MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 533/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 533         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 15 iulie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 406 din 15 iunie 2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

481. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Amsterdam la 5 februarie 2016

 

Memorandum de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

834. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.373/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală

 

2.048. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 406

din 15 iunie 2016

referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba, obiecţie formulată de Preşedintele României.

2. Sesizarea a fost formulată în temeiul art. 146 lit. a) teza întâi din Constituţie şi al art. 11 alin. (1) lit. A. a) şi art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.507 din 30 martie 2016, şi constituie obiectul Dosarului nr. 372A/2016.

3. În motivarea obiecţiei de neconstituţionalitate autorul susţine că legea transmisă spre promulgare aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (5), coroborate cu cele ale art. 136 alin. (3) din Constituţie. În acest sens, se arată, în esenţă, că potrivit art. 860 alin. (3) din Codul civil, în cazul bunurilor care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în temeiul unei legi organice, trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale sau invers operează numai printr-o modificare expresă a legii organice. Dacă bunul aparţine, potrivit destinaţiei sale, domeniului public naţional, respectiv local, atunci transferul se realizează potrivit procedurii stabilite prin art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, şi anume printr-un act individual, hotărâre a Guvernului sau a consiliului local, în funcţie de sensul transferului. În susţinerea acestei critici se face referire la considerentele cuprinse în paragrafele 176-178 din Decizia Curţii Constituţionale nr. 1 din 10 ianuarie 2014. Se mai arată, de asemenea, că, analizând conţinutul normativ al legii transmise la promulgare şi al expunerii de motive ataşate propunerii legislative, rezultă că terenul transmis nu este susceptibil de a face obiectul exclusiv al proprietăţii publice, nefiind expres menţionat la art. 136 alin. (3) din Constituţie. Acest bun, potrivit destinaţiei sale, respectiv uzul sau interesul public naţional, judeţean sau local, poate aparţine fie domeniului public al statului, fie domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale. În acest ultim caz, sunt incidente dispoziţiile art. 860 alin. (3) teza finală din Codul civil raportat la art. 9 din Legea nr. 213/1998. Referitor la bunurile ce fac obiect exclusiv al proprietăţii publice prin destinaţia legii, art. 830 alin. (3) din Codul civil instituie obligaţia modificării legii organice prin care bunul a fost declarat obiect exclusiv ai dreptului de proprietate publică. Terenul ce face obiectul legii transmise spre promulgare poate fi transmis din proprietatea publică a statului în cea a unităţii administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 213/1998, deoarece acesta nu face obiectul exclusiv al dreptului de proprietate publică a statului.

4. În consecinţă, se apreciază că legea supusă controlului de constituţionalitate se substituie actului individual - hotărâre a Guvernului - de trecere a bunului din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, ceea ce duce la încălcarea prevederilor art. 1 alin. (5) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (3) din Constituţie.

5. Cea de-a două critică de neconstituţionalitate priveşte faptul că legea trimisă spre promulgare, prin obiectul de reglementare, este un act cu caracter individual, ceea ce aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (4), art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie. Astfel, aşa cum rezultă atât din titlu, cât şi din conţinutul său normativ, aceasta reglementează exclusiv cu privire la un singur bun, privit ut singuli, şi nu cu privire la o categorie de bunuri identificate în mod generic. Absenţa caracterului de generalitate al reglementării o face incompatibilă cu legea, privită ca act juridic al Parlamentului. În acest sens, se face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv la cele reţinute prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 600 din 9 noiembrie 2005, nr. 970 din 31 octombrie 2007, nr. 494 din 21 noiembrie 2013 şi nr. 574 din 16 octombrie 2014, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.060 din 26 noiembrie 2005, nr. 796 din 22 noiembrie 2007, nr. 819 din 21 decembrie 2013 şi nr. 889 din 8 decembrie 2014.

6. Potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, obiecţia a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra obiecţiei de neconstituţionalitate.

7. Guvernul a transmis, cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 3.190 din 21 aprilie 2016, punctul său de vedere, prin care apreciază că obiecţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Astfel, făcând referire la cele reţinute în paragrafele 176-178 din Decizia Curţii Constituţionale nr. 1 din 10 ianuarie 2014, reţine că legea a fost adoptată ca lege ordinară şi apare ca fiind în dezacord cu prevederile constituţionale ale art. 136 alin. (3), precum şi cu cele ale art. 860 alin. (3) teza întâi şi a două din Codul civil, în cadrul tezei a două fiind în dezacord cu art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998. Aşa fiind, pe cale de consecinţă, prevederile legii trimise spre promulgare apar ca fiind în neconcordanţă cu art. 1 alin. (5) din Constituţie.

