MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 58/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 58         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

227. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.6. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea Cercului Militar Naţional

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

44. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de înaltă apreciere pentru profesionalismul şi dăruirea de care a dat dovadă de-a lungul întregii sale cariere dedicate sportului minţii, fiind un reper pentru generaţii de şahişti români,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler marii maestre internaţionale Elisabeta Polihroniade.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2016.

Nr. 227.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea Cercului Militar Naţional

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 567/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii,

având în vedere prevederile art. 26 alin. 1 şi art. 105 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 85 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 47 alin, (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea Cercului Militar Naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2016.

Nr. M.6.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind organizarea şi funcţionarea Cercului Militar Naţional

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Cercul Militar Naţional, denumit în continuare CMN, este instituţie de interes naţional, de drept public, structură a Ministerului Apărării Naţionale, de imagine, cultură, educaţie, formare, reprezentare şi protocol.

Art. 2. - CMN îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, ale legislaţiei române în vigoare, reglementărilor interne ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi în baza prevederilor prezentelor instrucţiuni.

Art. 3. - (1) Sediul CMN este în municipiul Bucureşti, strada Constantin Miile nr. 1, sectorul 1.

(2) Toate înscrisurile, actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi altele asemenea conţin denumirea completă a CMN, alături de indicarea sediului, şi, după caz, codul fiscal.

(3) în sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) personal beneficiar - personalul Ministerului Apărării Naţionale şi membrii familiilor acestuia, cadrele militare în rezervă şi * în retragere, veteranii şi văduvele de război, personalul armatei rănit ca urmare a participării la acţiuni militare, cel invalid, precum şi urmaşii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 1944-1961;

b) personalul Ministerului Apărării Naţionale - cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, studenţii şi elevii militari, precum şi personalul civil din unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale;

c) personalul armatei rănit ca urmare a participării la acţiuni militare, cel invalid, precum şi urmaşii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acţiuni militare - aşa cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

d) fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 1944-1961 - aşa cum sunt definite în Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - CMN are următoarele caracteristici:

a) este instituţie de interes naţional;

b) Palatul Cercului Militar Naţional este edificat la iniţiativa şi prin contribuţia financiară a ofiţerilor din Bucureşti, fiind inclus pe Lista monumentelor istorice, cu denumirea de „Cercul Militar Naţional”, încadrat în grupa A- monumente istorice de valoare naţională şi universală;

c) deţine patrimoniu arhitectural şi artistic;

d) este o instituţie cu valoare de tradiţie şi simbol a Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 5. - (1) CMN are ca scop principal organizarea şi desfăşurarea activităţilor destinate asigurării reprezentării şi protocolului la nivelul ministrului apărării naţionale şi structurilor centrale, promovării prin cultură, ştiinţă şi educaţie, recreere şi divertisment şi perfecţionării pregătirii prin cursuri, contribuind astfel la gestionarea imaginii publice a Armatei României pe plan intern şi internaţional, precum şi relaţionării organismului militar românesc cu societatea civilă.

(2) Obiectul de activitate al CMN constă în:

a) dezvoltarea şi promovarea capacităţii asociative de mobilizare şi convergenţă cu instituţiile de interes naţional, profesioniste de cultură şi artă din armată, precum Biblioteca Militară Naţională, Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I”, Editura Militară, Studioul de Arte Plastice al Armatei, Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale, Ansamblul Artistic al Armatei, Serviciul Muzicilor Militare, Serviciul Istoric al Armatei şi altele asemenea şi, deopotrivă, afirmarea interesului de stabilire a unor colaborări cu personalităţi sau instituţii de profil publice ori private din societatea civilă românească şi din străinătate, în jurul unor proiecte comune. Astfel, în principal, CMN participă, organizează şi desfăşoară, potrivit prezentelor instrucţiuni, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, activităţi de cultură şi tradiţii militare, reprezentare şi protocol, ştiinţifice, educative, artistice, recreative şi de divertisment;

b) sporirea vizibilităţii şi cunoaşterii valorilor culturii româneşti, organizarea de evenimente, oferirea de produse şi servicii specifice destinate dezvoltării în rândul personalului beneficiar, a unui climat de cultură elevat, care să favorizeze îmbunătăţirea gradului de conştientizare şi înţelegere a specificului militar, a proceselor şi fenomenelor asociate domeniului militar, a relaţiilor existente între diferite segmente ale societăţii româneşti şi organismul militar, în contextul mai larg al promovării şi consolidării credibilităţii instituţiei militare;

c) participarea la realizarea politicii de transparenţă a Ministerului Apărării Naţionale şi la promovarea imaginii publice a Armatei României pe plan intern şi internaţional prin mijloace specifice de acţiune;

d) protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului propriu;

e) organizarea şi desfăşurarea de activităţi educative de tip nonformal prin care să se aprofundeze şi să se diversifice cunoştinţe, să se dezvolte şi să se exerseze competenţe, potrivit vocaţiei şi opţiunilor personale;

f) facilitarea accesului personalului beneficiar la cultură, educaţie, recreere, divertisment, contribuind la întărirea spiritului de corp/camaraderie şi de coeziune socială, precum şi la relaţionarea organismului militar cu societatea civilă;

g) organizarea de conferinţe, lansări de carte, seri cinematografice, interferenţe culturale, expoziţii ori altele asemenea, şi promovarea unui climat elevat de cultură şi educaţie care să faciliteze înţelegerea aprofundată a fenomenelor şi proceselor sociale, politice şi militare;

h) oferirea de servicii, cu prioritate pentru structurile Ministerului Apărării Naţionale/personalul beneficiar, în organizarea de întâlniri aniversare, evenimente familiale, lansare sau prezentare de produs, petreceri sau evenimente mondene, şi altele asemenea.

Art. 6. - CMN desfăşoară următoarele activităţi principale:

a) organizarea de proiecte/programe culturale proprii;

b) stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru îndeplinirea proiectelor/programelor culturale aprobate, de a căror realizare răspunde;

c) crearea, menţinerea şi dezvoltarea unui ambient cultural modem, flexibil şi proactiv, pe baza cunoaşterii şi preţuirii valorilor fundamentale ale culturii şi istoriei militare, naţionale şi universale, având în atenţie, cu prioritate, contribuţia la promovarea imaginii Armatei României;

d) asigurarea unui nivel de cunoştinţe, informaţii şi repere estetice şi morale care să constituie un suport pentru personalul beneficiar, în opţiunea fermă a acestuia pentru valorile şi principiile democraţiei, statului de drept şi instituţiei militare;

e) crearea şi exploatarea oportunităţilor de mediatizare a activităţilor organizate, creşterea vizibilităţii CMN prin construirea, consolidarea şi promovarea unei imagini instituţionale care să ofere o identitate distinctă armatei, ca parte integrantă a societăţii româneşti;

f) conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului imobiliar, istoric, artistic şi moral al instituţiei;

g) asigurarea condiţiilor necesare, astfel încât categoriile de public care beneficiază de activitatea CMN să îşi poată dezvolta educaţia artistică şi estetică, îmbogăţindu-şi permanent cunoştinţele generale şi de specialitate;

h) creşterea nivelului de participare a personalului beneficiar, a tuturor categoriilor de public, la viaţa culturală, precum şi diversificarea continuă a ofertei culturale, în paralel cu sporirea gradului său de atractivitate;

