MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 53/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 53         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 25 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

1. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

25. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina Cotenescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

 

26. - Decizie pentru numirea domnului Sorin Maxim în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

27. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Ciprian Constantin Iftimoaei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M. 115/2015/158/2015/44/C. - Ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei pentru aprobarea Procedurii de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României

 

61. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2016

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 7/2016

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată,

 

Camera Deputaţilor este convocată în prima sesiune ordinară a anului 2016 în ziua de luni, 1 februarie 2016, ora 16,00.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2016.

Nr. 1.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina Cotenescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

 

Având în vedere propunerea Ministerului Custurii formulată prin Adresa nr. 7.822 din 24 decembrie 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 64.638/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct ai Ministerului Culturii de către doamna Cristina Cotenescu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina Cotenescu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2016.

Nr. 25.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Sorin Maxim în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Maxim se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2016.

Nr. 26.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor domnului Ciprian Constantin Iftimoaei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vederea propunerea formulată de Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi nr. 24 din 8 ianuarie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie,

 

Art. 1.  - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian Constantin Iftimoaei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului - Judeţul laşi. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne. Piaţa drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali al activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului - Judeţul laşi. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 388/2012 privind stabilirea atribuţiilor domnului Iftimoaei Ciprian Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 27 iunie 2012, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2016.

Nr. 27.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Nr. M.115 din 26 noiembrie 2015

Nr. 158 din 21 decembrie 2015

Nr. 44/C din 12 ianuarie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României

 

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne şi ministrul justiţiei emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Ministrul afacerilor interne,

Ministrul justiţiei,

Mihnea Ioan Motoc

Petre Tobă

Raluca Alexandra Prună

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României

 

Art. 1. - În situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 46 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, Staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte o notificare conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Obligativitatea întocmirii notificării prevăzute la art. 1 o au următoarele autorităţi, după cum urmează:

a) autorităţile militare ale statului trimiţător;

b) organele de urmărire şi cercetare penală române, sesizate pe orice cale;

c) autorităţile militare române care au informaţii cu privire la săvârşirea infracţiunii

(2) Autorităţile militare române prevăzute la alin. (1) lit. c) reprezintă orice structură militară română care are informaţii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de către un membru al forţelor armate străine prezente pe teritoriul României.

Art. 3. - Autorităţile prevăzute la art. 2 transmit, potrivit procedurilor interne, notificarea către Secţia pentru legătura cu forţele armate străine/Departamentul pentru politica de apărare şi planificare/Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 4. - Secţia pentru legătura cu forţele armate străine asigură, în termen de 24 de ore, transmiterea notificării primite conform art. 3, prin fax/e-mail şi telefonic, către Ministerul Justiţiei, care la rândul său notifică de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea luării măsurilor legale.

Art. 5. - Structurile Ministerului Apărării Naţionale organizatoare ale activităţilor de cooperare cu forţele armate străine, denumite în continuare structuri organizatoare, informează în scris, înainte de începerea activităţilor, autorităţile militare ale statului trimiţător cu privire la obligaţia prevăzută la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prin grija structurilor organizatoare se include îh conţinutul înţelegerilor tehnice încheiate cu forţele armate străine o prevedere privind obligaţia transmiterii de către autorităţile militare ale statului trimiţător a notificării prevăzute la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Structurile responsabile pentru aplicarea prezentei proceduri sunt prezentate în anexa nr. 1 Datele de contactate persoanelor desemnate de către structurile responsabile (telefon, fax şi e-mail) se comunică prin intermediul Secţiei pentru legătura cu forţele armate străine.

Art. 8. - Diagrama de relaţii privind întocmirea şi transmiterea notificării conform art. 46 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 9.- În aplicarea prezentei proceduri, structurile centrale ale instituţiilor responsabile pentru aplicarea prevederilor acesteia pot emite dispoziţii.

