MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 524/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 524         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 12 iulie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

3. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 13 iulie 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

209. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0229 Siriu

 

1.022/2.562. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 13 iulie 2016

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În ziua de 13 iulie 2016, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Atanasiu Teodor, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CALIN-CONSTANTIN-ANTONPOPESCU-TARICEANU

 

Bucureşti, 12 iulie 2016.

Nr. 3.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0229 Siriu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.276 din 26 ianuarie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia SEA nr. 56 din 29 noiembrie 2011 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, Avizul Ministerului Culturii nr. 1.818 din 30 martie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 209.017 din 29 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 36.996 din 5 mai 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/I.M. din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0229 Siriu, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0229 Siriu, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lasou,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 februarie 2016.

Nr. 209.


*) Anexele 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Nr. 1.022/30 iunie 2016

Nr. 2.562/7 iulie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

 

Având în vedere dispoziţiile:

- art. 5 alin. (4), art. 111,112 şi 113 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul justiţiei emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare:

a) 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/1 Oi. prevăzut în anexa nr. 1;

b) 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10, prevăzut în anexa nr. 2

(2) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.02.13/10, prevăzut în anexa nr. 3;

b) 254 „Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.02.13/11, prevăzut în anexa nr. 4;

c) „Borderou privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumei de reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, prevăzut în anexa nr. 5;

d) „Situaţia centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităţilor administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 - Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, prevăzut în anexa nr. 6.

(3) Formularele prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b) se modifică prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 2. - (1) Se aprobă Procedura privind declararea şi plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 7.

(2) Se aprobă Procedura de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10, prevăzută în anexa nr. 8.

(3) Se aprobă Procedura de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 9.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 1 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b) sunt prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 4. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală pentru reglementarea colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul justiţiei,

Daniela Pescaru,

Florin Aurel Moţiu,

secretar de stat

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

SIGLĂ

AMAF

Agenţia Naţională de Administram Fiscală

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ

privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

208

 

□ Declaraţie rectificativă

Semestrul

 

Anul

 

 

 

 

 

Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

□ Notificare *)

 

 

A. DATE DE IDENTIFICARE A NOTARULUI PUBLIC

 

Cod de identificare fiscală:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire/Nume, prenume

 

 

 

Judeţ/Sector

 

Localitate

 

Stradă

 

Număr

 

Bloc

 

Scară

 

Etaj

 

 

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Telefon

 

Fax

 

Email

 

 

 

 

 

 

 

B. DATE RECAPITULATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL

Număr beneficiari de venit

Total valoare stabilită în studiul de piaţă

(lei)

Total valoare înscrisă în documentul de transfer

(lei)

Total impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

(lei)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL (tabel verso)

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, dedarea datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

 

 

Nume, Prenume:

 

Semnătura

 

 

 

 

Funcţia

 

 

 

 

 

 

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

 

Data:

 

 

*) Se bifează în situaţia în care valoarea declarată de părţi este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă, caz în care se completează şi coloanele 8 şi 9 de la Secţiunea C

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

 

Cod 14.13.01.13/10i

 

C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL

 

Nr.

crt.

Părţile contractante

Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia

Perioadă deţinere imobil

Număr act notarial

Valoarea stabilită in studiul de piaţă

- lei -

Valoarea înscrisă în documentul de transfer

- lei -

Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

- lei -

Taxele notariale aferente transferului

- lei -

Beneficiar de venit

Cealaltă parte contractantă

Nume, Prenume

CNP/NIF

Nume, Prenume/ Denumire

Cod de identificare fiscală

Cota

parte

0

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” Cod 14.13.01.13/10i

 

I. Depunerea declaraţiei

1. Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi plăţii impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

2. Declaraţia cuprinde informaţii privind tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, supuse impozitului pe venit, potrivit legii.

3. Formularul se utilizează de către notarii publici şi pentru notificarea organului fiscal central competent, în cazul în care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă.

4. Termenul de depunere

4.1. Declaraţia se completează şi se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

4.2. Declaraţia poate fi corectată prin depunerea unei declaraţii rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

5. Organul fiscal central competent

5.1. Declaraţia se depune la organul fiscal central în a cărui evidenţă fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.

