MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 81/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 81         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 3 februarie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

123. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3) şi ale art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 13 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.

(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Societăţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(8) Societăţile menţionate la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună, de asemenea, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informaţiilor comparative, raportările contabile anuale conţin informaţii comparative retratate. În acest caz, informaţiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile.

(6) Prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, se aplică şi societăţilor ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2015.

(7) Pentru exerciţiul financiar al anului 2015, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2015 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) începând cu exerciţiul financiar al anului 2016, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2015 ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Art. 5. - (1) Pentru scopuri contabile, entităţile pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, în condiţiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 sau 3, după caz. Anexele nr. 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Entităţile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor legii contabilităţii.

(4) La întocmirea, de către entităţile prevăzute la alin. (2), a situaţiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 6. - (1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de legea contabilităţii se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

Art. 7. - Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.

Art. 8. - (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în condiţiile prevăzute la art. 6.

Art. 9. - (1) Se aprobă structura formularelor „Date informative” (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Situaţiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoţite de formularele prevăzute la alin. (1).

Art. 10.-(1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv  Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie având în vedere pe lângă reglementările aplicabile acestora şi prevederile generale cuprinse la pct. 1.1.4 şi 1.1.5 din anexa nr. 1.

(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile generale cuprinse Sa pct. 1.1.3 din anexa nr. 1.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2016.

Nr. 123.

 

ANEXA Nr. 1

 

Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

 

I. Prevederi generale

1.1. (1) Entităţile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare

(2) în scopul asigurării comparabilităţii informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare anuale, informaţiile raportate în coloana corespunzătoare exerciţiului financiar precedent celui de raportare se determină având în vedere, pe de o parte, Planul de conturi general cuprins în reglementările contabile menţionate la alin. (1) şi, pe de altă parte, necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificaţie cu cei raportaţi în coloana corespunzătoare exerciţiului financiar de raportare (exerciţiul financiar al anului 2015).

1.2. Entităţile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

1.3. (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ prescurtat şi contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea.

(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice, precum şi persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, reglementările prevăzute la alin. (1) se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

1.4. (1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţii financiare anuale, în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(2) Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepţia situaţiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS, vor fi însoţite de formularul „Date informative” şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară.

1.5. (1) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituţiile de credit şi de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit reglementărilor contabile emise de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, au componentele prevăzute de Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, distinct de situaţiile financiare anuale. Raportările contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoţite de formularul „Date informative” şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară. Formatul electronic al raportării contabile anuale la 31 decembrie conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, precum şi al declaraţiei de inactivitate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

(3) Pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepţia celor menţionate la alin. (1), formatul electronic al situaţiilor financiare anuale conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

1.6. (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile, au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, în condiţiile prevăzute de ordin.

(3) Erorile contabile constatate după depunerea situaţiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

1.7. Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

1.8. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.

(2) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată. În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.

(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanţ”, respectiv „Bilanţ prescurtat” cu datele prevăzute la alin. (1) şi (2) sau completarea formularelor cuprinse în situaţiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere şi de subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

(5) Societăţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

1.9. (1) Situaţiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.

(2) Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

1.10. (1) Potrivit art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, însoţite de documentele prevăzute de lege.

(2) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Entităţile pot depune situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvemare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate potrivit legii.

(4) Fişierele zip. ataşate situaţiilor financiare anuale nu vor conţine parolă.

II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

A. Pentru entităţile care aplici Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1,802/2014, cu modificările şi completările ulterioare

2.1. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

1. bilanţ prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.

2.2. Entităţile care la data bilanţului nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

1. bilanţ prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;

3. note explicative la situaţiile financiare anuale.

Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.

2.3. Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 50, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

1. bilanţ (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;

2. cont de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;

3. situaţia modificărilor capitalului propriu;

4. situaţia fluxurilor de trezorerie;

5. notele explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.

2.4. În vederea raportării unitare a informaţiilor, bilanţul/bilanţul prescurtat va purta simbolul „cod 10”, iar contul de profit şi pierdere/contul prescurtat de profit şi pierdere simbolul „cod 20”.

2.5. În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau în formatul aplicabil microentităţilor.

2.6. (1) Pentru exerciţiul financiar al anului 2015, entităţile întocmesc situaţii financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 2.1,2.2 sau 2.3, după caz, se efectuează numai pe baza balanţei de verificare încheiate la data de 31 decembrie 2015. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferii de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2016.

