MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 07/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 7         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 6 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.006/2015. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

401/2015. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 445/2009 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

1.721/2015. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului sănătăţii

 

2.544/2015. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere definitive de produse militare pe teritoriul României, pentru destinatari finali din cadrul forţelor armate, LGIFA-RO-01

 

4.144/2015. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind abrogarea unor ordine care cuprind reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 3.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are sediul în oraşul Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 405A, judeţul Ilfov.”

3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are în cadrul structurii sale o subunitate cu personalitate juridică, Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, cu sediul în oraşul Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 407, judeţul Ilfov, înfiinţat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 847/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012.”

4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, reactualizat, stabilit pe baza situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2014 este de 61.983 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale 23.120 mii lei şi active circulante 38.863 mii lei.

(2) Bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. 4.”

5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Finanţarea activităţii desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe şi/sau cooperări europene şi internaţionale şi din alte surse atrase, potrivit legii.

(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.”

6. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Anexele nr. 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre,”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.400/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Marius-Raul Bostan

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 1.006.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996)

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, denumit în continuare institui naţional, este persoană juridică de drept public ce îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, organul de specialitate al administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

(2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortizări şi organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 2. - (1) Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul fizicii stării condensate, al ştiinţei materialelor şi al nanotehnologiilor.

(2) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul fizicii stării condensate, al ştiinţei materialelor şi al nanotehnologiilor, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:

I. Activităţi de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 72/721/7219, în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu, în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi în cadrul altor activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, după cum urmează:

a) cercetare fundamentală de bază şi orientată cu scopul dobândirii de noi cunoştinţe în domeniul fizicii şi domeniilor conexe, cu precădere al fizicii stării condensate, al materialelor multifuncţionale pentru aplicaţii de înaltă tehnologie, precum şi în domeniul nanomaterialelor şi nanostructurilor:

b) cercetare aplicativă în domeniul materialelor multifuncţionale avansate, al nanomaterialelor şi nanostructurilor cu scopul dezvoltării de noi aplicaţii în domeniile industriale de înaltă tehnologie (micro şi optoelectronică, transporturi, aviaţie, transmiterea şi stocarea informaţiei etc.), de senzori şi dispozitive cu utilizare în energetică, automatizări, telecomunicaţii, protecţia mediului.

II. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:

a) participare la elaborarea strategiei domeniului, cod CAEN 7490;

b) întocmirea de studii, strategii, prognoze, sinteze şi standarde în domeniul fizicii şi domeniilor conexe, fizicii stării condensate, al ştiinţei materialelor şi al nanotehnologiilor, la cererea organelor administraţiei centrale sau locale, precum şi la cererea mediului privat, cod CAEN 7120;

c) formare şi specializare profesională în domeniul fizicii stării condensate şi al ştiinţei materialelor, cod CAEN 8560;

d) consultanţă şi asistenţă de specialitate, servicii, analize la cerere, cu precădere în domeniul materialelor multifuncţionale, materialelor avansate, al nanomaterialelor şi nanostructurilor (caracterizări structurale avansate, investigarea de proprietăţi fizice în scopul dezvoltării/optimizării unor aplicaţii etc.), cod CAEN 7120;

e) consultanţă, servicii, analize în domeniul senzorilor şi al dispozitivelor cu aplicaţii în automatizări, securitate, telecomunicaţii, protecţia mediului, producerea, stocarea şi economisirea energiei;

f) editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate, cod CAEN 5814;

g) prestări de servicii ştiinţifice şi tehnologice către operatorii economici sau către oricare beneficiari interesaţi în domeniul fizicii materialelor, componentelor şi dispozitivelor bazate pe materiale cu caracteristici deosebite;

h) participare la realizarea transferului tehnologic;

i) execuţie de unicate şi serii mici de aparatură, componente, dispozitive şi aparate specifice, din domeniul propriu şi domenii conexe, în cadrul activităţii de microproducţie;

j) activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate, în condiţiile legii, cod CAEN 4799;

k) testarea şi certificarea de produse în domeniul fizicii materialelor;

l) organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională, cod CAEN 8230;

m) organizarea de manifestări de popularizare a ştiinţei în rândul elevilor, al tinerilor, dar şi în rândul populaţiei mature, cod CAEN 8230;

n) desfăşurarea de activităţi privind standardizarea, măsurarea, încercarea şi certificarea calităţii produselor destinate omologării şi (micro)producţiei sau transferului tehnologic;

o) activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203;

p) activităţi de consultantă şi servicii în tehnologia informaţiei, cod CAEN 6202.