8. În punctul de vedere transmis, Guvernul se referă la motivele cuprinse în sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României potrivit cărora terenul transmis nu este susceptibil de a face obiectul exclusiv al proprietăţii publice, nefiind expres menţionat la art. 136 alin. (3) din Constituţie, astfel încât acest bun, potrivit destinaţiei sale, poate aparţine fie domeniului public al statului, fie domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, în acest ultim caz fiind incidente dispoziţiile art. 860 alin. (3) teza finală din Codul civil, raportat la art. 9 din Legea nr. 213/1998. Guvernul face următoarele observaţii: potrivit art. 136 alin. (3) din Constituţie „fac obiect exclusiv al proprietăţii publice” nu doar bunurile expres menţionate în textul constituţional, ci şi alte „bunuri stabilite de legea organică”. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, lege organică, coroborate cu subpunctul 10 de la punctul i din anexa la această lege organică, „infrastructura Căilor ferate, inclusiv tunelele şi lucrările de artă”, fac parte din domeniul public exclusiv al statului (neregăsindu-se la pct. II şi III din anexă). În acest sens, învederează că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, adoptată ca lege organică, în componenţa infrastructurii feroviare publice, aflate în domeniul public exclusiv al statului, intră terenurile aferente liniilor ferate de circulaţie, precum şi terenurile de o parte şi de alta a axei căii ferate, care constituie zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, acestea fiind necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţă a circulaţiei [art. 8 alin. (2), art. 11 alin. (1), art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998]. Or, din conţinutul legii trimise spre promulgare şi al anexei rezultă doar că terenul în cauză face parte din domeniul public al Statului, aflându-se în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. Aşadar, în măsura în care terenul ar face parte din infrastructura feroviară publică, atunci acesta ar aparţine domeniului public exclusiv al statului, potrivit art. 136 alin. (3) din Constituţie şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, fiind incidente dispoziţiile art. 860 alin. (3) teza întâi din Codul civil. În acest caz, legea în cauză, având ca obiect transmiterea de teren preconizată, aduce atingere art. 136 alin. (3) din Constituţie şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, fiind incidente dispoziţiile art. 860 alin. (3) teza întâi din Codul civil. De asemenea, având în vedere că legea în cauză nu are aplicabilitate generală, ci caracter individual, reglementând un caz particular, aceasta aduce atingere art. 1 alin. (4) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, în acest sens fiind şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra obiecţiei de neconstituţionalitate.

10. S-au întocmit adrese prin care s-au solicitat informaţii de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Consiliul Legislativ, secretarul general al Camerei Deputaţilor, secretarul general al Senatului, Ministerul Transporturilor şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

11. Prin Adresa înregistrată cu nr. 2.938/14 aprilie 2016 s-a solicitat Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară o copie conformă cu originalul de pe cartea funciară în care sunt înscrise datele cu privire la terenul ce face obiectul legii supuse controlului.

12. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a răspuns solicitării prin Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 3.191 din 21 aprilie 2016, însoţită de o copie conformă cu originalul de pe cartea funciară nr. 71.137 a oraşului Teiuş şi de pe anexa nr. 1 la partea I a cărţii funciare. În cartea funciară se face menţiune cu privire la existenţa pe teren a liniei de cale ferată Oradea-Braşov, după care se notează existenţa unui act administrativ prin care se consemneaz㠄modificarea limitei de proprietate imobilului A+1 conform anexa”.

13. Prin Adresa înregistrată cu nr. 3.005 din 15 aprilie 2016 s-au solicitat Consiliului Legislativ informaţii cu privire la existenţa unei legi organice, prin care terenul să fi fost declarat obiect exclusiv al proprietăţii publice, ori a unei hotărâri a Guvernului referitoare la transmiterea terenului din domeniul public al statului în domeniul public al oraşului Teiuş.

14. Consiliul Legislativ a transmis răspunsul său cu Adresa înregistrată cu nr. 3,092 din 18 aprilie 2016, în sensul că în evidenţa legislaţiei ţinută de această instituţie nu a fost identificată o lege organică prin care terenul ce face obiectul transferului să fi fost declarat obiect exclusiv al proprietăţii publice şi nicio hotărâre a Guvernului referitoare la transmiterea acestui teren din domeniul public al statului în domeniul public al oraşului Teiuş. A învederat, de asemenea, adoptarea de către Parlament, ca lege organică, a Legii nr. 60/2015 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - SA, în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 31 martie 2015.

15. Prin două adrese înregistrate cu nr. 3.240 din 21 aprilie 2016 s-au solicitat secretarului general al Camerei Deputaţilor şi secretarului general al Senatului informaţii referitoare la calitatea în care Camerele au adoptat legea, la caracterul acesteia - respectiv lege ordinară sau lege organică, precum şi cu privire la cvorumul cu care au fost adoptate.

16. Secretarul general al Camerei Deputaţilor a transmis Curţii Constituţionale răspunsul său înregistrat cu Adresa nr. 3.408 din 25 aprilie 2016, potrivit căruia legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor în calitate de cameră decizională, legea a fost adoptată potrivit prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţie, înregistrându-se 148 de voturi „pentru” şi 3 voturi pentru „abţinere”, 71 de deputaţi neexercitând dreptul de vot, în condiţiile unui cvorum de şedinţă de 222 de deputaţi prezenţi în sală, din totalul de 381 de deputaţi aflaţi în exerciţiul mandatului la momentul exercitării votului.

17. Secretarul general al Senatului a transmis Curţii Constituţionale răspunsul său înregistrat cu Adresa nr. 3.433 din 26 aprilie 2016, în sensul că legea a fost adoptată de Senat în calitate de primă Cameră sesizată, în temeiul art. 76 alin. (1) din Constituţie, cu 117 voturi „pentru”, 5 abţineri şi niciun vot împotrivă. În anexă a transmis fişa proiectului de lege.

18. Prin Adresa înregistrată cu nr. 3.405 din 25 aprilie 2016 s-a solicitat Ministerului Transporturilor transmiterea documentelor cu privire la care se face referire în expunerea de motive la lege, precum şi a oricăror documente care au legătură cu transmiterea terenului ce face obiectul legii supuse controlului Curţii.

19. Ministerul Transporturilor a transmis Curţii Constituţionale, cu Adresa nr. 3.463 din 27 aprilie 2016, documentele solicitate, la care se face referire în expunerea de motive la legea supusă controlului. Curtea observă Adresa nr. 6/4/915 din 23 noiembrie 2012 prin care Direcţia patrimoniu a Ministerului Transporturilor, Compania Naţională de Căi Ferate „CFRU - S.A. transmite Direcţiei feroviare din Ministerul Transporturilor punctul său de vedere asupra proiectului de hotărâre de Guvern, care s-a intenţionat să fie adoptată, în sensul că sintagma „terenul sus-menţionat este aferent liniilor interoperabile Regionala CFR Braşov” se va modifica astfel: „terenul sus-menţionat este aferent zonei de protecţie a liniilor interoperabile.”

