MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 98/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 98         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 februarie 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

37. - Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii .Amenajare râu Someş pe tronsonul Ulmeni-Apateu, judeţele Maramureş şi Satu Mare”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

 

41. - Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala C.F. Galaţi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

25. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

 

60. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea modului de calcul şi a nivelului tarifar, pe tip de activitate, pentru activităţile de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare, efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română – AGIFER

 

137. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Având în vedere că aplicarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prin care este acordat un beneficiu persoanelor condamnate care au elaborat lucrări ştiinţifice sau care au obţinut invenţii şi inovaţii brevetate, respectiv se reduce pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale, în vederea acordării liberării condiţionate, a determinat împiedicarea şi denaturarea scopului şi spiritului reglementării execuţional penale, ţinând seama de creşterea, fără precedent, în special pe parcursul anilor 2014 şi 2015, a numărului lucrărilor ştiinţifice elaborate şi publicate de către persoanele condamnate aflate în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar, tinzând spre un fenomen de mare amploare care nu mai poate fi controlat, îndepărtând prevederile legale de la scopul lor legitim, pentru că prin abuzul de acest beneficiu se ajunge la situaţia În care nu se mai realizează scopul şi funcţiile pedepsei privative de libertate, respectiv formarea unei conduite corecte faţă de ordinea de drept, regulile de convieţuire socială şi faţă de muncă a persoanelor condamnate,

deoarece scopul persoanelor condamnate aflate în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar, care elaborează lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, este reprezentat exclusiv de câştigul zilelor de muncă ce sunt considerate ca executate, având, în acest fel, acces mai rapid la mecanismul prin care pot solicita instanţei de judecată liberarea condiţionată, şi nu vizează recuperarea şi reintegrarea lor socială accelerată,

observând că, în contextul actual, se constată că prin activitatea de elaborare a unor lucrări ştiinţifice o persoană privată de libertate nu intenţionează să îşi formeze o conduită corectă faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială şi faţă de muncă, în vederea reintegrării ei în societate, nerealizându-se, de fapt, scopul şi funcţiile pedepsei,

apreciind că o suspendare până la 1 septembrie 2016 va permite, pe de-o parte, stoparea fenomenului, iar, pe de altă parte, efectuarea unei analize pertinente de către instituţiile competente, astfel încât să se identifice soluţii legislative care să asigure o aplicare obiectivă şi eficientă a dispoziţiilor privind executarea pedepselor şi liberarea condiţionată,

luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe ar conduce la încurajarea perpetuării utilizării abuzive şi deturnarea de la scopul reglementării a prevederilor legale în discuţie, cu consecinţe negative pe planul percepţiei societăţii privind politica penală a statului, precum şi pe planul încrederii în justiţie,

apreciind că modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către persoanele condamnate a determinat consecinţe nu doar asupra regimului de executare a pedepselor, ci şi a valorii operelor lucrărilor ştiinţifice în general, provocând o reacţie puternică din partea societăţii civile şi a mediului academic de respingere a golirii de conţinut a activităţii de cercetare ştiinţifică, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

 

Articol unic. - La articolul 96 alineatul (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu completările ulterioare, litera f) se suspendă până la data de 1 septembrie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 2.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivului de investiţii „Amenajare râu Someş pe tronsonul Ulmeni-Apateu, judeţele Maramureş şi Satu Mare”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare râu Someş pe tronsonul Ulmeni-Apateu, judeţele Maramureş şi Satu Mare”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 37.

 

ANEXA

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE

şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare râu Someş pe tronsonul Ulmeni-Apateu, judeţele Maramureş şi Satu Mare”

 

Titular: Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

Amplasament: Tronsonul cuprins între localităţile Ulmeni din judeţul Maramureş şi Apateu din judeţul Satu Mare

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

(în preţuri valabile la 31 mai 2015, 1 euro = 4,4395 lei),

 

 

mii lei

55.226

 

din care:

 

 

 

 

construcţii-montaj,

din care:

 

mii lei

51.650

 

Valoarea investiţiei rest de executat,

 

mii lei

20.668

 

din care:

construcţii-montaj

 

mii lei

18.770

 

- Eşalonarea investiţiei - rest de executat

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

10.500

 

 

C+M

mii lei

9.400

 

Anul II

INV

mii lei

10.168

 

 

C+M

mii lei

9.370

 

- Capacităţi:

 

 

 

 

- Consolidări de mal,

 

ml

14.241

 

- din care rest de executat

 

ml

4.013

 

- Durata de execuţie a investiţiei rest de execuţie

 

luni

24

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic, potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala C.F. Galaţi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 59 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala C.F. Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor proceda în mod corespunzător la modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care se modifică în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 41.

 

ANEXĂ

 

SUCURSALA REGIONALA CF GALAŢI

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R/ - S.A.- Sucursala Regionala CF Galaţi (mijloace fixe trecute în domeniul privat al statului prin Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008)

 

CS MT: 13633330

CUI CNCF „C.F.R.” - S.A.: R 11054529

GRUPA 8 (BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI)

 

Nr. crt.

