MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 522/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 522         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 12 iulie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

125. - Lege privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989. a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993

 

Rezoluţia (89)14 de instituire a unui Centru european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 16 noiembrie 1989, în cadrul celei de-a 85-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor

 

Rezoluţia (93)51 privind confirmarea continuării Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 21 octombrie 1993, în cadrul celei de-a 500-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor

 

650. - Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

473. - Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015

 

480. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

491. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

830/422. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

Art. 1. - (1) România aderă la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993.

(2) Pentru coordonarea acţiunii instituţiilor implicate în implementarea acordului prevăzut [a alin (1) se desemnează ca autorităţi competente Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES).

Art. 2. - (1) Contribuţia României la bugetul destinat implementării Acordului parţial extins este comunicată anual de Secretariatul General ai Consiliului Europei şi se suportă de la bugetul de stat, în mod egal, prin bugetele Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES).

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) va fi reprezentat în Comitetul executiv şi va stabili mandatul României în cadrul acestui comitet.

Art. 3. - Cheltuielile de participare la reuniunile grupului de cooperare în materie se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei. Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES).

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 125.

 

CONSILIUL EUROPEI

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei

 

REZOLUŢIA (89)14

de instituire a unui Centru european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 16 noiembrie 1989, în cadrul celei de-a 85-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor*)

 


*) Traducere.

 

Reprezentanţii Comitetului Miniştrilor din Cipru, Franţa, Italia, Luxemburg, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Norvegia, Portugalia, San Marino şi Spania,

având în vedere Campania publică europeană pentru interdependenţă şi solidaritate Nord-Sud, lansată de Consiliul Europei şi Comunitatea Europeană în 1988 şi care a dus la sensibilizarea, în special, a opiniei publice şi a politicienilor cu privire la necesitatea acceptării nevoii de solidaritate şi a unei noi politici mondiale privind promovarea relaţiilor dintre Nord şi Sud, cu respectarea drepturilor omului şi în conformitate cu principiile consacrate prin Statutul Consiliului Europei,

luând act de Apelul de la Madrid, adoptat de Conferinţa europeană a parlamentarilor şi organizaţiilor neguvernamentale din iunie 1988 pentru a încheia Campania europeană care a generat o serie de propuneri pentru urmărirea îndeaproape a acestora, luând în considerare în special propunerea Guvernului portughez de a crea un Centru european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială şi după ce a constatat că această propunere ar putea fi implementată prin intermediul unui acord parţial al statelor membre interesate,

având în vedere Recomandarea 1.095, adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în 31 ianuarie 1989, prin care aceasta invită Comitetul de Miniştri să sprijine propunerea Guvernului Portugaliei de a înfiinţa un Centru european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială,

considerând că realizarea obiectivelor Campaniei solicită statelor membre o acţiune pe termen mediu şi lung, bazată pe experienţa acumulată şi pe structurile înfiinţate prin Campanie,

subliniind necesitatea şi urgenţa depunerii unor eforturi noi care să răspundă îndeplinirii obiectivelor unei lumi interdependente prin strategii de cooperare desfăşurate în cadrul unui spirit de solidaritate,

salutând faptul că guvernele diferitelor state membre au manifestat un interes deosebit pentru crearea unui centru destinat prelungirii procesului de cooperare început prin Campania europeană pentru interdependenţă şi solidaritate mondială între parlamentari, guverne şi organizaţii neguvemamentale şi autorităţi locale şi care şi-au declarat disponibilitatea de a sprijini această iniţiativă,

având în vedere decizia luată de Comitetul de Miniştri în cadrul celei de-a 430-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor (7 noiembrie 1989) pe tema instituirii unui Centru european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială printr-un acord parţial, permiţând astfel statelor membre interesate să îndeplinească aceste obiective în cadrul Consiliului Europei,

hotărăsc după cum urmează:

 

1. Este înfiinţat un Centru european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, care va fi gestionat autonom ca o instituţie creată de către Consiliul Europei, în conformitate cu prevederile statutului anexat la prezenta rezoluţie.

2. Resursele financiare alocate Centrului vor fi gestionate printr-un cont special al Consiliului Europei în sensul articolului 4.2 din Regulamentul financiar al organizaţiei şi se vor aplica privilegiile şi imunităţile organizaţiei.