5.2. În declaraţie se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

6. Modul de completare şi depunere

6.1. Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier XML).

6.2. Notarii publici au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal central competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii.

6.3. Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia, cuprinse în secţiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” din formular.

6.4. Formatul hârtie se listează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul XML ataşat;

- copia se păstrează de către notarul public.

6.5. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

NOTĂ:

În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului, acestea se vor soluţiona conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 9 la ordin.

II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare

1.1. În rubrica „Semestrul” se înscrie cu cifre arabe numărul ultimului semestru al perioadei de raportare (de exemplu: 1 pentru semestrul I sau 2 pentru semestrul II).

1.2. Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016).

2. Căsuţa „Notificare” se bifează numai în situaţia în care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă, caz în care se completează şi coloanele 8 şi 9 de la secţiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personaj”.

3. Secţiunea A „Date de identificare a notarului public”

3.1. În caseta „Cod de identificare fiscal㔠se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal central competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Funcţia” din formular se înscrie „împuternicit”.

În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.

3.2. În rubrica „Denumire/Nume, prenume” se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele notarului public.

3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al notarului public.

4. Secţiunea B „Date recapitulative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistenţă şi reprezintă situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia.

Col. 1-4 se completează cumulat, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii.

5. Secţiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

Col. 1 „Nume, Prenume” - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice.

Col. 2 „CNP/NIF” - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 „Nume, Prenume/Denumire” - se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz.

Col. 4 „Cod de identificare fiscal㔠- se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală poate fi:

a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin donaţie, la completarea declaraţiei, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale donatarului, iar în col. 3 şi col. 4, cele ale donatorului.

În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin moştenire, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale persoanei căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, iar col. 3 şi col. 4 nu se completează.

Col. 5 „Cota parte” - se înscrie cota-parte ce revine dobânditorilor, în urma transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.

În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar, dobânditor, deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

Col. 6 „Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia” - se înscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzacţie (vânzare-cumpărare, moştenire, donaţie etc.).

Col. 7 „Perioadă deţinere imobil” - se înscrie perioada de deţinere a bunului imobil înstrăinat: sub 3 ani, inclusiv, sau peste 3 ani, după caz.

ATENŢIE!

Nu se completează în cazul transmiterii dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire.

Col. 8 „Număr act notarial” - se înscrie numărul actului notarial, pentru fiecare tranzacţie.

Col. 9 „Valoarea stabilită în studiul de piaţ㔠- se înscrie suma reprezentând valoarea stabilită în studiul de piaţă, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

ATENŢIE!

Completarea coloanelor 8 şi 9 se face numai în situaţia în care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici. În această situaţie se va bifa şi căsuţa „Notificare” prevăzută în formular.

Col. 10 „Valoarea înscrisă în documentul de transfer” - se înscrie suma reprezentând valoarea înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 11 „Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”- se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal calculat şi încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

În cazul în care există mai mulţi coproprietari, impozitul se calculează la valoarea corespunzătoare cotei deţinute de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

Col. 12 „Taxele notariale aferente transferului” - se înscrie suma reprezentând taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacţie.

Prin taxe notariale se înţelege tariful ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), tariful pentru obţinerea extraselor, precum şi alte sume datorate bugetului de stat încasate de notarii publici la transferul proprietăţilor imobiliare.

 

ANEXA Nr. 2

 

SIGLĂ

AMAF

Agenţia Naţională de Administram Fiscală

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ

privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

209

 

□ Declaraţie rectificativă

 

 

Anul

 

 

 

 

 

Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume

 

 

 

Iniţiala tatălui

 

 

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stradă

 

 

 

Număr

 

 

 

Bancă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc

 

Scară

 

Etaj

 

Ap.

 

Judeţ/Sector

 

 

 

 

 

 

Cont bancar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IBAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitate

 

 

Cod poştal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

Fax

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DATE PRIVIND TRANZACŢIA IMOBILIARĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Numele şi prenumele /denumirea persoanelor fizice/juridice sau altor entităţi cărora li se transferă dreptul de proprietate şi desmembrămintele acestuia

 

 

Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Documentul de transfer a dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia nr.

