MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 67/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 67         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

10. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind stabilirea procedurilor de selecţie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu şi alte aspecte organizatorice

 

90. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.284/2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale de finanţare privind submăsurile, măsurile şi schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

93. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

3.069. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

14. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a S.C. AVANTAJ EXPERT CREDIT IFN - S.A.

 

15. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general şi Registrul special ale instituţiilor financiare nebancare a S.C. INTESA SANPAOLO LEASING ROMANIA IFN - S.A.

 

ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

7/2015. - Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind stabilirea procedurilor de selecţie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu şi alte aspecte organizatorice

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, aprobată cu completări prin Legea nr. 328/2015,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 4. - (1) Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, denumită în continuare comisie de concurs, precum şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt numite prin ordinul inspectorului general al Jandarmeriei Române, la propunerea Direcţiei resurse umane din IGJR, denumită în continuare DRU, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de publicitatea poziţiilor scoase la concurs.

(2) Comisia de concurs se compune din:

a) preşedinte: un ofiţer din cadrul IGJR;

b) membri: cel puţin doi ofiţeri din cadrul IGJR şi, dacă este cazul, specialişti din alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, nominalizaţi la solicitarea IGJR în funcţie de specificul poziţiilor pentru care se organizează concursul.

(3) Desemnarea persoanelor care fac parte din comisia de concurs se va realiza astfel încât să se asigure un număr impar de persoane.

(4) Secretarul comisiei de concurs este un ofiţer din cadrul DRU al IGJR.

(5) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor se compune dintr-un număr impar de persoane, din care un preşedinte şi cel puţin doi membri, ofiţeri din cadrul IGJR.

(6) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(7) Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 5. - Tematica şi bibliografia de concurs se stabilesc de către comisia de concurs şi se aprobă de către inspectorul general al Jandarmeriei Române cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de publicitatea poziţiilor scoase la concurs.

Art. 6. - (1) Publicitatea poziţiilor care urmează a fi ocupate se realizează de către DRU, la solicitarea Serviciului afaceri europene, relaţii şi misiuni internaţionale din IGJR, denumit în continuare SAERMI, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului.

(2) Publicitatea poziţiilor care urmează a fi ocupate se realizează cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) anunţul se publică pe portalul de intranet al Jandarmeriei Române şi se transmite prin adresă de informare către toate unităţile din componenţa acesteia;

b) anunţul conţine termenul-limită de înscriere şi de depunere a dosarului de candidat, durata turului de serviciu stabilită în funcţie de cerinţele Centrului de Excelenţă, condiţiile generale şi cerinţele obligatorii din fişa postului ce urmează a fi ocupat, data de desfăşurare a concursului, precum şi tematica şi bibliografia de concurs.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prin prezentul ordin se stabilesc următoarele:

a) procedurile de selecţie a personalului care urmează să fie trimis în misiune la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, denumit în continuare Centrul de Excelenţă;

b) procedurile de gestionare a raporturilor de serviciu ale personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă:

c) modalitatea de asigurare logistică şi financiară pentru personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă;

d) modalitatea de echivalare a rezultatelor evaluării profesionale anuale pentru personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă;

e) alte aspecte organizatorice.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) poziţii-cheie - reprezintă următoarele poziţii din cadrul Centrului de Excelenţă, conform deciziilor Comitetului Director: director, director adjunct, şef Stat Major, şef Secţiune Doctrină şi Standardizare, şef Secţiune Educaţie şi Pregătire, şef Secţiune Lecţii învăţate;

b) poziţii non-cheie - reprezintă toate celelalte poziţii din cadrul Centrului de Excelenţă atribuite României, cu excepţia poziţiilor-cheie;

c) Reprezentantul Senior Naţional - este ofiţerul din cadrul Jandarmeriei Române care ocupă poziţia-cheie din cadrul Centrului de Excelenţă;

d) tur de serviciu - perioada de ocupare a poziţiei-cheie sau non-cheie în cadrul Centrului de Excelenţă de către cadrul militar al Jandarmeriei Române, potrivit cerinţelor Centrului de Excelenţă.

 

CAPITOLUL II

Procedurile de selecţie a cadrelor militare care urmează să fie trimise în misiune la Centrul de Excelenţă

 

Art. 3. - Procesul de selecţie a cadrelor militare din Jandarmeria Română care urmează să fie trimise în misiune la Centrul de Excelenţă se organizează de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare IGJR, şi se realizează prin parcurgerea următoarelor proceduri distincte:

a) preselecţia candidaţilor;

b) concurs.

Art. 7. - Preselecţia candidaţilor se realizează de către DRU, la solicitarea SAERMI.

Art. 8. - La preselecţie pot participa cadrele militare din Jandarmeria Română care, pe lângă cerinţele obligatorii prevăzute în fişa postului care urmează a fi ocupat, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:

a) posedă experienţă profesională, astfel: pentru poziţiile-cheie, minimum 15 ani în MAI, din care cel puţin ultimii 10 ani în Jandarmeria Română, iar pentru poziţiile non-cheie, minimum 5 ani în MAI, din care cel puţin ultimii 3 ani în Jandarmeria Română;

b) au fost apreciate în ultimii 3 ani cu calificativul cel puţin „Foarte bun” la aprecierea de serviciu anuală;

c) nu sunt puse la dispoziţie în temeiul art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

d) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

e) posedă permis de conducere categoria B.

Art. 9. - Preselecţia candidaţilor constă în următoarele etape:

a) centralizarea rapoartelor de participare la selecţie ale cadrelor militare;

b) centralizarea şi verificarea dosarelor de candidat;

c) testarea eliminatorie la limba străină conform nivelului prevăzut în fişa postului;

d) evaluarea psihologică şi medicală de către structurile specializate ale MAI conform prevederilor art. 14 şi completarea dosarelor de candidat cu rezultatele acestora.

Art. 10. - (1) în vederea participării la selecţia pentru ocuparea poziţiilor din cadrul Centrului de Excelenţă, cadrele militare înaintează către comandanţii/inspectorii şefi ai unităţilor din care fac parte, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, rapoartele personale prin care solicită înscrierea la selecţie, menţionează expres caracterul voluntar al Opţiunii şi poziţia pentru care candidează, declară explicit că acceptă necondiţionat termenii şi condiţiile stabilite în legătură cu participarea la misiune, precum şi, în mod concret, faptul că îndeplineşte fiecare condiţie generală prevăzută la art. 8.

(2) Raportul personal va conţine avizul consultativ al comandanţilor/inspectorilor şefi ai unităţilor din care fac parte candidaţii, acesta, însoţit de dosarul de candidat se înaintează, prin structura de resurse umane a unităţii, la DRU, cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului.

(3) Dosarul de candidat conţine următoarele documente:

a) raportul personal prin care solicită înscrierea la selecţie;

b) curriculum vitae;

c) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen de bilanţ, eliberată de medicul de unitate;

d) înscris din care să rezulte nivelul de acces la informaţii clasificate naţionale;

e) două fotografii tip paşaport;

f) declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu a săvârşit fapte de natură penală şi că nu este cercetat într-un dosar penal;

g) copii ale diplomelor de studii care atestă pregătirea;

h) copii ale cărţii de identitate şi permisului de conducere.

Art. 11. - (1) în termen de două zile lucrătoare de la împlinirea termenului în care se depun dosarele de candidat, DRU verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor generale, precum şi a cerinţelor obligatorii din fişa postului ce urmează a fi ocupat.

(2) Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 8 şi cerinţele obligatorii din fişa postului ce urmează a fi ocupat se întocmeşte de către DRU şi se înaintează spre avizare inspectorului general al Jandarmeriei Române.

Art. 12. - DRU solicită avizul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, denumit în continuare DIPI, pentru candidaţii care sunt pe lista prevăzută la art. 11 alin. (2), cu minimum 15 zile calendaristice înaintea datei de susţinere a concursului.

Art. 13. - (1) Testarea eliminatorie la limba străină a candidaţilor se realizează, la solicitarea DRU, de către Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române.

(2) în termen de 3 zile lucrătoare de la data testării prevăzute la alin. (1), Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române comunică DRU 6 listă care cuprinde rezultatele evaluărilor candidaţilor, prin înscrierea menţiunii „admis” sau „respins” în dreptul fiecărui candidat.

Art. 14. - (1) Candidaţii declaraţi admişi la testarea la limba străină sunt supuşi evaluării psihologice şi medicale specifice participării la misiuni internaţionale care se realizează, la solicitarea DRU, de către structurile specializate din cadrul MAI, potrivit reglementărilor legale în vigoare la nivelul MAI.

(2) în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării evaluărilor prevăzute la alin. (1), structurile specializate ale MAI comunică DRU lista cu rezultatele evaluărilor, prin înscrierea menţiunii „apt” sau „inapt” în dreptul fiecărui candidat.

Art. 15. - (1) După comunicarea rezultatelor prevăzute la art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (2) către DRU, preselecţia candidaţilor se consideră încheiată.

(2) La următoarea etapă a selecţiei, respectiv la concurs, pot participa numai candidaţii care au promovat preselecţia.

Art. 16. - Concursul se desfăşoară cu minimum 60 de zile calendaristice înainte de data trimiterii în misiune la Centrul de Excelenţă a cadrelor militare ale Jandarmeriei Române.

Art. 17. - (1) Concursul constă în susţinerea, în ordine, a următoarelor probe;

a) proba scrisă la pregătirea de specialitate;

b) interviul structurat pe subiecte profesionale.

(2) Subiectele pentru probele menţionate la alin. (1) se stabilesc pe baza tematicii şi bibliografiei de concurs aprobate în conformitate cu art. 5.

(3) Subiectele pentru probele menţionate la alin. (1) se elaborează cu cel mult 24 de ore înainte de desfăşurarea fiecărei probe de către membrii comisiei de concurs şi se aprobă de către preşedintele acesteia.

(4) Durata fiecărei probe se stabileşte de către comisia de concurs în funcţie de numărul de candidaţi şi gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

(5) Probele prevăzute la alin. (1) se notează de către fiecare membru al comisiei, individual, cu note de la 1 la 10, iar notele acordate sunt înscrise în borderoul întocmit pentru fiecare dintre probele de concurs.

(6) Nota finală pentru fiecare dintre probele prevăzute la alin. (1) se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de concurs, cu două zecimale fără rotunjire.

