MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 02/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 2         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

997/2015. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

1.003/2015. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 

1.004/2015. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”, subordonat Ministerului Sănătăţii

 

1.020/2015. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

 

1.021/2015. - Hotărâre privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014 şi pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.711/2015. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL (Amendamente la regulile 2 şi 13 şi la suplimentul la Certificatul IAPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.258(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

41/2015. - Normă pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, înregistrat cu numărul M.F.P. 25865, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării,

Art. 3. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 997.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului cu nr. M.F.P. 25865, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Tip bun

(mobil, imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare de inventar (lei)

Situaţie juridică

Baza legală

Administrator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

25865

8.29.09

Imobil

Palatul Justiţiei din Râmnicu Vâlcea, sediul Tribunalului Vâlcea

S + P + Mez. + 1E

Sc = 1.032 mp Sd = 2.728 mp

N - Loteria Naţională

S - Domeniul public

E - Domeniul public

V - Parchetul de pe lângă

Tribunalul Vâlcea

România,

Judeţul Vâlcea,

Municipiul Râmnicu Vâlcea,

Scuarul Revoluţiei nr.2

1997

4.256.600,00

Decizia civilă nr. 1.112/1997 a Tribunalului Vâlcea, Decizia civilă nr. 2.527/1997 a Tribunalului Vâlcea şi a Curţii de Apel Piteşti

Ministerul

Justiţiei

Anexe (centrală termica + birouri + garaje)

Sc = 145mp Sd -145 mp

92.300,00

Teren S = 3.006 mp

C.F. nr. 51095

3.208.900,00

TOTAL

7.557.800,00

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Locul unde este situată partea de imobil care face obiectul transmiterii

Caracteristicile tehnice ale părţii de imobil

Valoarea de inventar (lei)

Număr M.F.P. (cod de clasificaţie)

România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 2

Anexe (centrală termică + birouri + garaje)

Sc = 145 mp Sd = 145 mp

92.300,00

28565 (parţial)

(8.29.09)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 298 din 22 octombrie 2015, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Darea în administrare a imobilului prevăzut la alin. (1) se realizează în vederea construirii unui sediu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

Art. 3. - Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Raul Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 1.003.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Baza legală

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Codul de clasificare

Număr de identificare M.F.P.

Valoarea de inventar

Nr. carte funciară şi nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Municipiul Craiova, strada General Dragalina nr. 60A, judeţul Dolj

Judeţul Dolj, din administrarea Consiliului Judeţean Dolj

Statul român, m administrarea Serviciului Român de Informaţii (CUI 4204305)

Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 298 din 22.10.2015

Cartea fundară nr. 212480 Craiova, nr. cadastral 212480

8.333 mp

8.19.01

Se va atribui în termenul legal de către M.F.P. la cererea S.R.I.

5.834.069,59 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”, subordonat Ministerului Sănătăţii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”, subordonat Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute în anexă se face pe bază de proces-verbal, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 1.004.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Ministerului Sănătăţii În administrarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”, subordonat Ministerului Sănătăţii

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului

Administratorul de la care s-a transmis imobilul

Administratorul la care s-a transmis imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se predă

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

1

2

3

4

5

6

7

8

35878

8.25.01

Clădiri şi teren aferente sediului central al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”

Ministerul Sănătăţii/ CUI 4266456

Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”

(CUI 4283333)

C1 = S + P + 2E Sc = 861 mp, Su = 1.842 mp,

C2 = P, Sc = 119 mp,

C3 = P, Sc = 25 mp,

C4 = P, Sc = 25 mp,

C5 = P, Sc = 11 mp,

C6 = P, Sc = 52 mp,

C7 = P, Sc = 154 mp,

C8 = P, Sc = 8 mp,

C9 = P, Sc = 5 mp,

C10 = S + P + 2E, Sc = 1.272 mp, Su = 2.880 mp,

C11 = P, Sc = 271 mp, Su = 212 mp

C12 = P + 1E, Sc = 404 mp, Su = 460 mp,

C13 = P, Sc = 16 mp,

C14 = P, Sc = 43 mp,

C15 = P, Sc = 85 mp,

C16 = P, Sc = 160 mp,

C17 = P, Sc = 31 mp,

C18 = P, Sc = 34 mp,

C19 = P, Sc = 36 mp,

C20 = P, Sc = 86 mp,

C21 = P, Sc = 306 mp,

Steren = 21.575 mp, nr. paturi = 246,

CF nr. 213713

Bucureşti,

str. Mănăstirea Căldăruşani nr. 9, sectorul 1

64 698.000

35880

8.25.01

Clădiri şi teren aferente Policlinicii

Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”

