MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 498/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 498         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 iulie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 278 din 10 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 279 din 10 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 281 din 10 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

404/930/1.053. - Ordin al ministrului transportului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „INFORMATICĂ FEROVIARÔ - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 12 din 16 mai 2016 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 278

din 10 mai 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Iulia Vucmanovici în Dosarul nr. 19.428/212/2015/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.471D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea nr. 12.038 din 9 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 19.428/212/2015/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Iulia Vucmanovici într-o cauză având ca obiect cererea de reexaminare a unei amenzi judiciare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine că prevederile art. 9 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 contravin principiului legalităţii, consacrat de prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie, întrucât instituirea unei taxe de timbru aferente cererii de reexaminare nu se justifică din perspectiva scopurilor afirmate în cuprinsul preambulului ordonanţei de urgenţă menţionate, ci, dimpotrivă, această taxă aduce o limitare şi o încălcare a garanţiilor procedurale acordate părţilor pentru asigurarea unui proces echitabil.

6. De asemenea apreciază c㠄reglementarea unilaterală, doar a obligaţiei pozitive a cetăţeanului, de achitare a taxei pentru soluţionarea cererii sale de reexaminare, nu şi a similarei obligaţii a statului de restituire a taxei în caz de admitere a cererii de reexaminare a petentului, are efecte asupra patrimoniului cetăţeanului şi, implicit, asupra dreptului său de proprietate, într-un mod neconstituţional”. Prin urmare, „această integrală suportare a efortului bugetar necesar pentru exercitarea unui drept legal are efecte asupra nivelului de trai al cetăţeanului, care încetează a mai fi decent.”

7. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Cu privire la textul de lege criticat care vizează, în fapt, obligaţia de achitare a unei taxe judiciare de timbru, instanţa de judecată reţine ca fiind relevantă atât jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, [în acest sens, invocând Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, precum şi Hotărârea din 19 iunie 2001, pronunţată în Cauza Kreuz împotriva Poloniei], cât şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, prin care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justiţie este aceea că acesta nu este un drept absolut. Raportat la cauza de faţă, instanţa de judecată apreciază că o taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei nu poate fi considerată ca având caracter împovărător, de natură a afecta justiţiabilul din punct de vedere financiar, astfel încât nu se poate vorbi despre o restricţionară a accesului la justiţie şi nici de îngrădirea dreptului de proprietate privată sau a dreptului la un nivel de trai decent.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 675 din 13 noiembrie 2014.

10. Avocatul Poporului, invocând jurisprudenţa în materie a instanţei de contencios constituţional, consideră că prevederile art. 9 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 sunt constituţionale.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 9 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, prevederi care au următorul conţinut: „Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel: [...]

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile, potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - 20 Ier”.

14. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi, autoarea excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) care consacră principiul legalităţii, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată şi celor ale art. 47 privind nivelul de trai.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 9 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate din perspectiva unor critici similare. În acest sens este Decizia nr. 661 din 15 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 23 noiembrie 2015, şi Decizia nr. 675 din 13 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 15 decembrie 2014, prin care Curtea a constatat constituţionalitatea soluţiei legislative criticate.

16. Curtea reţine, astfel, că nu se poate pune problema unui cuantum împovărător al taxei judiciare de timbru, acesta fiind unul rezonabil, în cuantum fix de 20 de lei, care nu poate fi apreciat de natură a afecta justiţiabilul din punct de vedere financiar, aşa încât nu se poate vorbi despre o restricţionare a accesului la justiţie prin instituirea acestei taxe fixe şi nici de o încălcare a dreptului la un nivel de trai decent sau a dreptului de proprietate privată.

17. De altfel, referitor la problema instituirii taxelor judiciare de timbru, Curtea Constituţională s-a pronunţat de nenumărate Ori, exemplu fiind Decizia nr. 943 din 19 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2007, prin care s-a statuat că accesul la justiţie nu presupune gratuitatea actului de justiţie şi nici, implicit, realizarea unor drepturi pe cale judecătorească în mod gratuit, în cadrul mecanismului statului, funcţia de restabilire a ordinii de drept, ce se realizează de către autoritatea judecătorească, este de fapt un serviciu public ale cărui costuri sunt suportate de la bugetul de stat. În consecinţă, legiuitorul este îndreptăţit să instituie taxe judiciare de timbru pentru a nu se afecta bugetul de stat prin costurile procedurii judiciare deschise de părţile aflate în litigiu.

18. De asemenea, prin Decizia nr. 112 din 24 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 14 aprilie 2005, spre exemplu, Curtea a reţinut că art. 21 din Constituţie nu instituie nicio interdicţie cu privire la taxele în justiţie, fiind legal şi normal ca justiţiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăşurată de autorităţile judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. Mai mult, în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (1), potrivit cărora „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice”, a arătat Curtea, plata taxelor şi a impozitelor reprezintă o obligaţie constituţională a cetăţenilor.

19. În acelaşi sens este, de altfel, şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justiţie este aceea că nu este un drept absolut (Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii). Astfel, acest drept care cere, prin însăşi natura sa, o reglementare din partea statului poate fi subiectul unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăşi substanţa sa. De asemenea, în Hotărârea din 19 iunie 2001, pronunţată în Cauza Kreuz împotriva Poloniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că, în conformitate cu principiile care se degajă din jurisprudenţa sa, ea nu a respins niciodată ideea de impunere a unor restricţii financiare cu privire la accesul unei persoane la justiţie, tocmai în interesul unei bune administrări a justiţiei. Prin urmare, plata taxelor judiciare de timbru fiind o condiţie legală pentru începerea proceselor civile, obligaţia la plata anticipată a acestor taxe (în unele cazuri până la un termen ulterior, stabilit de instanţa judecătorească) este justificată, ca şi sancţiunea anulării acţiunii sau cererii, în caz de neplată a acestora (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 155 din 17 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 9 mai 2005).

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Iulia Vucmanovici în Dosarul nr. 19.428/212/2015/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 9 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 10 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 279

din 10 mai 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Ramona Mihaela Viczian, personal şi în calitate de reprezentant legal al minorilor Rareş Patrie Viczian, Caria Beatrice Viczian şi Pavel Adrian Viczian, în Dosarul nr. 457/108/2015 al Tribunalului Arad - Secţia I civilă. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.479D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 6 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 457/108/2015, Tribunalul Arad - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Ramona Mihaela Viczian, personal şi în calitate de reprezentant legal al minorilor Rareş Patrie Viczian, Caria Beatrice Viczian şi Pavel Adrian Viczian, într-o cauză având ca Obiect o acţiune în răspundere delictuală.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, c㠄în orice acţiune în care este vorba despre încălcarea oricărui drept al personalităţii (drept nepatrimonial), drept pentru a cărui apărare/reparare se solicită stabilirea şi acordarea de despăgubiri sub forma unei sume de bani cu titlu de daune morale, nu se datorează taxă judiciară de timbru, sau, în extremis, se va datora o taxă judiciară în sumă fixă de 100 RON.” Altfel spus, în opinia acesteia, „nicio acţiune în stabilirea şi acordarea daunelor morale pentru atingeri aduse oricărui drept al personalităţii nu va putea fi supusă incidenţei dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, cu a sa taxă variabilă, calculată în funcţie de suma solicitată cu titlu de daune morale.”

