MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 93/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 93         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 februarie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

241. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

48. - Decizie privind numirea domnului Manuel Costescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

133. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate si/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora .

 

138. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru modificarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013 

 

588. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 martie 2016, domnul general de brigadă cu o stea Popescu Vasile Dănuţ trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 5 februarie 2016.

Nr. 241.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Manuel Costescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat

 

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 145/2015,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Manuel Costescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 24/2016 privind exercitarea atribuţiilor de secretar de stat la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 20 ianuarie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 8 februarie 2016.

Nr. 48.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.R 999/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5.545 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 5.546, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_CNPM

Cod_cim

Denumire produs

Formă

Concentraţie

 

Firma/ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Stare

Preţ producător

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ amănuntul  maximal cu TVA (lei)

Observaţii

„5546

 

62381001

 

ATGAM 50 mg/ ml

CONC. PT. SOL. PERF

50 mg/

ml

PFIZER ROMANIA

S.R.L.

IMUNOGLULINA ANTI- LIMFOCITE

(de cal)

Cutie x 5 fiole x 5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

L04AAQ3

Ml

 

N

9945.00

9974,99

10910,90

6 cutii

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 februarie 2016.

Nr. 133.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013

 

Având în vedere:

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 26.291 din 18 decembrie 2015;

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvemamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 123 din 6 martie 2013, se modifică după cum urmează:

„Art. 3. - (1) Pentru cheltuielile de personal, sumele se acordă pe baza copiilor de pe statele de plată şi de pe centralizatorul acestora, aferente lunii precedente celei în care se efectuează plata.

(2) Atât statele de plată, cât şi centralizatorul trebuie să fie semnate şi ştampilate, iar statele de plată vor avea menţiunea «conform cu originalul».

(3) Pentru încadrarea cheltuielilor de personal în limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar, pentru cele 5 posturi la nivel central, se acordă sume maxime până la următorul nivel:

a) 2.256, pentru funcţii de conducere, la care se adaugă indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei de 15%- 55% şi sporul pentru vechime în muncă corespunzător;

b) 2.256, pentru funcţii cu nivel de studii superioare, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător;

c) 1.196, pentru funcţii cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător.

(4) Pentru cele două posturi la nivel de filială, în vederea încadrării cheltuielilor de personal în limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar, se acordă sume maxime până la următorul nivel:

a) 1.786, pentru funcţii de conducere, la care se adaugă indemnizaţia de conducere de 15%-55% şi sporul pentru vechime în muncă corespunzător;

b) 1.786, pentru funcţii cu nivel de studii superioare, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător;

c) 1.054, pentru funcţii cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător.

(5) La sumele maxime prevăzute la alin. (3) şi (4) se adaugă sporul pentru condiţii de muncă, iar pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat se acordă un spor de 15% din salariul de bază. Suma sporurilor nu va depăşi 30% din salariul de bază.

(6) La sumele stabilite la alin. (3)-(5) se adaugă şi contribuţiile angajatorului.

(7) Sumele prevăzute la alin. (3)-(5) se acordă în limitele bugetului aprobat.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2016.

Nr. 138.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300)

„Decont de taxă pe valoarea adăugată”

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 323 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod MFP: 14.13.01.02, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 5. - Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operaţiuni în interiorul ţării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuţei corespunzătoare din programul de asistenţă pus la dispoziţie pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 6. - Decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1 se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2016.

Art. 7. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Art. 8. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mihai Gogancea-Vătăşoiu

 

Bucureşti, 1 februarie 2016.

Nr. 588.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANAF

DECONT

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ

300

 

 

 

Perioada de raportare (luna/trimestru/semestru/an) ……………………………….

