MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 542/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 542         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 19 iulie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

146. - Lege pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului

 

674. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

496. - Hotărâre privind stabilirea conţinutului, formei, dimensiunii şi a modelului titlurilor de călătorie eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

962. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0249 Tinovul Şaru Dornei

 

996. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010

 

2.047. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile ari. 10 din Legea nr. 241/2005”

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

16. - Decizie privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 24 septembrie 1992, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan.”

2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege.

Art. II. - (1) Până la data de 31 decembrie 2018, autorităţile publice au obligaţia să înlocuiască stemele şi sigiliile existente în prezent cu noile modele ale acestora, astfel cum sunt modificate potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1), cele două modele de stemă a României şi respectiv de sigiliu al statului pot fi folosite în continuare.

(3) Monedele şi bancnotele emise de Banca Naţională a României anterior datei de 31 decembrie 2018 vor continua să circule şi după această dată, în paralel cu monedele şi bancnotele cu stema nouă.

(4) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 iulie 2016.

Nr. 146.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992)

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 2 la Legea nr. 102/1992)

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţârii şi sigiliul statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 iulie 2016,

Nr. 674.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conţinutului, formei, dimensiunii şi a modelului titlurilor de călătorie eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 20 alin. (9) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 125 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. “ Se aprobă conţinutul, forma, dimensiunea şi modelul titlurilor de călătorie eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, după cum urmează:

a) pentru titlurile de călătorie eliberate cetăţenilor români, potrivit art. 22 alin. (1) şi art. 23^ alin. (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2;

b) pentru titlurile de călătorie eliberate cetăţenilor străini care beneficiază de statutul de refugiat sau de protecţie subsidiară acordată de România şi membrilor de familie ai acestora pentru care s-a solicitat reunificarea familiei, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (9), respectiv ale art. 71 alin. (31) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4;

c) pentru titlurile de călătorie eliberate apatrizilor cu drept de şedere pe termen lung pe teritoriul României, aflaţi în străinătate şi care nu mai posedă documente de călătorie valabile, potrivit art. 118 alin. (1) lit. a) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.

Art. 2. - Blanchetele titlurilor de călătorie prevăzute la art. 1 conţin elemente de siguranţă şi sunt produse de Compania Naţională „Imprimeria Naţională” - S.A.

Art. 3. - Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României percep pentru eliberarea titlurilor de călătorie taxele consulare prevăzute la lit. A nr. crt. 2 şi 5 din anexa Ea Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura aplicată de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pentru eliberarea titlurilor de călătorie prevăzute la art. 1 se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2011 privind stabilirea conţinutului, formei şi dimensiunii titlului de călătorie eliberat de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat sau de protecţie subsidiară acordate de România şi pentru membrii de familie ai acestora pentru care s-a solicitat reunificarea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2012.

Art. 6. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 496.

 

ANEXA Nr. 1

 

Conţinutul, forma şi dimensiunea titlului de călătorie pentru cetăţeni români

 

1. Titlul de călătorie pentru cetăţeni români - conţinutul documentului Titlul de călătorie pentru cetăţeni români cuprinde următoarele date:

a) numele ţării (ROMÂNIA/ROMANIA/ROUMANIE);

b) denumirea documentului (TITLU DE CĂLĂTORIE/TRAVEL DOCUMENT/TITRE DE VOYAGE);

c) număr de înregistrare din registrul de servicii consulare al misiunii diplomatice/oficiului consular (NR. ÎNREGISTRARE - REG. NO./NO. REG.);

d) numărul documentului - pretipărit (NR. DOCUMENT/DOC. NO./NO. DOC );

e) valabilitatea documentului (VALABIL PENTRU O SINGURĂ CĂLĂTORIE SPRE ROMÂNIA/VAUD FOR ONE JOURNEY TO ROMANIA/VALABLE POUR UN SEUL VOYAGE VERS LA ROUMANIE - DE LA:/FROM/DU - PÂNĂ LA:/TO/AU);

f) numele şi prenumele titularului (NUMELE şi PRENUMELE/SURNAME AND GIVEN NAME/NOM ETPRENOM);

g) data naşterii titularului (DATA NAŞTERII/DATE OF BIRTH/DATE DE NAISSANCE);

h) cetăţenia titularului (CETĂŢENIA/ CITIZENSHIP/ CITOYENNETE);

i) culoarea ochilor titularului (CULOAREA OCHILOR /COLOUR OF EYES/COULEUR DES YEUX);

j) înălţimea titularului (ÎNĂLŢIMEA/HEIGHT/TAILLE);

k) semne particulare  (SEMNE PARTICULARE/DISTINGUISHING MARKS/SIGNES PARTICULIERS);

l) domiciliul titularului (DOMICILIUL/ RESIDENCE/DOMICILE);

m) ţara (ŢARA/COUNTRY/PAYS)

n) adresa titularului (ADRESA/ADDRESS/ADRESSE);

o) misiunea diplomatica/oficiul consular emitent (AUTORITATEA EMITENTĂ/ISSUING AUTHORITY/ AUTORITE DEMISSION);

p) data eliberării titlului de călătorie (DATA ELIBERĂRII/DATE OF ISSUE/DATE DE DELIVRANCE);

q) semnătura titularului (SEMNĂTURA TITULARULUI/SIGNATURE OF THE HOLDER/ SIGNATURE DU TITULAIRE);

r) fotografia titularului;

s) semnătura consulului/diplomatului cu atribuţii consulare şi ştampila oficiului consular/misiunii diplomatice (SEMNĂTURA, L.S./SIGNATURE, STAMP/SIGNATURE, SCEAU);

ş) observaţii (OBSERVAŢII/REMARKS/OBSERVATIONS).