6. În acest context, autoarea excepţiei susţine c㠄atingerea/încălcarea/vătămarea adusă onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice se poate realiza printr-o paletă aproape infinită de fapte, nu doar prin proferarea de expresii insultătoare, calomnii ori denigrări.” Arată, astfel, că onoarea, demnitatea, reputaţia nu sunt altceva decât drepturi ale personalităţii, sens în care face trimitere la art. 58 din Noul cod civil, care consacră drepturile personalităţii, printre acestea fiind dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi psihică, la demnitate, la propria imagine sau la respectarea vieţii private.

7. Prin urmare, autoarea excepţiei apreciază c㠄art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 este neconstituţional în măsura în care priveşte/vizează/acoperă exclusiv dreptul la onoare, demnitate sau reputaţie, cu excluderea tuturor celorlalte drepturi ale personalităţii, unele din aceste drepturi infinit mai importante (ca de exemplu, dreptul la viaţă, la integritate fizică şi psihică etc.). Susţine, totodată, că art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 este neconstituţional în măsura în care impune o taxă judiciară de timbru variabilă, în funcţie de cuantumul daunelor morale solicitate, pentru atingerile tuturor celorlalte drepturi ale personalităţii, altele decât dreptul la onoare, demnitate şi reputaţie.

8. Tribunalul Arad - Secţia I civilă opinează în sensul respingerii, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, precum şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii. Totodată, arată că legiuitorul a instituit, prin art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, posibilitatea instanţei de a acorda scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în situaţiile în care partea nu poate face faţă cheltuielilor unui proces din cauza lipsei mijloacelor materiale.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens invoca jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, exemplu fiind Decizia nr. 112 din 24 februarie 2005, prin care s-a statuat că dispoziţiile art. 21 din Constituţie nu instituie nicio interdicţie cu privire la taxele în justiţie, fiind legal şi normal ca justiţiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăşurată de autorităţile judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. Mai mult, în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (1), potrivit cărora „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice”, a arătat Curtea, plata taxelor şi a impozitelor reprezintă o obligaţie constituţională a cetăţenilor. S-a reţinut, de asemenea, că echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanţa de judecată prin hotărârea pe care o pronunţă în cauză, plata acestora revenind părţii care cade în pretenţii.

11. De asemenea, referitor la constituţionalitatea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, arată că prin Decizia nr. 388 din 26 iunie 2014, Curtea a constatat că soluţia legislativă actuală este justificată atât timp cât legiuitorul optează, în ipoteza despăgubirilor pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice, pentru sistemul unei taxe fixe şi nu la valoare.

12. Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 este inadmisibilă, având în vedere că întreaga motivare se referă la interpretarea şi determinarea drepturilor personalităţii, aşa cum sunt reglementate de art. 58 din Noul cod civil.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 3 alin, (1) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul conţinut:

- Art. 3: „( 1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

a) până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puţin de 20 lei;

b) între 501 lei şi 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;

c) între 5.001 lei şi 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;

d) între 25.001 lei şi 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;

e) între 50.001 lei şi 250.000 lei - 2.105 lei +2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;

f) peste 250.000 lei -6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei”;

- Art. 7: „Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice se taxează cu 100 lei.”

16. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) potrivit cărora, „România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valon supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate”, art. 16 alin. (1) care prevăd egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie, precum şi prevederilor art. 6 şi 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, referitoare la dreptul la un proces echitabil şi, respectiv, la interzicerea discriminării.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate.

18. Astfel, în ceea ce priveşte art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 649 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 7 ianuarie 2015, şi a constatat că aceste prevederi sunt constituţionale. Curtea a subliniat că accesul liber la justiţie nu echivalează cu gratuitatea serviciului prestat de instanţele judecătoreşti, legiuitorul având deplina legitimitate constituţională de a impune taxe judiciare de timbru. De asemenea a reţinut faptul că nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind, astfel, justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Astfel, regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justiţie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constituţie, cetăţenii sunt obligaţi să contribuie prin impozite şi taxe, stabilite în condiţiile legii.

19. În acelaşi sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a analizat dacă accesul liber la justiţie este un drept absolut şi dacă poate forma obiectul unei restrângeri sau limitări. În acest context, instanţa europeană a statuat c㠄dreptul la un tribunal” nu este absolut, acest drept putând fi subiectul unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăşi substanţa sa (Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată îh Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii). De asemenea, prin Hotărârea din 11 octombrie 2007, definitivă în 11 martie 2008, pronunţată în Cauza Larco împotriva României, Curtea Europeană a statuat că obligaţia de a plăti în faţa instanţelor civile o taxă judiciară corespunzătoare cererilor formulate nu poate fi considerată ca o limitare a dreptului de acces la o instanţă, care ar fi, în sine, incompatibilă cu art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Curtea Europeană a subliniat că, în dreptul român, cu privire la cererile evaluabile în bani, valoarea taxei judiciare de timbru este calculată sub forma unui procent din valoarea obiectului cauzei.

20 De asemenea, referitor la constituţionalitatea prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, Curtea s-a pronunţat, spre exemplu, prin Decizia nr. 717 din 9 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2015, sau Decizia nr. 388 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 13 august 2014, şi a reţinut, în esenţă, c㠄soluţia legislativă actuală este justificată atât timp cât legiuitorul optează, în ipoteza despăgubirilor pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice, pentru sistemul unei taxe fixe şi nu la valoare.”

21. Ca atare, având în vedere aspectele mai sus menţionate, astfel cum au fost reţinute în jurisprudenţa în materie a instanţei de contencios constituţional, Curtea constată că prevederile art. 3 alin. (1) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru nu contravin normelor constituţionale invocate de autoarea excepţiei.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ramona Mihaela Viczian, personal şi în calitate de reprezentant legal al minorilor Rareş Patrie Viczian, Caria Beatrice Viczian şi Pavel Adrian Viczian, în Dosarul nr. 457/108/2015 al Tribunalului Arad - Secţia I civilă şi constată că prevederile art. 3 alin. (1) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 10 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 281

din 10 mai 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, excepţie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 4.081/118/2015 al acestei instanţe, Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.505D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 745 din 3 noiembrie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 25 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 4.081/118/2015, Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată din oficiu, de instanţa de judecată, într-o cauză având ca obiect un litigiu privind achiziţiile publice.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa de judecată susţine, în esenţă, c㠄potrivit art. 21 din Legea nr. 72/2013, art. 15 este aplicabil în întregul lui contractelor încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante înainte de data intrării vigoare a acestei legi, deci inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea angajării răspunderii patrimoniale pentru prejudiciile cauzate de clauzele şi practicile abuzive, ceea ce are semnificaţia unei modificări a situaţiei pentru trecut, iar nu doar a reglementării diferite a unei situaţii juridice pentru viitor, astfel încât art. 21 este neconstituţional în ceea ce priveşte aplicarea art. 15 acelor contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante înainte de data intrării vigoare a Legii nr. 72/2013.”

