MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 96/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 96         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 februarie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

243. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

244. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

245. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

246. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

247. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

248. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

38. - Hotărâre privind aprobarea Planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 

39. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

17/163. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

102. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

3. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 83 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.344/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 28 martie 2016, domnul Vasile Susanu, judecător la Curtea de Apel Galaţi, se eliberează din funcţie ca urmare a respingerii cererii de acordare a avizului anual al Consiliului Superior al Magistraturii pentru menţinerea în funcţie după vârsta de 65 de ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 februarie 2016.

Nr. 243.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin, (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 89/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 23 februarie 2016, doamna Maria Cecilla Rimili, judecător la Tribunalul Bihor, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 februarie 2016.

Nr. 244.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 91/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 martie 2016, domnul Felician-Sergiu Cotea, preşedintele Judecătoriei Câmpeni, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 februarie 2016.

Nr. 245.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 90/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 martie 2016, doamna Anişoara Neagoe, judecător la Judecătoria Vânju Mare, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 februarie 2016.

Nr. 246.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 86/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ioan-Nicolae Jivan, preşedintele Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Timişoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 februarie 2016.

Nr. 247.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Rodica Olaru, judecător la Curtea de Apel Timişoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 februarie 2016.

Nr. 248.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată prin Legea nr. 15/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, la nivel naţional, denumit în continuare Plan de activităţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Scopul Planului de activităţi este de a stabili activităţile pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, la nivel naţional, denumită în continuare ÎNIS,

Art. 3. - Planul de activităţi se pune în aplicare de către autorităţile publice prevăzute în anexele nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora.

Art. 4. - Termenii şi expresiile folosite în prezenta hotărâre au înţelesul stabilit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 579/2015.

Art. 5. - Respectarea prevederilor cap. III - Interoperabilitatea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, se asigură prin aplicarea regulamentelor Uniunii Europene enumerate în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015, precum şi a ghidurilor tehnice ale Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Uniunea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE, transpusă prin aceeaşi ordonanţă a Guvernului.

Art. 6. - (1) Planul de activităţi cuprinde activităţile stabilite de către autorităţile publice cu responsabilităţi pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, republicată, dar fără a se limita la acestea.

(2) Activităţile prevăzute în Planul de activităţi se realizează de către autorităţile publice cu responsabilităţi pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, republicată, astfel încât cerinţele de conformitate cu regulamentele Uniunii Europene să fie îndeplinite, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 7 alin. (3) din aceeaşi ordonanţă a Guvernului, până la data de:

a) 23 noiembrie 2017, în cazul temelor de date spaţiale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată;

b) 21 octombrie 2020, în cazul temelor de date spaţiale prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Marius-Raul Bostan

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

p. Ministrul culturii,

Mihai Ghyka,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 38.

 

ANEXĂ

 

PLANUL DE ACTIVITĂŢI

pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 

Nr. crt.

Activitatea

Termenul

1.

Achiziţionarea serviciilor pentru întreţinerea şi dezvoltarea geoportalului INIS în conformitate cu art. 16 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată

permanent

2.

Achiziţionarea serviciilor pentru realizarea, întreţinerea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice realizate de autorităţile publice, în conformitate cu art. 9 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată

permanent

3.

Stabilirea şi publicarea de către fiecare autoritate publică care are calitatea de furnizor de seturi de date spaţiale în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora, a politicilor de acces pentru fiecare set de date spaţiale pe care le deţine (licenţă, tarife, public-ţintă)

2016-2020

4.

Identificarea, organizarea şi centralizarea seturilor de date spaţiale existente şi identificarea seturilor de date spaţiale noi, de către autorităţile publice, care sunt necesare pentru realizarea fiecărei teme de date

spaţiale,pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015

2016-2020

5.

Identificarea, de către autorităţile publice, a seturilor de date spaţiale care trebuie restructurate şi restructurarea acestora când este cazul, în conformitate cu art. 2 lit. a) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015

2016-2020

6.

Identificarea seturilor de date spaţiale care trebuie actualizate şi actualizarea acestora când este cazul

permanent

7.

Punerea în comun de către autorităţile publice a seturilor de date spaţiale pe care le deţin, în format interoperabil, în vederea realizării temelor de date spaţiale

2016-2020

8.

Realizarea seturilor de date spaţiale pentru temele de date spaţiale prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată

2016-2020

9.

Identificarea şi stabilirea seturilor de date spaţiale de referinţă corespunzătoare anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, de către autorităţile publice, care sunt furnizori de seturi de date spaţiale, care trebuie utilizate pentru realizarea celorlalte teme de date spaţiale

2016-2017

10.

Stabilirea, de către autorităţile publice, a seturilor de date spaţiale care intră sub incidenţa Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

permanent

11.

Asigurarea accesului prin servicii facilitate de reţea şi la seturile de date spaţiale pentru care sunt încărcate metadate în geoportalul INIS

2016-2020

12.

Publicarea serviciilor facilitate de reţea de către autorităţile publice prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015

2016-2020

13.

Publicarea şi întreţinerea metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile facilitate de reţea

2016-2020

14.

Realizarea serviciilor de comerţ electronic în cazul serviciilor facilitate de reţea pentru care se percep tarife sau taxe, conform art. 12 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată

2016-2020

15.

Proiectarea, de către autorităţile publice care contribuie la instituirea INIS, a propriei arhitecturi pentru infrastructura de date spaţiale, care se va implementa la nivelul fiecărei autorităţi publice

2016-2020

16.

Achiziţionarea echipamentelor informatice necesare în vederea stocării seturilor de date spaţiale şi instalării aplicaţiilor informatice care asigură funcţionalitatea serviciilor facilitate de reţea şi a serviciilor de date spaţiale, precum şi asigurarea întreţinerii acestora

2016-2020

17.

Utilizarea, de către fiecare autoritate publică care are calitatea de furnizor de servicii facilitate de reţea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 579/2015, a serviciilor de comunicaţii electronice securizate care se furnizează autorităţilor publice de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru îndeplinirea obligaţiilor autorităţilor publice, conform prevederilor art. 10 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată

permanent

18.

Achiziţionarea de servicii de instruire, de către autorităţile publice, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 579/2015, a personalului implicat în realizarea activităţilor aferente realizării temelor de date spaţiale şi serviciilor facilitate de reţea

permanent

19.