(2) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie şi se înregistrează la registrul comerţului că institut naţional de cercetare-dezvoltare.

(3) în cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Institutul naţional participă şi colaborează, pe baze contractuale, la realizarea atribuţiilor organului administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 4. - (1) Patrimoniul institutului naţional se stabileşte pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz.

(2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate privată a statului administrate de institutul naţional, prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

(4) în exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare ori inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.

(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa societăţi sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi, conform legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică şi funcţională

 

Art. 6. - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are în cadrul structurii sale subunitatea cu personalitate juridică Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO.

(2) Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 847/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012, şi cu legislaţia naţională în vigoare.

(3) Institutul naţional poate avea în structură şi alte subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Sediul subunităţilor se prevede în hotărârea de înfiinţare a institutului naţional, înfiinţarea sau desfiinţarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzuta la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit şi control financiar, compartimentul de diseminare a informaţiilor, achiziţii, relaţii publice şi mass-media.

Art. 7. - În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 8. - Conducerea institutului naţional este asigurată de:

a) consiliul de administraţie;

b) comitetul de direcţie;

c) directorul general.

Art. 9. - Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.

Art. 10. - (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.

(2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.

Art. 11. - (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.

(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;

b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;

c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

e) un reprezentant ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniul specific de activitate al institutului naţional, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordin emis de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai organului administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional.

(5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

(6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administraţiei publice centrale de specialitate reprezentat în consiliul de administraţie, dacă este cazul.

Art. 12. - (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitatea de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp angajatori sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.

Art. 13. - (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:

a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;

c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;

e)  analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 34 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;

j) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

k) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional;

l) poate propune modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 14. - (1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

(2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 15. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.

(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.

Art. 16. - (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 17. - La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

Art. 18. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 19. - (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional.

(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 12 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.

Art. 20. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare un raport asupra activităţii institutului naţional şi a consiliului de administraţie desfăşurate în anul precedent, precum şi asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.

Art. 21. - Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.

Art. 22. - (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.

(2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

Art. 23. - (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.

(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri şi cheltuieli;

d) programul de investiţii;

e) sistemul de asigurare a calităţii;

f) alte obligaţii.

Art. 24. - Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.

Art. 25. - (1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunităţii respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.

Art. 26. - (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. La expirarea mandatului de 4 ani, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 27. - Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;

b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;

c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;

d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;

e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de gestionarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator terţiar de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;

k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;

l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie

Art. 28. - (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.

(3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional.

(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.

(5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.

Art. 29. - Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;

d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;

g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;

h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.

Relaţii financiare

 

Art. 30. - (1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi situaţiile financiare conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de organul administraţiei publice centrale coordonator, în condiţiile legii.

Art. 31. - (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 32. - Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată,

Art. 33. - (1) Salariile personalului se stabilesc prin negociere individuală, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 34. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea organului administraţiei publice centrale coordonator.

Art. 35. - (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare potrivit legii.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.

(3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) se adjudecă potrivit legii care reglementează achiziţiile publice.

Art. 36. - (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.

(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 37. - Institutul naţional îşi organizează controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.

Art. 38. - Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti de drept comun.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996)

 

LISTA

bunurilor proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti

 

Nr.

crt.

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Baza legală

Situaţia juridică

Tip bun

Descriere tehnica (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresă

1.

Bloc M

(Conacul Oteteleşanu)

Suprafaţa construită: 674,72 mp

Suprafaţa desfăşurată: 2.648 mp

Regimul de înălţime: P+2

Cartea funciară nr. 7332

Număr cadastral: 3199/3

E - Clădire CETAL

V- Institutul de Ştiinţe Spaţiale

S – Parel FIN- HH

N - Curtea interioară ansamblul Grup 2

IFIN-HH

Str. Atomiştilor nr. 409, Măgurele, Ilfov

01.06.1997

219.952,00

Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996 Primit de la IFIN-HH pe bază de protocol de predare-primire

În administrare

Imobil

Construcţie

2.