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 este neîntemeiată. Apreciază, astfel, că prevederile de lege criticate nu aduc atingere principiului neretroactivităţii legii civile, deoarece acestea stabilesc, pe de o parte, faptul că obligaţiile contractuale rezultate din contractele încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante sunt supuse regimului consacrat de clauzele contractuale şi dispoziţiile legale în vigoare la data încheierii sau, după caz, modificării acestora, iar, pe de altă parte, faptul că dispoziţiile Codului de procedură civilă în materia ordonanţei de plată se aplică acţiunilor derivate din contractele care intră sub incidenţa Legii nr. 72/2013 indiferent că acestea au fost încheiate anterior sau ulterior intrării sale în vigoare.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 2 aprilie 2013, prevederi care stipulează c㠄Dispoziţiile prezentei legi, cu excepţia prevederilor art. 15. nu sunt aplicabile obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante înainte de data intrării vigoare a prezentei legi.” Prevederile art. 15, cu denumirea marginala „Sancţiuni”, au următorul cuprins: „(1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absolută.

(2) Răspunderea patrimonială pentru prejudiciile cauzate de clauzele şi practicile abuzive este atrasă potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.”

11. În opinia instanţei de judecată, prevederile de lege criticate Contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) potrivit cărora „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 21 din Legea nr. 72/2013 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate din perspectiva unor critici similare, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale. Astfel, prin Decizia nr. 745 din 3 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 18 decembrie 2015, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „cu excepţia prevederilor art. 15” cuprinsă în dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante este neconstituţională.

13. Prin decizia menţionată, Curtea a reţinut, în esenţă că pentru a respecta principiul constituţional al neretroactivităţii legii civile, contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 72/2013 trebuie să fie excluse din sfera de aplicare a acesteia, în ceea ce priveşte sancţiunea nulităţii absolute, aşa încât sintagma „cu excepţia prevederilor ari. 16” cuprinsă în dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 72/2013 încalcă principiului neretroactivităţii legii prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituţie.

14. Aşa fiind, având în vedere prevederile art. 29 alin, (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale.”, precum şi faptul că decizia de admitere mai sus menţionată este ulterioară sesizării instanţei constituţionale în prezenta cauză, respectiv 25 septembrie 2015, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 a devenit inadmisibilă.

15. Deşi în cauza de faţă Curtea va pronunţa o soluţie de respingere ca devenită inadmisibilă a excepţiei, se impune precizarea că, în temeiul deciziei de admitere mai sus menţionate, prezenta decizie poate constitui motiv de revizuire, potrivit art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă dacă litigiu] a fost definitiv soluţionat în timp ce excepţia de neconstituţionalitate se afla, spre soluţionare, pe rolul Curţii Constituţionale, deoarece aceasta a fost ridicată anterior publicării Deciziei nr. 745 din 3 noiembrie 2015 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 18 decembrie 2015. În consecinţă, soluţia procedurală în cauza de faţă nu împiedică, ci, din contră, dă posibilitatea valorificării deciziei de admitere menţionate în condiţiile arătate.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, excepţie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 4.081/118/2015 al acestei instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 10 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 404 din 23 mai 2016

Nr. 1.053 din 6 iunie 2016

Nr. 930 din 23 iunie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Informatică Feroviar㔠- S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul art. 4 alin, (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Informatică Feroviar㔠- S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercial㠄Informatică Feroviar㔠- S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

p. Ministrul finanţelor publice,

Alexandru Răzvan Cuc,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Societatea Comercial㠄Informatică Feroviar㔠- S.A.

Sediul/Adresa: Str. Gării de Nord nr. 1, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 14966210

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat an precedent

2015

Propuneri an curent 2016

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

8-7/5

10-8/7

0

1

2

3

4

5

6-5/4

7

8

9

10

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

28.936,71

33.959,65

113,44

35.175,60

36.573,M

103,58

103,97

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

29.601,77

33.631,13

113,61

34.845,00

38245,00

103,62

104,01

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legala în vigoare

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Venituri financiare

5

334.94

328.52

98,08

328,60

328,00

100,02

100,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

29 822,79

33 816,72

113,39

34.691,64

36 073,55

102,59

103,98

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

29.818.41

33.809,52

113.38

34.683,64

36,064.55

102.59

103,98

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6.632,53

6,710,28

101,17

6.515,00

6.550,00

97,09

100,54

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

169,98

180,00

105.89

185,00

190,00

102.78

102,70

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

17.105,71

19.420,87

113.53

19.483,64

19.524,55

100,32

100,21

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

13,791,61

15,698,56

113.83

15.700,00

15,730,00

100,01

100,19

C1

ch. cu salariile

13

13.410,00

14.673,34

109,42

14.750,00

14.760,00

100,52

100,07

C2

bonusuri

14

381,61

1,025,22

268.66

950,00

970,00

92,66

102,11

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

199,85

285,33

142,77

318,00

325,00

111,45

102,20

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.114,25

3.436,98

110,36

3.465,64

3.469,55

100,83

100,11

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5910,19

7.498,37

126,87

8.500,00

9.800,00

113,36

115.29

2

 

Cheltuieli financiare

20

4.38

7,20

164,38

8,00

9,00

111,11

112,50

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

113,92

142,93

125.47

156.36

171,45

109,39

109.65

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

113,92

142,93

125.47

156,36

171,45

109,39

109,65

 

1

 

Rezerve legale

25

5.70

7,15

125,47

7,82

8,57

109,39

109,65

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

108,22

135,79

125.47

148,54

162,88

109,39

109,65

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu da bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionala şi societăţilor cu capital integrai sau majoritar de stat, din caro:

32

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

- dividende cuvenita bugetului da stat

33

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altar acţionari

34

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pa destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 sa repartizează la alte rezerve fi constituie sursă propria da finanţare

35

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama ai publicitate

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.897/19

7450,81

126,34

8.420,00

9.920,00

113,01

117.81

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

4.619,88

6.489,81

14048

6.000,00

5.900,00

92,45

98,33

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Nr. de personal pregnant la finele anului

48

309

319

103.24

319

319

100 00

100 00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

305

310

101,64

310

310

100.00

100.00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lai/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

3.745,34

4.132,99

110,35

4.210.00

4.230.00

101.86

100.48

4

 

Câştigul mediu tunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

51

3.663,93

3.944,45

107,66

3.965,05

3.967,74

100,52

100.07

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

97,05

108,49

111,78

112,41

116.92

103.62

104.01

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

 

 

 

 

 

r

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996,19

995.79

99.96

986,21

986.33

99,04

100.01

a

 

Plăţi restante

55

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Creanţe restante

56

11.004.23

9,903.81

90.00

8.913,43

8.022.09

90.00

90,00


*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE şi JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

DECIZIA Nr. 12

din 16 mai 2016

 

Dosar nr. 911/1/2016

 

Ionuţ Mihai Matei - vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele completului

Lavinia Curelea - preşedintele Secţiei I civile

Roxana Popa - preşedintele delegat al Secţiei a II-a civile

Mirela Sorina Popescu - preşedintele Secţiei penale

Paula C. Pantea - judecător la Secţia I civilă

Alina Sorinela Macavei - judecător la Secţia I civilă

Mirela Vişan - judecător la Secţia I civilă

Cristina Petronela Văleanu - judecător la Secţia I civilă

Lavinia Dascălu - judecător la Secţia I civilă

Mărioara Isailă - judecător la Secţia a II-a civilă

Nela Petrişor - judecător la Secţia a II-a civilă

Marian Budă - judecător la Secţia a II-a civilă

Minodora Condoiu - judecător la Secţia a II-a civilă

Ruxandra Monica Duţă - judecător la Secţia a II-a civilă

Mariana Ghena - judecător la Secţia penală

Rodica Cosma - judecător la Secţia penală

Leontina Şerban - judecător la Secţia penală

Ioana Alina Ilie - judecător la Secţia penală

Florentina Dragomir - judecător la Secţia penală

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 1.804/308/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 1.391 alin. (1) şi art. 1.371 alin.(1) din Codul civil, în contextul soluţionării acţiunii civile în procesul penal.