Anul ………………

 

Temeiul legal pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată după anularea rezervei verificării ulterioare:

- art. 105 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

 

Cod de identificare fiscală

RO

 

 

Denumire

 

Domiciliu fiscal

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Strada

 

Cod poştal

 

Număr

 

Bloc

 

Scara

 

Etaj

 

Ap

 

Telefon

 

Fax

 

Email

 

Cont bancar

Banca

 

Cont

 

 

PRO RATA DE DEDUCERE %

 

 

 

 

 

 

 

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ COLECTATĂ

- lei -

Denumire indicatori Valoare TVA

COMERŢ INTRACOMUNITAR ŞI ÎN AFARA UE

 

 

1

Livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin.(2) lit. a) şi d) din Codul fiscal

 

 

2

Regularizări livrări intracomunitare scutite conform art. 294 alin.(2) lit. a) şi d) din Codul fiscal

 

 

3

Livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care locul livrării/locul prestării este în afara României (în UE sau în afara UE), precum şi livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin.(2) lit. b) şi c) din Codul fiscal, din care:

 

 

3.1

Prestări de servicii intracomunitare care nu beneficiază de scutire în statul membru în care taxa este datorată

 

 

4

Regularizări privind prestările de servicii intracomunitare care nu beneficiază de scutire în statul membru în care taxa este datorată

 

 

5

Achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:

 

 

5.1

Achiziţii intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitară

 

 

6

Regularizări privind achiziţiile intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă)

 

 

7

Achiziţii de bunuri, altele decât cele de la rd.5 şi 6, şi achiziţii de servicii pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:

 

 

7.1

Achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă)

 

 

8

Regularizări privind achiziţiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă)

 

 

LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII ÎN INTERIORUL ŢĂRII ŞI EXPORTURI

9

Livrări de bunuri şi prestări de servicii, taxabile cu cota 20%

 

 

10

Livrări de bunuri şi prestări de servicii, taxabile cu cota 9%

 

 

11

Livrări de bunuri şi prestări de servicii, taxabile cu cota 5%

 

 

12

Achiziţii de bunuri şi servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:

 

 

12.1

Achiziţii de bunuri şi servicii, taxabile cu cota 20%

 

 

12.2

Achiziţii de bunuri, taxabile cu cota 9%

 

 

12.3

Achiziţii de bunuri, taxabile cu cota 5%

 

 

13

Livrări de bunuri şi prestări de servicii supuse măsurilor de simplificare (taxare inversă)

 

 

14

Livrări de bunuri şi prestări de servicii scutite cu drept de deducere, altele decât cele de la rd. 1-3

 

 

15

Livrări de bunuri şi prestări de servicii scutite fată drept de deducere

 

 

16

Regularizări taxă colectată

 

 

17

TOTAL TAXĂ COLECTATĂ (sumă de la rd. l până la rd.16, cu excepţia celor de la rd. 3.1,5.1,7.1.12.1,12.2.12.3)

 

 

 

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ DEDUCTIBILĂ

- lei -

Denumire indicatori Valoare TVA

ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE DE BUNURI ŞI ALTE ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII IMPOZABILE ÎN ROMÂNIA

18

Achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:

 

 

18.1

Achiziţii intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea

 

 

19

Regularizări privind achiziţiile intracomunitare bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă)

 

 

20

Achiziţii de bunuri, altele decât cele de la rd.l8 şi 19, şi achiziţii de servicii pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:

 

 

20.1

Achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă)

 

 

21

Regularizări privind achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă)

 

 

ACHIZIŢII DE BUNURI/SERVICII ÎN INTERIORUL ŢÂRII ŞI IMPORTURI, ACHIZIŢII 1NTRACOMUNITARE SCUTITE SAU NEIMPOZABILE

22

Achiziţii de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 20%. altele decât cele de la rd.25

 

 

23

Achiziţii de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 9%

 

 

24

Achiziţii de bunuri şi servicii, taxabile cu cota de 5%

 

 

25

Achiziţii de bunuri şi servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă) ), din care:

 

 

25.1

Achiziţii de bunuri şi servicii, taxabile cu cota 20%

 

 

25.2

Achiziţii de bunuri, taxabile cu cota 9%

 

 

25.3

Achiziţii de bunuri, taxabile cu cota 5%

 

 

26

Achiziţii de bunuri şi servicii scutite de taxă sau neimpozabile, din care :

 

 