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emis de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Adresa proprietăţii imobiliare înstrăinate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Perioada deţinerii

 

Sub 3 ani, inclusiv           

 

Peste 3 ani          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DATE PRIVIND VENITUL DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Venitul din transferul propti etăţi lor imobiliare din patrimoniul personal

 

 

 

 

Lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI / CURATORULUI FISCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume. Prenume / Denumirea

 

 

 

 

 

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stradă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr

 

Bloc

 

Scară

 

Etaj

 

Ap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ/Sector

 

 

Localitate

 

 

 

 

 

Cod poştal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

Fax

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

Semnătură contribuabil

 

Semnătură împuternicit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

 

Data:

 

 

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod. 14.13.01.13/10

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliara din patrimoniul personal”

 

Cod 14.13.01.13/10

 

I. Depunerea declaraţiei

1. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit, conform legii, din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească.

În situaţia în care instanţele judecătoreşti nu transmit organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă/hotărârii judecătoreşti definitive şi executorii, hotărârea şi documentaţia prevăzută de lege pentru stabilirea impozitului datorat, contribuabilul poate depune declaraţia în vederea stabilirii impozitului de către organul fiscal.

2. Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declaraţie pentru fiecare transfer.

3. În cazul în care proprietăţile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deţinute în coproprietate, declaraţia se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică, corespunzător cotei de deţinere. În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

4. Termenul de depunere

4.1. Declaraţia se depune la organul fiscal central competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea calculării impozitului, în condiţiile legii.

4.2. Declaraţia poate fi corectată prin depunerea unei declaraţii rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie „X1 în căsuţa prevăzută în acest scop,

5. Organul fiscal central competent

Declaraţia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal centrai competent, potrivit legii;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia.

6. Modul de completare şi depunere

6.1. Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei sale fiscale.

6.2. Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent, sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire.

6.3. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului,

6.4. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare

În rubrica „Anul” se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere

(de exemplu: 2016).

2. Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului”

2.1. În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscal㔠se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2.2. În rubricile „Nume” şi „Prenume” se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.

2.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

3. Secţiunea II „Date privind tranzacţia imobiliară”

3.1. Punctul 1 „Numele şi prenumele/denumirea persoanelor fizice/juridice sau altor entităţi cărora li se transferă dreptul de proprietate şi desmembrămintele acestuia” - se completează numele şi prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz, cărora li s-au transferat dreptul de proprietate şi desmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, conform documentului de transfer.

În situaţia în care sunt mai multe persoane cărora li s-au transferat dreptul de proprietate şi desmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, se completează pentru fiecare persoană, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz.

Caseta „Cod de identificare fiscal㔠se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi desmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, înscriindu-se codul de identificare fiscală, potrivit legii.

Codul de identificare fiscală, potrivit legii, este:

a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

3.2. Punctul 2 „Documentul de transfer a dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia” - se înscriu numărul, data şi emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.

3.3. Punctul 3 „Adresa proprietăţii imobiliare înstrăinate” - se înscrie adresa completă a proprietăţii imobiliare înstrăinate.

3.4. Punctul 4 „Perioada deţinerii” - se bifează căsuţa corespunzătoare perioadei de deţinere a bunului înstrăinat. Nu se completează în cazul transmiterii dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moştenire.

4. Secţiunea III „Date privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

rd. 1 - Venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal - se înscrie suma reprezentând venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în documentul de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.

5. Secţiunea IV „Date de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal1

5.1. Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5.2. În caseta „Cod de identificare fiscal㔠se înscriu/se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

5.3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscrie/se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului/curatorului fiscal.

5.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal.

 

ANEXA Nr. 3

 

 

Sigla DGRFP

Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .....................

Unitatea fiscală .......................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul ..............................................

DECIZIE DE IMPUNERE

privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

 

253

 

Nr. înregistrare ............

Data ............................