(7) Interviul structurat pe subiecte profesionale se înregistrează prin grija structurii cu atribuţii în domeniul informaticii sau similar ori, în cazul în care nu sunt disponibilităţi tehnice în acest sens, se transcrie întocmai de secretarul comisiei.

Art. 18. - (1) înainte de desfăşurarea probei scrise, lucrările sunt sigilate şi numerotate de către secretarul comisiei de concurs.

(2) Dacă diferenţa dintre notele acordate de membrii comisiei de concurs la proba scrisă este mai mare de 1 punct, lucrarea se recorectează de către preşedintele comisiei de concurs care stabileşte nota finală.

(3) Lucrările scrise se corectează sigilate şi se desigilează numai după încheierea corectării acestora.

(4) Notele finale acordate la proba scrisă la pregătirea de specialitate se consemnează într-un tabel întocmit de secretarul comisiei de concurs, semnat de membri şi aprobat de preşedintele comisiei, care va fi afişat până la sfârşitul programului de lucru din ziua de examinare la sediul unităţii unde se desfăşoară concursul.

Art. 19. - (1) Rezultatele obţinute la proba scrisă se pot contesta în cel mult 24 de ore de la afişarea notelor.

(2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.

(3) Nu pot fi contestate decât rezultatele proprii.

Art. 20. - (1) Interviul structurat pe subiecte profesionale se desfăşoară după expirarea termenului de depunere şi soluţionare a contestaţiilor pentru proba scrisă la pregătirea de specialitate. Proba interviului poate fi susţinută doar de către candidaţii care au obţinut nota minimă 5 la proba scrisă.

(2) în cadrul interviului, fiecare membru al comisiei de concurs adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica afişată.

(3) Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare care va fi afişată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs, la sediul unităţii unde se desfăşoară concursul.

(4) Notele finale acordate la interviul structurat pe subiecte profesionale se consemnează într-un tabel întocmit de secretarul comisiei de concurs, semnat de membri şi aprobat de preşedintele comisiei de concurs, care va fi afişat până la sfârşitul programului de lucru din ziua de examinare la sediul unităţii unde se desfăşoară concursul.

Art. 21. - (1) Rezultatele obţinute la interviul pe subiecte profesionale se pot contesta în cel mult 24 de ore de la afişarea notelor.

(2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.

(3) Nu pot fi contestate decât rezultatele proprii.

Art. 22. - Mediile obţinute la concurs se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, făcându-se media aritmetică a notelor acordate la cele două probe.

Art. 23. - (1) La finalizarea probelor de concurs, secretarul comisiei de concurs întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează modul de desfăşurare a concursului şi tabelul cu notele finale obţinute de candidaţi. Procesul-verbal este semnat de membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele acesteia.

(2) în tabelul prevăzut la alin. (1), în dreptul fiecărui candidat se înscrie una dintre menţiunile „admis” sau „respins”, după caz.

Art. 24. - (1) Candidaţii sunt declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute,

(2) Candidaţii care obţin aceeaşi medie vor fi departajaţi prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:

a) numărul de participări la misiuni internaţionale (primează candidatul cu număr mai mare de participări);

b) vechimea în structuri cu atribuţii în domeniul ordine şi siguranţă publică;

c) absolvirea unei instituţii de formare iniţială a MAI ori a altor instituţii de învăţământ care realizează pregătirea personalului pentru nevoile MAI;

d) media obţinută la examenul de licenţă, în cazul posturilor prevăzute cu funcţii de ofiţer, şi a mediei obţinute la examenul de bacalaureat, în cazul posturilor prevăzute cu funcţii de maistru militar/subofiţer.

(3) Rezultatele finale se comunică şi se afişează la sediul unităţii unde s-a organizat concursul, de către secretarul comisiei de concurs, în cel mult 24 de ore de la finalizarea acestuia.

(4) Media minimă cu care candidaţii pot fi declaraţi admişi este 7,00, iar nota minimă pentru promovarea fiecărei probe este 5,00.

(5) Secretarul comisiei de concurs comunică DRU procesul-verbal de consemnare a modului de desfăşurare a concursului şi tabelul cu mediile candidaţilor.

(6) în cel mult 48 de ore de la finalizarea concursului, DRU întocmeşte lista cu candidaţii declaraţi admişi şi o înaintează spre aprobare inspectorului general al Jandarmeriei Române. După aprobarea listei cu candidaţii declaraţi admişi, în cel mult 24 de ore, DRU o comunică SAERMI şi unităţilor din care provin candidaţii.

Art. 25. - (1) Cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de începerea misiunii la Centrul de Excelenţă a candidaţilor declaraţi admişi, SAERMI întocmeşte raportul privind aprobarea trimiterii acestora în misiune

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de ministrul afacerilor interne, după ce a fost avizat de către secretarul de stat care coordonează activitatea Jandarmeriei Române şi de către secretarul de stat care coordonează activitatea de relaţii internaţionale, precum şi de către următoarele structuri:

a) DIPI;

b) Direcţia afaceri europene şi relaţii Internaţionale, denumită în continuare DAERI;

c) Direcţia generală management resurse umane;

d) structura de specialitate din aparatul centrai al MAI, potrivit specificului poziţiilor non-cheie,

(3) La raport se anexează fişa postului, întocmită la nivelul Centrului de Excelenţă şi traducerea acesteia în limba română, realizată de către SAERMI.

Art. 26. - (1) în intervalul cuprins între data aprobării raportului privind trimiterea în misiune şi data începerii misiunii, personalul selecţionat parcurge un instructaj specific poziţiei pentru care a fost declarat admis, care se desfăşoară pe o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare.

(2) Instructajul se realizează sub coordonarea SAERMI, în cooperare cu alte structuri specializate ale IGJR şi MAI, după caz, şi presupune organizarea de şedinţe de pregătire teoretică şi practică cu următoarele obiective:

a) pregătire generală în următoarele domenii: afaceri europene şi relaţii internaţionale, cunoaşterea organizaţiilor internaţionale (UE, ONU, NATO, OSCE), protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal, măsuri anticorupţie, relaţii publice şi informare, protocol;

b) pregătire specifică în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea Centrului de Excelenţă, rolul Centrului de Excelenţă, specificul activităţii care urmează să se desfăşoare la Centrul de Excelenţă, în funcţie de profilul şi specializarea poziţiei care urmează a fi ocupate.

(3) Evaluarea medicală şi efectuarea imunizărilor personalului selecţionat, conform cerinţelor misiunii şi zonei de desfăşurare a acesteia, se efectuează prin Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti. Personalul selecţionat se va prezenta la examinarea medicală de specialitate cu avizul medicului de unitate cuprinzând concluziile ultimului examen de bilanţ efectuat în cadrul controlului medical anual.

 

CAPITOLUL III

Procedurile de gestionare a raporturilor de serviciu ale cadrelor militare trimise în misiune la Centrul de Excelenţă

 

Art. 27. - (1) Personalul Jandarmeriei Române trimis în misiune la Centrul de Excelenţă se mută în interesul serviciului la IGJR şi se încadrează în Statul de organizare cu posturile pentru încadrarea personalului din unităţile Jandarmeriei Române care desfăşoară misiuni în străinătate, denumit în continuare „Statul S” al Jandarmeriei Române.

(2) Personalul selecţionat şi încadrat pe „Statul S” se trimite în misiune la Centrul de Excelenţă prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(3) La încheierea misiunii, personalul Jandarmeriei Române este mutat în interesul serviciului din statul de organizare prevăzut la alin. (1) în unitatea de la care a fost trimis în misiune, pentru a fi încadrat în funcţia pe care a ocupat-o anterior trimiterii în misiune, dacă aceasta este vacantă sau, cu acordul său, în funcţie echivalentă celei ocupate anterior.

(4) în situaţia în care, ulterior aplicării prevederilor alin, (3), nu s-a realizat numirea în funcţie, personalul Jandarmeriei Române se pune la dispoziţia unităţii de la care a fost trimis în misiune, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare, pentru identificarea unei funcţii în vederea numirii, cu respectarea următoarei ordini de priorităţi:

a) în altă unitate a Jandarmeriei Române, pentru a fi încadrat într-o funcţie echivalentă celei ocupate anterior, cu acordul său;

b) în unitatea de la care a fost trimis în misiune sau în altă unitate a Jandarmeriei Române, pe funcţie corespunzătoare gradului militar deţinut, cu acordul său.

Art. 28. - Reprezentantul Senior Naţional, denumit în continuare RSN, are următoarele responsabilităţi:

a) reprezintă Jandarmeria Română ca punct de contact al directorului Centrului de Excelenţă pentru toate aspectele privind responsabilităţile naţionale;

b) este responsabil de disciplina în rândul cadrelor militare ale Jandarmeriei Române aflate în misiune la Centrul de Excelenţă, conform reglementărilor naţionale în materie;

c) avizează toate deplasările efectuate în interes naţional ale cadrelor militare ale Jandarmeriei Române, în timpul programului de lucru al Centrului de Excelenţă;

d) avizează toate comunicările trimise în ţară de către cadrele militare ale Jandarmeriei Române aflate în misiune la Centrul de Excelenţă;

e) avizează evaluările profesionale anuale ale personalului Jandarmeriei Române aflat în misiune la Centrul de Excelenţă.

 

CAPITOLUL IV

încheierea misiunii în străinătate înainte de termen

 

Art. 29. - Încheierea misiunii şi chemarea în ţară, cu sau fără înlocuire a reprezentanţilor Jandarmeriei Române, se poate efectua, înainte de termen, în următoarele cazuri:

a) la adresa vieţii şi integrităţii reprezentantului Jandarmeriei Române şi/sau a membrilor familiei acestuia se manifestă o stare de pericol, cauzată de catastrofe naturale şi dezastre, stări de conflict armat, ameninţări teroriste, epidemii sau alte situaţii asemănătoare;

b) reprezentantul Jandarmeriei Române săvârşeşte abateri disciplinare sau infracţiuni, în ţară sau în străinătate;

c) reprezentantul Jandarmeriei Române solicită retragerea de la post, din motive personale;

d) obţinerea calificativului „Mediocru” la evaluarea profesională anuală.

Art. 30. - (1) încheierea misiunii înainte de termen se aprobă de către ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, cu avizul secretarului de stat care coordonează activitatea Jandarmeriei Române şi a secretarului de stat care coordonează activitatea de relaţii internaţionale, prin grija SAERMI.