(3) începând cu exerciţiul financiar al anului 2016, entităţile care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale cu respectarea prevederilor pct. 12-14 din reglementările respective.

(4) Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Respectivele situaţii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

(5) Sunt supuse auditului şi situaţiile financiare anuale ale entităţilor mici care, pe baza balanţei de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2015, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

(6) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile prevăzute la alin. (5) pe baza balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2016.

2.7. (1) Prevederile de mai sus referitoare la situaţiile financiare anuale se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.

(2) în cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi” şi 482 „Decontări între subunităţi” se transferă în contul 461 „Debitori diverşi”/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi7analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

(3) în situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

2.8. Notele explicative cuprinse în capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale” din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile cerute de capitolul respectiv.

2.9. (1) Entităţile înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere”, la rândul 23 „Salarii şi indemnizaţii”, respectiv în formularul „Contul prescurtat de profit şi pierdere”, la rândul 04, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

(2) La rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Pentru societăţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.236/2012, cu modificările şi completările ulterioare

2.10. Entităţile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc şi publică, conform prevederilor art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, situaţii financiare anuale individuale întocmite în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

2.11. (1) Prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, se aplică şi societăţilor ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2015.

(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru exerciţiul financiar al anului 2015, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2015 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2015 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate prin retratare, potrivit prevederilor IFRS, stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale, precum şi a raportării contabile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

2.12. (1) Entităţile prevăzute la pct. 2.10 au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1) entităţile prevăzute la pct. 2.11 depun şi o situaţie cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Situaţia menţionată la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

2.13. Situaţiile financiare anuale se auditează potrivit legii.

2.14. în vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, societăţile menţionate la pct. 2.10 folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

III Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

3.1. (1) Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

(2) Cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul său domiciliul în străinătate, depun situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Acelaşi termen se aplică şi pentru depunerea situaţiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la ari 6 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situaţiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

3.2. (1) Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţii financiare anuale întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Situaţiile financiare anuale întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepţia situaţiilor financiare anuale întocmite de societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.

3.3. (1) Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.

(2) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales.

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi înştiinţarea prevăzută la alin. (2) se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declaraţiei de inactivitate şi a înştiinţării menţionate în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi înştiinţarea prevăzută la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entităţii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa şi numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerţului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social,

(5) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiei menţionate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

(6) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a înştiinţării menţionate la alin. (2) se efectuează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele nou-înfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.

(7) Prevederile de la alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.

3.4. Nedepunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declaraţiei sau a înştiinţării, după caz, menţionate la pct. 3.1 şi 3.3, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.5. Potrivit art. 29 şi 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

IV. Completarea situaţiilor financiare anuale

A. Completarea situaţiilor financiare anuale de către entităţile ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale fi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Completarea situaţiilor financiare anuale de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la cap. V din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionala de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.236/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

V. NOMENCLATOR - forme de proprietate

 

Codul

Denumirea

10

PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăţi cu capital integral de stat

13

Institute naţionale de cercetare-dezvoltare

14

Companii şi societăţi naţionale1

15

Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin capitalul social

16

Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii autonome

20

PROPRIETATE MIXTĂ 2 (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi peste 50%)

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin

22

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin

23

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton

24

Societăţi cu capital de stat şi privat străin

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)

25

Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin

26

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin

27

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton

28

Societăţi cu capital de stat şi privat străin

29

Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)

31

Societăţi în nume colectiv

32

Societăţi în comandită simplă

33

Societăţi în comandită pe acţiuni

34

Societăţi pe acţiuni

35

Societăţi cu răspundere limitată

36

Societăţi agricole

37

Societăţi cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative meşteşugăreşti

43

Cooperative şi asociaţii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)

 

1 La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat.

2 La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat.

 

VI. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale

6.1. (1) Formatul electronic ai situaţiilor financiare anuale întocmite de entităţile cărora te sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014. cu modificările şi completările ulterioare, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

(3) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

6.2. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, societăţile care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi entităţile prevăzute la pct. 6.1, al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie

 

I. Prevederi generale

1.1. Entităţile prevăzute la art. 5 din ordin, cu excepţia celor care aplica Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în prezenta anexă se aplică şi persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, potrivit prevederilor art. 8 din ordin şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 6 din ordin.