Fundamentarea şi solicitarea anuală a resurselor financiare prin legile bugetare anuale în vederea asigurării condiţiilor tehnice necesare punerii la dispoziţie a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor facilitate de reţea, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată

permanent

20.

Identificarea şi realizarea documentaţiei necesare pentru accesarea fondurilor Uniunii Europene care sunt eligibile pentru realizarea activităţilor în vederea asigurării condiţiilor tehnice necesare punerii la dispoziţie a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor facilitate de reţea, în conformitate art. 21 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată

permanent

21.

Elaborarea de reglementări interne de către autorităţile publice care contribuie la instituirea INIS, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, prin care să se stabilească proceduri, inclusiv pentru asigurarea gestionării datelor spaţiale şi serviciilor facilitate de reţea care trebuie să se modifice şi/sau să se actualizeze, precum şi pentru înregistrarea/documentarea schimbărilor dintre diferitele versiuni ale seturilor de date spaţiale modificate/actualizate

permanent

22.

Asigurarea de către autorităţile publice care contribuie la instituirea INIS a personalului necesar îndeplinirii responsabilităţilor ce decurg din Hotărârea Guvernului nr. 579/2015

permanent

23.

Actualizarea şi întreţinerea seturilor de date şi serviciilor facilitate de reţea existente în INIS şi după încheierea tuturor termenelor de implementare a Directivei INSPIRE de către statele membre ale Uniunii Europene

permanent

24.

Stabilirea procedurilor interne de către toate autorităţile care contribuie la instituirea INIS pentru asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

permanent

25.

Dezvoltarea, dacă este cazul, de către fiecare autoritate publică care este furnizor de servicii facilitate de

reţea a unui mecanism, care să asigure publicarea în format compatibil cu cerinţele directivei INSPIRE a datelor spaţiale relevante, existente şi produse în propriile baze de date

permanent

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015, aî art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului reţine permanent la dispoziţia sa, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor la care acesta derulează procesul de privatizare, precum şi din alte venituri constituite potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 39.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

aferent activităţii de privatizare pe anul 2016

 

Titlu

Articol

Alineat

DENUMIRE INDICATORI

Prevederi anuale

- mii lei -

 

 

 

VENITURI TOTALE, din care:

66.458

 

 

 

I. Venituri curente

10.458

 

 

 

C. Venituri nefiscale

10.458

 

 

 

C.1. Venituri din proprietate

10.458

 

30.10

 

Venituri din proprietate

10.458

 

 

30.10.50

Alte venituri din proprietate

10.458

 

 

 

II. Venituri din capital

56.000

 

39. 10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

56.000

 

 

39.10.04

Venituri din privatizare

56.000

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

66.458

 

87.10

 

Alte acţiuni economice

66.458

 

 

87.10.50

Alte acţiuni economice

66.458

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

66.458

20

 

 

Titlul II BUNURI ŞI SERVICII, din care:

30.884

 

20.30

 

Alte cheltuieli administrare, privatizare

30.884

 

 

20.30.30.1

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale

9.515

 

 

20.30.30.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli

965

 

 

20.30.30.3

Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale

1.221

 

 

20.30.30.4

Cheltuieli destinate cofinanţării proiectelor PHARE

-

 

 

20.30.30.5

Sumele cu care instituţia publică implicată participă la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale, în cazurile prevăzute de lege;

 

 

 

20.30.30.6

Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituţia publică implicată ca urmare a garanţiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător, precum şi despăgubirile acordate potrivit art. 27- 29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

20.30.30.7

Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice şi a art. 11 alin (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionara statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/2015

19.183

 

 

 

Titlul VII ALTE TRANSFERURI, din care:

35.574

 

55.01

 

A Transferuri interne

35.574

 

 

55.01.20

Vărsăminte din privatizare în contul general al Trezoreriei Statului,

35.574

 

 

 

Excedent/Deficit

 

 

 

 

DATE INFORMATIVE

 

 

 

 

A. Informaţii privind disponibilul din cont:

1. Disponibil la începutul perioadei;

 

7.845

 

 

 

2. Disponibil constituit în cursul anului;

0

 

 

 

3. Disponibil rămas de restituit de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009;

7.597

 

 

 

4. Total disponibil la sfârşitul anului, conform art. 11 alin (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/2015 (1 + 2 + 3 )*

15.442

 

 

 

B. Informaţii privind transferul către bugetul de stat

 

 

 

 

- dividende

163.280

 

 

 

- penalităţi, majorări de întârziere, dobânzi penalizatoare aferente dividendelor

4.778

 

 

 

- creanţă de recuperat cf. Sentinţei nr. 7278/2012, reprezentând sprijin financiar acordat de minister S. ROMPLUMB - S.A Baia Mare de recuperat cf. Sentinţei nr. 7278/2012

49.202

 

 

 

- disponibil constituit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 380/2002, rămas de restituit de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009.

393


* Disponibil la sfârşitul anului, conform O.U.G nr. 20/2014, cu excepţia sumelor reprezentând garanţii de participare la licitaţii, garanţii de bună execuţie, garanţii pentru plata preţului contractului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 17 din 19 ianuarie 2016

Nr. 163 din 4 februarie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă situaţia centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Art. 4. - Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Marian Costescu

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

            MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare R1589932

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

 

 

- lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2016

Prevederi

0

1

2

3

A

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

 

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

796.242,69

 

 

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

3

767.742,69

 

 

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută

4

669.501.59

 

 

 

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

5

66.357,03

 

 

 

a3

din alte surse

6

1,100.00

 

 

 

a4

ajustări

7

30,784.07

 

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi

8

18.500,00

 

 

c)

rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană

9

0,00

 

 

d)

producţia de imobilizări

10

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

11

10.000,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

12

25.800,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

13

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

 

 

 

c)

din dobânzi

15

8.200.00

 

 

d)

alte venituri financiare

16

17.600,00

 

3

 

Venituri extraordinare

17

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

18

797.811,64

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

19

773.811,64

 

 

a)

cheltuieli de personal, din care:

20

548.307,70

 

 

 

a1

cheltuieli cu salariile

21

396.531 19

 

 

 

a2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale

22

116,183.62

 

 

 

a3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

33.990,59

 

 

 

 

a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

24

4.500,00

 

 

