MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 540/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 540         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 19 iulie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

152. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

680. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

153. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

681. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

154. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 

696. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 

700. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

851. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”

 

996. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor şi ROSCI0036 Cheile Vârghişului

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

15. - Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Evaluarea activităţii profesionale individuale şi a conduitei poliţistului, denumită în continuare evaluare de serviciu, se realizează o dată pe an, Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, iar în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar perioada evaluată este corespunzătoare anului de învăţământ

(2) Prin excepţie, evaluarea de serviciu se realizează şi pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), în următoarele situaţii:

a) la acordarea gradului profesional următor;

b) la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu;

c) la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. g), h), i) sau I), al persoanei care are competenţa de a întocmi evaluarea;

d) în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)-c), atunci când activitatea desfăşurată de poliţist este mai mare de 30 de zile.

(3) Evaluarea de serviciu realizată în condiţiile alin. (1) reprezintă evaluare de serviciu anuală, iar cea realizată în condiţiile alin. (2) reprezintă evaluare de serviciu parţială.

(4) Poliţistului i se întocmeşte evaluare de serviciu anuală numai dacă perioada de activitate desfăşurată este, cumulat, de cel puţin 6 luni inclusiv.

(5) în situaţia în care perioada prevăzută la alin. (4) este rezultatul mai multor perioade de activitate profesională însumate, evaluate în condiţiile alin. (2), rezultatul evaluării de serviciu anuale se stabileşte pe baza punctajului obţinut ca medie ponderată a punctajelor obţinute la evaluările de serviciu parţiale.

2. După articolul 26 se introduc şase noi articole, articolele 261-266 cu următorul cuprins:

„Art. 261. - (1) Evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 ianuarie şi 15 februarie din anul următor perioadei evaluate.

(2) în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar, evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 octombrie şi 15 noiembrie.

Art. 262. - (1) Evaluarea de serviciu se întocmeşte de către şeful nemijlocit şi se aprobă de şeful ierarhic al acestuia. Au competenţe de evaluare a personalului exclusiv şefii care îndeplinesc atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de comandă, persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi prefecţii.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ministrul afacerilor interne întocmeşte şi aprobă evaluarea de serviciu pentru poliţiştii din instituţiile/unităţile/structurile pe care le coordonează nemijlocit, pentru care are competenţă de numire.

(3) în cazul poliţiştilor care au calitatea de ataşaţi de afaceri interne sau ofiţeri de legătură, evaluarea de serviciu se întocmeşte de către şeful structurii care coordonează activitatea acestora şi se aprobă de secretarul de stat coordonator al activităţilor de reprezentare externă.

(4) Nu poate realiza evaluarea de serviciu persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu poliţistul evaluat;

b) i-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. g), h), i) sau I).

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), evaluarea de serviciu se întocmeşte, respectiv se aproba, de către persoanele desemnate, în scris, de şeful unităţii. Dacă şeful unităţii se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), evaluarea de serviciu se întocmeşte, respectiv se aprobă, de către persoanele desemnate, în scris, de către şeful ierarhic superior al acestuia.

Art. 263. - (1) Evaluarea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:

a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului;

b) legalitatea exercitării competenţelor conferite de funcţie;

c) nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, raportat la cerinţele postului;

d) aptitudini personale şi respectarea normelor de etică şi deontologie aplicabile poliţistului;

e) aptitudini organizatorice sau, exclusiv pentru personalul care îndeplineşte atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de comandă, capacităţi manageriale demonstrate în îndeplinirea atribuţiilor.

(2) Pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1), în formularul de evaluare de serviciu se prevăd indicatori de evaluare. Pe baza punctajului acordat fiecărui indicator de evaluare se calculează punctajul general.

(3) în funcţie de punctajul general obţinut, poliţistului i se acordă unul dintre următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».

(4) Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările şi concluziile evaluării de serviciu şi calificativul se consemnează în formularul de evaluare de serviciu.

(5) Modelul formularului de evaluare de serviciu se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 266.

Art. 264. - (1) Rezultatul evaluării de serviciu se aduce la cunoştinţă poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.

(2) Poliţistul nemulţumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), poliţistul a cărui evaluare de serviciu a fost aprobată de ministrul afacerilor interne se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. În această situaţie, procedura administrativă prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai efectuează.

