MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 515/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 515         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 7 iulie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

463. - Hotărāre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

 

464. - Hotărāre privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

 

465. - Hotărāre privind īnfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR

 

467. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

231. - Decizie privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Laurenţiu Moise a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 

232. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-George Dinescu a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 

233. - Decizie pentru numirea doamnei Monica Emanuela Althamer īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

234. - Decizie pentru numirea domnului Radu Mihaiu īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

235. - Decizie privind eliberarea doamnei Mihaela Ungureanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

236. - Decizie privind numirea domnului Mihai Tomescu īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

237. - Decizie privind numirea domnului Preda Nedelcu īn funcţia de membru īn Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

238. - Decizie privind numirea domnului Dorel Fronea īn funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

948. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0060 Dealurile Agighiolului şi al ariei naturale protejate Agighiol-Nucarilor, cod 2.771

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

12. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor romāni aparţinānd minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale - turul II, desfăşurată conform Hotărārii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 22 alin. (3) şi art. 33 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Secretariatul General al Guvernului se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică īn subordinea prim-ministrului, avānd rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului şi a prim-ministrului, reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului īn faţa instanţelor judecătoreşti.

(2) Secretariatul General al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură şi de stabilitate a guvernării,

(3) Sediul Secretariatului Generai al Guvernului este īn municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Art. 2. - Secretariatul General al Guvernului īndeplineşte următoarele funcţii:

a) funcţia de autoritate - care se exercită īn domeniul asigurării respectării procedurilor, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, īn vederea adoptării/aprobării, precum şi īn domeniul sistemelor de control intern/managerial;

b) funcţia de control al funcţionării entităţilor care īşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa;

c) funcţia de reglementare prin care se asigură, īn conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de responsabilitate;

d) funcţia de reprezentare prin care se asigură reprezentarea Guvernului, a prim-ministrului şi a Cancelariei Prim-Ministrului īn faţa instanţelor judecătoreşti;

e) funcţia de administrare prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului aflate īn patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Secretariatul General ai Guvernului īndeplineşte următoarele atribuţii principale:

1. realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea reuniunilor pregătitoare şedinţei Guvernului, precum şi ale şedinţelor Guvernului, conform responsabilităţilor rezultate din procedurile adoptate la nivelul Guvernului, privind elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, īn vederea adoptării/aprobării. Īn acest scop:

a) analizează instrumentele de prezentare şi motivare şi proiectele de acte normative, urmărind asigurarea respectării procedurilor aplicabile acestora;

b) organizează săptămānal reuniuni de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor şi ai celorlalte autorităţi publice iniţiatoare şi avizatoare, īn vederea corelării punctelor de vedere ale acestora īn legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare;

c) supune prim-ministrului spre aprobare lista documentelor propuse pentru agenda de lucru a şedinţei Guvernului, stabilită īn urma dezbaterilor şi clarificărilor aduse īn cadrul reuniunilor de lucru pregătitoare;

d) organizează şedinţele Guvernului;

e) urmăreşte īndeplinirea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a măsurilor şi sarcinilor rezultate din actele normative şi din şedinţele Guvernului;

f) definitivează proiectele de acte normative adoptate de Guvern, potrivit reglementărilor īn vigoare;

g) prezintă actele normative adoptate prim-ministrului, īn vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lor īn executare, īn vederea contrasemnării;

h) transmite Parlamentului proiectele de legi, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele, īnsoţite de instrumentele de prezentare şi motivare şi de hotărārile de supunere a lor spre adoptare, semnate de prim-ministru;

i) transmite hotărārile, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele adoptate de Guvern Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, cu solicitarea publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I;

j) asigură primirea actelor de la emitenţi şi transmiterea acestora către Regia Autonom㠄Monitorul Oficial”, īn vederea publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I şi Partea a I l-a, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial ai Romāniei, republicată, cu modificările ulterioare;

k) asigură publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare a hotărārilor, ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor adoptate pe pagina de internet a Guvernului;

2. asigură suportul tehnic pentru desfăşurarea reuniunilor pregătitoare şedinţei Guvernului, a şedinţelor Guvernului, a şedinţelor comitetelor interministeriale stabilite prin decizia prim-ministrului, precum şi a altor şedinţe, īntālniri, conferinţe organizate de Secretariatul General al Guvernului;