3. Personalul Centrului, cu excepţia personalului tehnic, detaşat de administraţia portugheză şi recrutat pe plan local, va fi parte a personalului Consiliului Europei.

4. Centrul este creat ca un „proiect-pilot” pentru o perioadă iniţială de trei ani, după care Comitetul de Miniştri va prezenta un raport privind realizările sale şi contribuţia sa specifică. Pe baza acestui raport. Comitetul de Miniştri va revizui mandatul Centrului şi va decide cu privire la viitorul său.

Anexa privind statutul Centrului (revizuit) se află ataşată la Rezoluţia (93)51.

 

CONSILIUL EUROPEI

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei

 

REZOLUŢIA (93)51

privind confirmarea continuării Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 21 octombrie 1993, În cadrul celei de-a 500-a întâlniri

a delegaţilor miniştrilor*)

 


*) Traducere.

 

Reprezentanţii Comitetului Miniştrilor din Cipru, Finlanda, Franţa, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Norvegia, Portugalia, San Marino, Spania, Suedia, Elveţia şi Turcia,

reamintind Rezoluţia (89)14 privind înfiinţarea Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială (Centrul Nord-Sud), adoptată în 16 noiembrie 1989 în cadrul celei de-a 85-a sesiuni a delegaţilor miniştrilor,

luând în considerare raportul privind „proiectul-pilot” al Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, realizările şi contribuţia sa specifică, raport prezentat Comitetului de Miniştri la finalul perioadei prevăzute de 3 ani, conform Rezoluţiei (89)14,

luând act de rapoartele de activitate suplimentare prezentate de cele patru personalităţi desemnate de către partenerii cvadripartiţi ai Centrului, respectiv parlamentari, reprezentanţi ai guvernelor, autorităţi locale şi regionale şi organizaţii nonguvernamentale,

având în vedere Rezoluţia 998, adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în 12 mai 1993, ce confirmă, printre altele, dorinţa de a continua activitatea Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială,

luând în considerare Rezoluţia (93)247, adoptată de Conferinţa permanentă a puterilor locale şi regionale, care exprimă, de asemenea, dorinţa continuării activităţii Centrului Nord-Sud şi consolidarea acestuia,

considerând că realizarea obiectivelor acestuia solicită, după cum se menţionează în Rezoluţia (89)14, o acţiune susţinută la nivel european şi în statele membre, bazându-se pe experienţa dobândită deja, pe structurile cvadripartite, la fel ca şi pe metodele de lucru dezvoltate în timpul fazei proiectului-pilot a centrului,

subliniind necesitatea urgentă de a implementa constant eforturi suplimentare care să răspundă cerinţelor unei lumi interdependente prin intermediul strategiilor de cooperare desfăşurate în spiritul solidarităţii,

salutând sprijinul deplin al Guvernului portughez pentru crearea Centrului Nord-Sud şi în faza de proiect-pilot a acestuia, precum şi interesul deosebit manifestat de guvernele diferitelor state membre CoE şi de Comunitatea Europeană, dorind ca Centrul să îşi continue activitatea,

având în vedere decizia luată de Comitetul de Miniştri în cadrul celei de-a 430-a reuniuni a delegaţilor miniştrilor (7 noiembrie 1989) în ceea ce priveşte crearea Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, sub forma unui acord parţial, permiţând astfel statelor membre care doresc să urmărească aceste obiective în cadrul Consiliului Europei,

decid să confirme continuarea Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială („Centrul Nord-Sud*), constituit sub forma unui acord parţial, prin adoptarea Rezoluţiei (89)14 din 16 noiembrie 1989, şi care va fi gestionat autonom ca o instituţie de sine stătătoare creată de Consiliul Europei, conform prevederilor din Statutul revizuit anexat, care intră în vigoare la data adoptării prezentei rezoluţii.

 

Anexă la Rezoluţia (93)51

 

Proiect de Statut revizuit al Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială

 

ARTICOLUL 1

Scop şi funcţii

 

1.1 Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială („Centrul*) are drept scop oferirea unui cadru pentru cooperarea europeană în vederea unei mai mari sensibilizări a opiniei publice la problemele de interdependenţă globală şi de a promova politici de solidaritate în conformitate cu obiectivele şi principiile Consiliului Europei.

