MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 506/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 506         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 6 iulie 2016

 

SUMAR

 

HOTARARI ALE SENATULUI

 

92. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce priveşte utilizarea sistemului de intrare/ieşire COM (2016) 196 final

 

94. - Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) COM (2016) 273 final

 

95. - Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete COM (2016) 285 final

 

97. - Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea geoblocării şi a altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE COM (2016) 289 final

 

101. - Hotărâre privind Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene şi coordonarea în cadrul Sistemului Statistic European COM (2016) 114 final

 

106. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi la libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru  2008/977/JAI a Consiliului COM (2016) 213 final

 

107. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulament general privind protecţia datelor) şi de abrogare a Directivei 95/46/CE COM (2016) 214 final

 

108. - Hotărâre privind Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul pentru 2016 - Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgentă pe teritoriul Uniunii COM (2016) 152 final

 

109. - Hotărâre privind Propunerea de Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind formulele pentru copiii de vârstă mică COM (2016) 169 final

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

403/942/1.056. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Sere şi Pepiniere C.F.R.” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

887. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind încetarea valabilităţii titlului de parc industrial acordat Societăţii „Braşov Logistic Park” - S.A.

 

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce priveşte utilizarea sistemului de intrare/ieşire COM (2016) 196 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi al Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/489 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

I. Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se notează următoarele:

1. Prezenta propunere introduce în Codul frontierelor Schengen:

a) modificările tehnice care rezultă din noua propunere de regulament de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES), în special înregistrarea în EES a cazurilor în care intrarea unor resortisanţi ai ţărilor terţe este refuzată;

b) noi elemente referitoare la procedurile alternative pentru EES;

c) interoperabilitatea dintre EES şi Sistemul de informaţii privind vizele (VIS).

2. Ca urmare a eliminării obligaţiei ştampilării aduse de EES, prin instituirea acestui sistem se oferă posibilitatea de a introduce o automatizare a operaţiunilor de control la frontieră pentru resortisanţii ţârilor terţe admişi pentru o şedere de scurtă durată. Condiţiile de utilizare a sistemelor de control automatizat la frontieră diferă însă în funcţie de categoria de călători (cetăţeni ai UE/SEE/CH, resortisanţi ai ţărilor terţe care deţin un permis de şedere de membru al familiei unui cetăţean UE/SEE/CH, resortisanţi ai ţărilor terţe care deţin un permis de şedere ori o viză de lungă şedere sau resortisanţi ai ţărilor terţe admişi pentru şederi de scurtă durată) şi fiecare procedură trebuie reglementată separat.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 92.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) COM (2016) 273 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi al Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXÎI/485 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată:

I. Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se notează:

Această abordare este avantajoasă pentru operatorii care deţin nave mici, iar România (deţinătoare doar de nave mici) este favorizată astfel prin creşterea numărului de operatori care vor putea exploata resursele disponibile, cel puţin la Marea Neagră, în condiţiile gestionării mult mai eficiente a acestor noi valori.

III. Se apreciază:

Propunerea Comisiei privind noua definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (în special, noua formulă de calcul al puterii motoarelor) constituie o abordare mult mai echilibrată şi coerentă a politicilor sectoriale şi speră că va aduce efecte benefice unei exploatări mai durabile a resurselor piscicole maritime, dar şi la o nouă abordare a modului de determinare şi redefinire a capacităţilor de pescuit ale statelor membre.

IV. Se consideră necesare şi importante: în contextul modificărilor efective ce vor surveni practic în componenţa capacităţilor de pescuit ale fiecărui stat membru, odată cu punerea în practică a prezentelor prevederi, România solicită ferm Comisiei Europene o rediscutare a capacităţilor şi a cotelor de pescuit alocate Românie şi aducerea capacităţii de pescuit şi a cotelor de pescuit ale României, cel puţin, la nivelul Bulgariei.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 fit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 94.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete COM (2016) 285 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin, (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi al Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/470 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată:

I. Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se notează:

Se apreciază efectele benefice obţinute în urma implementării acestei propuneri de regulament, ce constau în:

a) eficientizarea funcţionării pieţelor printr-o supraveghere reglementară a pieţelor de colete, mai eficientă şi mai coerentă şi prin stimularea concurenţei;

b) creşterea transparenţei tarifelor, cu scopul de a reduce diferenţele tarifare nejustificate şi de a reduce tarifele plătite de persoanele fizice şi de întreprinderile mici, în special în zonele îndepărtate;