2. Forma şi dimensiunea documentului:

- hârtie securizată de dimensiune A4, personalizată prin imprimare cu jet de cerneală;

- stema României;

- fond - imprimarea fundalului în combinaţie de culori din nuanţe pastel de verde şi roşu, în tehnologie „rainbow”;

- textul tipărit cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză şi franceză;

- elemente grafice de securitate care protejează documentul împotriva contrafacerii;

- imprimare a unei imagini invizibile, cu fluorescenţă în spectrul UV.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Titlul de călătorie pentru cetăţeni români

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Conţinutul, forma şi dimensiunea titlului de călătorie pentru străini

 

1. Titlul de călătorie pentru străini - conţinutul documentului

Titlul de călătorie pentru străini cuprinde următoarele date:

a) numele ţării (ROMÂNIA/ROMANIA/ROUMANIE);

b) denumirea documentului (TITLU DE CĂLĂTORIE PENTRU STRĂINI/TRAVEL DOCUMENT FOR FOREIGNERS/TITRE DE VOYAGE POUR ETRANGERS);

c) număr de înregistrare din registrul de servicii consulare al misiunii diplomatice/oficiului consular (NR. ÎNREGISTRARE - REG. NO./NO. REG);

d) numărul documentului - pretipărit (NR. DOCUMENT /DOC. NO./NO. DOC.);

e) valabilitatea documentului (VALABIL PENTRU O SINGURĂ CĂLĂTORIE SPRE ROMÂNIA/ VALID FOR ONE JOURNEYTO ROMANIA/VALABLE POUR UN SEUL VOYAGE VERS LAROUMANIE - DE LA:/FROM/DU - PÂNĂ LA:/TO/AU);

f) numele şi prenumele titularului (NUMELE şi PRENUMELE/SURNAME AND GIVEN NAME/NOM ETPRENOM);

g) data naşterii titularului (DATA NAŞTERII/DATE OF BIRTH/DATE DE NAISSANCE);

h) cetăţenia titularului (CETĂŢENIA/CITIZENSHIP/CITOYENNETE);

i) culoarea ochilor titularului (CULOAREA OCHILOR/COLOUR OF EYES/COULEUR DES YEUX);

j) înălţimea titularului (ÎNĂLŢIMEA/HEIGHT/TAILLE);

k) semne particulare (SEMNE PARTICULARE/DISTINGUISHING MARKS/SIGNES PARTICULIERS);

l) reşedinţa titularului (REŞEDINŢA/RESIDENCE/RESIDENCE)

m) ţara (ŢARA/COUNTRY/PAYS);

n) adresa titularului (ADRESA/ADDRESS/ADRESSE);

o) misiunea diplomatică/oficiul consular emitent (AUTORITATEA EMITENTĂ/ISSUING AUTHORITY/ AUTORITE DEMISSION);

p) data eliberării titlului de călătorie (DATA ELIBERĂRI l/DATE OF ISSUE/DATE DE DELIVRANCE);

q) semnătura titularului (SEMNĂTURA TITULARULUI/SIGNATURE OF THE HOLDER/ SIGNATURE DU TITULAIRE);

r) fotografia titularului;

s) semnătura consulului/diplomatului cu atribuţii consulare şi ştampila oficiului consular/misiunii diplomatice (SEMNĂTURA, L.S./SIGNATURE, STAMP/SIGNATURE, SCEAU);

ş) observaţii (OBSERVAŢII/REMARKS/OBSERVATIONS).

2. Forma şi dimensiunea documentului:

- hârtie securizată de dimensiune A4, personalizată prin imprimare cu jet de cerneală;

- stema României;

- fond - imprimarea fundalului în combinaţie de culori din nuanţe pastel de maro şi albastru, în tehnologie „rainbow”;

- textul tipărit cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză şi franceză;

- elemente grafice de securitate care protejează documentul împotriva contrafacerii;

- imprimare a unei imagini invizibile, cu fluorescenţă în spectrul UV.

 

ANEXA Nr. 4*)

 

Titlul de călătorie pentru străini

 


*) Anexa nr. 4 asta reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 5

 

Conţinutul, forma şi dimensiunea titlului de călătorie pentru apatrizi

 

1. Titlul de călătorie pentru apatrizi - conţinutul documentului Titlul de călătorie cuprinde următoarele date:

a) numele ţării (ROMÂNIA/ ROMANIA/ROUMANIE);

b) denumirea documentului (TITLU DE CĂLĂTORIE PENTRU APATRIZI/TRAVEL DOCUMENT FORSTATELESS PERSONS/TITRE DE VOYAGE POUR APATRIDES);

c) număr de înregistrare din registrul de servicii consulare al misiunii diplomatice/oficiului consular (NR. ÎNREGISTRARE - REG. NO./NO. REG.);

d) numărul documentului - pretipărit (NR. DOCUMENT/DOC. NO./NO. DOC.);

e) valabilitatea documentului (VALABIL PENTRU O SINGURĂ CĂLĂTORIE SPRE ROMÂN IA/VALID FOR ONE JOURNEY TO ROMANIA/VALABLE POUR UN SEUL VOYAGE VERS LA ROUMANIE - DE LAJ FROM/DU - PÂNĂ LA:/TO/AU);

f) numele şi prenumele titularului (NUMELE şi PRENUMELE/SURNAME AND GIVEN NAME/NOM ET PRI=NOM);

g) data naşterii titularului (DATA NAŞTERII/DATE OF BIRTH/DATE DE NAISSANCE);

h) ţara de origine a titularului (dacă se cunoaşte): (ŢARA DE ORIGINE (dacă se cunoaşte)/COUNTRY OF ORIGIN (if known)/PAYS D’ORIGINE (si connoue);

i) culoarea ochilor titularului (CULOAREA OCHILOR/COLOUR OF EYES/COULEUR DES YEUX);

j) înălţimea titularului (ÎNĂLŢIMEA/HEIGHT/TAILLE);

k) semne particulare (SEMNE PARTICULARE/DISTINGUISHING MARKS/SIGNES PARTICULIERS);

l) reşedinţa titularului (REŞEDINŢA/RESIDENCE/RESIDENCE);

m) ţara (ŢARA/COUNTRY/PAYS);

n) adresa titularului (ADRESA/ADDRESS/ADRESSE);

o) misiunea diplomatică/oficiul consular emitent (AUTORITATEA EMITENTĂ/ISSUING AUTHORITY/ AUTORITE DEMISSION);

p) data eliberării titlului de călătorie (DATA ELIBERĂRII /DATE OF ISSUE/DATE DE DELIVRANCE);

q) semnătura titularului (SEMNĂTURATITULARULUI/SIGNATURE OF THE HOLDER/ SIGNATURE DU TITULAIRE);

r) fotografia titularului;

s) semnătura consulului/diplomatului cu atribuţii consulare şi stampila oficiului consular/misiunii diplomatice (SEMNĂTURA, L.S./SIGNATURE, STAMP/SIGNATURE, SCEAU);

ş) observaţii (OBSERVAŢII/REMARKS/OBSERVATIONS).