Nr. MF.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică

Tipul

bunului

Baza legală

în administrare/ concesiune

concesiune/ închiriat/  dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147840

TOTAL

parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie interoperabile, inclusiv zona de siguranţa a infrastructurii feroviare

Unii cf simple, neelectrificate = 3,678 km

Aparate de cale =13 bucăţi

linii cf electrificate = 0,028 km

Sucursalele Regionale CF Iaşi, Constanţa, Bucureşti, Republica Moldova

Sucursala Regionala

CF Galaţi

1998

1.046.497

Mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

2

147841

TOTAL

parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie neinteroperabile, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare

Linii cf simple, neelectrificate = 0,788 km Aparate de cale = 2 bucăţi

Sucursalele Regionale CF Iaşi, Constanţa, Bucureşti, Republica Moldova

Sucursala Regionala

CF Galaţi

1998

86.634

Mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice,

transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea 1 capitolul I punctul 2, subpunctele 2.2 şi 2.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2.2. vehicule agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 167/2013,

2.3. vehicule cu două sau trei roţi şi cvadricicluri, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 168/2013.”

2. La secţiunea 1 capitolul II, partea introductivă a punctului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. În sensul prezentelor reglementări se aplică termenii definiţi în Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, iar termenii de mai jos au următorul înţeles:”.

3. La secţiunea 1 capitolul II punctul 4, literele c), d), h), i), o), q), r), z), ac), ad) şi ak) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) certificat de conformitate - documentul eliberat de producător şi care certifică faptul că un vehicul fabricat este conform cu tipul de vehicul omologat;

d) certificat de omologare CE de tip - certificatul prevăzut în actul de reglementare CEE/CE/UE aplicabil, comunicarea de omologare indicată în anexa relevantă la Regulamentul CEE- ONU relevant fiind considerată echivalentul său;

………………………………………………………………………….

h) directivă CEE/CE individuală (de bază, specifică) sau regulament (CE)/(UE) individual - o directivă sau un regulament aplicabilă/aplicabil pentru omologarea de tip în conformitate cu legislaţia în vigoare;

i) document informativ (fişă de informaţii, listă cu informaţii) - documentul prezentat într-un act de reglementare, în care sunt indicate informaţiile pe care trebuie să le prezinte solicitantul omologării de tip, documentul informativ putând fi transmis şi în format electronic;

………………………………………………………………………….

o) omologare CE de tip - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice din legislaţia UE;

………………………………………………………………………….

q) omologarea de tip a întregului vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său de Registrul Auto Român sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru, pe baza omologărilor de tip existente ale vehiculului în ceea ce priveşte produsele utilizate la acesta, în conformitate cu prevederile actului de reglementare aplicabil;

r) omologare de tip în mai multe etape (omologare de tip multietapă) - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unuia sau mai multor state membre certifică faptul că, în funcţie de stadiul de finalizare, un tip de vehicul incomplet, complet sau completat respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile;

………………………………………………………………………….

z) producător - persoana fizică sau juridică responsabilă în faţa autorităţilor de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare de tip sau de certificare a produselor (de autorizare a produselor), pentru asigurarea conformităţii producţiei, şi care este, de asemenea, responsabilă cu problemele de supraveghere a pieţei pentru vehiculele, sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate pe care le produce. Această persoană nu trebuie neapărat să ia parte la toate etapele producţiei vehiculului sau a produsului care face obiectul procesului de omologare;

………………………………………………………………………….

ac) reprezentantul producătorului - persoana fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care este desemnată în mod corespunzător de producător pentru a-l reprezenta în faţa autorităţii de omologare sau de supraveghere şi pentru a acţiona în numele acestuia în domeniile reglementate de prezentele reglementări, iar în cazul în care se face referire la termenul «producător», acesta este înţeles ca indicând fie producătorul, fie pe reprezentantul său. În sensul prezentelor reglementări, un producător stabilit în afara Uniunii Europene desemnează un reprezentant stabilit în Uniunea Europeană pentru a-l reprezenta în faţa autorităţii de omologare;

ad) serviciu tehnic - organizaţia sau organismul desemnat de Registrul Auto Român sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru ori a unei alte părţi contractante la Acordul de la Geneva din 1958 drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformităţii, în vederea efectuării evaluării iniţiale şi a altor încercări sau inspecţii, în numele autorităţii de omologare. Registrul Auto Român, ca autoritate de omologare, poate îndeplini el însuşi aceste funcţii;

………………………………………………………………………….

ak) vehicul sfârşit de serie-vehicul care face parte dintr-un stoc şi care nu poate fi înmatriculat, înregistrat sau comercializat, din cauza intrării în vigoare a unor noi cerinţe tehnice în conformitate cu care nu a fost omologat, decât prin aplicarea unei proceduri specifice, în conformitate cu prezentele reglementări.”

4. La secţiunea 1 capitolul II punctul 4, litera g) se abrogă.

5. La secţiunea 1 capitolul II, după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 42, cu următorul cuprins:

„42- În sensul prezentelor reglementări, definiţiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 şi Regulamentul (UE) nr. 168/2013 se aplică în cazul prevederilor aplicabile vehiculelor ce fac obiectul regulamentelor respective.”

6. La secţiunea 1 capitolul II, punctele 9 şi 10 se abrogă.

7. La secţiunea 1 capitolul II punctul 13, abrevierea „CoC - certificat de conformitate CE” se modifică şi se înlocuieşte cu abrevierea „CoC - certificat de conformitate”, iar abrevierea „MTI - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii” se modifică şi se înlocuieşte cu abrevierea „MT - Ministerul Transporturilor”.

8. La secţiunea 1 capitolul III, punctele 14 şi 15 şi subpunctele 22.2 şi 22.3 ale punctului 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„14. RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unui vehicul, numai dacă acesta deţine omologare de tip a întregului vehicul valabilă şi a primit număr naţional de registru, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.

