MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 499/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 499         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 iulie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

93. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie (Revizuirea mecanismului de suspendare) COM(2016) 290 final

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

916. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţârilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie (Revizuirea mecanismului de suspendare) COM(2016) 290 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/491 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

I. Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se notează că prezenta propunere de revizuire a mecanismului de suspendare prevăzut la art. 1 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001 include următoarele elemente:

1. Definiţia circumstanţelor în care statele membre pot adresa o notificare Comisiei a fost modificată pentru a clarifica faptul că mecanismul de suspendare poate fi utilizat nu numai în „situaţii de urgenţă, ca soluţie de ultim resort”, ci şi, mai general, în cazul în care liberalizarea vizelor duce la o creştere semnificativă a migraţiei neregulamentare, a cererilor de azil nefondate sau a cererilor de readmisie respinse.

2. Perioada de referinţă pentru compararea acestei situaţii cu situaţia din anul precedent sau cu cea anterioară liberalizării vizelor este redusă de la şase la două luni.

3. Este suficient ca o creştere a migraţiei neregulamentare, a cererilor de azil nefondate sau a cererilor de readmisie respinse să fie „substanţială”, În timp ce în prezent creşterea trebuie să fie „bruscă şi substanţială”.

4. Motivele de eventuală suspendare care pot fi notificate ar trebui să includă cererile de readmisie respinse pentru resortisanţii unei alte ţări terţe care au tranzitat ţara terţă respectivă, în cazul în care un acord de readmisie încheiat între Uniune sau un stat membru şi ţara terţă în cauză prevede o astfel de obligaţie de readmisie.

5. Se elimină limitarea în timp (şapte ani) a posibilităţii de a compara situaţia actuală cu situaţia anterioară liberalizării vizelor.

6. Comisiei i se oferă posibilitatea de a declanşa mecanismul de suspendare din proprie iniţiativă în cazul în care deţine informaţii concrete şi fiabile cu privire la oricare dintre circumstanţele pe care statele membre le pot notifica sau cu privire la faptul că ţara terţă - într-un mod mai general - nu cooperează în materie de readmisie, în special în cazul în care un acord de readmisie la nivelul UE a fost încheiat cu ţara terţă respectivă. Această lipsă de cooperare poate, de exemplu, să constea în:

a) respingerea cererilor de readmisie sau nefurnizarea unui răspuns la acestea;

b) neeliberarea de documente de călătorie în scopul returnării în termenele specificate în acord sau neacceptarea documentelor de călătorie europene eliberate după expirarea termenelor menţionate în acord;

c) încetarea sau suspendarea acordului.

7. În cazul în care Comisia, după examinarea circumstanţelor notificate (sau cu privire la care aceasta a primit informaţii concrete şi fiabile), stabileşte că se impun acţiuni, termenul pentru adoptarea actului de punere în aplicare care suspendă temporar exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru ţara terţă în cauză se reduce de la trei luni la o lună.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 93.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

 

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

(4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.

Art. 3. - (1) în scopul stabilirii sistemului de raportare contabilă Sa 30 iunie 2016, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.

(2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2016.

Art. 5. - (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2015.

(2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

Art. 6. - Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora.

Art. 7. - Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 9 iulie 2015, cu excepţia art. 8 şi 9.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 iunie 2016.

Nr. 916.

 

ANEXĂ

 

SISTEMUL

de raportare contabili la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016

I. Prevederi comune

1. Entităţile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2016 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.

2. Prevederile pct. 1 se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

3- (D Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

(2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.

(3) Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

(4) Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii.

II. Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2016

4. (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

(2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

5. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor.

(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.

(3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2016 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(2) în cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2016 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta,

(3) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată.

8. (1) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.

(2) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2016, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

(3) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2016 şi 30 iunie 2016.

9. (1) Formularul „Contul de profit şi pierdere”/„Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv .Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2016.

(2) Datele care se raportează în formularul „Contul de profit şi pierdere7„Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.

(3) Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)” prezentat pe rândul 67 din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere” se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora. Prevederile referitoare la încadrarea în categoria microîntreprinderilor sunt avute în vedere şi la completarea rândului 07 „Impozite (ct. 691 + 698)” din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit şi pierdere”.