20. Prin Adresa înregistrată cu nr. 4.159 din 12 mai 2016 s-a solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie transmiterea jurisprudenţei relevante cu privire la domeniul public al statului şi domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, trecerea bunurilor din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cu privire la bunurile care fac obiect exclusiv al proprietăţii publice a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

21. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a transmis Curţii Constituţionale cu Adresa nr. 5.453 din 9 iunie 2016 hotărârile solicitate.

22. De asemenea, unitatea administrativ-teritorială oraşul Teiuş, prin primar, a transmis Curţii Constituţionale, cu Adresa nr. 4.167 din 13 mai 2016, un punct de vedere în care face referire la precizările Ministerului Transporturilor din data de 11 februarie 2013 cu privire la faptul că s-a avut în vedere păstrarea limitelor zonei de siguranţă la stabilirea delimitării suprafeţei de teren propuse a fi transferate şi că terenul nu mai este necesar desfăşurării activităţii specifice de transport feroviar astfel încât acesta poate fi transferat din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale.

23. Dezbaterile au avut ioc la data de 4 mai 2016, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi al art. 56 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, a amânat pronunţarea la data de 11 mai 2016 şi, ulterior, pentru aceleaşi motive, la data de 14 iunie 2016, când, constatând că nu sunt prezenţi toţi judecătorii care au participat la dezbateri, potrivit art. 58 alin, (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în temeiul art. 57 din acelaşi act normativ şi al art. 56 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, a amânat pronunţarea la data de 15 iunie 2016, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

examinând obiecţia de neconstituţionalitate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, documentele transmise, dispoziţiile legii criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

24. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţie, precum şi ale art. 1, 10, 15 şi 18 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze obiecţia de neconstituţionalitate.

25. Obiectul controlului de constituţionalitate îl constituie Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” -

S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba, care are următorul cuprins:

Art. 1.-„(1) Se aprobă transmiterea unui teren în suprafaţă totală de 74.496 mp situat în oraşul Teiuş, judeţul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba, în vederea realizării unor investiţii de utilitate publică.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. se va modifica în mod corespunzător, în condiţiile legii.

Art. 2. - „Predarea-primirea terenului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - „în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor va elabora un proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care va fi adoptată de Guvern

26. În motivarea obiecţiei de neconstituţionalitate se susţine încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) referitor la principiului separaţiei şi echilibrului puterilor, art. 1 alin. (5) potrivit căruia respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie, art. 4 alin. (2) referitor la criteriile de nediscriminare, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, art. 136 alin. (3) prin care se stipulează cu privire la bunurile care fac obiect exclusiv al proprietăţii publice şi art. 147 alin. (4) referitor la caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale.

27. Curtea constată că obiecţia de neconstituţionalitate îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 146 lit. a) teza întâi din Constituţie atât sub aspectul obiectului său, fiind vorba de o lege adoptată şi nepromulgată încă, cât şi sub aspectul titularului dreptului de sesizare, aceasta fiind semnată de Preşedintele României.

28. Examinând obiecţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că în jurisprudenţa instanţei de contencios constituţional, valorificându-se cele reţinute în doctrină, a fost conturat conţinutul art. 136 alin. (2) şi (3) din Legea fundamentală, prin raportare la prevederile Codului civil, sub aspectul actului normativ prin care se face trecerea bunurilor din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale sau invers. În acest sens, Curtea reţine că, potrivit art. 136 alin. (3) teza finală din Legea fundamentală, raportat la art. 860 alin. (3) teza întâi din Codul civil, în situaţia în care bunurile formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, în temeiul unei legi organice, trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale sau invers operează numai printr-o modificare a legii organice. Totodată, potrivit art. 136 alin. (2) din Constituţie raportat la art. 860 alin. (3) teza a două din Codul civil, în celelalte cazuri, şi anume atunci când bunurile pot aparţine, potrivit destinaţiei lor, fie domeniului public al statului, fie domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, trecerea din domeniul public al statului în cel al unităţilor administrativ-teritoriale sau invers se face în condiţiile legii, respectiv în condiţiile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau, simetric, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local (a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014, paragrafele 176-178). Prin urmare. Curtea reţine că actele normative prin care se poate face trecerea bunurilor din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale sunt fie legile organice de modificare a legii organice prin care bunurile au fost declarate obiect exclusiv al proprietăţii publice a statului, fie hotărârile Guvernului, atunci când bunurile nu constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice a statului.

29. Distingând între cele două modalităţi de transfer intradomenial anterior enunţate, Curtea constată că actul normativ supus controlului de constituţionalitate este o lege, astfel încât, din punct de vedere formal, nefiind o hotărâre de Guvern, nu poate fi reţinută incidenţa celei de-a două situaţii. Analizând documentele depuse şi formula de atestare a legii, Curtea reţine că legea a fost adoptată de Senat, în calitate de primă cameră sesizată, cu respectarea art. 76 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia legile organice se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. Legea a fost adoptată însă de Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art. 76 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora legile ordinare se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră, înregistrându-se 148 de voturi „pentru”, în condiţiile unui cvorum de şedinţă de 222 de deputaţi prezenţi în sală, din totalul de 381 de deputaţi aflaţi în exerciţiul mandatului la momentul exercitării votului. De asemenea, din formula de atestare a legii trimise spre promulgare, Curtea observă că aceasta a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Constituţie.