 

 

 

pe anul

 

 

 

 

 

 

 

 

Către:

Cod numeric personal/ Număr de identificare fiscală

Nume ...........................................................................

...........................................................................

Prenume .......................................................................

În baza art.111 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Declaraţiei privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal nr. ....................... din data ....................... / Documentul de transfer a dreptului de proprietate nr. ....................... din data ....................... emis de ....................... se

stabileşte impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, după cum urmează:

Domiciliu fiscal: Localitatea ....................................................................... Cod poştal ................................

Stradă .................................................................................... Număr ....................... Bloc .......................

Scară ....................... Etaj  ....................... Ap. ....................... Judeţ(sector) ..............................................

 

 

I. Date privind transferul dreptului de proprietate ţi al dezmembrămintelor acestuia

 

Adresa proprietăţii imobiliare înstrăinate ......................................................................................................

 

II. Determinarea impozitului datorat

 

 

- lei -

Denumire indicator

Decizie anterioară

Decizie curentă

1. Baza de calcul al impozitului datorat

 

 

2. Impozit datorat

 

 

3. Diferenţe de impozit conform art.94 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

a. constatate în plus

 

b. constatate în minus

 

 

Impozitul datorat (rd. 2) în sumă de ....................... lei se plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării prezentei.

Pentru impozitul neachitat până la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legii.

Diferenţa de impozit constatată în plus (rd.3a) în sumă de    lei se plăteşte în funcţie de data primirii prezentei, astfel:

               - daca data comunicării este cuprinsă în intervalul 01 -15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

               - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

Diferenţa de impozit constatată în minus (rd.3b) în sumă de lei se compensează şi/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.

 

Date necesare efectuării plăţii impozitului

Beneficiar

 

Cod de identificare fiscală beneficiar

 

Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată

 

Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare

 

Explicaţii

 

Suma (lei)

 

 

Informaţii privind modalităţile de plată a impozitului pe venit:

Achitarea sumelor datorate bugetului de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:

- în numerar, la unitatea Trezoreriei statului ....................... 

- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N.Poşta Română SA;

- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "internet banking";

- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Am primit un exemplar,

Nume. Prenume .......................

Semnătură contribuabil .......................

Semnătură .......................

Data ....../....../...... sau

 

Nr. şi data confirmării de primire .......................

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .......................

Cod 14.13.02.13/10

 

ANEXA Nr. 4*)

 

 

Sigla DGRFP

Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .....................

Unitatea fiscală .......................................................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul ..............................................

DECIZIE DE IMPUNERE

privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

 

 

254

 

Nr. înregistrare ............

Data ............................

 

 

 

pe anul

 

 

 

 

 

 

 

 

Către:

Cod numeric personal/ Număr de identificare fiscală

Nume ...........................................................................

...........................................................................

Prenume .......................................................................

În baza art.111 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, după cum urmează:

 

Domiciliu fiscal: Localitatea ....................................................................... Cod poştal ................................

Stradă .................................................................................... Număr ....................... Bloc .......................

Scară ....................... Etaj  ....................... Ap. ....................... Judeţ(sector) ..............................................

 

I. Date privind transferul dreptului de proprietate

Documentul de transfer a dreptului de proprietate Nr. ....................... Data ....................... Emis de .....................................................................

Adresa proprietăţii înstrăinate

 

II. Determinarea impozitului datorat

 

 

- lei -

Denumire indicator

Decizie anterioară

Decizie curentă

1. Baza de calcul al impozitului

 

 

2. Impozit datorat

 

 

3. Impozit calculat de notarul public

 

 

4.Diferenţe de impozit stabilite în plus (rd.2-rd.3)

 

 

5. Diferenţe de impozit conform art.94 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

a. constatate în plus

 

b. constatate în minus

 

 

Diferenţa de impozit stabilită în plus (rd.4) în sumă de ....................... lei se plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării prezentei.

Pentru diferenţa de impozit neachitată până la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legii.

Diferenţa de impozit constatată în plus (rd.5a) în sumă de ....................... lei se plăteşte în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv;

Diferenţa constatată în minus (rd.5b) în sumă de ....................... lei se compensează şi/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.