Ministerul Sănătăţii/ CUI 4266456

Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”

(CUI 4283333)

C1=D + P + E + M, Sc=337 mp, Su = 865 mp,

C2 = Pr Sc = 45 mp, Su = 38 mp, Steren = 795 mp,

CF nr. 200048

Bucureşti,

Str. Spătarului nr. 15,

sectorul 2

5.291 000

150294

8.25.01

Clădiri şi teren (fără pădure) aferente Secţiei Otopeni a Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”, pădure, amenajări teren, locuinţe sociale + construcţii şi construcţii speciale din incinta Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”

Ministerul Sănătăţii/ CUI 4266456

Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”

(CUI 4283333)

C1 = S + P + E, Sc = 934 mp, Sd = 2.154 mp,

C2 = S + P, Sc = 450 mp, Sd = 900 mp,

C3 = S + P, Sc = 960 mp, Sd = 1.920 mp,

C4 = S + P, Sc = 660 mp, Sd = 1.320 mp,

C5 = S + P + 2E, Sc = 231 mp, Sd = 924 mp,

C6 = S + P, Sc = 456 mp, Sd = 912 mp,

C7 = P, Sc = 600 mp, Sd = 600 mp,

C8 = S + P + 2E, Sc = 825 mp, Sd = 3.300 mp,

C9 = P + E, Sc=1.322mp, Sd = 2.644 mp,

C10 = P, Sc = 240mp, Sd = 240 mp,

C11 =P + E, Sc = 600 mp, Sd = 1.200 mp,

C12 = P + E, Sc = 770 mp, Sd = 1.540 mp,

C13 = P + E, Sc=300 mp, Sd = 600 mp,

C14 = P + E, Sc=570 mp, Sd = 1.140 mp,

C15 = P + E, Sc=294 mp, Sd - 588 mp,

C16 = P + E, Sc=396 mp, Sd - 792 mp,

C17 = P, Sc = 694 mp, Sd = 694 mp,

C18 = P, Sc = 144 mp, Sd = 144 mp,

C19 = P, Sc = 176 mp, Sd = 176 mp,

C20 = P, Sc = 48 mp, Sd = 48 mp,

C21 = P, Sc = 110 mp, Sd = 110 mp,

C22 = P, Sc = 125 mp, Sd = 125 mp,

C23 = P, Sc = 245 mp, Sd = 245 mp,

C24 = P, Sc = 88 mp, Sd = 88 mp,

C25 = P, Sc = 36 mp, Sd = 36 mp,

C26 = P, Sc = 99 mp, Sd - 99 mp,

C27 = P, Sc = 145 mp, Sd = 145 mp,

C28 = P, Sc = 375 mp, Sd = 375 mp,

C29 = Pr Sc = 375 mp, Sd - 375 mp,

C30 = P, Sc = 375 mp, Sd = 375 mp,

C31 = P, Sc = 375 mp, Sd = 375 mp,

C32 = P, Sc = 348 mp, Sd = 348 mp,

C33 = P, Sc = 81 mp, Sd - 81 mp,

C34 = P, Sc = 54 mp, Sd - 54 mp,

C35 = P, Sc = 369 mp, Sd = 369 mp,

C36 = P, Sc = 145 mp, Sd = 145 mp,

C37 = P, Sc = 29 mp, Sd = 29 mp,

C38 = P, Sc = 27 mp, Sd = 27 mp,

C39 = P, Sc = 250 mp, Sd = 250 mp, nr. paturi = 334,

Steren = 329.592,63 mp, din care Sconstr. = 14.321 mp

CF nr. 3656

Otopeni,

Calea Bucureştilor nr. 307,

judeţul Ilfov

93,221.400

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă prin ordin al ministrului culturii Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii.