30. În concluzie, Curtea reţine că Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba - lege supusă controlului de constituţionalitate pe calea obiecţiei formulate de către Preşedintele României - a fost adoptată ca lege ordinară, potrivit art. 76 alin. (2) din Constituţie, astfel încât aceasta nu îndeplineşte niciuna dintre exigenţele art. 136 alin. (2) şi (3) din Constituţie, raportate la prevederile art. 830 alin. (3) din Codul civil, nefiind o modalitate validă de transfer, ci una care nu se încadrează în exigenţele constituţionale. În consecinţă, Curtea reţine că legea supusă controlului aduce atingere art. 1 alin. (5) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (2) şi (3) din Constituţie.

31. În ceea ce priveşte cea de-a două critică de neconstituţionalitate formulată, Curtea reţine, cu valoare de principiu că, în situaţia particulară a terenurilor ce fac obiect exclusiv al proprietăţii publice a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale singura posibilitate de transmitere a acestor bunuri din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale este aceea ut singuli, prin legea organică de modificare a legii organice prin care terenul a fost declarat obiect exclusiv al proprietăţii publice. De aceea, în această ipoteză, nu îşi găsesc aplicabilitate considerentele reţinute în jurisprudenţa Curţii, potrivit cărora legile astfel adoptate ar fi neconstituţionale, întrucât ar avea caracter individual. Prin urmare, din această perspectivă, în situaţia de principiu enunţată, Curtea reţine că dispoziţiile art. 1 alin. (4), art. 4 alin, (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituţie nu sunt incidente.

32. Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. a) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) şi al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi constată că Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba, este neconstituţională.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 iunie 2016.

PREŞEDINTE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Amsterdam la 5 februarie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Amsterdam la 5 februarie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 481.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării

 

Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană, denumite în continuare părţi, constatând dezvoltarea bunelor relaţii între cele două state, bazate pe respectarea intereselor lor naţionale, pe reciprocitate şi parteneriat,

având în vedere că dialogul şi cooperarea militară contribuie la dezvoltarea unor şi mai bune relaţii între statele părţilor, recunoscând cooperarea militară ca o contribuţie la pacea şi securitatea internaţională, luând în considerare prevederile:

- Tratatului Atlantului de Nord, încheiat la Washington la 4 aprilie 1949;

- Acordului între Părţile la Tratatul Atlanticului de Nord privind Statutul Forţelor lor (NATO SOFA), încheiat la Londra la 19 iunie 1951;

- Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005;

- Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona pe 13 decembrie 2007, având în vedere aderarea părţilor la Uniunea Europeană şi la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Scopul prezentului memorandum de înţelegere îl constituie crearea cadrului juridic necesar pentru cooperarea între părţi în domeniul apărării, prevăzută în art. 2, 3 şi 4 ale acestuia.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de cooperare

 

Cooperarea între părţi va fi realizată în următoarele domenii:

a) managementul şi planificarea apărării;

b) aspecte legale în domeniul apărării;

c) pregătirea personalului militar şi civil;

d) organizarea forţelor armate şi sistemul de mobilizare;

e) controlul armamentelor şi dezarmare;

f) aspecte financiare militare;

g) activităţi economico-militare şi tehnico-ştiinţifice;

h) apărare cibernetică în domeniul militar;

i) geografie militară;

j) medicină militară;

k) cultură, sport, recreere în domeniul militar;

l) alte domenii de cooperare asupra cărora părţile pot conveni.

 

ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

 

Cooperarea între părţi va fi realizată în următoarele forme:

a) vizite de lucru ale oficialilor părţilor;

b) vizite ale delegaţiilor militare;

c) participarea la expoziţii de echipament militar şi armament, exerciţii militare, seminare şi conferinţe;

d) schimb de personal civil şi militar pentru instruire, inclusiv pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii;

e) alte forme de cooperare asupra cărora părţile pot conveni.

 

ARTICOLUL 4

Cooperare în domeniul tehnologiei militare

 

(1) Sprijin pentru iniţiativele comerciale

Părţile, în scopul de a îmbunătăţi controlul referitor la produsele cu destinaţie militară şi la procedurile legate de activităţi având scop militar, convin să sprijine alte iniţiative comerciale conexe domeniului menţionat şi domeniilor de interes reciproc.

(2) Activităţile în domeniul tehnologiei militare şi a politicii de achiziţii, cercetare, dezvoltarea produselor şi echipamentelor cu scop militar pot lua următoarele forme:

1. cercetare ştiinţifică, testare şi design;

2. schimb de experienţă în sectorul tehnic;

3. achiziţia de echipament militar în cadrul unor programe comune potrivit legislaţiei naţionale cu privire la importul şi exportul produselor cu scop militar.

4. Părţile se angajează să pună în aplicare procedurile necesare pentru a asigura protecţia informaţiilor rezultate din activităţile desfăşurate potrivit prevederilor prezentului memorandum de înţelegere, a legislaţiei naţionale şi a tratatelor internaţionale în domeniu, semnate de părţi.

(3) Părţile vor oferi asistenţă reciprocă şi colaborare în domeniul tehnologiei militare precum şi a contractelor încheiate, potrivit prevederilor prezentului memorandum de înţelegere.

 

ARTICOLUL 5

Aspecte financiare

 

(1) Fiecare parte îşi va suporta propriile cheltuieli legate de activităţile ce vor fi desfăşurate conform prevederilor prezentului memorandum de înţelegere, cu excepţia situaţiei când părţile convin altfel.

(2) Partea gazdă va asigura transportul intern pentru delegaţii părţii care trimite de la sosirea acestora pe teritoriul statului părţii gazdă

(3) Partea gazdă va asigura asistenţa medicală şi stomatologică de urgenţă la acelaşi nivel la care este asigurată personalului propriu.

