiilor stabilite de A.S.F. prin decizia de desemnare a acestuia în calitate de administrator de rezoluţie.

(2) A.S.F., în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, poate dispune oricând în cursul procedurii de rezoluţie înlocuirea administratorului de rezoluţie, dacă se constată că activitatea acestuia poate conduce la situaţii care sunt de natură să prejudicieze drepturile creditorilor de asigurări.

Art. 50. - Încetarea calităţii de administrator de rezoluţie are loc în următoarele cazuri:

a) prin revocarea deciziei de numire a administratorului de rezoluţie de către A.S.F.;

b) prin înlocuirea acestuia, în conformitate cu art. 52 din Legea nr. 246/2015.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Fondul de garantare a asiguraţilor în calitate de acţionar unic al instituţiei-punte

 

Art. 51. - (1) Fondul de garantare poate fi autorizat de A.S.F. să fie acţionar unic al unei instituţii-punte, conform prevederilor art. 89 alin. (2) din Legea nr. 246/2015, având obligaţia, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, de a asigura toate operaţiunile necesare constituirii şi funcţionării instituţiei-punte.

(2) Decizia A.S.F. referitoare la constituirea instituţiei-punte se bazează pe analiza viabilităţii instituţiei-punte, ţinând seama de obiectivele prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 246/2015, în funcţie de natura şi de circumstanţele proprii fiecărui caz.

(3) în aplicarea dispoziţiilor art. 106 din Legea nr. 246/2015, instituţia-punte se poate constitui ca societate pe acţiuni cu acţionar unic. Fondul de garantare poate fi unic acţionar al instituţiei-punte. Îndeplinirea criteriilor stabilite de art. 23 din Legea nr. 237/2015 şi a normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea acestei dispoziţii, privitoare la acţionari, se prezumă atunci când Fondul de garantare a asiguraţilor este numit acţionar unic al instituţiei-punte.

Art. 52. - (1) în vederea obţinerii autorizaţiei de constituire, Fondul de garantare va depune la A.S.F., în principal, documentele solicitate de A.S.F. prin reglementările emise în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 246/2015.

(2) A.S.F. va elibera Fondului de garantare în calitate de acţionar unic o autorizaţie de constituire a instituţiei-punte, conform reglementărilor emise în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 246/2015.

(3) A.S.F poate stabili, după caz, ca instituţia-punte să încheie contracte prin care transferă o parte/toate activele, drepturile sau obligaţiile asigurătorului supus rezoluţiei către o terţă parte şi condiţiile în care se realizează acest transfer şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească terţa parte.

(4) A.S.F. poate stabili, după caz, modalităţile în care instituţia-punte poate obţine aport de capital sau altă modalitate de susţinere financiară, inclusiv prin Fondul de rezoluţie, cu respectarea cadrului legal privind ajutorul de stat.

Art. 53. - (1) După primirea deciziei A.S.F. prin care a fost desemnat Fondul de garantare a asiguraţilor ca acţionar unic al instituţiei-punte şi a autorizaţiei de constituire, Fondul va depune documentaţia necesară înmatriculării în registrul comerţului, în regim de urgenţă, la oficiul registrului comerţului. Înmatricularea acesteia în registrul comerţului se face în termen de 24 de ore de la depunerea documentelor la oficiul registrului comerţului, conform art. 108 alin. (1) din Legea nr. 246/2015.

(2) Cu respectarea termenului prevăzut de art. 108 alin. (2) din Legea nr. 2462015, Fondul de garantare a asiguraţilor va depune la registrul comerţului documente care atestă vărsarea integrală a capitalului social. Documentele sunt depuse în copie şi cuprind şi un extras de cont privind vărsarea integrală a capitalului social.

Art. 54. - După înmatricularea în registrul comerţului a instituţiei-punte, Fondul de garantare a asiguraţilor va proceda conform prevederilor art. 109 din Legea nr. 246/2015.

Art. 55. - (1) Activitatea Fondului de garantare ca acţionar unic al instituţiei-punte va fi evidenţiată distinct în contabilitatea acestuia.