10. (1) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Contul de profit şi pierdere7„Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2015-30 iunie 2015, respectiv 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016.

(2) Entităţile înscriu la rândul 23 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere”/rândul 04 „Cheltuieli cu personalul” din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv Sa rândul 25 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30).

11. (1) în formularul „Date informative”, la rândurile 01,02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora,

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

(3) La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative” se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

12. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2016 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(2) Raportările contabile la 30 iunie 2016 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2016, cu respectarea prevederilor din ordin.

14. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2016, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

15. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2016 se completează în lei.

16. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2016, cele care în tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2016, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016.

III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016

17. Raportările contabile la 30 iunie 2016 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2016.

18. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2016

19. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective.

20. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. V din reglementările respective.

 

B. Nomenclator-forme de proprietate

 

Codul

Denumirea

10

PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăţi cu capital integral de stat

13

Institute naţionale de cercetare-dezvoltare

14

Companii şi societăţi naţionale1

15

Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin capitalul social

16

Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii autonome

20

PROPRIETATE MIXTĂ2 (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi peste 50%)

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin

22

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin

23

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton

24

Societăţi cu capital de stat şi privat străin

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)

25

Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin

26

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin

27

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton

28

Societăţi cu capital de stat şi privat străin

29

Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)

31

Societăţi în nume colectiv

32

Societăţi în comandită simplă

33

Societăţi în comandită pe acţiuni

34

Societăţi pe acţiuni

35

Societăţi cu răspundere limitată

36

Societăţi agricole

37

Societăţi cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative meşteşugăreşti

43

Cooperative şi asociaţii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)


1 La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat.

2 La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat.

 

CAPITOLUL II

Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2016 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1 [802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

 

A. Aspecte generale

21. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016 având în vedere categoria în care se încadrează, potrivit pct. 9 din reglementările respective coroborat cu art. 3 din prezentul ordin şi cu respectarea prevederilor prezentului capitol.

22. Pentru entităţile prevăzute de prezentul capitol, structura formularului1) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10) este următoarea:

 

 

 

Judeţul ................................................................................... |_|_|

Activitatea preponderentă

Entitatea ......................................................................................

(denumire clasă CAEN) ..................................................

Adresa: localitatea ........................................, sectorul ...........,

Cod clasă CAEN .................................................. |_|_|_|_|

str. ............................................................., nr. .........., bl. ..........,

Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată

sc. .........., ap. ..........

(denumire clasă CAEN) ..................................................

Telefon ........................................, fax ........................................

Cod clasă CAEN .................................................. |_|_|_|_|

Număr din registrul comerţului ................................................

Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate .......................................................... |_|_|

..................................................  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30.06.2016

 

Cod 10

 

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2016

30.06.2016

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

L IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)

01

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 * 291 - 2931 - 2935)

02

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)

03

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

 

 

B,

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 + 321 + 322 +/- 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 + 4091 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - din ct. 4428)

05

 

 

II. CREANŢE

(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

(ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)

06

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)

07

 

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

08

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)

10

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct, 471*)

11

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

12

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (d. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

13

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 -13-20-23-26)

14

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)

15

 

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE TNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166+ 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

16

 

 

H.

PROVIZIOANE (ct. 151)

17

 

 

 

VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28), din care:

18

 

 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd. 20 + 21):

19

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

20

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 23 + 24):

22

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)

23

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)

24

 

 

3, Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478), (rd. 26 + 27):

25

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

27

 

 

Fond comercial negativ (ct. 2075)

28

 

 

J.

CAPITAL şi REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34). din care:

29

 

 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

 

 

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

31

 

 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

 

 

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

33

 

 

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

 

 

IV. REZERVE (ct. 106)

37

 

 

Acţiuni proprii (ct. 109)

38

 

 

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

40

 

 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)

SOLD C

41

 

 

SOLD D

42

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD C

43

 

 

SOLD D

44

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

 

 

CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)

46

 

 

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

 

 

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)

49

 

 


* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

Rd. 06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele ..................................................

Numele şi prenumele ..................................................

Semnătura ..................................................

Calitatea ..................................................

 

Semnătura ..................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional ..................................................