III. Se atrage atenţia asupra faptului că:

a) Deşi proiectul are ca obiect serviciile de livrare transfrontalieră a coletelor, considerăm că nu doar aceste servicii trebuie definite, ci însăşi trimiterea poştală care face obiectul acestor servicii, respectiv coletul poştal. În prezent, această definiţie lipseşte din cuprinsul Directivei 97/67/CE, acest act normativ definind doar trimiterea poştală şi trimiterea de corespondenţă. Mai mult, definiţia trimiterii poştale din Directiva 97/67/CE creează o distincţie între trimiterile poştale constând în cărţi, cataloage, ziare, periodice, pe de o parte, şi coletele poştale, pe de altă parte. Prin urmare, aplicarea proiectului de regulament ar fi îngreunată de aceste neclarităţi;

b) Deşi proiectul are în vedere, în cuprinsul considerentelor şi al textului normativ, doar coletele poştale (parcei), în cuprinsul anexei la proiectul de regulament se menţionează trimiteri poştale pentru care se solicită notificarea tarifelor către autorităţile naţionale de reglementare şi scrisorile standard (standard letter) şi scrisorile recomandate (registered letter). Insă, propunerea de regulament nu defineşte „scrisoarea”, la fel cum nici Directiva 97/67/CE nu o face. Din această perspectivă considerăm că textul nu are suficientă claritate care să excludă dificultăţile de înţelegere de către destinatarii obligaţiilor instituite prin proiectul de regulament. În acest sens considerăm că, în acord cu intenţia de reglementare, este indicată utilizarea noţiunii de pachete mici (small packets), aşa cum acest concept este precizat în actele Uniunii Poştale Universale. Unele imprecizii ale sferei terminologice utilizate pot avea implicaţii şi asupra reglementării tarifelor terminale propusă prin proiectul de regulament, existând riscul extinderii nejustificate a acestei obligaţii la servicii care nu fac obiectul propunerii de regulament;

c) Cu toate că, potrivit documentului de fundamentare al propunerii de regulament, serviciile prevăzute în anexa la regulament includ doar servicii poştale non-express, în anexa propriu-zisă sunt incluse şi trimiterile care au opţiunea track and trace. În cazul României, furnizorul de serviciu universal oferă serviciul track and trace şi aferent trimiterilor express, precum şi altor servicii neincluse în sfera serviciului universal. În consecinţă, având în vedere şi că, potrivit art. 5 din propunerea de act normativ, autoritatea de reglementare trebuie să evalueze accesibilitatea tarifelor practicate, considerăm că lista de servicii propusă în anexă excedează sferei serviciului universal, pentru serviciile neincluse în această sferă nemaifiind relevantă calitatea de furnizor de serviciu universal;

d) Conform art. 3 pct. 6 din proiectul de regulament nu vor fi obligaţi să raporteze informaţiile stabilite prin regulament furnizorii de servicii poştale care au mai puţin de 50 de angajaţi şi nu sunt în mai mult de un stat membru. În legătură CU stabilirea acestui prag, doar prin referire la numărul de angajaţi, considerăm că forma normativă propusă nu acoperă ipoteza în care furnizorii de servicii poştale recurg la alte forme juridice de contractare a forţei de muncă, altele decât încheierea unui contract de muncă, de exemplu prin încheierea unor contracte de prestări servicii. În acest sens, norma propusă ar trebui clarificată;

e) Potrivit dispoziţiilor art. 5 pct. 1 din propunerea de regulament, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să analizeze accesibilitatea  tarifelor la serviciile de livrare transfrontalieră a coletelor în termen de maximum 3 luni de la data primirii informaţiilor stabilite la art. 4 pct. 1, termenul-limită pentru transmiterea acestor informaţii fiind 31 ianuarie a fiecărui an. În aceste condiţii, termenul-limită stabilit pentru autorităţile de reglementare, în vederea realizării analizei de accesibilitate, este 30 aprilie a fiecărui an. Cu toate acestea, conform ari 5 pct. 4 din propunerea de regulament, autorităţile de reglementare trebuie să transmită rezultate analizei de accesibilitate instituţiilor prevăzute de această normă, până cel târziu la data de 31 martie a fiecărui an. Considerăm că stabilirea acestor date-limită trebuie revăzută pentru eliminarea oricăror inadvertenţe;