(2) Cheltuielile specifice activităţii Fondului de garantare ca acţionar unic al instituţiei-punte se suportă de către Fondul de rezoluţie pentru asigurători.

(3) Finanţarea necesară instituţiei-punte este asigurată de Fondul de rezoluţie pentru asigurători.

Art. 56. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 57. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2016.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

RAPORTARE

privind contribuţia datorată şi virată la Fondul de rezoluţie pentru luna …………..

 

Denumirea societăţii: …………………….

Sediul: str. ……………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., sectorul/judeţul  …………………….

Persoana de contact  …………………….

Telefon  ……………………., e-mail  …………………….

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Specificaţii

Total cumulat de la începutul anului*)

Din care pentru luna de raportare**)

Numărul şi data documentului de plată***)

0

1

2

3

4

1.

Prime brute încasate din asigurări directe:

 

 

 

- asigurări generale

 

 

X

- asigurări de viaţă

 

 

 

2.

Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru:

X

 

X

- asigurări generale

 

- asigurări de viaţă

 

3.

Contribuţie datorată la Fondul de rezoluţie pentru:

 

 

X

- asigurări generale

 

 

X

- asigurări de viaţă

 

 

X

4.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate

 

 

X

5.

Suma virată - total, din care:

 

 

 

6.

- aferentă contribuţiei datorate la Fondul de rezoluţie:

 

 

 

- asigurări generale

 

 

 

- asigurări de viaţă

 

 

 

7.

- aferentă dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate

 

 

 

 

Subsemnatul, ……………………., în calitate de …………………….(conducător executiv), cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Fondului.

 

Numele şi prenumele ……………………. (cu majuscule)

Semnătura …………………….

Ştampila societăţii


*) În coloana 2 se înscriu primele brute încasate, cumulate de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea.

**) În coloana 3 se înscriu primele brute încasate aferente lunii pentru care se face raportarea.

***) Ori de câte ori se efectuează viramente se va transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care: aferentă contribuţiei datorate la Fond, aferentă dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate, şi lună pentru care se efectuează viramentul.

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUAŢIA RECTIFICATIVĂ

privind contribuţia datorată şi virată la Fondul de rezoluţie pentru luna  …………..

 

Denumirea societăţii: …………………….

Sediul: str. ……………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., sectorul/judeţul  …………………….

Persoana de contact  …………………….

Telefon  ……………………., e-mail  …………………….

 

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Specificaţii

Suma raportată iniţial*)

Suma rectificată**)

Diferenţa

+/-

Numărul şi data documentului de plată***)

0

1

2

3

4 (3-2)

5

1.

Prime brute încasate din asigurări directe:

 

 

 

X

- asigurări generale

 

 

 

- asigurări de viaţă

 

 

 

2.

Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru:

 

 

X

X

- asigurări generale

 

 

- asigurări de viaţă

 

 

3.

Contribuţia datorată Fondului de rezoluţie pentru:

 

 

 

X

- asigurări generale

 

 

 

- asigurări de viaţă

 

 

 

4.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate

 

 

 

X

5.

Suma virată - total, din care:

 

 

 

 

6.

- aferentă contribuţiei datorate la Fondul de rezoluţie pentru:

 

 

 

 

- asigurări generale

 

 

 

 

- asigurări de viaţă

 

 

 

 

7.

- aferentă dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate

 

 

 

 

 

Subsemnatul, ……………………., în calitate de …………………….(conducător executiv), cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Fondului.

 

Numele şi prenumele ……………………. (cu majuscule)

Semnătura …………………….

Ştampila societăţii


*) În coloana 2 se înscrie valoarea iniţială declarată a primei brute încasate, aferentă lunii pentru care se face rectificarea.

**) În coloana 3 se înscrie valoarea rectificată a primei brute încasate, aferentă lunii pentru care se face rectificarea.

***) Ori de câte ori se efectuează viramente se va transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care: aferentă contribuţiei datorate la Fond, aferentă dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate, şi luna pentru care se efectuează viramentul.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.