(4) Contestaţia formulată în condiţiile prevăzute la alin. (2), cu precizarea motivelor contestării şi a argumentelor corespunzătoare, se depune la secretariatul unităţii din care face parte persoana care a aprobat evaluarea.

(5) Contestaţia, împreună cu formularul de evaluare de serviciu, se înaintează de către şeful care a aprobat evaluarea, în termen de 3 zile lucrătoare, şefului ierarhic superior al acestuia.

(6) în termen de două zile lucrătoare, şeful ierarhic superior prevăzut la alin. (5) numeşte o comisie de soluţionare a contestaţiei, formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3, dintre care unul este desemnat preşedinte. Comisia soluţionează contestaţia în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii.

(7) Modul de soluţionare a contestaţiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei, şi se aduce la cunoştinţa poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionare.

(8) Poliţistul nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, în această situaţie, procedura administrativă prealabilă prevăzuta la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai efectuează.

Art. 265. - Calificativul obţinut la evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul unor/pentru organisme interne şi internaţionale se echivalează cu unul dintre calificativele prevăzute la art. 263 alin. (3), potrivit unei proceduri stabilite prin ordinul prevăzut la art. 266.

Art. 266. - Metodologia privind evaluarea de serviciu a poliţiştilor se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

Art. II. - Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 266 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - (1) în situaţia în care, prin acte normative, calificativele obţinute la evaluările anuale reprezintă o condiţie, iar perioada luată în calcul include anul 2015, această condiţie se consideră îndeplinită.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care evaluarea de serviciu anuală, pentru anul 2015, a fost finalizată până la data de 8 decembrie 2015.

Art. IV. - Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea stagiului minim în grad se ia în calcul şi perioada prevăzută la art. III alin. (1).

Art. V. - Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016, evaluarea de serviciu anuală se realizează pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 31 decembrie 2016.

Art. VI. - În anul 2016, acordarea gradului profesional următor poliţiştilor se realizează la data stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne. Ordinul se emite în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 iulie 2016.

Nr. 152.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iulie 2016.

Nr. 680.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3 din 24 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 25 februarie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 iulie 2016.

Nr. 153.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iulie 2016.

Nr. 681.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2016, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, la articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau instituţiile publice centrale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, precum şi, prin excepţie de la prevederile art. 1 lit. a), pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. a) al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane;”.

2. La articolul I punctul 4, la articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.”

3. La articolul I punctul 5, la articolul 6, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. d), ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi filialele acestora, prezintă, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Adunării generale a acţionarilor, în vederea aprobării acestora, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, şi publică bugetul de venituri şi cheltuieli cu valorile aferente anului curent, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau de la data aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, după caz.”

4. La articolul I punctul 9, la articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condiţiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exerciţiului financiar al anului curent.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 iulie 2016.

Nr. 154.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iulie 2016.

Nr. 696.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 68 din 16 iunie 2016,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 15 iulie 2016.

Nr. 700.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 91.794 din 11 iulie 2016, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR şi Avizul Consiliului Concurenţei nr. 8.810 din 28 iunie 2016,

în baza prevederilor:

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 3 noiembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 13 iulie 2016.

Nr. 851.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 2.112/2015)

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

„Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, cu titlul „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumită în continuare schemă.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR (AM PNDR), are calitate de furnizor de ajutor în cadrul prezentei scheme, iar Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) are calitate de administrator al schemei.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(2) Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

(3) Textul prezentei scheme este publicat integrai pe paginile web ale MADR la adresa www.madr.ro şi AFIR la adresa www.afir.info

 

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectivele schemei

 

Art. 3. - (1) Prezenta schemă are drept scop acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru conservarea patrimoniului local şi a tradiţiilor în vederea stimulării activităţilor de turism rural pentru menţinerea tradiţiilor şi a moştenirii spirituale.

(2) Obiectivul prezentei scheme este de a sprijini creşterea atractivităţii zonelor rurale şi stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.