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală ce formează obiectul Dosarului nr. 911/1/2016 a fost constituit conform dispoziţiilor art. 476 alin. (8) din Codul de procedură penală şi ale art. 275 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa a fost prezidată de domnul judecător Ionuţ Mihai Matei, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La şedinţa de judecată a participat doamna Mihaela Lorena Mitroi, magistrat-asistent desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 275 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de doamna procuror Antonia Constantin.

Magistratul-asistent a prezentat referatul cauzei, arătând că raportul întocmit de judecătorii-raportori a fost depus la dosar şi comunicat părţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (9) din Codul de procedură penală, fiind formulate puncte de vedere de către inculpat, prin avocat, şi de către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Târgu Mureş, prin consilier juridic. Prin Adresă nr. 353/C2/616/111-5/2016 din 27 aprilie 2016, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia judiciară - Serviciul judiciar penal a înaintat concluziile formulate de procurorul general şi a comunicat că nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii cu privire la chestiunile de drept a căror dezlegare se cere. Curţile de apel au transmis punctele de vedere şi practica judiciară în materie.

Constatând că nu sunt chestiuni prealabile, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a solicitat doamnei procuror să susţină punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la problemele de drept supuse dezbaterii în Dosarul nr. 911/1/2016.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public a arătat că sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală.

În ceea ce priveşte prima problemă de drept s-a susţinut că opinia parchetului este în sensul unei interpretări extensive a normei legale, respectiv că poate fi indemnizat atât prejudiciul de afecţiune, cât şi prejudiciul încercat prin restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială suferit de părinţii victimei directe a infracţiunii de vătămare corporală din culpă. La această concluzie se poate ajunge prin metoda interpretării sistematice a chestiunii analizate, sens în care invocă dispoziţiile art. 1.357 alin. (1) din Codul civil, potrivit cărora cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, coroborate cu art. 1.381 alin. (1) din acelaşi cod, conform căruia orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie, precum şi dispoziţiile art. 1.349 alin. (2) şi art. 1.385 alin. (1) din Codul civil, care consacră principiul reparării integrale a prejudiciului. Având în vedere şi denumirea marginală a art. 1.391 din Codul civil - „Repararea prejudiciului nepatrimonial”, s-a apreciat că principiul constă în repararea integrală a prejudiciului, de orice natură sau tip, iar excepţiile ce permit excluderea totală sau parţială a reparării/indemnizării anumitor prejudicii trebuie expres prevăzute de lege. Din această perspectivă s-a susţinut că alin. (2) al acestui text de lege consacră o regulă specială de reparare – pentru prejudiciul de afecţiune suferit de anumite categorii de persoane, ca urmare a decesului victimei directe -, intenţia legiuitorului nefiind aceea de a exclude de la indemnizare prejudiciile suferite de victimele prin ricoşeu în situaţia în care victima directă supravieţuieşte.

Referitor la cea de-a două problemă de drept ce face obiectul sesizării s-a arătat că este vorba despre o reminiscenţă a Codului civil de la 1864, unde nu exista o diferenţă între ilicitul civil şi culpă. În prezent, elementele răspunderii privesc o condiţie obiectivă, respectiv legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, iar cea de-a două condiţie se referă la aspectul subiectiv - vinovăţia. Totodată, din cuprinsul art. 1.349 din actualul Cod civil se poate decela şi o definiţie legală a ilicitului civil. Prin urmare, pentru a se reţine culpa victimei la mărirea sau la neevitarea prejudiciului, este necesar a se reţine vinovăţia victimei şi legătura de cauzalitate, chiar dacă acţiunea sau omisiunea acesteia nu este una ilicită.

Domnul judecător Ionuţ Mihai Matei, preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, constatând că nu sunt întrebări de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile închise, reţinându-se dosarul în pronunţare.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunilor de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul şi obiectul sesizării

Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin încheierea din 18 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.804/308/2014, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:

1. Art. 1.391 alin. (1) din Codul civil se interpretează în sensul că, într-o cauză penală având ca obiect o infracţiune de vătămare corporală din culpă, părinţii victimei care a suferit o infirmitate gravă sunt îndreptăţiţi să obţină o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor lor de viaţă familială şi socială sau exclusiv victima infracţiunii poate să obţină o asemenea despăgubire

2. Art. 1.371 alin. (1) din Codul civil se interpretează în sensul că poate fi reţinută culpa victimei la mărirea sau la neevitarea prejudiciului, chiar dacă acţiunea sau omisiunea victimei nu este una ilicită

II. Expunerea succintă a procesului

Prin Sentinţa penală nr. 65 din 17 aprilie 2015 a Judecătoriei Sighişoara, pronunţată în Dosarul nr. 1.804/308/2014, inculpatul G.J.L. a fost condamnat la 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică peste limita legală. S-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 3 luni închisoare şi s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei, pe un termen de încercare de 3 ani şi 3 tuni.

În baza dispoziţiilor art. 25, 86 şi 397 din Codul de procedură penală, raportate la art. 1.357 şi următoarele din Codul civil, a fost obligat inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Comercială C. Asig - S.A., să plătească părţii civile M.M.P. suma de 200.000 euro, cu titlu de daune morale, din care se va deduce suma de 7.000 lei, şi, respectiv, suma de 750 euro lunar, cu titlu de rentă viageră, începând cu data de 17 februarie 2013 şi până la încetarea stării de invaliditate, iar părţilor civile M.R şi M.M. suma de câte 30.000 euro, pentru fiecare, cu titlu de daune morale, fiind respinse restul pretenţiilor civile. Totodată, a fost obligat inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea

Comercială C. Asig - S.A., la plata sumei de 78.926,17 lei plus dobânda legală, începând cu data externării părţii civile M.M.P. şi până la data plăţii efective, cu titlu de daune materiale către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

Pentru pronunţarea acestei hotărâri, prima instanţă a reţinut că, la data de 17 februarie 2013, în jurul orelor 03:13, inculpatul G.J.L. conducea autoturismul marca Ford pe D.J.134, în sensul de deplasare spre satul Jac, fiind însoţit de pasagerii M.M.P, pe scaunul din dreapta faţă, şi M.I.C., pe bancheta din spate, toţi trei aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Partea carosabilă era uscată, iar vizibilitatea era redusă, în condiţiile rulării pe timp de noapte, în zonă neexistând iluminat public.

La un moment dat, respectiv la km 2+493 m, într-o curbă, inculpatul a pierdut controlul direcţiei autoturismului şi a pătruns în şanţul de pe marginea sensului opus de mers, după care s-a răsturnat.

Imediat după producerea accidentului, la faţa locului s-a deplasat ambulanţa care a transportat la spital victima M.M.P.

Sesizându-se cu privire la producerea evenimentului rutier, lucrătorii de poliţie s-au deplasat la locul indicat de către ofiţerul de serviciu, efectuând cercetarea la faţa locului În prezenţa martorului asistent R.A.I.