Pavilion

Corp Solid

Suprafaţa construită: 255 mp

Suprafaţa desfăşurată: 766 mp

Regimul de înălţime; P + 2

E - Str. Alunişului

V - Pavilion Fizică Teoretică - IFIN-HH

S - Pavilion Agârbiceanu – INCDFLPR

N – Str. Atomiştilor (Piaţa Agroalimentară Măgurele)

Str. Atomiştilor nr. 409, Măgurele, Ilfov

01.06.1997

462.585,00

Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996 Primit de la IFIN-HH pe bază de protocol de predare-primire

În administrare

Imobil

Construcţie

3.

Pavilion Bl.1 + C1 + C2 (Sediu INCDFM)

Suprafaţa construită: 1.929 mp

Suprafaţa desfăşurată: 5.352 mp

Regimul de înălţime:

Cartea funciară nr. 7918

Număr cadastral: 4408

E - Aleea Aluniş (Banc Post S.A.- Măgurele)

V - Bloc Turn - Institutul de Fizică Atomică S - Str. Atomiştilor

N - Universitatea Bucureşti - Facultatea de Fizică

Str. Atomiştilor nr. 105 bis,

Măgurele, Ilfov

01.06.1997

2.780830,00

Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996 Primit de la IFIN-HH pe bază de protocol de predare-primire Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 6.013/2008

În administrare

Imobil

Construcţie

4.

Pavilion

Radiochimie

Suprafaţa construită: 18 mp

Suprafaţa desfăşurată: 61 mp

Regimul de înălţime: P + 2

E – Nuclear & Vacuum S.A.

V - INOE 2000

S - Blocul M

N - Biblioteca Naţională de Fizica

Str. Atomiştilor nr. 409, Măgurele, Ilfov

01.06.1997

42.023,00

Hotărârea Guvernului nr. 1 312/1996 Primit de la IFIN-HH pe bază de protocol de predare-primire

În administrare

Imobil

Construcţie

5.

Teren aferent Pavilion Bl.1 + C1 + C2 (Clădire INCDFM)

Suprafaţa teren: 6.439 mp

Cartea funciară nr. 7918

Număr cadastral: 4408

Suprafaţa teren: 656,64 mp - suprafaţă neintabulată

E- Aleea Aluniş (BancPost S.A. - Măgurele)

V - Bloc Turn - Institutul de Fizică Atomică

S - Str. Atomiştilor

N - Universitatea Bucureşti - Facultatea de Fizică

Str. Atomiştilor nr. 105 bis,

Măgurele, Ilfov

24.11.2008

698.724,00

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 6.013/2008

În administrare

Imobil

Teren

6.

Teren aferent Bloc M (Conacul Oteteleşanu)

Suprafaţa teren 797 mp

Cartea funciară nr. 7832

Număr cadastral: 3199/3

E - Clădire CETAL

V- Institutul de Ştiinţe Spaţiale

S – Parc IFIN- HH

N - Curtea interioară ansamblul Grup 2 IFIN-HH

Str. Atomiştilor nr. 409, Măgurele, Ilfov

19.03.2008

07.03.2012

118.060,00

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.513/2008 Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.472/2012

În administrare

Imobil

Teren

7.

Teren Grupul II

Suprafaţa teren 257 mp

Cartea funciară nr. 61076

Număr cadastral: 61076

E - Str. Aluniş

V - Pavilion Corp Solid

S – Nuclear & Vacuum S.A.

N - Str. Atomiştilor

Str. Atomiştilor nr. 409, Măgurele, Ilfov

19.03.2008

07.03.2012

21.175,00

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.513/2008 Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3 472/2012 Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5 854/2015

În administrare

Imobil

Teren

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 445/2009 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

În temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 445/2009 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marcel Bogdan Pandelică

 

Bucureşti, 8 decembrie 2015.