(2) în situaţia înlocuirii personalului aflat în misiune, iniţierea demersurilor legale se face în sensul asigurării, pe cât posibil, pe teritoriul statului în care se află Centrul de Excelenţă, a procedurilor de predare-primire a atribuţiilor de serviciu şi a mijloacelor tehnico-logistice din dotare, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 31. - Dacă perioada de timp rămasă până la încheierea la termen a misiunii este mai mică de un an, cadrul militar care va fi selecţionat, conform prezentului ordin, pentru a înlocui pe cel a cărui misiune a încetat înainte de termen, va încadra funcţia respectivă şi pentru următorul tur de serviciu.

Art. 32. - După încheierea misiunii la termen, cât şi înainte de termen, cadrele militare pot participa la o nouă selecţie pentru ocuparea unei poziţii-cheie sau non-cheie după îndeplinirea serviciului în ţară pe o perioadă minimă de 2 ani.

 

CAPITOLUL V

Asigurarea logistică şi financiară pentru cadrele militare trimise în misiune la Centrul de Excelenţă

 

Art. 33. - Prin grija structurilor de asigurare logistică ale Jandarmeriei Române, personalul din Jandarmeria Română aflat în misiune la Centrul de Excelenţă poate fi dotat cu armament, muniţie şi mijloace tehnice conform specificului misiunilor desfăşurate, precum şi a cerinţelor postului.

Art. 34. - Echiparea cu uniformă şi echipament a personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă se realizează conform actelor normative în vigoare, aplicabile Jandarmeriei Române.

Art. 35. - Asigurarea spaţiilor de locuit, precum şi reîntregirea familiei personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă se fac în conformitate cu prevederile din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 36. - Fondurile necesare finanţării activităţii personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli al Jandarmeriei Române, iar cheltuielile se planifică, se efectuează şi se urmăresc prin grija structurilor competente.

Art. 37. - Sumele necesare, alocate prin bugetul aprobat, se virează în tranşe lunare în contul deschis pe numele personalului aflat în misiune la Centrul de Excelenţă.

Art. 38. - Deschiderea de conturi bancare, respectiv încheierea de contracte de folosire a serviciilor şi utilităţilor de către personalul aflat în misiune la Centrul de Excelenţă se fac pe numele acestuia, figurând ca mandatat de către Jandarmeria Română, cu excepţia situaţiilor în care legislaţia specifică a statului gazdă conţine prevederi contrare sau limitative.

Art. 39. - Documentele justificative privind plăţile efectuate de personalul aflat în misiune la Centrul de Excelenţă vor fi transmise către Direcţia financiară din IGJR, denumită în continuare DE pentru decontarea cheltuielilor,

 

CAPITOLUL VI

Echivalarea evaluărilor profesionale anuale pentru personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă

 

Art. 40. - Echivalarea evaluărilor profesionale anuale asigurate de directorul Centrului de Excelenţă la finalul fiecărui an calendaristic se efectuează printr-o notă-raport elaborată de către SAERMI, avizată de DRU şi aprobată de inspectorul general al Jandarmeriei Române.

Art. 41. - Echivalarea evaluărilor profesionale anuale se efectuează prin respectarea următoarelor corespondenţe:

a) Calificativul Centrului de Excelenţă „Outstanding” se echivalează cu calificativul „Excepţional”;

b) Calificativul Centrului de Excelenţă „Very good” se echivalează cu calificativul „Foarte bun”;

c) Calificativul Centrului de Excelenţă „Good” se echivalează cu calificativul „Bun”;

d) Calificativul Centrului de Excelenţă „Satisfactory” se echivalează cu calificativul „Corespunzător*;

e) Calificativul Centrului de Excelenţă „Weak” se echivalează cu calificativul „Mediocru”.

 

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 42. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 20 ianuarie 2016.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

Reîntregirea familiei şi închirierea locuinţei de serviciu în străinătate

 

Art. 1. - După emiterea ordinului de numire, personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă solicită în scris, prin grija SAERMI, reîntregirea familiei sau dă o declaraţie pe propria răspundere că procedura nu se va realiza în anul calendaristic în care debutează misiunea.

Art. 2. - (1) în situaţia în care personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă solicită reîntregirea familiei, SAERMI întocmeşte o notă de fundamentare care se avizează de către Direcţia logistică din cadrul IGJR, denumită în continuare DL, precum şi de către DF, ulterior fiind supusă aprobării inspectorului general al Jandarmeriei Române.

(2) Prin nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) se propune aprobarea reîntregirii familiei şi/sau închirierea unui spaţiu locativ corespunzător, cu indicarea, după caz, a modalităţilor de transport, a tipului de locuinţă ce va fi închiriată şi a drepturilor financiare de care va beneficia familia personalului trimis în misiune.

Art. 3. - Pe baza prezentării ofertei de către cadrele militare aflate în misiune la Centrul de Excelenţă, însoţită de modelul contractului de închiriere, tradus în limba română prin grija SAERMI, după obţinerea avizelor de specialitate ale DL şi DF, SAERMI întocmeşte nota de fundamentare privind împuternicirea semnării contractului de închiriere. Nota de fundamentare se avizează pentru legalitate de către Serviciul juridic din IGJR şi se aprobă de către inspectorul general al Jandarmeriei Române,

Art. 4. - Criteriile de repartizare a numărului de camere în raport cu numărul persoanelor care vor locui împreună (respectiv personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă şi membrii familiei acestuia) sunt următoarele:

a) 1 persoană: apartament cu două camere, compus din dormitor şi cameră de zi;

b) 2 persoane: apartament cu două camere, compus din dormitor şi cameră de zi;

c) 3 persoane: apartament cu trei camere, compus din două dormitoare şi cameră de zi;

d) 4 sau mai multe persoane: apartament cu trei sau patru camere, compus din două sau trei dormitoare şi cameră de zi.

Art. 5. - Locuinţa trebuie să fie amplasată într-o zonă convenabilă şi să dispună de dependinţele, dotările şi utilităţile necesare pentru a satisface cerinţele de locuit ale unei persoane/familii, prin „zonă convenabilă” înţelegându-se locaţia aflată la o distanţă rezonabilă de locul de desfăşurare  a activităţilor personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă, cu acces la principalele artere de circulaţie, astfel încât să îi permită îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Art. 6. - Cheltuielile suplimentare şi obligatorii, cum sunt comisioanele de agenţie, garanţiile contractuale, utilităţile comune, garajul sau alte cheltuieli legate de îndeplinirea contractului, se menţionează separat de chiria lunară contractuală.

Art. 7. - Personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă informează SAERMI cu privire la orice diminuare a numărului membrilor de familie pentru care s-a primit aprobarea de însoţire în misiune, cauzele producerii şi durata estimată a acesteia, în termen de 5 zile calendaristice de la momentul producerii evenimentului.

Art. 8. - Amânarea reîntregirii familiei sau diminuarea ulterioară a numărului membrilor de familie aflaţi în întreţinerea permanentă în străinătate a personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă, pentru o perioadă neîntreruptă cu durata mai mare de 90 de zile calendaristice sau cu caracter definitiv din motive personale, medicale sau din alte motive, cum ar fi părăsirea statului de reşedinţă sau revenirea familiei în ţară, divorţul acestuia sau decesul unuia din membrii familiei care ar conduce la apariţia unui raport inechitabil sub aspectul folosinţei spaţiului locativ excedentar, vor fi analizate de către IGJR prin structurile prevăzute la art. 10, în vederea reglării sub aspect financiar a chiriei lunare, inclusiv prin suportarea, după caz, de către personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă a diferenţelor rezultate prin aplicarea criteriilor enumerate la art. 4.

Art. 9. - Schimbarea locuinţei închiriate cu una corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 4 se va putea realiza numai în una dintre următoarele situaţii:

a) mutarea într-un nou spaţiu locativ, care se datorează situaţiei familiale sau unor cauze independente de voinţa personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă;

b) rezilierea contractului de închiriere nu presupune penalităţi sau alte clauze care să aibă repercusiuni financiare în defavoarea IGJR ori acestea sunt suportate de personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă.

Art. 10. - Situaţiile deosebite ce necesită o analiză de specialitate se evaluează la nivelul DL, DF şi SAERMI, soluţia identificată urmând a fi supusă procedurii menţionate la art. 3, inclusiv în cazul în care locuinţele de serviciu din străinătate se predau/preiau între cadrele militare ale Jandarmeriei Române care efectuează înlocuirea la Centrul de Excelenţă.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.284/2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale de finanţare privind submăsurile, măsurile şi schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 594 din 7 ianuarie 2016 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,

în baza prevederilor:

- art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilirea unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu completările ulterioare;

- Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi bugetul de stat, încheiat între AM PNDR şi AFIR nr. 78.061/6.960/2015;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3508 din 26 mai 2015;

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat;

- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.284/2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale de finanţare privind submăsurile, măsurile şi schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 şi 905 bis din 7 decembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Manual de procedură pentru implementare” cod manual M01-02, versiunea 01, secţiunea II - Autorizare plăţi, anexa 1.3.2 sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 5 „Lista manualelor de proceduri aferente activităţii specifice de finanţare a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale de finanţare privind submăsurile, măsurile şi schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2016.

Nr. 90.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 642/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin;

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5.535 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile nr. 5.536- 5.545, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Cod

CNPM

Cod_cim

Observaţii

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Stare

Preţ

producător

(lei)

Preţ

ridicata

maximal

fără

TVA

(lei)

Preţ

amănuntul

maximal

cu TVA

(lei)

Observaţii

„5.536

 

W59173002

 

BOOSTRIX-IPV

Susp. inj. în seringa preumplută

 

GLAXOSMITHKLINE (GSK) S.R.L. - ROMÂNIA

VACCIN DIFTERIC, TETANIC. PERTUSSIS, POLIO INACTIVAT

Cutie x 1 seringă preumplută din sticlă x 0,5 ml suspensie injectabila cu ac (3 ani)

J07CA02

Ml

inovativ

 

76,16

85,3

107,85

 

5.537

 

W60016002

 

BRONCHO-VAXOM ADULŢI 7 mg

Caps.