f) Prezenta reglementare impune operatorilor poştali naţionali comunicarea anuală către autoritatea de reglementare a unei cantităţi vaste de date comerciale confidenţiale (în special ratele terminale). În baza acestor informaţii, autoritatea de reglementare trebuie să efectueze anual o evaluare a caracterului accesibil al tarifelor, în funcţie de anumite criterii - inclusiv ratele terminale. Tarifele, ratele terminale şi evaluările trebuie apoi transmise Comisiei, celorlalte NRA şi autorităţilor naţionale de concurenţă. Cu privire la acest subiect ne exprimăm dubiile cu privire la oportunitatea/necesitatea transmiterii acestor date şi către autorităţile naţionale de concurenţă, având în vedere atribuţiile în domeniu ale acestora, impunându-se astfel necesitatea definirii unui set minim de informaţii obligatoriu a fi transmise şi a garantării asigurării caracterului confidenţial şi revizuirea prevederilor privind obligativitatea comunicării ratelor terminale;

g) Reglementarea obligă furnizorii de serviciu universal să acorde operatorilor privaţi acces total la propriile reţele de distribuire, cu foarte puţine condiţii impuse acestora din urmă. Astfel, Reglementarea prevede că, „Atunci când furnizorii de serviciu universal încheie contracte multilaterale [...], trebuie să îndeplinească toate cerinţele rezonabile referitoare la toate elementele de reţea şi facilităţi asociate, precum şi la sistemele informaţionale şi serviciile relevante, necesare pentru furnizarea...” Aceste două ultime măsuri [prevăzute la lit. f) şi g)] sunt considerate şi de către POSTEUROP disproporţionate faţă de obiectivul general al Comisiei, conducând către reglementarea preţurilor şi nereuşind să reflecte condiţiile de piaţă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 95.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea geoblocării şi a altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE COM (2016) 289 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi al Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/472 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată:

I. Prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 97.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene şi coordonarea în cadrul Sistemului Statistic European COM (2016) 114 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi al Protocolului nr. 1 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/439 din 8 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul notează următoarele:

I.

1. Codul de practici al statisticilor europene a fost adoptat de Comitetul de Program Statistic la 24 februarie 2005 şi se bazează pe 15 principii care acoperă cadrul instituţional, procesele de producţie statistică şi rezultatele statistice.

2. În 2005 a fost lansată o autoevaluare bazată pe principiile menţionate în cod. În perioada 2006-2008, aceasta a fost urmată de evaluări inter pares (peer-review) efectuate în statele membre, ţările Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) şi Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

3. Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 2008 a concluzionat că respectarea pe deplin a codului rămâne o provocare practic pentru toate institutele naţionale de statistică şi pentru Eurostat, în pofida faptului că există niveluri în general înalte de respectare care sunt însoţite de progrese dinamice în privinţa îmbunătăţirilor.

4. Noua sesiune de evaluări inter pares a fost lansată în cele 28 de state membre, cele patru ţări ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) şi Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) la sfârşitul anului 2013, pentru următorii cinci ani. Obiectivul principal al evaluărilor a fost de a îmbunătăţi eficienţa şi credibilitatea Sistemului Statistic European (SSE), a spori capacitatea de elaborare a statisticilor europene, a asigura părţile interesate atât cu privire la calitatea statisticilor europene, cât şi la credibilitatea SSE.

II. Apreciază ca relevante următoarele aspecte:

1. guvernanţa şi aspectele juridice, secţiune ce se axează pe independenţa autorităţilor statistice;

2. adecvarea resurselor şi raportul cost-eficacitate, ceea ce reprezintă o problemă majoră în întreg Sistemul Statistic European şi un risc important pentru viitorul SSE, fiind deja evidenţiată ca atare în raportul Comisiei din 2008. În pofida lipsei constante a resurselor, Sistemul Statistic European a reuşit, prin reforme şi măsuri de eficienţă, să facă faţă nevoilor crescânde de mai multe date statistice;

3. calitate şi metodologie, însemnând că statisticile europene trebuie să se bazeze pe metodologie solidă, de înaltă calitate şi pe proceduri statistice adecvate;

4. reducerea sarcinii şi datele administrative, în sensul că problemele identificate de evaluatorii inter pares se referă, în special, la obstacolele existente în calea accesului la date administrative şi a utilizării acestora, precum şi la garantarea faptului că INS-urile sunt informate şi implicate într-un stadiu timpuriu, când sursele de date administrative urmează să fie înfiinţate, modificate sau întrerupte. Evaluatorii inter pares recomandă o serie de alte măsuri care includ schimbul dedate, identificarea potenţialului statistic al noilor surse de date, în special al volumelor mari de date, precum şi măsurarea, monitorizarea şi raportarea periodică cu privire la sarcina de răspuns;