 

a4

cheltuieli pentru contracte de mandat

25

1.602,30

 

 

b)

alte cheltuieli de operare, din care:

26

159.680.83

 

 

 

b1

cheltuieli materiale

27

7.937,32

 

 

 

b2

cheltuieli cu energia şi apa

28

5.000,00

 

 

 

b3

cheltuieli privind mărfurile

29

 

 

 

 

b4

Cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

30

136.222,51

 

 

 

 

b4.1 EUROCONTROL

31

38.459,37

 

 

 

 

b4.2 AACR

32

10.422,03

 

 

 

b5

alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

10.521,00

 

 

 

 

b5.1 chelt. de protocol

34

1.000,00

 

 

 

 

b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate

35

300,00

 

 

 

 

b5.3 chelt. cu sponsorizarea

36

2.100,00

 

 

c)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

37

65.823,11

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

38

24.000.00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

39

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

40

24.000.00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

41

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

42

24.231,04

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

43

3.683,12

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

44

20.547,92

 

1

 

Rezerve legale

45

1.211,55

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

46

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabila din anii precedenţi

47

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

48

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzuta de lege

49

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct.1-5

50

19.336,37

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţă

51

1.933,64

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

52

9.868,19

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

53

7.734,54

VI.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

54

201767,09

 

1

 

Surse proprii

55

201.767,09

 

2

 

Alocaţii de la buget

56

 

 

3

 

Credite bancare

57

 

 

 

a)

- interne

58

 

 

 

b)

- externe

59

 

 

4

 

Fonduri europene

60

 

 

5

 

Alte surse

61

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

62

201767,09

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

63

201767,09

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

64

 

 

 

a)

interne

65

 

 

 

b)

externe

66

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

67

8 946,09

 

1

 

Rezerve legate

68

1.211,55

 

2

 

Rezerve statutare

69

 

 

3

 

Alte rezerve

70

7.734,54

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

71

 

 

1

 

Venituri totale

72

822.042,69

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

73

797.811,64

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

74

1.561

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

75

1.542

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice (venituri totale/nr. mediu personal)

76

533,10

 

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

77

970,52

 

7

 

Plăţi restante

78

 

 

 

a)

preţuri curente

79

 

 

 

b)

preţuri comparabile

80

 

 

8

 

Creanţe restante

81

 

 

 

a)

preţuri curente, din care:

82

411.153,00

 

 

b)

preţuri comparabile

83

411153,00

 

ANEXA Nr. 2

 

Regia Autonomă .Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

 

SITUAŢIE CENTRALIZATĂ

privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016

 

 

 

 

 

- lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2016

Prevederi

0

1

2

3

4

I.

 

Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:

1

786.242,69

 

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

2

767.742,69

 

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută

3

669.501,59

 

 

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal

4

66.357,03

 

 

a3

din alte surse

5

1,100,00

 

 

a4

ajustări

6

30.784,07

 

b)

servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi

7

18,500,00

II.

 

Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:

8

773.811,64

 

a)

conform bazelor de cost R1794, din care:

9

710.650,77

 

 

a1

servicii navigaţie aeriană de rută. din care:

10

653.318,91

 

 

 

a1.1 cheltuieli cu personalul

11

461.113,44

 

 

 

a1.2 alte cheltuieli de operare, din care:

12

138.063,17

 

 

 

a1.2.1 ROMATSA

13

89.826,45

 

 

 

a1.2.2 EUROCONTROL

14

38.459,37

 

 

 

a 1.2.3 AACR

15

9.777,35

 

 

 

a1.3 amortizare

16

54.142,30

 

 

a2

servicii navigaţie aeriană de terminal, din care:

17

57.331,86

 

 

 

a2.1 cheltuieli cu personalul

18

42.871,72

 

 

 

a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:

19

9.393,87

 

 

 

a2.2.1 ROMATSA

20

8,749,19

 

 

 

a2.2.2 AACR

21

644,68

 

 

 

a2.3 amortizare

22

5.066,27

 

b)

servicii navigaţie aeriana de terminai alte aeroporturi, din care:

23

63.160,87

 

 

b1

Cheltuieli cu personalul

24

44.322,54

 

 

b2

alte cheltuieli de operare

25

12.223,79

 

 

b3

amortizare

26

6.614,54

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 270 alin. (10) şi ale art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, prevăzute în anexa nr. 1, şi Instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Măsurile de simplificare prevăzute În anexele nr. 1 şi 2 au fost implementate pentru a evita ca operatorii economici să se înregistreze în scopuri de TVA în mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achiziţii intracomunitare de bunuri asimilate, în cazul în care desfăşoară operaţiuni pluripartite în cadrul Uniunii Europene şi în cazul retururilor de bunuri în spaţiul Uniunii Europene.

Art. 3. - (1) Pentru a putea fi aplicate măsurile de simplificare prevăzute în anexa nr. 1, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) contractorul principal:

1. este o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în statul membru în care este stabilit;

2. nu are un cod de înregistrare în scopuri de TVA în statul membru în care sunt realizate efectiv lucrările asupra bunurilor mobile corporale;

3. transmite codul său de înregistrare în scopuri de TVA părţii/părţilor cocontractante;

b) ceilalţi operatori economici implicaţi sunt persoane impozabile din perspectiva TVA;

c) produsele prelucrate se vor întoarce în statul membru în care contractorul principal este stabilit şi care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA transmis de contractorul principal.

(2) În scopul aplicării măsurilor de simplificare, nu se consideră loc de sosire locul unei opriri provizorii în vederea efectuării anumitor lucrări asupra bunurilor, dar se va considera că locul de sosire este întotdeauna statul membru al contractorului principal. În acest sens, în toate situaţiile în care prin instrucţiuni se prevede aplicarea unei scutiri de taxă pentru livrarea intracomunitară de bunuri care este condiţionată de dovada că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, această dovadă a transportului va fi prezentată în cadrul termenului prevăzut în contract.

(3) Referirile la operaţiunile de prelucrare din cuprinsul instrucţiunilor prevăzute îh anexa nr. 1 reprezintă referiri la lucrările asupra bunurilor mobile corporale şi evaluarea bunurilor mobile corporale.