i) oferirea unui climat stimulativ de pregătire/formare continuă prin cursuri, în scopul creşterii prioritare a gradului de acces şi participare al personalului beneficiar, dar şi al publicului larg, la educaţie permanentă şi complementară în afara sistemelor formale de educaţie;

j) susţinerea activităţilor veteranilor de război şi a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, potrivit legii;

k) iniţierea de activităţi specifice, în parteneriat cu structurile profesioniste de cultură din armată sau cu instituţii specializate, publice ori private, în beneficiul culturii, al afirmării valorilor spirituale şi autentice ale României, conturând cu mai multă pregnanţă identitatea instituţiei militare româneşti;

l) promovarea şi omagierea personalităţilor militare, naţionale sau de valoare universală din cultură, artă, literatură, ştiinţă, sport, şi altele asemenea;

m) relaţionarea, după caz, cu instituţiile de profil din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii;

n) susţinerea activităţilor de reprezentare şi protocol la nivelul ministrului apărării naţionale şi al structurilor centrale din Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 7. - Principalele activităţi ale CMN se pot realiza prin:

a) expunerea pentru public, cu prilejuri deosebite, a patrimoniului imobiliar şi artistic;

b) organizarea de manifestări culturale, ştiinţifice, sportiv-recreative sau de petrecere a timpului liber cu rol educativ privind dezvoltarea personalităţii ori cu rol intelectual şi sportiv de relaxare, destindere şi distracţie, cum ar fi: conferinţe, comemorări din istoria şi cultura militară, naţională şi universală, interferenţe culturale, simpozioane, lansări de carte, spectacole, concerte, concursuri, seminare, baluri şi altele asemenea;

c) stimularea creaţiei de arte vizuale prin organizarea de expoziţii, precum şi valorificarea spaţiilor puse la dispoziţie, în condiţiile legii;

d) colaborarea cu structurile profesioniste de cultură din Ministerul Apărării Naţionale, cu mediile de informare, cu organizaţii nonguvernamentale, organisme culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, organisme şi foruri internaţionale, alte instituţii de profil din ţară şi din străinătate, pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor şi atribuţiilor stabilite prin prezentele instrucţiuni;

e) organizarea de programe de formare profesională continuă, cu taxă, în condiţiile legii, în urma autorizării ca furnizor de formare profesională a CMN, în vederea eliberării de certificate recunoscute la nivel naţional;

f) organizarea de activităţi educaţionale de tip nonformal, cu taxă, în domenii precum: limbi străine, arte vizuale, muzică, arte marţiale, dans, balet şi altele asemenea;

g) organizarea de cluburi de medalistică, numismatică, şah, filatelie, ştiinţifice şi altele asemenea pentru diversificarea activităţilor specifice şi promovarea culturii militare;

h) participarea la omagierea şi sărbătorirea, după caz, a Zilei Armatei, zilelor armelor şi structurilor/entităţilor din Ministerul Apărării Naţionale, a Zilei Naţionale a României, a Zilei Drapelului, a Zilei Imnului Naţional, a Zilei Unirii, a Zilei NATO, a Zilei Europei şi altele asemenea;

i) organizarea aniversărilor CMN prin Ziua Porţilor Deschise, tururi ghidate ale palatului, baluri şi altele asemenea;

j) desfăşurarea de evenimente culturale şi de reprezentare în colaborare cu instituţiile profesioniste de cultură din Armata României sau în cooperare cu instituţii de profil de la nivel naţional ori din străinătate;

k) asocierea în cadrul proiectelor caritabile şi culturale;

l) închirierea şi utilizarea de spaţii şi bunuri, oferirea de servicii, cu prioritate pentru structurile Ministerului Apărării Naţionale/personalul beneficiar, pentru organizarea de aniversări, serbări, evenimente familiale ori mondene, evenimente corporate şi altele asemenea, în condiţiile legii;

m) desfăşurarea de alte acţiuni specifice ariei de interes.

Art. 8. - Conducerea CMN stabileşte prin regulamentul cursurilor, în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu prevederile prezentelor instrucţiuni, modul de organizare şi funcţionare a cursurilor, activităţilor cultural-educative sau de formare, care se aduc la cunoştinţa colaboratorilor/voluntarilor şi beneficiarilor prin afişare la loc vizibil, În sectorul de desfăşurare al acestora.

Art. 9. - Pentru îndeplinirea obiectivelor sale CMN poate relaţiona, în condiţiile legii, cu structuri din Ministerul Apărării Naţionale sau din afara acestuia, cu persoane fizice sau juridice, române ori străine.

Art. 10. - La baza organizării activităţilor CMN stau următoarele principii:

a) neimplicarea/neasocierea politică a armatei;

b) promovarea tradiţiilor şi valorilor militare şi naţionale;

c) interzicerea în incinta CMN a manifestărilor cu caracter rasist, antisemit, a celor contrare bunelor moravuri, precum şi a oricăror activităţi ale sectelor şi cultelor religioase sau ale unor asociaţii, fundaţii, organizaţii şi altele asemenea, nerecunoscute prin lege;

d) respectarea demnităţii umane, a statului de drept şi a instituţiilor acestuia;

e) accesul liber la valorile patrimoniale şi culturale, cu şanse egale şi în condiţii de protecţie socială potrivit legii, pentru personalul beneficiar;

f) voluntariatul, având la bază nediscriminarea şi liberul consimţământ, pentru afirmarea creativităţii, cultivării şi susţinerii talentului şi al participării benevole la activităţile cultural-artistice şi ştiinţifice promovate de CMN.

 

CAPITOLUL II

Patrimoniul

 

Art. 11. - (1) Patrimoniul CMN este constituit din drepturile şi obligaţiile asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale ori în proprietatea privată a Ministerului Apărării Naţionale.

(2) CMN are în administrare:

a) imobilul situat în municipiul Bucureşti, strada Constantin Miile nr. 1, sectorul 1;

b) bunurile artistice constituite în colecţii de tablouri, mobilier şi alte obiecte/categorii de bunuri, destinate reprezentării şi protocolului;

c) alte bunuri materiale.

(3) Bunurile culturale mobile şi imobile sunt înscrise în inventarele CMN, pe baza cărora se ţine evidenţa generală a întregului patrimoniu.

(4) CMN poate prelua bunuri, în condiţiile legii, de la alte instituţii publice/persoane juridice de drept public şi/sau privat sau de la persoane fizice din ţară sau din străinătate.

(5) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea CMN se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea CMN fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

Art. 12. - (1) CMN poate dispune de materiale specifice pentru cultură, precum: aparatură de proiecţie cinematografică şi video, diapozitive, aparatură de filmat, cameră video, aparate de fotografiat şi de procesare, aparate de copiat şi multiplicat, materiale necesare cluburilor, aparatură de calcul, instrumente muzicale, materiale pentru susţinerea artelor vizuale, staţii de amplificare, orgă de lumini, recuzită, cărţi, manuale, reviste, materiale documentare, aparatură specifică necesară dotării spaţiilor destinate cursurilor de limbi străine, materiale fotodocumentare, de reclamă şi publicitate, accesorii, piese de schimb şi materiale consumabile, precum şi altele asemenea, necesare susţinerii acţiunilor în acord cu îndeplinirea obiectivelor specifice instituţiei.

(2) Achiziţionarea bunurilor materiale se realizează în condiţiile legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Personalul şi conducerea

 

Art. 13. - (1) Personalul CMN este format din personal militar şi personal civil. Personalul cu funcţie de execuţie este compus din personal de specialitate, funcţionând într-o structură compusă din secţie, birouri, formaţie şi compartimente.