(2) încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 1.020.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI CULTURII

Număr maxim de posturi: 163 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DE

 

COLEGIUL

MINISTERULUI

 

 

CABINET

MINISTRU

 

 

UNITATEA DE POLITICI

MANAGEMENT A

 

 

 

 

 

 

PUBLICE*

PROIECTULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGII,

CORPUL DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT

CONTROL*

 

 

SECRETAR

 

SECRETAR DE

 

 

SECRETAR DE

 

SUBSECRETAR

 

SECRETAR

 

 

CULTURAL*

 

 

 

DE STAT

 

STAT

 

 

STAT

 

DE STAT

 

GENERAL

 

 

 

BIROUL COMUNICARE

 

 

Cabinet

 

Cabinet

 

 

Cabinet

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL

ŞI DIALOG SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR

 

 

LEGISLATIV ŞI RELAŢIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL

 

 

CU PARLAMENTUL

INFORMAŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJUNCT

 

 

 

CLASIFICATE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMANE

SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECONCENTRATE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALE CULTURALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPENE*

MONUMENTE DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR PUBLIC*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINORITĂŢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŢIONALE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA

 

DIRECŢIA CULTURĂ

 

DIRECŢIA RELAŢII

 

DIRECŢIA

 

DIRECŢIA ACHIZIŢII,

 

 

PATRIMONIU

 

SCRISĂ ŞI CREAŢIE

 

INTERNAŢIONALE ŞI

 

ECONOMICĂ

 

ADMNISTRATIV ŞI

 

 

CULTURAL

 

CONTEMPORANĂ

 

AFACERI EUROPENE

 

 

 

IVESTIŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ARHEOLOGIE

 

 

 

SERVICIUL CULTURA

 

 

 

SERVICIUL RELAŢII

 

 

 

BIROUL BUGET

 

 

 

 

 

 

ŞI PATRIMONIU

 

 

 

SCRISĂ

 

 

 

INTERNAŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL PATRIMONIU

 

 

 

SERVICIUL ARTELE

 

 

 

SERVICIUL AFACERI

 

 

 

SERVICIUL FINANCIAR

 

 

 

 

 

 

MOBIL ŞI IMATERIAL

 

 

 

SPECTACOLULUI ŞI

 

 

 

EUROPENE

 

 

 

CONTABILITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINEMATOGRAFIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se organizează la nivel de compartiment conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului culturii.

Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului culturii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţa întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014 şi pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, modificat de Regulamentul (UE) nr. 661/2014, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOLUL 1

Scopul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

 

(1) Fondul de Solidaritate ai Uniunii Europene, denumit în continuare FSUE, este un instrument financiar nerambursabil, creat în anul 2002 la nivelul Uniunii Europene, pentru situaţii de urgenţă.

(2) Scopul acestui fond este de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statui beneficiar pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale.

(3) Suma totală acordată României de Comisia Europeană este de 8,495.950 euro, pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile cu operaţiunile de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014, respectiv 4.198.175 euro pentru inundaţiile din 1A-31 mai 2014 pe întreg teritoriul României şi 4.297.775 euro pentru inundaţiile din 28 iulie - jumătatea lunii august 2014 în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în conformitate cu Decizia EC C (2015) 5624 din 5 august 2015 şi Decizia C (2015) 5656 din 6 august 2015 de acordare a unor contribuţii financiare din FSUE pentru finanţarea operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare în urma catastrofelor cauzate de inundaţiile respective.

 

ARTICOLUL 2

Acţiuni şi operaţiuni eligibile

 

Suma primită de România din FSUE ca urmare a inundaţiilor din primăvara şi vara anului 2014 se utilizează pentru decontarea cheltuielilor publice aferente următoarelor tipuri de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare esenţiale, prevăzute de Regulamentul nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, modificat de Regulamentul (UE) nr. 661/2014 şi stabilite prin deciziile Comisiei Europene de mobilizare a FSUE:

a) repunerea în funcţiune a infrastructurilor şi a instalaţiilor în domeniile energiei, apelor şi apelor uzate, telecomunicaţiilor, transporturilor, sănătăţii şi învăţământului, în cadrul căreia sunt programate spre finanţare următoarele categorii de operaţiuni de urgenţă:

(i) repunerea în funcţiune a reţelelor de alimentare cu apă potabilă: reţele de aprovizionare cu apă, uzine de tratare, epurare a apei, fântâni, puţuri de adâncime şi rezervoare, bazine de înmagazinare apă etc.;

(ii) refacerea sistemelor de colectare a apelor pluviale şi a reţelelor de colectare a apelor uzate: reţele de canalizare, canale şi cămine, staţii de epurare, bazine de decantare etc.;

(iii) refacerea infrastructurii în domeniile sănătăţii şi educaţiei: reabilitare unităţi sanitare publice, grădiniţe, şcoli, etc. degradate de calamitate;

(iv) refacerea infrastructurii de transport rutier: autostrăzi/drumuri naţionale, drumuri judeţene, străzi şi drumuri comunale, poduri, podeţe, pasarele şi traversări pietonale, diguri şi apărări de nai în administrarea autorităţilor/instituţiilor locale, consolidarea şi reconstruirea zidurilor de sprijin;