Nr. 401.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 1.703/2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 3.017 din 28 octombrie 2015, nr. 3.107 din 9 noiembrie 2015, respectiv nr. 3.306 din 25 noiembrie 2015, înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. 69.007 din 29 octombrie 2015, nr. 71.816 din 10 noiembrie 2015, respectiv nr. 75.871 din 26 noiembrie 2015,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 „Criterii de acreditare a centrelor de prelevare de organe” la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iulie 2013, cu modificările ulterioare, la punctul 5 „Alte documente1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) deţinerea unei proceduri operaţionale pentru verificarea identităţii donatorului, verificare ce se realizează de către medicul ATI care asigură anestezia şi îngrijirea intraoperatorie a donatorului în vederea prelevării de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;”.

Art. II. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 22 octombrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 3, la punctul I, subpunctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. traseu electroencefalografic care să ateste lipsa electrogenezei corticale sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene ori scintigrafia cerebrală cu techneţiu sau angioCT cranian ori ultrasonografie transcraniană Doppler care să ateste lipsa circulaţiei sanguine intracerebrale.”

2. În anexa nr. 3, nota de la finalul Protocolului de declarare a morţii cerebrale va avea următorul cuprins:

„Electroencefalograma sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene ori scintigrafia cerebrală cu techneţiu sau angioCT cranian ori ultrasonografie transcraniană Doppler care să ateste lipsa circulaţiei sangvine intracerebrale:”.

3. În anexa nr. 9, punctul II „Fişa pentru declararea donatorului (caracterizarea donatorului)” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. III. - În anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Transplant” la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 18 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, la articolul 12, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

,,p) în cazul solicitării de informaţii prin canale diplomatice, furnizează aceste informaţii în mod direct Comisiei Europene sau unui alt stat membru UE, cu informarea concomitentă a Ministerului Sănătăţii,”

Art. IV. - Articolul 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1,246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 7 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se numeşte responsabil naţional pentru identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori prof. dr. Ioana Grinţescu.”

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2015.

Nr. 1.721.

 

ANEXĂ

 

II. FIŞA PENTRU DECLARAREA DONATORULUI

(caracterizarea donatorului)

 

Numele donatorului

 

Grup

Vârstă

Kg

Înălţime

Perimetru abdominal

Data

Ora începerii

Ora clampării aortei

Ora extracţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perimetru toracic

Centrul donator

 

 

 

CNP

 

Sex

 

Diagnostic/Cauza decesului

Organe oferite:

 

 

 

 

 

 

 

Organe prelevate:

 

 

 

 

 

 

 

Ţesuturi oferite :

 

Prima declarare a morţii cerebrale data/ora

A două declarare a morţii cerebrale

 

 

data/ora

 

Ţesuturi recoltate:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionograma

Na

K

Ca

Mg

Consimţământul familiei

 

Nume/telefon aparţinător

 

 

 

 

Internare

 

 

 

 

Serologie

Finală

 

 

 

 

Sarcină

 

 

Ag HBs

Ag HVC

1. Antecedente sau în prezent

 

- Consumul de droguri de gradul 4

 

 

- Neoplazia malignă

 

 

2. Rx toracic - Indice cardio-toracic

 

 

 

3. EKG

 

 

 

Coagulare

Internare

Finală

APTT, TS, TC

 

 

Ac HBc

Ac HBs

Ac Anti HVC

Timp protrombină

 

 

 

LUES

 

VDRL TPHA

Ag HIV

Ac HIV

Indice protrombină

 

 

 

INR

 

 

 

CMV

IgG          IgM

Toxo

IgG         IgM

Ebstein-Barr

IgG          IgM

Nr. trombocite

 

 

 

Fibrinogen-

 

 

 

Medicaţie

 

Dopamină               Din data de

 

Doză

 

 

Noradrenalină       Din data de

 

Doză

 

 

Antibiotice         Din data de

Hemoleucogramă

 

 

 

Hemoglobină

 

 

 

Ecografie :

 

Ficat: LS     LC     LD

 

 

 

Structură colecist  VP     mm     CBP     mm

 

 

 

Pancreas                    structură

Hematocrit

 

 

 

Nr. hematii

 

 

 

Leucocite

 

 

 

Neutrofile %

 

 

 

Segmentate %

 

 

 

Nesegmentate %

 

 

 

 

Tipul/doza

 

 

Splină                               structură

 