(2) Pentru realizarea activităţilor specifice, CMN poate utiliza şi personal de specialitate din afara acestuia - colaboratori, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Modelul de contract şi Nota de negociere sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 14. - (1) Conducerea CMN este asigurată de comandant (director), desemnat potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Comandantul (Directorul) exercită actul de comandă asupra personalului prevăzut la art. 13 şi răspunde de activitatea CMN în limitele atribuţiilor stabilite prin legi, regulamente militare şi prezentele instrucţiuni.

Art. 15. - Comandantul (Directorul) are următoarele atribuţii principale:

a) îndeplineşte responsabilităţile ce îi revin în calitate de ordonator de credite;

b) răspunde de integritatea patrimoniului, precum şi de întreţinerea, păstrarea, completarea şi modernizarea acestuia;

c) asigură elaborarea, avizează şi transmite spre aprobare structurii/autorităţii competente: regulamentul de ordine interioară, numărul de posturi, statul de funcţii, precum şi actualizările acestuia ori de câte ori intervin modificări de natură să justifice un astfel de demers, proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, precum şi execuţia bugetară din anul anterior;

d) decide asupra modului de utilizare a bugetului instituţiei;

e) acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii;

f) reprezintă CMN în raporturile cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;

g) stabileşte atribuţiile structurilor organizatorice şi ale întregului personal; aprobă fişele de post ale personalului din subordine;

h) încheie acte juridice în numele şi pe seama CMN;

i) asigură respectarea legislaţiei incidente în materia achiziţiilor publice;

j) păstrează cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor referitoare la activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având acest caracter;

k) urmăreşte completarea Registrului cu principalele evenimente şi manifestări ale instituţiei, al cărui conţinut este prevăzut în anexa nr. 3;

l) dispune măsuri pentru întreţinerea, paza şi securitatea obiectivului;

m) conduce, coordonează şi răspunde de organizarea şi funcţionarea activităţii CMN.

 

CAPITOLUL IV

Finanţarea

 

Art. 16. - Comandantul (Directorul) CMN are calitatea de ordonator de credite.

Art. 17. - CMN este instituţie finanţată integral de la bugetul de stat.

Art. 18. - (1) CMN poate realiza şi utiliza venituri proprii, în condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2003.

(2) Veniturile proprii se realizează din:

a) activităţi de organizare a cursurilor, a unor manifestări cultural-artistice, ştiinţifice şi sportive, precum cursuri de limbi străine, arte vizuale, instrumente muzicale, arte marţiale, dans, balet şi alte activităţi şi manifestări specifice ariei de interes;

b) activităţi de închiriere sau utilizare, pe termen limitat, a spaţiilor şi a altor bunuri;

c) alte activităţi, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL V

Managementul şi utilizarea spaţiilor/serviciilor

 

Art. 19. - Contractarea serviciilor prestate de către colaboratori, precum şi plata acestora se fac numai pentru perioada organizării şi desfăşurării activităţii, în limita fondurilor aprobate prin bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

Art. 20. - Plata colaboratorilor din Ministerul Apărării Naţionale se realizează numai pentru servicii executate în afara atribuţiilor de serviciu şi a orelor de program.

Art. 21 - CMN poate folosi, pentru desfăşurarea activităţilor proprii, bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoane juridice şi fizice, din ţară sau străinătate, sub formă de donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.

Art. 22. - (1) Structurile din Ministerul Apărării Naţionale, finanţate integral de la bugetul de stat, cu aprobarea eşalonului superior al CMN şi în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni, pot desfăşura cu titlu gratuit activităţile planificate, precum reuniuni de lucru, activităţi de reprezentare şi protocol, omagieri, ceremonii, activităţi ştiinţifice şi cultural-educative sau altele asemenea.

(2) Spaţiile CMN pot fi folosite, contra cost, pe termen limitat, cu aprobarea eşalonului superior al CMN, de către structurile din Ministerul Apărării Naţionale finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau finanţate integral din venituri proprii, pe bază de contract de utilizare a spaţiilor, potrivit modelului din anexa nr. 4.a, în condiţiile legii. Tarifele pentru utilizarea de spaţii şi oferirea de servicii se stabilesc conform art. 28.

Art. 23. - (1) Asociaţiile şi fundaţiile recunoscute, prin hotărâre a Guvernului, ca fiind de utilitate publică şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul apărării, în măsura în care CMN dispune de spaţii libere, pot beneficia cu titlu gratuit de acestea, pe termen limitat, în condiţiile legii.

(2) Utilizatorii spaţiilor prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară şi programul orar al CMN. Totodată, aceştia poartă întreaga răspundere pentru integritatea, starea tehnică, de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor, instalaţiilor şi dotărilor funcţionale pe care le au în folosinţă, precum şi pentru protejarea bunurilor materiale şi a valorilor pe care le deţin cu orice titlu.

Art. 24. - (1) Spaţiile CMN pot fi folosite, pe termen limitat, cu aprobarea eşalonului superior al CMN, de către personalul beneficiar, în condiţiile legii, pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi proprii, cu achitarea integrală a tarifului aprobat.

(2) Pentru persoanele fizice sau juridice de drept public ori privat din afara Ministerului Apărării Naţionale se pot asigura servicii contra cost, pe bază de contract de utilizare a spaţiilor, întocmit potrivit modelului din anexa nr. 4.b, în condiţiile legii, constând în asigurarea utilizării spaţiilor, ca domeniu distinct în care CMN poate angaja şi executa diverse servicii.

(3) Tarifele CMN pentru utilizarea de spaţii şi oferirea de servicii pentru persoanele fizice sau juridice de drept public ori privat din afara Ministerului Apărării Naţionale se stabilesc prin negociere, pe baza procesului-verbal privind negocierea utilizării pe termen limitat a sălilor/bunurilor aparţinând CMN, întocmit de către o comisie numită de comandantul (directorul) CMN, limita minimă de negociere fiind tariful aprobat, majorat cu 100%. Modelul procesului-verbal privind negocierea utilizării pe termen limitat a sălilor/bunurilor aparţinând CMN este prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Dacă beneficiarul solicită punerea la dispoziţie şi a altor bunuri materiale decât cele incluse în inventarul încăperii, se percep tarife separate pentru acestea, în calculul cheltuielilor indirecte incluzându-se şi amortizarea, calculată la valoarea actualizată.

(5) Perioada de utilizare a spaţiilor CMN, ca domeniu distinct în care instituţia poate angaja şi executa servicii în scopul realizării de venituri proprii, potrivit legii, este de până la 72 de ore, cu excepţia spaţiilor destinate expoziţiilor, pentru care se pot acorda până la 30 de zile. Modelul de contract destinat utilizării spaţiilor pentru organizarea de expoziţii este cuprins în procedura internă prevăzută la art. 28.

Art. 25. - (1) Pentru utilizarea spaţiilor au prioritate structurile Ministerului Apărării Naţionale şi personalul beneficiar.

(2) Contractele CMN de utilizare a spaţiilor şi oferirea de servicii se încheie de comandant (director); se supun, înainte de semnare, vizei de legalitate a consilierului juridic şi controlului financiar preventiv propriu, în condiţiile prevederilor actelor normative legale în vigoare.