(v) refacerea infrastructurii feroviare: terasamente de cale ferată, linii de înaltă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a căilor ferate şi înlocuirea căii ferate deformate pe porţiunile unde terasamentele s-au deplasat datorită alunecărilor de teren/inundaţiilor;

b) furnizarea de cazare temporară şi finanţarea serviciilor de salvare pentru satisfacerea nevoilor populaţiei afectate, în cadrul căreia este programată spre finanţare următoarea categorie de operaţiune de urgenţă: servicii de salvare, intervenţii de urgenţă inclusiv pentru combaterea efectelor inundaţiilor, administrarea de vaccinuri şi acoperirea nevoilor imediate ale populaţiei afectate de calamitate;

c) securizarea infrastructurilor de prevenţie şi măsurile de protejare a patrimoniului cultural, în cadrul căreia este programată spre finanţare următoarea categorie de operaţiune de urgenţă; asigurarea imediată a infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor, respectiv diguri, baraje, apărări de maluri, regularizări ale cursurilor de apă;

d) curăţarea zonelor sinistrate, inclusiv a zonelor naturale, în concordanţă, după caz, cu abordările centrate pe ecosisteme, precum şi refacerea imediată a zonelor naturale afectate, în scopul evitării efectelor imediate provocate de eroziunea solului, în cadrul căreia este programată spre finanţare următoarea categorie de operaţiune de urgenţă: lucrări de curăţare a infrastructurii prioritare cu rol de prevenire şi a infrastructurii existente de gospodărire a apelor, respectiv curăţare golire fund, înlăturarea aluviunilor de pe drumuri, străzi, decolmatarea cursurilor de apă.

 

ARTICOLUL 3

Autorităţi responsabile

 

(1) Cancelaria Primului-Ministru, prin Direcţia Coordonare Politici şi Programe, în calitate de Autoritate coordonatoare şi de management în România a întregii activităţi referitoare la accesarea şi implementarea FSUE, este instituţia care aprobă efectuarea plăţilor corespunzătoare, pe baza documentelor justificative stabilite potrivit procedurii de justificare a cheltuielilor din FSUE.

(2) Se desemnează ca autorităţi de implementare a FSUE Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, instituţii care deţin responsabilitatea implementării tehnice şi financiare a FSUE, în conformitate cu prevederile acordurilor de implementare subsidiare. Autorităţile de implementare sunt instituţiile abilitate să stabilească criteriile de selecţie şi prioritizare a contractelor ce vor face obiectul decontării din FSUE.

(3) între Autoritatea coordonatoare şi de management şi autorităţile de implementare se încheie câte un acord de implementare subsidiar, în care sunt stabilite responsabilităţile şi atribuţiile părţilor, valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat fiecărei autorităţi de implementare, precum şi documentele justificative care trebuie înaintate de autorităţile de implementare pentru fiecare proiect solicitat spre plată Autorităţii coordonatoare şi de management

(4) Beneficiari finali pot fi oricare dintre entităţile publice care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public şi care funcţionează în subordinea/coordonarea sau, după caz, în cadrul/sub autoritatea autorităţilor de implementare prevăzute la alin. (2), respectiv unităţi administrativ-teritoriale care au efectuat oricare dintre tipurile de operaţiuni eligibile prevăzute la art. 2, în vederea înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014, respectiv 14-31 mai pe întreg teritoriul României şi 28 iulie - jumătatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

 

ARTICOLUL

Repartizarea sumei alocate

 

(1) Suma totală de 8.495.950 euro alocată României din FSUE se repartizează astfel:

a) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - echivalentul în lei a 5.429.953 euro, din care echivalentul în lei a 3.136.506 euro pentru inundaţiile din 14- 31 mai 2014 pe întreg teritoriul României şi echivalentul în lei a 2.293.447 euro pentru inundaţiile din 28 iulie - jumătatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în vederea acoperirii tipurilor de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare prevăzute la art. 2 lit. a) pct. (i)-(iv) şi art. 2 lit. b)-d);

b) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - echivalentul în lei a 2.039.520 euro, din care echivalentul în tei a 892.957 euro pentru inundaţiile din 14-31 mai 2014 pe întreg teritoriul României şi echivalentul în lei a 1.146.563 euro pentru inundaţiile din 28 iulie - jumătatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în vederea acoperirii tipurilor de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare prevăzute la art. 2 lit. c) şi d);