 

RD    mm,                        structură

 

 

RS    mm,                        structură

 

 

 

 

Tomografie computerizată:

 

 

 

 

Altele

 

 

 

Limfocite %

 

 

 

Monocite %

 

 

 

Eozinofile %

 

 

 

Bazofile %

 

 

 

Temperatură

 

Observaţii

 

 

 

 

Transfuzii  DA/ NU

 

 

 

Plasmă   DA/ NU

 

 

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere definitive de produse militare pe teritoriul României, pentru destinatari finali din cadrul forţelor armate, LGIFA-RO-01

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenţa generală de import şi transfer de introducere definitive de produse militare pe teritoriul României, pentru destinatari finali din cadrul forţelor armate, LGIFA-RO-01, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentul pentru controlul exporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 2.544.

 

ANEXĂ

 

Licenţa generală de import şi transfer de introducere definitive de produse militare pe teritoriul României, pentru destinatari finali din cadrul forţelor armate,

LGIFA-RO-01

 

Domeniul de aplicare

1. Licenţa generală LGIFA-RO-01 autorizează operaţiunile definitive de import şi transferul de introducere pe teritoriul României al produselor militare precizate în licenţă către destinatari finali din cadrul forţelor armate, cu respectarea termenilor şi condiţiilor menţionate.

2. Prin forţe armate se înţelege armata (organele centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, categoriile de forţe şi organele militare teritoriale), mari unităţi şi unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cele ale serviciilor de informaţii ale statului şi alte formaţiuni de apărare armată organizate potrivit legii, aşa cum sunt ele definite în Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare.

Utilizatorii licenţei generale

Prezenta licenţă generală poate fi utilizată de persoanele înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX, care au calitatea de autoritate contractantă sau de mandatar/ prestator de servicii care efectuează importuri/transferuri pe seama forţele armate sau pentru acestea.

Produse

Prezenta licenţă generală se aplică produselor militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, aprobată prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu precizările din tabelul de mai jos:

 

Categorie

Precizări

ML1

Sunt permise componente, piese de schimb şi accesorii special concepute pentru produsele din categorie. Sunt excluse armele cu ţeavă lisă cu calibru mai mic de 20 mm, alte arme de foc şi arme automate cu un calibru mai mic sau egal cu 12,7 mm (calibru 0,50 inchi)

ML2

Sunt permise componente, piese de schimb şi accesorii special concepute pentru produsele din categorie. Sunt excluse armele cu ţeavă lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un calibru mai mare de 12,7 mm (calibru 0,50 inchi) şi lansatoare

ML3

Sunt excluse toate produsele din categorie

ML4

Sunt excluse următoarele produse:

- rachete dirijate sau nedirijate, balistice sau de croazieră, capabile să livreze la ţintă un focos sau o armă de distrugere, pe o rază mai mare de 25 km, şi echipamente special concepute sau modificate pentru lansarea unor astfel de rachete;

- vehicule controlate de la distanţă, care au caracteristicile rachetelor descrise mai sus;

- sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) şi componente special concepute pentru acestea;

- muniţii cu submuniţii sau cu fragmentare;

- mine antipersonal.

Categorie

Precizări

ML5

Sunt permise toate produsele din categorie

ML6

Sunt excluse vehiculele terestre complete

ML7

Sunt excluse produsele din subcategoriile a, b, c, d, e, h şi i

ML8

Sunt excluse toate produsele din categorie

ML9

Sunt excluse navele complete

ML10

Sunt excluse aeronavele complete, inclusiv aeronavele fără pilot

ML11

Sunt excluse echipamentele de ghidare şi navigaţie pentru MANPADS şi componentele pentru acestea

ML12

Sunt excluse toate produsele din categorie

ML13

Sunt permise toate produsele din categorie

ML14

Sunt excluse echipamentele de antrenament pentru MANPADS şi componentele pentru acestea

ML15

Sunt permise toate produsele din categorie

ML16

Sunt permise toate produsele din categorie

ML17

Sunt excluse produsele din subcategoriile ML17c, ML17g, ML17h şi ML17i

ML18

Sunt excluse echipamentele de producţie pentru sisteme MANPADS, mine antipersonal şi muniţii cu submuniţii sau cu fragmentare

ML19

Sunt excluse toate produsele din categorie

ML20

Sunt excluse toate produsele din categorie

ML21

Sunt permise toate produsele din categorie

ML22

Este exclusă tehnologia necesară dezvoltării, exploatării, instalării, întreţinerii, reparării şi modernizării produselor excluse în prezentul tabel

 

Destinatari finali

1. Prezenta licenţă generală autorizează operaţiunile definitive de import/transfer de introducere pe teritoriul României al produselor militare precizate mai sus, către destinatari finali din cadrul forţelor armate.