(3) Activităţile organizate de către structuri ale Ministerului Apărării Naţionale, în calitate de colaborator sau coorganizator, împreună cu alte instituţii, organizaţii, asociaţii, persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate, se realizează în condiţiile identificării fondurilor necesare pentru utilizarea spaţiilor CMN, îh condiţiile legii şi ale prezentelor instrucţiuni.

(4) Tarifele pentru folosirea spaţiilor se stabilesc, se verifică şi se aprobă în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu procedura internă prevăzută la art. 28, pe baza propunerilor formulate de către administratorul de cazarmă.

(5) La stabilirea tarifelor se iau în calcul toate cheltuielile curente şi de capital pe care le implică utilizarea spaţiilor, oferirea serviciilor stabilite pe baza consumurilor normate, la preţul facturat de furnizorii şi prestatorii de servicii, precum şi taxele prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 26. - (1) Sala de Marmură din palatul CMN este destinată cu prioritate întrunirilor, marilor recepţii şi solemnităţi militare, ceremoniilor, primirilor de înalţi demnitari români şi străini, întâlnirilor de protocol şi reprezentare de la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Utilizarea Sălii de Marmură se face cu aprobarea eşalonului superior al CMN.

(3) în Sala de Marmură sunt interzise a se desfăşura ceremonii familiale, precum nunţi, botezuri sau altele asemenea.

Art. 27. - Evidenţa cursurilor/cluburilor organizate în cadrul CMN se ţine cu ajutorul Registrului pentru evidenţa cursurilor/cluburilor organizate în anul prevăzut în anexa nr. 6.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni, comandantul (directorul) CMN elaborează regulamentul de ordine interioară, regulamentul cursurilor, respectiv procedura privind utilizarea spaţiilor/bunurilor şi stabilirea tarifelor, care se propun spre aprobare eşalonului ierarhic superior.

Art. 29. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instrucţiuni

 

- Model –

 

ROMÂNIA

NECLASIFICAT

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Exemplarul nr.

CERCUL MILITAR NAŢIONAL

 

Nr. ……. din …………….

 

 

CONTRACT CIVIL

 

CAPITOLUL I

Părţile contractante

 

1.1. Ministerul Apărării Naţionale, prin Cercul Militar Naţional, având cod fiscal nr. ……………………….., cu sediul în ……………………….., cod poştal ……………, tel. ……………………….., fax ……………………….., având contul de virament nr. ………………………… deschis la Trezoreria Statului ………………………..,

legal reprezentat de comandantul (directorul) Cercului Militar Naţional ……………………….. şi de şeful Serviciului financiar-contabil ……………………….. în calitate de beneficiar,

şi

dl/dna ……………………….., domiciliat(ă) în ………………………..,  str. ……………………….. nr. …., judeţul/sectorul ……………………….., născut(ă) în localitatea ……………………….., la data de …………………, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ….. nr. ……………………….., eliberat(ă) de ……………………….., la data de ……………, cod numeric personal ……………………….., cod IBAN ……………………….., banca ………………………..,

în calitate de prestator,

în temeiul art. 1.166, 1.266-1.270, 1.766, 1.767, 1.851 şi 1.852 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 1 alin. (1) lit. a) şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, au încheiat prezentul contract în următoarele condiţii stabilite de comun acord:

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

2.1. Prezentul contract are ca obiect prestarea unor servicii de specialitate în vederea organizării cursului ………………………..

 

CAPITOLUL III

Durata contractului

 

3.1. Durata contractului este de ………………, pentru un număr de ………… ore.

3.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de ambele părţi contractante.

 

CAPITOLUL IV

Preţul contractului

 

4.1. Preţul contractului este de …………… lei, pentru perioada prevăzută la pct. 3.1. În fiecare lună, la data de …………… se va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor prestate conform pontajului şi notei de negociere anexate prezentului contract.

 

CAPITOLUL V

Obligaţiile prestatorului

 

5.1. Prestatorul se obligă să presteze activitatea în condiţiile prezentului contract şi ţinând cont de cerinţele solicitate de beneficiar.

5.2. Prestatorul se obligă să asigure organizarea şi susţinerea cursului în conformitate cu prevederile pct. 2.1.

5.3. Prestatorul se obligă să cunoască şi să aplice întocmai normele de protecţie a muncii, precum şi legislaţia cu caracter general şi specific Ministerului Apărării Naţionale, în măsura în care intră sub incidenţa acesteia.

5.4. Prestatorul se obligă să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, precum şi regulile de disciplină stabilite de beneficiar.

Fără acordul scris reciproc, părţile nu au dreptul de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

 

CAPITOLUL VI

Obligaţiile beneficiarului

 

6.1. Beneficiarul se obligă să achite prestatorului preţul convenit pentru prestarea serviciilor, potrivit pct. 4.1.

6.2. Beneficiarul, din preţul serviciilor prestate, va declara, calcula, reţine şi plăti contribuţia individuală de asigurări sociale corespunzător venitului realizat de prestator în temeiul prezentului contract şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011.

6.3. Beneficiarul va calcula, reţine şi vira contribuţiile/ impozitele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru venitul realizat de prestator, cu excepţia cazurilor în care această sarcină revine prestatorului conform dispoziţiilor legale în vigoare.

6.4. Beneficiarul se obligă să asigure accesul prestatorului în spaţiile în care se desfăşoară cursurile ……………………….., care fac obiectul prezentului contract.

 

CAPITOLUL VII

Modificarea contractului

 

7.1. Părţile au dreptul să modifice de comun acord clauzele contractului prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 

CAPITOLUL VIII

Caracterul confidenţial al contractului

 

8.1. Fără acordul scris reciproc, părţile nu au dreptul de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului.

8.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

8.3. Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire;

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

 

CAPITOLUL IX

Încetarea contractului

 

9.1. Prezentul contract încetează în unul dintre următoarele cazuri:

a) prin expirarea duratei contractului prevăzute la pct. 3.1;

b) înainte de expirarea duratei contractului, prin acordul scris al părţilor;

c) din iniţiativa oricăreia dintre părţi, cu o notificare prealabilă de 15 zile lucrătoare;

d) prin denunţare unilaterală, din iniţiativa beneficiarului, în situaţia în care au intervenit schimbări legislative în domeniu sau ca urmare a nevoilor Ministerului Apărării Naţionale, cu o notificare prealabilă de 15 zile lucrătoare;

e) prin reziliere de drept şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, în situaţia neîndeplinirii de către oricare parte a obligaţiilor, cu plata de daune-interese, dacă este cazul, potrivit legii.

 

CAPITOLUL X

Răspunderea părţilor

 

10.1. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părţii în culpă, în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL XI

Dispoziţii finale

 

11.1. Părţile semnatare înţeleg să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul contract cu bună-credinţă şi diligentă profesională, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

11.2. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu alte dispoziţii legale în vigoare, acestea fiind atât previzibile, cât şi accesibile părţilor.

11.3. Orice neînţelegeri dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în caz contrar, litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

 

Prezentul contract a fost încheiat în data de ……………, în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

 

BENEFICIAR

PRESTATOR

Comandantul (Directorul) Cercului Militar Naţional,

………………………..

………………………..

(numele, prenumele şi semnătura)

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

 

Contabil-şef,

 

………………………..

 

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

 

Consilier juridic,

 

………………………..

 

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

 

 

ANEXA Nr. 2

la instrucţiuni

 

- Model -

 

 

 

ROMÂNIA

Anexă

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE CERCUL MILITAR NAŢIONAL

la nr. ……. din …………..