Inculpatul G.J.L. a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, apoi a fost condus la Spitalul Clinic Judeţean Mureş, unde la orele 05,42 şi 06,42 i-au fost prelevate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatul fiind de 1,40 %o prima probă, respectiv 1,20 %o a două probă, alcool pur în sânge.

Prin rapoartele medico-legale de constatare nr. 937 din 29 martie 2013 şi din 21 august 2013, specialiştii din cadrul Institutului de Medicină Legală din Târgu Mureş au concluzionat faptul că persoana vătămată M.M.P. a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce la data de 17 februarie 2013 în cadrul unui accident rutier şi care au necesitat pentru vindecare un număr total de 140-160 de zile de îngrijiri medicale, ceea ce a determinat încadrarea sa în grad de handicap, fiindu-i eliberat în acest sens Certificatul nr. 9.001 din 3 septembrie 2013

La termenul de judecată din data de 14 ianuarie 2015, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată, exact în modalitatea reţinută în rechizitoriu, nu a solicitat probe noi şi a cerut ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Analizând probele administrate în faza de urmărire penală, prima instanţă a constatat că starea de fapt reţinută în rechizitoriu corespunde realităţii.

În drept, s-a reţinut că fapta inculpatului care la data de 17 februarie 2013, în jurul orelor 03:00, a condus autoturismul pe D.J. 134, având o alcoolemie de 1,40 g/l alcool pur în sânge la prima probă şi, respectiv, 1,20 g/l la a două probă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta inculpatului care, la aceeaşi dată şi aceeaşi oră, a condus acelaşi autoturism pe D.J. 134, având o alcoolemie de 1,4 g/l alcool pur în sânge la prima probă şi, respectiv, 1,2 g/l alcool pur în sânge la a două probă, iar la km 2+493 m, într-o curbă aflată într-o zonă în care nu există iluminat public, pe fondul neadaptării vitezei de deplasare la condiţiile de drum, a pierdut controlul autoturismului şi a pătruns în şanţul de la marginea sensului opus de mers, răsturnându-se, iar în urma accidentului partea civilă M.M.R, pasager în autoturism, a suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare aproximativ 200 de zile de îngrijiri medicale, care se încadrează în noţiunea de infirmitate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 alin. (2), (4) şi (41) din Codul penal din 1968.

În privinţa laturii civile a cauzei, instanţa a constatat că s-au constituit părţi civile în cauză următoarele persoane vătămate: M.M.P., cu suma de 1.000.000 euro, daune morale, reprezentând contravaloarea suferinţelor psihice şi fizice, şi cu suma de 1.200 euro, despăgubiri periodice lunare, începând cu data producerii accidentului şi până la încetarea stării de invaliditate; M.P. şi M.M. - părinţii persoanei vătămate M.M.P., cu suma de câte 100.000 euro fiecare, daune morale, reprezentând contravaloarea traumelor psihice suferite în urma accidentului, şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş, cu suma de 78.926,17 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de spitalizare a aceleiaşi părţi civile, plus majorări de întârziere, începând cu data externării părţii civile M.M.P. şi până la data plăţii efective, cu titlu de daune materiale.

În privinţa daunelor morale în cuantum de 200.000 euro, solicitate de părţile civile M.P. şi M.M., instanţa a constatat că aceştia, în calitate de părinţi ai persoanei vătămate M.M.P., au suferit fiecare câte un prejudiciu moral, aşa-numitul prejudiciu prin ricoşeu. Instanţa a considerat că acestea au caracter pur afectiv, stabilirea lor fiind lăsată la aprecierea judecătorului.

La aprecierea daunelor morale, instanţa a avut în vedere traumele psihice suferite de aceste părţi civile în urma accidentului în care a fost implicat singurul lor copil, care a rămas paralizat într-un scaun cu rotile, posibil pentru tot restul vieţii, în această situaţie prejudiciul moral fiind imens.

Instanţa a constatat că totuşi suma de bani pretinsă cu titlu de daune morale este mare, motiv pentru care a cenzurat-o la suma de 30.000 euro pentru fiecare parte civilă, Instanţa a reţinut că această sumă de bani are rolul de a asigura o reparaţie, în măsura În care este posibilă, a unui prejudiciu care în realitate nu se poate repara.

În privinţa părţii civile M.M.P,, instanţa a considerat că aceasta a suferit un prejudiciu moral imens, în urma acţiunii inculpatului. La aprecierea cuantumului daunelor morale, instanţa a avut în vedere faptul că acestei părţi civile, care a rămas paralizată într-un scaun cu rotile, foarte probabil pentru tot restul vieţii, i-au fost grav afectate viaţa socială şi familială ca urmare a acţiunii inculpatului şi această stare o împiedică Să mai ducă o viaţă normală, adecvată preocupărilor specifice vârstei, sexului, care să îi mai permită să se poată bucura de plăcerile vieţii.

Instanţa a considerat că în această situaţie compensaţiile morale sunt destinate să îi creeze părţii civile M.M.P., condamnate la izolare ca urmare a infirmităţii permanente pricinuite, condiţii de viaţă care să îi aline într-o oarecare măsură puternicele suferinţe psihice, iar repararea prejudiciului moral trebuie să fie integrală, fiind menită să înlăture, pe cât posibil, consecinţele grave produse.

Faţă de aceste considerente şi având în vedere faptul că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv existenţa faptei ilicite, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre fapte şi vinovăţia inculpatului, instanţa a admis în parte acţiunile civile alăturate acţiunii penale în proces.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel inculpatul G.J.L., părţile civile M.M.P., M.P. şi M.M. şi partea responsabilă civilmente Societatea Comercială C. Asig - S.A.

În motivarea apelului, inculpatul a arătat că hotărârea primei instanţe este netemeinică sub aspectul omisiunii de a reţine în beneficiul său circumstanţe atenuante judiciare, cu consecinţa reducerii pedepselor stabilite şi a celei aplicate în sarcina sa. Referitor la latura civilă a cauzei a susţinut că sumele de bani acordate părţilor civile nu reflectă prejudiciul cauzat prin infracţiunea de vătămare corporală din culpă, fiind prea ridicate. Totodată, a apreciat că părinţii victimei nu pot avea calitatea de părţi civile în cauză, nefiind implicaţi în accidentul rutier.

În motivarea apelului lor, părţile civile au arătat că daunele morale acordate de prima instanţă sunt prea reduse şi solicită majorarea acestora. În plus, consideră că în mod neîntemeiat prima instanţă a scăzut din cuantumul daunelor morale suma de 7.000 lei, care a fost plătită de inculpat părţii civile M.M.R cu titlu de daune materiale.

În motivarea apelului său, partea responsabilă civilmente a criticat hotărârea primei instanţe cu privire la modalitatea de soluţionare a acţiunilor civile alăturate acţiunii penale, solicitând, în esenţă, reducerea cuantumului daunelor morale acordate părţii civile M.M.R şi al daunelor materiale sub forma prestaţiilor periodice, reducerea cuantumului daunelor materiale acordate părţii civile Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, precum şi respingerea acţiunilor civile promovate de părţile civile M.P. şi M.M. S-a susţinut că victima a contribuit din culpă la cauzarea şi la mărirea prejudiciului, din moment ce a acceptat să fie pasager în autovehiculul condus de inculpat, cunoscând că acesta se află sub influenţa băuturilor alcoolice. În aceste împrejurări, în temeiul art. 1.371 alin. (1) din Codul civil, în cauză trebuie să fie reţinută vinovăţia comună a inculpatului şi a părţii civile la producerea prejudiciului. În plus, în cazul părinţilor victimei, în opinia părţii responsabile civilmente, aceştia nu au dreptul la despăgubiri morale, întrucât nu solicită despăgubiri pentru vătămarea corporală proprie şi nu sunt victime indirecte ca urmare a unui deces în familie, nefiind astfel îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1.391 alin. (1) şi (2) din Codul civil pentru a beneficia de daune morale.