15. RAR permite introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a unui produs utilizat la vehicule, numai dacă acesta deţine omologare CE de tip sau omologare CEE-ONU de tip, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.

………………………………………………………………………….

22.2. În cazul constatării unor neconcordanţe majore între caracteristicile tehnice ale vehiculului şi datele indicate de producător, RAR poate proceda la verificarea acestor date pe bază de documente, rapoarte de încercare sau testare, după caz.

În cazul testării, se vor aplica prevederile actelor de reglementare relevante.

22.3. Pentru autovehiculele care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, cilindreea motorului (capacitatea cilindrică a motorului) este cea definită prin Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare şi modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, cu modificările ulterioare.”

9. La secţiunea 1 capitolul III, punctele 20 şi 21 se abrogă.

10. La secţiunea 1 capitolul III, punctul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„211. RAR acordă producătorilor români WMI, precum şi, pentru producătorii care fabrică mai puţin de 500 de vehicule pe an, al treilea, al patrulea şi al cincilea caracter din VIS, în conformitate cu prescripţiile ISO 3780:2009. Procedura de acordare se finalizează numai după verificarea îndeplinirii condiţiilor stipulate la pct. 1 din anexa X la Directiva 2007/46/CE, punctul 3 din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.322/2014 al Comisiei din 19 septembrie 2014 de completare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor agricole şi forestiere sau punctul 1 din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 al Comisiei din 21 noiembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor, în funcţie de categoria vehiculului. RAR păstrează toate înregistrările privind WMI şi VIS acordate producătorilor români.”

11. La secţiunea 2, după capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL II1

Omologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la autovehicule şi remorci şi care sunt incluse în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, dar care nu sunt incluse în tabelele 1 şi 2 din anexa nr. 2 la secţiunea 2

 

La omologarea de tip, introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a produselor menţionate în tabelul următor şi utilizate la autovehiculele şi remorcile prevăzute la capitolele I şi li, trebuie respectate prevederile Regulamentelor CEE-ONU din tabelul următor:

 

Obiectul omologării

Regulament

CEE-ONU

Faruri care emit o lumină de întâlnire asimetrică şi/sau o lumină de drum şi sunt echipate cu lămpi cu incandescenţă din categoriile R2 şi/sau HS1

1

Faruri pentru autovehicule (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 şi/sau H11)

8

Faruri care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele şi sunt echipate cu lămpi cu incandescenţă cu halogen (lămpi H4)

20

Dispozitive de fixare pentru copiii pasageri ai autovehiculelor («sistem de fixare pentru copii»)

44

Seturi de garnituri de frână de schimb şi garnituri de frână cu tambur de schimb pentru autovehicule şi pentru remorcile acestora

90

Marcaje retroreflectorizante (vehicule grele şi lungi)

104

Lămpi de viraj

119

Surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED)

128

 

a) Regulamentele CCE-ONU nr. 1,8 şi 20 nu sunt aplicabile în cazul omologării CE de tip a vehiculelor noi.

b) Regulamentele CEE-ONU menţionate în tabel se aplică în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009.”

12. La secţiunea 2 capitolul III, poziţiile „Marcaje reflectorizante”, „Faruri de viraj” şi „Surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED)” se abrogă.

13. La secţiunea 2 anexa nr. 2, în tabelul de la nota explicativă „#” în coloana „Categorie vehicul” aferentă sistemului „ESC” din tabel se abrogă semnul „<”, cu excepţia celei de a patra poziţii „M3 < 16 tone (transmisie pneumatică)”.

14. Titlul secţiunii 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA 3

Omologarea de tip şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole sau forestiere, precum şi pentru produsele utilizate la acestea”

            15. La secţiunea 3, capitolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL I

Omologarea de tip şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole sau forestiere, precum şi pentru sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate utilizate la acestea

 

1. Prezentul capitol se aplică vehiculelor agricole sau forestiere noi, concepute şi fabricate într-una sau mai multe etape, precum şi sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate noi, concepute şi fabricate pentru astfel de vehicule.

2. Prin vehicule agricole sau forestiere, în sensul prezentului capitol, se înţelege:

a) tractoarele agricole sau forestiere (categoriile T şi C);

b) remorcile agricole sau forestiere (categoria R);

c) echipamentele remorcate interschimbabile agricole sau forestiere (categoria S), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013.

3. Prevederile prezentului capitol nu se aplică vehiculelor prevăzute la art. (2) alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013.

4. Cerinţele tehnice şi administrative cadru aplicabile pentru omologarea UE de tip a vehiculelor agricole sau forestiere noi, a sistemelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi utilizate la acestea, precum şi cerinţele pentru supravegherea pieţei pentru vehiculele, sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate respective sunt cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013.

5. Cerinţele tehnice şi administrative specifice aplicabile pentru omologarea UE de tip a vehiculelor agricole sau forestiere noi, a sistemelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi utilizate la acestea sunt cele prevăzute în:

a) Regulamentul delegat (UE) nr. 1.322/2014 al Comisiei din 19 septembrie 2014;

b) Regulamentul delegat (UE) 2015/68 al Comisiei din 15 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la sistemul de frânare al vehiculelor pentru omologarea vehiculelor agricole şi forestiere;

c) Regulamentul delegat (UE) 2015/96 ai Comisiei din 1 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de performanţă de mediu şi de performanţă a unităţii de propulsie ale vehiculelor agricole şi forestiere;

d) Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei din 8 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului pentru vehiculele agricole şi forestiere;

e) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504 al Comisiei din 11 martie 2015 de punere în aplicare a

Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehicule agricole şi forestiere.

