MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 534/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 534         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 15 iulie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

147. - Lege pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

 

675. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului tehnicienilor Dentari din România

 

148. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

676. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

149. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

677. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

150. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

 

678. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 384 din 7 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) şi (11) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.037. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

28. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 24 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Membrii organelor de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România la nivel naţional, judeţean şi, respectiv, al municipiului Bucureşti se aleg pe perioada unui mandat hotărât de Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, cu posibilitatea de a fi realeşi. Numărul maxim de mandate în organele de conducere de la nivel naţional şi teritorial se stabileşte de Adunarea generală naţională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România prin Statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.”

2. La articolul 47, alineatul (2) se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 iulie 2016.

Nr. 147.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 iulie 2016.

Nr. 675.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), executarea lucrărilor de construcţii cu caracter special, care se realizează în baza tratatelor/acordurilor în vigoare la care România este parte, se reglementează prin aranjamentele de implementare/ acordurile tehnice/înţelegerile/memorandumurile de implementare a tratatelor respective, adoptate potrivit legislaţiei în vigoare, cu condiţia avizării documentaţiei tehnice potrivit legislaţiei în vigoare.”

2. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a):”.

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art. 4 şi art. 43 lit. a) şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.”

4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acorda în termen de 15 zile suport tehnic de specialitate autorităţilor prevăzute la art. 43 lit. a) în procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru stabilirea cerinţelor urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului.”

5. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pentru autorităţile prevăzute la art. 43 lit. a), certificatul de urbanism se semnează de către persoanele cu responsabilitate în domeniu, desemnate prin ordin intern al conducătorului autorităţii.”

6. La articolul 7, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

„(131) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), autorizaţia de construire, emisă de instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special potrivit art. 43 lit. a), se semnează de către conducătorul instituţiei emitente sau de persoana delegată de acesta, de şeful structurii de specialitate cu atribuţii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii din aparatul propriu al instituţiei emitente şi de o persoană din cadrul structurii de specialitate care îndeplineşte cerinţele de formare profesională prevăzute de art. 361 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, responsabilitatea emiterii acesteia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.”

7. La articolul 7 alineatul (20), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) să ia măsurile necesare pentru gestionarea legală a informaţiilor clasificate, conţinute de documentaţiile solicitate pentru emiterea avizelor-acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism emis de instituţiile prevăzute la art. 43 lit. a), inclusiv prin stabilirea unui conţinut-cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului prevăzut la lit. b);”.

8. La articolul 7, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (211), cu următorul cuprins:

„(211) Se exceptează de la prevederile alin. (21) autorizaţiile de construire pentru lucrările de construcţii cu caracter special, dacă acestea intră sub incidenţa regimului informaţiilor clasificate.”

9. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

„(21) La construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare.

(22) în cazul monumentelor istorice, se pot executa lucrările prevăzute la alin. (21) doar în baza şi cu respectarea obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric, întocmită şi eliberată potrivit legii. Obligaţia se va elibera în termen de 30 de zile de la solicitare, nerespectarea termenului creând posibilitatea executării lucrărilor în absenţa obligaţiei.

(23) Ministerul Culturii va fi notificat înaintea începerii lucrărilor prevăzute la alin. (21) şi va putea verifica conformitatea acestora cu prevederile legii.”

10. La articolul 43, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cu caracter special, inclusiv cele executate la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), se face de către instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în baza unor proceduri comune stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Culturii, în condiţiile legii;”.

11. La anexa nr. 2, definiţia „Construcţii speciale” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Construcţii speciale

Construcţii, amenajări şi instalaţii care se autorizează în condiţiile prevăzute la art. 43 lit. a), respectiv construcţiile, amenajările şi instalaţiile la obiective militare, precum şi cele realizate în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, deţinute cu orice titlu de către acestea.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 iulie 2016.

Nr. 148.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 iulie 2016.

Nr. 676.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 15 iulie 2015 pentru modificarea alin (6) al art. 92 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, adoptată în temeiul art. 1 pct. X din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 17 iulie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 iulie 2016.

Nr. 149.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului         Nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 iulie 2016.