26.1

Achiziţii de servicii intracomunitare scutite de taxă

 

 

27

TOTAL TAXĂ DEDUCTIBILĂ (sumă de la rd.l8 până la rd.25, cat excepţia celor de la rd. 18.1,20.1,25.1,25.2,25.3)

 

 

28

SUB-TOTAL TAXĂ DEDUSĂ CONFORM ART. 297 ŞI ART. 298 SAU ART. 300 SI ART. 298 DIN CODUL FISCAL

 

 

29

TVA efectiv restituită cumpărătorilor străini, inclusiv comisionul unităţilor autorizate

 

 

30

Regularizări taxă dedusă

 

 

31

Ajustări conform pro-rata / ajustări pentru bunurile de capital

 

 

32

TOTAL TAXĂ DEDUSĂ (rd.28+rd.29+rd.30+rd.31)

 

 

 

REGULARIZĂRI CONFORMĂRI. 303 DIN CODUL FISCAL

- lei -

Denumire indicatori TVA

33

Suma negativă a TVA în perioada de raportare (rd.32-rd.17)

 

34

Taxa de plată în perioada de raportare (rd.17-rd.32)

 

35

Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd.41 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate până la data depunerii decontului de TVA

 

36

Diferenţe de TVA de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizie comunicată şi neachitate până la data depunerii decontului de TVA

 

37

TVA de plată cumulat (rd.34+rd.35+rd.36)

 

38

Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedentă pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd.42 din decontul perioadei fiscale precedente)

 

39

Diferenţe negative de TVA stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizie comunicată până la data depunerii decontului de TVA

 

40

Suma negativă a TVA cumulate (rd.33+rd.38+rd 39)

 

41

Sold TVA de plată la sfârşitul perioadei de raportare (rd.37-rd.40)

 

42

Soldul sumei negative de TVA la sfârşitul perioadei de raportare (rd.40-rd.37)

 

 

Cod CAEN al activităţii preponderente efectiv desfăşurate în perioada de raportare :

 

 

 

            Aţi efectuat următoarele operaţiuni pentru care se aplică taxarea inversă, în conformitate cu prevederile art. 331 din Codul fiscal, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare ?

 

- livrare de cereale şi plante tehnice

Da  

Nu  

 

 

 

- livrare de telefoane mobile

Da  

Nu  

 

 

 

- livrare de dispozitive cu circuite integrate înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final

Da  

Nu  

 

 

 

- livrare de console de jocuri, tablete PC şi laptopuri

Da  

Nu  

 

 

 

Solicitaţi rambursarea soldului sumei negative de TVA ?

Da  

Nu  

 

 

 

 

FACTURI EMISE DUPĂ INSPECŢIA FISCALĂ conform art. 330 alin. (3) din Codul fiscal

- lei -

Număr total facturi emise

Total bază de impozitare

Total TVA aferentă

 

 

 

 

FACTURI PRIMITE DUPĂ INSPECŢIA FISCALĂ, conform pct. 108 alin. (6) din titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

 - lei -

Număr total facturi primite

Total bază de impozitare

Total TVA aferentă

 

 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND TĂXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ NEEXIGIBILĂ SAU NEDEDUCTIBILĂ

- lei -

SOLDUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ AFERENTĂ OPERAŢIUNILOR REALIZATE INCLUSIV ÎN ALTE PERIOADE DE RAPORTARE

 

 

Valoare

TVA

A.

Livrări de bunuri şi prestări de servicii realizate a căror TVA aferentă a rămas neexigibilă, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării sistemului TVA la încasare, din care:

 

 

A1.

Livrări de bunuri şi prestări de servicii realizate în ultimele 6 luni/2 trimestre calendaristice

 

 

B.

Achiziţii de bunuri şi servicii realizate pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferentă, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării art. 297 alin.(l) şi (2) din Codul fiscal, din care:

 

 

B1.