6. Pentru remorcile agricole sau forestiere (categoria R), producătorul poate să opteze pentru omologare UE de tip în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013 sau pentru omologare naţională de tip în conformitate cu anexa nr. 5 la prezenta secţiune.

7. Acordarea omologării naţionale de tip pentru serii mici pentru tractoarele agricole sau forestiere (categoriile T şi C) se realizează în conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, cerinţele tehnice aplicabile fiind cele prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta secţiune.”

16. La secţiunea 3, capitolul II se abrogă.

17. La secţiunea 3, capitolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Omologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la vehiculele agricole sau forestiere şi care nu sunt reglementate de regulamente (UE)

 

            La omologarea de tip, introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a produselor menţionate în tabelul următor şi utilizate la vehiculele agricole sau forestiere prevăzute la cap. I, trebuie respectate prevederile regulamentelor CEE-ONU din tabelul următor:

 

Obiectul omologării

Regulament

CEE-ONU

Plăci de identificare spate vehicule lente

69

Anvelope

106

Faruri cu fascicul de întâlnire simetric

113”

 

18. La secţiunea 3, anexele nr. 1-4 se abrogă.

19. La secţiunea 3, după anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

20. Secţiunea 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„SECŢIUNEA 4

Omologarea de tip şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, precum şi pentru produsele utilizate la acestea

 

CAPITOLUL I

Omologarea de tip şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi cvadricicluri, precum şi pentru sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate utilizate la acestea

 

1. Prezentul capitol se aplică vehiculelor cu două sau trei roţi şi cvadriciclurilor noi concepute şi fabricate într-una sau mai multe etape, precum şi sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate noi, concepute şi fabricate pentru astfel de vehicule.

2. Prin vehicule cu două sau trei roţi şi cvadricicluri, în sensul prezentului capitol, se înţelege:

a) mopede cu două roţi (categoria L1e);

b) mopede cu trei roţi (categoria L2e);

c) motociclete cu două roţi (categoria L3e);

d) motociclete cu două roţi cu ataş (categoria L4e);

e) mototricicluri (categoria L5e);

f) cvadricicluri uşoare (categoria L6e);

g) cvadricicluri grele (categoria L7e),

astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013.

3. Prevederile prezentului capitol nu se aplică vehiculelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013.

4. Cerinţele tehnice şi administrative cadru pentru omologarea UE de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor noi, a sistemelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi utilizate la acestea, precum şi cerinţele pentru supravegherea pieţei pentru vehiculele, sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate respective sunt cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013.

5. Cerinţele tehnice şi administrative specifice aplicabile pentru omologarea UE de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor noi, a sistemelor, a componentelor şi â unităţilor tehnice separate noi utilizate la acestea sunt cele prevăzute în:

a) Regulamentul delegat (UE) nr. 3/2014 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului pentru omologarea vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor;

b) Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 al Comisiei din 21 noiembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor;

c) Regulamentul delegat (UE) nr. 134/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele referitoare la performanţele de mediu şi ale sistemului de propulsie şi de modificare a anexei V la acesta;

d) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri.

 

CAPITOLUL II

Omologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la vehiculele cu două sau trei roţi şi la cvadricicluri ş/ care nu sunt reglementate de regulamente (UE)

 

La omologarea de tip, introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a produselor menţionate în tabelul următor şi utilizate la vehiculele cu două sau trei roţi şi la cvadricicluri le prevăzute la cap. I, trebuie respectate prevederile regulamentelor CEE-ONU din tabelul următor:

 

Obiectul omologării

Regulament

CEE-ONU

Căşti de protecţie pentru conducătorii şi pasagerii motocicletelor şi mopedelor

22

Garnituri de frână de înlocuire

90

Faruri cu fascicul de întâlnire simetric

113”

 

21. La secţiunea 5 punctul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) RAR va aplica folia de securizare pe CIV emise, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, numai pentru vehiculele care sunt însoţite, în funcţie de categoria vehiculului şi tipul omologării, de unul dintre următoarele documente valabile:

a) certificatul de conformitate CE/UE prevăzut la secţiunea 2 cap. I pct. 18 alin. (1), art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 sau art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, după caz;

b) certificatul de conformitate naţional pentru serii mici prevăzut la secţiunea 2 cap. II pct. 12 alin. (1); ori

c) copia de pe certificatul de omologare naţională de tip pentru serii nelimitate în cazul vehiculelor care fac obiectul secţiunii 2, pentru care se aplică procedura de sfârşit de serie în conformitate cu prevederile pct. 6 alin. (5).”

22. La secţiunea 5, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor

Fără a aduce atingere dispoziţiilor din secţiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 şi din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 referitoare la clauza de salvgardare pentru vehiculele conforme şi la măsurile aplicabile pentru vehiculele neconforme cu tipul omologat, vehiculele pot fi înmatriculate, înregistrate sau comercializate numai dacă sunt însoţite de o CIV valabilă, emisă potrivit pct. 3.”