2. Forma şi dimensiunea documentului:

- hârtie securizată de dimensiune A4, personalizată prin imprimare cu jet de cerneală;

- stema României;

- imprimarea fundalului în combinaţie de culori din nuanţe pastel de vernil şi galben, în tehnologie „rainbow”;

- textul tipărit cu caracterele alfabetului latin, în 3 limbi: română, engleză şi franceză;

- elemente grafice de securitate care protejează documentul împotriva contrafacerii;

- imprimare a unei imagini invizibile, cu fluorescenţă în spectrul UV.

 

ANEXA Nr. 6*)

 

Titlul de călătorie pentru apatrizi

 


*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului ROS CI0249 Tinovul Şaru Dornei

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.162/A.C. din 13 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 8 din 9 martie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, Avizul Ministerului Culturii nr. 6.843 din 17 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.634 din 23 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi

Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.211/IM din 26 noiembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0249 Tinovul Şaru Dornei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lasou,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 mai 2016.

Nr. 962.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) şi (4), precum şi prevederile lit. A pct. 12 din anexa nr. 2 şi lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 43 alin. (5) lit. c) şi d) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. I. - Reglementarea tehnică „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 8 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se abrogă.

2. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

-O) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), specialiştii, absolvenţi ai cursurilor de master/studii aprofundate cu o durată de minimum două semestre în domeniul eficienţei energetice a clădirilor/confort şi eficienţă în clădiri/performanţa energetică a clădirilor/tehnica auditului energetic pentru clădiri/energie, confort şi dezvoltare durabilă sau care deţin titlul ştiinţific de doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură/inginerie energetică - specializarea termoenergetică, dovedesc pregătirea specifică cu diploma de absolvire, însoţită de foaia matricolă/suplimentul de diplomă.”

3. La articolul 13 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Cursurile de specialitate cuprind minimum două module, finalizate cu examen - probă scrisă şi, respectiv, interviu pentru prezentarea şi susţinerea proiectului elaborat în cadrul cursului de specialitate -, astfel:”.

4. La articolul 15, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

„g1) documentaţia elaborată de solicitant în cadrul modulului de aplicaţie prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. b) al cursului de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, însoţită de dovada avizării acesteia după verificare şi însuşire de către organizatorul cursului, corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, respectiv:

(i) pentru gradul profesional I - auditul energetic al unei clădiri nerezidenţiale, cu elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru această clădire;

(ii) pentru gradul profesional II - certificatul de performanţă energetică pentru un bloc de locuinţe şi certificatul unui apartament din blocul de locuinţe respectiv, însoţite de documentaţia care a stat la baza elaborării acestora;”.

5. La articolul 15, litera h) se abrogă.

6. La articolul 16, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

,,h1) documentaţia elaborată de solicitant în cadrul modulului de aplicaţie prevăzut la art. 13 aţin. (3) lit. b) al cursului de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, însoţită de dovada avizării acesteia după verificare şi însuşire de către organizatorul cursului, corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, respectiv:

(i) pentru gradul profesional I - auditul energetic al unei clădiri nerezidenţiale, cu elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru aceasta;

(ii) pentru gradul profesional II - certificatul de performanţă energetică pentru un bloc de locuinţe şi certificatul unui apartament din blocul de locuinţe respectiv, însoţite de documentaţia care a stat la baza elaborării acestora;”,

7. La articolul 16, litera i) se abrogă.

8. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. - Prin excepţie de la prevederile art. 15 lit. g), respectiv art. 16 lit. h), solicitantul precizat la art. 12 alin. (3) nu depune certificatul de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, dar este obligat să depună, la autoritatea competentă, documentaţia elaborată de acesta corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, verificată şi însuşită de organizatorul unui curs prin emiterea documentului de avizare a acesteia.”

9. Articolele 18 şi 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Comisia de examinare pentru atestarea specialiştilor ca auditori energetici pentru clădiri, denumită în continuare comisie de examinare, se constituie din 7 membri atestaţi auditori energetici pentru clădiri, grad profesional I, specialitatea construcţii şi instalaţii, astfel:

a) 2 membri din cadrul autorităţii competente;

b) 5 membri selectaţi dintre propunerile transmise, la solicitarea scrisă a autorităţii competente, de către instituţii de învăţământ superior de profil arhitectură/construcţii/instalaţii pentru construcţii acreditate şi asociaţii profesionale reprezentative în domeniu.

(2) Comisia de examinare se organizează şi funcţionează la sediul autorităţii competente.

(3) Comisia de examinare îşi desfăşoară activitatea cu minimum 2/3 din membrii săi, în care se regăseşte cel puţin un membru din cadrul autorităţii competente, şi ia decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(4) Membrii comisiei de examinare prevăzuţi la alin. (1) lit. b), precum şi membrii comisiei pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor prevăzuţi la art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract de voluntariat, încheiat cu autoritatea competentă.

Art. 19. - Componenţa nominală a comisiei de examinare, desemnarea preşedintelui şi a secretarului acesteia se aprobă şi se modifică, ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.”

