MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 99/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 99         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 februarie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

242. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

44. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările ;i completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 februarie 2016, domnul general de brigadă cu ) stea Romanică Maxim Adrian trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNERJOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 5 februarie 2016.

Nr. 242.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

(3) Sediul principal al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

Art. 2. - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

Art. 3, - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare^ dezvoltare, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte atribuţiile în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, înfiinţată conform legii.

(2) în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, iar, pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.

(3) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, înfiinţată potrivit dispoziţiilor legale.

(4) Organizarea, funcţionarea şi structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, precum şi entităţile aflate în subordinea sau în coordonarea ori sub autoritatea acesteia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;

c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

d) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă;

h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri.

Art. 5. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice exercită în domeniul educaţiei şi învăţământului următoarele atribuţii:

a) elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei şi învăţământului;

b) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă;

c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri;

d) colaborează cu structurile de elevi şi studenţi legal constituite şi sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de elevi şi studenţi care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia, în condiţiile legii, contracte civile, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe şi acţiuni privind elevii şi studenţii şi implicarea acestora în viaţa socială;

e) derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor;

f) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare ale elevilor şi studenţilor;

g) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

h) avizează necesarul de formulare solicitat de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat şi particulare acreditate şi transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” - S.A, care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securităţii tipăririi;

i) participă la programele şi proiectele internaţionale, ale Uniunii Europene şi bilaterale în domeniu;

j) realizează şi promovează strategii şi tehnici modeme de instruire şi educaţie;

k) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ;

l) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate;

m) controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual ai Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;

n) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniul său de activitate;

o) asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;

p) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate. În condiţiile prevăzute de lege;

q) primeşte şi soluţionează sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

r) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat;

s) alte atribuţii prevăzute în acte normative aflate în vigoare.

Art. 6. - În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este autorizat:

a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente;

c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvemamentale, potrivit competenţelor sale;

d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii;

e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;

f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate;

g) să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 7. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective:

a) impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

b) stimularea creativităţii studenţilor;

c) promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european;

d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială.

Art. 8. - (1) în structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.

(3) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene.

(4) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii şi documentelor şcolare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 9. - Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează:

a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.

Art. 10. - (1) în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se organizează şi funcţionează Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional „Capital uman”, denumit în continuare Ol POCU.

(2) Ol POCU va derula în continuare şi activităţile şi responsabilităţile Organismului intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, denumit în continuare Ol POSDRU, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007-2013.

(3) Din structura Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, denumit în continuare CNDIPT, se mută în structura Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 50 de posturi aferente activităţii de organism intermediar prevăzute la alin. (1), în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

(4) CNDIPT-OI POSDRU va derula în continuare doar activităţile şi responsabilităţile de organism intermediar până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007-2013, cu 43 posturi.

(5) Predarea-primirea posturilor menţionate la alin. (3) se va realiza în baza unui protocol de predare-primire încheiat între cele două părţi.

Art. 11. - (1) în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectorate şcolare, cu structură aprobată prin ordin ai ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.

Art. 12. - (1 j în exercitarea atribuţiilor sale, organismele de nivel naţional în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării: consilii consultative şi colegii, care sunt prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b, sprijină Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor naţionale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(3) Organismele naţionale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1 - 3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din alocaţiile de la buget şi veniturile proprii.

(4) Activitatea organismelor naţionale este coordonată de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor şi a Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei. Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei este coordonat de prim-ministru.

(5) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi Specialişti colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pot fi remuneraţi în condiţiile legii.

(6) Prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice se pot înfiinţa organisme consultative, în condiţiile legii.

Art. 13. - (1) Conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se exercită de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, care are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului.

(2) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice reprezintă Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din tară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(3) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(4) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.

(5) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice poate delega calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului generai, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(6) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 14. - (1) în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi desfăşoară activitatea 5 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.

(2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 15. - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.

(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 16. - (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este de 482, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(3) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepţia personalului prevăzut la art. 10 alin. (3), se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(4) în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integrat de la bugetul de stat.

(5) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

(6) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării: ştiinţifice numeşte personalul unităţilor de management şi stabileşte competenţele directorului, în condiţiile legii.

Art. 17. - (1) în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi în instituţiile/unităţile din subordine, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condiţiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP şi numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate în ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind înfiinţarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării; ştiinţifice numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele directorului.

Art. 18. - Personalul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 19. - (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcţiona în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(4) Repartizarea cluburilor sportive studenţeşti în subordinea instituţiilor de învăţământ superior se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare.

(6) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu excepţia celor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 20. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 7.

Art. 21. - Patrimoniul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Art. 22. - În cuprinsul contractelor, convenţiilor, înţelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a fost parte, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale în care s-a folosit „Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice” se citeşte „Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice”.

Art. 23. - (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor şcolare este organizată pe lângă inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu finanţare din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obţin de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, de a tipări şi de a distribui/difuza manualele şcolare sau se virează direct de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, de a tipări şi de a distribui/difuza manualele şcolare.

(3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).