2. Destinatarii finali din cadrul forţelor armate, prin autorităţi contractante, pot mandata sau contracta pentru prestarea de servicii persoane înregistrate la ANCEX conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, să efectueze pe seama/pentru acestea operaţiuni de import/transfer cu produsele din prezenta licenţă.

Exportatori/Furnizori

Prezenta licenţă este valabilă pentru operaţiuni derulate cu exportatori/furnizori din orice stat, cu respectarea obligaţiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerţul cu arme instituite printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie comună sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.

Termeni şi condiţii

I. Înscriere

1. Persoanele înregistrate care doresc să utilizeze prezenta licenţă generală vor solicita la ANCEX înscrierea ca utilizator al prezentei licenţe generale. Cererea de înscriere se va întocmi după modelul prezentat la pct. 6 al secţiunii „Dispoziţii finale”.

2. a) Cererea de înscriere se completează de către autoritatea contractantă a produselor sau, după caz, de către mandatarul sau prestatorul de servicii care efectuează importurile/transferurile pe seama, respectiv pentru destinatarii finali din prezenta licenţă generală.

b) în cazul solicitanţilor cu calitate de mandatar/prestator de servicii, aceasta va fi însoţită de copia unui contract de mandat/prestări de servicii încheiat cu o autoritate contractantă din cadrul forţelor armate, în baza căruia se efectuează importuri/transferuri pe seama forţele armate sau pentru acestea.

3. În vederea înscrierii ca utilizator al prezentei licenţe generale, solicitantul trebuie să facă dovada actualizării Programului intern de conformitate (PIC), în concordanţă cu prevederile prezentei licenţei generale, şi să prezinte raportul de audit intern al PIC, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 849/2013.

4. ANCEX va efectua auditul extern al implementării PIC la solicitant.

5. ANCEX transmite solicitantului confirmarea de înscriere şi codul de utilizator de licenţă generală în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii cererii de înscriere şi a documentaţiei solicitate.

II. Derularea operaţiunilor

1. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să înştiinţeze ANCEX, în scris, despre prima utilizare a licenţei generale, în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării primei operaţiuni de import/transfer.

2. Utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să menţioneze pe toate documentele comerciale emise în legătură cu produsele importate/transferate codul de utilizator de licenţă generală acordat de ANCEX şi textul „Produse militare supuse controlului prin licenţa generală nr. LGIFA-RO-OT1.

3. În cazul în care utilizatorul licenţei a fost informat de exportator/furnizor cu privire la existenţa unor restricţii privind produsele importate/transferate, utilizatorul licenţei este obligat să menţioneze explicit conţinutul acestor restricţii în documentaţia de predare a produselor către destinatarul final.

4. Orice modificare a destinaţiei finale a produselor se face cu acordul ANCEX.

III. Evidenţa operaţiunilor şi raportările către ANCEX

1. Utilizatorul prezentei licenţe are obligaţia de a păstra pe o durată de 15 ani toate documentele privind operaţiunile efectuate în baza prezentei licenţe generale, în special contracte, facturi, documente care atestă calitatea în care acesta derulează operaţiunile de import/transfer în baza prezentei licenţe generale, precum şi documentele prin care au fost comunicate eventuale restricţii referitoare la produse.

2. Utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia de a păstra evidenţe detaliate şi complete privind operaţiunile derulate.