1.2 Centrul are astfel următoarele funcţii:

a) a ajuta la menţinerea procesului de comunicare şi cooperare intre parlamentari, guverne, organizaţii neguvemamentale (ONG-uri) şi autorităţi locale şi regionale iniţiat în timpul Campaniei Nord-Sud;

b) a oferi un cadru, o reflectare şi premise de lansare pentru iniţiativele guvernelor statelor membre, precum şi ale altor actori din cadrul cooperării multilaterale pentru dezvoltare durabilă, În vederea conferirii unei dimensiuni europene acestor iniţiative;

c) a îmbunătăţi educaţia şi informarea cu privire la aspectele fundamentale privind interdependenţa şi solidaritatea mondială, de a promova legătura dintre ministere şi serviciile competente ale statelor membre în ceea ce priveşte activitatea de sensibilizare a opiniei publice cu privire la aceste aspecte, atât direct, cât şi cu ajutorul ONG-urilor;

d) a consolida cooperarea şi contactele între ONG-urile din nord şi cele din sud care se concentrează pe promovarea unei mai bune înţelegeri a realităţii privind interdependenţa şi de a activa în favoarea solidarităţii în cadrul diferitelor lor dimensiuni şi sfere de intervenţie;

e) a oferi o interfaţă între continentul european şi zona sudică, pentru a genera propuneri constructive şi idei noi şi de a acţiona ca un laborator de idei în probleme legate de interdependenţă;

f) a dezvolta relaţii de lucru cu Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Comunitatea Europeană înainte de aderare, în conformitate cu dispoziţiile articolului 3.3 de mai jos, şi cu alte organizaţii şi instituţii internaţionale active în ceea ce priveşte interdependenţa globală;

g) de o manieră generală, de a reprezenta un punct de convergenţă pentru acţiunile de urmărire a Campaniei Nord-Sud, în acelaşi timp ajutând la evitarea suprapunerii între şi în cadrul statelor membre, în principal prin ameliorarea schimburilor de informaţii referitoare la iniţiativele naţionale şi internaţionale legate de interdependenţă.

 

ARTICOLUL 2

Sediul Centrului

 

Scopul şi îndeplinirea funcţiilor prevăzute la articolul 1 revin Centrului, găzduit la Lisabona, prin amabilitatea Guvernului Portugaliei.

 

ARTICOLUL 3

Calitatea de membru al Centrului

 

3.1 Orice stat membru al Consiliului Europei şi orice altă parte contractantă la Convenţia culturală europeană poate adera la Centru în orice moment prin formularea unei notificări în acest sens către secretarul general al Consiliului Europei.

3.2 Alte state pot fi invitate să se alăture Centrului, printr-o decizie a Comitetului de Miniştri adoptată cu majoritate de voturi, conform articolului 20 din Statutul Consiliului Europei, şi în unanimitate de către reprezentanţii statelor membre ale Centrului, care sunt reprezentaţi în cadrul Comitetului, ceilalţi membri ai Centrului fiind consultaţi în prealabil.

3.3 Comunitatea Europeană este invitată să adere la Centru.

 

ARTICOLUL 4

Structura Centrului

 

Structura Centrului este:

a. Comitetul executiv şi Biroul;

b. Comitetul reprezentanţilor membrilor Centrului.

 

ARTICOLUL 5

Comitetul executiv

 

5.1 Membrii Comitetului executiv sunt:

a. opt reprezentanţi ai guvernelor statelor părţi la Acordul parţial de înfiinţare a Centrului, desemnaţi de Adunarea reprezentanţilor membrilor Centrului pentru o perioadă de doi ani;

b. patru parlamentari, doi numiţi de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei şi doi desemnaţi de Parlamentul European, pentru o perioadă de doi ani;

c. patru membri numiţi de Congresul autorităţilor locale şi regionale din Europa (CPLRE), desemnaţi de Grupul de lucru Nord-Sud în format extins - inclusiv reprezentanţi ai asociaţiilor internaţionale ale puterilor locale şi regionale;

d. şase membri numiţi pentru o perioadă de doi ani, unul de către Comitetul de legătură pentru ONG-urile cu statut participativ pe lângă Consiliul Europei şi cinci de către Comitetul executiv, în compunerea pe care acesta o are în conformitate cu articolul 5.1 literele (a)-(g), fiind selectaţi dintre organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale ce gestionează probleme de educaţie pentru dezvoltare, mediu şi drepturile omului, cooperare media şi tineret;

e. secretarul generai al Consiliului Europei sau un reprezentant al său;

f. un reprezentant ai Comisiei Comunităţilor Europene;

g. trei personalităţi reprezentative din diferite regiuni din sud invitate de secretarul general al Consiliului Europei la recomandarea Biroului Comitetului executiv.