10. Articolul 20 se abrogă.

11. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Comisia de examinare are, în principal, următoarele atribuţii;

a) propune bibliografia pentru examinarea candidaţilor;

b) elaborează, având în vedere propunerile de subiecte transmise conform prevederilor alin. (2), chestionarele pentru examenul de atestare şi stabileşte baremul de evaluare şi notare, distinct pentru fiecare grad profesional, cu asigurarea confidenţialităţii chestionarelor propuse, din momentul elaborării acestora până la data susţinerii examenului de atestare;

c) corectează şi notează răspunsurile fiecărui candidat;

d) completează şi semnează fişele individuale de evaluare ale fiecărui candidat pe baza rezultatului la examenul de atestare.

(2) în scopul elaborării chestionarelor prevăzute la alin. (1) lit. b), cadrele didactice universitare, atestate ca auditori energetici pentru clădiri din instituţiile de învăţământ superior de profil arhitectură/construcţii/instalaţii pentru construcţii acreditate, precum şi asociaţiile profesionale reprezentative ale inginerilor de instalaţii pentru construcţii şi ale auditorilor energetici pentru clădiri formulează propuneri de subiecte în concordanţă cu structura metodologiei de calcul, diferenţiate pe grade profesionale.

(3) Propunerile prevăzute la alin. (2) se transmit autorităţii competente până cel târziu la data-limită prevăzută la art. 24 alin. (3), cu indicarea sursei bibliografice pentru fiecare subiect propus.

(4) Odată cu transmiterea în scris a propunerilor de subiecte, elaboratorii transmit şi răspunsul corect aferent fiecărui subiect, în conformitate cu sursa bibliografică indicată, cu asumarea răspunderii privind nivelul ştiinţific al propunerilor şi corectitudinea răspunsurilor la acestea.

(5) La încheierea examenului de atestare, activitatea comisiei de examinare se consemnează în procesul-verbal, semnat de către fiecare membru al comisiei.

(6) Conţinutul-cadru al fişei individuale de evaluare a candidatului şi, respectiv, al procesului-verbal al examenului de atestare este prevăzut în anexele nr. 5a şi, respectiv, 5b.”

12. La articolul 23 alineatul (1), litera c) se abrogă.

13. Articolele 24 şi 25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Examenul de atestare se organizează de către autoritatea competentă de regulă semestrial, în ultima lună a semestrului şi, după caz, trimestrial, în ultima decadă a trimestrului.

(2) Data, focul şi ora desfăşurării examenului de atestare, precum şi lista candidaţilor cu dosare înregistrate la registratura generală a autorităţii competente şi bibliografia specifică se afişează pe pagina web a autorităţii competente cu minimum 30 de zile înainte de data desfăşurării examenului.

(3) Lista candidaţilor cu documentele complete, înregistrate la registratura generală a autorităţii competente până la data anunţată pentru desfăşurarea examenului de atestare şi care întrunesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament, se afişează pe pagina web a autorităţii competente cu 15 zile înainte de data programată pentru desfăşurarea examenului de atestare.

Art. 25. - (1) Secretariatul comisiei de examinare se asigură de către personalul desemnat în acest sens din cadrul compartimentului de specialitate al autorităţii competente, care realizează, în principal, următoarele acţiuni:

a) întocmeşte fişele individuale de examinare a candidaţilor, cuprinzând datele de identificare ale acestora;

b) afişează pe pagina web a autorităţii competente informările scrise şi deciziile prevăzute la art. 17, datele şi informaţiile referitoare la programarea examenului de atestare, precum şi bibliografia specifică;

c) afişează pe pagina web a autorităţii competente rezultatele obţinute de către fiecare candidat la examenul de atestare, în termen de maximum 72 de ore de la încheierea acestuia, precum şi rezultatele finale după soluţionarea eventualelor contestaţii;

d) întocmeşte procesul-verbal al examenului de atestare;

e) completează şi editează certificatele de atestare şi legitimaţiile pentru candidaţii care au promovat, în condiţiile legii, examenul de atestare, în vederea prezentării acestora spre semnare;

f) ţine evidenţa candidaţilor atestaţi şi actualizează baza de date cu specialiştii - persoanele fizice atestate;

g) arhivează documentele din dosarul aferent persoanei fizice atestate, fişa individuală de examinare împreună cu o copie a procesului-verbal al examenului de atestare, precum şi matca certificatului de atestare însoţită de o copie «conform cu originalul» a registrului de eliberări, inclusiv în format electronic.

(2) Secretarul comisiei de examinare răspunde pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea documentelor întocmite, precum şi pentru documentele arhivate.”

14. Articolele 26 şi 27 se abrogă

15. Articolele 28 şi 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Procedura de examinare a candidaţilor este unitară, se desfăşoară în limba română, într-o singură etapă - probă scrisă, şi constă în rezolvarea unui chestionar cu 20 de subiecte de tip grilă din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoştinţelor referitoare la evaluarea performanţei energetice a clădirilor. Fiecare subiect din chestionar este cotat cu un punct. Timpul alocat probei scrise este de 120 de minute, iar condiţia de promovare a examenului de atestare este obţinerea a minimum 16 puncte.

(2) în data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptaţi în sala de examen pe baza actului de identitate.

(3) Intrarea candidaţilor în sala de examen nu este permisă după ora programată pentru începerea examenului.

(4) Candidaţii nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta În vederea rezolvării chestionarului.

(5) Orice încercare de fraudă în timpul desfăşurării examenului de atestare se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen.

(6) Eliminarea din examen se face în prezenţa întregii comisii de atestare şi se consemnează în procesul-verbal.

Art. 29. - (1) Rezultatul examenului de atestare se afişează pe pagina web a autorităţii competente, în termen de maximum 72 de ore de la data încheierii examenului.

(2) Fişa individuală de examinare şi procesul-verbal al examenului de atestare se completează şi semnează de către membrii comisiei de examinare.

(3) Fişa individuală de examinare şi o copie a procesului-verbal al examenului de atestare fac parte integrantă din dosarul candidatului.

(4) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare sau candidatul care nu a participat la examenul de atestare poate solicita restituirea dosarului, în termen de maximum 30 de zile de la data afişării rezultatului examenului de atestare pe pagina web a autorităţii competente, respectiv de la data afişării rezultatului contestaţiei, după caz.