Art. 10. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr.1

la procedură

 

- model –

 

Notificarea unei fapte penale pretinse a fi comisă de către un membru al forţelor armate străine prezent pe teritoriul României

 

Această notificare este întocmită în conformitate cu art. 46 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Numele şi prenumele:

2. Gradul:

3. Funcţia:

4. Unitatea/structura:

5. Data şi locul naşterii:

6. Cetăţenia:

7. Motivul prezenţei în România:

8. Data incidentului raportat:

9. Locul incidentului raportat:

10. Natura faptei (faptelor) penale:

11. Rezumatul incidentului raportat:

12. Alte informaţii:

Numele, funcţia şi semnătura persoanei care transmite notificarea

……………………………………………………

Primită de ……………………………………….. Data ………………………

 

Structurile responsabile pentru transmiterea notificării prevăzute la art. 46 din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

 

1. Ministerul Afacerilor Interne:

Direcţia generală management operaţional/ Centrul Naţional de Monitorizare a Situaţiilor Operative

Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1, Bucureşti, România

2. Ministerul Justiţiei:

Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România

3. Ministerul Apărării Naţionale:

Secţia pentru legătura cu forţele armate străine din Departamentul pentru politica de apărare şi planificare

Str. Izvor nr. 110, sectorul 5, Bucureşti, România

4. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Secţia Parchetelor Militare

Bd. Libertăţii nr. 12-14, sectorul 5, Bucureşti, România

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Diagrama de relaţii privind întocmirea şi transmiterea notificării conform art. 46 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României

 

 

Autorităţile care întocmesc notificarea prevăzută la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

- autorităţile militare ale statului trimiţător;

- organele de urmărire şi cercetare penală române, sesizate pe orice cale:

- autorităţile militare române care au informaţii cu privire la săvârşirea infracţiunii

 

 

Secţia pentru legătura cu forţele armate străine/Ministerul Apărării Naţionale

 

 

Ministerul Justiţiei

 

 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2016

 

Având în vedere:

- art. 99 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

- Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Nota nr. 103/ANPD din 7 ianuarie 2016 a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Gabriel Lungu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2016.

Nr. 61.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2016

 

Art. 1. - Proiectele finanţate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, sunt menite să determine creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi vor respecta prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Art. 2. - (1) Pot primi fonduri necesare finanţării proiectelor organizaţii neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi.

(2) Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alţi furnizori de servicii sociale publici sau privaţi, acreditaţi în condiţiile legii.

Art. 3. - (1) Sunt finanţate proiecte ce corespund următorului obiectiv specific stabilit de Autoritatea finanţatoare: asigurarea accesului persoanelor adulte cu dizabilităţi la alternative de tip familial la protecţia instituţionalizată, în vederea promovării condiţiilor de viaţă independentă şi integrare în comunitate.

(2) Activităţi eligibile reprezintă înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi sau locuinţe protejate, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilităţi.

Art. 4. - (1) Finanţarea nerambursabilă a proiectelor se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, organizată de către Autoritatea finanţatoare.

(2) Etapele procedurii de selecţie sunt:

a) publicarea anunţului de participare;

b) publicarea pe site-ul propriu, de către Autoritatea finanţatoare (www.anpd.gov.ro), a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect;

c) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autorităţii finanţatoare (Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, cod poştal 010097, Bucureşti);

d) verificarea conformităţii administrative, a eligibilităţii şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;

e) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice şi financiare;

f) efectuarea vizitelor de precontractare;

g) comunicarea rezultatelor;

h) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;

i) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.

Art. 5. - (1) Autoritatea finanţatoare publică anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul propriu, www.anpd.gov.ro. În anunţul de participare este menţionată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

(2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului de participare.

(3) Din motive temeinice, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puţin de 15 zile, cu motivaţia corespunzătoare cuprinsă în anunţul de participare.

Art. 6. - (1) Numărul de solicitanţi la sesiunea de selecţie publică de proiecte nu este limitat.

(2) Autoritatea finanţatoare va repeta procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant.

(3) în cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile în care îndeplineşte cerinţele din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

Art. 7. - (1) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este aprobată prin ordin al conducătorului Autorităţii finanţatoare şi cuprinde în principal următoarele informaţii:

a) informaţii generale privind Autoritatea finanţatoare;

b) cerinţele minime de calificare solicitate de Autoritatea finanţatoare şi documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor respective:

c) termenii de referinţă;

d) instrucţiuni privind datele-limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite:

e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;

f) informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

g) modelul contractului de finanţare nerambursabilă.