5.2 în limitele resurselor bugetare disponibile pentru acest scop, Comitetul executiv poate opri derularea programului de activităţi al Centrului, pe baza propunerilor făcute de către directorul executiv al Centrului şi luând în considerare deciziile şi recomandările făcute de Adunarea consultativă şi alte organe consultative.

5.3 Programul de activităţi şi bugetul Centrului se adoptă cu majoritate de două treimi din voturile valabil exprimate şi cu majoritatea membrilor Comitetului executiv, inclusiv votul favorabil a cel puţin şase reprezentanţi guvernamentali.

5.4 Comitetul executiv se întruneşte de două ori pe an, o dată în acelaşi timp cu reuniuni ale altor posibile organisme consultative.

 

ARTICOLUL 6

Biroul

 

6.1 La fiecare doi ani Comitetul executiv alege dintre membrii săi un Birou compus dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi patru membri, dintre care doi reprezentanţi guvernamentali, astfel încât să fie asigurată o reprezentare corespunzătoare în cadrul Biroului la nivel parlamentar, al ONG-urilor, al autorităţilor locale şi regionale şi al regiunii de sud, precum şi al Comisiei Comunităţilor Europene.

6.2 Biroul, asistat de directorul executiv al Centrului, monitorizează elaborarea şi implementarea programelor şi pregăteşte reuniunile Comitetului executiv.

 

ARTICOLUL 7

Comitetul reprezentanţilor membrilor Centrului

 

7.1 Comitetul reprezentanţilor membrilor Centrului se întruneşte de două ori pe an la Strasbourg, pentru a stabili plafonul resurselor financiare alocate programelor ordinare ale Centrului şi pentru a stabili contribuţiile la cheltuielile sale de funcţionare, pe baza indicaţiilor Comitetului executiv în ceea ce priveşte programele şi activităţile planificate.

7.2 în cadru! acestor întâlniri, reprezentanţii pct. de asemenea, să anunţe contribuţii voluntare pentru programe specifice care vor fi implementate de către Centru.

7.3 Reprezentanţii examinează şi se pun de acord şi asupra propunerilor de contribuţii şi subvenţii venite din partea altor donatori, cu scopul de a sprijini Centrul şi activităţile sale.

 

ARTICOLUL 8

Adunarea consultativă

 

8.1 Orice stat membru al Consiliului Europei, orice altă parte la Convenţia culturală europeană, precum şi orice stat care a aderat la Centru în conformitate cu prevederile articolului 3.3 vor fi invitaţi să desemneze o delegaţie naţională, de preferinţă cvadripartită, în Adunarea consultativă privind interdependenţa şi solidaritatea mondială, care se reuneşte la fiecare doi ani, ca activitate a Centrului. Membrii vor fi desemnaţi şi mandataţi de către autorităţile lor guvernamentale, parlamente, autorităţi locale şi regionale care promovează interdependenţa şi solidaritatea mondială.

8.2 în plus, adunarea consultativă va fi completată/compusă şi cu participanţi şi invitaţi, selectaţi în conformitate cu deciziile Comitetului executiv şi Biroului, astfel încât compoziţia sa să reflecte diversitatea actorilor care împărtăşesc interesul comun pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la chestiunile privind interdependenţa mondială şi noile politici de solidaritate, inclusiv o delegaţie cvadripartită compusă din personalităţi reprezentative din diferite regiuni din sud.

8.3 Adunarea consultativă are drept misiune principală aceea de a continua şi extinde procesul cvadripartit de comunicare şi de cooperare între guverne, parlamentari, autorităţi locale şi regionale şi organizaţiile nonguvernamentale, precum şi cu partenerii sociali şi mass-media cu privire la probleme de interdependenţă şi solidaritate mondială. Rolul său specific este de a dezvolta, în cadrul unei structuri cuprinzând sesiuni ale grupurilor de lucru privind programul şi partenerii cvadripartiţi, recomandări privind programele şi priorităţile urmărite de către Comitetul executiv al Centrului.

