MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 23/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 23         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 13 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 720 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - codul muncii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.598/4.156/3.152/2015. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea FABRICA DE ARME CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

1.599/4.155/3.153/2015. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

1.788/4.154/2.131/2015. - Ordin al ministrului energiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea HIDRO TAINIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

4. - Ordin al ministrului sănătăţii privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

 

32. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.075/2015

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

66/2015.- Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2015

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 720

din 29 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c)teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Sindicatul Liber din învăţământ Satu Mare în Dosarul nr. 916/83/2014 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului nr. 394D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens În care invocă, în esenţă, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, spre exemplu deciziile nr. 435 din 9 iunie 2015, nr. 210 din 31 martie 2015 şi nr. 169 din 19 martie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 17 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 916/83/2014, Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

5. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Sindicatul Liber din învăţământ Satu Mare cu prilejul soluţionării apelului împotriva Sentinţei civile nr. 522/LMA din 2 octombrie 2014, pronunţată de Tribunalul Satu Mare într-o cauză având ca obiect cererea de acordare a unor drepturi băneşti.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că drepturile salariale fac parte din conţinutul complex al dreptului de proprietate, garantat şi ocrotit de dispoziţiile constituţionale şi de prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în acelaşi sens fiind Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 11 din 8 octombrie 2012 şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Însă, prin instituirea prescripţiei asupra drepturilor salariale, dreptul de proprietate nu mai este garantat şi ocrotit, instituindu-se, în fapt, pentru salariaţii bugetari care au o creanţă asupra statului, o expropriere fără a fi impusă de o cauză de utilitate publică şi fără dreaptă şi prealabilă despăgubire. În final, susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin şi celor ale art. 38 din Codul muncii, potrivit cărora salariaţii nu pot renunţa la drepturile recunoscute prin lege şi orice fel de renunţare, inclusiv cea tacită, care şi-ar găsi exprimarea prin nedepunerea cererii într-un anumit termen, este exclusă prin prevederile textului de lege criticat.

7. Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, reţinând că exercitarea dreptului de acces la justiţie poate fi supusa unor condiţionări legale, cum sunt termenele stabilite pentru introducerea cererilor, menite să asigure restabilirea în termen rezonabil a drepturilor încălcate, precum şi stabilirea raporturilor juridice. Dispoziţiile art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, care stabilesc termenele de exercitare a dreptului la acţiune în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate, nu sunt neconstituţionale în raport de dispoziţiile art. 44 din Constituţie, care stabilesc că dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului sunt garantate, conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege, proprietatea privată fiind garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Legiuitorul are dreptul de a opta pentru instituirea unor termene diferite în considerarea deosebirilor ce există între natura şi obiectul diferitelor litigii.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, având următorul cuprins:

- Alt 171 alin. (1): „Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.”;

- Art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi: „Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: [...] c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat,

12. În opinia autorului excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 44 alin. (1)-(3) referitor la dreptul de proprietate privată, precum şi art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul la respectarea bunurilor.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, exercitat prin prisma unor critici de neconstituţionalitate similare. În acest sens sunt, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 435 din 9 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 29 iulie 2015, şi Decizia nr. 210 din 31 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 20 mai 2015.

14. Cu acele prilejuri, Curtea a reţinut, în esenţă, că, potrivit jurisprudenţei sale, dreptul la salariu se bucură, în egală măsură, de protecţia acordată dreptului la muncă, fiind o componentă a acestuia, dar şi de protecţia acordată dreptului de proprietate, întrucât reprezintă un „bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Totodată, prin Decizia nr. 859 din 16 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 29 iulie 2009, Curtea a reţinut că, deşi drepturile salariale nu sunt drepturi reale, cum este dreptul de proprietate, ci drepturi de creanţă, în privinţa apărării lor, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului acestea sunt asimilate cu bunuri, Statuându-se că noţiunile de „bun”şi „proprietate” au un sens care nu este limitat la dreptul de proprietate asupra bunurilor corporale, ci cuprinde şi alte drepturi şi interese patrimoniale (Hotărârea din 5 ianuarie 2000, pronunţată în Cauza Beyeler împotriva Italiei, paragraful 100).