1.3. (1) Entităţile prevăzute la pct. 1.1. şi 1.2. pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili.

(2) La depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

1.4. (1) în cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi” şi 482 «Decontări între subunităţi” se transferă în contul 461 „Debitori diverşi/analitic distinct sau 462 «Creditori diverşi7analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.

(2) în situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie

2.1. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă;

b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă;

c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la ordin;

d) Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzuta la pct. 8 din anexa nr. 4 la ordin.

2.2. Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, „Date informative” şi „Situaţia activelor imobilizate”, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

2.3. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii

2.4. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată. În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.5. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, precum şi al declaraţiei prevăzute la pct. III. 3.3 alin. (1) din prezenta anexă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţiilor financiare anuale simplificate.

2.7. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvemare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.

2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere acelaşi nomenclator privind formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1 la ordin.

2.11 (1) Entităţile înscriu, la rândul 23 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

(2) La rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30) din anexa nr. 4 la ordin se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1, precum şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Acelaşi termen se aplică şi pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 6 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

3.3. (1) Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.

(2) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales.

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi înştiinţarea prevăzută la alin. (2) se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declaraţiei de inactivitate şi a înştiinţării menţionate în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi înştiinţarea prevăzută la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entităţii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare):

- adresa şi numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerţului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

(5) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiei menţionate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

(6) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a înştiinţării menţionate la alin. (2) se efectuează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele nou-înfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.

(7) Prevederile de la alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.

3.4. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie sau a înştiinţării, respectiv a declaraţiei, după caz, menţionate la pct. 3.1-3.3 din prezenta anexă, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IV Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.

4.2. Structura formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10)*), prevăzut la pct. 2.1 lit. a) din prezenta anexă, este următoarea:

 

Judeţul  ……………………………..………. |_|_|

Activitatea preponderentă

Entitatea ………………………………………….

(denumire clasă CAEN) ………….………………….

Adresa: localitatea …………………………., sectorul …….,

Cod clasă CAEN ……………………………. |_|_|_|_|

str. ………………………………….….nr. ……., bl. …….,

Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată

sc. ……., ap. …….,

(denumire clasă CAEN) …………..………………….

Telefon ………………………., fax …………………………

Cod clasă CAEN  ……………………………. |_|_|_|_|

Număr din registrul comerţului ………………………………..

Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate  …………………………….|_|_|

………… ……………………………. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie ……..

 

10

 

 

- lei -

Denumirea clementului

Nr. rd.

Sold an curent la:

01 ianuarie

31 decembrie

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

 

 

 

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)

01

 

 

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

02

 

 

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

 

 

4. Fond comercial (ct. 2071 -2807)

04

 

 

5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)

05

 

 

6. Avansuri (ct. 4094)

06

 

 

TOTAL (rd. 01 la 06)

07

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

 

 

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

 

 

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

 

 

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

 

 

4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

 

 

5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931)

12

 

 

6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935)

13

 

 

7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)

14

 

 

8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917)

15

 

 

9. Avansuri (ct. 4093)

16

 

 

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

 

 

2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

 

 

3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)

20

 

 

4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

 

 

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

 

 

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

 

 

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24)

25

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI

 

 

 

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 +322 + 323 + 328 + 351 +358 + 381 +/- 388-39I - 392 -3951 - 3958 - 398)

26

 

 

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

 

 

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947- 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

 

 

4. Avansuri (ct. 4091)

29

 

 

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

 

 

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

 

 

 

l. Creanţe comerciale 1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)

31

 

 

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

 

 

3. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct. 453** - 495*)

33

 

 

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)

34

 

 

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

 

 

TOTAL (rd. 31 la 35)

36

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

 

 

 

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)

37

 

 

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595-596-598 + 5113 + 5114)

38

 

 

TOTAL (rd. 37+ 38)

39

 

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

40

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+ 36+ 39+ 40)

41

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44), din care:

42

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)

43

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 *)

44

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

 

 

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191+ 5192 + 5198)

46

 

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

47

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

 

 

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)

49

 

 

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

50

 

 

7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)

51

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52

 

 

TOTAL (rd. 45 la 52)

53

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)

54

 

 

F*

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54)

55

 

 

C-.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

56

 

 

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

57

 

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

58

 

 

4, Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

 

 

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)

60

 

 

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

61

 

 

7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)

62

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

 

 

TOTAL (rd. 56 la 63)

64

 

 

H.