 

ARTICOLUL 9

Secretariatul Centrului

 

9.1 Personalul secretariatului Centrului este condus de un director executiv. Personalul este determinat în funcţie de sarcinile şi programele stabilite de către Comitetul executiv şi aprobate de Comitetul reprezentanţilor membrilor Centrului.

9.2 Secretariatul are drept atribuţii:

a) să elaboreze programe destinate realizării obiectivelor şi să asigure îndeplinirea funcţiilor prevăzute la articolul 1;

b) să servească drept centru de legătură şi placă turnantă pentru informaţii despre activităţi privind interdependenţa mondială;

c) să constituie documentaţia de bază pe probleme de interdependenţă, în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Portugalia şi din alte zone;

d) să menţină o relaţie de lucru cu sistemul Naţiunilor Unite,

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Comunitatea Europeană, precum şi cu alte organizaţii şi instituţii a căror colaborare poate fi relevantă pentru programele Centrului;

e) să faciliteze reuniuni ale structurilor Centrului şi activităţi menite să ducă la îndeplinirea obiectivelor sale.

 

ARTICOLUL 10

Dispoziţii financiare

 

10.1 Cheltuielile curente ale secretariatului şi o alocare în contul programelor vor fi acoperite de bugetul regulat al Acordului parţial de instituire a Centrului, în limitele stabilite de către Comitetul reprezentanţilor membrilor Centrului, şi sunt reglementate de o prevedere specifică propusă, dacă este necesar, de către secretarul general al Consiliului Europei, convenită de către Comitetul executiv al Centrului şi aprobată de către Comitetul de Miniştri.

10.2 Cheltuielile suplimentare aferente programelor, consultanţilor şi agenţilor temporari recrutaţi pe baza unor nevoi specifice rezultate din cadrul acestor programe sunt acoperite prin contribuţiile voluntare speciale plătite de membrii Centrului, Comunitatea Europeană şi/sau alţi donatori, în vederea finanţării acestor programe.

10.3 Cheltuielile de călătorie şi de sejur pentru persoanele care participă la reuniunile Comitetului executiv sunt suportate de către statul membru sau organizaţia în cauză, cu excepţia cazului în care Comitetul executiv decide altfel, pe baza cotelor specifice indicate în bugetul Centrului,

10.4 Cheltuielile de călătorie şi de sejur pentru persoanele care participă la reuniunile Adunării consultative sunt suportate de guvernele statelor în cauză sau organizaţiile respective, cu excepţia cazului în care Comitetul executiv decide altfel, pe baza cotelor specifice indicate în bugetul Centrului.

10.5 Cheltuielile de transport şi cazare a persoanelor care participă la reuniunile Comitetului reprezentanţilor membrilor Centrului sunt suportate de guvernele în cauză sau de instituţiile respective.

10.6 Cheltuielile suplimentare care rezultă din organizarea de reuniuni statutare în altă parte decât la sediul Consiliului Europei sau în alte localuri ale Centrului sunt suportate de ţara gazdă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 650.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2015, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 46.323.221.297 lei, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015, care cuprinde la venituri suma de 810.545.485 lei şi la cheltuieli suma de 760.057.445 lei şi un excedent curent în sumă de 50.488.040 lei, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 473.

 

ANEXA Nr. 1

 

BILANŢUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI

la data de 31 decembrie 2015

 

 

- lei –

 

Denumirea posturilor bilanţiere

Sold la

începutul anului

finele anului

 

A

1

2

A

DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI şi CASA

8.876.178.685

6.933.014.985

B

ALTE ACTIVE

979.693

976.618

C

DEFICITE, total,

28.688.720.167

39.389.229.694

 

din care:

 

 

c1

SECTORUL 01 “Administraţia publică centrală”, total din care:

25.213.066.989

35.795.331.196

c11

Deficit al bugetului de stat

25.213.066.989

35.795.331.196

C2

SECTORUL 03 “Bugetul asigurărilor sociale de stat “ total din care:

2.261.036.842

2.261.036.842

c22

Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat

2.261.036.842

2.261.036.842

C3

SECTORUL 04 “Bugetul asigurărilor pentru şomaj “ total, din care:

55.055.971

0

c32

Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj

55.055.971

0

C4

SECTORUL 05 “Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate “ total, din care:

1.159.560.365

1.332.861.656

c41

Deficit al bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

1.159.560.365

1.332.861.656

 