(5) Dosarele nesolicitate pentru restituire după expirarea termenului prevăzut la alin. (4) se distrug.”

16. Articolul 30 se abrogă.

17. Articolele 31 şi 32 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Certificatul de atestare, aprobat de către conducerea autorităţii competente, ştampilat, cu timbrul sec şi sigiliul de securizare aplicate, însoţit de legitimaţia aferentă şi de adeverinţa privind formatul ştampilei, se eliberează de către compartimentul de specialitate în termen de până la 60 de zile de la data promovării examenului de atestare şi poate fi ridicat de titular, sub semnătură, sau de către reprezentantul legal al acestuia, cu împuternicire specială notarială.

(2) Auditorul energetic pentru clădiri atestat va achiziţiona ştampila realizată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1c, pe care vor fi înscrise datele şi informaţiile corespunzătoare gradului profesional şi specialităţii înscrise în certificatul de atestare.

(3) Eliberarea certificatului de atestare şi a legitimaţiei se înscrie în registrul unic de eliberări care se gestionează de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente.

(4) Pentru actualizarea bazei de date cu persoanele fizice atestate, acestea au obligaţia de a informa în scris autoritatea competentă asupra oricărei modificări a datelor personale înscrise în cererea pentru atestare.

Art. 32. - (1) Candidaţii care nu au promovat examenul de atestare pot formula contestaţie, motivată, în termen de 5 zile de la data afişării pe pagina web a autorităţii competente a rezultatelor examenului de atestare.

(2) Contestaţia se înregistrează la registratura generală a autorităţii competente.

(3) Contestaţiile înregistrate după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare.

(4) Soluţionarea contestaţiilor se realizează de către o comisie numită de autoritatea competentă, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului de înregistrare a contestaţiilor. Rezultatele procedurii de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, se semnează de toţi membrii comisiei şi se înaintează compartimentului de specialitate.

(5) Rezultatele finale se afişează pe pagina web a autorităţii competente, în termen de 72 de ore, de la primirea rezultatelor la contestaţiile depuse.

(6) Deciziei de soluţionare a contestaţiei îi sunt aplicabile prevederile art. 17 alin. (8).”

18. La articolul 36 alineatul (2), litera i) se abrogă.

19. La articolul 36, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) în vederea emiterii legitimaţiei pentru prelungirea dreptului de practică al auditorului energetic pentru clădiri, compartimentul de specialitate al autorităţii competente analizează cererea şi verifică documentele prevăzute la alin. (2).

(5) Compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente vizează legitimaţia de prelungire a dreptului de practică ca auditor energetic pentru clădiri, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii însoţite de documentele complete prevăzute la alin. (2). Înregistrarea cererii cu documente incomplete conduce la restituirea neavizată a legitimaţiei.

(6) Cererea de prelungire a dreptului de practică şi documentele anexate acesteia se arhivează de către compartimentul de specialitate al autorităţii competente.”

20. La articolul 36, alineatele (7) şi (8) se abrogă.

21. Articolele 38-41 se abrogă.

22. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) în situaţia pierderii/deteriorării certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorităţii competente cu o cerere motivată, însoţită de copia actului de identitate, dovada şi copia publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(2) Duplicatul se eliberează de către compartimentul de specialitate al autorităţii competente în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării solicitării.”

23. Articolul 43 se abrogă.

24. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Datele referitoare la auditorii energetici pentru clădiri atestaţi sunt informaţii de interes public, se afişează pe pagina web a autorităţii competente şi se actualizează periodic cu date şi informaţii comunicate de către specialiştii atestaţi.”

25. După articolul 44 se introduc două noi articole, articolele 441 şi 442, cu următorul cuprins:

„Art. 441. - Cheltuielile curente şi cheltuielile de capital necesare desfăşurării activităţilor specifice de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri se efectuează din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice constituite În baza prevederilor art. 43 alin. (5) lit. c) şi d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 442. - Modelul registrului auditorului precizat la art. 36 alin. (2) lit. c) este prevăzut în anexa nr. 8.”

26. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

27. Anexele nr. 1a şi 1b se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

28. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

29. În tot cuprinsul reglementării tehnice, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.

Art. II. - (1) în vederea exercitării dreptului de practică, auditorii energetici pentru clădiri, atestaţi până la data intrării în vigoare a reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010, respectiv până la data de 13 octombrie 2010, pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru specialitatea construcţii sau instalaţii, pot solicita, în termen de până la trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, înscrierea la examenul de atestare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data înregistrării cererii la autoritatea competentă.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin (1), legitimaţiile auditorilor energetici pentru clădiri atestaţi pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru specialitatea construcţii sau instalaţii, îşi pierd valabilitatea, iar încetarea dreptului de practică al acestora se consemnează pe pagina web a autorităţii competente şi se aduce la cunoştinţa autorităţii de control.

Art. III. - Legitimaţiile emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, care conferă dreptul de practică al auditorilor energetici pentru clădiri atestaţi, rămân în valabilitate până la data expirării acestora, iar prelungirea dreptului de practică după data-limită prevăzută la art. II alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin.

Art. IV. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” restituie, la cerere, tariful pentru examinarea candidaţilor care nu au fost programaţi la examenul de atestare, precum şi a celor care au absentat motivat la examenul de atestare la care au fost programaţi, în contul/adresa de corespondenţă menţionate de aceştia în cererea de înscriere la examenul de atestare, mai puţin contravaloarea taxelor postate şi a comisioanelor bancare aferente.

Art. V. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 11 iulie 2016.

Nr. 996.

 

Anexa Nr. 1*)

(Anexa nr. 1a la regulament)

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

 

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 1b la regulament)

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusa în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 8 la regulament)

 

Auditor energetic pentru clădiri

Numele şi prenumele .....................................................

Specialitatea ....................................................., gradul profesional ...................

Certificat atestare ..................................................... seria .......... nr. ...................

 

REGISTRU DE EVIDENŢĂ

a activităţii auditorului energetic pentru clădiri

 

Nr. crt.