PROVIZIOANE

 

 

 

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515 + 1517)

65

 

 

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

 

 

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

67

 

 

TOTAL (rd. 65 + 66 + 67)

68

 

 

I.

VENITURI ÎN AVANS

 

 

 

 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 70 + 71), din care:

69

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

70

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

71

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:

72

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)

73

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)

74

 

 

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd. 76 + 77), din care:

75

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

76

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

77

 

 

Fond comercial negativ (ct. 2075)

78

 

 

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

 

 

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL

 

 

 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

80

 

 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

81

 

 

3, Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

 

 

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

 

 

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

84

 

 

TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)

85

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

 

 

IV. REZERVE

 

 

 

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

 

 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

 

 

3, Alte rezerve (ct. 1068)

90

 

 

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

 

 

Acţiuni proprii (ct. 109)

92

 

 

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

 

 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)

SOLD C

95

 

 

 

SOLD D

96

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD C

97

 

 

 

SOLD D

98

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

99

 

 

CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)

100

 

 

Patrimoniul public (ct. 1016)

101

 

 

Patrimoniu privat (ct. 1017)

102

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)

103

 

 

 

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele …………………………….

Numele şi prenumele …………………………….

Semnătura …………………………….

Calitatea …………………………….

 

Semnătura …………………………….

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

4.3. Structura formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20)*), prevăzut la pct. 2.1 lit. b) din prezenta anexă, este următoarea:

 

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

la data de 31 decembrie ……..

 

 

20

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Perioada de raportare

An precedent

An curent

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

01

 

 

Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

 

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)

05

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

06

 

 

2.

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 +712)

Sold C

07

 

 

 

Sold D

08

 

 

3.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722 )

09

 

 

4.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

 

 

5.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

11

 

 

6.

Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

 

 

7.

Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)

13

 

 

 

- din care. venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)

14

 

 

- din care. venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

15

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

 

 

8.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601+602)

17

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

18

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

19

 

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

20

 

 

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

 

 

9.

Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:

22

 

 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 . 643 + 644)

23

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

24

 

 

10.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26-27)

25

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 +6813 + 6817)

26

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

27

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

29

 

 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

30

 

 

11.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

 

 

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

32

 

 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)

33

 

 

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

34

 

 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

 

 

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

36

 

 

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)

37

 

 

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)

38

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

 

 

- Cheltuieli (ct. 6812)

40

 

 

- Venituri (ct. 7812)

41

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 171a 20 - 21+22 + 25 + 28 + 31+39)

42

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 

 

 

 

- Profit (rd. 16 - 42)

43

- Pierdere (rd. 42 - 16)

44

 

 

12.

Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)

45

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

46

 

 

13.

14,

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

 

 

- din care. veniturile obţinute de la entităţile afiliate

48

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

 

 

15.

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

50

 

 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)

52

 

 

16.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

54

 

 

- Venituri (ct. 786)

55

 

 

17.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

56

 

 

- din care. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

57

 

 

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

58

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)

59

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

60

 

 

 

- Profit (rd. 52 - 59)

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

 

 

18.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

 

 

 

 

- Profit (rd.62 - 63)

64

 

 

- Pierdere (rd. 63 -62)

65

 

 

19.

Impozitul pe profit (ct. 691)

66

 

 

20.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

67

 

 

21.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

 

 

 

- Profit (rd. 64 - 66 - 67)

68

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); (rd. 66 + 67 - 64)

69

 

 

 

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale” se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele …………………………….

Numele şi prenumele …………………………….

Semnătura …………………………….

Calitatea …………………………….

 

Semnătura …………………………….

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

ANEXA Nr. 3

 

RAPORTĂRI CONTABILE ANUALE

întocmite la 31 decembrie de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

 

I. Prevederi generale

1.1. Entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute la art. 4 din ordin, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

1.2. (1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru data de 31 decembrie 2015, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2015 procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi obţin balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 13 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

1.3. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi f scai, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

2.1. (1) Entităţile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:

a) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4,2 din prezenta anexă;

b) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3. din prezenta anexă;

c) „Date informative” (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8 din prezenta anexă;

d) „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9 din prezenta anexă.

(2) Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”,

„Date informative” şi „Situaţia activelor imobilizate”, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare cuprinzând informaţiile determinate potrivit prevederilor IFRS.