TOTAL ACTIV

37.565.878.545

46.323.221.297

A

DISPONIBILITĂŢI şi DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI

17.882.144.425

16.480.637.188

a1

Disponibilităţi ale instituţiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului

6.478.439.691

3.986.246.247

a2

Disponibilităţi ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului

4.540.443.388

6.887.384.445

a3

Disponibil din sume reprezentând garanţie de bună execuţie

1.288.274.537

1.551.460.425

a4

Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare şi cofinanţarea/prefinanţarea acestora în conturile structurilor de implementare

1.435.778.203

1.331.596.334

a6

Depozite constituite din disponibilităţi ale instituţiilor publice (exclusiv depozite din excedente ale sursei A şi ale sursei I ) şi ale operatorilor economici

778.336.000

1.128.030.000

a7

Disponibilităţi în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală

2.457.410.282

1.297.245.126

a3

Contul României de resurse proprii al Uniunii Europene

609.916.821

22.491.208

a9

Disponibilităţi din certificate de depozit ale populaţiei

293.545.503

276.183.403

B

CONTURI DE DECONTARE ŞI ALTE PASIVE

22.956.110

1.496.990.158

C

EXCEDENTE, total,

19.660.778.010

28.345.593.951

 

din care:

 

 

C1

SECTORUL 01 “Administraţia publică centrală”, total din care:

7.286.922.278

11.700.786.161

c12

Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţie publică centrală

12.874.602

17.829.330

c13

Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile

26.679.308

80.805.490

c14

Excedent al bugetului aferent activităţii finanţate integral din venituri proprii

0

2.964.120.835

c15

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare integral venituri proprii

2.881.622.738

3.350.974.873

c16

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare venituri proprii şi subvenţii

247.662.473

699.256.657

c17

Excedent al bugetului aferent activităţii din privatizare

50.873.081

50.111.538

c18

Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total

1.598.039.888

2.018.029.210

 

- din care în depozite

1.200.000.000

1.598.000.000

c19

Excedent al bugetului trezoreriei statului

2.469.170.188

2.519.658.228

C2

SECTORUL 02 “Administraţia publică locală” total, din care:

6.482.460.963

10.099.677.356

c21

Excedent al bugetului local

5.939.977.076

8.353.398.880

c22

Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţie publică locală

9.567.539

106.367.641

c23

Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţie publică locală

9.042.336

700.009.231

c24

Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - sectorul administraţie publică locală

626.837

2.086.045

c25

Excedent al bugetului fondurilor externe ne rambursa bile

7.873.626

29.253.120

c26

Excedent al bugetului aferent activităţii finanţate integral din venituri proprii

0

296.700.456

c27

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare integral venituri proprii

488.172.993

579.565.581

c28

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare venituri proprii şi subvenţii

27.200.556

32.296.402

C3

SECTORUL 03 “Bugetul asigurărilor sociale de stat “ total, din care:

4.298.597.581

4.535.457.706

c31

Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total

4,298,597.581

4,535.457.706

 

- din care în depozite

4.071.065.000

4.298.596.000

C4

SECTORUL 04 “Bugetul asigurărilor pentru şomaj “ total, din care:

1.592.797.188

2.009.672.728

c41

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, total

1.592.797.188

1.848.396.567

 

- din care în depozite

1.360.322.000

1.592.797.000

c42

Excedent al bugetului asigurărilor pentru şomaj

0

161.276.161

 

- din care în depozite

0

0

 

TOTAL PASIV

37.565.878.545

46.323.221.297

 

ANEXA Nr. 2

 

Contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Capitol

Subcapitol/

Paragraf

Titlu/

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi iniţiale an 2015

Prevederi definitive an 2015

Încasări realizate/ Plaţi efectuate 31 Decembrie 2015

%

3/2

A

3

1

2

3

4

 

 

 

 

VENITURI

1.064.322.000

1.064.322.000

810.545.485

76,16%

 

 

 

 

1. Venituri curente

1.064.322.000

1.064.322.000

810.545.485

76,16%

 

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

1.064.322.000

1.064.322.000

810.545.485

76,16%

 

 

 

 

CI. Venituri din proprietate

1.060.932,000

l.060.932.000

663.751.563

62,56%

31

 

 

 

Venituri din dobânzi

1.060.932.000

1.060.932.000

663.751.563

62,56%

 

01

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

164.689.000

164.689.000

25.796.445

15,66%

 

02

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

896.243.000

896.243.000

637.955.118

71,18%

 