 

Raportările contabile la 30 iunie 2016 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2016 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2016 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

 

B. Raportări contabile la data de 30 Iunie 2016 întocmite de microentităţi definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale Individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mal mare de 220.000 lei

23. Microentităţile, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.

24. Structura formularului^) „Contul prescurtat de profit şi pierdere” (cod 20), întocmit de microentităţi, este următoarea:

 

Contul prescurtat de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2016

 

Cod 20

 

- lei –

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

01.01.2015-30.06.2015

01.01.2016-30.06.2016

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 -709 + 741** + 766***)

01

 

 

2.

Alte venituri (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

02

 

 

3.

Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)

03

 

 

4.

Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)

04

 

 

5.

Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)

05

 

 

6.

Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)

06

 

 

7.

Impozite (ct. 691 + 698)

07

 

 

8.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

08

 

 

Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)

Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02)

09

 

 


* Cont de repartizat după natura elementelor respective.

** Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.

*** Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

**** Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

***** Rd. 06 - Se înscriu şi cheltuielile cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele ..................................................

Numele şi prenumele ..................................................

Semnătura ..................................................

Calitatea ..................................................

 

Semnătura ..................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional ..................................................

 

25. Structura formularului 1) „Date informative” (cod 30), întocmit de microentităţi, este următoarea:

 

Date informative la data de 30 iunie 2016

 

cod 30

 

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

 

 

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total

(col. 2 + 3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de Investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante-total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:

04

 

 

 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

 

 

 

- peste 30 de zile

06

 

 

 

- peste 90 de zile

07

 

 

 

- peste 1 an

08

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

 

 

 

- alte datorii sociale

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care:

19

 

 

 

- restante după 30 de zile

20

 

 

 

- restante după 90 de zile

21

 

 

 

- restante după 1 an

22

 

 

 

Dobânzi restante

23

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

30 iunie 2015

30 iunie 2016

 

A

B

1

2

 

Număr mediu de salariaţi

24

 

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

25

 

 

 

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

 

A

B

1

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 

 

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 

 

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

 

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

 

 

- impozitul datorat Sa bugetul de stat

43

 

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

 

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

 

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

 

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

 

 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

50

 

 

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

51

 

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1*

52

 

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

 

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

 

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

 

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

 

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

59

 

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

60

 

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

 

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

62

 

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

63

 

 

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

64

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)

Nr. rd.

30 iunie 2015

30 iunie 2016

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:

65

 

 

- după surse de finanţare (rd. 67 + 68), din care:

66

 

 

- din fonduri publice

67

 

 

- din fonduri private

68

 

 

- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din care:

69

 

 

- cheltuieli curente

70

 

 

- cheltuieli de capital

71

 

 

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr. rd.

30 iunie 2015

30 iunie 2016

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

 

 

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

30 iunie 2015

30 iunie 2016

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

73

 

 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

 

 

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:

75

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:

76

 

 

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

77

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

78

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

79

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

80

 

 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi

81

 

 

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

82

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

83

 

 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:

84

 

 

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

85

 

 

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

 

 

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 +411 + 413 + 418), din care:

87

 

 

- creanţe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

 

 

Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411+ din ct. 413)

89

 

 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:

91

 

 

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

92

 

 

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

93

 

 

- subvenţii de încasat (ct. 445)

94

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

95

 

 

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului -(ct. 4482)

96

 

 

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

97

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct, 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

 

 

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+4662), (rd. 100 la 102), din care:

99

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

100

 

 

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)

101

 

 

- sumele preluate din contul 542 .Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

102

 

 

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

103

 

 

- de la nerezidenţi

104

 

 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)

105

 

 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 1071a 113), din care:

106

 

 

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

107

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

108

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

109

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

110

 

 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

 

 

- acţiuni emise de nerezidenţi

112

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

113

 

 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

 

 

Casa în lei şi în valută (rd. 116 + 117), din care:

115

 

 

- în lei (ct. 5311)

116

 

 

- în valută (ct. 5314)

117

 

 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 119 + 121), din care:

118

 

 

- în lei (ct. 5121), din care:

119

 

 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

 

 

- în valută (ct. 5124), din care:

121

 

 

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

 

 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 124 + 125), din care:

123

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

 

 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

125

 

 

Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178), din care:

126

 

 

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129), din care:

127

 

 

- în lei

128

 

 

- în valută

129

 

 

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132), din care:

130

 

 