Art. 4. - (1) Aplicarea măsurilor de simplificare este opţională pentru operatorii economici implicaţi în operaţiuni pluripartite sau în cazul retururilor de bunuri în spaţiul Uniunii Europene. Instrucţiunile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 stabilesc şi tratamentul fiscal aplicabil în situaţia în care statele membre implicate nu aplică măsuri de simplificare sau nu acceptă aplicarea măsurilor de simplificare.

(2) Situaţiile prezentate în instrucţiunile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sunt prezentate cu titlu exemplificativ. Măsurile de simplificare prevăzute în anexa nr. 1 se aplică şi în cazul în care există mai mult de două părţi cocontractante, atât timp cât sunt respectate condiţiile generale prevăzute la art. 3 alin. (1). Dacă partea/părţile cocontractantă/cocontractante din România realizează evaluări sau lucrări asupra bunurilor mobile corporale se consideră că orice bun încorporat în produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate în legătură directă cu produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate şi nu vor fi tratate ca livrări de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Pentru lucrările şi evaluările asupra bunurilor mobile corporale care sunt facturate de o persoană impozabilă către o altă persoană impozabilă, se aplică regulile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea locului prestării serviciului, precum şi condiţiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol.

Art. 5. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul ordinului şi al instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.417/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 28 decembrie 2009.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2016.

Nr. 102.

 

ANEXA Nr. 1

 

INSTRUCŢIUNI

de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale

 

Cazuri în care se aplică măsurile de simplificare

 

ARTICOLUL 1

Primul caz: Prezentare

 

(1) O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractor principal cumpără bunuri de la o altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare B.

(2) A dispune expedierea bunurilor către altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare C, în vederea prelucrării. Ambalajele, accesoriile pentru confecţii, părţile componente ale unui motor şi orice alte bunuri care nu suferă transformări în procesul de prelucrare realizat de C pot fi supuse măsurilor de simplificare dacă sunt livrate de B către A şi dacă sunt în legătură directă cu bunurile prelucrate de C.

(3) După prelucrare, bunurile sunt transportate/expediate de C din statul membru 1 în statul membru 2, unde A este stabilit şi înregistrat în scopuri de TVA.

(4) A furnizează lui B şi lui C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

Schemă:

 

statul membru 1

 

 

 

 

statul membru 2

 

Livrare de bunuri

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prestare de servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport de bunuri prelucrate

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 2

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Livrarea bunurilor de la B la A: livrare ce are loc în statul membru 1 în care începe transportul, conform art. 275 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar 8, în principiu, trebuie să aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se transportă direct în statul membru 2.

(2) Executarea lucrărilor asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislaţia altui stat membru.

(3) Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 în statui membru 2:

a) A efectuează un transfer în statul membru 1, conform art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru, pentru care A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, iar acest transfer este scutit de TVA în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru;

b) A efectuează o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 3

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în statul membru 1 către A, în condiţiile art. 270 alin. (9) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru, care este scutită de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru.

(2) Se consideră că A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 273 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru.

(3) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statut membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislaţia altui stat membru.

(4) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 se consideră nontransfer în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru.

(5) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 nu se consideră o achiziţie intracomunitară asimilată realizată de A în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestor prevederi din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 4

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

 

(1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în România, prevăzută la art. 270 alin. (9) din Codul fiscal, scutită de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. Pentru a beneficia de scutire pentru livrarea intracomunitară de bunuri, B trebuie să demonstreze, printre altele, că produsele prelucrate au fost transportate din România în statul membru 2.

(2) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor prelucrate, realizat de A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 5

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

 

(1) Se consideră că A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri în România, în condiţiile art. 273 alin. (1) din Codul fiscal, la data la care bunurile sunt puse la dispoziţia lui A de către B în statul membru 1 şi se supune aceloraşi reguli şi formalităţi ca şi achiziţia intracomunitară obişnuită, dar transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) şi ale art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A trebuie să înregistreze mişcarea bunurilor de la B la C în registrul său de nontransferuri în România, precum şi primirea bunurilor prelucrate de la C.

(2) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 6

Cazul 2: Prezentare

 

(1) O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractor principal cumpără bunuri de la o altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare B.

(2) A dispune expedierea bunurilor către altă persoană impozabilă din statul membru 3, denumită în continuare C, în vederea prelucrării.

(3) După prelucrare, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 în statul membru 2, unde A este stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA.

(4) A furnizează lui B şi C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

Schemă:

 

statul membru 1

 

 

 

 

statul membru 2

 

Livrare de bunuri

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statul membru 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prestare de servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport de bunuri prelucrate

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 7

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Livrarea de bunuri de la B către A are loc în statul membru 1, din care începe transportul, conform art. 275 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această livrare intracomunitară este scutită de taxă, conform art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) A efectuează o achiziţie intracomunitară ce are ioc în statul membru 3, conform art. 276 alin. (1) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate se transportă din statul membru 3 în statul membru 2:

a) A efectuează un transfer din statul membru 3 în statul membru 2, conform art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3. Acest transfer este scutit de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru;

b) A efectuează o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 8

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri din statul membru 1 către A din statul membru 2, îh condiţiile art. 270 alin. (9) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această livrare este scutită de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Se consideră că A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 273 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, se consideră nontransfer în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(5) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se consideră o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se consideră o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 9

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

 

(1) B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în România, conform art. 270 alin. (9) din Codul fiscal, scutită de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. B trebuie să demonstreze, printre altele, că bunurile au părăsit România.

(2) Expedierea bunurilor de către A în statul membru 3 se consideră un nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 10

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3

 

(1) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 11

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în Ipoteza în care România este statul membru 2

 

(1) Se consideră că A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri în România în condiţiile art. 276 alin. (1) din Codul fiscal. Achiziţia intracomunitară efectuată de A are loc la data la care bunurile se transportă în statul membru 3 şi se supune aceloraşi reguli ca şi achiziţia intracomunitară obişnuită. A trebuie să înregistreze transportul bunurilor de la B la C în registrul său de nontransferuri în România.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C pentru A reprezintă o prestare de servicii care are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 12

Cazul 3: Prezentare

 

(1) O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractor principal expediază bunuri unei alte persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

(2) B prestează în beneficiul lui A servicii constând în efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale.

(3) După prelucrarea de către B, produsele semiprelucrate sunt expediate lui C din statul membru 1, în vederea prelucrării suplimentare,

(4) După prelucrarea de către C, produsele prelucrate se expediază din statul membru 1 în statul membru 2 în care A este stabilit şi înregistrat în scopuri de TVA.