3. Utilizatorul licenţei generale va raporta semestrial la ANCEX, până la 15 iulie, respectiv 15 ianuarie, următoarele informaţii:

a) codul de utilizator de licenţă generală acordat de ANCEX;

b) denumirea destinatarului final;

c) nr. documentului care atestă calitatea (mandatar/prestator de servicii) în care acesta derulează operaţiunile de import/transfer în baza prezentei licenţe generale, după caz;

d) numele exportatorului/furnizorului extern şi ţara;

e) angajamentele luate de utilizatorul de licenţă/destinatarul final al produselor faţă de exportator;

f) denumirea comercială a produselor;

g) cantitate/unitate de măsură;

h) valoarea/moneda;

i) categoria de încadrare în lista de produse militare (ML);

j) nr. documentului de transport/data;

k) nr. documentului vamal de import (după caz);

l) nr. documentului de recepţie sau nr. procesului-verbal de predare-primire către destinatarul final.

4. Utilizatorii licenţei trebuie să comunice ANCEX condiţiile şi termenii speciali, inclusiv limitările impuse de partenerii externi sau autoritatea competentă din ţara exportatorului/furnizorului privind utilizarea finală şi/sau exportul/retransferul, şi vor transmite, odată cu raportările semestriale, copii ale documentelor din care rezultă conţinutul limitărilor.

5. Raportările semestriale sunt obligatorii şi în situaţia în care nu au fost efectuate importuri/transferuri în baza licenţei generale.

Dispoziţii finale

1. Prezentei licenţei generale i se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999, republicată. Termenii specifici utilizaţi sunt cei definiţi la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999, republicată.

2. Niciuna din prevederile prezentei licenţe generale nu trebuie să afecteze prevederile altor acte normative în vigoare privind interzicerile sau restricţiile aplicate importului/ transferului, transportului, deţinerii, păstrării, depozitării produselor militare prevăzute în licenţa generală.

3. ANCEX poate suspenda sau anula înscrierea ca utilizator al prezentei licenţe generale în cazul încălcării termenilor şi condiţiilor de utilizare sus-menţionate, precum şi în cazul în care utilizatorul a fost sancţionat pentru încălcări ale regimului de control al exporturilor.

4. Utilizatorul poate solicita ANCEX retragerea de la utilizarea licenţei generale, cu returnarea confirmării de înscriere eliberate de ANCEX.

5. Confirmarea de înscriere ca utilizator poate fi însoţită de condiţii suplimentare de utilizare a prezentei licenţe generale.

6. Cererea de înscriere ca utilizator al prezentei licenţei generale se completează potrivit modelului de mai jos.

 

Numărul şi data înregistrării la solicitant

Numărul şi data înregistrării la MAE/ANCEX

……………………………………………

……………………………………………

 

CERERE

pentru înscrierea ca utilizator al licenţei generale de import şi transfer de introducere definitive de produse militare pe teritoriul României, pentru destinatari finali din cadrul forţelor armate,

LGIFA-RO-01

 

Subsemnatul, ……………………………………………,  având funcţia de ……………………………, acţionând în calitate de reprezentant legal al ……………………………………………, cu sediul în ……………………………………………, str. …………………………………………… nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., sectorul/judeţul ……………………………, telefon ……………………………, fax ……………………………, e-mail ……………………………, , website ……………………………, înregistrată la MAE/ANCEX sub codul …………………… şi având codul unic de identificare fiscală nr. ……………………………, solicit înscrierea ca utilizator al licenţei generale nr. LGIFA-RO-01

pentru operaţiuni cu produsele militare din licenţa generală menţionată, în calitate de (se bifează căsuţa corespunzătoare):

 

 autoritate contractantă                                 mandatar/prestator de servicii

 

În acest sens, mă angajez:

- să efectuez operaţiuni numai cu produsele militare permise prin licenţa generală LGIFA-RO-01;

- să respect termenii şi condiţiile de utilizare a licenţei generale, inclusiv obligativitatea raportărilor semestriale la MAE/ANCEX;

- să menţin baze de date corespunzătoare.

 

Data ………………

Nume, prenume, funcţia ……………………………

 

Semnătura ……………………………………………

 

Ştampila

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea unor ordine care cuprind reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxare inversă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 15 februarie 2006, cu modificările ulterioare;

b) art. 1 şi anexele nr. 1,2 şi 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea şi gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2007;

c) Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.372/2008 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 13 mai 2008;

d) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2012.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 4.144.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.