 

- în lei

131

 

 

- în valută

132

 

 

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134 + 135), din care:

133

 

 

- în lei

134

 

 

- în valută

135

 

 

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137 + 138), din care:

136

 

 

- în lei

137

 

 

- în valută

138

 

 

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 140 + 141), din care:

139

 

 

- în lei

140

 

 

- în valută

141

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 143 + 144), din care:

142

 

 

- în lei

143

 

 

- în valută

144

 

 

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627),(rd. 146 + 147), din care:

145

 

 

- în lei

146

 

 

- în valută

147

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care:

148

 

 

- în lei

149

 

 

- în valută

150

 

 

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 152 + 153), din care:

151

 

 

- în lei

152

 

 

- în valută

153

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 155 + 156), din care:

154

 

 

- în lei

155

 

 

- în valută

156

 

 

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

157

 

 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 159 + 160), din care:

158

 

 

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

159

 

 

- în valută

160

 

 

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167). din care:

161

 

 

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161a

 

 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct, 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162

 

 

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

163

 

 

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164

 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 166 la 169), din care:

165

 

 

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

166

 

 

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)

167

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

168

 

 

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

169

 

 

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

170

 

 

Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)

171

 

 

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509+4661), (rd. 173 la 177), din care:

172

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 +457 + 4581)

173

 

 

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2) (din ct 462 + din ct 472 + din ct 473 + 4661)

174

 

 

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

175

 

 

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

176

 

 

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

177

 

 

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

 

 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)

179

 

 

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

 

 

- acţiuni cotate 3)

181

 

 

- acţiuni necotate4)

182

 

 

- părţi sociale

183

 

 

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

184

 

 

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

185

 

 

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30 iunie 2015

30 iunie 2016

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

 

 

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

30 iunie 2015

30 iunie 2016

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

187

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

188

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

189

 

 

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

30 iunie 2015

30 iunie 2016

 

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

190

 

 

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

30 Iunie 2015

30 Iunie 2016

Suma

(Col. 1)

%6)

(Col. 2)

Suma

(Col. 3)

%6)

(Col. 4)

Capital social vărsat (ct. 1012) 6)

(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202), din care:

191

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (rd. 193 + 194), din care:

192

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

193

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

194

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

195

 

 

 

 

- cu capital integral de stat;

196

 

 

 

 

- cu capital majoritar de stat;

197

 

 

 

 

- cu capital minoritar de stat:

198

 

 

 

 

- deţinut de regii autonome

199

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital privat

200

 

 

 

 

- deţinut de persoane fizice

201

 

 

 

 

- deţinut de alte entităţi

202

 

 

 

 

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2015

30 iunie 2016

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

203

 

 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

204

 

 

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

205

 

 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

206

 

 

XIV. Venituri obţinute din activităţi agricole *******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2015

30 iunie 2016

Venituri obţinute din activităţi agricole

207

 

 

XV. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2015

30 iunie 2016

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 209 + 210-211 +212 + 213)

208

 

 

Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

209

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

210

 

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

211

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766))

212

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

213

 

 

2.

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712)

Sold C

214

 

 

Sold D

215

 

 

3.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

216

 

 

4.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

217

 

 

5.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

218

 

 

6.

Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

219

 

 

7.

Alte venituri din exploatare (ct 751+758 + 7815)

220

 

 

- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)

221

 

 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

222

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 208 + 214 - 215 + 216 + 217 + 218 + 219 + 220)

223

 

 

8.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)

224

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

225

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

226

 

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct 607)

227

 

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

228

 

 

9.

Cheltuieli cu personalul (rd. 230 + 231), din care:

229

 

 

a) Salarii şi indemnizaţii^ (ct 641 + 642 + 643 + 644)

230

 

 

b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

231

 

 

10.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 233 - 234)

232

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

233

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

234

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 236 - 237)

235

 

 

b 1) Cheltuieli (ct 654 + 6814)

236

 

 

b 2) Venituri (ct 754 + 7814)

237

 

 

11.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 239 la 245)

238

 

 

11.1, Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

239

 

 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 658691)

240

 

 

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

241

 

 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

242

 

 

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

243

 

 

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)

244

 

 

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)7)

245

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 247 - 248)

246

 

 

- Cheltuieli (ct. 6812)

247

 

 

 

 

- Venituri (ct. 7812)

248

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 224 la 227 - 228 + 229 + 232 + 235 + 238 + 246)

249

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

250

 

 

 

- Profit (rd. 223-249)

- Pierdere (rd. 249 - 223)

251

 

 

12.