(5) A le comunică iui B şi C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

Schemă:

 

statul membru 1

 

 

 

 

statul membru 2

 

Prestare de servicii

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produse semifinite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prestare de servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport de produse finite

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 13

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezintă o livrare intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, şi beneficiază de scutire de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezintă o achiziţie intracomunitară asimilată, impozabilă în statul membru 1 conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, pentru aceasta A având obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin, (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul iui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin, (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru,

(5) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, se consideră livrare intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, şi care beneficiază de scutire de taxă conform art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Pentru această operaţiune A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(6) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, reprezintă o achiziţie intracomunitară asimilată, care este impozabilă în statul membru 2 conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 14

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui Ase consideră prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în condiţiile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în condiţiile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 15

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

 

(1) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B din România în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(4) Transportul bunurilor, efectuat de către A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 16

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

 

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie să ţină o evidenţă a nontransferurilor, prin ţinerea unui registru în care să fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locaţia lui B la locaţia lui C.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii care are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.

(4) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 17

Cazul 4: Prezentare

 

(1) O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractor principal furnizează bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

(2) B prestează servicii ce constau în efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale în beneficiul lui A.

(3) După prelucrarea de către B, produsele semiprelucrate sunt expediate către C în statul membru 3 pentru prelucrare suplimentară.

(4) După prelucrarea de către C, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 către A din statul membru 2.

(5) A le comunică lui B şi C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

Schemă:

 

statul membru 1

 

 

 

 

statul membru 2

 

Prestare de servicii

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statul membru 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produse semiprelucrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prestare de servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport de bunuri prelucrate

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 18

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră livrare intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune ce beneficiază de scutire de taxă, în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră achiziţie intracomunitară asimilată, care este impozabilă în statul membrul, conform art. 273 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Pentru această Operaţiune, A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B reprezintă o prestare de servicii care are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezintă un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statui membru 1, conform art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această operaţiune este scutită de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, pentru care A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezintă o achiziţie intracomunitară asimilată impozabilă în statul membru 3, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune pentru care A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

(6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(7) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3îh statul membru 2 reprezintă o livrare intracomunitară asimilată (transfer) în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune ce beneficiază de scutire de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, pentru care A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3,

(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, reprezintă o achiziţie intracomunitară asimilată taxabilă în statul membru 2, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 19

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră nontransfer în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în condiţiile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, se consideră nontransfer în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

(6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în condiţiile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 20

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de A din statul membru 2 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 3, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 21

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3

 

(1) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 În România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 2 după prelucrare, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 22

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în Ipoteza în care România este statul membru 2

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie să ţină evidenţa nontransferurilor într-un registru în care să fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locaţia lui B din statul membru 1 la locaţia lui C din statul membru 3.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.

(4) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilata în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 23

Cazul 5: Prezentare

 

(1) O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2, denumită în continuare A sau contractor principal, expediază bunuri altei persoane impozabile stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

(2) B subcontractează, integral sau parţial, lucrările altei persoane impozabile stabilite în statul membru 1, denumită în continuare C.

(3) După prelucrare, produsele prelucrate se expediază lui A în statul membru 2.

(4) A îi comunică lui B codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

Schemă:

 

 

statul membru 1

 

 

 

 

statul membru 2

 

 

Prestare de servicii

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunuri

 

 

 

 

 

 

 

Prestare de servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport de produse finite

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 24

Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, unde este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru

(5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin, (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 25

Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat CU art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.

(4) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

 

ARTICOLUL 26

Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în Ipoteza în care România este statul membru 2

 

 

 (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal, operaţiune ce trebuie evidenţiată în registrul de nontransferuri.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Transportul produselor prelucrate de către A în statul membru 1 în România nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 27

Cazul 6: Prezentare

 

(1) O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2, denumită în continuare A sau contractor principal, expediază bunuri altei persoane impozabile stabilite şi înregistrate în statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

(2) B subcontractează, integral sau parţial, lucrările altei persoane impozabile din statul membru 3, denumită în continuare C. În acest scop, produsele semiprelucrate sau bunurile se expediază din statul membru 1 în statul membru 3, în vederea prelucrării sau prelucrării suplimentare de către C.

(3) După prelucrare, produsele prelucrate se expediază din statul membru 3 lui A în statul membru 2.

(4) A îi comunică lui B codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2,

(5) B îi comunică lui C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 1.

 

Schemă:

 

statul membru 1

 

 

 

 

statul membru 2

 

 

Prestare de servicii

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produse semiprelucrate sau bunuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

statul membru 3

 

 

 

 

 

 

 

Prestare de servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport de produse finite

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 28

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este un transfer, respectiv o livrare intracomunitară, asimilat/asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această operaţiune beneficiază de scutire de taxă, în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este o achiziţie intracomunitară asimilată, impozabilă în statul membru 1 conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, pentru aceasta A având obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru

(4) Chiar dacă A nu ştie că produsele semiprelucrate sau bunurile urmează să ajungă în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitară, asimilat/asimilată din perspectiva lui A în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune ce beneficiază de scutire de taxă, în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Pentru aceasta A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(5) Chiar dacă A nu ştie că produsele semiprelucrate sau bunurile urmează să ajungă în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera o achiziţie intracomunitară asimilată din perspectiva lui A în statul membru 3, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune pentru care A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

(6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui 8 reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(7) Chiar dacă A nu ştie că produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucrării, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, din perspectiva lui A în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această operaţiune beneficiază de scutire de taxă, în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar pentru aceasta A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

(8) Chiar dacă A nu ştie că produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucrării, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 29

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicabilitatea măsurilor de simplificare

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din statul membru 1 în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, înregistrarea acestei operaţiuni în registrul de nontransferuri ţinut de A în statul membru 2 fiind opţională.

(5) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (12) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(7) transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, este nontransfer de bunuri în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri ţinut de A în statul membru 2.

(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 30

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

 

(1) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 278 alin, (2) din Codul fiscal. B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din România în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

(4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru unde este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 31

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în Ipoteza în care România est» statul membru 3

 

(1) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

 

ARTICOLUL 32

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal, operaţiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de Către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în România nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A are obligaţia de a ţine un registru de nontransferuri, în care trebuie evidenţiate expedierea bunurilor în statul membru 1 şi recepţia bunurilor prelucrate din statul membru 3.