 

Date necesare efectuării plăţii diferenţelor de impozit

Beneficiar

 

Cod de identificare fiscală beneficiar

 

Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată

 

Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare

 

Explicaţii

 

Suma (lei)

 

 

Informaţii privind modalităţile de plată a impozitului pe venit:

Achitarea sumelor datorate bugetului de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:

- în numerar, la unitatea Trezoreriei statului 

- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N.Poşta Română S.A.;

- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "internet banking";

- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Am primit un exemplar,

Nume. Prenume .......................

Semnătură contribuabil .......................

Semnătură .......................

Data ....../....../...... sau

 

Nr. şi data confirmării de primire .......................

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .......................                    

Cod 14.13.02.13/11

 

ANEXA Nr. 5

 

Biroul notarului public .......................................................................

Localitatea ......................................., judeţul/sectorul ......................

Adresa .......................................................................

CIF ...........................................................................

Telefon ......................................................................

 

BORDEROU

privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumei de ......................, reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal aferent lunii ......................

nr. ....................../data ......................

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Denumirea judeţului

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale

Impozitul total

Cota de 50% cuvenită bugetului local

0

1

2

3

4

5

1

Judeţul 1

Localitatea 1

 

 

 

Localitatea 2

 

 

 

etc.

 

 

 

Total judeţ 1

 

 

 

 

2

Judeţul 2

Localitatea 1

 

 

 

Localitatea 2

 

 

 

etc.

 

 

 

Total judeţ 2

 

 

 

 

...

etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

L.S. Notar public

 

NOTĂ:

Prezentul borderou se depune la organul fiscal împreună cu formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

 

ANEXA Nr. 6

 

DIRECŢIA GENERALA REGIONALA A FINANŢELOR PUBLICE .......................................................................

UNITATEA FISCALĂ .......................................................................

Localitatea ..................................................., judeţul/sectorul ...............................

 

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ

a sumelor care urmează a fi virate unităţilor administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 „Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

nr. ....................../data ......................

 

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Denumirea judeţului

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale

Cota de 50% cuvenită bugetului local

0

1

2

3

4

1

Judeţul 1

Localitatea 1

 

 

Localitatea 2

 

 

etc.

 

 

Total judeţ 1

 

 

 

2

Judeţul 2

Localitatea 1

 

 

Localitatea 2

 

 

etc.

 

 

Total judeţ 2

 

 

 

....

etc.

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Întocmit

...............................................................

...............................................................

 

ANEXA Nr. 7

 

PROCEDURA

privind declararea şi plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

 

1. (1) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se declară de către notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost calculat şi încasat, conform legii.

(2) Declararea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se face prin completarea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod. 14.13.01.99/bs.

(3) Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal central competent de către notarii publici, împreună cu Borderoul privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

2. (1) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal calculat şi încasat de notarul public se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat, în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.03.18.00 „Veniturile bugetului de stat.  Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în a căror rază teritorială sunt luate în evidenţa fiscală birourile notarilor publici. În cazul birourilor notarilor publici care sunt luate în evidenţa fiscală în judeţul Ilfov, plata se efectuează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.03.18.00 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, care se deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Judeţului Ilfov.

(2) Contul 20.A.03.18.00 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” se deschide la unităţile Trezoreriei Statului, pe codul de identificare fiscală al biroului notarului public.

(3) Codurile IBAN aferente contului 20.A.03.18,00 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/ANAF/Asistenta contribuabili/Coduri IBAN.

3. (1) Unităţile Trezoreriei Statului transmit organelor fiscale zilnic, în sistem informatic, încasările din contul 20.A.03.18.00 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.

(2) Stingerea obligaţiilor fiscale declarate de notarii publici prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se realizează luându-se în considerare sumele achitate de către aceştia în contul de venituri ale bugetului de stat 20A03.18.00 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.

(3) După prelucrarea în sistem centralizat a datelor şi informaţiilor din Borderoul privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal depus de notarii publici şi după verificarea încasării efective a sumelor declarate cu titlu de impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, organele fiscale întocmesc Situaţia centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităţilor administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 „Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi o transmit, cel târziu în a 5-a zi lucrătoare a lunii următoare încasării, unităţii Trezoreriei Statului la care sunt arondate.