Nr. 677.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după punctul 21 se introduc patru noi puncte, punctele 22-25, cu următorul cuprins:

„22. cerne românească - carnea provenită de la animale crescute în fermele din România;

23. produs alimentar proaspăt - aliment care nu este conservat prin sterilizare, deshidratare, congelare sau afumare, cu excepţia refrigerării;

24. produs alimentar congelat - aliment care necesită temperaturi de păstrare conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;

25. produs românesc - produs obţinut pe teritoriul naţional din materii prime de bază provenite în proporţie de 100% din fermele din România; produsul are la bază interesul acordat de producători comercianţilor în sensul asigurării siguranţei şi securităţii alimentare;”.

2. La articolul 2 alineatul (2), după punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 61-63, cu următorul cuprins:

„61. contract comercial - document care stabileşte toate condiţiile colaborării dintre furnizor şi comerciant cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi prevederilor art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009:

6.2 filiera produsului agroalimentar - sistem de relaţii funcţionale care leagă producătorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comercianţii şi/sau bursele de mărfuri care tranzacţionează acelaşi produs sau grup de produse, în vederea utilizării şi/sau a consumului acestuia/acestora;

63. acord interprofesional-ansamblu de reguli elaborate în cadrul unei organizaţii interprofesionale şi asumate în unanimitate de organizaţiile profesionale membre, în scopul armonizării cererii şi ofertei de produse, având ca obiectiv creşterea calităţii pe filiera de produs agroalimentar;”.

3. La articolul 2 alineatul (2), punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. cost de producţie - se compune din preţul de achiziţie al materiilor şi materialelor consumate, cheltuieli de prelucrare a materiilor prime în vederea transformării în produs finit, alte cheltuieli directe şi cota din cheltuielile indirecte ce revin produsului respectiv;”.

4. La articolul 2 alineatul (2), punctele 9, 10 şi 101 se abrogă.

5. La articolul 2 alineatul (2), punctele 11-13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„11. preţ de achiziţie ai produsului alimentar - cuprinde preţul de cumpărare negociat între comerciant şi furnizor;

12. vânzare în pierdere - orice vânzare la un preţ inferior preţului de achiziţie;

13. preţ de vânzare către consumator - preţul de achiziţie al produsului alimentar majorat cu adaosul comercial;”.

6. La articolul 2 alineatul (2), punctele 14 şi 15 se abrogă.

7. La articolul 2 alineatul (2), după punctul 15 se Introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:

„16. lanţ scurt de aprovizionare - lanţ de aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici angajaţi în activităţi de cooperare şi de dezvoltare economică locală, precum şi relaţii geografice şi sociale strânse între producători, procesatori şi consumatori.”

8. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Relaţiile comerciale dintre furnizori şi comercianţi sunt stabilite prin încheierea unui contract comercial negociat în prealabil de către părţi, care respectă legislaţia în vigoare şi dispoziţiile prevăzute de prezenta lege.”

9. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Este interzis oricărui comerciant să solicite facturarea/refacturarea şi să încaseze de la furnizor taxe şi servicii.”

10. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

11. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Este interzis oricărui comerciant să solicite furnizorului să nu vândă altor comercianţi aceleaşi produse la un preţ de achiziţie mai mic sau egal cu cel cu care a achiziţionat produsele respective.”

12. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se abrogă.

13. La articolul 7, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Comerciantul poate refuza recepţia mărfii în condiţiile în care aceasta nu îndeplineşte condiţiile legale de comercializare, cantităţile prevăzute în contract sau în comandă ori termenele de livrare, refuzul recepţiei mărfii făcându-se în momentul livrării, în caz contrar marfa fiind considerată acceptată.

(4) în cazul în care părţile convin prin contract ca recepţia cantitativă şi calitativă să fie făcută ulterior momentului livrării, documentul de recepţie va fi transmis în formă scrisă furnizorului în maximum 24 de ore de la momentul punerii la dispoziţia comerciantului a mărfii.”

14. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Fac excepţie de la prevederile alin. (4) produsele alimentare proaspete, în cazul în care recepţia cantitativă şi calitativă se va face în momentul livrării.”

15. La articolul 7, alineatul (5) se abrogă.

16. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate şi livrate se stabileşte prin negocierea contractului, fără ca termenul de plată să depăşească 30 de zile calendaristice.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) produsele alimentare proaspete la care termenul de plată nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice.”

17. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III1, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III1

Obligaţii speciale ale comerciantului”

18. După articolul 10 se introduc şase noi articole, articolele 10i-106, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Comerciantul este obligat să acorde spaţii distincte de expunere şi vânzare produselor româneşti, în condiţiile legii.

Art. 102. - (1) Eticheta pentru carnea comercializată pe teritoriul României va cuprinde următoarele menţiuni:

a) ţara de origine a animalului ....................................................;

b) animal născut în ţara .............................................................;

c) animal crescut în ţara ............................................................;

d) animal sacrificat în ţara ............................................................., marca de sănătate/identificare şi denumirea operatorului economic;

e) animal tranşat în ţara marca de identificare şi denumirea operatorului economic.

(2) Comerciantul este obligat să afişeze vizibil sintagma «carne românească», pentru carnea comercializată direct către consumatorul final, dacă aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.337/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013 de stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte indicarea ţării de origine sau a locului de provenienţă pentru carnea proaspătă, refrigerată sau congelată de animale din specia porcină, ovină, caprină şi de păsări de curte, în Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din came de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului şi în Regulamentul CE 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituirea unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1 234/2007 ale Consiliului.

(3) Produsele din carne comercializate pe piaţa internă vor cuprinde obligatoriu pe etichetă procentul de carne provenit din România.

Art. 103. - (1) Comerciantul persoană juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare pentru produse alimentare are obligaţia ca, pentru categoriile carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, produsele lactate şi de panificaţie, să achiziţioneze aceste produse în proporţie de cel puţin 51% din volumul de marfă pe raft, corespunzător fiecărei categorii de produse alimentare, provenite din lanţul alimentar scurt, aşa cum este definit în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) comercianţii care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active total de până la două milioane de euro, echivalent în lei.

(3) Metodologia de desfăşurare a acţiunilor privind lanţul scurt de aprovizionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 104. - Prin excepţie de la prevederile art. 103 alin. (1), necesarul de produse alimentare poate fi completat cu produse din afara lanţului scurt de aprovizionare, în urma consultării

entităţilor din cadrul organizării comune de piaţă, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 105. - Prevederile prezentei legi nu se aplică în ceea ce priveşte comercializarea fructelor exotice importate din alte ţări.

Art. 106. - Comerciantul persoană juridică autorizată care desfăşoară activităţi de comercializare pentru produsele alimentare are obligaţia de a organiza evenimente de promovare şi vânzare a produselor alimentare româneşti, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare. Frecvenţa acestor evenimente, precum şi orarul de funcţionare se vor stabili prin hotărâre a consiliului local.”

19. La articolul 11 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) nerespectarea dispoziţiilor art. 3-6 se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată; în caz de abatere repetată se poate suspenda autorizaţia de funcţionare a comerciantului pentru o perioadă de până la 6 luni;

b) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (4), art. 8, 101, 106 şi art. 13 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 21/1996, republicată;”.

20. La articolul 11 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) nerespectarea dispoziţiilor art. 102 şi 103 se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 21/1996, republicată.”

21. După articolul 14 se Introduc două noi articole, articolele 15 şi 16, cu următorul cuprins:

„Art. 15. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor notifică statelor membre ale Uniunii Europene obligaţiile prevăzute la art. 102 şi va specifica motivele care au stat la baza acestora.

Art. 16. - Prevederile art. 102 vor intra în vigoare la 90 de zile de la comunicarea deciziei Comisiei Europene.”

Art. II. - Prevederile art. 103 din Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, intră în vigoare la 6 luni de la datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 iulie 2016.

Nr. 150.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 iulie 2016.

Nr. 678.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 384

din 7 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) şi (11) din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) şi (11) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Constantin Caras în Dosarul nr. 894/98/2015 al Judecătoriei Feteşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.765D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul excepţiei a depus un memoriu prin care solicită admiterea acesteia.

4. Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.766D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 341 alin. (8) şi (11) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Constantin Caraş în Dosarul nr. 2.000/229/2015 al Judecătoriei Feteşti.

5. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

6. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul excepţiei a depus un memoriu prin care solicită admiterea acesteia.

7. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

8. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispoziţiile art. 53 alin, (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu se opune conexării dosarelor.

9. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.766D/2015 la Dosarul nr. 1.765D/2015, care a fost primul înregistrat.

10. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

11. Prin încheierile din 12 noiembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 894/98/2015 şi nr. 2.000/229/2015, Judecătoria Feteşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) şi (11) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Constantin Caraş în cauze având ca obiect soluţionarea unor plângeri formulate împotriva soluţiilor de neurmărire/netrimitere în judecată dispuse de procuror.

12. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine că prevederile legale sunt neconstituţionale, deoarece nu are acces la alte căi de atac împotriva încheierii pronunţate de către judecătorul de cameră preliminară, nu beneficiază de un proces echitabil şi nu are dreptul să facă plângeri şi petiţii.

13. Judecătoria Feteşti opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece nici instituirea caracterului definitiv al hotărârii prin care se pronunţă judecătorul de cameră preliminară cu privire la plângerea împotriva soluţiei de neurmărire/netrimitere în judecată dispusă de procuror, nici excluderea de probe nu aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 51 şi 52, întrucât acestea reglementează cu privire la vătămarea adusă de o autoritate publică a cărei protejare este garantată de legiuitorul român prin acţiuni reglementate expres de normele de drept civil, respectiv penal. Totodată, dreptul de petiţionare nu presupune pronunţarea unei hotărâri de către o instanţă de judecată pentru a se pune probleme dreptului de exercitare a căilor de atac sau de administrare a probelor, ci doar existenţa unor răspunsuri date de alte organe ale statului care nu sunt incluse în sfera instanţelor judecătoreşti.

14. În ce priveşte raportarea criticilor la art. 16, 21 şi 24 din Constituţie, instanţa de judecată arată că reglementarea căilor de atac împotriva hotărârii prin care judecătorul de cameră preliminară soluţionează plângerea împotriva ordonanţelor procurorului de neurmărire/netrimitere în judecată reprezintă atributul exclusiv al legiuitorului, eliminarea căilor de atac în această materie fiind justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 341 din Codul de procedură penală şi care asigură obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului.

15. Potrivit prevederilor art. 30 alin, (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şt Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

16. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care face trimitere la Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014, paragrafele 25-27. De asemenea menţionează că dispoziţiile art. 24, 44, 51 şi 52 din Constituţie nu sunt incidente în cauză.

17. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate nu aduc atingere accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil consacrate de art. 21 din Legea fundamentală, deoarece acestea nu prevăd obligativitatea regulii posibilităţii de exercitare a căilor de atac în orice fel de cauză, iar, conform art. 129 din Constituţie, căile de atac se exercită în condiţiile legii. Totodată, eliminarea de către legiuitor a căilor de atac în această procedură este determinată de nevoia de a asigura celeritatea procesului penal.

18. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, memoriul depus de autor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

19. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

20. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 341 alin. (8) şi (11) cu denumirea marginală Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară din Codul de procedură penală. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, Curtea constată că acestea au fost modificate prin art. II pct. 94 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016. Cu toate acestea, ţinând seama de raţiunile avute în vedere de Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit cărora „sintagma «în vigoare» din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”, Curtea urmează a se pronunţa asupra prevederilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016. Dispoziţiile legale criticate au următorul conţinut:

„(8) încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6) şi la alin, (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) este definitivă. [...]

(11) Probele care au fost excluse nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a cauzei

21. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la Accesul liber la justiţie, art. 24 referitor la Dreptul la apărare, art. 51 referitor la Dreptul de petiţionare şi art. 52 referitor la Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

22. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 5 decembrie 2014, a statuat că judecarea plângerii fără participarea părţilor, subiecţilor procesuali principali şi a procurorului contravine dreptului la un proces echitabil în componentele sale referitoare la contradictorialitate şi oralitate, întrucât dispoziţiile art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală nu permiteau comunicarea către aceştia a documentelor care sunt de natură să influenţeze decizia judecătorului şi nu prevede posibilitatea de a discuta în mod efectiv observaţiile depuse în faţa instanţei. Odată citate însă, toate părţile, inclusiv petentul, au posibilitatea să ia cunoştinţă despre desfăşurarea procedurii în faţa judecătorului de cameră preliminară şi au dreptul să consulte toate documentele existente în dosarul cauzei, fiindu-le asigurate în acest fel toate drepturile şi garanţiile procesuale pe care dreptul la un proces echitabil le presupune în faza procesuală analizată. Totodată, potrivit paragrafelor 40 şi 41 din decizia mai sus menţionată s-a reţinut că, aşa cum rezultă din art. 341 alin, (2) din Codul de procedură penală, un exemplar al plângerii formulate este comunicat procurorului şi părţilor. Or, ţinând seama de art. 32 din Codul de procedură penală, Curtea a reţinut că persoana vătămată şi suspectul, în calitate de subiecţi procesuali principali, nu au posibilitatea de a-şi face apărarea cu privire la susţinerile petentului, deoarece acestora nu li se comunică un exemplar al plângerii. De asemenea, în situaţia în care nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală, subiecţii procesuali principali sunt privaţi de dreptul la un proces echitabil prin aceea că necunoscând conţinutul plângerii nu pot întreprinde nici un fel de demersuri în apărarea intereselor lor legitime. Aşa fiind, a statuat Curtea, aceste neajunsuri pot fi acoperite în măsura în care judecătorul de cameră preliminară se va pronunţa asupra plângerii în cadrul unei proceduri contradictorii şi orale.

23. De asemenea, Curtea a mai constatat că un aspect fundamental al dreptului la un proces echitabil constă în faptul că urmărirea penală trebuie să aibă un caracter contradictoriu şi să existe o egalitate a armelor între acuzare şi apărare, sens în care prin absenţa dezbaterilor contradictorii petentul, partea civilă, partea responsabilă civilmente, suspectul sau persoana vătămată nu numai că nu pot, asemeni persoanei care a avut calitatea de inculpat, să formuleze cereri şi să ridice excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale, dar nu pot contesta în niciun fel aceste cereri sau excepţii, cu atât mai mult cu cât, potrivit art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală, probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de părţi nu se readministrează în cursul cercetării judecătoreşti. De aceea, în condiţiile în care persoanele interesate ar fi citate ar avea posibilitatea să se prezinte la dezbateri şi, prin urmare, ar putea beneficia de dreptul de a-şi exprima opiniile şi de a răspunde nu numai la aspectele relevate reciproc, dar şi la eventualele întrebări ale judecătorului de cameră preliminară.

24. Prin urmare, suspectul beneficiază de posibilitatea de a contesta în faţa unui judecător şi în cadrul unui proces echitabil.

25. În sfârşit, prin Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014 paragraful 25, Curtea s-a pronunţat cu privire la soluţia legislativă cuprinsă în art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală. Cu acel prilej, a reţinut că o astfel de reglementare este constituţională, deoarece stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, atât art. 129, cât şi art. 126 alin. (2) din Constituţie fac referire la „condiţiile legii” atunci când reglementează exercitarea căilor de atac, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată urmând a fi prevăzute „numai prin lege”. Dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală nu aduc atingere accesului liber la justiţie consacrat de art. 21 din Constituţie, întrucât nu înlătură posibilitatea de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. Nicio prevedere a Legii fundamentale şi a actelor normative internaţionale invocate nu reglementează dreptul la exercitarea căilor de atac în orice cauză. Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus, art. 129 din Constituţie stipulează că părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac numai în condiţiile legii. Totodată, având în vedere natura cauzelor reglementate prin dispoziţiile art. 340 şi 341 din Codul de procedură penală, în care nu se judecă infracţiunea care a format obiectul cercetării sau urmăririi penale, ci soluţia de neurmărire sau netrimitere în judecată dispusă de procuror, prevederile art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie nu sunt aplicabile.

26. De asemenea, referitor la presupusa atingere adusă prevederilor art. 16 din Constituţie, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 341 alin (8) din Codul de procedură penală nu sunt contrare principiului egalităţii în drepturi, deoarece instituirea unor reguli speciale de procedură, inclusiv în ceea ce priveşte căile de atac se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situaţii identice sau similare (a se vedea Decizia nr. 233 din 7 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 11 iunie 2015, paragraful 16).

27. Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele şi soluţia deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

28. Cât priveşte critica raportată la art. 51 şi 52 din Constituţie, Curtea constată că acestea nu au incidenţă în cauză.