7 mg

OM PHARMA S.A. - PORTUGALIA

BIOLOGIC (LYSATUM BACTERIALE OM 85

CRYODESICATUM)

Cutie x 3 blistere AI/PVDC- PVC/PVDC x 10 capsule (5 ani)

J07XN02

Ml

inovativ

 

54,41

60,94

77,05

 

5.538

 

W60015002

 

BRONCHO- VAXOM COPII 3.5 mg

Caps.

3,5 mg

OM PHARMA S.A. - PORTUGALIA

BIOLOGIC (LYSATUM BACTERIALE OM 85

CRYODESICATUM)

Cutie x 3 blistere AI/PVDC- PVC/PVDC x 10 capsule

J07XN02

Ml

inovativ

 

38,14

43,48

56,87

 

5.539

 

W61927001

 

BRONCHO- VAXOM COPII 3.5 mg

Pulb. pt. susp. orală

3,5 mg

OM PHARMA SA - PORTUGALIA

BIOLOGIC (LYSATUM BACTERIALE OM 85

CRYODESICATUM)

Cutie x 10 plicuri din hârtie/AI/PE x 240 mg pulbere pentru suspensie orală (3 ani)

J07XN02

Ml

inovativ

 

16,22

18,49

24,99

 

5.540

 

W58636003

 

LUIVAC 3 MG

Compr.

3 mg

DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH - GERMANIA

DIVERSE - PRODUSE BIOLOGICE

Cutie x 2 blistere PVC- AI-PVC/AI x 14 comprimate

(2 ani)

L03AXN1

Ml

inovativ

 

29,97

34,17

44,69

 

5.541

 

W58947005

 

PRIORIX, VACCIN RUJEOLIC - URLIAN - RU8EOLIC, VIU ATENUAT

Pulb. + solv. pt. sol. inj.

 

GLAXOSMITHKLINE BJ OLOGI CALS S.A. - BELGIA

VACCIN RUJEOLIC, RUBEOLIC, URLIAN, VIU ATENUAT

Cutie x 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă şi 1 seringă preumplută cu solvent şi cu 2 ace (2 ani)

J07BD52

Ml

inovativ

 

33,81

38,54

50,41

 

5.542

 

W02666004

 

RIBOMUNYL

Gran. pt. sol. orală

 

PIERRE FABRE MEDICAMENT - FRANŢA

DIVERSE

Cutie x 4 plicuri din hârtie/AI/PE x 500 mg granule pentru soluţie orală (3 ani)

J07XN15

Ml

inovativ

 

10,71

12,21

16,5

 

5.543

 

W59792003

 

TETATOX

Susp. inj.

 

CN UNIFARM

VACCIN TETANIC ADSORBIT

Fiolă x 0,5 ml suspensie Injectabilă (1 doză)

J07AM01

Ml

 

N

14,91

16,99

22,97

Cant

500.000

doze

5.544

 

W58658001

 

URO-VAXQM

Caps.

6 mg

OM PHARMA S.A. - PORTUGALIA

DIVERSE

Cutie x 3 blistere din PVDC- PVC/PVDC x 10 capsule (5 ani)

J07XN16

Ml

inovativ

 

63,42

71,03

89,81

 

5.545

 

W13413002

 

VAXIGRIP

Susp. inj.

 

SANOFI PASTEUR  S.A. - FRANŢA

VACCIN GRIPAL INACTIVAT

Cutie x 1 seringă preumplută monodoză x 0,5 ml suspensie injectabila + ac ataşat (1 an)

J07BB02

Ml

inovativ

 

17,81

20,3

27,44”

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2016.

Nr. 93.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VII l-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv ale unui examen de bacalaureat naţional şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar, Sa finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Art. 2. - Se aprobă Calendarul simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2015-2016 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică şi istorie.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2015-2016 este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a în anul şcolar 2015-2016 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a în anul şcolar 2015-2016 este prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016, se realizează în baza unei proceduri separate, care va fi comunicată ulterior.

Art. 7. - Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2015-2016 sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Art. 8. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2016.

Nr. 3.069.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016

 

Simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a din anul şcolar 2015-2016

 

22 februarie 2016

Simulare

- Limba şi literatura română - probă scrisă

23 februarie 2016

Simulare

- Matematică - probă scrisă

24 februarie 2016

Simulare

- Limba şi literatura maternă - probă scrisă

4 martie 2016

Afişarea rezultatelor

 

 

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2015-2016

 

7 martie 2016

Simularea probei E)a) - probă scrisă - Limba şi literatura română

8 martie 2016

Simularea probei E)b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă

9 martie 2016

Simularea probei E)c) - probă scrisă - Proba obligatorie a profilului

10 martie 2016

Simularea probei E)d) - probă scrisă - Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)

18 martie 2016

Afişarea rezultatelor

 

ANFXA Nr. 2

 

LISTA CONŢINUTURILOR

pentru simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016

 

DISCIPLINA

CONŢINUTURI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

- procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: alegoria) - conţinut asociat competenţei specifice 1.1;

- trăsături specifice genului dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere - conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1;

- trăsături ale speciilor literare: romanul, balada populară conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1;

- complemente circumstanţiale şi propoziţii subordonate circumstanţiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, condiţională, concesivă, consecutivă) - conţinuturi asociate competenţei specifice 2.2.

 

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a. aprobată prin OMEN 4431/29,08.2014. Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- din capitolul Numere reale

- Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operaţii cu acestea (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere)

- capitolul Funcţii

MATEMATICĂ

- din capitolul Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

- Ecuaţii de forma ax + by + c = 0 , unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0, b ≠ 0

- Sisteme de ecuaţii de forma:

a1x + b1y + c1 = 0

,

a2x + b2y + c2 = 0

 unde a1,a2,b1, b2, c1,c2 sunt numere reale; rezolvare prin metoda substituţiei şi/sau prin metoda reducerii; interpretare geometrică

- Ecuaţia de forma ax2 + bx + c = 0, unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0

- Inecuaţii de forma ax + b > 0 (≥, <,  ≤, unde a, b sunt numere reale

- Probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuaţiilor şi al sistemelor de ecuaţii

- din capitolul Proiecţii ortogonale pe un plan

- Calculul unor distanţe în interiorul corpurilor studiate

- capitolul Calcularea de arii şi volume

 

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ

TARTALMAK
1. Irodalomolvasás
Irodalmi formák és kódok

- Szóképek: metafora, allegória, hasonlat. Retorikai alakzatok: az ismétlés változatai (gondolatritmus, felsorolás, halmozás, fokozás), párhuzam, ellentét.
- Verstani alapfogalmak: hangsúlyos ritmus, rímfajták.
- Epika: történetmondás, elbeszélő, elbeszélői nézőpont, szereplő, szereplők rendszere; epikai műfajok: elbeszélés/novella, humoreszk, népballada, műballada, regény.
- Líra, líraiság, lírai én; lírai műfajok: dal, leíró költemény.
- Beszédhelyzet(ek) a köznapi és irodalmi szövegekben: a beszélőnek a tárgyhoz és a címzetthez való viszonya; tény és fikció; elbeszélő, elbeszélői nézőpont. Térszerkezet, időszerkezet a lírai és az epikai művekben.
- Érték: megjelenített értékek, értékrend.
- Hangnemek: szatirikus, tragikus, tárgyilagos, humoros hangvétel.
2. A logikus és célszerű nyelvhasználat: közlésformák
Az értekező fogalmazás szerkesztése. Irodalmi művek egyéni
értelmezése írásban. Magánlevél. Meghívó. Monológ. Leírás.
Jellemzés. Hirdetés.
3. A közlés építőelemei: a mondat, a szó, a hang.
A szó.
- A szavak jelentése (ismétlés).
- A szó szerkezete (ismétlés).
- A szófajok (ismétlés).
A mondat.
Az egyszerű mondat és elemzése (ismétlés).

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ

Literatur
1. Persönliche Meinung äußern und begründen;
2. Wiedergabe des Inhaltes eines Textes:
a. die Nacherzählung;
b. die Inhaltsangabe;
3. Texte aufgrund von Fragen erschließen;
4. Texte fortsetzen oder umformen;
5. Erfassen des tieferen Sinnes eines Textes;
6. Sprachliche Mittel in einem literarischen Text erkennen;
7. Änderung der Erzählperspektive;
8. Gattungsspezifische Merkmale erkennen: die Ballade;
9. Verfassen eines Dialogs zu einer gegebenen Situation.
Sprachbetrachtung
1. Bereicherung des Wortschatzes:
a. die Wortfamilie: Ableitung und Zusammensetzung,
b. das Wortfeld,
c. Homonyme, Synonyme, Antonyme;
2. Identifikation und Bestimmen von Satzgliedern:
Subjekt, Prädikat, Objekt, Attribut, Konditionalbestimmung;
3. Identifikation und Bestimmen von Nebensätzen:
Subjekt-, Prädikativ-, Attribut-, Objekt-, Konditionalsatz;
4. Form der Nebensätze:
a. eingeleitete: Konjunktionalsatz, Relativsatz, indirekter Fragesatz;
b. uneingeleitete: Infinitivgruppe, Patizipialgruppe, verkappter Nebensatz
5.
Umwandlung von Satzgliedern in Nebensätze und umgekehrt.