(4) Toate activităţile desfăşurate potrivit prezentului memorandum de înţelegere se desfăşoară sub rezerva disponibilităţii fondurilor financiare ale părţilor.

 

ARTICOLUL 6

Statutul personalului

 

Pe timpul staţionării pe teritoriul statului părţii care primeşte, statutul reprezentanţilor părţii care trimite va fi supus prevederilor Acordului între statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951.

 

ARTICOLUL 7

Protecţia informaţiilor clasificate

 

Protecţia informaţiilor militare clasificate va fi asigurată conform prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005.

 

ARTICOLUL 8

Soluţionarea divergenţelor

 

Orice divergenţe ce rezultă din sau sunt în legătură cu interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului memorandum de înţelegere vor fi soluţionate exclusiv prin consultări directe între părţi.

 

ARTICOLUL 9

Prevederi finale

 

(1) Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări, în scris, despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

(2) Prezentul memorandum de înţelegere este încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp. Oricare parte poate notifica, în scris, despre intenţia de a-l denunţa. Denunţarea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificării.

(3) Prezentul memorandum de înţelegere poate fi amendat oricând, în scris, cu consimţământul reciproc al părţilor. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face în conformitate cu prevederile alineatului (1) al prezentului articol

(4) Responsabilităţile şi obligaţiile fiecărei părţi cu privire la înţelegerile de securitate şi la protecţia informaţiilor clasificate vor continua să se aplice şi după ieşirea din vigoare a prezentului memorandum de înţelegere.

(5) Procedurile detaliate necesare implementării prevederilor prezentului memorandum de înţelegere pot face obiectul unor înţelegeri tehnice sau acorduri de implementare separate.

Semnat la Amsterdam la 5 februarie 2016, în două exemplare originale, fiecare în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România,

Pentru Ministerul Apărării din Republica Italiană,

Mihnea Ioan Motoc,

Roberta Pinotti,

ministrul apărării naţionale

ministrul apărării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.373/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 91.210 din 8 iunie 2016, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, în baza prevederilor:

- art. 65 şi 66 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- art. 22 alin. (3) şi art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016;

- Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi bugetul de stat, încheiat între AM PNDR şi AFIR, nr. 78.061/6.960/2015, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.373/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, versiunea 01, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 şi 907 bis din 8 decembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 17 iunie 2016.

Nr. 834.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

 

În temeiul art. 56, 58, art. 342 alin. (1), art. 346, art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 58 din Codul de procedură fiscală, în situaţia în care prezintă risc fiscal, în urma selecţiei efectuate în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltate la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

Art. III. - Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 8 iulie 2016.

Nr. 2.048.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 3.841/2015)

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA

088

Nr. de operator de date cu caracter personal - 759

 

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

FORMA DE ORGANIZARE

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ *1)

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSOANA IMPOZABILĂ se afl㠁 nu se afl㠁 în procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 *2)

DOMICILIUL FISCAL

JUDEŢ

 

SECTOR

 

LOCALITATE

 

STRADA

 

NR.

BLOC

 

SC.

 

ET.

 

AP.

 

COD POTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

WEBSITE

 

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI A CERERII DE ÎNMATRICULARE ENUMĂR DE ORDIN ÎN REGISTRUL COMERŢULUI

 

 

DATE PRIVIND PERSOANA CARE DEPUNE DECLARAŢIA

NUME, PRENUME

 

COD NUMERIC PERSONAL (CNP, NIF**), ID etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢIA

 

CALITATEA PERSOANEI CARE DEPUNE DECLARAŢIA

Reprezentant legal 

Împuternicit*4) 

 

*1) Rubrica privind codul de înregistrare fiscală nu se completează în cazul persoanelor impozabile care solicita înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi prezenta anexă se depun în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.

*2) În situaţia în care persoana impozabilă pentru care se depune declaraţia 088 se află în procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, atunci datele cu privire la asociaţi şi/sau administratori se vor completa pentru asociaţii şi/sau administratorii care îndeplineau această calitate la momentul declanşării procedurii insolvenţei.

*3) În situaţia în care persoana impozabilă pentru care se depune declaraţia 088 este nou-înfiinţată se va înscrie numărul de înregistrare la registrul comerţului 8 cererii de înmatriculare.

*4) În cazul în care declaraţia se depune de către împuternicit, se va anexa împuternicirea.

 

DATE PRIVIND ASOCIAŢII/ADMINISTRATORII*)

 

Nr. crt.

Tipul

(PF sau PJ)

Ţara de rezidenţă

fiscală

Cetăţenie

Fără cetăţenie

Ţară cetăţenie

Denumire/ Nume şi prenume

Cod de

identificare fiscală (CIF/CNP/CUI/NIF*))

Tip act de identitate

(CI, paşport etc.)

UE Non UE

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Serie/număr act de identitate

Data emiterii

Autoritate emitentă

Ţara autorităţii emitente

Calitatea lin cadrul persoanei impozabile

(administrator/asociat)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1. Precizaţi dacă desfăşuraţi activităţi economice:

A.

a) la sediul social/profesional

DA               NU      

În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:

 

Nr. crt.

Denumire activitate desfăşurată preponderent la sediul social/profesional, inclusiv codul CAEN corespunzător *i)

Modul de deţinere a spaţiului cu destinaţie de sediu social/profesional

 

 

proprietate

comodat

închiriere/ subînchiriere

leasing

financiar

alte situaţii*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Date de identificare ale proprietarului spaţiului (CUI/CNP/N1F**))/

Alte date de identificare [tip act de identitate (CI, paşaport etc.), serie/număr, data emiterii, autoritatea emitentă, ţara autorităţii emitente]

Adresă sediu/domiciliu

Valoare totală contract

Perioadă valabilitate contract

 

 

 

lei

euro

data început

data sfârşit

nedeterminat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1) Se va completa inclusiv în situaţia desfăşurării activităţilor proprii de birou.