Date privind identificarea clădirii/unităţii de clădire (Adresa clădirii/ unităţii de clădire)

Beneficiarul/Proprietarul clădirii/unităţii de clădire

Numărul şi data elaborării certificatului de performanţă energetică

Date privind clădirea/unitatea de clădire

Data transmiterii datelor în baza de date

OBSERVAŢII

Anul construirii

Regim înălţime

Suprafaţa utilă

Consum anual specific

 

 

 

termic

electric

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”

 

În temeiul prevederilor art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice, nr. 1.076/2012 privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 8 iulie 2016.

Nr. 2.047.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”

 

I. Dispoziţii generale

1.1. Prezenta procedură se aplică în situaţia în care contribuabilii care au calitatea de suspect sau inculpat în cauze având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, acoperă integral prejudiciul, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, precum şi în situaţia în care se dispune de către instanţa judecătorească restituirea sumelor sau diferenţelor de sume achitate cu titlu de prejudiciu.

1.2. În vederea estimării prejudiciilor prevăzute la pct. 1.1, organele competente în prevenirea şi combaterea infracţiunilor de evaziune fiscală efectuează constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor legale în această materie, întocmind în acest sens procese-verbale de constatare, prin care evaluează prejudiciul aferent operaţiunilor verificate. Estimarea prejudiciilor prevăzute la pct. 1.1 poate fi realizată şi pe baza expertizelor judiciare sau a rapoartelor tehnico-ştiinţifice întocmite în cazul sesizărilor din oficiu, statul român constituindu-se parte civilă în această situaţie.

1.3. Documentele prevăzute la pct. 1.2 nu constituie titluri de creanţă fiscală, ci reprezintă acte procedurale care pot constitui mijloace de probă, potrivit legii, prin acestea evaluându-se prejudiciul fiscal, pe baza stabilirii implicaţiilor fiscale determinate de sustragerea de la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume de natură fiscală datorate bugetului general consolidat.

I. 4. în situaţia în care statul român se constituie parte civilă în procesul penal, în vederea recuperării sumelor reprezentând prejudiciul cauzat bugetului general consolidat, sumele înscrise în documentele prevăzute la pct. 1.2 şi transmise în copie de către compartimentul juridic vor fi evidenţiate de compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, într-o evidenţă distinctă, urmând ca distribuirea pe tipuri de obligaţii fiscale şi stingerea acestora să se efectueze de către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori după rămânerea definitivă a hotărârii instanţei judecătoreşti competente.

II. Procedura de distribuire în conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”

2.1. După constituirea ca parte civilă a statului român în procesul penal, în vederea recuperării sumelor reprezentând prejudiciul cauzat bugetului general consolidat, pe baza documentelor prevăzute la pct. 1.2, transmise de compartimentul juridic, compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori înregistrează sumele cu titlu de prejudiciu pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, într-o evidenţă distinctă, în afara sistemului de administrare a creanţelor fiscale, organizată pe codul de înregistrare fiscală a debitorului persoană juridică, titular al obligaţiei de plată.

2.2. Sumele reprezentând prejudiciu cauzat bugetului general consolidat se încasează în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”.

2.3. Suspectul/inculpatul efectuează plata, pe codul numeric personal, în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”, la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia suspectul/inculpatul are domiciliul fiscal. Deschiderea contului se face la solicitarea organului fiscal în raza căruia suspectul/inculpatul are domiciliul fiscal, pe baza informaţiilor transmise în acest sens de către organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului persoană juridică, după caz.

2.4. Unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia suspectul/ inculpatul are domiciliul fiscal transmite zilnic, în sistem informatic, sumele încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005” compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori al organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale suspectului/inculpatului.

2.5. În urma pronunţării unei hotărâri judecătoreşti definitive în acest sens, compartimentul juridic din cadrul organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului persoană juridică înaintează compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori o copie a acesteia, în vederea punerii în aplicare.

2.6. Compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori al organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului persoană juridică înregistrează sumele în evidenţa fiscală a contribuabilului în sarcina căruia s-au stabilit prin hotărârea instanţei penale rămasă definitivă sumele reprezentând prejudiciu pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, pe scadenţe, dacă acestea rezultă din dispozitivul hotărârii judecătoreşti, în caz contrar se solicită instanţei precizări referitoare la tipurile de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, pe scadenţe, sume care fac obiectul prejudiciului. În cazul în care instanţa nu transmite aceste precizări, în evidenţa fiscală se înregistrează suma totală reprezentând prejudiciu.

2.7. Compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori al organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului persoană juridică transmite o copie a hotărârii judecătoreşti definitive compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori al organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale suspectului/inculpatului,

2.8. Compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori al organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale suspectului/inculpatului solicită compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori al organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului persoană juridică un referat cu propunerea privind distribuirea sumei încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”.

2.9. Compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori al organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului persoană juridică întocmeşte un referat, aprobat de conducerea organului fiscal, cu propunerea privind distribuirea sumei încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi îl transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori al organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale suspectului/inculpatului.

2.10. Organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale suspectului/inculpatului întocmeşte procesul-verbal privind distribuirea sumei încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi distribuie în sistem informatic sumele datorate în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise pe codul de identificare fiscală al debitorului persoană juridică, transmiţând fişierul de distribuire la unitatea Trezoreriei Statului.

2.11. În cazul în care obligaţiile fiscale ale suspectului/ inculpatului şi obligaţiile fiscale ale debitorului persoană juridică sunt administrate de organe fiscale diferite, precum şi în cazul în care obligaţiile fiscale ale suspectului/inculpatului şi obligaţiile fiscale ale debitorului persoană juridică, deşi sunt administrate de acelaşi organ fiscal, acesta nu poate efectua operaţiunea de distribuire în sistem informatic potrivit pct. 2.10, sumele vor fi transferate din contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise pe codul de identificare fiscală al debitorului persoană juridică, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de organul fiscal al suspectului/ inculpatului.