LIMBA ŞI LITERATURA RROMANI MATERNĂ

1. Limbă rromani (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă)
2. Literatură rromani (texte literare):
Clasa a V-a: 0 suno e kakosqo Angel (Anghel Năstase vi Noemi Năsturaş).
Clasa a VI-a: Kamav te aresav siklărno! (Noemi Palfi-Tamaş). 
Clasa a VII-a: E xuxura (Nicolae Pandelică).
Clasa a VIII-a: 0 rromano them (palemvakaripen ka
θar o Zupter Borkoj palal o xramosaripen "O xasardo them" e Luminicaqo e Ćoabasqi).
3. Noţiuni de teorie literară
4. Compunerea

LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ

1. Limba sârbă (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă)
2. Literatura sârbă (texte literare):
clasa a V-a: Starac prevario divove; U cara Trojana kozje uši; 
clasa a VI-a: Car Lazar i carica Milica; Veletovci (Ivo Andrić); 
clasa a VII-a: Hajduk Veljko (Vuk Stefanović Karadžić); Pop Cira i pop Spira (S. Sremac)
clasa a VIII-a: Kad mlidijah umreti (B. Radičević); Sve, sve, ali zanat; Hasanaginica; Sve će to narod pozlatiti (Laza Lazarević); Pop Ćira i pop Spira (S. Sremac)
3.
Noţiuni de teorie literară
4. Compunerea

LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ

1. Limbă slovacă (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă)
2. Literatură slovacă (texte literare):
- Clasa a V-a: Medicína (Janko Jesenský).
- Clasa a VI-a: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovský), Katarína -ľudová balada.
- Clasa a VII-a: Prvé hodinky (Jozef Gregor Tajovský), Doktor (Janko Jesenský).
- Clasa a VIII-a: Ťapákovci (Božena Slančíková Timrava), Statky-zmätky (Jozef Gregor Tajovský).
3. Noţiuni de teorie literară
4. Compunerea

LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ

1. Limbă ucraineană (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă)
2. Literatură ucraineană (texte literare):
Clasa a V-a:
Колядн.Гейкання.Вшчування.
Вовк i kit, Леошд Гл1бов.
Малий Мирон, I. Франко 
Про себе, Тарас Шевченко 
Доля,Т .Шевченко 
Clasa a VI-a:
Названий батько.Усна народна творчють. Загальш понятя про фольклор
Муха i Бджола, Леошд ГлiбoB 
Коляди. Гейкання. Вiнчування.Ciяння 
Тиша морська, Леся Українка;
Маленький rpiшннк, М. Коцюьинський
I золотої й дорогої, Т. Шевченко 
Clasa a VII-a:
Рiдна мова, Iлapioн Грабовuч
Українські національні символи / Українські народні символи
Думи мої, думи мої. . , Т.Шевченко 
Надія, Леся Українка 
Красне писання, Іван Франко 
Два сини, Марко Вовчок 
Два кольори, Дмитро Павлuчко 
Clasa а VIII-a:
Мова, Максuм Рuльськuu
Пісня про рушник, Андріu Малишко
Енеїда (III частина), Іван Котляревський
3.
Noţiuni de teorie literară
4. Compunerea

LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ

Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Naţionalei pentru absolvenţii clasei a VIII-a.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

procedee de expresivitate artistică iu textele studiate (figuri de stil. personificarea, epitetul, comparaţia, repetiţia, enumeraţi a, antiteza);

- trăsături ale speciilor literare: mitul, fabula;

- articolul de ziar / de revistă;

- substantivele compuse;

- verbul: perfectul simplu al verbelor regulate şi neregulate (cele mai frecvente); folosirea imperativului cu pronumele de politeţe; conjunctivul prezent şi trecut.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA CONŢINUTURILOR

pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2015-2016

 

DISCIPLINA

CONŢINUTURI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional, în vigoare.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

- reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală - conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1;

- textul dramatic postbelic - conţinut asociat competenţei specifice 2.3;

- limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii - conţinut asociat competenţei specifice 2.5;

- simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică - conţinuturi asociate competenţei specifice 3.2;

- interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară - conţinuturi asociate competenţei specifice 4.3;

- autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

MATEMATICĂ

programa M_mate-info

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobata prin OMEN 4430/29.08.2014, M_mate-info.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare

Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice

Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss

- capitolul Derivabilitate

- capitolul Reprezentarea grafică a funcţiilor

MATEMATICĂ

programa M_şt-nat

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobata prin OMEN 4430/29.08.2014, M_şt-nat.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare

- Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar

- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

- capitolul Funcţii derivabile

- capitolul Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor

MATEMATICĂ

programa M_tehnologic

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M tehnologic.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare

- Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar

- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

- capitolul Funcţii derivabile

- capitolul Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor

MATEMATICĂ

programa M_pedagogic

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată

prin OMEN 4430/29.08.2014, M_pedagogic.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- din capitolul Structuri algebrice

- Structuri algebrice: inel, corp

ISTORIE

POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE

- Europa şi lumea în secolul XX

Probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare); Cultura română - cultură europeană; România şi Europa în secolul al XX-lea

OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR

- Economie şi societate în lumea postbelică

Probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale; Viaţa privată şi viaţa publică; Economie rurală economie urbană în România.

- Ştiinţa şi societatea

Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului; Noile tehnologii şi timpul liber.

STATUL ŞI POLITICA

- Statele în perioada contemporană

Probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei şi regimuri politice. Notă;

Conţinuturile de mai sus lac parte din Programa şcolară pentru istorie - clasa a XI-a, tară a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat naţional.

Competenţele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat naţional, formate/dezvoltate până la data susţinerii simulării.

 

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ

I. Kommunikációs képességek

Tartalmak
1.1 A nyelvi közlés tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kontextus), funkciói (ismeretközlő, érzelemkifejező, felhívó, kapcsolatteremtő, metanyelvi, stilisztikai).
1.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd, monológ); nyilvános kommunikáció; tömegkommunikáció.
1.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv, irodalmi nyelv; csoportnyelvek; tájnyelvi változatok); a nyelvváltozatok eltérő
kifejezési formái.
1.4 Stílusrétegek, stílusámyalatok (társalgási, tudományos-szakmai, publicisztikai, hivatalos, szépirodalmi).
2.1 A szöveg. Szövegszervező eljárások. Szövegszerkezet, szövegösszefüggés, grammatikai kapcsolóelemek, szövegjelentés (tételmondat, kulcsszó, témahálózat).
2.2 Szövegtípusok, szövegműfajok (elbeszélő, leíró, érvelő; hivatalos írásművek: hivatalos levél, szakmai önéletrajz; levél).
3.1 Érvelő-meggyőző, értekező szövegek (szónoklat, értekezés).
3.2 Az érvelő-meggyőző, értekező szöveg jellemzői: szókincs, terminológia, az érvelés technikája (érvek, ellenérvek; deduktív, induktív érvelés; bizonyítás, cáfolat).
4.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői.
4.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás.
4.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány és az egyszerűsítés elve); az egybeírás és különírás szabályai; a tulajdonnevek írásának szabályai; az idegen szavak helyesírása.
5.1 Vélemény, magyarázat; információk kiemelése, összefüggések megragadása, elfogadás, elutasítás megfogalmazása.
6.1 Könyv- és könyvtárhasználat; a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei; idézés, hivatkozás.
II-III. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak
1.1 Esztétikai tapasztalat, esztétikai érték, megjelenített értékek, értékrend, értékszerkezet.
1.2 Esztétikai minőségek: fenséges, alantas, tragikus, elégikus, idilli, komikus, ironikus, szatirikus.
1.3 Hangnemek: ünnepélyes, patetikus, humoros, szatirikus, nosztalgikus, elégikus.
2.1 Irodalmi kánon, korstílus, stílusjegyek (középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika).
3.1 Szóképek: metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, allegória, metonimia, szimbólum. Hasonlat. Vándormotívum, archetípus. Alakzatok: ismétlés, ellentét, kihagyás, felcserélés, gondolatpárhuzam.
3.2 Verstani fogalmak: ritmus, hangsúlyos ritmus, időmértékes ritmus, rím és rímfajták. Balassi-strófa, szonett.
3.3 Tér- és időszerkezet az epikai, lírai, drámai alkotásokban.
3.4 Epikai műfajok: eposz, ballada, legenda, novella, regény, napló, irodalmi levél.
3.5 Lírai műfajok: dal, epigramma, óda, himnusz, költői levél, életkép, elégia, leíró költemény.
3.6 Drámai műfajok: tragédia, drámai költemény.
4.1 Elbeszélés és tanítás a legendában.
4.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz, történeti tárgyú műballada, történelmi regény).
4.3 Az énelbeszélés változatai (levél, napló, irodalmi levél, szentimentalista énregény). Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások.
4.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban.
4.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban.
5.1 Imitáció a barokk eposzban.
6.1 A közösségi én megnyilatkozásformái; a himnusz változatai (keresztény, közösségi), az óda történeti változatai (klasszicista, romantikus).
6.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni, látnok, hasonmás).
7.1 Személyesség, személytelenség; közvetlenség, közvetettség.
7.2 Allegorikusság.
8.1 Imitáció, antik minta, imitáció és versszerkezet (piktúra, szentencia), imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter, pentameter, disztichon), imitáció és műfajok (óda, elégia, epigramma).
8.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában.
9.1 Cselekmény, konfliktus, szereplők rendszere, drámai hős, szerkezet, beszédfajták.
10.1 A romantikus dráma.
10.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben.
Ajánlott szerzők listája:
Arany János, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Jókai Mór, Kármán József, Katona József, Kazinczy Ferenc, Kós Károly, Kölcsey Ferenc, Madách Imre, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Janus Pannonius, Petőfi Sándor, Vajda János, Vörösmarty Mihály, Zrínyi Miklós.

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ

Literatur:
Aufklärung:
Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten;
GE.Lessing als Vertreter der Aufklärung. G. E. Lessing: Nathan der Weise.

Sturm und Drang: Lebensgefuhl und Kunstauffassung anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Klassik: Lebensgefuhl, Kunstauffassung, Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Romantik: Lebensgefühl, Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Realismus: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.
Lyrik: Strukturen, Themen und Motive von der Aufklärung bis zum Realismus.
Grammatik/Sprachbetrachtung:
Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung, Zeichensetzung, und zum Wortschatz.
Gepflegter, dem Sachverhalt angemessener Ausdruck.