 

ARTICOLUL 33

Cazul 7

 

(1) în situaţia în care persoane impozabile stabilite în România primesc pentru prelucrare bunuri mobile corporale, iar în urma prelucrării rezultă deşeuri care pot fi valorificabile sau nu, nepărăsind teritoriul României, proprietarul bunurilor nu are obligaţia să se înregistreze în România în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, întrucât nu se consideră că a efectuat o achiziţie intracomunitară asimilată în România, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) în situaţia în care persoane impozabile stabilite în România primesc pentru prelucrare bunuri mobile corporale, iar în cursul prelucrării bunurile sunt distruse sau produsele obţinute sunt degradate calitativ ori nu corespund exigenţelor calitative impuse de beneficiar, fiind distruse pe teritoriul României din dispoziţia proprietarului, proprietarul bunurilor nu are obligaţia să se înregistreze în România în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, întrucât nu se consideră că a efectuat o achiziţie intracomunitară asimilată în România, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(3) în situaţia în care persoane impozabile stabilite în România expediază bunuri pentru prelucrare în alte state membre, iar în urma prelucrării rezultă deşeuri care pot fi valorificabile sau nu pe teritoriul altui stat membru, persoanele impozabile respective nu au obligaţia să dedare o livrare intracomunitară în declaraţia recapitulativă pentru deşeurile rezultate care nu se întorc în România, întrucât nu se consideră că efectuează un transfer de bunuri, în sensul art. 270 alin. (10) din Codul fiscal.

(4) în situaţia în care persoane impozabile stabilite în România expediază bunuri pentru prelucrare în alte state membre, iar în cursul prelucrării bunurile sunt distruse sau produsele obţinute sunt degradate calitativ ori nu corespund exigenţelor calitative impuse de beneficiar, fiind distruse pe teritoriul altui stat membru din dispoziţia proprietarului, respectiv a persoanei impozabile stabilite în România, proprietarul bunurilor nu are obligaţia să declare o livrare intracomunitară în declaraţia recapitulativă pentru bunurile respective, întrucât nu se consideră că efectuează un transfer de bunuri, în sensul art. 270 alin. (10) din Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) din Codul fiscal.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate În perioada de garanţie şi postgaranţie

 

CAPITOLUL I

Măsuri de simplificare în domeniul TVA privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene

 

 

 

 

ARTICOLUL 1

Primul caz: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.

(2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B refuză bunurile, iar acestea sunt returnate furnizorului.

 

Schemă:

 

S.M. 1

 

 

 

 

 

 

S.M. 2

A

 

 

 

bunuri

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 2

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Atunci când B refuză bunurile cumpărate, de exemplu, pentru că acestea sunt deteriorate sau pentru că bunurile nu corespund cerinţelor cumpărătorului, nu are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunuri în calitate de proprietar de către A, iar B nu realizează o achiziţie intracomunitară de bunuri.

(2) întrucât A rămâne proprietarul bunurilor, în principiu se consideră că A efectuează un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 1 din care începe transportul bunurilor, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, urmată de o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 de sosire a bunurilor, pentru care ar trebui să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

 

ARTICOLUL 3

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Furnizorul A procedează ca şi în situaţia în care nu ar fi existat o expediere sau un transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2. De asemenea, poate fi ignorat şi returul de bunuri. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

(2) în situaţia în care bunurile refuzate de B nu mai pot fi utilizate şi furnizorul A solicită ca acestea să nu mai fie restituite, fiind necesară distrugerea lor:

- dacă furnizorul A este o persoană impozabilă stabilită în România, operaţiunea nu va fi considerată transfer de bunuri în sensul art. 270 alin. (10) din Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) din Codul fiscal;

- dacă beneficiarul B este o persoană impozabilă stabilită în România, operaţiunea nu va fi considerată o achiziţie intracomunitară asimilată conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, iar furnizorul A nu va avea obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în România.

 

ARTICOLUL 4

Cazul 2: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.

(2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.

(3) Bunurile sunt ridicate de către A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 1.

 

Schemă:

 

S.M. 1

 

 

 

 

 

 

S.M. 2

A

 

 

 

bunuri

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

bunuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 5

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

            Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor refuzate de B, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, urmată de o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1 de sosire a bunurilor şi de livrarea locală a aceloraşi bunuri în statul membru 1.

 

ARTICOLUL 6

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Furnizorul A procedează ca şi în situaţia în care nu ar fi existat o expediere sau un transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2.

(2) Se consideră livrarea de bunuri realizată de A către C ca livrare locală în statul membru 1, chiar dacă bunurile au fost iniţial transportate în statul membru 2, de unde au fost returnate în statul membru 1.

(3) Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

 

ARTICOLUL 7

Cazul 3: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.

(2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.

(3) Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 2.

 

Schemă:

 

S.M. 1

 

 

 

 

 

 

S.M. 2

A

 

 

 

bunuri

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vânzare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

ARTICOLUL 8

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

            Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează o livrare locală a aceloraşi bunuri în statul membru 1.

 

ARTICOLUL 9

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Furnizorul A procedează ca şi în situaţia în care nu ar fi existat o expediere sau un transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2 în relaţia cu primul cumpărător B, dar A procedează ca şi în situaţia în care ar fi realizat o livrare intracomunitarâ din statul membru 1 direct către C în statul membru 2.

(2) Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2, livrarea de la A către C nefiind considerată drept o livrare locală.

(3) C, al doilea cumpărător din statul membru 2, va declara o achiziţie intracomunitară a bunurilor livrate intracomunitar de A din statul membru 1.

 

ARTICOLUL 10

Cazul 4: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) Bunurile se expediază din statul membru 1. La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.

(3) Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi livrate către C în statul membru 3.

 

Schemă:

 

S.M. 1

 

 

 

 

 

 

 

S.M. 2

A

 

 

 

bunuri

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.M. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vânzare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

ARTICOLUL 11

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

            Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3. C, al doilea cumpărător din statul membru 3, realizează o achiziţie intracomunitară a bunurilor livrate de A din statul membru 2.

 

ARTICOLUL 12

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Furnizorul A procedează ca şi în situaţia în care ar fi realizat o livrare intracomunitară din statul membru 1 direct către C în statul membru 3.