5. imparţialitate şi difuzare, în sensul că sistemele statistice naţionale trebuie să depună mai multe eforturi pentru a garanta că difuzarea statisticilor este imparţială. Cea mai presantă problemă este să se garanteze că toate statisticile oficiale şi europene sunt difuzate prin intermediul unui singur portal web sau prin crearea de linkuri pe site-ul web al INS. Ca răspuns la recomandări, INS-urile şi Eurostat au elaborat planuri de acţiune în vederea ameliorării care stabilesc măsuri concrete de îmbunătăţire a performanţei acestora. Punerea în aplicare va face obiectul unei monitorizări anuale atente începând din primăvara anului 2016 şi ar trebui finalizată până la sfârşitul lui 2019.

III. Consideră importante:

1. problemele identificate de evaluatori şi recomandările acestora în ceea ce priveşte aspecte precum: guvernanţa statisticii, adecvarea resurselor, calitatea în statistică, accesul la surse administrative, imparţialitate şi diseminarea datelor;

2. concluziile desprinse în urma evaluării şi se consideră importantă respectarea etapelor propuse.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 101.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi la libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului COM (2016) 213 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi al Protocolului nr. 1 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/490 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată că:

1. Acordul clarifică domeniul de aplicare material al directivei, precizând că scopul prevenirii, investigării, identificării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor include „şi protecţia împotriva ameninţărilor la adresa securităţii publice şi prevenirea acestora”. Acordul include, de asemenea, anumite entităţi private în noţiunea de „autorităţi competente”, dar această posibilitate este limitată strict la entităţile care au fost însărcinate, prin legislaţia naţională, să îndeplinească atribuţii de autoritate publică sau competenţe publice în sensul directivei.

2. Acordul prevede, de asemenea, criterii şi condiţii minime armonizate privind posibilele limitări ale normelor generale. Acestea vizează, în special, drepturile persoanelor fizice de a fi informate atunci când autorităţile poliţieneşti şi judiciare utilizează sau accesează datele lor. Astfel de limitări sunt necesare pentru eficacitatea prevenirii, investigării, identificării sau urmăririi penale a infracţiunilor. Sunt instituite, de asemenea, norme specifice care să ia în considerare particularităţile activităţilor în materie de aplicare a legii, inclusiv o distincţie între diferitele categorii de persoane vizate (cum ar fi martorii şi suspecţii) ale căror drepturi pot varia.

3. Acordul consolidează abordarea bazată pe riscuri prin noua obligaţie care revine operatorului de a efectua, în anumite circumstanţe, o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor, menţinând de asemenea obligaţiile legate de protecţia datelor începând cu momentul conceperii şi protecţia implicită a datelor şi cele privind desemnarea unui responsabil cu protecţia datelor,

4. Acordul stabileşte normele privind transferurile internaţionale către autorităţile competente ale unor ţări terţe.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2016, Pi conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 106.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulament general privind protecţia datelor) şi de abrogare a Directivei 95/46/CE COM (2016) 214 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi al Protocolului nr. 1 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/488 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată că Regulamentul la care face referire prezenta comunicare sprijină piaţa unică digitală în vederea valorificării potenţialului acesteia prin:

1. principiul „un continent, o legislaţie”: o legislaţie unică paneuropeană pentru protecţia datelor, care să înlocuiască actualul mozaic format din 28 de legislaţii naţionale;

2. un ghişeu unic pentru întreprinderi: societăţile vor trebui să comunice numai cu o singură autoritate de supraveghere, nu cu 28 de astfel de autorităţi, desfăşurarea de activităţi comerciale în UE devenind mai simplă şi mai puţin costisitoare pentru acestea;

3. condiţii echitabile - în prezent, societăţile europene trebuie să respecte standarde mai stricte decât societăţile cu sediul în afara UE, dar care desfăşoară activităţi şi pe piaţa noastră unică. Odată cu reforma, societăţile care îşi au sediul în afara Europei vor trebui să aplice aceleaşi norme atunci când acestea oferă bunuri sau servicii pe piaţa UE;