03

 

 

Alte venituri din dobânzi

0

0

0

 

 

 

 

 

C2. Vânzări de bunuri şi servicii

3.390.000

3.390.000

146.793.922

4330,20%

35

 

 

 

Amenzi, penalităţi şi confiscări

0

0

142.896.394

 

 

04

 

 

Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

0

0

142.896.394

 

36

 

 

 

Diverse venituri

3.390.000

3.390.000

3.897.528

114,97%

 

50

 

 

Alte venituri

3.390.000

3.390.000

3.897.528

114,97%

 

 

 

 

CHELTUIELI

917.387.000

917.387.000

760.057.445

82,85%

 

 

 

 

a) Clasificaţia funcţionala

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea a I a - Servicii publice generale

917.387.000

917.387.000

760.057.445

82,85%

51

 

 

 

Autoritari publice şi acţiuni externe

27.732.000

27.833.490

23.461.911

84,29%

 

01

 

 

Autoritari executive şi legislative

27.732.000

27.833.490

23.461.911

84,29%

 

01.03

 

 

Autoritari executive

27.732.000

27.833.490

23.461.911

84,29%

55

 

 

 

Tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi

889.655.000

889.553.510

736.595.534

82,81%

 

 

 

 

 

b. clasificaţia economica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cheltuieli

917.387.000

917.387.000

760.057.445

82,85%

 

51

 

 

 

AUTORITĂTI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

27.732.000

27.833.490

23.461.911

84.29%

 

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

27.681.000

27.782.490

23.462.867

84,45%

 

 

 

20

 

Titlul II Bunuri si servicii

27.581.000

27.346.640

23.039.718

84.25%

 

 

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

23.642.000

23.849.810

20.650.357

86.58%

 

 

 

 

01

Furnituri de birou

2.531.000

2.667.750

2 403.476

90.09%

 

 

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

60.000

67.870

55.907

82.37%

 

 

 

 

03

Încălzit, iluminat şi torta motrică

4 907.000

4.771.900

3.912.571

81.99%

 

 

 

 

04

Apa. cartai şi salubritate

391.000

418.445

361.762

86,45%

 

 

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.515.000

1.496.000

1.310.465

87,60%

 

 

 

 

06

Piese de schimb

234.000

241.300

208.027

86,21%

 

 

 

 

07

Transport

3.000

3.000

0

0,00%

 

 

 

 

08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

709.000

654.110

464.920

71.08%

 

 

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

10.835.000

11.061.545

9 766.473

88.29%

 

 

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.448.000

2.467.890

2,166.756

87.80%

 

 

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.219.000

1.166.750

955.146

8|.M6%

 

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventat

566.000

572.000

102.896

17,99%

 

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

566.000

572.000

102.896

17,99%

 

 

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

14.000

13.830

8.808

63,69%

 

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.140.000

1.744.250

1.322.511

75.82%

 

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

790.000

780.750

580.879

74.40%

 

 

 

 

04

Chirii

905.000

854.150

741.632

86,81%

 

 

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

445.000

109.150

0

0,00%

 

 

 

59

 

Titlul XI Alte cheltuieli

100.000

435.850

423.149

97,09%

 

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

100 000

435.850

423.149

97,09%

 

51

 

70

 

CHELITUIELI DE CAPITAL

51.000

51.000

0

 

 

 

 

71

 

Titlul XIII Active nefinanciare

51.000

51.000

0

 

 

 

 

71.01

 

Active fixe

51.000

51.000

0

 

 

 

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

0

0

0

 

 

 

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

51.000

51.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

 

 

-956

 

 

 

 

85

 

Titlul XIX Plaţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

 

 

-956

 

 

 

 

85.01

 

Plaţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

 

 

-956

 

 

55

 

 

 

TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

889.655.000

889.553.510

736.595.534

82,81%

 

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

889.655.000

889.553.510

736.696.556

82,82%

 

 

 

30

 

Titlul III - Dobânzi

889.655.000

889.553.510

736.696.556

82,82%

 

 

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

850.300.000

850.300.000

710.000.000

83,50%

 

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

850.300.000

850.300.000

710.000.000

83,50%

 

 

 

30.03

 

Alte dobânzi

39.355.000

39.253.510

26.696.556

68,01%

 

 

 

 

04

Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului

39.355.000

39.253.510

26.696.556

68,01%

 

 

 

84

 

PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

 

 

-101.022

 

 

 

 

85

 

Titlul XIX Plaţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

 

 

-101.022

 

 

 

 

85.01

 

Plaţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

 

 

-101.022

 

 

 

 

 

 

Excedent/ Deficit

146.935.000

146.935.000

50.488.040

34,36%

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 480.