(2) Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2 şi nici nu se consideră că a realizat o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3.

 

ARTICOLUL 13

Cazul 5: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După livrare, părţile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare şi să returneze bunurile furnizorului în statul membru 1.

 

Schemă:

 

S.M. 1

 

 

 

 

 

 

S.M. 2

A

 

 

 

bunuri

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 14

Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Atunci când B cumpără bunuri de la Aşi acceptă bunurile la livrare, are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunurile corporale în calitate de proprietar. Vânzătorul A realizează o livrare intracomunitară de bunuri în sensul art. 270 alin. (9) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, iar cumpărătorul B realizează o achiziţie intracomunitară de bunuri în sensul art. 273 alin. (1) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru.

(2) în cazul în care cumpărătorul B, ulterior acceptării bunurilor, observă că bunurile sunt deteriorate sau că bunurile nu corespund cerinţelor cumpărătorului din orice motiv, iar cumpărătorul convine cu vânzătorul asupra anulării contractului de vânzare-cumpărare, în baza art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă în mod corespunzător de către A Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea intracomunitară nu se menţionează. În caz contrar trebuie efectuată o corecţie care se reflectă în declaraţia recapitulativă şi în decontul de TVA aferente perioadei fiscale În care se efectuează corecţia.

(3) Furnizorul A devine din nou proprietarul bunurilor, iar returul bunurilor reprezintă un transfer realizat de A, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, urmată de o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1. A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

 

ARTICOLUL 15

Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B şi achiziţia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv, în baza art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă în mod corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea intracomunitară nu se menţionează. În caz contrar trebuie efectuată o corecţie care se reflectă în declaraţia recapitulativă şi în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecţia.

(2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implicaţii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

(3) în situaţia în care bunurile refuzate de B nu mai pot fi utilizate şi furnizorul A solicită ca acestea să nu mai fie restituite, fiind necesară distrugerea lor:

- dacă furnizorul A este o persoană impozabilă stabilită în România, va reduce în mod corespunzător baza de impozitare a livrării intracomunitare de bunuri, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 270 alin, (8) din Codul fiscal;

- dacă beneficiarul B este o persoană impozabilă stabilită în România, va reduce în mod corespunzător baza de impozitare a achiziţiei intracomunitare de bunuri, iar furnizorul A nu va avea obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în România.

 

ARTICOLUL 16

Cazul 6: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După livrare părţile convin să anuleze contractul de cumpărare, bunurile se transportă în statul membru 1 la al doilea cumpărător, C, căruia furnizorul Ai-a vândut bunurile între timp.

 

Schemă:

 

S.M. 1

 

 

 

 

 

 

S.M. 2

A

 

 

 

bunuri

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunuri

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 17

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

            Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare intracomunitară asimilată din statul membru 2 în care se află bunurile, urmată de o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 şi o livrare locală realizată către C îh statul membru 2.

 

ARTICOLUL 18

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B şi achiziţia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv în baza art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător de către A. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea nu se menţionează, în caz contrar trebuie efectuată o corecţie care se reflectă în declaraţia recapitulativă şi în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecţia.

(2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implicaţii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

(3) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o vânzare locală în statul membru 1.

 

ARTICOLUL 19

Cazul 7: Prezentară

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După livrare părţile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, bunurile se transportă sau sunt puse la dispoziţia cumpărătorului C în statul membru 2, căruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.

 

Schemă:

 

S.M. 1

 

 

 

 

 

 

S.M. 2

A

 

 

 

bunuri

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vânzare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

ARTICOLUL 20

Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

            Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare locală în statul membru 2 către al doilea cumpărător care acceptă bunurile, C.

 

ARTICOLUL 21

Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B şi achiziţia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv în baza art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea nu se menţionează. În caz contrar trebuie efectuată o corecţie care se reflectă în declaraţia recapitulativă şi în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecţia.

(2) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o livrare intracomunitară din statul membru 1. A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2. Se consideră că C a efectuat o achiziţie intracomunitară în statul membru 2.

 

ARTICOLUL 22

Cazul 8: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După livrare părţile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, iar bunurile se transportă în statul membru 3 către cumpărătorul C, căruia furnizorul A i-a vândut între timp bunurile.

 

Schemă:

 

S.M. 1

 

 

 

 

 

 

S.M. 2

A

 

 

 

bunuri

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.M.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vânzare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

ARTICOLUL 23

Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

            Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3, urmată de achiziţia intracomunitară realizată de al doilea cumpărător, C, în statul membru 3.

 

ARTICOLUL 24

Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B şi achiziţia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv în baza art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru acea livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea nu se menţionează. În caz contrar trebuie efectuată o corecţie care se reflectă în declaraţia recapitulativă şi în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecţia.

(2) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o livrare intracomunitară de bunuri din statul membru 1.

(3) C realizează achiziţia intracomunitară de bunuri în statul membru 3.

 

CAPITOLUL II

Regimul aferent reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie

 

 

 

ARTICOLUL 25

Cazul 9: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) în perioada de garanţie, B îi returnează bunurile furnizorului A pentru reparaţii. B poate fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de furnizorul A pentru a asigura reparaţiile în perioada de garanţie şi postgaranţie în numele său.

(3) După efectuarea reparaţiilor, care poate fi însoţită şi de înlocuirea unor părţi componente, A îi returnează bunurile lui B fără a percepe vreo plată.

 

Schemă:

 

S.M. 1

 

 

 

 

 

 

S.M. 2

A

 

 

 

bunuri defecte

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunuri înlocuite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 26

Cazul 9: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

 

(1) Atunci când B transferă bunuri din statul membru 2 în scopul efectuării de reparaţii în perioada de garanţie în statul membru 1 de sosire a bunurilor expediate sau transportate, operaţiunea nu se consideră ca fiind o livrare intracomunitară, ci un nontransfer în sensul art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, cu condiţia ca bunurile, după ce au făcut obiectul unor lucrări, să fie reexpediate de către A în statul membru 2, din care au fost iniţial expediate sau transportate.

(2) Reparaţia în timpul perioadei de garanţie, realizată de furnizorul A, nu constituie un serviciu, nefiind realizată cu plată, inclusiv pentru bunurile înlocuite, livrarea acestora fiind considerată o operaţiune accesorie serviciului de reparaţii şi inclusă în acest serviciu.