 

LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ

I. LITERATURA CROATA
autori canonici - Ivan Mažuranić (Smrt Smail-age Čengića), Stanko Vraz (Đulabije), Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna), Ante Kovačić (U registraturi), Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići), Josip Kozarac (Slavonska šuma), A.G.Matoš (Utjeha kose, Jesenje veče)
II.
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ

 

LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ

I. Literatura sârbă (texte literare): 
Narodna književnost:
Lirsko - epske pesme (Hasanaginica)
Epske pesme (Car Lazar i carica Milica)
Pripovetke (U cara Trojana kozje uši)
Srednjevekovna književnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo) 
Romantizam:
Branko Radičević (Đački rastanak, Kad mlidijah umreti)
Laza Kostić (Santa Maria della Salute)
Realizam:
Laza Lazarević (Sve ce to narodn pozlatiti)
Književnost XX veka:
Ivo Andrić (Most na Žepi, Na Drini ćuprija)
Miloš Crnjanski (Seobe)
Desanka Maksimović (Krvava bajka)
Dobrica Ćosić (Koreni)
II.
Limbă şi comunicare
III. Lexicologie
IV. Compunere

 

 

LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ

I. LITERATURA SLOVACĂ
autori canonici
- Ján Kollár (Slávy dcéra), Ján Hollý (Svätopluk), Andrej Sládkovič (Detvan), Samo Chalúpka (Mor ho!), Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko), Ján Chalúpka (Kocúrkovo), Ján Botto (Smrť Jánošíkova), Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena), Martin Kukučín (Neprebudený), Božena Slančíkova Timrava (Ťapákovci), Jozef Gregor Tajovský (Do konca)
II.
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ

LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ

I. LITERATURA UCRAINEANĂ
Clasa a IX-a:
Tema Adolescenţa: Тарас Шевченко - Мені тринадцятий минало, Павло Тичина - Ви знаєте, як липа шелестить; Михайло Коцюбинський - Подарунок на іменини.
Tema Joc şi joacă: фольклор - веснянки, колядки, вертеп, українські вечорниці, Г. К. Основ’яненко - Сватання на Гончарівці.
Tema Familia: Тарас Шевченко - Садок вишневий коло хати; Андрій Малишко - Пісня про рушник; І. Н. Левицький -Кайдашева сім’я.
Tema Şcoala: 0. Маковей - Протекція; Леся Українка - Сім струн; 
Tema Iubirea: Тарас Шевченко - Тополя, Причинна; В. Сосюра - Так ніхто не кохав, Коли потяг у даль загуркоче; І. Франко -Чого являєшся мені;
Tema Scene din viaţa de ieri şi de azi: Історичні тексти (Козацтво, Запорозька Січ і тд); М. Вовчок - Кармелюк;
Tema Aventură, călătorie: O. Довженко - Зачарована Десна; Б. Олійник - Пісня про матір.
Tema Lumi fantastice: І.Котляревський - Енеїда; Фольклор -
народні казки 
Clasa a Х-a:
1. Proza narativă
Proza scurtă: Новина - В. Стефаник; Сердешна Оксана -Г.Квітка-Основ’яненко; Горпина - М. Вовчок Romanul: Хіба ревуть воли, як ясла повні? - П. Мирний; У неділю рано зілля копала - О. Кобилянська; Тіні забутих предків - М Коцюбинський.
2. Poezia
Poezia lirică: Досвітні огні, Слово, чому ти не твердая криця -Л. Українка;
Poeme: Катерина, Наймичка, Сон - Т. Шевченко; Поєдинок -Д. Павличко;
3. Textul dramatic : Наталка Полтавка -I. Котляревський 
Clasa а ХІ-а:
Realismul în literatura ucraineană
Poezia: І. Франко - „ Vivere memento”, „Мойсей”, Л. Українка -“Напис в руїні ”
Proza scurtă: В. Стефаник - “Камінний хрест ”
Romanul: М. Коцюбинський - „Fata morgana”, O. Кобилянська -“Земля ”, І. Франко - “Захар Беркут ”
Dramaturgia: І. Франко - „ Украдене щастя”
Simbolismul în literatura ucraineană 
Poezia: M. Вороний - “Рубіни”, “Лілея”
Modernismul în literatura ucraineană
Poezia: O. Олесь - “Чари ночі”, ”3 журбою радість обнялась”
II.
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ

LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

I. LITERATURA TURCĂ
(Yaz ile Kışın Tartışması), Nasrettin Hoca (Fıkra), Yunus Emre (İlahi), Kadı Burhanettin (Tuyııg), Köroğlu (Koçaklama), Karacaoğlan (Güzelleme), Gevheri (Güzelleme), (Kerem ile Aslı Hikayesi), Evliya Çelebi (Seyahatname), Halide Edip Adıvar (Hikmet Çocuk), Rüşen Eşref Ünaydın (Mustafa Kemal İle Mülakat), Süleyman Nazif (Kara Bir Gün), Yahya Kemal Beyatlı (Hatırat), Ömer Seyfettin (Topuz), Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar), Mehmet Akif (Çanakkale Şehitlerine), Yahya Kemal Beyatlı (Akıncılar), Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları), Reşat Nuri Güntekin (Tanrı Misafiri), Sami Paşa-Sezai (Esirlikte İlk Gün), Hüseyin Rahmi Gürpınar (Tövbeler Tövbesi), Halit Ziya Uşaklığıl (Köy Hatırası), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatırası), Ziya Gökalp (Ümit), Sait Faik Abasıyanık (Yani Usta), Sabahattin Ali (Apartman), Aziz Nesin (Damda Deli Var), Fakir Baykurt (Çilli), Fazıl Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal’in Kağnısı), Mehmet Akif Ersoy (Küfe), Celâleddin Rűmi (Söylenmemiş Bir Söz), Yunus Emre (Ey Dost Aşkın Denizine), Fuzulî (Gazel), Bakî (Gazel), Nefî (Gazel), Nedim (Gazel), Şeyh Galip (Rubaî), Aşık Veysel (Hayat Hikâyesi), Namık Kemal (Vatan Türküsü), Recaizade Mahmut Ekrem (Yakışmadın), Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Şehitleri), Mehmet
Emin Yurdakul (Anadolu), Ziya Gökalp (Köyün), Tevfik Fikret (Kuşlar), Ahmet Muhip Dranas (Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar), Cahit Sıtkı Tarancı (Otuz Beş Yaş Şiiri), Yahya Kemal Beyatlı (Açık Deniz), Orhan Veli Kanık (Oktay’a Mektuplar), Halide Edip Adıvar (Ateşten Gömlek), Reşat Nüri Güntekim (Çalıkuşu, Yaprak Dökümü), Yaşar Kemal (Ince Memed), (Araba Sevdası).
II. LIMBĂ ŞI COMUNICARE
III. LEXICOLOGIE
IV. STILISTICĂ

 

LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ

Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

- Repere modeme ale spaţiului italian: Verismul. Decadentismul. Crepuscularismul. Futurismul. Ermetismul. Neorealismul. Modernismul. Postmodemismul.

- Giovanni Pascoli „La mia sera”

- Gabriele D’Annunzio „La pioggia nel pineto”

- Giovanni Verga „La lupa”

- Luigi Pirandello Il treno ha fischiato”

- Guido Gozzano L’amica di nonna Speranza”

- Giuseppe Ungaretti San Martino del Carso”

- Umberto Saba A mia moglie”

- Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto”

- Eugenio Montale Felicita raggiunta”

- Eugenio Montale Non chiederei la parola”

- Salvatore Quasimodo Ed č subito sera”

- Salvatore Quasimodo Alle fronde dei salici”

- Cesare Pavese Verrŕ la morte e avrŕ i tuoi occhi”

- Alberto Moravia Agostino” (frammenti)

- Dino Buzzati Il colombre” da Racconti.

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA CONŢINUTURILOR

pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a în anul şcolar 2015-2016

 

DISCIPLINA

CONŢINUTURI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional, în vigoare.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

- reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală - conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1;

- textul dramatic postbelic - conţinut asociat competenţei specifice 2.3;

- limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii - conţinut asociat competenţei specifice 2.5;

- perioada postbelică - conţinut asociat competenţei specifice 3.2;

- autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

MATEMATICĂ

programa M_mate-info

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014. M_mate-info.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (Q, R, C, Z , p prim)

- capitolul Aplicaţii ale integralei definite

MATEMATICĂ

programa M_şt-nat

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_şt-nat.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (Q, R, C, Zp, p prim)

- capitolul Aplicaţii ale integralei definite

MATEMATICĂ

programa M_tehnologic

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015. aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_tehnologic.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- capitolul Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (Q, R, C, Zp, p prim)

- capitolul Aplicaţii ale integralei definite

MATEMATICĂ

programa M_pedagogic

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_pedagogic.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare

- Sisteme de ecuaţii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar

- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

- Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi şi caracterizarea coliniarităţii a trei puncte în plan

ISTORIE

DOMENII DE CONŢINUT / CONŢINUTURI (clasa a XII-a)

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE

1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.

B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR

1. Secolul XX - între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa.

2. Constituţiile din România.

C. STATUL ŞI POLITICA

1. Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX~XVI1I).

2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIILXX).

 