 

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

 

Art. 4. - Domeniile acoperite de prezenta schemă vizează protejarea prin restaurare şi modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, a aşezămintelor monahale, inclusiv a aşezămintelor culturale - cămine, aflate în proprietatea întreprinderii eligibile prin prezenta schemă sau care sunt utilizate pentru desfăşurarea de activităţi economice, după cum urmează:

a) restaurarea, conservarea şi dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B;

b) restaurarea, conservarea şi/sau dotarea aşezămintelor monahale de clasă (grupă) B, inclusiv construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces ale aşezămintelor monahale de clasă (grupă) B;

c) modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale.

Art. 5. - (1) în cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care activează în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:

a) sectorul pescuitului şi al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) sectorul producţiei agricole primare de produse agricole;

c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; ori

- atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţâri terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

(2) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă, cât şi în alte sectoare sau domenii de activitate, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea în cauză să prezinte la înscriere documente din care să rezulte separarea activităţilor sau o distincţie între costuri şi că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

 

CAPITOLUL IV

Definiţii

 

Art. 6. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. ajutor de stat - orice măsură care îndeplineşte criteriile prevăzute în art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE);

2. Întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia1;

3. Întreprinderi micro, mici şi mijlocii sau IMM - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 milioane euro.

Astfel:

a) în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mijlocie se defineşte ca fiind întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro;

b) în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mică reprezintă întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă şi/sau al cărei rezultat anual al bilanţului contabil nu depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane euro;

c) în cadrul categoriei de IMM, microîntreprindere este întreprinderea care are mai puţin de 10 salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă şi/sau al cărei rezultat anual al bilanţului contabil nu depăşeşte echivalentul în lei a 2 milioane euro.

Întreprinderea nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice.

Datele folosite pentru calcularea numărului de angajaţi şi a valorilor financiare, perioada de referinţă, precum şi stabilirea modului de calcul al acestor date unei întreprinderi trebuie să respecte prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM;

5. Întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

6. acţionar majoritar - persoană fizică sau juridică ce este acţionar/asociat majoritar în sensul deţinerii pachetului de acţiuni cu cea mai mare pondere din totalul acţiunilor/părţilor sociale ale societăţii, care exercită o influenţă dominantă asupra întreprinderii prin dreptul de vot, prin dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor managementului sau consiliului de administraţie; atunci când actul constitutiv nu prevede nicio regulă pentru luarea hotărârilor, se consideră că acestea se vor lua cu cvorumul şi majoritatea prevăzute de lege, respectiv (i) cu

7. data acordării ajutorului - data semnării contractului de finanţare;

8 demararea lucrărilor de execuţie a proiectului sau a unei activităţi - înseamnă fie demararea activităţilor sau a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a comanda echipamente ori de a contracta servicii sau orice alt angajament care face ireversibil proiectul ori activitatea, luându-se în considerare situaţia care survine prima în ordine cronologică; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor sau a activităţii;

9. costuri generale ale proiectului - acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională;

10. modernizare - lucrările de construcţii-montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin schemă, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei/funcţionalităţii iniţiale;

11. restaurare - o intervenţie pe o clădire aflată într-un grad oarecare de degradare cu scopul de a reface caracterul, configuraţia şi acele caracteristici speciale care au condus la decizia de protejare a imobilului, lucrările efectuate în acest scop putând duce la modificări substanţiale ale formei în care clădirea se găseşte la momentul deciziei de restaurare;

12. renovare - priveşte toate acele intervenţii care sporesc gradul de îmbunătăţire al finisajelor şi al accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugrăveli, schimbarea instalaţiilor interioare şi exterioare din incintă etc.), precum şi lucrări de recompartimentare, modificări ce duc la sporirea confortului (iluminat, echipare electrică, termică, securitate etc.) şi al siguranţei în exploatare (căi de acces şi de circulaţie, sisteme de protecţie la foc etc.), în general, intervenţii ce conduc la un mod mai funcţional şi mai economic de folosire a unei construcţii, fără posibilitatea de schimbare volumetrică şi planimetrică sau modificarea destinaţiei iniţiale;