29. De asemenea, cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (11) din Codul de procedură penală, potrivit cărora „Probele care au fost excluse nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a cauzei”, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă, deoarece textul criticat nu are legătură cu soluţionarea cauzei, întrucât din analiza actului de sesizare rezultă că în cauză nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală. Or, prevederile art. 341 alin. (11) sunt aplicabile numai în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea, a desfiinţat soluţia atacată şi a dispus începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, când probele legal administrate sunt suficiente. Practic aceste dispoziţii sunt similare celor prevăzute de art. 346 alin. (5) din Codul de procedură penală referitoare la procedura în cameră preliminară după emiterea rechizitoriului şi potrivit căruia „Probele excluse nu pot fi avute în vedere la judecata în fond a cauzei. “

30. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Constantin Caras în dosarele nr. 894/98/2015 şi nr. 2.000/229/2015 ale Judecătoriei Feteşti şi constată că dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (11) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de acelaşi autor, în acelaşi dosar, al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Feteşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4), al art. 322 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al pct. 103 alin. (4)-(6) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p, prevăzut în anexa nr. 2, precum şi modelul şi conţinutul formularului „Decizie privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată”, cod MFP 14.13.02.02/p, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14,13.03.02/p, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din data de 15 ianuarie 2010.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 8 iulie 2016.

Nr. 2.037.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

CAPITOLUL 1

Depunerea cererii şi a documentelor justificative

 

1. Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), poate solicita utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, în condiţiile prevăzute de pct. 103 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;

- anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.

2. Organul fiscal competent pentru aplicarea prezentei proceduri este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată.

3. În vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie a anului în care se exercită opţiunea.

4. Cererea se completează pe formularul 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

5. Cererea va fi însoţită de documente din care să rezulte activitatea desfăşurată şi periodicitatea, respectiv:

a) declaraţie pe propria răspundere privind activitatea efectiv desfăşurată;

b) balanţele de verificare întocmite pentru anul anterior, contracte sau comenzi, după caz;

c) jurnalul de vânzări întocmit pentru anul fiscal anterior;

d) alte documente relevante pentru luarea deciziei.

6. Cererea se soluţionează în termenul prevăzut de art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).

 

CAPITOLUL 2

Analiza documentelor şi emiterea deciziei

 

1. Zilnic, cererile contribuabililor împreună cu documentaţia anexată se transmit, spre soluţionare, compartimentului cu atribuţii în domeniul soluţionării deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2. Compartimentul de specialitate analizează cererea şi documentele anexate, urmărind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la cap. 1.

3.1. În cazul în care, pentru fundamentarea deciziei, sunt necesare informaţii suplimentare relevante, organul fiscal va solicita contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.

3.2. În acest caz, termenul prevăzut pentru soluţionarea cererii se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii documentelor solicitate, în condiţiile prevăzute de art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4. În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul de analiză, prevăzut în anexa la prezenta procedură, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii.

5.1. În baza Referatului de analiză, compartimentul de specialitate întocmeşte, în două exemplare, Decizia privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

5.2. Referatul de analiză şi Decizia privind perioada fiscală se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.

6. După aprobare, compartimentul de specialitate comunică persoanei impozabile un exemplar din decizie, potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, prin care se aprobă sau se respinge solicitarea, după caz, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale.

7.1. În cazul deciziilor de aprobare a perioadei fiscale pentru taxa pe valoarea adăugată, o copie a deciziei se transmite compartimentului cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor, care operează modificarea în vectorul fiscal al persoanei impozabile.

7.2. Dosarul solicitării, inclusiv în cazul deciziilor de respingere a perioadei fiscale, se transmite compartimentului cu atribuţii în gestionarea dosarului fiscal, în vederea arhivării la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

7.3. Dosarul solicitării cuprinde:

- cererea persoanei impozabile;

- documentaţia anexată cererii;

- Referatul de analiză;

- un exemplar din Decizia privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată.

8. Perioada fiscală aprobată este valabilă începând cu termenele de declarare şi plată următoare datei comunicării Deciziei privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată şi se menţine pe durata păstrării condiţiilor prevăzute la cap. 1 pct. 1 din prezenta procedură.

9. La data modificării condiţiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin decizie, persoana impozabilă este obligată să înştiinţeze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaraţii de menţiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată.

 

ANEXĂ

la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........................... /Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală ...................................................................................

Nr.

 

 

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

Avizat

Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,

 

 

Avizat

Şef compartiment specialitate,

 

 

 

REFERAT DE ANALIZĂ

pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea ............................................................................................