23. La secţiunea 5, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor produse în serie mică

În ceea ce priveşte vehiculele care sunt produse în serii mici, numărul vehiculelor cărora li se eliberează CIV/pentru care se aplică folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în cursul unui singur an nu trebuie să depăşească, în funcţie de categoria vehiculului şi tipul omologării:

a) numărul de unităţi prevăzut în partea A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 2;

b) numărul de unităţi prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 167/2013, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 3; sau

c) numărul de unităţi prevăzut în anexa III la Regulamentul (UE)nr. 168/2013, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 4.”

24. La secţiunea 5 punctul 6, alineatul (1) şi litera c) a alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Sub rezerva limitelor fixate, în funcţie de categoria vehiculului şi tipul omologării, în:

a) partea B din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 2;

b) art. 39 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 3; sau

c) art. 44 alin, (4) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 4,

şi doar pentru o perioadă limitată de timp, RAR poate elibera CIV şi/sau aplica folia de securizare pe CIV existente emise în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării pentru vehiculele conforme unui tip de vehicul a cărui omologare de tip nu mai este valabilă.

………………………………………………………………………….

c) pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 4, pentru o perioadă de 24 de luni de la data expirării valabilităţii omologării de tip, în cazul vehiculelor complete, şi pentru o perioadă de 30 de luni de la data respectivă, în cazul vehiculelor completate.”

25. La secţiunea 5 punctul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Procedura de sfârşit de serie se aplică numai în cazul expirării valabilităţii omologării de tip din cauza intrării în vigoare la înmatriculare, înregistrare şi comercializare a unor noi cerinţe aplicabile vehiculului omologat, iar omologarea de tip nu poate fi actualizată în consecinţă.”

26. Secţiunea 5 „Omologarea CEE-ONU de tip a vehiculelor, precum şi a echipamentelor, pieselor şi a componentelor utilizate la acestea” se renumerotează ca secţiunea 6.

27. La secţiunea 6, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. La cererea solicitantului omologării de tip, RAR acordă omologarea CEE-ONU de tip pentru vehiculele, echipamentele, piesele şi componentele utilizate la acestea, noi, în conformitate cu prevederile regulamentelor CEE-ONU aplicabile.”

28. În cuprinsul reglementărilor, sintagmele „directivă individuală CEE/CE”, „directivă CE/CEE”, „directivă CE/CEE individuală” şi „directivă individuală CE/CEE” se înlocuiesc cu sintagma „directivă CEE/CE individuală”.

29. În cuprinsul reglementărilor, sintagmele „regulament (CE)”, „regulament (CE) Individual”, „regulament CE individual”, „regulament individual (CE)”, „regulament (CE)/(UE)” şi „regulament individual (CE)/(UE)” se înlocuiesc cu sintagma „regulament (CE)/(UE) individual”.

30. În cuprinsul reglementărilor, sintagmele „omologare CE/CEE de tip” şi „omologare comunitară (CEE) de tip” se înlocuiesc cu sintagma „omologare CE de tip”.

31. În cuprinsul reglementărilor, abrevierea „MTI” se înlocuieşte cu abrevierea „MT”.

Art. II. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 ianuarie 2016.

Nr. 25.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 6 la secţiunea 3)

 

Omologarea naţională de tip a tractoarelor agricole şi forestiere fabricate în serii mici

 

Nr.

Obiectul omologării

Act de reglementare

Av

Iv

Categorii de vehicule

T1

T2

T3

T4.1

T4.2

T4.3

C

1

Integritatea structurii vehiculului

R (UE) 2015/208

 

a

C

C

C

C

C

C

I

b

C

C

C

C

C

C

I

2

Viteza maximă constructivă, regulatorul de turaţie şi dispozitivele de limitare a vitezei

R (UE) 2015/208 R CEE-ONU 89

 

a

A

A

A

A

A

A

I

b

A

A

A

A

A

A

I

3

Dispozitivele de frânare şi cuplarea frânei remorcii

R (UE) 2015/68 R CEE-ONU 13

 

a

A

A

A

A

A

A

A

b

A

A

A

A

A

A

A

4

Direcţia pentru tractoarele rapide

R (UE) 2015/208 R CEE-ONU 79

Y

a

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

b

C

C

C

C

C

C

I

5

Direcţia

R (UE) 2015/208

Y

a

C

C

C

C

C

C

I

b

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

6

Vitezometrul

R (UE) 2015/208

 

a

B

B

B

B

B

B

B

b

B

B

B

B

B

B

B

7

Câmpul vizual şi ştergătoare

R (UE) 2015/208

Y

a

A

A

A

A

A

A

I

b

A

A

A

A

A

A

I

8

Geamuri

R (UE) 2015/208 R CEE-ONU 43

 

a

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

I

b

X(2)

BW

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

I

9

Oglinzi retrovizoare

R (UE) 2015/208 R CEE-ONU 46 R CEE-ONU 81 (Aplicabil pentru T şi C cu scaun de tip şa şi ghidon)

Y

a

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

NA

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

I

b

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

I

10

Sisteme de informare a conducătorului auto

R (UE) 2015/208

Y

a

C

C

C

C

C

C

I

b

C

C

C

C

C

C

I

 

11

Dispozitive de

iluminare şi

semnalizare

luminoasă şi sursele lor de lumină

R (UE) 2015/208

R CEE-ONU 3

R CEE-ONU 4

R CEE-ONU 5

R CEE-ONU 6

R CEE-ONU 7

R CEE-ONU 19

R CEE-ONU 23

R CEE-ONU 31

R CEE-ONU 37

R CEE-ONU 38

R CEE-ONU 69

Y

a

X

X

X

X

X

X

X

R CEE-ONU 77

R CEE-ONU 87

R CEE-ONU 91

R CEE-ONU 98

R CEE-ONU 99

R CEE-ONU 112

CEE-ONU 113

R CEE-ONU 119

R CEE-ONU 128

 

b

X

X

X

X

X

X

X

12

Instalaţii de iluminat

R (UE) 2015/208 R CEE-ONU 7

 

a

B

B

B

B

B

B

I

R CEE-ONU 48 R CEE-ONU 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R CEE-ONU 77 R CEE-ONU 104 R CEE-ONU 123