13. conservare - toate acele intervenţii care au ca finalitate menţinerea unei stări fizice şi estetice a unei construcţii. Conservare poate fi considerată şi lucrarea de protejare împotriva intemperiilor, furtului etc. a unui şantier sau a unei construcţii degradate, în această categorie (cu un caracter special) intrând şi menţinerea în stare de ruină a vestigiilor arheologice din orice epocă - în acest caz conservarea urmărind doar împiedicarea degradărilor ulterioare. Lucrările din această categorie sunt cele de reparaţii curente şi de întreţinere care nu modifică starea prezentă a unei construcţii. Mai pot fi acceptate în această definiţie şi intervenţiile minim necesare pentru punerea în siguranţă a linei clădiri din punct de vedere structural, lucrări care în extremă ar putea fi definite drept consolidare;

14. patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa (grupa) B - în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local şi, în cazul în care sunt aflate în proprietate publică, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public naţional sau local, după caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii, respectiv prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Culturii;

15. Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric de clasă (grupa) B-actul prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau de exploatare şi de întreţinere a bunului imobil în cauză, document care însoţeşte actele de proprietate, de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenţei imobilului în cauză;

16. cămin cultural - instituţie înfiinţată în scopul propagării culturii în spaţiul rural;

17. intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului,

exprimat ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintă sume determinate înainte de aplicarea impozitelor directe. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe se actualizează la valoarea de la data acordării lor. Rata de actualizare este rata de referinţă îh vigoare la data acordării acestora, calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont;

18. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) - documentul programatic, în sensul art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate de Comisia Europeană prin decizie;

19. măsură - set de operaţiuni, din cadrul PNDR 2014- 2020, care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre priorităţile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală;

20. submăsură - set de operaţiuni grupate sub un cod unic alocat în cadrul unei măsuri în conformitate cu partea 5 a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

21. ghidul solicitantului - detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură PNDR 2014-2020, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi publicat pe site-ul organismului de implementare;

22. proiecte generatoare de venituri - orice operaţiune care implică o investiţie într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevenţe suportate direct de utilizatori sau orice operaţiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăţi;

23. cerere de plată - solicitarea scrisă pe care beneficiarul o depune la AFIR pentru obţinerea rambursării, în limita intensităţii ajutorului, a cheltuielilor eligibile efectuate pe parcursul implementării proiectului. La cererea de plată se ataşează documentele justificative de plată;

24. proiect eligibil - proiectul care este selectat conform criteriilor de eligibilitate şi selecţie aprobate şi detaliate în manualele de proceduri şi în ghidul solicitantului aferente unei măsuri/submăsuri/scheme de ajutor;

25. contract de finanţare - documentul juridic încheiat în condiţiile legii între AFIR şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie,

valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;

26. avize şi acorduri necesare investiţiei - documentele, parte a cadrului legislativ, administrativ şi operaţional, inclusiv din domeniul mediului, prin intermediul cărora, în baza protocoalelor de colaborare, AFIR şi celelalte instituţii responsabile vor asigura verificarea proiectelor finanţate prin măsurile PNDR 2014-2020, astfel încât investiţiile să respecte legislaţia în vigoare.


1 Activitate economică, conform legislaţiei şi jurisprudenţei comunitare, reprezintă oferirea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă. unanimitate de voturi (pentru hotărârile privind modificări ale actului constitutiv); şi (ii) cu majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale (pentru celelalte situaţii); în cazul unei societăţi cu 2 asociaţi sau chiar mai mulţi, dar în număr par, regula majorităţii absolute înseamnă în fapt unanimitate de voturi;

 

 

CAPITOLUL V

Beneficiarii ajutorului de minimis şi condiţii de eligibilitate

 

Art. 7. - (1) Prin prezenta schemă se acordă sprijin financiar pentru investiţiile aferente operaţiunilor generatoare de venit oricărei întreprinderi care se încadrează în următoarele categorii:

a) comunele definite conform legislaţiei în vigoare;

b) ONG-uri - definite conform legislaţiei în vigoare;

c) unităţi de cult - definite conform legislaţiei în vigoare;

d) persoane fizice autorizate/societăţi - care deţin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă (grupă) B.

(2) Sediul social, sediul profesional şi punctul/punctele de lucru, după caz, al(e) solicitantului trebuie să fie situat(e) în spaţiul rural, activitatea desfăşurându-se în spaţiul rural.