Achiziţii de bunuri şi servicii realizate în ultimele 6 luni/2 trimestre calendaristice

 

 

 

Prezenta declaraţie constituie titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

 

Nume. prenume

 

 

Semnătura

Funcţie

 

 

Loc rezervat organului fiscal

 

Număr de înregistrare

 

Data înregistrării

 

 

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

 

Cod MFP: 14.13.01.02

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

pentru completarea formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

 

Formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugat㔠se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal).

Persoanele impozabile care conduc evidenţa contabilă, potrivit legii, pentru operaţiunile realizate pe bază de contract de asociere în participaţiune declară inclusiv datele şi informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operaţiuni.

Formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugat㔠se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal;

b) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal;

c) semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal şi ale pct. 103 alin. (4) din titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (Normele metodologice),

d) anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevăzute la pct. 103 alin. (6) din Normele metodologice şi de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal şi ale pct. 103 alin. (4) din Normele metodologice;

e) până la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele două luni ale aceluiaşi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a două lună a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a două a trimestrului, dar va cuprinde şi operaţiunile realizate în prima lună a acestuia, în situaţia în care exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în prima sau în a treia lună a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile lit. a).

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal depun formularul (300) .Decont de taxă pe valoarea adăugat㔠în format PDF, cu fişier XML ataşat, la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Formularele se completează cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea „Asistenţă contribuabili” sau secţiunea „Declaraţii electronice”.

 

ATENŢIE !

Nu se înscriu în decont:

- taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită, de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite;

- taxa cumulată de plată pentru care a fost aprobată o înlesnire la plată;

- taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- soldul sumei negative de taxă, înscris în decontul aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei prevăzute de Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Completarea formularului se face astfel;

Perioada de raportare

„Perioada de raportare” poate fi luna calendaristică, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, în condiţiile art. 322 din Codul fiscal şi ale pct. 103 alin. (4) şi (6) din Normele metodologice.

Se înscrie cu cifre arabe numărul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2016),

Temeiul legal pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată

În cazul depunerii decontului de taxă după anularea rezervei verificării ulterioare, potrivit dispoziţiilor art. 105 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se selectează temeiul legal.

Secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Cod de identificare fiscal㔠se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, cu excepţia comercianţilor, asociaţiile sau alte entităţi fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comercianţii, inclusiv sucursalele comercianţilor care au sediul principal al comerţului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;

- contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere înscriu codul de înregistrare fiscală;

- contribuabilii persoane fizice, cu excepţia persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau care exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 316 din Codul fiscal;

- contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, şi sunt înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în România, potrivit art. 316 din Codul fiscal, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine, care este diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Denumire” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire” se înscriu informaţiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate, reprezentată fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat în condiţiile legii).

Caseta „Domiciliu fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie adresa din România la care pot fi examinate evidenţele şi documentele ce trebuie păstrate, în conformitate cu prevederile pct. 88 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliu fiscal” se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal.

În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României şi sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în caseta „Domiciliu fiscal” se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă şi să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA, conform pct. 88 alin. (5) din Normele metodologice.

În rubrica „Pro rata de deducere” se înscrie pro rata determinată potrivit art. 300 din Codul fiscal.

Secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”

Rândul 1 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, şi pentru livrările intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare de cumpărătorul revânzător, prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare”“), inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru livrările intracomunitare de bunuri scutite. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) din Codul fiscal.

Rândul 2 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rd. 1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea preţului generată de alte situaţii decât cele prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a livrării intracomunitare în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

Rândul 3 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii care nu sunt impozabile în România pentru că nu au locul livrării/prestării stabilit, conform art. 275 şi 278 din Codul fiscal, în România, precum şi pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru aceste livrări intracomunitare de bunuri, scutite. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) din Codul fiscal, precum şi orice alte regularizări ulterioare, cu excepţia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se înscriu la rândul 4.

Rândul 3.1 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru serviciile pentru care se aplică prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, prestate către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare, precum şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) din Codul fiscal.

Rândul 4 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rd. 3.1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea preţului generată de alte situaţii decât cele prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operaţiunilor respective în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

Rândul 5 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile în România, precum şi baza de impozitare pentru achiziţiile de bunuri efectuate de către beneficiarul unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 307 alin. (4) din Codul fiscal, şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile primite pentru plăţi de avansuri parţiale pentru achiziţii intracomunitare de bunuri. Se înscriu şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) din Codul fiscal.