3. redactează stenogramele şedinţelor Guvernului - documente clasificate secret de stat, nivel secret, pe care le gestionează īn mod unitar, conform legii;

4. iniţiază proiecte de acte normative īn condiţiile art. 22 alin. (4) teza a 3-a din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea sa;

6. asigură reprezentarea Guvernului, a prim-ministrului şi a Cancelariei Prim-Ministrului īn faţa instanţelor judecătoreşti, īmpreună cu ministerele iniţiatoare sau continuatoare/ succesoare īn urma reorganizării şi/sau instituţiile publice care au obligaţia de a pune īh executare actele adoptate de Guvern şi deciziile prim-ministrului īmpotriva cărora s-au formulat acţiuni īn justiţie sau care au obligaţia de a iniţia actele administrative sau de a efectua operaţiunile administrative solicitate Guvernului sau prim-ministrului;

7. asigură, īn domeniul său de activitate, relaţia cu Parlamentul şi cu ministerele, precum şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

8. asigură organizarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate pentru structurile din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului;

9. asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea fondului arhivistic clasificat şi neclasificat propriu şi al entităţilor din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, şi actelor normative īn vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate;

10. solicită Ministerului Justiţiei şi, după caz, altor instituţii publice punctul de vedere cu privire la cererea primită de la Curtea Constituţională referitoare la formularea punctului de vedere al Guvernului, solicitat conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare;

11. realizează derularea operaţiunilor financiare īn domeniul său de activitate, sens īn care:

a) fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării Secretariatului General al Guvernului şi urmăreşte execuţia bugetului;

b) elaborează proiectul bugetului anual centralizat al Secretariatului General al Guvernului prin centralizarea proiectelor de buget ale ordonatorilor secundari sau terţiari de credite care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

c) elaborează şi urmăreşte realizarea planului de investiţii īn domeniul său de activitate;

d) execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute īn bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului sau de alte structuri stabilite prin acte normative;

12. asigură realizarea activităţilor referitoare la protocol care deservesc prim-ministrul, şeful Cancelariei Prim-Ministrului şi secretarul general al Guvernului;

13. soluţionează solicitările şi petiţiile adresate Secretariatului General al Guvernului, prim-ministrului şi Cancelariei Prim-Ministrului de către persoanele fizice şi juridice īn temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

14. asigură activitatea de registratură generală unică care deserveşte Secretariatul General al Guvernului, prim-ministrul şi Cancelaria Prim-Ministrului, precum şi activitatea de primire īn audienţe īn relaţia cu cetăţenii;

15. elaborează şi implementează politica īn domeniul sistemelor de control intern/managerial; īn acest sens īndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial;

16. asigură suportul logistic, administrează şi gestionează bunurile din patrimoniul propriu şi asigură dotarea necesară funcţionării, la nivelul īntregului aparat de lucru al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului īndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a prim-ministrului, īn condiţiile legii.

Art. 4.- Īn exercitarea atribuţiilor sale, Secretariatul General al Guvernului colaborează, īn condiţiile legii, cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru, ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, īnalţi funcţionari publici, numiţi īn condiţiile legii.

(2) Secretarul general al Guvernului reprezintă Secretariatul General al Guvernului īn relaţiile cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

(3) Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(4) īn exercitarea atribuţiilor ce īi revin, secretarul general al Guvernului emite, īn condiţiile legii, ordine şi instrucţiuni.

(5) Secretarul general al Guvernului poate delega, prin ordin, secretarilor generali adjuncţi o parte din atribuţiile sale.

(6) īn cazul īn care secretarul general al Guvernului nu īşi poate exercita atribuţiile, conducerea Secretariatului General al Guvernului se exercită de către secretarul general adjunct desemnat prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(7) Secretarii generali adjuncţi exercită atribuţiile stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de personal ale Secretariatului General al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, cu īncadrarea īn numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(2) Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din structura Secretariatului General al Guvernului deservesc şi Cancelaria Prim-Ministrului.

(3) Personalul Secretariatului General al Guvernului este compus din demnitari, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual.

Art. 7. - (1) Atribuţiile structurilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi circuitul documentelor se stabilesc īn conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin fişa postului, care se īntocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.