2.12. Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului persoană juridici transmite fişierul gu încasările în conturile de venituri bugetare compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori al organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului persoană juridică.

2.13. Compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori al organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului persoană juridică verifică informaţiile din fişierul transmis de către unitatea Trezoreriei Statului şi procedează la stingerea sumelor reprezentând prejudiciul evaluat pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii sau alte sume identificate ca sustrase bugetului general consolidat.

2.14. În situaţia în care se constată încasarea unor sume în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”, fără existenţa documentelor prevăzute la pct. 1.2, aceste sume vor rămâne evidenţiate în acest cont, până la comunicarea acestor acte procedurale, urmând ca procedura descrisă la pct. 2.3-2.13 să fie aplicată în mod corespunzător, până la împlinirea termenului de prescripţie. Sumele încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005” pentru care, pe perioada de prescripţie, nu se comunică un titlu de creanţă, la sfârşitul acestei perioade, se transferă de organul fiscal într-un cont de venit la bugetul de stat, respectiv în contul bugetar 20A360100 „Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive”.

2.15. În situaţia în care prin hotărârea judecătorească se dispune adăugarea în sarcina contribuabilului şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente prejudiciului, acestea vor fi instituite în evidenţa fiscală prin decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, care se comunică contribuabilului, potrivit legii.

2.16. Dacă contribuabilul nu achită în termenul prevăzut de lege suma individualizată prin decizia prevăzută la pct. 2.15, pentru recuperarea acesteia se aplică măsurile de executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

2.17. În cazul persoanelor fizice care au calitatea de suspect sau inculpat în cauze având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, sumele stabilite cu titlu de prejudiciu reprezentând impozit pe venit, TVA, accize sau alte sume datorate bugetului general consolidat se vor înregistra într-o evidenţă distinctă, în afara sistemului de administrare a creanţelor fiscale, organizată pe codul de identificare fiscală a debitorului persoană fizică, urmând ca distribuirea pe tipuri de obligaţii fiscale şi stingerea acestora să se efectueze de către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori după rămânerea definitivă a hotărârii instanţei judecătoreşti competente.

III. Procedura de restituire a sumelor din contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”

3.1. Sumele care se restituie din contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005” sunt cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.

IV. Dispoziţii finale

4.1. În situaţia eliberării unui certificat de atestare fiscală potrivit prevederilor art. 158 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un contribuabil în sarcina căruia au fost stabilite sume reprezentând prejudicii estimate de către organele competente în combaterea infracţiunilor de evaziune fiscală, acestea nu vor fi preluate la secţiunea A „Obligaţii fiscale şi alte obligaţii bugetare”.

4.2. În cazul în care, în urma stabilirii prejudiciului şi a pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, se constată că există mai mulţi inculpaţi administraţi de organe fiscale diferite, iar instanţa hotărăşte că aceştia sunt responsabili în solidar pentru prejudiciul cauzat, se desemnează ca organ fiscal coordonator acel organ fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale contribuabilului persoană juridică, aplicându-se în mod corespunzător procedura prevăzută la pct. 2.3-2.16.

4.3. În cazul în care, în urma stabilirii prejudiciului şi a pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, se constată că există solidaritate între inculpaţi persoane juridice, se desemnează ca organ fiscal coordonator acel organ fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale contribuabilului persoană juridică în evidenţa căruia trebuie înregistrat prejudiciul în cuantumul cel mai mare, aplicându-se în mod corespunzător procedura prevăzută la pct. 2.3-2.16.

4.4. În cazul în care suma reprezentând prejudiciul cauzat bugetului general consolidat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, se regăseşte într-o decizie de impunere emisă ca urmare a unei inspecţii fiscale, urmează ca procedura descrisă la pct. 2.3-2.13 să fie aplicată în mod corespunzător.

V. Anexe

5.1. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA NR. 1

la procedură

 

ANTET1)

 

 

Aprobat

 

Conducătorul unităţii fiscale,

 

Numele şi prenumele

 

...........................................................

 

Semnătura .............................. (L.S.)

 

 

 

REFERAT

Nr. ........................ din data de ..........................................

privind propunerea de distribuire a sumei încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”

 

În temeiul prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.047/2016 pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea

nr. 241/2005”, în vederea stingerii obligaţiilor înregistrate de debitorul 2) ..................................................... din localitatea ....................................................., str. ..............................................., nr. ...., cod de identificare fiscală 3) ....................................................., în sumă de .................................... lei, reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat de la suspectul/inculpatul 2) ....................................................., cod de identificare fiscală 3) ....................................................., specificată în Hotărârea judecătorească definitivă nr. ............. din data de ..................., emisă de .....................................................,

propunem distribuirea sumei încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”, astfel:

 

Nr. crt.

Cod de identificare fiscală al debitorului

Denumirea obligaţiei fiscale pentru care se distribuie suma

Contul de venituri

Cuantumul creanţei

- lei -

Suma distribuită

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

 

 

 

Şef compartiment,

 

Numele şi prenumele ...........................................................

 

Semnătura ...........................................................

Întocmit

 

Numele şi prenumele ...........................................................

 

Semnătura ...........................................................

 


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

2) Numele, prenumele/denumirea suspectului/inculpatului sau a debitorului, după caz.

3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

 

 

1. Denumire: Referat privind propunerea de distribuire a sumei încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.047/2016.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului persoană juridică/persoană fizică.

6. Circulă: un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă pe plătitori competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului persoană juridică/persoană fizică.

7. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal al suspectului/inculpatului.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

ANTET1)

 

 

Aprobat

 

Conducătorul unităţii fiscale,

 

Numele şi prenumele

 

...........................................................

 

Semnătura .............................. (L.S.)