c) Ministerul Afacerilor Interne - echivalentul în lei a 579.353 euro, din care echivalentul în lei a 148.487 euro pentru inundaţiile din 14-31 mai 2014 pe întreg teritoriul României şi echivalentul în lei a 430.866 euro pentru inundaţiile din 28 iulie - jumătatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în vederea acoperirii tipurilor de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare prevăzute la art. 2 lit. b);

d) Ministerul Sănătăţii - echivalentul în lei a 64.559 euro, din care echivalentul în lei a 20.225 euro pentru inundaţiile din 14-31 mai 2014 pe întreg teritoriul României, în vederea acoperirii tipurilor de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare prevăzute la art. 2 lit. b) şi echivalentul în lei a 44.334 euro pentru inundaţiile din 28 iulie - jumătatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în vederea acoperirii tipurilor de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare prevăzute la art. 2 lit. a) pct. (iii) şi art. 2 lit. b);

e) Ministerul Apărării Naţionale - echivalentul în lei a 17.141 euro, pentru inundaţiile din 28 iulie - jumătatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în vederea acoperirii tipurilor de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare prevăzute la art. 2 lit. b);

f) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - echivalentul în lei a 91.765 euro, pentru inundaţiile din 28 iulie-jumătatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în vederea acoperirii tipurilor de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare prevăzute la art. 2 lit. d);

g) Ministerul Transporturilor - echivalentul în lei a 216.706 euro, pentru inundaţiile din 28 iulie - jumătatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în vederea acoperirii tipurilor de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare prevăzute la art. 2 lit. a) pct. (iv) şi (v);

h) Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri - echivalentul în lei a 56.953 euro, pentru inundaţiile din 28 iulie - jumătatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în vederea acoperirii tipurilor de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare prevăzute la art. 2 lit. c).

(2) în urma solicitării formulate de către o autoritate de implementare, sumele necheltuite de către aceasta pot fi realocate între celelalte autorităţi de implementare, prin încheierea unor acte adiţionale la acordurile de implementare subsidiare cu respectarea tipurilor de operaţiuni prevăzute în Deciziile C (2015) 5624 şi C (2015) 5656 de acordare a unor contribuţii financiare din FSUE pentru finanţarea operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare în urma catastrofelor cauzate de inundaţiile din România din primăvara şi vara anului 2014.

(3) Sumele primite de către instituţiile/entităţile publice în calitate de beneficiari finali se cuprind în bugetele acestora, respectiv în bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile. În situaţia în care beneficiarii finali sunt instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, aflate în subordinea unui ordonator principal de credite care are calitatea de autoritate de implementare, ordonatorul principal de credite va cuprinde sumele respective în bugetul fondurilor externe nerambursabile.

 

ARTICOLUL 5

Utilizarea sumelor repartizate

 

(1) Sumele repartizate autorităţilor de implementare se folosesc pentru decontarea/finanţarea tipurilor de operaţiuni eligibile prevăzute la art. 2, efectuate în vederea înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din 14-31 mai 2014 pe întreg teritoriul României şi, respectiv, din 28 iulie - jumătatea lunii august în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene, a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, modificat de Regulamentul (UE) nr. 661/2014 şi a Deciziilor C (2015) 5624 şi C (2015) 5656 de acordare a unor contribuţii financiare din FSUE pentru finanţarea operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare în urma catastrofelor cauzate de inundaţiile din România din primăvara şi vara anului 2014, cu condiţia ca toate lucrările de aducere la stadiul iniţial de funcţionare a obiectivelor de infrastructură afectate să fie finalizate până la data de 15 ianuarie 2017.

(2) La momentul solicitării sumelor, beneficiarul final va specifica autorităţii de implementare cuantumul aferent cheltuielilor deja efectuate, respectiv sumele necesare pentru plăţi rămase de efectuat.

(3) în cazul în care cheltuielile au fost deja efectuate, autoritatea de implementare virează sumele datorate beneficiarilor ca venit, într-o poziţie distinctă, la bugetul din care este finanţat beneficiarul.

(4) Sumele ce se alocă unităţilor administrativ-teritoriale, în calitatea de beneficiari finali, se înregistrează distinct ca venit al bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile, aferent unităţii administrativ-teritoriale respective.

(5) Sumele primite de către beneficiarii finali ca urmare a decontării din FSUE vor fi utilizate de către aceştia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar acolo unde este cazul, pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii.