 

 

 

APROB

 

Comandantul (Directorul)

 

Cercului Militar Naţional,

 

………………………..

 

NOTĂ DE NEGOCIERE

Încheiată astăzi ………………………..

 

Noi, comisia numită în baza Ordinului de zi pe unitate nr. …………… din …………… formată din preşedinte (reprezentantul Cercului Militar Naţional) ……………………….. şi membrii: ……………………….., ca urmare a aprobării comandantului (directorului) Cercului Militar Naţional ……………………….. pe Raportul nr. …………din ………………, şi dl/dna ……………………….., ne-am întrunit astăzi în vederea stabilirii, prin negociere, a preţului prestaţiei în vederea încheierii contractului civil având ca obiect stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor în ceea ce

priveşte prestarea unor servicii de specialitate în organizarea şi susţinerea cursului de …………… de către prestator pentru beneficiar (Ministerul Apărării Naţionale prin Cercul Militar Naţional).

 

Nr. crt.

Preţ propus de beneficiar

Preţ propus de prestator

Preţ negociat

1.

 

 

 

 

Din preţul negociat se vor calcula, reţine şi plăti contribuţia individuală de asigurări sociale corespunzătoare veniturilor obţinute, precum şi contribuţiile şi impozitele legale datorate conform normelor legale în vigoare.

Prezenta notă de negociere s-a încheiat astăzi, ………………, în două exemplare, cu aceeaşi forţă probantă şi va constitui anexă la contractul civil ulterior.

 

Preşedinte,

PRESTATOR

………………………..

………………………..

Membri:

 

………………………..

 

………………………..

 

 

ANEXA Nr. 3

la instrucţiuni

 

REGISTRUL

cu principalele evenimente şi manifestări

 

Registrul se înfiinţează pentru consemnarea principalelor evenimente şi activităţi desfăşurate.

Consemnarea se efectuează în ordinea cronologică a desfăşurării evenimentelor.

În registru se recomandă a fi folosite toate paginile existente. Pentru anul următor, consemnările se fac pe pagină nouă. Textul referitor la fiecare activitate, eveniment şi altele asemenea începe cu precizarea datei/perioadei de desfăşurare şi a conţinutului acesteia şi descrie subiectul cât mai concis, într-o formă îngrijită, clară, fără prescurtări sau ştersături.

Activităţile şi evenimentele semnificative înscrise pot fi ilustrate, după caz şi dacă este posibil, cu fotografii, hărţi, schiţe şi altele asemenea. Documentele de imagistică se integrează în text, iar dacă sunt voluminoase se constituie într-un album anexă la documentarul istoric.

La sfârşitul fiecărui an calendaristic, în ultimul text înscris pe anul încheiat se menţionează:

„Consemnările pe anul au fost înscrise de către ………………………..“. (funcţia, numele şi prenumele persoanei care a efectuat consemnări în registru)

Comandantul (Directorul) Cercului Militar Naţional certifică, prin semnătură, datele din registru.

În principiu, acest registru va cuprinde:

a) primele file, după coperta interioară, după caz, o scurtă prezentare a instituţiei cu datele care se cunosc sub formă de scurt istoric, atestate de către Serviciul istoric al armatei;

b) următoarele file şi la fiecare început de an: situaţia încăperilor, cu suprafaţa utilă funcţională, destinaţia acestora, cursurile ce se organizează, cluburi/cercuri şi altele asemenea; spaţiile puse la dispoziţia unor ligi, asociaţii şi altele asemenea, cu specificarea aprobării de punere la dispoziţie, şi anume: cine a aprobat şi baza legală;

c) evenimente/activităţi: în ordine cronologică, la fiecare eveniment/activitate se consemnează data, denumirea activităţii, locul de desfăşurare, participanţi şi alte date considerate necesar a fi prezentate;

d) lucrări de întreţinere, reamenajări sau modernizare a spaţiilor etc., în situaţia în care au loc. Registrul se constituie şi se supune reglementărilor actelor normative specifice ale Ministerului Apărării Naţionale.

 

ANEXA Nr.4.a

la instrucţiuni

 

Model de contract de utilizare pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale şi cadre militare în rezervă şi În retragere care provin din Ministerul Apărării Naţionale

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

CERCUL MILITAR NAŢIONAL

Nr. …… din ………………

Bucureşti

 

 

CONTRACT DE UTILIZARE

pe termen limitat pentru săli/bunuri

 

Încheiat la data de …………………

 

1. Părţile contractante

între:

Ministerul Apărării Naţionale, prin Cercul Militar Naţional, cu sediul în ……………………….., cod IBAN ……………………….., deschis la Trezoreria Statului ……………………….., cod fiscal ……………………….., reprezentat de comandantul (directorul) Cercului Militar Naţional ……………………….., în calitate de administrator.

şi

domnul/doamna ……………………….., domiciliat(ă) în ………………………… str. ……………………….. nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., judeţul (sectorul) ……………………….., telefon ……………………….., posesor/posesoare al/a buletinului de identitate (cărţii de identitate) seria .... nr. …….. în calitate de beneficiar.

2. Obiectul contractului:

Obiectul contractului îl reprezintă utilizarea sălilor (cu inventarul de folosinţă al acestora, inclusiv bucătăria) pentru ……………………….. (se specifică activitatea)

3. Perioada de utilizare

Beneficiarul are dreptul să utilizeze spaţiul în perioada , de la ora .... la ora ….

În această perioadă este inclus timpul de pregătire a sălii, timpul de desfăşurare a activităţii, precum şi timpul eliberării sălii de către beneficiar.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, beneficiarul poate să utilizeze în continuare sala pusă la dispoziţie şi după expirarea perioadei de utilizare. În acest scop, acesta va achita administratorului contravaloarea orelor suplimentare de utilizare a spaţiului.

Beneficiarul răspunde de integritatea fizică a personalului participant din partea acestuia la activitate pe întreaga perioadă de utilizare a sălii.

4. Tariful de utilizare stabilit este de …………...……, TVA inclus.

5. Valoarea totală a contractului este de ……………, TVA inclus.

6. Modalitatea de plată şi data efectuării acesteia: preţul stabilit pentru îndeplinirea contractului va fi achitat de către beneficiar integral, odată cu semnarea contractului sau cu cel puţin 60 de zile înainte de desfăşurarea activităţii. În caz contrar, prezentul contract îşi pierde valabilitatea.

7. Obligaţiile părţilor

7.1. Obligaţiile administratorului - Cercul Militar Naţional:

a) să pună la dispoziţie, prin persoana/delegatul care le are în gestiune, sălile/bunurile în stare bună de folosinţă, la data/ora stabilită, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotare, şi să asigure serviciile aferente prezentului contract. În situaţia în care, din diverse cauze obiective, administratorul nu poate pune la dispoziţie spaţiul solicitat de beneficiar, acesta se obligă să îl anunţe pe beneficiar în timp oportun, ocazie cu care îi va restitui acestuia şi contravaloarea tarifului încasat;

b) să verifice modul în care se folosesc sălile/bunurile puse la dispoziţie pentru utilizare, urmărind respectarea prevederilor legale şi a clauzelor contractuale;

c) să asigure, prin delegatul său, intervenţia persoanei autorizate în vederea remedierii unor defecţiuni produse la instalaţiile care asigură funcţionalitatea sălilor/bunurilor puse la dispoziţie;

d) să recepţioneze sala după utilizarea temporară. În situaţia în care la recepţia spaţiului se constată unele deteriorări/avarii ale construcţiilor, instalaţiilor aferente, mobilierului, obiectelor de inventar şi altele asemenea, se va proceda la evaluarea pagubei, calculată la valoarea actualizată, şi la încasarea contravalorii necesare de la beneficiar.