(3) în situaţia în care A îl mandatează pe B să efectueze reparaţiile în perioada de garanţie în numele său, se consideră că:

- reparaţia efectuată gratuit de B în numele iui A nu este o prestare de servicii:

- recuperarea contravalorii prestării de servicii efectuată de B de la A, furnizorul care a acordat garanţia, reprezintă o prestare de servicii pentru care se aplică prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, atunci când A este o persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, sau prevederile art. 278 alin. (7) din Codul fiscal, atunci când A este o persoană impozabilă stabilită în afara Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 27

Cazul 10: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După expirarea perioadei de garanţie, B îi returnează bunurile furnizorului A pentru reparaţii. B poate fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de furnizorul A pentru a asigura reparaţiile în perioada de garanţie şi postgaranţie în numele său.

(3) După efectuarea reparaţiilor, care pot fi însoţite şi de înlocuirea unor părţi componente, A îi returnează bunurile lui B.

 

Schemă:

 

S.M. 1

 

 

 

 

 

 

S.M. 2

A

 

 

 

bunuri trimise

 

 

B

 

 

 

 

 

spre reparare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunuri reparate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 28

Cazul 10: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

 

(1) Pentru reparaţiile postgaranţie, dacă se percepe plată pentru reparaţii şi pentru părţile componente înlocuite, transportul bunurilor din statul membru 2 în statul membru 1 este considerat nontransfer de bunuri în statul membru 2 şi nu este achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1. B are obligaţia înregistrării bunurilor trimise spre reparare în registrul de nontransferuri şi A are obligaţia înregistrării bunurilor primite spre reparare în registrul bunurilor primite. B nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, dacă bunurile se reîntorc după reparaţii în statul membru 2.

(2) înlocuirea părţilor componente de către A nu este o livrare intracomunitară de bunuri realizată de A în statul membru 1, fiind considerată o operaţiune accesorie serviciului de reparaţii şi inclusă în acest serviciu.

(3) Pentru serviciile de reparaţii realizate de A, inclusiv valoarea părţilor componente înlocuite, sunt aplicabile prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 29

Cazul 11: Prezentare

 

(1) B din statul membru 2 trimite pentru reparaţii bunuri sau numai unele părţi componente defecte către A în statul membru 1, care poate fi furnizorul ori producătorul bunurilor. B este proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de A pentru a asigura reparaţiile în perioada de garanţie şi postgaranţie în numele său.

(2) A nu repară bunurile sau părţile componente, ci trimite în loc alte bunuri/părţi componente şi păstrează bunurile/părţile componente defecte trimise de B. În funcţie de circumstanţe, respectiv dacă reparaţiile se realizează în perioada de garanţie sau nu, A poate percepe ori nu poate percepe o plată.

 

Schemă:

 

S.M. 1

 

 

 

 

 

 

 

S.M. 2

A

 

 

 

bunuri trimise

 

 

B

 

 

 

 

 

spre reparare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunuri reparate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 30

Cazul 11: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

 

(1) Indiferent dacă B ştie sau ar trebui să ştie despre bunurile/părţile componente înlocuite şi indiferent daca se percepe o plată, respectiv indiferent dacă bunurile sunt sau nu sunt în perioada de garanţie, din punctul de vedere al circulaţiei bunurilor se consideră că livrarea de către A a bunurilor/părţilor componente în locul celor defecte, în schimbul păstrării bunurilor/părţilor componente defecte trimise de B, este un nontransfer în sensul prevederilor art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, înlocuirea bunurilor/părţilor componente defecte, efectuată de A în locul reparării acestora, este considerată o prestare de servicii de reparaţii al cărei regim fiscal se stabileşte conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru

(2) B are obligaţia înregistrării bunurilor defecte în registrul de nontransferuri, urmată de o radiere, după primirea bunurilor în locul celor defecte, iar A are obligaţia înregistrării bunurilor defecte în registrul bunurilor primite.

 

ARTICOLUL 31

Cazul 12: Prezentare

 

(1) B din statul membru 2 nu trimite pentru reparaţii bunurile sau părţile componente defecte către A în statui membru 1, care poate fi furnizorul ori producătorul bunurilor, dar îi solicită lui A înlocuirea acestora. B este proprietarul bunurilor ori persoana impozabilă desemnată de A pentru asigurarea serviciilor de garanţie sau postgaranţie în numele său.

(2) A trimite din statui membru 1 lui B în statul membru 2 alte bunuri/părţi componente pentru înlocuirea bunurilor/părţilor componente defecte. În funcţie de circumstanţe, respectiv dacă înlocuirea bunurilor/părţilor componente se realizează în perioada de garanţie sau nu, A poate percepe sau nu poate percepe o plată.

 

ARTICOLUL 32

Cazul 12: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

 

(1) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părţile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte în perioada de garanţie, operaţiunea nu este considerată livrare de bunuri în sensul art. 270 alin. (1) din Codul fiscal şi, în consecinţă, nu va fi declarată drept livrare intracomunitară în statul membru 1 şi, respectiv, o achiziţie intracomunitară în statul membru 2.

(2) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părţile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte după expirarea perioadei de garanţie, operaţiunea este considerată o livrare intracomunitară în statul membru 1 şi, respectiv, o achiziţie intracomunitară în statul membru 2.

(3) Dacă A din statut membru 1 trimite bunurile/părţile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte, fără a se cunoaşte cu exactitate în momentul livrării cantitatea bunurilor/părţilor componente destinate înlocuirii celor defecte în perioada de garanţie, operaţiunea este considerată o livrare intracomunitară efectuată de A în statul membru 1 şi, respectiv, o achiziţie intracomunitară efectuată de B în statul membru 2.

(4) Pentru recuperarea de către B a contravalorii bunurilor/părţilor componente provenite din achiziţia intracomunitară realizată conform alin. (3), utilizate pentru reparaţii în perioada de garanţie, prin facturarea acestora către A, nu se datorează taxă pe valoarea adăugată, această operaţiune nefiind considerată o livrare de bunuri, ci decontarea contravalorii bunurilor/părţilor componente pe care A trebuie să le pună la dispoziţie în mod gratuit în perioada de garanţie.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016

 

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 7 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată În anul 2016, prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor îndeplini prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 5 februarie 2016.

Nr. 3.

 

ANEXĂ