III. Aspectele de admisibilitate reţinute de titularul sesizării

Prin încheierea de sesizare din data de 18 februarie 2016, completul de judecată al Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a apreciat că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru lămurirea celor două probleme de drept expuse mai sus, îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală. Astfel, s-a reţinut că:

- instanţa de apel în faţa căreia s-au ivit chestiunile de drept sesizate este învestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă:

- de lămurirea celor două chestiuni de drept depinde soluţionarea în fond a acţiunilor civile promovate de părţile civile M.M.R, M.P. şi M.M. şi alăturate acţiunii penale puse în mişcare faţade inculpatul G.J.L., între altele pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă;

- asupra celor două chestiuni de drept, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii. De asemenea, problemele de drept invocate nu fac obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

IV. Punctele de vedere ale părţilor şi al Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asupra chestiunilor de drept invocate

După comunicarea raportului, potrivit dispoziţiilor art. 476 alin. (9) din Codul de procedură penală, au fost formulate următoarele puncte de vedere:

Inculpatul G.J.L., prin avocat, cu privire la prima chestiune de drept, a considerat că, potrivit dispoziţiilor art. 1.391 alin. (1) din Codul civil, titularul dreptului de a obţine o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială este cel care a suferit în mod direct vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, nu şi victimele indirecte. Prin urmare, prejudiciul moral suferit de părinţi poate fi acordat acestora numai dacă este cauzat de decesul victimei, nu şi în caz de vătămare corporală a victimei imediate. Cu privire la cea de-a două chestiune de drept a apreciat că art. 1.371 alin. (1) din Codul civil nu condiţionează antrenarea răspunderii victimei de săvârşirea de către aceasta a unei fapte ilicite, întrucât legiuitorul nu distinge şi nu condiţionează ca fapta victimei să fie ilicită.

Partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, prin consilier juridic, a arătat că se află în imposibilitatea de a formula puncte de vedere privind chestiunile de drept supuse judecăţii, întrucât sesizarea pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile nu priveşte pretenţiile sale referitoare la recuperarea cheltuielilor de spitalizare.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a opinat, cu privire la prima problemă de drept, că textul de lege invocat se impune a fi interpretat extensiv, în sensul că poate fi indemnizat atât prejudiciul de afecţiune, cât şi prejudiciul încercat prin restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială suferit de părinţii victimei directe a infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Referitor la cea de-a două problemă de drept ce face obiectul sesizării, s-a arătat că, pentru a se reţine culpa victimei la mărirea sau la neevitarea prejudiciului, este necesar a se reţine vinovăţia victimei şi legătura de cauzalitate, chiar dacă acţiunea sau omisiunea acesteia nu este una ilicită,

V. Punctul de vedere al completului de judecată cu privire la dezlegarea chestiunilor de drept

Cu privire la prima chestiune de drept, instanţa de trimitere a reţinut că, potrivit art. 1,391 alin. (1) din Codul civil, în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială. Spre deosebire de art. 1.391 alin. (2) din Codul civil, care indică titularii prejudiciului nepatrimonial afectiv, primul alineat ai acestui articol nu nominalizează expres persoanele îndreptăţite să obţină despăgubiri băneşti pentru prejudiciile nepatrimoniale de agrement. De aici s-au iscat controverse asupra chestiunii dacă actuala reglementare civilă recunoaşte şi acceptă repararea prejudiciilor morale prin ricoşeu cauzate victimelor indirecte ale faptelor ilicite prin care a fost vătămată integritatea corporală sau sănătatea unei persoane.

Prejudiciul prin ricoşeu sau reflectare este acel prejudiciu suferit de o terţă persoană - victimă indirectă, cauzat acesteia de prejudiciul iniţial provocat direct şi nemijlocit printr-o faptă ilicită sau alt eveniment victimei imediate. Prejudiciul prin ricoşeu apare în special în legătură cu prejudiciile corporale cauzate victimelor imediate. În acest fel, prejudiciul prin ricoşeu este de fapt tot un prejudiciu direct, reparabil în măsura în care se stabileşte că este consecinţa aceleiaşi fapte ilicite produse asupra unei alte persoane.

În reglementarea Codului civil de la 1864 nu existau prevederi exprese referitoare la repararea prejudiciului prin ricoşeu, iar în cazul particular al faptelor ilicite având drept rezultat vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii victimei imediate, practica judiciară dezvoltată sub imperiului vechiului Cod civil nu a fost unitară în a recunoaşte un drept de reparare a prejudiciului moral prin ricoşeu cauzat victimelor indirecte.

În schimb, actualul Cod civil, în art. 1.391 alin. (2), reglementează expres posibilitatea instanţelor de judecată de a acorda despăgubiri victimelor prin ricoşeu,_ dar numai în cazul în care s-a produs moartea victimei directe. În opinia instanţei de trimitere, din interpretarea art. 1 391 alin. (1) şi (2) din Codul civil se desprinde ideea că prejudiciul moral suferit de victimele prin ricoşeu poate fi reparat pe cale pecuniară numai dacă este cauzat de decesul victimei imediate, iar prejudiciile afective datorate conştientizării durerilor, degradării stării fizice şi de sănătate ori handicapului cauzate victimei imediate nu dau dreptul victimelor prin ricoşeu la reparaţie pecuniară.

Cu privire la cea de-a două chestiune de drept s-a reţinut că art. 1.371 alin. (1) din Codul civil reglementează situaţia în care victima a contribuit la cauzarea sau la mărirea prejudiciului ori nu l-a evitat, deşi putea să o facă. În opinia instanţei de trimitere, acest articol nu pretinde victimei să săvârşească ea însăşi o faptă ilicită, cum este în cazul autorului prejudiciului, ci, în ipoteza acoperită de textul legal în discuţie, atitudinea victimei din punct de vedere subiectiv este importantă, astfel că, atunci când victima avea posibilitatea să reducă sau să evite prejudiciul ori agravarea acestuia prin mijloace rezonabile şi nu a făcut-o, autorul va fi ţinut să răspundă numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o. Astfel, fapta victimei trebuie analizată din punct de vedere subiectiv, şi nu obiectiv. Concluzia este aceeaşi şi în cazul victimelor accidentelor de circulaţie, întrucât art. 28 din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011, redă practic în termeni similari dispoziţiile art. 1.371 alin. (1) din Codul civil.

VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie

Referitor la prima chestiune de drept, privind interpretarea dispoziţiilor art. 1.391 alin. (1) din Codul civil, s-au conturat două orientări.

Într-o primă opinie, majoritară, s-a apreciat că, într-o cauză penală având ca obiect o infracţiune de vătămare corporală din culpă, părinţii victimei care a suferit o infirmitate gravă nu sunt îndreptăţiţi să obţină despăgubiri pentru restrângerea posibilităţilor lor de viaţă familială şi socială, la o asemenea despăgubire fiind îndreptăţită exclusiv victima directă a infracţiunii.