2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.

2.3. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la

31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.4. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.

(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.

2.6. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvemare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.

2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează În lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

3.2. (1) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales.

(2) înştiinţarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format electronic. În vederea depunerii înştiinţării menţionate în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) înştiinţarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde toate datele de identificare a entităţii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa şi numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerţului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

(4) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a înştiinţării menţionate la alin. (2) se efectuează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele nou-înfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.

3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, precum şi a înştiinţării prevăzute la pct. 3.2 se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

4.2. Structura formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10)*), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a) din prezenta anexă, este următoarea:

 

Judeţul  ……………………………..………. |_|_|

Activitatea preponderentă

Entitatea ………………………………………….

(denumire clasă CAEN) ………….………………….

Adresa: localitatea …………………………., sectorul …….,

Cod clasă CAEN ……………………………. |_|_|_|_|

str. ………………………………….….nr. ……., bl. …….,

Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată

sc. ……., ap. …….,

(denumire clasă CAEN) …………..………………….

Telefon ………………………., fax …………………………

Cod clasă CAEN  ……………………………. |_|_|_|_|

Număr din registrul comerţului ………………………………..

Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate  …………………………….|_|_|

………… ……………………………. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie ……..

 

cod 10

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold an curent la:

01 ianuarie

31 decembrie

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

 

 

 

1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

01

 

 

2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)

02

 

 

3. Fond comercial (ct. 2071)

03

 

 

4. Avansuri (ct. 4094)

04

 

 

5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 206 – 2806 - 2907)

05

 

 

TOTAL (rd. 01 la 05)

06

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

 

 

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 – 2812 - 2911 - 2912)

07

 

 

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

 

 

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

 

 

4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

10

 

 

5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931)

11

 

 

6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935)

12

 

 

7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 216 – 2816 - 2916)

13

 

 

8. Avansuri (ct. 4093)

14

 

 

TOTAL (rd. 07 la 14)

15

 

 

III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)

16

 

 

IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)

17

 

 

2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

18

 

 

3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)

19

 

 

4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

20

 

 

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

21

 

 

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

22

 

 

TOTAL (rd. 17 la 22)

23

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 +15 +16+ 23)

24

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI

 

 

 

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

25

 

 

2. Active imobilizate deţinute m vederea vânzării (ct. 311)

26

 

 

3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

27

 

 

4. Produse finite şi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)

28

 

 

5. Avansuri (ct. 4091)

29

 

 

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

 

 

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

 

 

 

1. Creanţe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)

31

 

 

2. Avansuri plătite (ct. 4092)

32

 

 

3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** - 495*)

33

 

 

4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate m comun (ct. 453** - 495*)

34

 

 

5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)

35

 

 

6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)

36

 

 

7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)

37

 

 

TOTAL (rd. 31 la 37)

38

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

 

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

40

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)

41

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 43+44)

42

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *)

43

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

44

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

 

 

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

46

 

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

47

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

 

 

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)

49

 

 

6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)

50

 

 

7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451 ***)

51

 

 

8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

52

 

 

9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)

53

 

 

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale

(ct. 1623 +1626+167 + 1687 + 2693 + 2695 +421 +422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

54

 

 

TOTAL (rd. 45 la 54)

55

 

 

 

1 Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORH CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)

56

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)

57

 

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

58

 

 

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191+ 5192 + 5198)

59

 

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

60

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

61

 

 

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)

62

 

 

6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)

63

 

 

7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451***)

64

 

 

8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

65

 

 

9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)

66

 

 

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

67

 

 

TOTAL (rd. 58 la 67)

68

 

 

H.

PROVIZIOANE

 

 

 

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)

69

 

 

2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

70

 

 

TOTAL (rd. 69 + 70)

71

 

 

I.