*2) Se va preciza modul de deţinere a spaţiului cu destinaţie de sediu social/profesional.

 

b) la sediile secundare (puncte de lucru)

DA               NU      

În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:

 

Nr. crt.

Denumire activitate desfăşurată preponderent la sediile secundare (puncte de lucru), inclusiv codul CAEN corespunzător

Adresă completă

(judeţ/localitate/sector/ str./nr./bl./sc./ et./ap./ cod poştal)

Modul de deţinere a spaţiului cu destinaţie de sedii secundara (puncte de lucru)

 

 

 

proprietate

comodat

închiriere/ subînchiriere

Leasing financiar

alte situaţii*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Date de identificare ale proprietarului spaţiului (CUI/CNP/NIF**))/

Alte date de identificare [tip act de identitate

(CI. paşaport etc.), serie/număr, data emiterii, autoritatea emitentă, ţara autorităţii emitente]

Adresă sediu/domiciliu

Valoare totală contract

Perioadă valabilitate contract

 

 

 

lei

euro

data început

data sfârşit

nedeterminat

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

*1) Se va preciza modul de deţinere a spaţiului cu destinaţie de sedii secundare (puncte de lucru).

 

c) în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (puncte de lucru)

DA               NU      

În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:

1. Adresa completă unde se desfăşoară activităţi proprii de birou (judeţ, localitate, sector, str., nr., bl., sc., et., ap., cod poştal)

......................................................................................................................................................................

2. Activitatea desfăşurată în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (puncte de lucru)

 

Nr. crt.

Adresa completă (judeţ, localitate, sector, nr., bl., sc., et., ap., cod poştal)/Denumire activitate preponderent desfăşurată în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (puncte de lucru), inclusiv codul CAEN corespunzător

1

Adresă

Denumirea activităţii preponderent desfăşurate în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (puncte de lucru), inclusiv codul CAEN corespunzător

2

 

 

Se vor anexa, după caz, documente care să justifice tipul activităţii specifice desfăşurate în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (spre exemplu: autorizaţii, avize, licenţe emise pentru activităţi de tipul: construcţii, transport, turism ş.a.)

 

B. Prezentaţi *1) pe scurt activitatea economică desfăşurată sau pe care intenţionaţi să o desfăşuraţi, indicând, după caz, principalii clienţi/furnizori.

 

*1) Se va descrie activitatea desfăşurată şi se va completa în situaţia în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

C. Dacă urmează să efectuaţi investiţii în legătură cu domeniul principal de activitate precizaţi, după caz, următoarele informaţii:

 

Nr. crt.

Adresă unde se realizează investiţia

Durata realizării investiţiei

(luni)

Valoare estimată

(lei)

Număr/data autorizaţie de construire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Precizaţi dacă asociaţii şi/sau administratorii*) persoanei impozabile pentru care se depune declaraţia:

a) au deţinut/deţin calitatea de asociat şi/sau administrator în cadrul altor persoane impozabile *1)

1) la care a fost declanşată procedura insolvenţei;

2) în inactivitate temporară, la data depunerii declaraţiei, înscrisă la registrul comerţului.

b) au fost/sunt titulari ai unor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, respectiv membri ai unor întreprinderi familiale

1) la care a fost declanşată procedura insolvenţei;

2) în inactivitate temporară, la data depunerii declaraţiei, înscrisă la registrul comerţului.

DA *2)           NU      

 

*1) Prin persoane impozabile se înţelege: societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv persoana impozabilă pentru care se depune declaraţia.

*2) În acest caz se va preciza motivul care a condus la declanşarea procedurii de insolvenţă şi/sau la suspendarea activităţii persoanei impozabile

respective.

 

Informaţiile trebuie să corespundă unei perioade de 5 ani fiscali încheiaţi care precedă datei prezentei declaraţii. Informaţiile se vor completa pentru situaţiile în care asociaţii şi/sau administratorii*) au deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator/titular persoană fizică autorizată/titular întreprindere individuală/membru întreprindere familială, la data la care s-a produs evenimentul, conform tabelului de mai jos:

 

Nr. crt.

Denumire/ Nume şi prenume asociat/administrator

Cod de identificare fiscală asociat/ administrator

(CIF/CUI/CNP/NIF**))/ Act de identitate (C.I., paşaport etc.)

Denumire persoană impozabilă

Cod de identificare fiscală persoană  impozabilă

Formă de organizare a persoanei impozabile

Situaţia persoanei impozabile

Motiv

1

 

 

 

 

 

insolvenţă

Inactivitate temporară

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Specificaţi pentru cetăţenii non-UE care deţin calitatea de administrator tipul de viză deţinută în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nr. crt.

Nume şi prenume administrator

Cod de identificare fiscala administrator (CNP/NIF**))/ Act de identitate (CI, paşaport etc.)

Deţine/Nu deţine viză/

Nu are obligaţia obţinerii vizei/ Alte situaţii legate de viză

Tip viză

(doar dacă deţine viză)

Scopul şederii în România (tip viză - C sau D)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Se vor anexa documente care să ateste tipul de viză şi scopul şederii în România (paşaport, permis de şedere ş.a.)

 

4. Precizaţi dacă există deschise în ţară/străinătate conturi bancare în numele persoanei impozabile, care să fie active la data depunerii prezentei declaraţii.

DA               NU *1)  

În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:

 

Nr. crt.