 

ANEXA

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

MODELUL*)

bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare**)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

BON VALORIC - 200 EURO

 

 

BON VALORIC - 200 EURO

AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR

 

AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR

 

 

 

Numele ......................................................

 

 

Prenumele   ..............................................

 

Numele şi prenumele beneficiarului

CNP  ..........................................................

 

...............................................................

Adresa  ......................................................

 

CNP  ....................................................

 

 

Adresa  .................................................

Semnătură de primire

Semnătură persoană autorizată

L.S.

Falsificarea acestor

bilete se pedepseşte

conform legilor

 

Dacă este cazul:

Numele şi prenumele minorului  ..............................................

CNP  ..................................................

Adresa  ..............................................

 

 

Semnătură persoană autorizată

 

L.S.

Data  ..............................................

Seria M.E.N.C.S.

Nr.

 

Seria M.E.N.C.S.

Nr.

 

 

NETRANSMISIBIL

Bonul valoric se va utiliza excluşii conform destinaţiei sale. Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională S.A.

 

 

 

NOTĂ:

Modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:

„Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.”


*) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil.

**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2016, este verde deschis.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Harghita, respectiv Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi a imobilului – teren aflat în folosinţa sa, ale cărui date de identificare sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 491.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului ale căror date de identificare şi valori de inventar se modifică

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administrator: Ministerul Sănătăţii (CUI 4266456)

34358

8.25.01

Teren Spital Palas

Steren = 3.258 mp,

CF nr. 244587

România, judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, str. Vifor Haiduc nr. 32

949.490,00

34359

8.25.01

Spital Palas

C1 = D + P + 2E

Sc = 397 mp, Sd = 1.588 mp,

CF nr. 244587

România, judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, str. Vifor Haiduc nr. 32

234.140,00

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Harghita (CUI 4245291)

143744

8.25.07

Laborator la etajul II al Policlinicii din Miercurea-Ciuc

C1 = S + P + 2E, Spaţiu la et. II:

Sc = 1.235 mp,

Su = 1.122 mp, cote-părţi comune = 1.235/5.293,

cote teren = 362/1.553, CF nr. 55705 - C1 - U11,

CF nr. 55705

România, judeţul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, str. Miko nr. 1

1.265.085,00

143747

8.25.07

Laborator teritorial Gheorgheni

Parter, bloc de 4 etaje construit în anul 1985 din beton;

C1 = P + 4E

spaţiu la parter scara A:

Su = 217,49 mp, cote-părţi comune = 198/1.035, cote teren = 61/1.293,

CF nr. 50051-C1-U18; spaţiu la parter scara B:

Su = 175,87 mp, cote-părţi comune = 165/1.020, cote teren = 52/1.293,

CF nr. 50051-C1-U17

România, judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni, Cartierul Florilor nr. 51

218.609,00

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş (CUI 4322904)

36980

8.29.11

Clădiri şi terenul aferent aparţinând Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Mureş

C1 = S + P,

Sc = 336 mp, Sd = 444 mp; C2 = P,

Sc = 41 mp;

Steren = cotă actuală 338/619; CF nr. 60082

România, judeţul Mureş, municipiul Reghin, Str. Republicii nr. 20

269.595,57

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului care se înscriu în inventarul centralizat şi se dau în administrare Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului laşi, CUI 4981352

 

Nr. M.F.P.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Nr. nou

8.29.11

Teren aferent sediului DSP laşi

Steren = 3.113 mp

România, judeţul laşi, municipiul laşi, str. Nicolae Bălcescu nr. 21

3.515.039,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 830 din 8 iulie 2016

Nr. 422 din 8 iulie 2016

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. VW 1.722 din 8 iulie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.272 din 8 iulie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările ulterioare.

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - În tot cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 şi 477 bis din 27 iunie 2016, sintagma „prin procură notarială” se înlocuieşte cu sintagma „prin act notarial/act de reprezentare prin avocat”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vlad Vasile Voiculescu

Gheorghe-Radu Ţibichi

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.