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ

I. Kommunikacios kepessegek

Tartalmak
1.1 A nyelvi kozles tenyezoi (ado, vevo, csatorna, kod, uzenet, kontextus), funkcioi (ismeretkozlo, erzelemkifejezo, felhivo, kapcsolatteremto, metanyelvi, stilisztikai).
1.2 Mindennapi kommunikacio (parbeszed, monolog); nyilvanos kommunikacio; tomegkommunikacio.
1.3 Retegzettseg es norma a nyelvhasznalatban (koznyelv, irodalmi nyelv; csoportnyelvek; tajnyelvi valtozatok); a nyelvvaltozatok eltero kifejezesi formai.
1.4 Stilusretegek, stilusamyalatok (tarsalgasi, tudomanyos-szakmai, publicisztikai, hivatalos, szepirodalmi).
1.5 Stiluselem, stilushatas; allando es alkalmi stilusertek; denotativ es konno tativ j elentes.
2.1 A szoveg. Szovegszervezo eljarasok. Szovegszerkezet, szovegosszefugges, grammatikai kapcsoloelemek, szovegjelentes (tetelmondat, kulcsszo, temahalozat).
2.2 Szovegtipusok, szovegm
űfajok (elbeszelo, leiro, ervelo; hivatalos irasművek: hivatalos level, szakmai oneletrajz; level).
3.1 Ervelo-meggyozo, ertekezo szovegek (szonoklat, ertekezes).
3.2 Az ervelo-meggyozo, ertekezo szoveg jellemzoi: szokincs, terminologia, az erveles technikaja (ervek, ellenervek; deduktiv, induktiv erveles; bizonyitas, cafolat).
4.1 Szobeli es irott szovegekjellemzoi.
4.2 A kommunikacios helyzethez es a targyhoz igazodo megnyilatkozas.
4.3 A magyar helyesiras alapelvei (a kiejtes, a szoelemzes, a hagyomany es az egyszer
űsites elve); az egybeiras es kuloniras szabalyai; a tulajdonnevek irasanak szabalyai; az idegen szavak helyesirasa; a kozpontozas szabalyai.
5.1 Velemeny, magyarazat; informaciok kiemelese, osszefuggesek megragadasa, elfogadas, elutasitas megfogalmazasa.
6.1 Konyv- es konyvtarhasznalat; a forrashasznalat etikai normai es formai kotottsegei; idezes, hivatkozas.
II-III. A szovegolvasas es a torteneti latas kepessegei Tartalmak
1.1 Esztetikai tapasztalat, esztetikai ertek, megjelenitett ertekek, ertekrend, ertekszerkezet.
1.2 Esztetikai minosegek: fenseges, alantas, tragikus, elegikus, idilli, komikus, ironikus, szatirikus.
1.3 Hangnemek: unnepelyes, patetikus, humoros, szatirikus, nosztalgikus, elegikus, targyilagos.
2.1 Irodalmi kanon, korstilus, stilusjegyek.
3.1 Szokepek: metafora, megszemelyesites, szinesztezia, allegoria, metonimia, szimbolum. Hasonlat. Vandormotivum, archetipus. Alakzatok: ismetles, ellentet, kihagyas, felcsereles, gondolatparhuzam.
3.2 Verstani fogalmak: ritmus, hangsulyos ritmus, idomertekes ritmus, rim es rimfajtak. Balassi-strofa, szonett.
3.3 Ter- es idoszerkezet az epikai, lirai, dramai alkotasokban.
3.4 Epikai m
űfajok: eposz, ballada, legenda, novella, regeny, naplo, irodalmi level.
3.5 Lirai m
űfajok: dal, epigramma, oda, himnusz, koltoi level, eletkep, elegia, leiro koltemeny.
3.6 Dramai m
űfajok: tragedia, dramai koltemeny.
4.1 Elbeszeles es tanitas a legendaban.
4.2 Hosteremtes a torteneti targyu epikaban (barokk eposz, torteneti targyu m
űballada, tortenelmi regeny).
4.3 Az enelbeszeles valtozatai (level, naplo, irodalmi level, szentimentalista enregeny). Az elbeszeloi ent letrehozo narracios eljarasok.
4.4 Tortenetalakitas es idokezeles a romantikus, realista, klasszikus modem epikus alkotasokban.
4.5 Romantikus, realista, naturalista, modem emberkep az epikus alkotasokban.
5.1 Elbeszeloi formak jateka: elbeszeloi modalitas.
5.2 Imitacio a barokk eposzban.
6.1 A kozossegi en megnyilatkozasformai; a himnusz valtozatai (kereszteny, kozossegi), az oda torteneti valtozatai (klasszicista, romantikus, modem).
6.2 Lirai en a romantikaban (teremto zseni, latnok, hasonmas), a klasszikus modernsegben (az en felnovesztese, az en megsokszorozodasa).
7.1 Szemelyesseg, szemelytelenseg; kozvetlenseg, kozvetettseg.
7.2 Egyszolamusag, tobbszolamusag, onmegszolitas.
7.3 Allegorikussag, szimbolikussag, targyiassag.
8.1 Imitacio, antik minta, imitacio es versszerkezet (piktura, szentencia), imitacio es verseles (klasszikus idomertekes verseles: hexameter, pentameter, disztichon), imitacio es m┼▒fajok (oda, elegia, epigramma).
8.2 Imitacio a humanista es klasszicista liraban.
9.1 Cselekmeny, konfliktus, szereplok rendszere, dramai hos, szerkezet, beszedfajtak.
10.1 A romantikus drama.
10.2 Eszmetorteneti osszefuggesek a dramai koltemenyben.
Ajanlott szerzok list
ája:
Ady Endre, Aprily Lajos, Arany Janos, Babits Mihaly, Balassi Balint, Berzsenyi Daniel, Csokonai Vitez Mihaly, Jokai Mor, Karman Jozsef, Katona Jozsef, Kazinczy Ferenc, Kos Karoly, Kosztolanyi Dezso, Kolcsey Ferenc, Krudy Gyula, Kuncz Aladar, Madach Imre, Mikes Kelemen, Mikszath Kalman, Moricz Zsigmond, Nemeth Laszlo, Janus Pannonius, Petofi Sandor, Radnoti Miklos, Szabo Lorinc, Tamasi Aron, Toth Arpad, Vajda Janos, Vorosmarty Mihaly, Zrinyi Miklos.

 

LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ

Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

Repere modeme ale spaţiului italian: Crepuscularismul. Futurismul. Ermetismul. Neorealismul. Modernismul. Postmodemismul

- Guido Gozzano „L’ amica di norma Speranza

- Giuseppe Ungaretti „San Martino dei Carso

- Umberto Saba „A mia moglie

- Eugenio Montale „Meriggiare pallido e assorto

- Eugenio Montale „Felicitŕ raggiunta

- Eugenio Montale „Non chiederci la parola

- Salvatore Quasimodo „Ed č subito sera

- Salvatore Quasimodo „Alle fronde dei salici

- Cesare Pavese „Verrŕ la morte e avrŕ i tuoi occhi

- Alberto Moravia Agnstino” (frammenti)

- Dino Buzzati „Il colombre“ da Racconti

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBAŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA şi LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

BIOLOGIE

varianta Bl. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ - clasele a IX-a şi a X-a: toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat;

varianta B2. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ - clasele a XI-a şi a XII-a: toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Pentru simulare este exceptată tema Ecologie umană.

FIZICĂ

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

CHIMIE

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

INFORMATICĂ

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

GEOGRAFIE

A. EUROPA ŞI ROMÂNIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ

1. Spaţiul românesc şi spaţiul european

2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României:

- relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief)

- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)

- hidrografia - aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră

- învelişul biopedogeografic

- resursele naturale

3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României

- harta politică a Europei; România ca stat al Europei

- populaţia şi caracteristicile ei geodemografice sistemul de oraşe al Europei

activităţile economice - caracteristici generale sisteme de transport

4. Mediu înconjurător şi peisaje

5. Regiuni geografice în Europa şi în România:

caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România

studiu de caz al unei regiuni geografice - Carpaţii

6. Ţările vecine României

LOGICĂ. ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

PSIHOLOGIE

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

SOCIOLOGIE

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

ECONOMIE

Toate conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

FILOSOFIE

Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

Teorii politice modeme şi contemporane; Drepturile omului

4. Cunoaşterea

5. Filosofia

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a S.C. AVANTAJ EXPERT CREDIT IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general a S.C. AVANTAJ EXPERT CREDIT IFN - S.A. formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin Scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere cu nr. 18.155 din 14 decembrie 2015, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, ţinut la Banca Naţională a României, a S.C. AVANTAJ EXPERT CREDIT IFN - S.A., cu sediul în Ploieşti, Str. Târgoviştei nr. 11, cam. 1, 2, 3, judeţul Prahova, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J29/1093(2013, cod unic de înregistrare 32009300, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-30-110280, la secţiunea k) „Activităţi multiple de creditare”.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2016.

Nr. 14.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general şi Registrul special ale instituţiilor financiare nebancare a S.C. INTESA SANPAOLO LEASING ROMANIA IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general şi Registrul special a S.C. INTESA SANPAOLO LEASING ROMANIA IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin Scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere cu nr. 18.795 din 24 decembrie 2015, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul ari. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general şi Registrul special ale instituţiilor financiare nebancare, ţinute la Banca Naţională a României, a S.C. INTESA SANPAOLO LEASING ROMANIA IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil nr. 85A, sectorul 1, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/14030/2005, cod unic de înregistrare 17863812, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41- 110114/22.11.2010 şi în Registrul special cu nr. RS-PJR-41-110073/8.05.2013, la secţiunea k) „Activităţi multiple de creditare”.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2016.

Nr. 15.

 

ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ SI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 

În temeiul art. 28 alin. (2) lit. e) şi ari 29 alin. (5) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 59 din Statutul Camerei Naţionale*), aprobat în Adunarea generală a membrilor Camere de Comerţ şi Industrie a României din 22 aprilie 2015,

Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României a aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2. - Se abrogă Decizia Colegiului de conducere al Camerei Naţionale nr. 6/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 6 mai 2014.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României,

Mihai Daraban

 

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 7.


*) Statutul Camerei Naţionale, aprobat în Adunarea generală a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României din 22 aprilie 2015, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Definirea şi sediul Curţii de Arbitraj

Art. 1. - (1) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Sediul Curţii de Arbitraj este în România, municipiul Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

 

Misiunea Curţii de Arbitraj

Art. 2. - Curtea de Arbitraj are misiunea de a organiza arbitrajul intern şi internaţional, precum şi alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.

 

CAPITOLUL II

Atribuţii

 

Atribuţiile Curţii de Arbitraj

Art. 3. - Curtea de Arbitraj îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează şi administrează soluţionarea litigiilor interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrată ale Curţii de Arbitraj, de dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, denumită în continuare Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;

b) asigură părţilor, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenţia arbitrală, au optat pentru această modalitate de arbitraj;

c) elaborează modele de convenţii arbitrale pe care le pune la dispoziţia mediului de afaceri;

d) dezbate probleme de drept şi jurisprudenţă arbitrală;

e) colaborează cu celelalte curţi de arbitraj ale camerelor de comerţ şi industrie din ţară, cu alte instituţii similare de arbitraj, interne şi internaţionale, şi cu diverse personalităţi din domenii de interes;

f) ţine evidenţa jurisprudenţei arbitrale, întocmeşte culegeri de jurisprudenţă arbitrală şi asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern şi internaţional;

g) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului intern şi internaţional;

h) organizează, la cerere, alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor;

i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

 

CAPITOLUL III

Organizare şi funcţionare

 

Componenţa Curţii de Arbitraj.

Dobândirea calităţii de arbitru

Art. 4. - (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(2) în Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj, denumită în continuare Lista de arbitri, pot fi înscrise, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituţii permanente de arbitraj din străinătate.

(3) în arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri şi persoane neînscrise în Lista de arbitri, dacă părţile le-au numit, prin convenţia arbitrală, în această calitate, într-un litigiu determinat, iar aceste persoane îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(4) Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor sale, se bucură de o reputaţie neştirbită şi are o înaltă calificare şi experienţă profesională în domeniul dreptului privat, relaţiilor economice interne şi internaţionale şi arbitrajului comercial.

(5) Persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală, săvârşită cu intenţie, nu pot dobândi calitatea de arbitru

(6) înscrierea în Lista de arbitri a arbitrilor români şi străini se face în următoarele condiţii:

a) cerere scrisă, care să cuprindă declaraţia persoanei că a luat cunoştinţă de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;

b) studii superioare juridice;

c) vechime în specialitate juridică de cel puţin 8 ani;

d) completarea chestionarului elaborat de Colegiul Curţii de Arbitraj;

e) aprobarea Colegiului Curţii de Arbitraj.