Cod de înregistrare în scopuri de TVA ..................................................

Domiciliul fiscal .....................................................................................

Obiect de activitate principal ................................................................

Cod CAEN .........................................................................................

B. Analiza documentară a Cererii nr. ............./data ........................

Au fost analizate următoarele documente:

-

-

C. Analiza informaţiilor deţinute de organul fiscal

Au fost analizate următoarele informaţii:

-

-

D. Concluzii:

a) Se propune aprobarea cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală a semestrului/anului calendaristic       

b) Se propune respingerea cererii, având în vedere următoarele:                                                        

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 2

 

SIGLĂ

ANAF

Agenţia naţională de administrare fiscală

 

Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic

306

Nr. operator de date cu caracter personal 759

 

 

ANUL:

 

 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

DENUMIRE

 

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŢARA DE REZIDENŢĂ

 

JUDEŢ

 

 

SECTOR

 

LOCALITATE

 

STRADA

 

NR.

 

BLOC

 

SC.

 

ET.

 

AP.

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

 

DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/REPREZENTANTULUI FISCAL

DENUMIRE / NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL

 

 

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

 

 

Solicit aprobarea utilizării ca perioadă fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată a:

semestrului calendaristic

 

 

anului calendaristic

 

 

Anexez următoarele documente:

 

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

 

 

Numele persoanei care face cererea

 

Funcţia

 

Semnătura

 

 

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Numele persoanei care a verificat

 

 

Cod MFP: 14.13.03.02/p

 

ANEXA Nr. 3

 

SIGLA M.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice

....................................................................... /

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală .................................................

Nr. ..................../ ............................

 

 

 

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Sigla

D.G.R.F.P./

D.G.A.M.C.

 

 

DECIZIE

privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată

 

Către:

Denumirea persoanei impozabile ..................................................., cu domiciliul fiscal/adresa din România unde pot fi examinate

evidenţele şi documentele: localitatea ..................................................., str. ................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ...................................................

Cod de înregistrare în scopuri de TVA ...................................................,

în baza art. 322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Cererii nr. ........... din data ..........., vă comunicăm:

- se aprobă perioada fiscală:

- semestrul calendaristic          

- anul calendaristic                  

- nu se aprobă cererea              

Motivaţia respingerii: ...............................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Perioada fiscală aprobată prin prezenta decizie este valabilă începând cu termenele de declarare şi plată următoare datei comunicării şi se menţine pe durata păstrării condiţiilor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a titlului VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

La data modificării condiţiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin prezenta decizie, persoana impozabilă este obligată să înştiinţeze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaraţii de menţiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .................................................

Semnătura şi ştampila unităţii .................................................

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ....................

Cod MFP: 14.13.02.02/p

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 4

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic

 

Denumirea formularului: Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic Cod MF: 14.13.03.02/p Format: A4/t1 Caracteristici de tipărire:

- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite sau nestabilite în România.

Se întocmeşte de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite sau nestabilite în România.

Circulă:            - în format electronic, la organul fiscal competent;

                        - în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate, potrivit legii, din care:

                                    - un exemplar la solicitant;

                                    - un exemplar la organul fiscal.

Se păstrează:   - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

                        - formatul hârtie, la dosarul fiscal al solicitantului.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

 

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (2) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) proiect de centrală/unitate de cogenerare nou(ă) - proiect investiţional pentru realizarea/instalarea, într-o centrală nouă sau existentă, a uneia sau mai multor unităţi noi de cogenerare, ale căror echipamente principale nu au mai produs energie electrică şi/sau termică în România sau într-o altă ţară şi care se află în perioada de valabilitate a certificatului de garanţie;”.

2. La articolul 3 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

-9) Proiect de retehnologizare a unei centrale/unităţi de cogenerare - proiect investiţional prin care se aduc schimbări majore unei centrale/configuraţii de producţie în cogenerare existente, prin suplimentarea sau înlocuirea unor echipamente principale ale unităţilor de cogenerare din centrală/configuraţie, precum turbine, cazane, motoare termice etc., cu echipamente care nu au mai produs energie electrică şi/sau termică în România sau într-o altă ţară şi care se află în perioada de valabilitate a certificatului de garanţie, pentru care costul de investiţie pentru retehnologizare depăşeşte 50% din costul de investiţie pentru o centrală/unitate de cogenerare nouă echivalentă, având drept rezultat modificarea capacităţii electrice a respectivei configuraţii;”.