Denumire bancă comercială

Cod SWIFT

Ţara sucursalei băncii unde sunt deschise conturile

Valuta

Nume şi prenume împuternicit pentru operaţiuni bancare

Cod de identificare fiscală (CNP/NIF**))/

Alte date de identificare [tip act de identitate (CI, paşaport etc.), serie/număr, data emiterii, autoritatea emitentă, ţara autorităţii emitente]

Ţara de rezidenţă fiscală a împuternicitului pentru operaţiuni bancare

Calitatea/ funcţia deţinută în cadrul persoanei impozabile

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1) Motivul: ...............................................................................................................................

 

Precizaţi care sunt beneficiarii reali*1) ai operaţiunilor desfăşurate prin intermediul conturilor bancare deschise în ţară/străinătate în numele persoanei impozabile.

 

Nr. crt.

Nume şi prenume beneficiar real al operaţiunilor bancare

Cod de identificare fiscală (CNP/NIF*))/

Alte date de identificare [tip act de identitate (CI, paşaport etc.), serie/număr, data emiterii, autoritatea emitentă, ţara autorităţii emitente]

Ţara de rezidenţă fiscală a beneficiarului real al operaţiunilor bancare

Adresa de domiciliu

(judeţ, sector, localitate, str., nr., bl., sc., et., ap., cod poştal, ţară)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

*1) În vederea nominalizării beneficiarilor reali se vor avea în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/6Q/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

 

5. Specificaţi modul de organizare şi conducere a contabilităţii, conform prevederilor art. 10 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi datele de identificare ale persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii.

a) Pentru persoane impozabile a căror contabilitate este organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nr. crt.

Denumire persoană fizică sau juridică, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Cod de identificare fiscală

(CUI/CNP)

Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilităţii

Dată început contract

Dată sfârşit contract

Număr autorizaţie emisă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România valabilă la data semnării contractului

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Se va anexa copia contractului de prestări servicii încheiat între prestatorul de servicii în domeniul contabilităţii şi persoana impozabilă.

 

b) Pentru persoane impozabile a căror contabilitate este organizată şi condusă în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările următoare.

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanei fizice

Cod de identificare fiscală (CNP, NIF**))

Data încheierii contractului de muncă

Dată început contract

Dată sfârşit contract sau nedeterminat

Funcţie

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

6. Specificaţi *1) datele de identificare ale persoanelor care depun declaraţii fiscale la registratura organului fiscal şi/sau care deţin certificat digital valabil pentru depunerea la distanţă a declaraţiilor fiscale, în condiţiile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoana impozabilă.

 

Nr. crt.

Nume şi prenume persoană fizică

Cod de identificare fiscală (CNP/NIF**))/

Alte date de identificare [tip act de identitate (C.I., paşaport etc.), serie/număr, data emiterii, autoritatea emitentă, ţara autorităţii emitente]

Ţara de rezidenţă a persoanei care depune declaraţii fiscale

Depune declaraţiile fiscale la registratura organului fiscal pentru persoana impozabilă

Deţine/Nu deţine certificat digital pentru persoana impozabilă

Calitatea deţinută în raport cu persoana impozabilă

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

*1) Nespecifica rea datelor de identificare a persoanelor care depun declaraţii fiscale la registratura organului fiscal şi/sau care deţin certificat digital pentru depunerea la distanţă a declaraţiilor fiscale presupune depunerea acestora la organul fiscal prin intermediul serviciilor poştale.

 

7. Precizaţi numărul contractelor individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate:

 niciunul*1)

 un salariat

 între 2-5 salariaţi

 între 6-10 salariaţi

 peste 10 salariaţi

 

*1) Motiv: ...............................................................................................................................

 

Se vor anexa, după caz, copia contractului de prestări servicii încheiat între prestator şi persoana impozabilă care are ca obiect punerea la dispoziţie de personal calificat.

 

*1) În cazul în care persoana impozabilă nu are încheiate contracte individuale de muncă pentru realizarea obiectului de activitate se va preciza motivul pentru care activitatea desfăşurată nu presupune încheierea unor astfel de contracte de muncă.

 

8. Specificaţi care sunt veniturile brute realizate de asociaţi şi administratori*), persoane fizice.

 

Nr. crt.

Nume şi prenume asociat/administrator

Codul de identificare fiscală asociat/administrator (CNP/NIF**))/Act de identitate (C.I., paşaport etc.)

Calitatea deţinută

(asociat/administrator)

Natura venitului *1)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Valoarea brută a veniturilor este cuprinsă în intervalul (lei*2))

Fără venituri

≤ 10.000

10.001- 15.000

15.001 - 25.000

25.001- 45.000

45.001 - 100.000

100.001- 250.000

250.001- 450.000

450.001- 1.000.000

1.000.001 - 5.000.000

≥ 5.000.001

1

 

 

2

 

 

 

Nr. crt.

Denumire plătitor de venit

Cod de identificare fiscală a plătitorului de venit (CIF/CUI/CNP/NIF*))/ Alte date de identificare [tip act de identitate (C I-, paşaport etc.), serie/număr, data emiterii, autoritatea emitentă, ţara autorităţii emitente]

Ţara din care s-a obţinut venitul

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

*1) În cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, precum şi al veniturilor din pensii obţinute din România/din afara României, se vor avea în vedere

veniturile brute realizate în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune prezenta declaraţie. Pentru veniturile de altă natură decât cele din salarii şi asimilate salariilor, respectiv din pensii, obţinute din România/din afara României, se vor avea în vedere veniturile brute realizate în anul fiscal precedent celui în care se depune prezenta declaraţie, precum şi veniturile brute realizate în anul fiscal curent, după caz.