Art. 8. - (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 7 sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale de eligibilitate:

a) sunt întreprinderi sau întreprinderi unice, astfel cum sunt definite la art. 6 pct. 5;

b) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale şi nefiscale şi nici nu au popriri pe conturile bancare;

c) nu se află în procedură de închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;

d) nu sunt supuşi unei proceduri de insolvenţă şi nici nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;

e) nu se află în incapacitate de plată;

f) întreprinderea nu a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

g) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro;

h) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;

i) solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei, din surse proprii sau atrase, neafectate de elemente de ajutor de stat.

(2) Solicitantul se angajează să respecte cumulativ următoarele condiţii cu privire la investiţie:

a) asigură întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima plată;

b) investiţia se încadrează în cel puţin unul dintre domeniile de sprijin prevăzute prin submăsura 7.6, partea 5 a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014;

c) investiţia se realizează în spaţiul rural;

d) investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii;

e) investiţia din patrimoniul cultural de clasă B va fi introdusă la finalizarea acesteia în circuitul turistic.

(3) în cazul în care beneficiarul nu este o întreprindere autonomă sau parteneră, în condiţiile legii, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte întreprinderea solicitantă, aşa cum este definită prin termenul de „întreprindere unică”, nu trebuie să fi beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulat cu valoarea finanţării solicitate prin schemă, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro.

(4) în cazul întreprinderii nou-înfiinţate, aceasta nu trebuie să aparţină unor titulari/asociaţi/acţionari care au deţinut în ultimii 2 ani anterior depunerii cererii de finanţare o altă întreprindere care desfăşoară sau a desfăşurat activităţile pentru care solicită finanţare.

(5) Verificarea situaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) se realizează pe baza declaraţiilor pe propria răspundere, a situaţiilor financiare anuale, precum şi în baza altor acte şi documente care se anexează cererii de finanţare şi care se detaliază în ghidul solicitantului.

Art. 9. - (1) în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele categorii de solicitanţi/beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014- 2020, cu respectarea următoarelor condiţii, după caz:

a) solicitanţii/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care achită integrai datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanţare;

b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta dovada cofinanţării private şi/sau proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor.

(2) Acei solicitanţi/beneficiari care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate din proprie iniţiativă, respectiv solicitanţii/beneficiarii care au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR şi pentru care furnizorul trebuie să dispună, dacă este cazul, recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis acordate, nu pot beneficia de finanţare în baza prezentei scheme decât după îndeplinirea integrală a obligaţiilor de rambursare.

 

CAPITOLUL VI

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

 

Art. 10. - (1) în cadrul prezentei scheme sprijinul se acordă în baza cererii de finanţare şi a documentelor justificative relevante; documentele relevante se detaliază în ghidul solicitantului aferent prezentei scheme.

(2) Sprijinul se acordă în urma selectării şi notificării beneficiarului privind acceptarea cererii de finanţare, urmată de încheierea contractului de finanţare între AFIR şi beneficiar.

(3) AFIR va acorda un ajutor de minimis, după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului privind sprijinul de minimis acordat unei întreprinderi/întreprinderi unice, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din fonduri naţionale, inclusiv din cele ale autorităţii publice centrale sau locale, fie din fonduri comunitare, nu

depăşeşte pragul de 200.000 euro. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului întreprindere unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de

200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(4) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(5) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte,

(6) Plata efectivă a ajutorului se efectuează eşalonat, în acord cu tranşele de plată aferente proiectului de investiţii selectat, în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată, prevăzute în procedurile specifice ale AFIR.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare a proiectului de investiţii se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

(8) Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe vor fi actualizate la valoarea de la data acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

Art. 11. - Beneficiarii sprijinului acordat prin prezenta schemă pot primi avans în procent de până la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile solicitată prin cererea de finanţare, iar plata acestuia se va face numai după prezentarea unei garanţii de 100% constituite la dispoziţia AFIR de către o instituţie financiară bancară sau nebancară ori după prezentarea unei poliţe de asigurare emise de o societate de asigurări autorizată în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VII

Condiţii de acordare a ajutorului de minimis

 

SECŢIUNEA 1

Cheltuieli eligibile

 