(3) Personalul Secretariatului General al Guvernului este salarizat īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Art. 8. - Īn cadrul Secretariatului General al Guvernului se organizează şi funcţionează compartimentul inspectorilor guvernamentali, īn conformitate cu prevederile Hotărārii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea īnalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Secretarul general al Guvernului asigură coordonarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului, potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt finanţate structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, precum şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(3) Secretariatul General al Guvernului īndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Autonom㠄Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi Regia Autonom㠄Monitorul Oficial”.

Art. 10. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă Hotărārea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Dragoş-Nicolae Pīslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 463.

 

ANEXĂ

 

Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

1. Secretariatul General al Guvernului, activitatea proprie

2. Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, īn subordinea directă a prim-ministrului

3. Corpul de Control al Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică īn cadrul aparatului de lucru al Guvernului, īn subordinea prim-ministrului

4. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică īn cadrul aparatului de lucru al Guvernului, īn subordinea prim-ministrului

5. Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică īn cadrul aparatului de lucru al Guvernului

6. Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF, structură cu personalitate juridică, īn cadrul aparatului de lucru al Guvernului, īn coordonarea prim-ministrului

7. Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului şi īn coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului

8. Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului şi īn coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului

9. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, instituţie publică cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului şi īn coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice

10. Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului şi īn coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului

11. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului şi īn coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului

12. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului şi īn coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului

13. Autoritatea Naţională de Management al Calităţii īn Sănătate, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale īn domeniul managementului calităţii īn sănătate, īn subordinea Guvernului şi īn coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului

14. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului şi īn coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului

15. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului Romāniei şi īn coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului

16. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din Romānia „Elie Wiesel”, instituţie publică cu personalitate juridică, īn coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului

17. Centrul Naţional de Cultură al Romilor Romano-Kher, instituţie publică cu personalitate juridică, īn subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi

18. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romānesc, instituţie publică cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului şi īn coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului

19. Laboratorul de Control Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, īn subordinea Guvernului şi īn coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 20 şi art. 21 alin. (5) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se află īn subordinea directă a prim-ministrului.

(2) Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, care este membru al Guvernului.

(3) īn cadrul Cancelariei Prim-Ministrului īşi desfăşoară activitatea 6 secretari de stat şi maximum 12 consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.

(4) Şeful Cancelariei Prim-Ministrului emite ordine şi instrucţiuni, īn condiţiile legii.

(5) Prim-ministrul, prin Cancelaria Prim-Ministrului, coordonează activitatea entităţilor prevăzute īn anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Art. 2. - Cancelaria Prim-Ministrului īndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care contribuie la formularea de opţiuni prealabile de politici publice şi la fundamentarea strategiilor şi a direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental;

b) de coordonare interinstituţională, pentru creşterea capacităţii autorităţilor centrale de elaborare, implementare şi monitorizare a politicilor şi actelor normative;

c) de reprezentare, prin care se asigură īn numele statului sau al Guvernului Romāniei reprezentarea pe plan intern şi extern īn domeniul său de activitate;

d) de reglementare, īn domeniul propriu de activitate.

Art. 3. - (1) Cancelaria Prim-Ministrului desfăşoară următoarele activităţi:

I. Īn aplicarea atribuţiei prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

a) elaborează rapoarte, studii, analize, evaluări şi previziuni īn domenii de importanţă strategică, īn baza Programului de guvernare, cu scopul de a oferi opţiuni prealabile de politici publice;

b) colaborează cu mediul ştiinţific şi academic pentru formularea opţiunilor de strategii şi direcţii de acţiune la nivel guvernamental;

c) colaborează cu institute de cercetare īn domeniul politicilor publice īn vederea fundamentării corespunzătoare a acestora;

d) utilizează şi gestionează baze de date şi prelucrează date statistice, obţinute de la institute de cercetare şi de la alte autorităţi sau instituţii publice;

e) cooperează cu entităţile guvernamentale din străinătate cu rol sau atribuţii similare;

f) iniţiază sau organizează īmpreună cu alte instituţii, autorităţi publice sau organizaţii neguvernamentale evenimente, dezbateri şi conferinţe īn domeniul său de activitate.