 

b

B

B

B

B

B

B

I

13

Sisteme de protecţie a ocupanţilor vehiculului, inclusiv amenajări interioare, tetiere, centuri de siguranţă, portiere

R (UE) 2015/208

 

a

B

B

B

B

B

B

I

R CEE-ONU 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R CEE-ONU 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

B

B

B

B

B

B

I

14

Exteriorul vehiculului şi accesoriile

R (UE) 2015/208

 

a

A

A

A

A

A

A

A

 

b

A

A

A

A

A

A

A

15

Compatibilitate electromagnetică

R (UE) 2015/208

Y

a

A(1)

A(1)

AC)

A(1)

A(1)

A(1)

I

R CEE-ONU 10

 

 

C(3)

C(3)

C(3)

CO)

CU)

C(3)

 

 

 

b

A(1)

A(1)

A(1)

A(1)

A(1)

A(1)

I

 

 

 

C(3)

C(3)

C(3)

C(3)

C(3)

C(3)

 

16

Dispozitive de avertizare acustică

R (UE) 2015/208 R CEE-ONU 28

Y

a

B

B

B

B

B

B

I

 

b

B

B

B

B

B

B

I

17

Sisteme de încălzire

R (UE) 2015/208

Y

a

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

I

R CEE-ONU 122

 

 

C(4)

C(4)

C(4)

C(4)

C(4)

C(4)

 

 

 

b

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

I

 

 

 

C(4)

C(4)

C(4)

C(4)

C(4)

C(4)

 

18

Dispozitive de prevenire a utilizării neautorizate

R (UE) 2015/208 R CEE-ONU 62

Y

a

A

A

A

A

A

A

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R CEE-ONU 18

 

b

A

A

A

A

A

A

I

19

Placă de înmatriculare

R (UE) 2015/208

 

a

B

B

B

B

B

B

I

 

 

b

B

B

B

B

B

B

I

20

Placa regulamentară şi marcarea

R (UE) 2015/208

 

a

B

B

B

B

B

B

I

 

 

b

B

B

B

B

B

B

I

21

Dimensiunile şi masa remorcii

R (UE) 2015/208

 

a

A

A

A

A

A

A

I

 

 

b

A

A

A

A

A

A

I

 

22

Masa maximă cu încărcătură

R (UE) 2015/208

 

a

A

A

A

A

A

A

A

b

A

A

A

A

A

A

A

23

Mase de balast

R (UE) 2015/208

 

a

A

A

NA

A

A

A

I

b

A

A

NA

A

A

A

I

24

Siguranţa sistemelor electrice

R (UE) 2015/208

 

a

B

B

B

B

B

B

B

b

B

B

B

B

B

B

B

25

Rezervor de combustibil

R (UE) 2015/208

 

a

B

B

B

B

B

B

B

b

B

B

B

B

B

B

B

26

Dispozitive de protecţie spate

R (UE) 2015/208

 

a

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

b

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

27

Protecţie laterală

R (UE) 2015/208

 

a

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

b

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

28

Platforme de încărcare

R (UE) 2015/208

 

a

A

A

A

A

A

A

I

b

A

A

A

A

A

A

I

29

Dispozitive de remorca re

R (UE) 2015/208

 

a

C

C

C

C

C

C

I

b

C

C

C

C

C

C

I

30

Pneuri

R (UE) 2015/208

R CEE-ONU 30

R CEE-ONU 54

 

a

X(2)

B(4)

X(2)

BH)

X(2)

BH)

X(2)

BH)

X(2)

BH)

X(2)

BH)

NA

R CEE-ONU 75

R CEE-ONU 106

R CEE-ONU 117

 

b

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

NA

31

Dispozitive antiîmproşcare

R (UE) 2015/208

Y

a

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

b

A

A

A

A

A

A

NA

32

Mers înapoi

R (UE) 2015/208

 

a

C

C

C

C

C

C

C

b

C

C

C

C

C

C

C

33

Şenile

R (UE) 2015/208

 

a

NA

NA

NA

NA

NA

NA

A

b

NA

NA

NA

NA

NA

NA

A

34

Cuplaje mecanice

R (UE) 2015/208 R CEE-ONU 55

 

a

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

I

b

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

I

35

Dispozitive de protecţie în caz de răsturnare (încercări dinamice)

R (UE) 1322/2014 OCDE 3

 

a

A

NA

NA

NA

A

A

NA

b

A

NA

NA

NA

A

A

NA

36

Dispozitive de protecţie în caz de răsturnare (tractoare cu şenile)

R (UE) 1322/2014 OCDE 8

(Aplicabil pentru C1, C2, C4.2 şi C4.3)

 

a

NA

NA

NA

NA

NA

NA

A

b

NA

NA

NA

NA

NA

NA

A

37

Dispozitive de protecţie în caz de răsturnare (încercări statice)

R (UE) 1322/2014 OCDE 4 (Aplicabil pentru T1/C1, T4.2/C4.2 şi T4.3/C4.3)