Art. 12. - (1) în cadrul prezentei scheme sunt eligibile cheltuielile referitoare la investiţii în active corporale şi necorporale, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, după caz, astfel:

a) investiţii în active corporale:

(i) restaurarea, conservarea şi dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B;

(ii) restaurarea, conservarea şi/sau dotarea aşezămintelor monahale de clasă (grupă) B, inclusiv construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces ale aşezămintele monahale de clasă (grupă) B;

(iii) modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale;

b) investiţii în active necorporale:

(i) achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;

(ii) costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcţia sau renovarea de bunuri imobile şi achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de echipamente noi, în limita valorii pe piaţă a activului, cu respectarea limitelor prevăzute la alin. (3).

(2) în funcţie de tipul investiţiei/proiectului, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau, după caz, dreptul de folosinţă pe o perioadă de 10 ani.

(3) Costurile generale ale proiectului, astfel cum sunt definite la art. 6 pct. 10, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd şi construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziţie, fără a se depăşi intensitatea maximă a sprijinului acordat prin prezenta schemă, şi sunt eligibile dacă respectă următoarele condiţii, după caz:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

c) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;

d) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

(4) Activele necorporale, pentru a fi considerate eligibile, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie utilizate în exclusivitate în locaţia care beneficiază de ajutor de minimis;

b) să fie considerate imobilizări amortizabile;

c) să fie achiziţionate de la terţi în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul, în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice];

d) să respecte procedura de achiziţii şi principiul rezonabilităţii preţurilor prin raportare la baza de date elaborată de AFIR, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi/sau Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Cheltuielile legate de achiziţia în leasing a activelor corporale/necorporale eligibile, altele decât clădiri, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar şi prevede expres obligaţia beneficiarului de a cumpăra bunurile respective în perioada de implementare a proiectului, până la ultima cerere de plată.

Art. 13. - În cadrul prezentei scheme sunt considerate neeligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

a) cheltuieli neeligibile specifice;

(i) contribuţia în natură;

(ii) costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

(iii) costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;

(iv) construcţia de aşezăminte culturale - cămine culturale/monahale noi;

b) cheltuieli neeligibile generale:

(i) cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri şi echipamente „second hand”;

(ii) cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare a proiectului, cu excepţia: costurilor generale definite la art. 45 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;

(iii) cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport de persoane;

(iv) cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări care vizează aceleaşi costuri eligibile;

(v) cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, şi anume:

1. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

2. achiziţionarea de terenuri neconstruite;

3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau al prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Forma, intensitatea şi valoarea maximă a ajutorului

 

Art. 14. - (1) Forma sprijinului acordat prin prezenta schemă constă în granturi, respectiv vizează rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.

(2) Intensitatea maximă a ajutoarelor de minimis acordate în cadrul prezentei scheme în perioada de programare aferentă PNDR 2014-2020 reprezintă 80% din totalul cheltuielilor eligibile menţionate la art. 12.

(3) Valoarea finanţării nerambursabile acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice în cadrul prezentei scheme nu poate depăşi 200 000 euro/proiect.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Contribuţia beneficiarului

 

Art. 15. - Beneficiarul de ajutor în cadrul prezentei scheme trebuie să facă dovada unei contribuţii financiare din surse proprii sau atrase, neafectată de elemente de ajutor de stat, de minimum 20% din totalul cheltuielilor eligibile necesare pregătirii şi implementării proiectului.

 

CAPITOLUL VIII

Procedura de derulare a schemei

 

Art. 16. - (1) AFIR, în calitate de agenţie de plată pentru PNDR 2014-2020, este administratorul prezentei scheme, sub coordonarea MADR, în calitate de Autoritate de management pentru PNDR 2014-2020 şi furnizor de ajutor de minimis, autorităţi care vor asigura derularea acesteia şi vor fi răspunzătoare pentru buna sa implementare.

(2) AFIR, în calitate de administrator al prezentei scheme, are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă.

(3) Verificarea condiţiilor de eligibilitate a activităţilor şi cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme înainte de acordarea sprijinului. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.

(4) în cazul în care cererea de finanţare este selectată pentru finanţare în cadrul prezentei scheme, administratorul prezentei scheme comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului în care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5) în cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme, administratorul schemei îi comunică în scris acest lucru.