Rândul 6 - se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri a căror exigibilitate a intervenit în altă perioadă, dar respectiva achiziţie nu a fost declarată, regularizările privind achiziţiile intracomunitare declarate în perioade anterioare şi datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate iniţial, precum:

- modificarea preţului bunurilor care au fost declarate ca achiziţie intracomunitară pe bază de autofactură, în condiţiile legii, ulterior factura primită de la furnizor având un preţ mai mare sau mai mic, altele decât situaţiile când această modificare a preţului a rezultat ca urmare a unuia dintre evenimentele prevăzute la art. 287 din Codul fiscal în perioada de raportare;

- declararea achiziţiei intracomunitare pe bază de autofactură, în condiţiile legii, iar la primirea facturii de la furnizor, într-o perioadă ulterioară, se constată că exigibilitatea achiziţiei intracomunitare intervenea într-o perioadă anterioară;

- modificarea bazei impozabile a achiziţiei intracomunitare şi a taxei aferente ca urmare a modificării cursului valutar de referinţă aplicabil, datorată unor neconcordanţe între data primirii facturii de la furnizor şi data declarării achiziţiei intracomunitare;

- orice alte evenimente de natură să modifice datele declarate iniţial, cu excepţia ajustărilor bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, atunci când aceste evenimente au loc ulterior, într-o altă perioadă decât cea în care a intervenit exigibilitatea pentru achiziţiile intracomunitare respective.

Rândul 7 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 307 alin. (2)-(6) şi pentru importurile de bunuri cărora le sunt aplicabile prevederile art. 326 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) din Codul fiscal, precum şi orice alte regularizări ulterioare, cu excepţia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se înscriu la rândul 8.

Rândul 7.1 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată pentru achiziţiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, precum şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) din Codul fiscal.

Rândul 8 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rd. 7.1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea preţului generată de alte situaţii decât cele prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operaţiunilor respective în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

Rândul 9 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*) pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind:

- baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 20%, inclusiv pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii asimilate;

- baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru operaţiunile supuse regimurilor speciale de taxă pe valoarea adăugată determinate pe baza situaţiilor de calcul întocmite în acest scop;

- ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) şi (10), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 20%.

Rândul 10 - se înscriu informaţiile preluate din Jurnalul de vânzări*), pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii asimilate.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) şi (10), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 9%.

Rândul 11 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii taxabile cu cota de 5%.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) şi (10), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 5%.

Rândul 12 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa colectată pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de către beneficiarii care aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 331 din Codul fiscal.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare şi care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 20%, 9% sau 5%.

Rândul 12.1 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa colectată pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii, precum şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare şi care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 20%.

Rândul 12.2 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa colectată pentru achiziţiile de bunuri, precum şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare şi care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 9%,

Rândul 12.3 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa colectată pentru achiziţiile de bunuri, precum şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare şi care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 5%.

Rândul 13 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările/prestările efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 331 din Codul fiscal, pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare.

Rândul 14 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind:

- baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (1), art. 295 şi 296 din Codul fiscal;

- baza de impozitare pentru operaţiuni scutite de taxă, conform art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 şi lit. b) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul sau clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul în care aceste operaţiuni sunt îh legătură directă cu bunuri care vor fi exportate, precum şi în cazul operaţiunilor efectuate de intermediari care acţionează în numele şi în contul altei persoane, atunci când aceştia intervin în derularea unor astfel de operaţiuni.

Rândul 15 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 din Codul fiscal.

Rândul 16 - se evidenţiază sumele rezultate din corectarea informaţiilor de la rd. 9,10,11 şi 12 din deconturile anterioare, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) şi (10), după caz, din Codul fiscal, dar care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 24% sau 9%, operaţiuni pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, dar pentru care se aplică cota de 24% sau 9%, sumele rezultate din regularizările prevăzute de art. 291 alin. (6) din Codul fiscal datorate modificării cotelor de TVA, precum şi orice alte sume rezultate din regularizările prevăzute de legislaţia în vigoare datorate unor evenimente, cu excepţia celor prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, care determină modificarea datelor declarate iniţial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operaţiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.

Secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”

Rândul 18 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rd. 5.

Rândul 18.1 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rd. 5.1.

Rândul 19 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rd. 6.

Rândul 20 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rd. 7.

Rândul 20.1 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rd. 7.1.

Rândul 21 - se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rd. 8.

Rândul 22 - se înscriu informaţiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achiziţiilor din ţară de bunuri şi servicii, taxabile cu cota de 20%, altele decât cele înscrise la rd. 25, precum şi baza de impozitare şi taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 326 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Se înscriu, de asemenea, şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) şi (10), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 20%.

Rândul 23 - se înscriu informaţiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achiziţiilor din ţară de bunuri şi servicii, taxabile cu cota de 9%, precum şi taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 326 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) şi (10), după caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 9%.

Rândul 24 - se înscriu informaţiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achiziţiilor din ţară de bunuri şi servicii, taxabile cu cota de 5%.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) şi (10), după caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 5%.

Rândul 25 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa deductibilă pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de către beneficiarii care aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 331 din Codul fiscal.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare şi care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 20%, 9% sau 5%. Se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rd. 12.

Rândul 25.1 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa deductibilă pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii, precum şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare şi care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 20%. Se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rd. 12.1.

Rândul 25 2 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa deductibilă pentru achiziţiile de bunuri, precum şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare şi care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 9%, Se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rd. 12.2.

Rândul 25.3 - se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare şi taxa deductibilă pentru achiziţiile de bunuri, precum şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare şi care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 5%. Se înscriu aceleaşi informaţii declarate la rd. 12.3.

Rândul 26 - se înscriu informaţiile din jurnalul de cumpărări*), privind:

- contravaloarea achiziţiilor de bunuri şi servicii, a căror livrare/prestare a fost scutită de taxă, neimpozabilă sau supusă unui regim special de taxă;

- contravaloarea achiziţiilor de bunuri şi servicii, din alte state membre, pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România;

- contravaloarea achiziţiilor intra corn unita re de bunuri scutite de taxă sau neimpozabile în România;

- contravaloarea achiziţiilor de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată;

- contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adăugată.

Nu este obligatorie înscrierea în decont a sumelor care nu sunt incluse în baza impozabilă.

Rândul 26.1 - se înscriu informaţiile din jurnalul de cumpărări*), privind achiziţiile de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată.

Rândul 28 - se înscrie taxa pe valoarea adăugată efectiv dedusă pentru achiziţiile prevăzute la rd. 18-25:

- conform art. 297 şi 298 din Codul fiscal, în cazul persoanelor care efectuează numai operaţiuni cu drept de deducere. Nu se preia în acest rând taxa pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 298 din Codul fiscal;

- conform art. 298 şi 300 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, în funcţie de destinaţia achiziţiilor, astfel:

- taxa aferentă achiziţiilor destinate realizării de operaţiuni cu drept de deducere, cu excepţia achiziţiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 298 din Codul fiscal;

- taxa dedusă conform pro rata pentru achiziţiile destinate realizării atât de operaţiuni cu drept de deducere, cât şi de operaţiuni fără drept de deducere, cu excepţia achiziţiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 298 din Codul fiscal;

- taxa aferentă achiziţiilor destinate realizării operaţiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia în acest rând.

Totalul rd. 28 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la rd. 18-25, cu excepţia celor de la rd. 18.1 şi 20.1.

Rândul 29 - se înscriu sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită, în baza art. 294 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cumpărătorilor persoane fizice care nu sunt stabilite în Uniunea Europeană, de către persoanele impozabile autorizate în acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei.