Art. 24. - Anexele nr. 1, nr. 2a, nr. 2b şi nr. 3-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul fondurilor europene,

Ciprian Cătălin Necula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 44.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

            Numărul total de posturi 482, exclusiv demnitari şi posturi aferente cabinetului ministrului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Ministerului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet ministru

 

 

 

 

Serviciul Audit Intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de strategii şi politici publice

 

Direcţia

coordonare strategică

 

 

 

 

Corp de control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea pentru tehnologia informaţiei în educaţie*)

 

 

 

 

Secretar general

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

 

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

B

 

 

 

C

 

 

D

 

 

E

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

 

A2

 

B1

 

B2

 

B3

 

C1

 

D1

 

D2

 

E1

 

F1

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

 

A. Direcţia Generală învăţământ Superior

A1 .Direcţia Management Universitar şi Resurse Umane

A2.Direcţia Programe Universitare şi Corelare cu Piaţa

Muncii

B. Direcţia Generală învăţământ Preuniversitar

B1 .Direcţia de Monitorizare şi Inspecţie Şcolară

B2.Direcţia Incluziune Socială şi Parteneriate Educaţionale

B3.Direcţia Formare Continuă

C. Direcţia Generală Management şi Resurse Umane

C1. Direcţia Management şi Reţea Şcolară

D. Direcţia Generală Buget-Finanţe

D1 .Direcţia Buget

D2.Direcţia Salarizare şi Resurse Umane

E. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene

E1. Direcţi a Afaceri Europene

F. Direcţia Generală Juridic

F1.Direcţia Contencios

G. Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali

H. Centru] Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor*)

I. Direcţia Minorităţi

J. Direcţia Patrimoniu şi Achiziţii

K. OIPOCU*)

L. Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă**)

M. Unitatea de Management a Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare**)

N. Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale*)

 

 

*) funcţionează la nivel de direcţie

**) funcţionează la nivel de direcţie şi numărul da posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat

 

ANEXA Nr. 2a

 

Consilii şi colegii consultative la nivel naţional ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Nr. crt.

Denumirea consiliului consultativ

Sursa da finanţare

1

Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.)

Buget de stat

2

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.)

Buget de stat

3

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.)

Buget de stat

4

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (C.C.C.D.I.)

Buget de stat

5

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (C.N.F.I.S.)

Buget de stat

6

Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.)

Buget de stat

7

Consiliul de Etică şi Management Universitar (C.E.M.U.)

Buget de stat

8

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.)

Buget de stat

 

ANEXA Nr. 2b

 

Consilii consultative la nivel naţional partenere ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Nr. crt.

Denumirea consiliului consultativ

Sursa de finanţare

1

Consiliul Naţional al Rectorilor (C.N.R.)

Venituri proprii

2

Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Preuniversitar (C.N.F.I.P.)

Bugetul de stat

3

Consiliul Minorităţilor Naţionale (C.M.N.)

Bugetul de stat

4

Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.)

Bugetul de stat

 

ANEXA Nr. 3

 

Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

Venituri proprii

2

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Venituri proprii

3

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

Venituri proprii

4

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Venituri proprii

5

Universitatea din Bucureşti

Venituri proprii

6

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Venituri proprii

7

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Venituri proprii

8

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Venituri proprii

9

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Venituri proprii

10

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti

Venituri proprii

11

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Venituri proprii

12

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Venituri proprii

13

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Venituri proprii

14

Universitatea .Aurel Vlaicu” din Arad

Venituri proprii

15

Universitatea „Vasile Alecsandri din Bacău

Venituri proprii

16

Universitatea „Transilvania” din Braşov

Venituri proprii

17

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Venituri proprii

18

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Venituri proprii

19

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Venituri proprii

20

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iulia Haţieganu” din Cluj-Napoca

Venituri proprii

21

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Venituri proprii

22

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

Venituri proprii

23

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Venituri proprii

24

Universitatea Maritimă din Constanţa

Venituri proprii

25

Universitatea din Craiova

Venituri proprii

26

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Venituri proprii

27

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Venituri proprii

28

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Venituri proprii

29

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Venituri proprii

30

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Venituri proprii

31

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore Popa” din Iaşi

Venituri proprii

32

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Venituri proprii

33

Universitatea din Oradea

Venituri proprii

34

Universitatea din Petroşani

Venituri proprii

35

Universitatea din Piteşti

Venituri proprii

36

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Venituri proprii

37

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Venituri proprii

38

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Venituri proprii

39

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Venituri proprii

40

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Venituri proprii

41

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Venituri proprii

42

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

Venituri proprii

43

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgul Mureş

Venituri proprii

44

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Venituri proprii

45

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

Venituri proprii

46

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

Venituri proprii

47

Universitatea de Vest din Timişoara

Venituri proprii

48

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

Venituri proprii

 

ANEXA Nr. 4

 

Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

            A. Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1

Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în a căror subordine funcţionează unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare

Bugetul de stat

2

Comisia Naţională a României pentru UNESCO

Bugetul de stat

3

Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

4

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

5

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

6

Agenţia de Credite şi Burse de Studii

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

7

Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

8

Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar

Bugetul de stat

9

Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

10

Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

11

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

12

Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

13

Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

Bugetul de stat

14

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi

Bugetul de stat

15

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Bugetul de stat

16

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara

Bugetul de stat

17

Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

 

            B. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1

Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică”

Venituri proprii

2

Autoritatea Naţională pentru Calificări

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

3

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

 

ANEXA Nr. 5

 

Cluburi sportive studenţeşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1

Clubul „Sportul Studenţesc” din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

2

Clubul Sportiv „Universitatea Naţională de Educaţie Fizica şi Sport” din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

3

Clubul Sportiv Universitar „Politehnica” Timişoara

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

4

Clubul Sportiv „Universitatea” din Cluj-Napoca

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

5

Clubul Sportiv „Universitatea” din Craiova

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

6

Clubul Sportiv „Universitatea” din Galaţi

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

7

Clubul Sportiv „Universitatea” din Braşov

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

8

Clubul Sportiv „Politehnica” din Iaşi

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

9

Clubul Sportiv „Ştiinţa” din Bacău

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

10

Clubul Sportiv „Ştiinţa” din Petroşani

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

10

Clubul Sportiv „Ştiinţa” din Petroşani

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

11

Clubul Sportiv „Ştiinţa” din Constanţa

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

12

Clubul Sportiv „Ştiinţa” din Baia Mare

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

13

Clubul Sportiv Universitar din Sibiu

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

14

Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

15

Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

16

Clubul Sportiv Universitar din Oradea

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

17

Clubul Sportiv Universitar din Piteşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

18

Clubul Sportiv Studenţesc „Medicina” din Timişoara

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

19

Clubul Sportiv Universitar din Suceava

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

20

Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

21

Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

22

Clubul Sportiv Universitar din Arad

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

23

Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

24

Clubul Sportiv Universitar „Ştiinţa” Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

25

Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

26

Clubul Sportiv Universitar „Neptun” din Constanţa

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

27

Clubul Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timişoara”

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

28

Clubul Sportiv .Agronomia” Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

29

Clubul Sportiv Universitar „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

 

ANEXA Nr. 6

 

Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Buget de stat

2

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

3

Centrul European UNESCO pentru învăţământul Superior (CEPES)

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

4

Institutul Limbii Române

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

5

Centrul de Cercetări Biologice din Jibou

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

 

NOTE:

a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile de învăţământ şi cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.404.

b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.840.

 

ANEXA Nr. 7

 

Parcul auto al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru activităţi specifice

 

Nr. crt.

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim de bucăţi*)

1

Proiectul privind învăţământul rural/ROSE

Autoturism pentru unitatea centrală

3

Autoturism de teren

3

2

Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare

Autoturism pentru unitatea centrală

2

Autoturism pentru unitatea teritorială

7

3

Monitorizare şi inspecţie

Autoturism

15

Microbuz

6

4

Ol POSDRU

Autoturism pentru unitatea centrală

3

Autoturism pentru unitatea teritorială

8

 

*) Limita maximă: 200 litri/lună/vehicul.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi

funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia.

Art. 2, - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor

(2) în cazul în care În execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 63.

 ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL PE ANUL 2016

pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

 

 

 

- mii lei –

Cap./Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program

2016

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

70.554,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

31.437,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

31.437,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

325,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

66,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

66,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

259,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

259,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

31 112,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

31.112,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională

31,000,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

112,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

38.617,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

38.617,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

60,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

60,00

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

60,00

45.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE

440,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

-

 

02

 

Fondul Social European

-

 

16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

440,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

70,554,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

29.072,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

12.983,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

10.346,00

 

 

01

Salarii de bază

9.153,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

901,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

142,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

150,00

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

343,00

 

 

01

Tichete de masă

343,00

 

 

06

Tichete de vacanţă

-

 

10.03

 

Contribuţii

2.294,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1,611,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

50,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

530,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

16,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

87,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

14.279,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

7.678,00

 

 

01

Furnituri de birou

278,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

210,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

587,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

210,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

236,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

213,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

3.300,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.644,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.000,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.760,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

840,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

103,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

817,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

1.005,00

 

 

01

Deplasări interne

350,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

655,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

322,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

258,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

520,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

356,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

77,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.303,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

300,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

210,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

158,00

 

 

04

Chirii

320,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

15,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

300,00

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

515,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

-

 

 

01

- Finanţare naţională

-

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

-

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

-

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

-

 

 

01

- Finanţare naţională

-

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

-

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

-

 

56.16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

515,00

 

 

01

* Finanţare naţională

78,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

422,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

15,00

57

 

 

Titlul IX ASISTENŢA SOCIALĂ

1 295,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

1.295,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

1.295,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

41.482,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

41.482,00

 

71.01

 

Active fixe

40.980,00

 

 

01

Construcţii

14.699,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

24.387,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

554,00

 

 

30

Alte active fixe

1.340,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

502,00

72

 

 

Titlul XIV. ACTIVE FINANCIARE

-

 

72.01

 

Active financiare

-

 

 

01

Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016:

1) Număr mediu de personal: 160 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 5.223 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 142 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei).

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.