7.2. Obligaţiile beneficiarului:

a) să ia în primire spaţiul aprobat spre utilizare temporară înainte de desfăşurarea activităţii, pe bază de proces-verbal întocmit împreună cu reprezentantul administratorului. Neprezentarea în vederea întocmirii procesului-verbal nu exonerează beneficiarul de plata prejudiciilor constatate (faptul folosirii spaţiului fără a li luat în primire pe bază de proces-verbal prezumă luarea sa în primire conform inventarului spaţiului aflat asupra administratorului);

b) să achite anticipat, la data prevăzută în contract, tariful negociat;

c) să cunoască şi să urmărească respectarea de către toate persoanele prezente la activitatea pentru care a primit aprobarea de a utiliza spaţiul a normelor de apărare împotriva incendiilor. Trebuie să anunţe imediat delegatul Cercului Militar Naţional, în situaţia producerii unor defecţiuni la instalaţiile care asigură funcţionalitatea sălilor/bunurilor primite spre utilizare, fiind interzisă intervenţia altor persoane, neautorizate;

d) să achite, imediat după terminarea activităţii, în afara tarifelor aferente sălilor/bunurilor primite spre utilizare, contravaloarea daunelor aduse patrimoniului Ministerului Apărării Naţionale prin deteriorările produse în cursul folosirii sălilor/bunurilor, mobilierului, grupurilor sanitare, părţilor de construcţie şi altor bunuri utilizate în contextul prezentului contract, constatate, evaluate şi consemnate în procesul-verbal ce se va încheia în acest scop;

e) dacă se depăşeşte ora 21,00 la încheierea activităţii, să asigure transportul la domiciliu al personalului de serviciu al Cercului Militar Naţional care a avut atribuţii legate de executarea prezentului contract - funcţionar administrativ, mecanic, electrician, garderobieră, îngrijitoare;

f) să achite diferenţa de tarif, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării activităţii, în situaţia în care tariful se actualizează în funcţie de indicele de inflaţie, după semnarea contractului şi achitarea tarifului iniţial;

g) în caz de renunţare la utilizarea spaţiului, să anunţe în scris administratorul cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfăşurării activităţii;

h) să predea spaţiul până la expirarea perioadei de utilizare, în starea în care l-a primit, iar în cazul producerii unor deteriorări ale mobilierului, grupuri sanitare, să suporte cheltuielile aferente reparării acestora;

i) să cunoască şi să respecte reglementările de securitate şi sănătate în muncă specifice Cercului Militar Naţional şi să ia măsurile necesare pentru evitarea accidentelor pe timpul desfăşurării activităţii în spaţiul pus la dispoziţie.

8. Răspunderea contractuală

În situaţia în care beneficiarul nu anunţă în scris administratorul cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfăşurării activităţii că renunţă la folosirea spaţiului, acestuia nu i se va mai restitui contravaloarea tarifului achitat.

Dacă renunţarea la activitatea pentru care s-a încheiat prezentul contract se face din cauze justificate, acceptate de administrator, administratorul va înapoia suma plătită integral. Aceste cauze pot fi; deces în familie, accidente sau altele asemenea.

9. Forţa majoră

Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

10. Soluţionarea litigiilor

Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar se va sesiza instanţa de judecată competentă.

11. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează:

11.1. la expirarea termenului prevăzut la pct. 3;

11.2. În situaţia în care, până la data prevăzută la pct. 6, nu se achită tariful, precum şi în situaţia în care nu se achită diferenţa de tarif în termenul prevăzut la pct. 7.2. lit. f);

11.3. În situaţia prevăzută la pct. 7.1 lit. a) al doilea paragraf.

12. Alte clauze

12.1. De regulă se interzice folosirea în săli a unor surse de lumină în afara celor din instalaţiile aferente, precum şi folosirea de artificii şi confetti. În cazul utilizării temporare a instalaţiei de lumini cu efecte dinamice, a camerelor video cu sursă suplimentară de lumină sau a aparatului foto cu bliţ, lumina acestora trebuie să nu afecteze ornamentele şi elementele decorative ale sălilor. La utilizarea instalaţiei de lumini cu efecte dinamice, iluminatul propriu al sălii se reduce în mod corespunzător.

12.2. Beneficiarul se obligă să ia toate măsurile pentru dezafectarea sălilor până la expirarea termenului prevăzut la pct. 3.

Reguli obligatorii cu caracter exemplificativ ce se vor respecta de către participanţii la activitatea pentru care se pune la dispoziţie spaţiul:

- fumatul este permis numai în locurile special amenajate în acest sens;

- în timpul desfăşurării activităţii nu se vor bloca uşile sau căile de acces ale spaţiului pus la dispoziţie;

- nu se va interveni la instalaţiile de iluminat, forţă, apă, de încălzire sau gaze - aceste intervenţii sunt exclusiv atributul personalului calificat şi autorizat al administratorului sau al persoanelor juridice de profil;

- depozitarea materialelor inflamabile sau explozive în incinta spaţiilor utilizate este interzisă.

Beneficiarul este obligat să urmărească respectarea acestor reguli şi să ia orice măsuri legale ce se impun pentru buna desfăşurare a activităţii, de către tot personalul participant la activitate, pe întreaga durată de utilizare a spaţiului.

Pentru cunoaşterea modului de evacuare a spaţiului în caz de pericol, beneficiarul va lua legătura cu personalul administratorului înainte de începerea activităţii.

Pagubele produse mobilierului, stării de fixaţie, grupurilor sanitare, părţilor de construcţii şi instalaţii ale spaţiilor, obiectelor de inventar puse la dispoziţia beneficiarului se vor constata şi stabili, dacă este cazul, imediat după terminarea activităţii.

Valoarea pagubelor, dacă sunt constatate, se va stabili la preţurile actualizate de la data folosirii spaţiului respectiv şi se va achita pe loc.

La terminarea activităţii administratorul şi beneficiarul vor încheia un proces-verbal. În situaţia în care s-au produs pagube, în procesul-verbal se va menţiona obligatoriu documentul în baza căruia s-a încasat contravaloarea acestora.

Prezentul contract s-a întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Bază: Aprobarea nr. …………… din ………………………..

 

ADMINISTRATOR

PRESTATOR

Comandantul (Directorul) Cercului Militar Naţional,

………………………..

………………………..

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

 

Contabil-şef,

 

………………………..

 

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

 

Consilier juridic,

 

………………………..

 

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

 

 

ANEXA Nr. 4.b

la instrucţiuni

 

Model de contract de utilizare pentru persoane fizice şi juridice din afara Ministerului Apărării Naţionale

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

CERCUL MILITAR NAŢIONAL

Nr. …… din ………………

Bucureşti

 

 

CONTRACT DE UTILIZARE

pe termen limitat pentru săli/bunuri

 

Încheiat la data de …………………

 

1. Părţile contractante

între:

Ministerul Apărării Naţionale, prin Cercul Militar Naţional, cu sediul în ……………………….., cod IBAN ……………………….., deschis la Trezoreria Statului ……………………….., cod fiscal ……………………….., reprezentat de comandantul (directorul) Cercului Militar Naţional ……………………….., în calitate de administrator.