(2) Ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului conducătorului Autorităţii finanţatoare privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2016, Autoritatea finanţatoare publică pe site-ul www.anpd.gov.ro documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

Art. 8. - Autoritatea finanţatoare are dreptul, prin corrigendum, să completeze documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi este obligată să comunice prin postarea pe site-ul www.anpd.gov.ro şi orice astfel de completare, ultima fiind postată cu maximum 8 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Art. 9. - Propunerea de proiect se depune la sediul Autorităţii finanţatoare din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, până la data-limită prevăzută în anunţul de participare, cu respectarea cerinţelor din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

Art. 10. - (1) Componenţa nominală a comisiei de evaluare a proiectelor, denumită în continuare comisie, se stabileşte prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.

(2) Proiectele depuse sunt selectate de comisie în termen de 20 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect.

(3) în cazuri temeinic motivate, Autoritatea finanţatoare poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.

(4) în cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanţi.

(5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obţinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect,

(6) Comisia întocmeşte şi înaintează conducătorului Autorităţii finanţatoare, spre aprobare, raportul în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi cuantumul finanţării ce urmează a fi acordat fiecărui proiect, în limita fondurilor publice alocate în acest sens.

(7) Rezultatul selecţiei se comunică în scris solicitanţilor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.

(8) Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor selecţiei, urmând ca Autoritatea finanţatoare să le soluţioneze în cel mult 5 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a contestaţiilor

(9) Soluţionarea contestaţiilor se realizează de o comisie de contestaţii, a cărei componenţă nominală este aprobată prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.

(10) Pentru fondurile ne contra etate, Autoritatea finanţatoare poate iniţia o nouă selecţie publică de proiecte.

Art. 11. - (1) Contractele de finanţare nerambursabilă se încheie între Autoritatea finanţatoare, în calitate de finanţator, şi solicitant, în calitate de beneficiar, şi se semnează numai după împlinirea termenului de aşteptare de 11 zile calendaristice de la data transmiterii comunicării privind rezultatul selecţiei propunerilor de proiecte.

(2) Modelul-cadru de contract de finanţare nerambursabilă se constituie anexă la documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

(3) Contribuţia beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finanţării ne rambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare.

(4) Existenţa unor surse de finanţare, altele decât cele ale Autorităţii finanţatoare şi ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la menţionarea explicită a acestora, a destinaţiei fondurilor şi a cuantumului resurselor atrase.

(5) Pentru aceeaşi activitate, un solicitant nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la Autoritatea finanţatoare în decursul unui an fiscal.

Art. 12. - (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României,

Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului sau a contractelor de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii.

(2) Finanţarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activităţilor proiectului şi cheltuielilor aferente. Virarea sumelor prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă se va face, la cererea beneficiarilor, pe măsură ce aceştia înaintează rapoartele cu privire la activităţile desfăşurate, prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, însoţite de documentele justificative.

(3) Atunci când pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale beneficiarul achiziţionează din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Plata finală de 10% se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finanţării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea şi validarea raportului final de activitate, prezentarea şi validarea raportului financiar final, dovada folosirii contribuţiei angajate prin contractul de finanţare nerambursabilă, şi finalizarea de către Autoritatea finanţatoare a etapelor de monitorizare.

Art. 13. - (1) Monitorizarea implementării proiectelor şi verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul finanţării nerambursabile în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi se asigură de către Autoritatea finanţatoare, în conformitate cu metodologia de monitorizare aprobată prin ordin al conducătorului Autorităţii finanţatoare.

(2) Metodologia de monitorizare include atribuţiile responsabililor cu monitorizarea proiectelor finanţate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi şi circuitul documentelor în activitatea de monitorizare, precum şi procedura de decontare a cheltuielilor eligibile.

Art. 14. - (1) Finanţarea acordată pentru derularea proiectelor se suspendă sau se sistează, după caz, în situaţia în care Autoritatea finanţatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finanţare încheiate.

(2) Autoritatea finanţatoare poate cere, în condiţiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către beneficiar, restituirea, parţială sau integrală, a finanţării.

(3) Pe baza documentelor justificative, Autoritatea finanţatoare va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul bugetar.

 

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 7/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2016, se face următoarea rectificare:

- la semnături, în loc de:

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

se va citi:

 

„PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.