4. neutralitate tehnologică: regulamentul permite continuarea eforturilor de inovare în temeiul noilor norme.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 107.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul pentru 2016 - Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgenţă pe teritoriul Uniunii COM (2016) 152 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi al Protocolului nr. 1 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXSI/483 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul notează că scopul proiectului de buget rectificativ nr. 1 pentru exerciţiul financiar 2016 are două componente:

1. crearea structurii bugetare pentru ca un nou instrument propus de Comisie să furnizeze ajutor de urgenţă pe teritoriul Uniunii şi punerea la dispoziţie a sumei de 100 de milioane euro, reprezentând credite de angajament pentru nevoile imediate de finanţare. Comisia propune să acopere creditele pentru noul instrument solicitate în prezentul proiect de buget rectificativ printr-o ajustare a finanţării disponibile în prezent pentru Fondul pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI). Suma propusă spre a fi transferată din FAMI ia în considerare nevoile imediate de finanţare ale noului instrument, precum şi stadiul actual al punerii în aplicare şi necesităţile previzibile ale FAMI în lunile următoare;

2. creşterea efectivelor de personal ale Centrului european de combatere a terorismului din cadrul Europol, pentru a permite agenţiei să îndeplinească un rol central în lupta împotriva terorismului în UE, în special având în vedere atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015. Fondurile aferente remunerării noilor membri ai personalului (25 de posturi suplimentare în schema de personal, 5 agenţi contractuali şi 5 experţi naţionali detaşaţi) se ridică la 2,0 milioane euro şi sunt propuse a fi redistribuite de la acţiunile Uniunii din cadrul componentei „Poliţie” a Fondului pentru securitate internă (FSI).

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 108.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind formulele pentru copiii de vârstă mică COM (2016) 169 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României;, republicată, şi al Protocolului nr. 1 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/484 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că prezentul raport îndeplineşte obligaţia Comisiei prevăzută de art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale şi înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutăţii („Regulamentul privind alimentele unor grupuri specifice” sau „Regulamentul AGS*).

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 109.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE şi PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 403 din 19 mai 2016

Nr. 1.056 din 6 iunie 2016

Nr. 942 din 24 iunie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Sere şi Pepiniere C.F.R.” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participate majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Sere şi Pepiniere C.F.R.” - SA, filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială „Sere şi Pepiniere C.F.R.” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

p. Ministrul finanţelor publice,

Alexandru Răzvan Cuc,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială „Sere şi Pepiniere C.F.R.U - S.A.

Bucureşti, Str. Gării de Nord nr. 1-3

Cod unic de înregistrare R016684606

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat an precedent 2015

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9-7/5

10-8/7

0

1

2

3

4

5

6-5/4

7

8

9

10

1.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4.585,89

5.501,50

119,97

5.700,00

5.900,00

103,61

103,51

 

1

 

zs

2

4.583,23

5.499,80

119,98

5697,5

5895

103,61

103,47

 

 

.)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legalo în vigoare

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Venituri financiara

5

2,68

2,50

93,98

2,5

5

100,00

200,00

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

 

0

0

 

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.239,41

5.501,50

129,77

5.700,00

5.900,00

103,61

103,51

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.239,41

5.501,50

129,77

5.700,00

5 900,00

103,61

103,51

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

708,16

1.145,19

161,71

1100

1150

96,05

104,55

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

41,88

60,00

143,27

70

80

116,67

114,29

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.295,42

4.008,93

121,65

4.145,00

4.350,00

103.39

104,95

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

2.423,80

2.992,32

123,46

3100

3250

103.60

104,84

C1

ch. cu salariile

13

2.300,75

2.637,32

114,63

2820

2900

106,93

102.84

C2

bonusuri

14

123,05

355,00

288,50

400

425

112,68

106,25

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

255,83

306,61

119,85

320

350

104.37

109,38

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

615,79

710,00

115,30

725

750

102,11

103,45

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

193,95

287,38

148,17

385

320

133.97

83,12

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

346,48

0,00

0.00

0,00

0.00

 

 

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

346,48

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Rezerve legale

25

17,32

 

 

 

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

329,16

 

 

 

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

cheltuieli gu reclama şi publicitate

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alte cheltuieli

42

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

164,42

165,00

100,35

175

180

106,06

102,86

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alocaţii bugetara aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

56,38

165,00

282,66

175

180

106,06

102,86

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la Unele anului

48

125

125

100,00

125

125

100,00

100,00

2

 

Nr. mediu da salariaţi total

49

123

123

100,00

123

123

100,00

100,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1.584,11

1.851,12

116,86

1.910,57

1.964,77

103,21

102,84

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.558,77

1.786,80

114,63

2.100,27

2.201,90

117,54

104,84

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd,49)