(4) Situaţia centralizată prevăzută la alin. (3), întocmită şi transmisă unităţii Trezoreriei Statului, cuprinde numai sumele declarate de notării publici şi achitate integral până la această dată.

(5) Sumele declarate şi neachitate integral până la data întocmirii situaţiei centralizate prevăzute la alin. (3) pot fi comunicate unităţii Trezoreriei Statului, în vederea distribuirii către fiecare unitate administrativ-teritorială destinatară, după achitarea lor integrală, urmând a fi cuprinse în situaţia centralizată imediat următoare.

4. (1) Cel târziu în prima zi lucrătoare de la primirea de la organele fiscale a situaţiei centralizate prevăzute la pct. 3 alin. (3), unităţile Trezoreriei Statului procedează la întocmirea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează suma cuvenită fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în contul de venituri ale bugetului local 21.A.03.18.00 „Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, deschis la unităţile Trezoreriei Statului, pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) Pentru proprietăţile imobiliare din patrimoniul personal situate pe teritoriul municipiului Bucureşti, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului efectuează viramentul cotei cuvenite bugetului local în contul de venituri ale bugetului local al municipiului Bucureşti 21.A.03.18.00 „Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(3) Plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal către unităţile administrativ-teritoriale se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului din contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.03.18.00 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

5. (1) Plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal realizat prin altă procedură decât cea notarială sau în cazul rectificării impozitului ca urmare a unor erori ori omisiuni în calcularea şi încasarea sa de către notarii publici se efectuează, pe baza deciziilor de impunere emise de organele fiscale centrale, în contul 20.A.03.18.00 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale care întocmesc decizia de impunere, pe codul de identificare fiscală al plătitorului.

(2) Situaţia cu unităţile administrativ-teritoriale beneficiare şi sumele ce urmează a se distribui fiecăreia se întocmeşte de către compartimentul cu atribuţii în stabilirea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal central competent şi se transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, la data comunicării deciziilor de impunere către contribuabili.

(3) După luarea în evidenţă a debitului instituit prin decizie de impunere şi stingerea integrală a acestuia, compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori preia şi datele referitoare la acest tip de operaţiuni în situaţia centralizată prevăzută la pct. 3 alin. (3).

(4) Cel mai târziu în prima zi lucrătoare de la primirea de la organul fiscal a situaţiei centralizate prevăzute la pct. 3 alin. (3), unităţile Trezoreriei Statului procedează la virarea sumelor cuvenite unităţilor administrativ-teritoriale.

6. Codurile de identificare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale se publică pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa de internet www.mfinante.gov.ro

 

ANEXA Nr. 8

 

PROCEDURĂ

de emitere a Deciziei de Impunere privind venitul din transferul proprietăţilor Imobiliare din patrimoniul personal

 

Cod 14.13.02.13/10

1. În situaţia în care transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice tel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii se realizează prin altă procedură decât cea notarială, stabilirea impozitului datorat pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se face de către organul fiscal central competent, definit potrivit legii.

2. (1) în cazul în care transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii se efectuează prin hotărâre judecătorească, instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii comunică organului fiscal central competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă/hotărârii judecătoreşti definitive şi executorii,

(2) Organul fiscal din raza de competenţă teritorială a instanţei de fond transmite hotărârea şi documentaţia aferentă, în termen de 5 zile de la primirea acestora, la organul fiscal central competent pentru stabilirea impozitului datorat. În termen de 15 zile de la primirea documentaţiei, organul fiscal central competent stabileşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal datorat şi emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (formular 253), cod 14.13.02.13/10.

(3) în situaţia în care instanţele judecătoreşti nu transmit în termenul legal documentaţia prevăzută de lege, organul fiscal central competent poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentaţiei prezentate de acesta.

(4) în cazul în care, la primirea documentaţiei transmise de instanţele judecătoreşti, se constată diferenţe care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.