15. Prin Decizia nr. 210 din 31 martie 2015, paragraful 14, Curtea a reţinut că reglementarea supusă controlului de constituţionalitate, prin care se instituie un termen de prescripţie de 3 ani în materia conflictelor de muncă având ca obiect plata drepturilor salariale neacordate, are ca justificare asigurarea securităţii şi stabilităţii raporturilor juridice şi necesitatea soluţionării într-un termen rezonabil a conflictului de muncă izvorât din neplata acestor drepturi, în interesul legitim al fiecăreia dintre părţile litigante. Prin prescripţie se stinge doar dreptul la acţiune în sens material, deci posibilitatea titularului dreptului de creanţă de a obţine, pe calea silită, îndeplinirea obligaţiei subiectului pasiv. Aşadar, prescripţia nu stinge dreptul subiectiv în substanţa lui, drept care continuă să subziste, şi nici obligaţia corelativă, care va putea fi executată de bunăvoie. De asemenea, în această materie sunt aplicabile dispoziţiile Codului civil referitoare la suspendarea sau întreruperea curgerii termenului de prescripţie. În consecinţă, Curtea a constatat că este neîntemeiată critica de neconstituţionalitate raportată la art. 44 alin. (1)-(3) din Constituţie.

16. Cât priveşte pretinsa expropriere fără a fi impusă de o cauză de utilitate publică şi fără dreaptă şi prealabilă despăgubire, prin aceeaşi decizie, paragraful 15, Curtea a reţinut că şi această critică este neîntemeiată, deoarece textul de lege examinat nu reglementează măsura exproprierii, ci instituie un termen de prescripţie de 3 ani pentru acţiunile privind soluţionarea unui conflict de muncă având ca obiect plata unor drepturi salariale neacordate, text ce constituie o sancţiune a pasivităţii în apărarea dreptului subiectiv.

17. Referitor la critica potrivit căreia dispoziţiile de lege criticate contravin şi celor ale art. 38 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, conform cărora salariaţii nu pot renunţa la drepturile recunoscute prin lege, Curtea a reţinut că aceasta nu poate fi analizată, întrucât Curtea se pronunţă doar asupra conformităţii textelor de lege criticate cu prevederile şi principiile constituţionale, iar nu şi asupra conformităţii dintre mai multe texte de lege.

18. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin deciziile menţionate mai sus îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Liber din învăţământ Satu Mare în Dosarul nr. 916/83/2014 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi constată că prevederile ari. 171 alin, (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 29 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI RELAŢIILOR  CU MEDIUL DE AFACERI

Nr. 1.598 din 30 decembrie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 4.156 din 30 decembrie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 3.152 din 30 decembrie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea FABRICA DE ARME CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea FABRICA DE ARME CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Costin Grigore Borc

Anca Dana Dragu

Claudia-Ana Costea

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea FABRICA DE ARME CUGIR – SA

Cugir, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1A

Cod unic de înregistrare: R16368506

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECITIFCAT

pe anul 2015

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri rectificare 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

77.810

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

69.652

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

8.158

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

75.570

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

65.770

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

31.934

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

216

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

28.100

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

21.224

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

17.992

 

 

 

C2

bonusuri

14

3.232

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.700

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

263

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

4.913

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.520

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

9,800

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.240

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

998

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.242

 

1

 

Rezerve legale

25

112

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.132

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.400

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.400

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

931

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

916

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1,997

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.783

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

81

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

971

 

8

 

Plăţi restante

55

55.000

 

9

 

Creanţe restante

56

2.600

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR  CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.599 din 30 decembrie 2015

Nr. 3.153 din 30 decembrie 2015

Nr. 4.155 din 30 decembrie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROM ARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul finanţelor publice,

Costin Grigore Borc

Claudia-Ana Costea

Anca Dana Dragu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Compania Naţională ROMARM - S.A. – Bucureşti

Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri rectificare an 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

12.916

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12.590

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

326

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

12.909

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

12.499

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4.270

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

453

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.902

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

5.070

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

4.576

 

 

 

C2

bonusuri

14

494

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

562

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

178

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.093

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

874

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

410

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

7

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

7

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

6,7

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,7

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

3,7

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

3,7

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

3,0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.900

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.900

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

190

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

188

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.529

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.325

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

73

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

52

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

MINISTERUL ENERGIEI

Nr. 1.788 din 18 decembrie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 4.154 din 30 decembrie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 2.131 din 23 decembrie 2015

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea HIDRO TARNIŢA- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea HIDRO TARNIŢA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul finanţelor publice,

Victor Vlad Grigorescu

Claudia-Ana Costea

Anca Dana Dragu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea HIDRO TARNIŢA - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

420,0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

419,0

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1,0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

 

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

420,0

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

410.0

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

 

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

 

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

 

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

 

 

 

 

C2

bonusuri

14

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

 

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

 

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

410,0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

10,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

8.912,5

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

8.912,5

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

19

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

16

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

7.564,9

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

7.384,4

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

26,2

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000,00

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ACP1.752 din 30 decembrie 2015, întocmit de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică şi Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se decontează următoarele cheltuieli aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, denumite în continuare victime, care beneficiază de tratament medical în clinici din state membre ale Uniunii Europene, state din Spaţiul Economic European, precum şi în state terţe, în perioada 2015-2016, în continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unităţi sanitare publice din România:

a) contravaloarea contribuţiei personale stabilită pe baza facturii emise de clinicile din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care acordă servicii de îngrijire a sănătăţii pentru victimele care beneficiază de servicii de îngrijire a sănătăţii în baza documentului portabil S2 „Document de deschidere de drepturi la tratament planificat”;

b) contravaloarea serviciilor de îngrijire a sănătăţii stabilită pe baza facturii emise de clinicile care acordă servicii de îngrijire a sănătăţii pentru victimele care se transferă la clinici din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, precum şi în clinici din state terţe.

c) transportul medical specializat al victimelor pe teritoriul statului în care au fost tratate.

(2) Nu pot fi suportate cheltuielile care se decontează din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi/sau din donaţii/sponsorizări.

(3) în cazul în care cheltuielile prevăzute la alin. (1) au fost suportate parţial din alte surse, se suportă de la bugetul de stat doar diferenţa dintre suma prevăzută în factura emisă de clinicile din străinătate şi suma suportată din alte surse,

Art. 2. - În vederea decontării cheltuielilor prevăzute la art. 1, victima/însoţitorul depune o cerere la Ministerul Sănătăţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Cererea prevăzută la art. 2 se depune la Ministerul Sănătăţii însoţită de următoarele documente justificative:

a) copia oricărui document care face dovada identităţii victimei şi copia actului de identitate al însoţitorului, dacă cererea este întocmită de însoţitor (numele, prenumele şi codul numeric personal ale victimei/însoţitorului);

b) documente din care să reiasă calitatea de membru al familiei victimei, rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie, sau declaraţie pe propria răspundere a însoţitorului prin care acesta îşi asumă responsabilităţile care decurg din calitatea de însoţitor al victimei, după caz;

c) documente de plată/factura şi medicale emise de către unităţile sanitare prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat, inclusiv contribuţia personală a victimei stabilită în conformitate cu legislaţia naţională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, numele victimei şi elementele de identificare ale acesteia, contul bancar al unităţii sanitare şi perioada de tratament medical;

d) document justificativ emis de unităţile sanitare din străinătate din care să rezulte că valoarea din documentul de plată/factura nu a fost şi nu va fi decontată din alte surse;

e) fotocopii ale documentelor emise de către unităţile sanitare privind transferul în alte unităţi sanitare, după caz;

f) declaraţia pe propria răspundere a victimei/însoţitorului prin care îşi asumă faptul că nu beneficiază de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor solicitate din alte surse. În situaţia în care aceste cheltuieli au fost suportate parţial din alte surse, în declaraţia pe propria răspundere se menţionează cuantumul sumei de care a beneficiat şi suma care urmează a fi suportată de la bugetul de stat;

g) certificat/document constatator al decesului, după caz;

h) traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la lit. c), d) şi e).