52

37,26

44,71

119,98

46,32

47,93

103,61

103,47

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

924,45

1.000.00

108,17

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

8

 

Plăţi restante

55

0,00

0.00

 

0,00

0,00

 

 

9

 

Creanţe restante

56

163,61

530,00

354,50

580,00

580,00

100,00

100.00

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind încetarea valabilităţii titlului de parc industrial acordat Societăţii „Braşov Logistic Park” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 9 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în considerarea Adresei Societăţii „Braşov Logistic Park” - S.A., înregistrată cu nr. MDRAP - 54.264 din 8 iunie 2016,

ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (3) lit. c) şi ale art. 21 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se constată încetarea, de plin drept, a valabilităţii titlului de parc industrial acordat Societăţii „Braşov Logistic Park” - S.A. potrivit Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 566/2005 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale „Braşov Logistic Park” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 aprilie 2005, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 17 iunie 2016.

Nr. 887.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

LISTA

asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Judeţul

Denumirea asociaţiei/fundaţiei (A/F)

Subvenţii acordate

Plăţi efectuate

0

1

2

3

Alba

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

149.384

140.601

Asociaţia A.S. 2001 Alba Iulia

128.640

127.890

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

219.360

213.405

Arad

Asociaţia Viitorul Copiilor Sântana

57.600

47.734

Argeş

Fundaţia Umanitară de Orientare şi Integrare Socială Hand-Rom

46.550

46.550

Asociaţia Paraschiva

45.500

45.497

Bacău

Asociaţia Casa de copii Sf. Maria Baraţi

111.240

106.303

Asociaţia Caritas Bacău

17.280

17.280

Asociaţia Sfânta Faţă a Domnului Nostru Isus Cristos

180.000

179.999

Asociaţia Sfântul Voievod Ştefan cel Mare - Hârja

91.360

91.360

Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda-România Betania Bacău

108.950

82.300

Asociaţia de asistenţă socială şi educaţie Oituz

83.640

74.813

Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Neuromotor - Centrul Daniel

26.500

26.135

Asociaţia Lumina

66.000

66.000

Asociaţia Trust Orfelinat Ungureni

12.000

12.000

Fundaţia Victorine le Dieu

68.640

64.488

Fundaţia de sprijin comunitar

126.000

125.991

Asociaţia Arca Postel

31.600

31.600

Bihor

Asociaţia Caritas Catolică Oradea

135.000

134.766

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea

51.600

51.600

Asociaţia Creştină Peniel

90.000

89.651

Asociaţia Ramiluck

30.240

28.404

Fundaţia Agape

88.920

87.968

Fundaţia Bet Hanan - Casa îndurării Oradea

66.000

58.750

Fundaţia Căminul Felix Oradea

83.000

82.498

Fundaţia de Scleroză Multiplă

70.200

68.263

Fundaţia El Şadai

35.858

35.856

Fundaţia Filadelfia Noom

85.000

70.032

Fundaţia Umanitară Salem

45.000

44.790

Fundaţia Casa Copilului şi Tineretului Kajanto Maria

61.000

58.983

Bistriţa-Năsăud

Centrul Creştin de integrare Socială ONISIM

36.000

33.585

Fundaţia Bethesda & Floricică

40.000

27.851

Botoşani

Fundaţia Hand of Help

151.200

151.200

Braşov

Asociaţia Filantropică Medical Creştină Christiana

210.000

201.043

Asociaţia Centrul rezidenţial pentru vârstnici Maria

104.640

100.891

Fundaţia Dumbrava Minunată

108.000

107.925

Fundaţia Hospice Casa Speranţei

78.480

78.104

Asociaţia Centrul de Bătrâni Casa Daniel

150.000

129.341

Fundaţia pentru copii abandonaţi

52.992

50.363

Brăila

Asociaţia Speranţa - pentru copii şi adulţi cu handicap psihic

24.300

24.085

Asociaţia Aura 2010

450.000

439.410

Asociaţia Vlavian

132.000

129.135

Fundaţia Lumina

57.000

46.268

Organizaţia pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale Trebuie Brăila