 

ARTICOLUL 6

Durata de implementare

 

(1) Subvenţia din FSUE se implementează în termen de optsprezece luni de la data la care suma alocată a intrat efectiv în conturile speciale deschise de România prin Secretariatul General al Guvernului, în calitate de stat beneficiar, respectiv până la data de 23 februarie 2017.

(2) Autoritatea coordonatoare şi de management transmite Comisiei Europene un raport de implementare în cel mult 6 luni de la expirarea termenului de implementare a FSUE.

 

ARTICOLUL 7

Plata sumelor alocate

 

(1) Gestionarea contravalorii în lei a sumelor primite de la FSUE se efectuează de Autoritatea coordonatoare şi de management din România, autorităţile de implementare şi beneficiarii finali prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului.

(2) Dobânzile bancare încasate de Autoritatea coordonatoare şi de management generate pentru disponibilităţile conturilor speciale şi veniturile generate din schimbul valutar ai sumelor mobilizate din FSUE vor fi utilizate în acelaşi scop şi în aceleaşi condiţii cu sumele primite din FSUE. Disponibilităţile în lei ale contului deschis la Trezoreria Statului pe numele Autorităţii coordonatoare şi de management sunt purtătoare de dobândă.

(3) Comisioanele şi spezele bancare rezultate din administrarea conturilor, transferul sumelor provenite din FSUE din conturile Autorităţii coordonatoare şi de management în conturile autorităţilor de implementare, precum şi pierderile rezultate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor fi suportate din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(4) Plăţile vor fi efectuate de către Comisia Europeană în conturile bancare special deschise de Autoritatea coordonatoare şi de management în euro, iar Autoritatea coordonatoare şi de management va face plata către autorităţile de implementare în moneda naţională.

(5) Pentru emiterea avizului prevăzut de art. 5 al Deciziilor Comisiei Europene C (2015) 5624 şi C (2015) 5656, unitatea de control independentă nominalizată este Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României.

 

ARTICOLUL 8

 

Alineatul (2) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea coordonatoare şi de management în România are următoarea structură organizatorică:

a) un consilier - directorul adjunct al Direcţiei coordonare politici şi programe din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

b) un consilier - coordonator FSUE - Direcţia coordonare politici şi programe din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

c) 7 consilieri-evaluatori - Direcţia coordonare politici şi programe din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

d) 3 consilieri juridici - Direcţia juridică din cadrul Secretariatului General al Guvernului;

e) 2 consilieri - Direcţia economică şi asigurare logistică din cadrul Secretariatului General al Guvernului;

f) 2 consilieri juridici - Direcţia contencios şi resurse umane din cadrul Secretariatului General al Guvernului.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ministrul apărării naţionale,

Ioan-Dragoş Tudorache

Mihnea Ioan Motoc

Secretarul general al Guvernului,

Ministrul transporturilor,

Sorin Sergiu Chelmu

Dan Marian Costescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Ministrul afacerilor interne,

Vasile Dîncu

Petre Tobă

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul finanţelor publice,

Costin Grigore Borc

Anca Dana Dragu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Ministrul sănătăţii,

Cristiana Paşca Palmer

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul fondurilor europene,

Achim Irimescu

Carmen Aura Răducu

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

 

Claudia-Ana Costea

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 1.021.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL (Amendamente la regulile 2 şi 13 şi la suplimentul la Certificatul IAPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.258(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, precum şi ale art. 4 al Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la care România a aderat prin Legea nr. 269/2006,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL (Amendamente la regulile 2 şi 13 şi la suplimentul la Certificatul IAPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.258(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 martie 2016.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 1.711.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC. 258(67)

adoptată la 17 octombrie 2014

 

Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

 

Amendamente la anexa VI la MARPOL

(Amendamente la regulile 2 şi 13 şi la Suplimentul la Certificatul IAPP)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

luând notă de articolul 16 din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave („Convenţia din 1973*), de articolul VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave („Protocolul din 1978*) şi de articolul 4 din Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta („Protocolul din 1997*), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1997 şi conferă organismului corespunzător al

Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997,

luând notă de asemenea, de faptul că prin Protocolul din 1997 a fost adăugată la Convenţia din 1973 anexa VI intitulat㠄Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave”,

luând notă în continuare de faptul că anexa VI revizuită, care a fost adoptată prin Rezoluţia MEPC.176(58), a intrat în vigoare la 1 iulie 2010,

luând în considerare proiectul de amendamente la anexa VI revizuită referitoare la motoarele alimentate numai cu combustibili gazoşi,

1. adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al Convenţiei din 1973, amendamentele la anexa VI, al căror text este prevăzut în anexa la prezentei rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 septembrie 2015, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi comunicat Organizaţiei obiecţiile lor cu privire la amendamente;

3. invită părţile să ia notă că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 martie 2016, după acceptarea acestora conform paragrafului 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997, copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin Protocoalele din 1978 şi 1997, copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC. 258(67)

 

AMENDAMENTE LA ANEXA VI LA MARPOL

(Amendamente la regulile 2 şi 13 şi la apendicele I)

 

Anexa VI la MARPOL

Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave

 

CAPITOLUL 1

Generalităţi

 

Regula 2

Definiţii

1 Definiţia pentru „Combustibil lichid” din paragraful 9 este înlocuită de următoarea definiţie;

„Combustibil lichid înseamnă orice fel de combustibil livrat unei nave şi destinat combustiei pentru propulsia navei sau pentru operarea acesteia, incluzând combustibili gazoşi, distilaţi şi reziduali.”

2 Definiţia pentru „Motor diesel naval” din paragraful 14 este înlocuită de următoarea definiţie:

„Motor diesel naval înseamnă orice motor alternativ cu combustie internă, care funcţionează pe combustibil lichid sau mixt, căruia i se aplică regula 13 din prezenta anexă, inclusiv sistemele combinate şi de supraalimentare eventual utilizate. În plus, un motor care funcţionează pe gaz, instalat la bordul unei nave construite la 1 martie 2016 sau după această dată, sau un motor suplimentar care funcţionează pe gaz sau un motor de înlocuire care nu este identic, instalat la această dată sau după această dată, este, de asemenea, considerat ca un motor diesel naval.”

 

CAPITOLUL 3

Cerinţe privind controlul emisiilor provenite de la nave

 

Regula 13

Oxizi de azot (NOx)

3 Textul paragrafului 7.3 este înlocuit de următorul:

„7.3 în ceea ce priveşte un motor diesel naval cu o putere de ieşire mai mare de 5.000 kW şi cu o capacitate cilindrică egală cu 90 litri sau mai mare, montat la bordul unei nave construite la 1 ianuarie 1990 sau după această dată, dar înainte de 1 ianuarie 2000, Certificatul internaţional de prevenire a poluării atmosferei trebuie, pentru un motor diesel naval căruia i se aplică prevederile paragrafului 7.1 al prezentei reguli, să indice una dintre situaţiile următoare:

.1 i s-a aplicat o metodă aprobată conform paragrafului 7.1.1 al prezentei reguli;

.2 motorul a fost certificat în conformitate cu paragraful 7.1.2 al prezentei reguli;

.3 o metodă aprobată încă nu este disponibilă în comerţ astfel cum este descris în paragraful 7.2 al prezentei reguli; sau

.4 o metodă aprobată nu este aplicabilă.”

 

APENDICE I

 

Model de Certificat internaţional de prevenire a poluării atmosferei (IAPP) (regula 8)

Supliment la Certificatul internaţional de prevenire a poluării atmosferei (Certificat IAPP)

 

4 Nota de subsol referitoare la paragraful 1.4 este înlocuită de următoarea notă de subsol:

„# Se indică numai pentru navele construite la 1 ianuarie 2016 sau după această dată, care sunt proiectate în mod special şi sunt utilizate numai pentru scopuri recreative şi la care, în conformitate cu regula 13.5.2.1 sau regula 13.5.2.3, limita emisiei de NO* astfel cum este specificată la regula 13.5.1.1, nu se va aplica.”

5 Paragraful 2.2.1 este înlocuit de următorul paragraf:

„2.2.1 Următoarele motoare diesel navale, instalate la bordul acestei nave, sunt în conformitate cu prevederile regulii 13, astfel cum este indicat:

 

Regula din anexa VI la MARPOL aplicabilă

(NTC = Codul tehnic NOx 2008)

(AM = Metodă aprobată)

Motor nr. 1

Motor nr. 2

Motor nr. 3

Motor nr.4

Motor nr. 5

Motor nr. 6

1

Producător şi model

 

 

 

 

 

 

2

Numărul de serie

 

 

 

 

 

 

3

Utilizare (ciclul/urile aplicaţiei aplicabile - NTC 3.2)

 

 

 

 

 

 

4

Puterea nominală (kW) (NTC 1.3.11)

 

 

 

 

 

 

5

Turaţia nominală (rpm) (NTC 1.3.12)

 

 

 

 

 

 