3. (1) În situaţia în care transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza datelor declarate de contribuabili în Declaraţia privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (formular 209), cod 14.13.01.13/10.

(2) în cazul transferurilor prin executare silită, în situaţia în care contribuabilul nu depune formularul 209 la termenul prevăzut de lege, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza documentaţiei aferente transferului, transmisă de organul de executare silită, potrivit legii.

4. (1) în termen de 15 zile de la primirea Declaraţiei privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal sau a documentaţiei privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, după caz, organul fiscal central competent stabileşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10.

(2) Decizia de impunere se emite în două exemplare:

a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

(3) Documentele primite de la contribuabil, instanţele judecătoreşti, organele de executare silită, după caz, precum şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului,

5. (1) La calculul impozitului se au în vedere, după caz, declaraţia depusă de contribuabil, hotărârea judecătorească şi/sau documentaţia aferentă hotărârii sau documentaţia aferentă transferului în cazul executării silite.

În situaţia în care din documentele de mai sus nu rezultă elementele necesare stabilirii bazei de calcul al impozitului, în funcţie de modul de transfer al dreptului de proprietate, se vor avea în vedere dispoziţiile pct. 33 al titlului IV din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, date în aplicarea art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(2) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, conform legii.

 

ANEXA Nr. 9

 

PROCEDURĂ

de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

 

1. În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală, notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, comunică organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial această situaţie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea.

2. Notarii publici comunică în scris organului fiscal central în a cărui rază teritoriala se află sediul biroului notarial următoarele:

- cauzele care au determinat eroarea sau omisiunea,

- datele de identificare ale părţilor contractante (domiciliu, cod numeric personal/număr de identificare fiscală);

- baza de calcul al impozitului iniţială şi impozitul calculat şi încasat pentru fiecare persoană fizică contribuabil;

- baza de calcul al impozitului corectă, dacă este cazul;

- perioada de deţinere a proprietăţii imobiliare transferate: până la 3 ani inclusiv sau mai mare de 3 ani, după caz;

- copia documentului de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, pe baza căruia s-a calculat impozitul, certificată de notarul public.

3. (1) Organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial transmite documentaţia, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, organului fiscal central competent pentru stabilirea impozitului datorat, potrivit legii.

(2) în termen de 15 zile de la primirea documentaţiei, organul fiscal central competent stabileşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizică care realizează venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, calculează diferenţa de impozit datorat şi emite Decizia de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (formular 254), cod 14.13.02.13/11.

4. Decizia de impunere se emite în două exemplare:

a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

5. Calculul impozitului datorat se face prin aplicarea cotei de impozit, potrivit legii, asupra venitului impozabil determinat pe baza informaţiilor transmise de notarii publici.

Diferenţele de impozit stabilite în plus se plătesc de contribuabilii persoane fizice în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării Deciziei de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/11.

 

ANEXA Nr. 10

 

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

 

a) Denumire: „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” (formular 208)

1. Cod: 14.13.01.13/10i

2. Format: A4/t2

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.

5. Se utilizează la declararea impozitului calculat şi încasat de notarii publici pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi la notificarea organului fiscal, potrivit legii.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către notarul public care autentifică actele de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.

7. Circulă:

- originalul, însoţit de formatul electronic, la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial;

- copia la notarul public.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al notarului public.

b) Denumire: „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” (formular 209)

1. Cod: 14.13.01.13/10

2. Format: A4/t1

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la declararea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal realizate prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească.

7. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.

8. Circulă:

- originalul se depune la organul fiscal central competent, potrivit legii;

- copia la contribuabil.

9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

c) Denumire: „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” (formular 253)

1. Cod: 14.13.02.13/10

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal în situaţia în care transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii se realizează prin altă procedură decât cea notarială.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent, potrivit legii.

7. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal central competent;

- un exemplar la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

d) Denumire: „Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” (formular 254)

1. Cod: 14.13.02.13/11

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea de către organul fiscal central competent a diferenţelor de impozit datorat de persoanele fizice care realizează venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală, notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent, potrivit legii.

7. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal centrai competent;

- un exemplar la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.