32.136

30.539

Asociaţia de Binefacere Diaconia

120.000

113.137

Bucureşti

Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor

22.500

16.875

Asociaţia Alternativa 2003

57.672

46.692

Asociaţia Ana şi Copiii

105.000

105.000

Asociaţia Caritas Bucureşti

130.740

121.545

Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor OMENIA

55.200

55.200

Asociaţia de sprijin a copiilor handicapaţi fizic România

57.504

57.504

Asociaţia Hrăniţi Copii - Feed the Children

45.600

45.600

Asociaţia S.O.S. Satele Copiilor

644.580

536.097

Asociaţia Samusocial din România

189.600

149.827

Asociaţia Sfânta Ana

42.480

42.300

Asociaţia Sfântul Stelian

124.800

124.800

Fundaţia Crucea Alb-Galbenă din România - Filiala Bucureşti

108.000

105.416

Fundaţia Copii în Dificultate - Children in Distress

25.000

25.000

Fundaţia Estuar

117.360

99.519

Fundaţia Health Aid România

60.672

48.778

Fundaţia Joyo - Sprijin Socio-Educativ pentru Copii, Tineri şi Familii în Dificultate

101.052

101.052

Fundaţia Sfânta Macrina - Ajutor şi recuperare medico-socială pentru copii în dificultate - ARMS

87.000

74.862

Fundaţia Viaţă şi Lumină

363.880

363.876

Asociaţia Casa Ioana

94.500

94.500

Fundaţia Misiunea Centrul Creştin Emanuel

28.800

28.800

Organizaţia Umanitară Concordia

508.980

501.091

Asociaţia Prietenia

42.000

42.000

Fundaţia Inima către Inimă

47.520

47.520

Buzău

Asociaţia Încredere-Speranţă-Înţelegere

50.000

50.000

Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Nehoiu

183.000

183.000

Asociaţia Ortodoxă Filantropia Berea

222.000

222.000

Fundaţia pentru copii Sf. Sava

151.200

147.109

Fundaţia Crucea Alb-Galbenă România - Filiala Buzău

36.000

36.000

Cluj

Asociaţia Pulsul vieţii - Cămin pentru persoane vârstnice

180.000

180.000

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj

115.200

114.424

Asociaţia de Caritate „Proiect Theodora”

270.000

270.000

Asociaţia de îngrijire şi ajutor la domiciliu „Elena”

201.600

195.442

Asociaţia Rebeca

105.000

105.000

Fundaţia Creştină Diakonia

329.448

329.010

Asociaţia Sfântul Nectarie Cluj

37.500

35.103

Serviciul de ajutor Maltez în România

232.200

226.622

Asociaţia Societatea de Caritate Blythswood

36.000

36.000

Asociaţia Sfântul Sava Gotul

81.000

81.000

Asociaţia Nirvana Panticeu

50.000

50.000

Asociaţia Societatea Română de Cancer

26.400

26.384

Fundaţia Cultural Filantropică Protopop Aurel Munteanu

75.600

75.600

Constanţa

Asociaţia SPERANŢA pentru ocrotirea bolnavilor cu SIDA Constanţa

30.000

29.750

Covasna

Fundaţia Creştină Diaconia - Filiala Sfântu Gheorghe

336.960

333.360

Dâmboviţa

Asociaţia Provita Târgovişte 2003

253.440

253.440

Asociaţia Suflet pentru Oameni

93.312

93.312

Fundaţia Anisia Ioana Călinescu

574.560

551.041

Fundaţia Catedrala Eroilor

60.000

50.223

Fundaţia Crucea Alb-Galbenă România - Filiala Târgovişte

72.000

72.000

Dolj

Asociaţia Vasiliada

199.800

195.977

Galaţi

Fundaţia de sprijin a vârstnicilor

38.400

37.751

Fundaţia Inimă de copil Galaţi

29.700

29.700

Giurgiu

Fundaţia Bambini in Emergenza

75.000

59.750

Gorj

Fundaţia SOS Copiii Gorjului

52.320

51.730

Harghita

Asociaţia Samaritanilor

99.552

89.250

Asociaţia Social Umanitară Creştină Ora Internaţional

172.200

156.306

Fundaţia Jakab Lajos

135.000

67.500

Fundaţia CJD Domus

86.400

63.200

Fundaţia Orban

168.000

168.000

Organizaţia Caritas Alba Iulia - Asistenţă Medicală şi Socială

1.728.696

1.724.376

Asociaţia Căminul de Bătrâni Sf. Elisabeta

444.000

444.000

Fundaţia Lokodi Ifjusagi Alapitvany (LIA)

49.518

8.253

Hunedoara

Fundaţia Sf. Francisc

827.640

367.799

Ialomiţa

Fundaţia New Life

17.500

17.500

Ialomiţa

Organizaţia pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale TREBUIE Feteşti