 

a

A

NA

NA

NA

A

A

A

b

A

NA

NA

NA

A

A

A

38

Dispozitive de protecţie în caz de răsturnare montate în faţă (tractoare cu ecartament îngust)

R (UE) 1322/2014 OCDE 6

 

a

NA

A

A

NA

NA

A

NA

b

NA

A

A

NA

NA

A

NA

 

39

Dispozitive de protecţie în caz de răsturnare montate în spate (tractoare cu ecartament îngust)

R (UE) 1322/2014 OCDE 7

 

a

NA

A

A

NA

NA

A

NA

b

NA

A

A

NA

NA

A

NA

40

Dispozitive de protecţie contra căderii obiectelor

R (UE) 1322/2014 OCDE 10

 

a

A

A

A

A

A

A

I

b

A

A

A

A

A

A

I

41

Scaune pentru pasageri

R (UE) 1322/2014

 

a

B

B

B

B

B

B

I

b

B

B

B

B

B

B

I

42

Nivelul zgomotului la care este expus conducătorul auto

R (UE) 1322/2014 OCDE 5

 

a

A

A

A

A

A

A

A

b

A

A

A

A

A

A

A

43

Scaunul şi poziţia conducătorului

R (UE) 1322/2014

 

a

A

A

A

A

A

A

A

b

A

A

A

A

A

A

A

44

Spaţiul de manevră şi de acces [a postul de conducere

R (UE) 1322/2014 R CEE-ONU 43

 

a

BO)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

b

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

45

Prizele de putere

R (UE) 1322/2014

 

a

B

B

B

B

B

B

B

b

B

B

B

B

B

B

B

46

Protecţia elementelor de acţionare

R (UE) 1322/2014

 

a

B

B

B

B

B

B

B

b

B

B

B

B

B

B

B

47

Ancorajele centurilor de siguranţă

R (UE) 1322/2014 R CEE-ONU 14 R CEE-ONU 16 OCDE 4

 

a

A

A

A

A

A

A

I

b

A

A

A

A

A

A

I

48

Centuri de siguranţă

R (UE) 1322/2014 R CEE-ONU 16

 

a

X

X

X

X

X

X

I

b

X

X

X

X

X

X

I

49

OPS, Protecţia contra penetrării obiectelor

R (UE) 1322/2014 R CEE-ONU 43

 

a

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

I

b

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

B(3)

X(2)

I

50

Sistemul de evacuare

R (UE) 1322/2014

 

a

B

B

B

B

B

B

B

b

B

B

B

B

B

B

B

51

Manualul de utilizare

R (UE) 1322/2014

 

a

C

C

C

C

C

C

C

b

C

C

C

C

C

C

c

52

Sistemele de control, inclusiv în special dispozitivele de oprire de urgenţă şi cele automate

R (UE) 1322/2014 R CEE-ONU 79

 

a

A

A

A

A

A

A

I

b

A

A

A

A

A

A

I

53

Protecţia împotriva riscurilor mecanice, altele decât cele menţionate la articolul 18 alineatul (2) literele (a), (b), (g), (k) din Regulamentul (UE) nr. 1.322/2014, inclusiv protecţia împotriva spargerii conductelor care transportă lichide, precum şi a deplasării necontrolate a vehiculului

R (UE) 1322/2014

 

a

A

A

A

A

A

A

I

b

A

A

A

A

A

A

I

 

54

Apărătoare şi dispozitive de protecţie

R (UE) 1322/2014

 

a

B

B

B

B

B

B

I

b

B

B

B

B

B

B

I

55

Informaţii, avertizări şi marcaje

R (UE) 1322/2014 R CEE-ONU 60

 

a

B

B

B

B

B

B

I

b

B

B

B

B

B

B

I

56

Materiale şi produse

R (UE) 1322/2014

Y

a

B

B

B

B

B

B

I

b

B

B

B

B

B

B

I

57

Baterii

R (UE) 1322/2014

Y

a

C

C

C

C

C

C

I

b

C

C

C

C

C

C

I

58

Ieşirea de urgenţă

R (UE) 1322/2014 R CEE-ONU 43

 

a

B

B

B

B

B

B

I

b

B

B

B

B

B

B

I

59

Sistemul de ventilaţie şi filtrare din cabină

R (UE) 1322/2014

 

a

C

C

C

C

C

C

I

b

C

C

C

c

c

C

I

60

Viteza de ardere a materialului cabinei

R (UE) 1322/2014

 

a

B

B

B

B

B

B

I

b

B

B

B

B

B

B

I

61

Emisii poluante

R (UE) 2015/96 (etapele de emisii din directivele 2000/25/CE şi 97/68/CE)

 

a

A

A

A

A

A

A

A

b

A

A

A

A

A

A

A

62

Nivelul sonor (extern)

R (UE) 2015/96 (valorile-limită din Directiva 2009/63/CE)

Y

a

A

A

A

A

A

A

I

b

A

A

A

A

A

A

I

 

Note explicative:

0) - subansamblu;

(2) - componentă;

(3» - vehicul;

(4) - cerinţe de instalare;

a - pentru tractoarele pe roţi cu o viteză maximă constructivă mai mică sau egală cu 40 km/h;

b - pentru tractoarele pe roţi cu o viteză maximă constructivă de peste 40 km/h;

Av - autovehicule;

Iv - indice viteză;

A: Nu sunt permise alte excepţii în afara celor menţionate în actul de reglementare Certificatul de omologare de tip şi marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat;

B: Trebuie îndeplinite cerinţele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorităţii de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip şi nu este necesară O omologare de tip;

C: Producătorul trebuie să demonstreze autorităţii de omologare că cerinţele esenţiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite;

X - aplicabil;

I - acelaşi ca pentru T conform categoriei;

Y - actele relevante pentru autovehicule sunt acceptate ca echivalente, după cum se specifică în actul delegat;

NA - nu se aplică.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea modului de calcul şi a nivelului tarifar, pe tip de activitate, pentru activităţile de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare, efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER

 

În temeiul prevederilor art. 94 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modul de calcul şi nivelul tarifar, pe tip de activitate, pentru activităţile de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare, efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER.