Art. 4. - (1) Solicitările se aprobă ca urmare a analizării acestora de către o comisie constituită prin ordin al ministrului sănătăţii, condusă de către un secretar de stat şi al cărei secretariat tehnic este asigurat de Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să se întrunească ori de câte ori este nevoie, în vederea analizării solicitărilor transmise în condiţiile prezentului ordin.

(3) Comisia va solicita Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate documente privind suma care a fost sau va fi decontată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în baza documentului portabil S2 „Document de deschidere de drepturi la tratament planificat”.

(4) Comisia poate solicita clarificări din partea clinicii din străinătate pentru sumele prevăzute în factură, în cazul în care acestea nu sunt legate direct de serviciile de îngrijire a sănătăţii.

(5) La finalul fiecărei întâlniri, ca urmare a analizării solicitărilor depuse, comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să întocmească un proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.

(6) Comisia aprobă solicitările care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin, în ordinea cronologică a cererilor înregistrate la Ministerul Sănătăţii.

(7) Plata tratamentului se face de către Ministerul Sănătăţii în contul clinicii din străinătate, la cursul Băncii Naţionale a României din data plăţii, pe baza documentelor justificative elaborate de comisia prevăzută la alin. (1).

(8) în situaţia în care clinica din străinătate solicită achitarea parţială a costului tratamentului, Ministerul Sănătăţii va transmite suma stabilită, solicitând totodată ca la sfârşitul tratamentului să se transmită documentele justificative pentru costul total al tratamentului.

Art. 5. - Direcţiile de specialitate implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2016.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

 

Subsemnatul, …………………………………………………………………….. (numele şi prenumele),

domiciliat în  …………………………………………………………………….., (judeţ …., localitate ….., str. ….. bl. sc. .... et. … ap. ...)

cu buletin/carte de identitate/paşaport seria ……. nr. …………., eliberat/eliberată la data de ………… de …………, în calitate de solicitant/însoţitor al solicitantului tratamentului în străinătate pentru diagnosticul în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate ai persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, solicit decontarea tratamentului realizat în cadrul spitalului  ……………………………………………………………………..

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

a) copia oricărui document care face dovada identităţii victimei şi copia actului de identitate al însoţitorului, dacă cererea este întocmită de însoţitor (numele, prenumele şi codul numeric personal ale victimei/însoţitorului);

b) documente din care să reiasă calitatea de membru al familiei victimei, rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie, sau declaraţie pe propria răspundere a însoţitorului prin care acesta îşi asumă responsabilităţile care decurg din calitatea de însoţitor al victimei, după caz;

c) documente de plată/factura şi medicale emise de către unităţile sanitare prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat, inclusiv contribuţia personală a victimei stabilită în conformitate cu legislaţia naţională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, numele victimei şi elementele de identificare ale acesteia, contul bancar al unităţii sanitare şi perioada de tratament medical;

d) document justificativ emis de unităţile sanitare din străinătate din care să rezulte că valoarea din documentul de plată/factură nu a fost şi nu va fi decontată din alte surse;

e) fotocopii ale documentelor emise de către unităţile sanitare privind transferul în alte unităţi sanitare, după caz;

f) declaraţia pe propria răspundere a victimei/însoţitorului prin care îşi asumă faptul că nu beneficiază de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor solicitate din alte surse. În situaţia în care aceste cheltuieli au fost suportate parţial din alte surse, în declaraţia pe propria răspundere se menţionează cuantumul sumei de care a beneficiat şi suma care urmează a fi suportată de la bugetul de stat;

g) certificat/document constatator al decesului, după caz;

h) traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la lit. c), d) şi e).