(7) Colegiul Curţii de Arbitraj examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an.

(8) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelor acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile ştiinţifice pe care le deţine şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea în specialitate, cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa obişnuită.

Art. 5. - (1) Radierea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face, în urma deciziei motivate a Colegiului Curţii de Arbitraj, de către Biroul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, în cazul încălcării deosebit de grave a obligaţiilor ce incumbă misiunii de arbitru.

(2) Rezoluţia Biroului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului.

(3) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, se dispune suspendarea acestuia de către Colegiul Curţii de Arbitraj.

 

Conducerea Curţii de Arbitraj

Art. 6. - (1) Curtea de Arbitraj este condusă de către un colegiu alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi 5 membri. Preşedintele Curţii de Arbitraj este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a României, dintre arbitrii înscrişi în listă, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Vicepreşedintele şi membrii Colegiului sunt propuşi de preşedintele Curţii de Arbitraj şi aprobaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

(2) Colegiul Curţii de Arbitraj ia hotărâri cu majoritatea membrilor ce îl compun.

(3) Colegiul Curţii de Arbitraj are următoarele atribuţii principale:

a) asigură conducerea generală a Curţii de Arbitraj;

b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;

c) adoptă Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj;

d) propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament, precum şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale;

e) aprobă Lista de arbitri;

f) convoacă Plenul Curţii de Arbitraj;

g) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudenţă a Curţii de Arbitraj şi avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentaţie naţională şi străină necesară desfăşurării activităţii arbitrilor;

h) adoptă Regulamentul Secretariatului Curţii de Arbitraj;

i) poate înfiinţa comisii de specialitate, stabilind componenţa lor, obiectul de activitate, precum şi durata acestora;

j) desemnează membrii Consiliului ştiinţific al Curţii de Arbitraj;

k) poate decide amânarea plăţilor onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate în acţiunea în anulare, în cazurile în care s-a invocat excepţia de necompetenţă în faţa tribunalului arbitral sau excepţia neegalităţii constituirii tribunalului arbitral.

(4) în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei de preşedinte, înlocuitorul acestuia este vicepreşedintele. De asemenea, vicepreşedintele va exercita atribuţiile delegate de preşedinte.

(5) Preşedintele Curţii de Arbitraj exercită conducerea curentă a acestei curţi şi o reprezintă în relaţiile interne şi Internaţionale. De asemenea, preşedintele exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(6) în situaţia în care preşedintele se află într-un caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei şi vicepreşedintele, din orice motive, nu îl poate înlocui, atribuţiile sale vor fi exercitate de cel mai în vârstă dintre membrii Colegiului Curţii de Arbitraj.

(7) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi desemnaţi ca arbitri şi supraarbitri.

(8) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi revocaţi de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României. În cazul vicepreşedintelui şi al membrilor, revocarea se face la propunerea preşedintelui Curţii de Arbitraj.

(9) Colegiul Curţii de Arbitraj îşi exercită prerogativele în baza programului propriu de activitate, care va fi evaluat anual în sesiunea Plenului Curţii de Arbitraj.

(10) Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna un preşedinte de onoare al Curţii de Arbitraj, din rândul personalităţilor cu o înaltă reputaţie academică, cu largă recunoaştere în domeniul dreptului şi cu o contribuţie majoră la activitatea şi afirmarea prestigiului Curţii de Arbitraj.

(11) De asemenea, Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna membri onorifici ai Curţii de Arbitraj - în honorem sau în memoriam, din rândul foştilor arbitri sau dintre personalităţile marcante ale lumii juridice interne sau internaţionale.

 

Consiliul ştiinţific al Curţii de Arbitraj

Art. 7. - (1) Consiliul ştiinţific al Curţii de Arbitraj este organ consultativ pe lângă Colegiul Curţii de Arbitraj. Membrii Consiliului ştiinţific sunt propuşi de preşedintele Curţii de Arbitraj şi desemnaţi de Colegiul Curţii de Arbitraj dintre specialiştii cu înaltă reputaţie academică şi/sau cu largă experienţă profesională şi recunoaştere în domeniul dreptului privat, relaţiilor economice interne şi internaţionale şi arbitrajului comercial. Membrii Consiliului ştiinţific pot avea şi calitatea de arbitru sau supraarbitru.

(2) Colegiul Curţii de Arbitraj va putea solicita puncte de vedere în legătură cu orice chestiune ce vizează conducerea sau activitatea Curţii de Arbitraj.

(3) Consiliul ştiinţific va fi condus de un preşedinte, desemnat de Colegiul Curţii de Arbitraj.

(4) Consiliul ştiinţific va emite, în exercitarea atribuţiilor sale, puncte de vedere sau rezoluţii. Acestea au valoare consultativă.

(5) Preşedintele Consiliului ştiinţific va putea participa, la invitaţia Colegiului Curţii de Arbitraj, la orice şedinţă a Colegiului, având vot consultativ.

 

Plenul Curţii de Arbitraj

Art. 8. - (1) Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie Plenul Curţii de Arbitraj.

(2) Plenul Curţii de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curţii de Arbitraj cu privire la activitatea desfăşurată de acesta, discută problemele de drept ivite în activitatea Curţii de Arbitraj, în scopul asigurării unei jurisprudenţe unitare, şi examinează propunerile privind reglementările referitoare la arbitrajul comercial.

(3) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt convocate în baza hotărârii Colegiului Curţii de Arbitraj şi sunt conduse de preşedintele Curţii de Arbitraj.

(4) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt semestriale.

 

Comisiile de specialitate ale Curţii de Arbitraj

Art. 9. - În ipoteza în care Curtea de Arbitraj constituie comisii de specialitate, acestea vor fi compuse dintr-un număr impar de membri (3 sau 5), coordonate de un membru al Colegiului Curţii de Arbitraj, care vor funcţiona pe baza programului şi tematicilor aprobate de Colegiul Curţii de Arbitraj.

Art. 10 - (1) Curtea de Arbitraj are o structură funcţională compusă din Secretariat, Arhivă - registratură şi Grefă, cu un personal auxiliar şi de specialitate aferent, coordonat de asistentul arbitral şef.

(2) Statul de funcţii, numărul de personal, încadrarea şi salarizarea personalului se aprobă de conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.

(3) Personalul de specialitate se compune din asistentul arbitral şef şi asistenţi arbitrali, iar personalul auxiliar din referenţi, secretari, tehnoredactori, arhivari-registratori, aprozi şi alţi salariaţi.

(4) Secretariatul, Arhiva-registratură şi Grefa funcţionează în baza unui regulament aprobat de Colegiul Curţii de Arbitraj.

(5) Asistenţii arbitrali sunt încadraţi în funcţia de consilier juridic în schema Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

 

Definirea tribunalului arbitraj

Art. 11. - (1) în înţelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un număr impar de arbitri desemnaţi în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(2) Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral.

Art. 12. - (1) Desemnarea arbitrilor se face de părţile în litigiu, în conformitate cu convenţia părţilor şi Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(2) Arbitrii numiţi de părţi desemnează supraarbitrul, în termenele şi condiţiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

(3) în cazul în care părţile nu desemnează arbitrii sau aceştia nu desemnează supraarbitrul în condiţiile Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, desemnarea va fi făcută de către preşedintele Curţii de Arbitraj.

 

Obligaţiile arbitrilor şi supraarbitrilor

Art. 13. - (1) Arbitrul şi supraarbitrul îşi exercită activitatea cu titlu individual, independent şi imparţial, fiind supuşi numai legii. Aprecierea probelor şi luarea deciziilor se fac pe baza convingerii intime a arbitrului.

(2) Arbitrul şi supraarbitrul trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exerciţiul competenţelor sale arbitrale, în termen util, după agenda Curţii de Arbitraj, cu bună-credinţă şi profesionalism.

(3) Arbitrii şi supraarbitrii îşi exercită prerogativele şi îşi îndeplinesc misiunea în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţia României, republicată, şi cu cele ale art. 6 alin. (1) din Convenţia europeană a drepturilor omului, care garantează dreptul la un proces echitabil şi într-un timp rezonabil, precum şi dreptul la un tribunal independent şi imparţial.

 

Înlocuirea arbitrilor şi supraarbitrilor

Art. 14. - Înlocuirea unui arbitru sau supraarbitru se face pentru motivele şi în condiţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi în Codul de procedură civilă.

 

CAPITOLUL IV

Resurse

 

Constituirea resurselor

Art. 15. - (1) Resursele Curţii de Arbitraj se constituie din taxele de înregistrare şi taxele arbitrale Curţii de Arbitraj încasate pentru serviciile prestate.

(2) Taxele de înregistrare şi taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.

(3) Taxele de înregistrare acoperă costurile de iniţiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare şi desfăşurare a soluţionării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor şi documentarea acestora, cheltuielile de secretariat şi alte cheltuieli necesare funcţionării Curţii de Arbitraj.

(4) Membrii Colegiului Curţii de Arbitraj, preşedintele Consiliului ştiinţific şi asistenţii arbitrali au dreptul la o indemnizaţie care se acoperă din taxele administrative, în condiţiile prevăzute în Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj şi cel al Secretariatului Curţii de Arbitraj.

Asigurarea condiţiilor Art. 16. - Camera de Comerţ şi Industrie a României asigură spaţiul şi condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj, activităţii Curţii de Arbitraj

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii comune, finale şi tranzitorii

 

Obligaţia de confidenţialitate

Art. 17. - Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum şi personalul Camerei de Comerţ şi Industrie a României au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

 

Aprobarea Regulamentului.

Codexul arbitral

Dispoziţii tranzitorii

Art. 18. - (1) Prezentul regulament a fost aprobat în sesiunea din 10 decembrie 2015 de către Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Conţinutul Codexului arbitral este stabilit de Colegiul Curţii de Arbitraj, care aprobă elaborarea şi difuzarea acestuia.

(3) Departamentul drept şi legislaţie din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a României va asigura comunicarea Codexului arbitral către cei interesaţi, la solicitarea acestora.

 

Abrogarea dispoziţiilor contrare

Art. 19. - Se abrogă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, aprobat prin Decizia Colegiului de conducere al Camerei Naţionale nr. 6/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 6 mai 2014, precum şi orice dispoziţie contrară.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.