II. Īn īndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi c) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

a) contribuie la dezvoltarea capacităţii ministerelor ca, pe baza fundamentelor empirice şi a datelor statistice, să planifice, să elaboreze şi să implementeze strategii, politici publice şi acte normative;

b) evaluează şi asigură corelarea politicilor guvernamentale cu Programul de guvernare, planurile naţionale, documentele strategice şi priorităţile guvernamentale;

c) asistă şi coordonează ministerele īn procesul de elaborare şi monitorizare a planurilor strategice instituţionale;

d) dezvoltă cadrul metodologic şi de coordonare a elaborării, implementării şi monitorizării politicilor publice;

e) asigură īn domeniul său de activitate relaţia cu ministerele, precum şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

f) ia măsuri pentru gestionarea riscului īn implementarea priorităţilor de guvernare;

g) īndeplineşte roiul de autoritate coordonatoare şi de management īn Romānia pentru īntreaga activitate referitoare la accesarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene;

h) coordonează procesul de pregătire a Preşedinţiei romāne a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019;

i) asigură, alături de Secretariatul General al Guvernului, buna desfăşurare a relaţiei cu Parlamentul īn domeniul său de activitate, potrivit Constituţiei Romāniei, republicată, şi pregătirea şedinţelor Guvernului.

(2) Cancelaria Prim-Ministrului īndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau hotărāri ale Guvernului.

Art. 4. - (1) īn cadrul Cancelariei Prim-Ministrului funcţionează directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat.

(2) Prim-ministrul coordonează, īn baza art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene.

(3) īn vederea exercitării atribuţiei prevăzute la alin. (2), īn Cancelaria Prim-Ministrului funcţionează un secretar de stat cu atribuţii īn domeniul afacerilor europene.

(4) Cancelaria Prim-Ministrului, printr-un secretar de stat desemnat, coordonează domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul īntregii administraţii publice; īn acest sens, secretarul de stat desemnat are următoarele atribuţii:

a) realizarea strategiei naţionale īn domeniul tehnologiei informaţiei;

b) alinierea investiţiilor şi resurselor de tehnologie a informaţiei cu strategia naţională;

c) corelarea politicilor publice naţionale īn domeniul tehnologiei informaţiei;

d) definirea arhitecturii de sistem īn domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul administraţiei publice, realizarea şi implementarea cadrului naţional de interoperabilitate;

e) consolidarea gestiunii sistemelor informatice ale administraţiei publice;

f) implementarea proiectelor de guvernare electronică şi a standardelor deschise īn astfel de proiecte;

g) asigurarea unei interfeţe cu instituţiile cu atribuţii īn domeniul securităţii cibernetice.

(5) Cancelaria Prim-Ministrului, printr-un secretar de stat desemnat, coordonează realizarea şi implementarea Parteneriatului pentru o guvernare deschisă, īmpreună cu Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

(6) īn cadrul Cancelariei Prim-Ministrului īşi desfăşoară activitatea Consiliul Ştiinţific Independent, organism consultativ compus din 7 membri, personalităţi reprezentative ale mediului academic, ştiinţific şi neguvernamental, neremuneraţi, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea şefului Cancelariei Prim-Ministrului, care are rolul de a emite propuneri şi opinii cu privire la studiile şi analizele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. I lit. a); funcţionarea şi atribuţiile Consiliului Ştiinţific Independent se vor stabili prin ordin al şefului Cancelariei Prim-Ministrului.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Cancelariei Prim-Ministrului este prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre. Īn cadrul direcţiilor, prin ordin al şefului Cancelariei Prim-Ministrului, se pot īnfiinţa sau desfiinţa servicii şi birouri, īn condiţiile prevăzute de lege.

(2) Statul de funcţii şi structura posturilor conform structurii organizatorice, precum şi īncadrarea personalului se aprobă, īn condiţiile legii, prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(3) Numărul maxim de posturi necesar bunei funcţionări a Cancelariei Prim-Ministrului este de 220, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.

Art. 6. - (1) Atribuţiile şi sarcinile structurilor, precum şi circuitul documentelor din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al şefului Cancelariei Prim-Ministrului.

(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin fişa postului, care se īntocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Marius-Raul Bostan

Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic,

Victoria-Violeta Alexandru

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Dragoş-Nicolae Pīslaru

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 464.