Venituri din interese de participare (ct. 7611 +7612 + 7613)

252

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

253

 

 

13.

Venituri din dobânzi (ct. 766)n

254

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

255

 

 

14.

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

256

 

 

15.

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

257

 

 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

258

 

 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 252 + 254 + 256 + 257)

259

 

 

16.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 261 - 262)

260

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

261

 

 

- Venituri (ct. 786)

262

 

 

17.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) n

263

 

 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

264

 

 

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

265

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 260 + 263 + 265)

266

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

267

 

 

 

- Profit (rd. 259 - 266)

- Pierdere (rd. 266 - 259)

268

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 223 + 259)

269

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 249 + 266)

270

 

 

18.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

271

 

 

 

- Profit (rd. 269 - 270)

- Pierdere (rd. 270 - 269)

272

 

 

19.

Impozitul pe profit (ct. 691)

273

 

 

20.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

274

 

 

21.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

275

 

 

- Profit (rd. 271 - 272 - 273 - 274)

- Pierdere (rd. 272 + 273 + 274 - 271);

276

 

 


*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.258 lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 pct.26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, „(1)... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FFADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ....”

 

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

6) La secţiunea „XII Capital social vărsat”, la rd. 192 - 202, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 230 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

9) În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele ..................................................

Numele şi prenumele ..................................................

Semnătura ..................................................

Calitatea ..................................................

 

Semnătura ..................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional ..................................................

 

C. Raportări contabile la data de 30 Iunie 2016 întocmite de entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de Interes public definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

26. Entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (3), respectiv pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi entităţile de interes public definite de aceleaşi reglementări, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.

27. Structura formularului i) „Contul de profit şi pierdere” (cod 20) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public este următoarea:

 

Contul de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2016

 

Cod 20

 

- lei –

Denumirea Indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

01.01.2015-30.06.2015

01.01.2016-30.06.2016

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

01

 

 

Producţia vândută (ct. 70l + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

 

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)

05

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

06

 

 

2

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 +712)

Sold C

07

 

 

Sold D

08

 

 

3.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722 )

09

 

 

4.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

 

 

5.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

11

 

 

6

Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

 

 

7.

Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)

13

 

 

 

- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)

14

 

 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

15

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 * 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

 

 

8.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)

17

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

18

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

19

 

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

20

 

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

 

 

9.

Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:

22

 

 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

23

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

24

 

 

10.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26-27)

25

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

26

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

27

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

29

 

 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

30

 

 

11.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

 

31

 

 

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

32

 

 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)

33

 

 

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

34

 

 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

 

 

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

36

 

 

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)

37

 

 

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)

38

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

 

 

- Cheltuieli (ct. 6812)

40

 

 

- Venituri (ct. 7812)

41

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 

 

 

 

- Profit (rd. 16-42)

43

- Pierdere (rd. 42-16)

44

 

 

12.

Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)

45

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

46

 

 

13.

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

48

 

 

14.

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

 

 

15.

Alte venituri financiare (ct, 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

50

 

 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)

52

 

 

16.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

54

 

 

- Venituri (ct. 786)

55

 

 

17.

Cheltuieli privind dobânzile (ct, 666*)

56

 

 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

57

 

 

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

58

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd, 53 + 56 + 58)

59

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

60

 

 

 

- Profit (rd. 52 - 59)

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

 

 

18.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

64

 

 

 

- Profit (rd.62 - 63)

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

 

 

19.

Impozitul pe profit (ct. 691)

66

 

 

20.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

67

 

 

21.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

 

 

 

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

68

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

 

 


* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale” se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele ..................................................

Numele şi prenumele ..................................................

Semnătura ..................................................

Calitatea ..................................................

 

Semnătura ..................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional ..................................................