6

Motor identic instalat la 1/1/2000 sau după această dată, exceptat conform regulii 13.1.1,2













7

Data instalării unui motor identic (zz/ll/aaaa) conform regulii 13.1.1.2

 

 

 

 

 

 

8a

Data transformării importante

(zz/ll/aaaa)

13.2.1.1 şi 13.2.2

 

 

 

 

 

 

8b

13,2.1,2 şi 13.2.3

 

 

 

 

 

 

8c

13.2.1.3 şi 13.2.3

 

 

 

 

 

 

9a

Nivelul I

13.3













9b

13.2.2













9c

13.2.3.1













9d

Î3.2.3.2













9e

13.7.1,2













10a

Nivelul II

13.4













10b

13.2.2













10c

13.2.2 (Nivelul III imposibil)













10d

13.2.3.2













10e

13.5.2 (Scutiri)













10f

13.7.1.2













11a

Nivelul III (numai în ECA-NOx)

13.5.1.1













11b

13.2.2













11c

13.2.3.2













11 d

13.7.1,2













12

AM*

Instalată













13

Nu este disponibilă în comerţ la momentul inspecţiei.













14

Nu este aplicabilă.














* Se referă la Liniile directoare din 2014 privind procesul metodei aprobate [Rezoluţia MEPC.243(66)j.”

 

6 Paragraful 2.5 este înlocuit cu următorul paragraf:

„2.5 Incinerarea la bordul navei (regula 16)

Nava are un incinerator:

.1 instalat la 1 ianuarie 2000 sau după această dată, care îndeplineşte prevederile:

.1 Rezoluţiei MEPC.76(40), aşa cum a fost modificat㔠

.2 Rezoluţiei MEPC.244(66) 

.2 instalat înainte de 1 ianuarie 2000 care îndeplineşte prevederile:

.1 Rezoluţiei MEPC.59(33), aşa cum a fost modificată** 

.2 Rezoluţiei MEPC.76(40), aşa cum a fost modificată*. 

 

* Aşa cum a fost modificată de Rezoluţia MEPC.93(45).

** Aşa cum a fost modificată de Rezoluţia MEPC.92(45).

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 23 decembrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. - (1) Se aprobă Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică următoarelor entităţi:

a) societăţilor de asigurare şi reasigurare cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizate să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare;

b) subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul în România/străinătate, care aparţin societăţilor prevăzute la lit. a);

c) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, care aparţin unor societăţi de asigurare şi reasigurare, persoane juridice, cu sediul în state terţe;

d) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, care aparţin unor societăţi de asigurare şi reasigurare, persoane juridice, cu sediul în alte state membre.

(3) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu alte dispoziţii legale incidente.

Art. 2. - Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi c) au obligaţia asigurării auditării statutare a situaţiilor financiare anuale şi consolidate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Consiliul de administraţie/membrii directoratului, conducătorul compartimentului economico-financiar sau persoanele desemnate potrivit legii ale societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare răspund potrivit responsabilităţilor şi competenţelor stabilite pentru întocmirea şi aprobarea corespunzătoare a propriilor politici contabile conforme cu reglementările contabile din anexă.

(2) Persoanele menţionate la alin. (1) răspund inclusiv de asigurarea transpunerii soldurilor conturilor contabile din balanţa de verificare la 31 decembrie 2015 în soldurile de deschidere ale conturilor aferente exerciţiului financiar al anului 2016, prevăzute de noul plan de conturi din anexă, precum şi pentru asigurarea exactităţii şi realităţii datelor care sunt prelucrate, înscrise în situaţiile financiare individuale şi consolidate.

Art. 4. - (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.187 şi 1.187 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 41.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 20 noiembrie 2015, se fac următoarele rectificări:

- la art. 9 alin. (2) lit. b), în loc de: „... prevăzute la art. 7 alin. (2) Ut. c) şi, după caz, d) şi e);” se va citi: „... prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) şi, după caz, d);”;

- la art. 9 alin. (2) lit. g), în loc de: „... prevăzute la lit. c)...”se va citi: „... inclusiv cele prevăzute la lit. c)...”;

- la anexa nr. 2 la norme, la al şaselea tip de curs, în loc de: „pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone şi pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite;” se va citi: „pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone şi pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite şi pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;”,

- la anexa nr. 2 la norme, la al şaptelea tip de curs, în loc de: „pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu vehicule cu mai mult de 8+1 locuri;” se va citi: „pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu vehicule cu mai mult de 8+1 locuri şi pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul;”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.