Într-o altă opinie, minoritară, s-a apreciat că, într-o cauză penală având ca obiect o infracţiune de vătămare corporală din culpă, prevederile art. 1.391 alin. (1) din Codul civil permit acordarea de despăgubiri părinţilor victimei care a suferit o infirmitate gravă, în cazul în care a existat o restrângere a posibilităţilor acestora de viaţă familială şi socială.

Şi cu privire la cea de-a două chestiune de drept, vizând interpretarea dispoziţiilor art. 1.371 alin. (1) din Codul civil, s-au conturat tot două orientări.

Într-o opinie majoritară s-a arătat că textul de lege menţionat nu condiţionează participarea/implicarea victimei la producerea prejudiciului de existenţa unei fapte ilicite sau licite, singura condiţie expres stabilită vizând contribuţia cu intenţie sau din culpă a victimei la cauzarea sau mărirea prejudiciului ori, după caz, evitarea acestuia, în tot sau în parte.

Într-o altă opinie, minoritară, s-a considerat că art. 1.371 alin. (1) din Codul civil se aplică doar în situaţia în care culpa victimei la cauzarea, mărirea sau neevitarea prejudiciului este determinată de o acţiune sau omisiune ilicită a victimei, neputându-se reţine incidenţa acestei dispoziţii legale în cazul în care acţiunea sau omisiunea victimei ar fi licită.

VII. Raportul asupra chestiunii de drept

Prin raportul întocmit în cauză, în conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (8) din Codul de procedură penală, s-a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a mecanismului privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, potrivit dispoziţiilor art. 475 din Codul de procedură penală, în ceea ce priveşte legătura dintre dezlegarea chestiunilor de drept şt soluţionarea pe fond a cauzei.

În subsidiar, pentru ipoteza în care completul desemnat în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile ar ajunge la concluzia întrunirii condiţiilor de admisibilitate a sesizării, opinia judecătorilor-raportori a fost că dispoziţiile art. 1.391 alin. (1) din Codul civil se interpretează în sensul că, într-o cauză penală având ca obiect o infracţiune de vătămare corporală, doar victima infracţiunii, care a suferit un prejudiciu, este îndreptăţită să obţină o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială, iar dispoziţiile art. 1.371 alin. (1) din Codul civil se interpretează în sensul că autorul faptei va fi ţinut să răspundă numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o în cazul în care victima prejudiciului a contribuit şi ea cu vinovăţie la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă.

VIII. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorii-raportori, punctele de vedere formulate de către părţi şi chestiunile de drept ce se solicită a fi dezlegate, constată următoarele:

Prin dispoziţiile art. 475 din Codul de procedură penală legiuitorul a instituit, în mod expres şi limitativ, o serie de condiţii de admisibilitate pentru declanşarea procedurii de sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, condiţii care trebuie să fie întrunite în mod cumulativ.

Procedând, în prealabil, la o analiză asupra admisibilităţii sesizării, se constată că sunt îndeplinite cerinţele legale.

În speţă, există o cauză aflată în curs de judecată în ultimă instanţă, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu s-a mai pronunţat cu privire la chestiunile de drept ce fac obiectul sesizării. De asemenea, chestiunile de drept invocate nu fac obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

Cât priveşte cerinţa ca soluţionarea fondului cauzei să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării, se constată că în sesizarea de faţă se are în vedere lămurirea unor texte de lege din Codul civil prin care sunt reglementate: un caz particular de prejudiciu nepatrimonial circumscris vătămării integralităţii corporale sau a sănătăţii - art. 1.391 alin. (1) - şi un aspect vizând complexul cauzal al faptei altei persoane, a cărui incidenţă în cauza penală dedusă judecăţii ar fi de natură să reducă responsabilitatea inculpatului pentru prejudiciul efectiv cauzat de acesta - art. 1.371 alin. (1).

Din examinarea încheierii prin care a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a hotărârii atacate şi a criticilor formulate în apel se constată că interpretarea textelor de lege pe care este chemată să o dea instanţa supremă are consecinţe juridice asupra modului de rezolvare a fondului cauzei, astfel că şi această condiţie de admisibilitate este îndeplinită.

Prima chestiune de drept cu care instanţa de trimitere a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile vizează modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 1.391 alin. (1) din Codul civil.

În acest context trebuie reţinut că dispoziţiile din actualul Cod civil care reglementează repararea prejudiciului în cadrul răspunderii civile delictuale îşi au sediul într-o secţiune specială (art. 1.381-1.395, secţiunea a 6-a, capitolul IV, titlul II, cartea a V-a), în cuprinsul acestor norme juridice fiind dezvoltate soluţiile care au fost statuate anterior în jurisprudenţa şi în doctrina de specialitate sub imperiul Codului civil de la 1864.

Prin prejudiciu înţelegem rezultatele dăunătoare, de natură patrimonială sau morală, consecinţe ale încălcării sau vătămării drepturilor şi intereselor legitime ale unei persoane. Prejudiciul este un element important al răspunderii civile delictuale, este nu numai condiţia răspunderii reparatorii, ci şi măsura ei, în sensul că ea se angajează doar în limita prejudiciului injust cauzat.

În raport cu normele juridice ce se cer a fi interpretate, cu referire la dispoziţiile art. 1.391 alin, (1) din Codul civil, pentru o mai bună înţelegere a specificului reparării prejudiciului în noua reglementare este necesar a se distinge între repararea pagubelor corporale cauzate prin atingerile aduse sănătăţii şi integrităţii corporale a unei persoane şi prejudiciile produse în ipoteza în care s-a cauzat decesul victimei.

În primul caz, analiza reparării prejudiciilor corporale trebuie să aibă în vedere atât repararea componentei economice, prin aplicarea regulilor prevăzute în art. 1.387-1.389 din Codul civil, cât şi repararea prin compensaţii băneşti a componentei morale, având ca finalitate compensarea, atenuarea sau măcar alinarea durerilor şi suferinţelor fizice ce au fost cauzate victimelor în cauză.

În cel de-al doilea caz, în vederea stabilirii despăgubirilor în situaţia în care consecinţa faptei ilicite sau a unui alt eveniment pentru care o persoană este chemată să răspundă este decesul victimei, se impune a se deosebi între prejudiciile patrimoniale şi nepatrimoniale cauzate victimei imediate, care apoi a decedat, şi prejudiciile patrimoniale şi nepatrimoniale cauzate prin ricoşeu ori reflectare victimei/victimelor indirecte, conform regulilor deduse din aplicarea prevederilor art. 1.390-1.392 din Codul civil.

Astfel, ţinând seama de distincţiile reţinute anterior, legiuitorul român, prin art. 1.391 alin. (1) din Codul civil, a prevăzut expres c㠄în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială”, dispoziţie care conferă instanţelor de judecată competenţa de a acorda cu titlu de reparaţie o compensare bănească suplimentară, în raport cu regula generală, pentru ceea ce poartă denumirea, în literatura de specialitate, de „prejudiciu de agrement” (pentru privarea victimei de plăcerile unei vieţi familiale şi sociale normale, respectiv pierderea posibilităţii de a desfăşura activităţi profesionale, sportive, artistice, culturale, de a face călătorii, de a avea relaţii intime, de a procrea etc.). În cazuri de acest fel, la cererea victimei, este necesar să se acorde acesteia o compensaţie bănească, pentru a-i oferi posibilitatea înlocuirii plăcerilor de care este privată cu alte substitute, ce necesită, de cele mai multe ori, cheltuieli suplimentare.