 

ANEXĂ*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Cancelariei Prim-Ministrului


*) Anexa este reprodusă īn facsimil.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īnfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) īn cadrul aparatului de lucru al Guvernului se īnfiinţează Departamentul CENTENAR, denumit īn continuare Departamentul, structură fără personalitate juridică īn subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Departamentul are ca obiectiv coordonarea la nivel naţional a pregătirii, organizării şi desfăşurării manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului Romāniei (1918-2018) şi a Primului Război Mondial.

(3) Departamentul este condus de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.

(4) Departamentul are sediul īn municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Art. 2. - (1) Departamentul exercită următoarele atribuţii:

a) supune spre aprobare prim-ministrului, prin decizie, pe baza propunerilor formulate de ministerele şi autorităţile publice implicate, manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a Centenarului Romāniei (1918-2018) şi a Primului Război Mondial;

b) organizează dezbateri pe teme legate de marcarea şi aniversarea Centenarului Romāniei (1918-2018) şi a Primului Război Mondial;

c) coordonează desfăşurarea īn mod unitar, la nivel naţional, a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului Romāniei (1918-2018) şi a Primului Război Mondial;

d) elaborează puncte de vedere şi informează Guvernul cu privire la acţiunile şi manifestările dedicate aniversării şi marcării Centenarului Romāniei (1918-2018) şi a Primului Război Mondial;

e) elaborează documente, analize, rapoarte şi sinteze dedicate aniversării Centenarului Romāniei (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, pe care le pune la dispoziţia prim-ministrului sau instituţiilor implicate, după caz;

f) fundamentează oportunitatea şi propune prim-ministrului participarea, reprezentarea sau transmiterea de mesaje la manifestările naţionale şi internaţionale dedicate aniversării şi marcării Centenarului Romāniei (1918-2018) şi a Primului Război Mondial;

g) centralizează datele despre derularea activităţilor dedicate aniversării şi marcării Centenarului Romāniei (1918-2018) şi a Primului Război Mondial;

h) īntocmeşte şi prezintă proiecte de mesaje sau declaraţii aferente aniversării şi marcării Centenarului Romāniei (1918- 2018) şi a Primului Război Mondial;

i) stabileşte şi instituie măsurile de comunicare publică şi identitate vizuală pentru acţiunile şi manifestările dedicate aniversării şi marcării Centenarului Romāniei (1918-2018) şi a Primului Război Mondial.

(2) Departamentul īşi desfăşoară activitatea īn strānsă colaborare cu ministerele şi cu autorităţile publice implicate īn punerea īn aplicare a aniversării şi marcării Centenarului Romāniei (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvemamentale.

Art. 3. - (1) Atribuţiile secretarului de stat care conduce Departamentul se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

(2) īn īndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul de stat emite ordine cu caracter individual

(3) Secretarul de stat asigură reprezentarea Departamentului īn raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, precum şi īn raporturile cu persoane fizice şi juridice, romāne şi străine.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Departamentului este prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Statul de funcţii şi statul de personal se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea secretarului de stat care conduce Departamentul, cu īncadrarea īn numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(3) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

(4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Departamentului se stabilesc prin fişa postului, care se īntocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.

Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi al Departamentului este de 25 de posturi, inclusiv demnitarul, cu īncadrarea īn numărul maxim de posturi al aparatului de lucru al Guvernului.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

(3) Personalul necesar desfăşurării activităţii Departamentului este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, care sunt numiţi, respectiv angajaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale, īn limita numărului maxim de posturi aprobat.

Art. 6. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă Hotărārea Guvernului nr. 24/2014 privind instituirea Programului naţional „ROMĀNIA 100”, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 41 din 17 ianuarie 2014,

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Dragoş-Nicolae Pīslaru

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 465.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului CENTENAR

 

Număr maxim de posturi - 25, inclusiv demnitarul

 

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul manifestări, acţiuni şi proiecte de aniversare

 

Serviciul analize şi sinteze

 

Serviciul comunicare şi relaţia cu instituţiile publice

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărārea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 426 din 26 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa la prezenta hotărāre.