şi

……………………….., domiciliat(ă) în ………………………… str. ……………………….. nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., judeţul (sectorul) ……………………….., telefon ……………………….., posesor/posesoare al/a buletinului de identitate (cărţii de identitate) seria .... nr. …….. sau cod fiscal ……………………….., înregistrat la registrul comerţului ……………………….., în calitate de beneficiar.

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă utilizarea sălilor ……………………….., (cu inventarul de folosinţă al acestora, inclusiv bucătăria).

3. Perioada de utilizare

Beneficiarul are dreptul să utilizeze spaţiul în perioada , de la ora .... la ora ….

În această perioadă este inclus timpul de pregătire a sălii, timpul de desfăşurare a activităţii, precum şi timpul eliberării sălii de către beneficiar.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, beneficiarul poate să utilizeze în continuare sala pusă la dispoziţie şi după expirarea perioadei de utilizare. În acest scop, acesta va achita administratorului contravaloarea orelor suplimentare de utilizare a spaţiului.

Beneficiarul răspunde de integritatea fizică a personalului participant din partea acestuia la activitate pe întreaga perioadă de utilizare a sălii.

4. Tariful de utilizare stabilit este de …………...……, TVA inclus.

5. Valoarea totală a contractului este de …………...……, TVA inclus.

6. Modalitatea de plată şi data efectuării acesteia: preţul stabilit pentru îndeplinirea contractului va fi achitat de către beneficiar integral, odată cu semnarea contractului, înainte de desfăşurarea activităţii, în caz contrar, prezentul contract îşi pierde valabilitatea.

7. Obligaţiile părţilor

7.1. Obligaţiile administratorului - Cercul Militar Naţional:

a) să pună la dispoziţie, prin persoana/delegatul care le are în gestiune, sălile/bunurile în stare bună de folosinţă, la data/ora stabilită, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotare, şi să asigure serviciile aferente prezentului contract. În situaţia în care, din diverse cauze obiective, administratorul nu poate pune la dispoziţie spaţiul solicitat de beneficiar, acesta se obligă să îl anunţe pe beneficiar în timp oportun, ocazie cu care va restitui acestuia şi contravaloarea tarifului încasat;

b) să verifice modul în care se folosesc sălile/bunurile puse la dispoziţie pentru utilizare, urmărind respectarea prevederilor legale şi a clauzelor contractuale;

c) să asigure, prin delegatul său, intervenţia persoanei autorizate în vederea remedierii unor defecţiuni produse la instalaţiile care asigură funcţionalitatea sălilor/bunurilor puse la dispoziţie;

d) să recepţioneze sala după utilizarea temporară. În situaţia în care, la recepţia spaţiului se constată unele deteriorări/avarii ale construcţiilor, instalaţiilor aferente, mobilierului, obiectelor de inventar şi altele asemenea, se va proceda la evaluarea pagubei, calculată la valoarea actualizată, şi la încasarea contravalorii necesare de la beneficiar.

7.2. Obligaţiile beneficiarului:

a) să ia în primire spaţiul aprobat spre utilizare temporară înainte de desfăşurarea activităţii, pe bază de proces-verbal întocmit împreună cu reprezentantul administratorului. Neprezentarea în vederea întocmirii procesului-verbal nu exonerează beneficiarul de plata prejudiciilor constatate (faptul folosirii spaţiului fără a fi luat în primire pe bază de proces-verbal prezumă luarea sa în primire conform inventarului spaţiului aflat asupra administratorului);

b) să achite, anticipat, la data prevăzută în contract, tariful negociat;

c) să cunoască şi să urmărească respectarea de către toate persoanele prezente la activitatea pentru care a primit aprobarea de a utiliza spaţiul a normelor de apărare împotriva incendiilor. Trebuie să anunţe imediat delegatul Cercului Militar Naţional în situaţia producerii unor defecţiuni la instalaţiile care asigură funcţionalitatea sălilor/bunurilor primite spre utilizare, fiind interzisă intervenţia altor persoane neautorizate;

d) să achite, imediat după terminarea activităţii, în afara tarifelor aferente sălilor/bunurilor primite spre utilizare, contravaloarea daunelor aduse patrimoniului Ministerului Apărării Naţionale prin deteriorările produse, în cursul folosirii sălilor/bunurilor, mobilierului, grupurilor sanitare, părţilor de construcţie şi altor bunuri utilizate în contextul prezentului contract (constatate, evaluate şi consemnate în procesul-verbal ce se va încheia în acest scop);

e) dacă se depăşeşte ora 21,00, la încheierea activităţii, să asigure transportul la domiciliu al personalului de serviciu al Cercului Militar Naţional care a avut atribuţii legate de executarea prezentului contract - funcţionar administrativ, mecanic, electrician, garderobieră, îngrijitoare;

f) să achite diferenţa de tarif, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării activităţii, în situaţia în care tariful se actualizează în funcţie de indicele de inflaţie, după semnarea contractului şi achitarea tarifului iniţial;

g) în caz de renunţare la utilizarea spaţiului, să anunţe în scris administratorul cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfăşurării activităţii;

h) să predea spaţiul până la expirarea perioadei de utilizare, în starea în care l-a primit, iar în cazul producerii unor deteriorări ale mobilierului, grupurilor sanitare, să suporte cheltuielile aferente reparării acestora;

i) să cunoască şi să respecte reglementările de securitate şi sănătate în muncă specifice Cercului Militar Naţional şi să ia măsurile necesare pentru evitarea accidentelor pe timpul desfăşurării activităţii în spaţiul pus la dispoziţie.

8. Răspunderea contractuală

În situaţia în care beneficiarul nu anunţă în scris administratorul, cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfăşurării activităţii, că renunţă la folosirea spaţiului, acestuia nu i se va mai restitui contravaloarea tarifului achitat.

Dacă renunţarea la activitatea pentru care s-a încheiat prezentul contract se face din cauze justificate, acceptate de administrator, administratorul va înapoia suma plătită integral. Aceste cauze pot fi: deces în familie, accidente sau altele asemenea.

9. Forţa majoră

Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

10. Soluţionarea litigiilor

Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar, se va sesiza instanţa de judecată competentă.

11. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează:

11.1. la expirarea termenului prevăzut la pct. 3;

11.2. În situaţia în care, până la data prevăzută la pct. 6, nu se achită tariful, precum şi în situaţia în care nu se achită diferenţa de tarif în termenul prevăzut la pct. 7.2 lit. f);

11.3. În situaţia prevăzută la pct. 7.1 lit. a) al doilea paragraf.

12. Alte clauze

12.1. De regulă, se interzic folosirea în săli a unor surse de lumină în afara celor din instalaţiile aferente, precum şi folosirea de artificii şi confetti. În cazul utilizării temporare a instalaţiei de lumini cu efecte dinamice, a camerelor video cu sursă suplimentară de lumină sau a aparatului foto cu bliţ, lumina acestora trebuie să nu afecteze ornamentele şi elementele decorative ale sălilor. La utilizarea instalaţiei de lumini cu efecte dinamice iluminatul propriu al sălii se reduce în mod corespunzător.

12.2. Beneficiarul se obligă să ia toate măsurile pentru dezafectarea sălilor până la expirarea termenului prevăzut la pct. 3.