*2) În cazul obţinerii de venituri în valută din România/din afara României se va calcula echivalentul în lei al valorii brute a veniturilor realizate având în vedere cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se depune declaraţia.

 

9. Precizaţi studiile/profesiile/ocupaţiile avute de administratori, persoane fizice, în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia.

 

Nr. crt.

Nume şi prenume administrator

Studii

Profesia

Ocupaţie

Dată început contract

Dată sfârşit contract sau nedeterminat

Fără ocupaţie

Data încheierii ultimei activităţi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Precizaţi dacă deţineţi active*1) în vederea desfăşurării obiectului preponderent de activitate.

DA               NU      

În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:

 

Nr. crt.

Tipul activelor deţinute*2)

Valoarea netă a activelor la data depunerii declaraţiei

(lei)

1

 

 

2

 

 

 

*1) În vederea nominalizării activelor deţinute se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dacă tipul activelor deţinute nu se regăseşte în lista propusă se va înscrie tipul activului deţinut,

11. Precizaţi*1) dacă intenţionaţi să efectuaţi, în următoarele 12 luni:

a) operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) achiziţii de bunuri/servicii din afara UE şi/sau livrări de bunuri/prestări de servicii în afara UE (import/export)

DA               NU      

În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:

 

Nr. crt.

Tipul operaţiunilor

 

UE

(intracomunitare)

non-UE (în afara UE)

 

Achiziţii de bunuri din UE

Achiziţii de servicii din UE

Livrări de bunuri în UE

Prestări de servicii în UE

Achiziţii de bunuri din afara UE

Achiziţii de servicii din afara UE

Livrări de bunuri în afara UE

Prestări de servicii în afara UE

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Bunuri2)/Servicii*3)

achiziţionate/livrate/prestate

Ţara de provenienţă a bunurilor/serviciilor achiziţionate

Ţara de destinaţie a bunurilor/serviciilor Jivrate/prestate

Valoarea estimată a operaţiunilor

(lei)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

*1) Se va completa În situaţia îh care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) Ut. a), b) şi c) şi alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

*2) Dacă natura bunurilor achiziţionate/livrate nu se regăseşte în lista propusă se va selecta opţiunea „Altele”.

*3) Dacă natura serviciilor achiziţionate/prestate nu se regăseşte în lista propusă se va selecta opţiunea „Altele”.

 

12. Precizaţi dacă asociaţii şi/sau administratorii*) persoanei impozabile pentru care se depune declaraţia au creditat*1) persoane impozabile*2) la care aceştia au deţinut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declaraţii, calitatea de asociat şi/sau administrator.

DA               NU      

 

Nr. crt.

Denumire/ Nume şi prenume asociat/administrator

Codul de identificare fiscală asociat/administrator (CNP/NIF**))/

Act de identitate (C.I., paşaport etc.)

Calitate

(administrator/

asociat)

Denumire

persoană

impozabilă

Codul de identificare fiscală persoană impozabilă

Suma la data depunerii prezentei declaraţii (lei)

Suma la data depunerii ultimei situaţii financiare (lei)

Tipul situaţiei financiare

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1) Se va completa soldul sumei nerestituite, cu care fiecare persoană impozabilă a fost creditată de către persoanele care deţin calitatea de asociat şi/sau administrator - prin bancă sau în numerar, conform datelor din evidenţa financiar-contabilă, la data depunerii prezentei declaraţii şi conform ultimelor situaţii financiare depuse la organul fiscal (bilanţ sau raportare semestrială), dacă este cazul. În situaţia în care nu se mai deţine această calitate de asociat şi/sau administrator se va completa soldul sumei nerestituite la sfârşitul perioadei în care s-a deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator.

*2) Prin persoane impozabile se înţelege: societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv persoana impozabilă pentru care se depune prezenta declaraţie.

În situaţia în care persoana impozabilă pentru care se depune declaraţia va fi invitată la sediul organului fiscal competent în vederea clarificării intenţiei şi capacităţii acesteia de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii poate solicita persoanei impozabile prezentarea unor documente suplimentare faţă de cele solicitate prin prezenta declaraţie, documente care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, în cazul în care documentele sunt emise de autorităţi străine.

Mă oblig ca până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA să nu desfăşor activităţi economice constând în operaţiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România***).

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului ...............................................

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului ...............................................

 

*) În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile solicitate prin prezenta anexă

se referă:

a) la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

b) la asociaţi, indiferent de ponderea pe care o deţin în capitalul social al societăţii, şi la administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

**) În situaţia în care deţineţi mai multe NIF-uri, veţi completa unul dintre ele.

***) Angajamentul de a nu desfăşura activităţi economice constând în operaţiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA este valabil numai în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Datele şi informaţiile prevăzute în prezentul formular se completează, în mod obligatoriu, după cum urmează: pct. 1 lit. A, pct. 2 - în situaţia în care persoana impozabilă analizată nu se află în procedura insolvenţei, pct. 3 - în situaţia în care administratorul persoanei impozabile analizate este cetăţean non-UE, pct. 4 - cu excepţia informaţiilor privind beneficiarii reali îh cazul în care persoana impozabilă se află în procedura insolvenţei, pct. 5, pct. 6, pct. 7, pct. 8 - în situaţia în care persoana impozabilă analizată nu se află în procedura insolvenţei, pct. 9 - în situaţia în care persoana impozabilă analizată nu se află în procedura insolvenţei, pct. 10, pct. 11 - în situaţia în care persoana impozabilă solicită înregistrarea conform art. 316 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dacă aceasta nu se află în procedura insolvenţei, pct. 12.

 

Loc rezervat organului fiscal

 

Număr de înregistrare

 

Data de înregistrare

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.