3. La articolul 4 alineatul (1) litera b), punctul ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) în anul curent, numai pentru situaţia prevăzută la art. 7 alin. (3), caz în care se solicită un aviz pentru acreditare finală, ulterior obţinerii autorizaţiei de înfiinţare de la ANRE;”.

4. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) în cazul unei solicitări de aviz pentru acreditare finală pentru anul n+1, dacă solicitantul consideră că până la data de 10 noiembrie a anului «n», documentaţia transmisă nu va întruni toate condiţiile necesare acordării avizului de acreditare finală conform prezentei proceduri, poate solicita în scris ca documentaţia transmisă să fie considerată documentaţia prevăzută la alin. (3) lit. a). Cererea trebuie transmisă către

ANRE până la data de 10 noiembrie a anului «n», însoţită de declaraţia privind punerea în funcţiune în anul n+1 a unităţilor de cogenerare.”

5. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Sunt eligibile pentru obţinerea avizului acele unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate, care prin performanţele estimate în exploatare respectă condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Regulament, pentru Energia Electrică Totală a Configuraţiei (EETC) şi, după caz, la art. 10 alin. (3) din Regulament. Prevederile art. 11 şi ale art. 12 alin. (1) din Regulament nu se aplică în condiţiile prezentei proceduri.”

6. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru a obţine acreditarea în vederea accesării schemei de sprijin, proiectele noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare trebuie să utilizeze echipamente principale noi, care nu au mai produs energie electrică şi/sau termică în România sau într-o altă ţară, şi care se află în perioada de valabilitate a certificatului de garanţie, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 14 alin. (2).

7. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.

8. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) pentru unităţile de cogenerare înscrise în Lista capacităţilor şi aflate în exploatare comercială la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, dacă apar modificări faţă de capacitatea electrică de înaltă eficienţă a unei unităţi de cogenerare înregistrată anterior, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului;”.

9. În anexa nr. 2 litera A, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„14. Valoarea cantităţii de energie electrică potenţial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de fiecare din capacităţile care fac obiectul proiectului, care ar putea beneficia de Schema de sprijin într-un an calendaristic sau într-un sezon de operare complet.

Evaluarea este întocmită de operatorul economic, pe baza datelor de proiect/prognoză de funcţionare, conform prevederilor cap. III secţiunea 1 «Condiţii de calificare pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de o Configuraţie de producţie în cogenerare» şi cap. V «Calcule de autoevaluare pentru calificare» din Regulament. Nu se aplică prevederile art. 11, art. 12 alin. (1), art.49 şi ale secţiunilor a 3-a şi a 4-a din cap. V din Regulament.

Operatorul economic care solicită un aviz conform Procedurii trebuie să opteze, înainte de a trece la evaluare, asupra perioadei luate în considerare pentru consumul de combustibil şi producţiile de energie termică şi electrică în cogenerare, care poate fi, în condiţiile stabilite în cap. III, secţiunea a 3-a «Principii, etape şi documente necesare calificării din Regulament, un an calendaristic sau un sezon de operare.»“

10. În anexa nr. 2 litera B, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Datele de referinţă şi rezultatele calculelor de determinare a capacităţii electrice de cogenerare potenţial calificabilă ca fiind de înaltă eficienţă (MW) pentru un an calendaristic/sezon de operare complet, a cantităţii de energie electrică potenţial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, nefiind aplicabile prevederile art. 11, art. 12 alin. (1), art. 49 şi ale secţiunilor a 3-a şi a 4-a din cap. V din Regulament, precum şi a cantităţii de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin, atât pentru lunile de funcţionare din primul an în care capacitatea de cogenerare intră în exploatare comercială, cât şi pentru primul an calendaristic sau sezon de operare complet, care se prezintă integral conform machetelor din anexa nr. 3 la Regulament.”

Art. II. - (1) Operatorii economici care derulează proiecte investiţionale pentru unităţi noi sau retehnologizate în centrale de cogenerare, operatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare, furnizorii clienţilor casnici şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 28 iunie 2016.

Nr. 28.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.