36.000

32.366

Iaşi

Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi

576.480

566.896

Asociaţia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale

83.040

83.040

Asociaţia Surorilor Misionare ale Patimilor lui Isus, Filiala Butea

128.640

91.811

Congregaţia Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providenţe

190.920

184.610

Fundaţia Alături de Voi România

114.900

102.417

Fundaţia Creştină pentru Copii AGAPE

84.000

84.000

Fundaţia Păpădia

48.000

47.865

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă

307.500

307.083

Fundaţia Star of Hope România

63.000

60.839

Asociaţia Institutul Sf. Ioan de la Salle

25.000

24.133

Fundaţia de Cultură şi Ştiinţă Daco-România

79.200

79.200

Fundaţia Izvor

87.000

80.216

Asociaţia Umanitară II CHICCO

84.360

60.760

Ilfov

Fundaţia Căminul de bătrâni Sf. Maria

120.000

118.036

Fundaţia Motivation România

89.640

89.395

Asociaţia Don Orione

75.000

75.000

Fundaţia creştină ortodoxă CLINICA SÂNTE, schimbare denumire Fundaţia Sfântul Ioan Rusul

18.000

18.000

Fundaţia The Door România

36.000

36.000

Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual IM

79.500

79.500

Maramureş

Asociaţia Casa Magnolia

21.000

18.142

Mureş

Asociaţia de Caritate Betania

39.000

39.000

Asociaţia Pro Christo et Ecclesia

67.000

67.000

Asociaţia Caritas - Asistenţă Socială - Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia

120.540

116.459

Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata

30.258

27.736

Fundaţia Amicus

222.000

222.000

Asociaţia Răsăritul

60.000

60.000

Fundaţia Bonus Pastor

45.000

45.000

Fundaţia Culturală Czegei Wass

28.800

28.800

Fundaţia Lazarenum

104.000

104.000

Fundaţia Mâini Dibace

49.730

49.729

Asociaţia Beautiful Life

50.000

50.000

Fundaţia Cezara Codruţa Marica

15.567

15.567

Neamţ

Asociaţia Caritas Roman

65.975

65.975

Satu Mare

Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare

455.796

335.103

Sibiu

Asociaţia „Dr. Cari Wolff” a Bisericii Evanghelice C.A. din România

360.000

359.942

Asociaţia Cornelia şi Bobu

90.000

90.000

Asociaţia Creştină Buna Vestire

150.000

150.000

Asociaţia Crucea Albastră din România

105.000

79.750

Asociaţia Diakoniewerk Internaţional

11.760

11.751

Asociaţia Evanghelică de Diaconie Mediaş

156.000

156.000

Asociaţia Umanitară Dare to Care

32.960

31.122

Fundaţia Tabita

25.440

25.440

Fundaţia Un copil, o speranţă - UCOS

105.720

105.720

Fundaţia Alpha DS

33.000

33.000

Fundaţia Acţiune Caritate - o casă pentru copiii români

39.000

39.000

Fundaţia Casa Speranţei

39.480

36.569

Fundaţia Cibinium

75.000

74.900

Asociaţia Misionară Creştină Speranţa

180.000

180.000

Fundaţia Lumina

52.846

26.292

Asociaţia Filantropică Olivia - AFO Sibiu

24.480

24.480

Suceava

Fundaţia Romanian Prospects

30.000

28.942

Asociaţia cu scop nepatrimonial Bethesda

69.333

69.325

Fundaţia Umanitară Geana

87.230

87.230

Asociaţia Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

48.825

48.820

Timiş

Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara

550.100

532.470

Fundaţia Rudolf Walther - Filiala Timişoara

135.600

135.600

Uniunea Adam Müller Guttenbrunn

430.200

414.229

Asociaţia pentru promovarea femeii din România

52.500

38.163

Vaslui

Asociaţia Creştină de Misiune şi Ajutorare Betania

41.640

40.597

Asociaţia Comunitară Totul pentru viaţă

63.360

36.960

Asociaţia Myosotis România

80.760

79.771

Vâlcea

Fundaţia Inimă pentru Inimă Râmnicu Vâlcea

36.500

22.500

Vrancea

Asociaţia Promotorilor Dezvoltării Locale Vrancea

223.650

223.650

Asociaţia Speranţa Andradei

86.400

86.300

 

 

22.263.026

20.769.351

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.