Alta este însă situaţia „prejudiciului prin ricoşeu sau reflectare”, acel prejudiciu care este suferit de terţe persoane, victime indirecte (rudele şi cei apropiaţi), cauzat acestora de prejudiciul iniţial provocat direct şi nemijlocit printr-o faptă ilicită sau alt eveniment victimei imediate. În acest caz, aşadar, prejudiciul este cauzat victimei indirecte, respectiv oricărei persoane care este legată printr-o relaţie de interes patrimonial sau nepatrimonial cu victima imediată şi care suferă o pierdere economică sau este lezată în sentimentele ei de afecţiune faţă de respectiva victimă imediată.

Posibilitatea acordării de despăgubiri victimelor prin ricoşeu pentru durerea ce le-a fost provocată exclusiv de moartea victimei este reglementată în art. 1.391 alin. (2) din Codul civil, potrivit căruia „Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, Să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu”.

Din examinarea acestui text de lege rezultă următoarele: a) prejudiciul afectiv suferit de victimele prin ricoşeu poate fi reparat pe cale pecuniară numai dacă este cauzat de decesul victimei imediate; prejudiciile afective datorate conştientizării durerilor, degradării stării fizice şi de sănătate ori handicapului cauzate victimei imediate nu dau dreptul victimelor prin ricoşeu la reparaţie pecuniară; b) sunt expres menţionate persoanele îndreptăţite, desemnate prin relaţia de rudenie sau de afecţiune pe care o aveau faţă de victimă: ascendenţi, descendenţi, fraţi, surori şi soţ, dar şi alte persoane care, la rândul lor, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu, în condiţiile legii.

Din modalitatea de redactare a art. 1 391 din Codul civil reiese în mod dar că în cadrul dispoziţiilor alin. (1) ce se cer a fi interpretate legiuitorul a avut în vedere persoana efectiv vătămată în urma faptei săvârşite de făptuitor, iar nu şi alte persoane, care pot fi despăgubite doar în cazul decesului victimei, conform alin. (2) al aceluiaşi articol.

Drept consecinţă, analizând dispoziţiile legale evocate - alin. (1) şi (2) ale art. 1.391 din Codul civil, se desprinde concluzia că victima prejudiciului este titularul exclusiv al dreptului la despăgubire, respectiv acea persoană care a suferit o traumă corporală produsă prin săvârşirea unei fapte ilicite sau a unui alt eveniment pentru care o persoană este chemată să răspundă şi, numai în situaţia în care intervine decesul victimei, dreptul la despăgubiri aparţine, în condiţiile stipulate de norma juridică incidenţă, persoanelor invocate la art. 1.391 alin. (2) din Codul civil. În situaţia de faţă, prevederile art. 1.391 alin. (1) din Codul civil trebuie coroborate şi cu dispoziţiile art. 1.386 alin. (1) din Codul civil şi cu cele ale art. 1.387 alin. (1) din Codul civil, care reglementează formele reparaţiei prejudiciului (în scopul repunerii victimei în situaţia anterioară comiterii faptei ilicite ori a evenimentului de natură a atrage răspunderea persoanei vinovate) şi întinderea despăgubirii, în situaţia vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, norme juridice care fac referire strict la victima care a suferit o vătămare corporală, iar nu la persoana decedată, victimă a faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu.

În concluzie, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1.391 alin. (1) din Codul civil, într-o cauză penală având ca obiect o infracţiune de vătămare corporală din culpă, doar victima infracţiunii, care a suferit un prejudiciu, este îndreptăţită să obţină o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială. Aşadar, titularul exclusiv al dreptului la despăgubiri morale poate fi doar persoana vătămată, victimă a infracţiunii.

Cea de-a două chestiune de drept ce face obiectul sesizării se referă la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 1.371 alin, (1) din Codul civil, care prevăd că: „în cazul în care victima a contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă. cel chemat să răspundă va fi ţinut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o. “

Acest text de lege reglementează situaţia în care victima a contribuit la cauzarea sau la agravarea prejudiciului ori nu l-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă, implicarea victimei impunându-se a fi realizată cu vinovăţie, aspect ce rezultă din folosirea expresiei „cu Intenţie sau din culpă”. Consecinţa aplicării acestei reguli are drept efect diminuarea cuantumului despăgubirilor datorate de făptuitor, acesta fiind responsabil numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o.

Dispoziţiile art. 1.371 alin. (1) din Codul civil nu instituie condiţia ca victima să săvârşească ea însăşi o faptă ilicită, cum este în cazul făptuitorului, fiind relevantă în ipoteza reglementată de norma juridică în discuţie doar examinarea atitudinii victimei, din perspectiva vinovăţiei acesteia.

În ce priveşte fapta ilicită, aceasta este o condiţie a răspunderii civile reglementate în art. 1.357 alin. (1) din Codul civil, care trebuie analizată numai în persoana celui care cauzează altuia un prejudiciu, căci un comportament devine fapt ilicit doar dacă vatămă un drept subiectiv ori cel puţin un interes legitim şi serios al altuia.

Prin urmare, în legătură cu cea de-a două chestiune de drept care face obiectul sesizării, ceea ce interesează este vinovăţia, sub forma intenţiei sau culpei, aşa cum sunt definite prin dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Codul civil, şi nu caracterul licit sau ilicit al faptei victimei, atât timp cât se reţine existenţa unei fapte culpabile concurente care se înscrie în lanţul cauzal generator al prejudiciului şi care constituie o circumstanţă legală de diminuare a obligaţiei de despăgubire aflate în sarcina făptuitorului.

Aşa stând lucrurile, actualul Cod civil instituie prin textul de lege examinat regula care trimite la ideea că fapta victimei, care a contribuit la cauzarea prejudiciului şi care a concurat cu cea a autorului faptei ilicite, devine o cauză străină ce afectează în mod direct raportul de cauzalitate şi, indirect, prin aceasta, celelalte condiţii ale răspunderii civile delictuale reţinute în sarcina autorului faptei ilicite.

Aşadar, dacă există o vinovăţie comună a autorului infracţiunii şi a victimei, întinderea despăgubirilor la a căror plată

va fi obligat autorul va fi direct proporţională cu ponderea contribuţiei sale la producerea prejudiciului.

În concluzie, art. 1.371 alin. (1) din Codul civil trebuie avut în vedere prin corelare cu art. 16 din Codul civil, care se referă la „vinovăţie” şi trebuie interpretat în sensul că autorul faptei va fi ţinut să răspundă numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o în cazul în care victima prejudiciului a contribuit şi ea cu vinovăţie la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu l-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 477 din Codul de procedură penală,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE şi JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 1.804/308/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

Dispoziţiile art. 1.391 alin. (1) din Codul civil se interpretează în sensul că, într-o cauză penală având ca obiect o infracţiune de vătămare corporală din culpă, doar victima infracţiunii, care a suferit un prejudiciu, este îndreptăţită să obţină o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.

Dispoziţiile art. 1.371 alin. (1) din Codul civil se interpretează în sensul că autorul faptei va fi ţinut să răspundă numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o în cazul în care victima prejudiciului a contribuit şi ea cu vinovăţie la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu l-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 mai 2016.

 

VICEPREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

IONUŢ MIHAI MATEI

Magistrat-asistent,

Mihaela Lorena Mitroi

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.