VENITURI ÎN AVANS

 

 

 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) ( rd. 73 + 74)

72

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

73

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

74

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:

75

 

 

Sume de reluat într-o perioada de până la un an (ct. 472*)

76

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

77

 

 

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd. 79+80)

78

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

79

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai marc do un an (din ct. 478*)

80

 

 

TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)

81

 

 

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL

 

 

 

I. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

82

 

 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

83

 

 

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 2 (ct. 1027)

84

 

 

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)

SOLD C

85

 

 

 

SOLD D

86

 

 

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)

SOLD C

87

 

 

 

SOLD D

88

 

 

TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)

89

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

90

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

91

 

 

IV. REZERVE

 

 

 

1. Rezerve legale (ct. 1061)

92

 

 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

93

 

 

3. Alte rezerve (ct. 1068)

94

 

 

TOTAL (rd. 92 la 94)

95

 

 

Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de

SOLD C

96

 

 

monedă funcţională (ct. 1072)

SOLD D

97

 

 

Acţiuni proprii (ct. 109)

98

 

 

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

99

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

100

 

 

V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA

SOLD C

101

 

 

PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)

SOLD D

102

 

 

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)

SOLD C

103

 

 

 

SOLD D

104

 

 

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD C

105

 

 

 

SOLD D

106

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

107

 

 

CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 – 97 - 98 + 99 – 100 + 101 – 102 + 103 – 104 + 105 - 106- 107)

108

 

 

Patrimoniul public (ct. 1026)

109

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)

110

 

 

 

2 În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele …………………………….

Numele şi prenumele …………………………….

Semnătura …………………………….

Calitatea …………………………….

 

Semnătura …………………………….

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

4.3. Structura formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20)*), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. b), este următoarea:

 

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

la data de 31 decembrie ……..

 

cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Perioada de raportare

An precedent

An curent

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)

01

 

 

Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

 

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)

05

 

 

2.

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)

Sold C

06

 

 

 

Sold D

07

 

 

3.

Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 09 +10)

08

 

 

4.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

09

 

 

5.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

10

 

 

6.

Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)

11

 

 

7.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755)

12

 

 

8.

Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)

13

 

 

9.

Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)

14

 

 

10.

Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

15

 

 

11.

Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)

16

 

 

 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

17

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd 01 + 06 - 07 + 08 +11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)

18

 

 

12.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601+602)

19

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)

20

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

21

 

 

e) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

22

 

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

23

 

 

13.

Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26). din care:

24

 

 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

25

 

 

b) Cheltuieli privind asigurările şi proiecţia socială (ct. 645)

26

 

 

14.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)

27

 

 

a. 1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)

28

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)

29

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)

30

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

31

 

 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

32

 

 

15.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)

33

 

 

15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

34

 

 

15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

35

 

 

15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

36

 

 

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)

37

 

 

15,5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655)

38

 

 

15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)

39

 

 

15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657)

40

 

 

15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

41

 

 

15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )

42

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)

43

 

 

- Cheltuieli (ct. 6812)

44

 

 

- Venituri (ct. 7812)

45

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)

46

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

47

 

 

 

- Profit (rd. 18 - 46)

- Pierdere (rd 46-18)

48

 

 

16.

Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)

49

 

 

17.

Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate ( ct. 7612)

50

 

 

18.

Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613)

51

 

 

19.

Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)

52

 

 

20.

Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)

53

 

 

21.

Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)

54

 

 

22.

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

55

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup

56

 

 

23

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

57

 

 

24.

Venituri din investiţii financiare pe termen scurt ( ct. 7617)

58

 

 

25.

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)

59

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)

60

 

 

26.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 62 - 63)

61

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

62

 

 

- Venituri (ct. 786)

63

 

 

27.

Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)

64

 

 

28,

Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662)

65

 

 

29.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

66

 

 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup

67

 

 

30.

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

68

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)

69

 

 

PROFITUL SAL PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

70

 

 

 

- Profit (rd. 60 - 69)

- Pierdere (rd. 69 - 60)

71

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)

72

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)

73

 

 

31.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

74

 

 

- Profit (rd. 72 - 73)

- Pierdere (rd. 73 - 72)

75

 

 

32.

Impozitul pe profit curent (ct. 691)

76

 

 

33.

Impozitul pe profit amânat (ct. 692)

77

 

 

34.

Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)

78

 

 

35.

Alte impozite neprezentate la elementele de mat sus (ct. 698)

79

 

 

36.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

80

 

 

- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)

- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )

81

 

 

 

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

La rândul 25 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivii legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale” se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele …………………………….

Numele şi prenumele …………………………….

Semnătura …………………………….

Calitatea …………………………….

 

Semnătura …………………………….

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Structura formularelor „Date informative” (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) şi modul de completare a acestora

 

4.4. (1) în formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

4.5. La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

4.6. La rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30) din prezenta anexă se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

4.7. În formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere” se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor şi activelor biologice.