 

Nr. ……. din ……………

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCES-VERBAL

nr. …….. din data …………

 

Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, numită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. …… din ………., a analizat următoarele solicitări de decontare a cheltuielilor aferente pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, care au beneficiat de tratament medical în clinici din state membre ale Uniunii Europene, state din Spaţiul Economic European, precum şi în state terţe:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele rănitului

Diagnostic

Numărul/data înregistrării cererii

Suma decontată

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, semnate de către preşedintele şi membrii comisiei Ministerului Sănătăţii, nominalizaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.

Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la nivelul Serviciul medicină de urgenţă şi alt exemplar, de către preşedintele comisiei.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.075/2015

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La capitolul XII „Dispoziţii finale” din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.075/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 12.4 se introduc patru noi puncte, punctele 12.41-12.44, cu următorul cuprins:

„12.41. Eventualele sume aflate la finele anului 2015 în conturile instituţiilor publice, indiferent de subordonare, care determină modificarea cuantumului subvenţiilor care trebuie regularizate potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare până la finele anului 2015, pot fi regularizate de instituţiile publice respective cu bugetele cărora acestea se cuvin, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depus la unităţile Trezoreriei Statului până la data de 14 ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pe baza documentelor de plată prezentate de instituţiile publice, procedează la procesarea documentelor de plată respective în ziua în care acestea sunt depuse de instituţiile publice, dar nu mai târziu de 14 ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015.

12.42. Eventualele sume aflate la finele anului 2015 în conturile instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, care potrivit legislaţiei în vigoare trebuie virate ordonatorilor de credite ierarhic superiori până la finele anului 2015, pot fi virate de instituţiile publice respective, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depus la unităţile Trezoreriei Statului până la data de 14 ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pe baza documentelor de plată prezentate de instituţiile publice, procedează la procesarea documentelor de plată respective în ziua în care acestea sunt depuse de instituţiile publice, dar nu mai târziu de 14 ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015.

12.43. Răspunderea pentru încadrarea în prevederile legislaţiei specifice în vigoare a operaţiunilor dispuse potrivit prevederilor pct. 12.41 şi 12.42, precum şi în prevederile prezentelor norme metodologice revine conducătorilor instituţiilor publice respective.

12.44. Operaţiunile de închidere a execuţiei bugetelor instituţiilor publice pe anul 2015 prevăzute la pct. 5.15, 10.4.4 şi 10.5.4 se efectuează în primele 11 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2016, cu data de 31 decembrie 2015.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2016.

Nr. 32.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012

 

În temeiul:

- prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în data de 23 noiembrie 2015, hotărăşte1.

Art. I. - Anexa nr. 6 la Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Departamentul servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre se comunică spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2015.

Nr. 66.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 6 la norme)

 

LISTA CODURILOR CAEN

care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari - persoane juridice

 

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumirea activităţii

1

5829

Activităţi de editare a altor produse software

2

6201

Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

3

6202

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

4

6209

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

5

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6

6420

Alte activităţi ale holdingurilor

7

6619

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

8

6621

Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor

9

6820

închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

10

6920

Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

11

7022

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

12

7320

Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

13

7490

Alte activităţi profesionale ştiinţifice şi tehnice

14

7820

Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului

15

7830

Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

16

8211

Activităţi combinate de secretariat

17

8219

Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi specializate de secretariat

18

8299

Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi

19

8559

Alte forme de învăţământ n.c.a.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 30 decembrie 2015, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 61 (cu referire la art. 18 alin. (6) din anexa nr. 1 la normele metodologice), în loc de: Automatele de plăţi sau alte terminale care acumulează şi depozitează numerar pe timpul nopţii se asigură prin fixarea de suporturi imobile.” se va citi: „(6) Automatele de plăţi sau alte terminale care acumulează şi depozitează numerar pe timpul nopţii, cu excepţia celor pentru produse alimentare, care nu sunt dispuse în spaţii delimitate prin elemente rezistente la atacuri manuale şi asigurate cu încuietori, ori nu sunt asigurate cu pază, se asigură prin fixarea de suporturi imobile. “

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.