Rândul 30 - se evidenţiază sumele rezultate din corectarea taxei deduse, conform art. 297 şi art. 298 din Codul fiscal, în cazul persoanelor care efectuează numai operaţiuni cu drept de deducere, sau art. 298 şi art. 300 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, aferentă operaţiunilor înscrise la rd. 22, 23, 24 şi 25 din deconturile anterioare, ajustările prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, a căror exigibilitate este ulterioară datei de 1 ianuarie 2016, dar care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 24% sau 9%, potrivit dispoziţiilor art. 282 alin. (9) şi

(10), după caz, din Codul fiscal, operaţiuni pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, dar pentru care se aplică cota de 24% sau 9%, sumele rezultate din regularizările prevăzute de art. 291 alin. (6) din Codul fiscal datorate modificării cotelor de TVA, precum şi orice alte sume rezultate din regularizările prevăzute de legislaţia în vigoare datorate unor evenimente, cu excepţia celor prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, care determină modificarea datelor declarate iniţial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operaţiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.

Rândul 31 - se înscriu diferenţele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a ajustării anuale pe bază de pro rata definitivă, prevăzute la art. 300 din Codul fiscal, diferenţele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a regularizării erorilor constatate ulterior în calculul pro rata definitivă, conform pct. 70 alin. (5) din Normele metodologice, precum şi diferenţele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a ajustării taxei deductibile pentru bunurile de capital prevăzute la art. 305 şi la art. 332 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, după caz.

Secţiunea Regularizări conform art. 303 din Codul fiscal”

Rândul 35 - se preia suma prevăzută la rd. 41 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate până la data depunerii decontului. Prin excepţie:

- în primul decont de taxă depus la organul fiscal după data aprobării unei înlesniri la plată nu se preia, din decontul perioadei fiscale anterioare, taxa cumulată de plată, pentru care a fost aprobată înlesnirea la plată;

- în primul decont de taxă depus la organul fiscal după data înscrierii organului fiscal la masa credală, potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu se preia, din decontul perioadei fiscale anterioare, taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală.

În cazul fuziunii, persoana impozabilă care preia patrimoniul altor persoane impozabile preia şi soldul taxei de plată către bugetul de stat al persoanei impozabile dizolvate,

în cazul divizării, persoanele impozabile care preiau patrimoniul unei persoane impozabile divizate preiau, proporţional cu cotele alocate din patrimoniul persoanei impozabile divizate, soldul taxei de plată către bugetul de stat al persoanei impozabile divizate.

Rândul 36 - se preia suma reprezentând diferenţa de TVA de piaţă stabilită de organele de inspecţie fiscală prin decizie comunicată persoanei impozabile, dar nestinsă până la data depunerii decontului de TVA.

Nu se preiau sumele neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului, din diferenţele de TVA de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanţele de judecată, potrivit legii, în perioadele în care este suspendată executarea deciziei. Aceste sume se cuprind în decontul perioadei fiscale în care a încetat suspendarea executării deciziei.

Rândul 38 - se preia suma prevăzută la rd. 42 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul anterior.

Prin excepţie, soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată înscris în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei prevăzute de legislaţia în domeniu nu se preia în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care s-a deschis procedura, caz în care debitorul este obligat să solicite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.

În cazul fuziunii, persoana impozabilă care preia patrimoniul altor persoane impozabile preia şi soldul sumei negative a taxei, pentru care persoana impozabilă dizolvată nu a solicitat rambursarea sau eventualul drept de rambursare rezultat din soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile dizolvate şi nesoluţionate până la data fuziunii.

În cazul divizării, persoanele impozabile care preiau patrimoniul unei persoane impozabile divizate preiau, proporţional cu cotele alocate din patrimoniul persoanei impozabile divizate, şi soldul sumei negative a taxei, pentru care persoana impozabilă divizată nu a solicitat rambursarea sau eventualul drept de rambursare rezultat din soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile divizate şi nesoluţionate până la data divizării.

Rândul 39 - se preia suma reprezentând diferenţa negativă de TVA stabilită de organele de inspecţie fiscală prin decizie comunicată persoanei impozabile până la data depunerii decontului de TVA.