4.8. Structura formularului „Date informative” (cod 30)*), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c) din prezenta anexă, este următoarea:

 

DATE INFORMATIVE

la data de 31 decembrie ……..

 

cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

 

 

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total

(col. 2 + 3)

Din care:

 

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:

04

 

 

 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

 

 

 

- peste 30 de zile

06

 

 

 

- peste 90 de zile

07

 

 

 

- peste 1 an

08

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomai

13

 

 

 

- alte datorii sociale

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadenţă total (rd. 20 la 22), din care:

19

 

 

 

- restante după 30 de zile

20

 

 

 

- restante după 90 de zile

21

 

 

 

- restante după 1 an

22

 

 

 

Dobânzi restante

23

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

24

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

 

 

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 

Venituri brute din dobânzi plătite cade persoane juridice asociate9^ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

34

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*1 nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

50

 

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

51

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri11

52

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

59

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**

60

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

62

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

63

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

64

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

65

 

 

- după surse de finanţare (rd. 67 + 68), din care:

66

 

 

- din fonduri publice

67

 

 

- din fonduri private

68

 

 

- după natura cheltuielilor (rd 70 + 71), din care:

69

 

 

- cheltuieli curente

70

 

 

- cheltuieli de capital

71

 

 

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

 

 

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ci. 4094)

73

 

 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

 

 

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84). din care:

75

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:

76

 

 

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

77

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

78

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

79

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

80

 

 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi

81

 

 

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

82

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

83

 

 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86). din care:

84

 

 

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în Ici. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

85

 

 

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

 

 

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87

 

 

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +din ct. 418)

88

 

 

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

 

 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului ( din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd 92 la 96), din care:

91

 

 

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

92

 

 

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

93

 

 

- subvenţii de încasat (ct. 445)

94

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

95

 

 

alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

96

 

 

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)

97

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + clin ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

 

 

Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)

99

 

 

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 4662 + 471 + 473). (rd. 101 la 103), din care:

100

 

 

- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

101

 

 

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)

102

 

 

- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

103

 

 

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

104

 

 

- de la nerezidenţi

105

 

 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

106

 

 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114). din care:

107

 

 

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

108

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

109

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

110

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

111

 

 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

112

 

 

- acţiuni emise de nerezidenţi

113

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

114

 

 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

115

 

 

Casa în lei şi în valută (rd 117 + 118), din care:

116

 

 

 

- în lei (ct. 5311)

117

 

 

- în valută (ct. 5314)

118

 

 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 120 + 122), din care:

119

 

 

- în lei (ct. 5121), din care:

120

 

 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

121

 

 

- în valută (ct. 5124), din care:

122

 

 

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

123

 

 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 125 + 126), din care:

124

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

125

 

 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

126

 

 

Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:

127

 

 

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:

128

 

 

- în lei

129

 

 

- în valută

130

 

 

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133). din care:

131

 

 

- în lei

132

 

 

- în valută

133

 

 

Credite bancare interne pe termen scurt

(ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:

134

 

 

- în lei

135

 

 

- în valută

136

 

 

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:

137

 

 

- în lei

138

 

 

- în valută

139

 

 

Credite bancare externe pe termen scurt

(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142). din care:

140

 

 

- în lei

141

 

 

- în valută

142

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198). (rd. 144 + 145). din care:

143

 

 

- în lei

144

 

 

- în valută

145

 

 

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:

146

 

 

- în lei

147

 

 

- în valută

148

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:

149

 

 

- în lei

150

 

 

- în valută

151

 

 

Credite bancare externe pe termen lung

(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:

152

 

 

- în lei

153

 

 

- în valută

154

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:

155

 

 

- în lei

156

 

 

- în valută

157

 

 

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

158

 

 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:

159

 

 

- în lei şi exprimate în lei. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

160

 

 

- în valută

161

 

 

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

162

 

 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:

163

 

 

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în suine brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)

164

 

 

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

165

 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:

166

 

 

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

167

 

 

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)

168

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

169

 

 

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

170

 

 

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)

171

 

 

Sume datorate acţionarilor (ct. 455)

172

 

 

Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)

173

 

 

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:

174

 

 

- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

175

 

 

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) 2) (din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)

176

 

 

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

177

 

 

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269+ 509)

178

 

 

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

179

 

 

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

180

 

 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici

181

 

 

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

182

 

 

- acţiuni cotate 3)

183

 

 

- acţiuni necotate 4)

184

 

 

- părţi sociale

185