 

28. Structura formularului 1) „Date informative” (cod 30) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public este următoarea:

 

Date informative la data de 30 iunie 2016

 

cod 30

 

 

- lei –

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

 

 

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total (col. 2+3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:

04

 

 

 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

 

 

 

- peste 30 de zile

06

 

 

 

- peste 90 de zile

07

 

 

 

- peste 1 an

08

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

 

 

 

- alte datorii sociale

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care:

19

 

 

 

- restante după 30 de zile

20

 

 

 

- restante după 90 de zile

21

 

 

 

- restante după 1 an

22

 

 

 

Dobânzi restante

23

 

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

30 iunie 2015

30 iunie 2016

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

24

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

25

 

 

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*1 nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*1 nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

50

 

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

51

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

52

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

59

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

60

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

62

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

63

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

64

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)

Nr. Rd.

30 iunie 2015

30 iunie 2016

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:

65

 

 

- după surse de finanţare (rd. 67 + 68), din care:

66

 

 

- din fonduri publice

67

 

 

- din fonduri private

68

 

 

- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din care:

69

 

 

- cheltuieli curente

70

 

 

- cheltuieli de capital

71

 

 

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr. rd.

30 iunie 2015

30 iunie 2016

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

 

 

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

30 iunie 2015

30 iunie 2016

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (d. 4094)

73

 

 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

 

 

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:

75

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:

76

 

 

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

77

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

78

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

79

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

80

 

 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi

81

 

 

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

82

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

83

 

 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:

84

 

 

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

(din ct. 267)

85

 

 

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

 

 

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

87

 

 

- creanţe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct, 4091 + din ct. 4092 + din ct, 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

 

 

Creanţe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411+ din ct. 413)

89

 

 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului ( din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:

91

 

 

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct. 431 + 437 + 4382)

92

 

 

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (Ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

93

 

 

- subvenţii de încasat (ct. 445)

94

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (Ct. 447)

95

 

 

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

96

 

 

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

97

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

 

 

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd. 100 la 102), din care:

99

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

100

 

 

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)

101

 

 

- sumele preluate din contul 542 .Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

102

 

 

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

103

 

 

- de la nerezidenţi

104

 

 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****1

105

 

 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 107 la 113), din care:

106

 

 

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

107

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

108

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

109

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

110

 

 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

 

 

- acţiuni emise de nerezidenţi

112

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

113

 

 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

 

 

Casa în lei şi în valută (rd. 116 + 117), din care:

115

 

 

- în lei (ct. 5311)

116

 

 

- în valută (ct. 5314)

117

 

 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 119 + 121), din care:

118

 

 

- în lei (ct. 5121), din care:

119

 

 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

 

 

- în valută (ct. 5124), din care:

121

 

 

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

 

 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 124 + 125), din care:

123

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

 

 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

125

 

 

Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170+ 171 + 172 + 178), din care:

126

 

 

împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129), din care:

127

 

 

- în lei

128

 

 

- în valută

129

 

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132), din care:

130

 

 

- în lei

131

 

 

- în valută

132

 

 

Credite bancare interne pe termen scurt

(ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+ 135), din care:

133

 

 

- în lei

134

 

 

- în valută

135

 

 

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137 + 138), din care:

136

 

 

- în lei

137

 

 

- în valută

138

 

 

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 140 + 141), din care:

139

 

 

- în lei

140

 

 

- în valută

141

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din d. 5198), (rd. 143 + 144), din care:

142

 

 

- în lei

143

 

 

- în valută

144

 

 

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146 + 147), din care:

145

 

 

- în lei

146

 

 

- în valută

147

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care:

148

 

 

- în lei

149

 

 

- în valută

150

 

 

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 152 + 153), din care:

151

 

 

- în lei

152

 

 

- în valută

153

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 155 + 156), din care:

154

 

 

- în lei

155

 

 

- în valută

156

 

 

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (Ct 1626 +din ct. 1682)

157

 

 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 159 + 160), din care:

158

 

 

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

159

 

 

- în valută

160

 

 

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:

161

 

 

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161a

 

 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162

 

 

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct, 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

163

 

 

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164

 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 166 la 169), din care:

165

 

 

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 +437 + 4381)

166

 

 

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)

167

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

168

 

 

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

169

 

 

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

170

 

 

Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)

171

 

 

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 +472 + 473 + 478 + 509), (rd. 173 la 177), din care:

172

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

173

 

 

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)^1 (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din ct. 473)

174

 

 

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

175