Nu se preiau diferenţele negative de TVA stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanţele de judecată, potrivit legii, în perioadele în care este suspendată executarea deciziei. Aceste sume se

cuprind în decontul perioadei fiscale în care a încetat suspendarea executării deciziei, în vederea determinării sumei negative a taxei, cumulată.

Secţiunea „Facturi emise după inspecţia fiscală, conform art. 330 alin. (3) din Codul fiscal”

Se completează cu informaţiile preluate din facturile de corecţie emise către beneficiari în urma inspecţiei fiscale, astfel cum este prevăzut la art. 330 alin. (3) din Codul fiscal, facturi care se evidenţiază într-o rubrică separată din jurnalul pentru vânzări, conform pct. 108 alin. (4) din Normele metodologice.

Secţiunea „Facturi primite după inspecţia fiscală, conform pct. 108 alin. (6) din titlul Vil din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2018”

Se completează cu informaţiile preluate din facturile de corecţie emise către beneficiari în urma inspecţiei fiscale, conform pct. 108 alin. (6) din Normele metodologice.

Secţiunea „Informaţii privind taxa pe valoarea adăugată neexigibilă sau nedeductibilă”

Rândul A- se înscriu informaţii privind livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate atât în perioada de raportare, cât şi în perioadele anterioare, a căror taxă pe valoarea adăugată aferentă a rămas neexigibilă, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării sistemului TVA la încasare, şi care urmează să devină exigibilă în perioadele ulterioare, în condiţiile prevăzute de art. 282 din Codul fiscal.

Rândul A1 - se înscriu informaţii privind livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate în perioada de raportare şi în ultimele 5 luni anterioare acesteia, în cazul în care perioada fiscală este luna, sau realizate în perioada de raportare şi în trimestrul anterior acesteia, în cazul în care perioada fiscală este trimestrul.

Rândul B - se înscriu informaţii privind achiziţiile de bunuri şi servicii realizate atât în perioada de raportare, cât şi în perioadele anterioare, pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente, conform prevederilor art. 297 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, şi care urmează să devină exigibilă în perioadele ulterioare, în condiţiile prevăzute de art. 297 din Codul fiscal.

Rândul B1 - se înscriu informaţii privind achiziţiile de bunuri şi servicii realizate în perioada de raportare şi în ultimele 5 luni anterioare acesteia, în cazul în care perioada fiscală este luna, sau realizate în perioada de raportare şi în trimestrul anterior acesteia, în cazul în care perioada fiscală este trimestrul.

Nu se admit întocmirea şi depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.

În ceea ce priveşte achiziţiile intracomunitare de bunuri, pe lângă legislaţia naţională, organele fiscale şi contribuabilii vor ţine cont de art. 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare.


*) Prin jurnale de vânzări şi jurnale de cumpărări se înţelege orice jurnale, registre, evidenţe sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obligaţia să le întocmească în conformitate cu prevederile art. 321 din Codul fiscal şi ale pct. 101 din Normele metodologice.

**) Pentru a evita orice neconcordanţă între livrările intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ în decontul de TVA şi în declaraţia recapitulativă pentru astfel de livrări în statul membru de origine, şi achiziţiile intracomunitare evidenţiate în decontul de TVA şi în declaraţia recapitulativă pentru achiziţii intracomunitare, în statul membru de destinaţie, exigibilitatea taxei pentru achiziţiile intracomunitare intervine la data emiterii facturii prevăzute în legislaţia altui Stat membru la articolul care transpune prevederile art. 222 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată sau. după caz. la data emiterii autofacturii prevăzute la art. 319 alin, (9) din Codul fiscal ori în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data respectivă.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi păstrare ale formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

 

Denumirea formularului: Decont de taxă pe valoarea adăugată

Cod MFP: 14.13.01.02

Format: A4/t1

Caracteristicile de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de unităţile fiscale teritoriale.

Se utilizează la declararea tuturor operaţiunilor din sfera taxei pe valoarea adăugată.

Se întocmeşte de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent:

- în format hârtie, semnat, potrivit legii;

- în format electronic;

- un exemplar la contribuabil.

Se păstrează:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.