Reguli obligatorii cu caracter exemplificata ce se vor respecta de către participanţii la activitatea pentru care se pune la dispoziţie spaţiul;

- fumatul este permis numai în locurile special amenajate în acest sens:

- în timpul desfăşurării activităţii nu se vor bloca uşile sau căile de acces ale spaţiului pus la dispoziţie;

- nu se va interveni la instalaţiile de iluminat, forţă, apă, de încălzire sau gaze, aceste intervenţii fiind exclusiv atributul personalului calificat şi autorizat al administratorului sau al persoanelor juridice de profil;

- depozitarea materialelor inflamabile sau explozive în incinta spaţiilor utilizate este interzisă.

Beneficiarul este obligat să urmărească respectarea acestor reguli şi să ia orice măsuri legale ce se impun pentru buna desfăşurare a activităţii, de către tot personalul participant la activitate, pe întreaga durată de utilizare a spaţiului.

Pentru cunoaşterea modului de evacuare a spaţiului în caz de pericol, beneficiarul va lua legătura cu personalul administratorului înainte de începerea activităţii.

Pagubele produse mobilierului, stării de fixaţie, grupurilor sanitare, părţilor de construcţii şi instalaţii ale spaţiilor, obiectelor de inventar puse la dispoziţie beneficiarului se vor constata şi stabili, dacă este cazul, imediat după terminarea activităţii.

Valoarea pagubelor, dacă sunt constatate, se va stabili la preţurile actualizate de la data folosirii spaţiului respectiv şi se va achita pe loc.

La terminarea activităţii, administratorul şi beneficiarul vor încheia un proces-verbal. În situaţia în care s-au produs pagube, în procesul-verbal se va menţiona obligatoriu documentul în baza căruia s-a încasat contravaloarea acestora.

Prezentul contract s-a întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Bază: Aprobarea nr. …………… din ………………………..

 

ADMINISTRATOR

BENEFICIAR

Comandantul (Directorul) Cercului Militar Naţional,

………………………..

………………………..

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

 

Contabil-şef,

 

………………………..

 

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

 

Consilier juridic,

 

………………………..

 

(gradul, numele, prenumele şi semnătura)

 

 

ANEXA Nr. 5

la instrucţiuni

 

- Model –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

CERCUL MILITAR NAŢIONAL

Nr. …… din ………………

Bucureşti

Anexă

la nr. …… din ………………

 

Aprob.

Comandantul (Directorul)

Cercului Militar Naţional,

 

PROCES-VERBAL

privind negocierea utilizării pe termen limitat a sălilor/bunurilor aparţinând Cercului Militar Naţional

 

1. Utilizarea pe termen limitat a următoarelor săli/bunuri ……………………….. pentru ………………………..

2. Utilizarea pe termen limitat a sălilor/bunurilor de la pct. 1 a fost solicitată de către ……………………….. cu nr. …… din ………………

3. Utilizarea pe termen limitat a sălilor/bunurilor a fost aprobată de către ……………………….. cu nr. …… din ………………

4. Comisia de negociere este constituită în baza Ordinului de zi pe unitate nr. …… din ………………

a) Preşedinte ………………………..

b) Membri: …………………………..

……………………………………...

5. Preţul stabilit iniţial de către comisia de negociere: …………...……

6. Preţurile oferite pe parcursul negocierii …………...……

- oferă suma de …………...……

- comisia de negociere a Cercului Militar Naţional cere suma de …………...……

- oferă suma de …………...……

- comisia de negociere a Cercului Militar Naţional cere suma de …………...……

- oferă suma de …………...……

7. În urma negocierii, utilizarea pe termen limitat a sălilor/bunurilor de la pct. 1 a fost stabilită la preţul de …………...……

8. Termen de plată …………...……

 

COMISIA DE NEGOCIERE,

BENEFICIAR,

………………………..

………………………..

 

 

Preşedinte,

 

………………………..

 

 

 

Membri:

 

………………………..

 

………………………..

 

………………………..

 

 

ANEXA Nr. 6

la instrucţiuni

 

- Model –

 

REGISTRU

pentru evidenţa cursurilor/cluburilor organizate în anul …………...……

 

Nr. crt.

Data/Nr. de înregistrare

Instituţia/persoana de unde vine solicitarea

Nume prenume

Denumire curs/club

Durată

Taxa

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Registrul se păstrează conform reglementărilor actelor normative specifice ale Ministerului Apărării Naţionale.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Comisia de organizare a concursului, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi comisiile de mediere sunt numite de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii, după caz.”

2. La articolul 11, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi comisiile de mediere sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Prin aceeaşi hotărâre, în cadrul acestor comisii sunt constituite subcomisii pentru fiecare materie de concurs. Comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi comisiile de mediere sunt numite distinct pentru judecători, respectiv procurori, cu excepţia comisiilor prevăzute la alin. (4).

…………………………………………………………….………………..

(6) Numărul membrilor comisiilor se stabileşte de Consiliul Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, în funcţie de numărul candidaţilor şi de materiile pentru care aceştia au optat. Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de elaborare a subiectelor şi subcomisia de soluţionare a contestaţiilor au acelaşi număr de membri, dar nu mai puţin de 3 membri.”

3. La articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de mediere este formată din membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor, membrii subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor şi un alt membru.”

4. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de soluţionare a contestaţiilor şi de mediere sunt conduse de câte un preşedinte, desemnat dintre membrii acestora, prin hotărârea prevăzută la art. 11 alin. (1). Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor prevăzute la art. 13 pct. 1, stabileşte timpul de concurs şi coordonează activitatea comisiei. Preşedinţii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi de mediere coordonează activitatea acestora.

(2) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 11 alin. (7), o persoană poate face parte dintr-o singură comisie pentru acelaşi concurs.”

5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Subcomisiile de soluţionare a contestaţiilor constituite pentru fiecare disciplină de concurs examinează, sub coordonarea preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi cu consultarea subcomisiilor de elaborare a subiectelor, contestaţiile la bareme.

(2) în cazul în care subcomisia de soluţionare a contestaţiilor respinge toate contestaţiile, baremele iniţiale de evaluare şi notare devin definitive.

(3) în cazul în care membrii subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor apreciază că răspunsul corect este altul decât cel indicat în barem sau că răspunsul corect indicat în barem nu este singurul răspuns corect ori că nu există niciun răspuns corect, iar membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor sunt de acord cu această soluţie, subcomisia de soluţionare a contestaţiilor adoptă baremele definitive.

(4) în situaţiile prevăzute la alin. (3), dacă membrii subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor şi cei ai subcomisiei de elaborare a subiectelor nu ajung la un acord, baremele de evaluare şi notare definitive se stabilesc de către subcomisia de mediere pentru materia respectivă. Subcomisia de mediere hotărăşte cu votul majorităţii membrilor săi.

(5) Baremele definitive stabilite potrivit alin. (2)-(4) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(6) Subcomisiile de soluţionare a contestaţiilor reevaluează lucrările scrise ale căror note iniţiale au fost contestate şi acordă note conform baremelor de evaluare şi notare definitive/

6. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Baremele de evaluare şi notare se afişează la centrele de concurs la încheierea probei scrise. În termen de 48 de ore de la publicarea baremelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii candidaţii pot face contestaţii la bareme, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii şi se soluţionează potrivit art. 14 alin. (IMS).”

7. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) în situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi (3), contestaţiile la barem se soluţionează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestare, iar în situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (4), în termen de 72 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremele definitive stabilite în urma soluţionării contestaţiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Mircea Aron

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2016.

Nr. 44.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.