Art. 17. - (1) în vederea acordării ajutorului de minimis, întreprinderea solicitantă va trebui să prezinte la AFIR, pe lângă documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului, declaraţiile şi celelalte documente menţionate la alin. (2).

(2) Documentele în baza cărora se verifică îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a finanţării sunt următoarele:

a) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria de întreprindere sau întreprindere unică, situaţie prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. a);

b) declaraţia pe propria răspundere cu privire la respectarea plafonului de minimis şi cumulul ajutoarelor, astfel cum sunt prevăzute la art. 8 alin, (1) lit. f) şi g);

c) declaraţia pe propria răspundere cu privire la asigurarea cofinanţării; la depunerea documentelor pentru semnarea contractului de finanţare declaraţia se verifică prin extrase de cont bancar/extrase linie de credit/contracte de credit - detaliate în ghidul solicitantului aferent prezentei scheme;

d) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere;

e) situaţiile financiare aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate depuse la organele financiare competente, cu excepţia întreprinderilor încadrate în categoria start-up;

f) certificatul de înscriere, încheierea judecătorească de la registrul judecătoriei din raza teritorială unde îşi are sediul ONG-ul;

g) extrasul de informaţii de la registrul comerţului, emis la data analizei cererii de finanţare, şi, dacă este cazul, declaraţia-tip pe propria răspundere depusă la registrul comerţului referitoare la demararea operaţiunilor2;

h) extrasul de informaţii din buletinul procedurilor de insolvenţă emis la data analizei cererii de finanţare;

i) certificatul de atestare fiscală^ la data depunerii/acordării finanţării, completat, în cazul întreprinderilor care au obligaţii fiscale restante/exigibile, la secţiunea D pct. III „Menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului” din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de eliberare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora cu informaţii solicitate de întreprindere prin cerere referitoare la starea obligaţiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită; în cazurile în care certificatul de atestare fiscală cuprinde informaţii fiscale restante, dar starea acestora nu este detaliată la secţiunea D pct. III din anexa nr. 2 la Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015, ci în adrese ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, eligibilitatea se stabileşte luând în considerare şi aceste adrese;

j) actul „Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric de clasă (grupă) B”, astfel cum este definit la art. 6 pct. 15;

k) alte declaraţii şi documente aferente cererii de finanţare, astfel cum se vor detalia în ghidul solicitantului care va fi publicat înainte de anunţarea fiecărei sesiuni de depunere a proiectelor pe site-urile oficiale ale AM PNDR din cadrul MADR şi AFIR.

(3) Detalierea modalităţii de derulare a prezentei scheme se regăseşte în ghidul solicitantului ce corespunde prezentei scheme din cadrul PNDR 2014-2020, cu care se află în legătură directă.

Art. 18. - (1) Procesul de selecţie a beneficiarilor are în vedere asigurarea unei dezvoltări echilibrate a zonelor rurale din România, ponderea criteriilor de selecţie realizându-se în funcţie de evoluţia programului, şi se va face cu respectarea următoarelor principii de selecţie:

a) pentru investiţiile de restaurare şi conservare a patrimoniului cultural de interes local:

(i) principiul potenţialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localităţile rurale cu potenţial de dezvoltare turistică;

(ii) principiul valorii culturale în funcţie de numărul de activităţi socioculturale desfăşurate;

b) pentru investiţiile de modernizare şi dotare a căminelor culturale:

(i) principiul gradului de deservire a populaţiei, inclusiv potenţialul turistic al localităţii rurale:

(ii) principiul valorii culturale în funcţie de numărul de activităţi socioculturale desfăşurate.

(2) Principiile de selecţie vor fi detaliate în ghidul solicitantului aferent prezentei scheme.