Art. II. - Procedurile necesare pentru punerea īn aplicare a prevederilor prezentei hotărāri se realizează īn maximum 45 de zile de la data intrării īn vigoare a acesteia, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Dragoş-Nicolae Pīslaru

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 467.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărārea Guvernului nr. 639/2007)

 

ORGANIGRAMA

INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

 

 

 

SERVICIUL CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL SECRETARIAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC

 

 

 

INSPECTOR GENERAL

 

 

 

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAR

(la nivel de serviciu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR GENERAL ADJUNCT

 

 

INSPECTOR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURA de SECURITATE

(la nivel de birou)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROGRAME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA IMIGRAŢIE

(la nivel Direcţie tip I)

 

DIRECŢIA AZIL ŞI INTEGRARE

(la nivel Direcţie tip 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA MANAGEMENT STRATEGIC

(la nivel Direcţie tip 1)

 

DIRECŢIA SUPORT LOGISTIC

(la nivel Direcţie lip 1)

 

 

 

SERVICIUL ADMISIE

 

 

 

SERVICIUL PROTECŢIE INTERNAŢIONALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ANALIZĂ DE RISC

 

 

 

SERVICIUL LOGISTIC

 

 

 

SERVICIUL REGLEMENTAREA ŞEDERII

 

 

 

SERVICIUL DUBLIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL PLANIFICARE ŞI MISIUNI

 

 

 

SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ

 

 

 

SERVICIUL COMBATEREA ŞEDERII ILEGALE

 

 

 

SERVICIUL INTEGRARE ŞI RELOCARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

 

 

SERVICIUL ACHIZIŢII

 

 

 

SERVICIUL RETURNĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Laurenţiu Moise a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 

Avānd īn vedere solicitarea formulată de Ministerul Afacerilor Externe prin Adresa nr. A/7.081 din 21 iunie 2016, īnregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/10.769/SSC din 22 iunie 2016,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data de 11 iulie 2016, īncetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Laurenţiu Moise a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 231.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-George Dinescu a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe, formulată prin Adresa nr. A/7.081 din 21 iunie 2016, precum şi Avizul favorabil nr. 35.424/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-George Dinescu a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1)lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data 11 iulie 2016, domnul Cosmin-George Dinescu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică temporar vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 232.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Monica Emanuela Althamer īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de ministrul sănătăţii prin Adresa nr. 1.261 din 30 iunie 2016, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.318 din 30 iunie 2016,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Monica Emanuela Althamer se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 233.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Radu Mihaiu īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de ministrul fondurilor europene prin Adresa nr. 850 C.G din 5 Iulie 2016, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4,407 din 5 iulie 2016,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Mihaiu se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 234.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Mihaela Ungureanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice prin Adresa nr. 4.405/D.P. din 4 iulie 2016, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.390 din 5 iulie 2016,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Ungureanu se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 235.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Mihai Tomescu īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice prin Adresa nr. 4.405/D.P din 4 iulie 2016, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.390 din 5 iulie 2016,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Tomescu se numeşte īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu dizabilităţi.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 236.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Preda Nedelcu īn funcţia de membru īn Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Avānd īn vedere Adresa Consiliului Naţional al Persoanelor Vārstnice īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.973 din 15 iunie 2016,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 286 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Preda Nedelcu se numeşte īn funcţia de membru īn Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 4 ani.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 237.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dorel Fronea īn funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS2.233 din 6 iulie 2016, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.424 din 6 iulie 2016,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (41) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări īn domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Dorel Fronea se numeşte īn funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 238.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0060 Dealurile Agighiolului şi al ariei naturale protejate Agighiol-Nucarilor, cod 2.771

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 109.885/AC din 26 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinānd cont de Decizia etapei de īncadrare nr. 1.746 din 3 februarie 2015, emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea īn urma derulării

procedurii SEA, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.341 din 19 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 88.107/108.283/319.750 din 11 februarie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 24.539 din 7 martie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.077/1.M. din 21 ianuarie 2016,

īn temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0060 Dealurile Agighiolului şi al ariei naturale protejate Agighiol-Nucarilor, cod 2.771, prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0060 Dealurile Agighiolului şi al ariei naturale protejate Agighiol-Nucarilor, cod 2.771, prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 mai 2016.

Nr. 948.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 515 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor romāni aparţinānd minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale - turul II, desfăşurată conform Hotărārii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 

Nr. crt.

Competitor electoral

Tip competitor

1.

Partidul Social Democrat

partid politic

2.

Partidul Naţional Liberal

partid politic

 

Bucureşti, 5 iulie 2016.

Nr. 12.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.