Art. 2. - Tarifele prevăzute la art. 1 se aplică operatorilor economici stabiliţi la art. 94 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, iar modul de calcul şi nivelul tarifar, pe tip de activitate, sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Tarifele prevăzute la poziţiile 2.1, 3, 4.1 şi 5.1 din tabelul nr. 2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 11 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

 

Bucureşti, 2 februarie 2016.

Nr. 60.

 

ANEXĂ

 

MODUL DE CALCUL şi NIVELUL TARIFAR,

pe tip de activitate, pentru activităţile de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare, efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER

 

Art. 1. - Tariful unic pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, aplicabil administratorilor şi gestionarilor de infrastructură feroviară, are următoarea structură şi următorul nivel tarifar:

TUGA - 58,9 euro/km secţie de circulaţie.

Art. 2. - Tariful unic pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Agenţia de investigare Feroviară Română - AGIFER, aplicabil operatorilor de transport feroviar de călători, are următoarea structură şi următorul nivel tarifar:

TUOC - 6,27 euro/1.000 tren km.

Art. 3. - Tariful unic pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, aplicabil operatorilor de transport feroviar de marfă, are următoarea structură şi următorul nivel tarifar:

TUOM -12,28 euro/1.000 tren km.

Art. 4. - Tariful unic pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, aplicabil operatorilor de transport feroviar cu metroul, are următoarea structură şi următorul nivel tarifar:

TUME - 0,5 euro X nr. mii călătorii.

Art. 5. - Tariful unic pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, aplicabil agenţilor economici furnizori ai constituenţilor de interoperabilitate şi produse feroviare critice definite în reglementările naţionale în clase de risc ce pot conduce la accidente:

TUFU - 0,15% din valoarea lunară a producţiei fizice, fără TVA, aferentă produselor/serviciilor furnizate în domeniul feroviar, indicator comunicat lunar de către beneficiar în baza unei declaraţii pe propria răspundere.

Art. 6. - (1) Tariful unic pentru prestaţiile efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare:

TUAE -15 euro/oră.

(2) Numărul de ore se stabileşte prin deviz estimativ.

Art. 7. - Tarifele prevăzute la art. 1-6 se percep în echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii pentru serviciile efectuate de către AGIFER pentru operatorii economici.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 183.011/GC din 14 ianuarie 2016, prevederile Acordului dintre R.P. Română şi R.P.F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la 7 aprilie 1955, prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999, prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004, prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010,

în temeiul art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2010 pentru reprezentarea în cadrul organismelor create în

temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se numeşte domnul Iulian Jugan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de preşedinte al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe pentru aplicarea Acordului dintre R.P. Româna şi R.P.F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la 7 aprilie 1955.

(2) Se numeşte domnul Nicolae Bărbieru, director general adjunct al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în calitate de locţiitor al preşedintelui părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe pentru aplicarea Acordului dintre R.P. Română şi R.P.F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la 7 aprilie 1955.

(3) în cazul indisponibilităţii preşedintelui părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe pentru aplicarea Acordului dintre R.P. Română şi R.P.F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la 7 aprilie 1955, locţiitorul preia toate prerogativele acestuia.

Art. 2. - (1) Se numeşte domnul Iulian Jugan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de împuternicit al părţii române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.

(2) Se numeşte domnul Nicolae Bărbieru, director general adjunct al Administraţiei Naţionale .Apele Române”, în calitate de locţiitor al împuternicitului părţii române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.

(3) Se numeşte domnul Doru-Dragoş Cazan, director în cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în calitate de locţiitor al împuternicitului părţii române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.

(4) în cazul indisponibilităţii împuternicitului părţii române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999, unul dintre locţiitori preia toate prerogativele acestuia.

Art. 3. - (1) Se numeşte domnul Iulian Jugan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de împuternicit guvernamental al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

(2) Se numeşte domnul Nicolae Bărbieru, director general adjunct al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în calitate de supleant al împuternicitului guvernamental al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

(3) Se numeşte domnul Doru-Dragoş Cazan, director în cadrul Administraţiei Naţionale .Apele Române”, în calitate de supleant al împuternicitului guvernamental al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

(4) În cazul indisponibilităţii împuternicitului guvernamental al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004, unul dintre supleanţi preia toate prerogativele acestuia.

Art. 4. - (1) Se numeşte domnul Iulian Jugan, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de preşedinte al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010.

(2) Se numeşte domnul Nicolae Bărbieru, director general adjunct al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în calitate de supleant al preşedintelui părţii române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010.

(3) În cazul indisponibilităţii preşedintelui părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010, supleantul preia toate prerogativele acestuia.

Art. 5. - Persoanele nominalizate la art. 1-4 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 723/2015 privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 30 aprilie 2015, se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2016.

Nr. 137.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.