Art. 19. - Implementarea prezentei scheme se realizează pe baza procedurii AFIR de evaluare şi selectare a proiectelor, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, şi cuprinde următoarele etape:

a) lansarea anunţului privind cererea de proiecte finanţate prin prezenta schemă din cadrul PNDR 2014-2020 de către AFIR, pe site-ul oficial - cu precizări privind perioada de depunere a proiectelor, fondurile disponibile alocate sesiunii de depunere a proiectelor, locul depunerii cererilor de finanţare privind suma alocată, alte informaţii generale;

b) evaluarea - selectarea:

(i) depunerea cererilor de finanţare, on-line - prin intermediul portalului AFIR;

(ii) verificarea cererilor de finanţare se face la AFIR;

(iii) cererea de finanţare va fi evaluată din punctul de vedere al eligibilităţii şi selecţiei în condiţiile specificate în cadrul naţional legislativ de implementare;

c) contractarea: după aprobarea raportului de selecţie în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, AFIR notifică beneficiarul privind decizia de selecţie. În vederea semnării contractului de finanţare, solicitantul se va prezenta la sediul AFIR cu un exemplar original al dosarului cererii de finanţare şi al documentelor anexe pe suport hârtie, conform documentaţiei depuse on-line, care va rămâne la AFIR;

d) plata:

(i) depunerea cererii de plată însoţite de documentele justificative - la Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR);

(ii) verificarea cheltuielilor, autorizarea şi efectuarea plăţii - la CRFIR;

e) monitorizarea: monitorizarea implementării proiectelor de către AFIR şi AM PNDR, raportarea stadiului implementării de către AM PNDR.


2 În cazul întreprinderii care a avut activitatea suspendată temporar.

 

CAPITOLUL IX

Durata de aplicare a schemei

 

Art. 20. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea i, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat, cu posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reglementări europene, aferente postperioadei 2014-2020.

 

CAPITOLUL X

Bugetul schemei

 

Art. 21. - (1) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, angajată pe durata de aplicare a acesteia, cu posibilitatea realocării anuale a sumelor estimate, este echivalentul în lei a 45.000.000 euro, după cum urmează:

 

Perioada/Anul

Valoarea ajutorului de minimis

2015

0 euro

2016

18.000.000 euro

2017

27.000.000 euro

2018

0 euro

2019

0 euro

2020

0 euro

TOTAL 2015-2020

45.000.000 euro

 

(2) Sprijinul public nerambursabil se compune din:

- 85% contribuţie europeană - FEADR şi 15% contribuţie naţională de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale României, fără Regiunea Bucureşti-Ilfov,

- 75% contribuţie europeană - FEADR şi 25% contribuţie naţională de la bugetul de stat pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov.

Art. 22. - Numărul estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul acestei scheme este de aproximativ 285.


3 Conform anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

 

CAPITOLUL XI

Reguli privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 23. - (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme, întreprinderea/Întreprinderea unică beneficiară va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali (anul curent şi cei 2 ani fiscali anteriori), fie din fonduri naţionale, fie din fonduri europene.

(2) Administratorul prezentei scheme va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro echivalent în lei.

Art. 24. - (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1,407/2013.

(2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.

(3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL XII

Reguli privind informarea, monitorizarea şi raportarea

 

Art. 25. - Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 26. - (1) AFIR păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani fiscali de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordată etc.

(2) AFIR transmite în timp util la MADR toate informaţiile necesare raportării ajutoarelor de minimis către Consiliul Concurenţei/Comisia Europeană.

Art. 27. - (1) MADR şi AFIR au obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) MADR, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la AFIR, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 28. - (1) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(2) în cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(4) MADR va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 29. - În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MADR va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat la cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme,

Art. 30. - AFIR are obligaţia de a pune la dispoziţia MADR, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate AFIR/MADR.

 

CAPITOLUL XIII

Recuperarea ajutorului de minimis

 

Art. 31. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către AFIR, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL XIV

Dispoziţii finale

 

Art. 32. - Toate cererile şi declaraţiile formulate şi depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor şi ROSCI0036 Cheile Vârghişului

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.257/A.C. din 18 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 27 din 30 iunie 2015 şi Adresa nr. 3.636 din 30 iunie 2015 emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.107 din 12 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.827/322.096 din 10 mai 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 42.775 din 28 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şt completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se aprobă Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor şi ROSCI0Q36 Cheile Vârghişului, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor şi ROSCI0036 Cheile Vârghişului, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 mai 2016.

Nr. 996.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2016

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, art. 16 şi art. 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2016 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,12% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 11 iulie 2016.

Nr. 15.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.