 

PROCES-VERBAL

Nr. ........................ din data de ..........................................

privind distribuirea sumei încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”

 

În temeiul prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.047/2016 pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea

nr. 241/2005”, în vederea stingerii obligaţiilor înregistrate de debitorul 2) ....................................................., din localitatea ....................................................., str. ..................................................... nr. ....,cod de identificare fiscală 3) ....................................................., în sumă de ....................................  lei, reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat de la suspectul/inculpatul 2) ....................................................., cod de identificare fiscală 3) ....................................................., specificată în Hotărârea judecătorească definitivă nr. ............. din data de ..................., emisă de .....................................................,  s-a procedat la distribuirea sumei de ....................................  lei încasate în contul 50.86.09

„Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”, astfel:

 

Nr. crt.

Cod de identificare fiscală al debitorului

Denumirea obligaţiei fiscale pentru care se distribuie suma

Contul de venituri

Cuantumul creanţei

- lei -

Suma distribuită

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

 

 

 

Şef compartiment,

 

Numele şi prenumele ...........................................................

 

Semnătura ...........................................................

Întocmit

 

Numele şi prenumele ...........................................................

 

Semnătura ...........................................................


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal centrai emitent al prezentului act administrativ.

2) Numele, prenumele/denumirea suspectului/inculpatului sau a debitorului, după caz.

3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz.

 

1. Denumire: Proces-verbal privind distribuirea sumei încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire; se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.047/2016.

5. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale suspectului/inculpatului.

6. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă pe plătitori competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale suspectului/inculpatului;

- un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă pe plătitori competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului persoană juridică/persoană fizică.

7. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal al suspectului/inculpatului.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

 

În temeiul art. 390,414 şi 416 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând prevederile:

- Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 527/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate.

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Profesia de medic se exercită pe teritoriul României pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, în condiţiile legii.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţiile prevăzute de art. 376 alin. (2) şi art. 390 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, profesia de medic se exercită pe baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, conform metodologiei aprobate de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.

Art. 2. - (1) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se acordă, la cerere, persoanelor prevăzute de art. 376 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un titlu oficial de calificare în medicină, în sensul art. 377 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau de incompatibilitate prevăzute de lege;

c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;

d) nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă În ultimii 5 ani.

(2) La primirea în rândul membrilor Colegiului Medicilor din România, medicul va depune jurământul profesional.

Art. 3. - Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vor li emise şi eliberate de colegiul teritorial al Colegiului Medicilor din România în a cărui rază îşi au, după caz, domiciliul/reşedinţa sau locul de muncă/unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea medicii solicitanţi, conform modelelor prevăzute în anexele la prezenta decizie.

 

CAPITOLUL II

Eliberarea certificatului de membru la înscrierea în Colegiul Medicilor din România

 

Art. 4. - (1) Pentru medicii care deţin un titlu profesional potrivit art. 386 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează certificatul de membru prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:

a) formular de înscriere;

b) copie de pe documentul de identitate;

c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;

d) copie de pe titlu l/titlurile oficial(e) de calificare în profesia de medic sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea acestuia;

e) dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale;

f) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;

g) certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru;

h) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;

i) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

j) chitanţa privind achitarea taxei de înscriere,

(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), i), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată.

Art. 5. - (1) Pentru medicii rezidenţi se eliberează, la cerere, certificatul de membru prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:

a) formular de înscriere;

b) copie de pe documentul de identitate;

c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;

d) carnetul de medic rezident, completat şi ştampilat anual;

e) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;

f) certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru;

g) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;

h) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

i) chitanţa privind achitarea taxei de înscriere.

(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi h), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată.

 

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

Art. 6. - (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, se eliberează certificatul de membru prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:

a) formular de înscriere;

b) copie de pe documentul de identitate;

c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;

d) dovada finalizării pregătirii în rezidenţiat;

e) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;

f) certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru;

g) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;

h) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

i) chitanţa privind achitarea taxei de înscriere.

(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi h), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată.

(4) Certificatul de membru prevăzut la alin. (1) are o valabilitate de maximum 5 ani.

Art. 7. - (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină promoţiile ulterioare anului 2005 care nu au fost confirmaţi în rezidenţiat se eliberează certificatul de membru prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Certificatul de membru ai Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:

a) formular de înscriere;

b) copie de pe documentul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a facultăţii;

d) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;

e) certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru;

f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;

g) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

h) chitanţa privind achitarea taxei de înscriere.

(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi g), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată.

Art. 8. - (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină promoţiile anterioare anului 2005 care nu au dobândit calificarea de medic specialist, dar au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei, în conformitate cu art. 64 lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, se eliberează certificatul de membru prevăzut în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:

a) formular de înscriere;

b) copie de pe documentul de identitate;

c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;

d) copie de pe actele care dovedesc dobândirea dreptului de liberă practică potrivit legislaţiei anterioare anului 2005 sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea acestuia;

e) dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale;

f) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;

g) certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru;

h) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;

i) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

j) chitanţa privind achitarea taxei de înscriere.

(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), i), care se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată.

Art. 9. - (1) Formularul de înscriere în Colegiul Medicilor din România este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) La primirea certificatului de membru ai Colegiului Medicilor din România, titularul va semna într-un registru ţinut de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, care va conţine următoarele rubrici:

a) numele şi prenumele titularului certificatului;

b) facultatea şi anul absolvirii;

c) codul numeric personal;

d) seria şi numărul certificatului;

e) data depunerii jurământului profesional;

f) data eliberării;

g) semnătura titularului.

 

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

CAPITOLUL III

Eliberarea unul nou certificat de membru corespunzător nivelului de pregătire şi titlului de calificare profesional deţinut

 

Art. 10. - În cazul în care certificatul de membru nu mai corespunde nivelului de pregătire şi titlului de calificare profesională, titularul va solicita eliberarea unui nou certificat de membru corespunzător calificării profesionale superioare dobândite.

Art. 11. - Noul certificat va fi eliberat pe baza documentelor care atestă dobândirea unui nou titlu de calificare.

Art. 12. - În cazul efectuării de studii complementare, fiecare menţiune se va face pe baza atestatelor care certifică dobândirea lor de către medicul solicitant.

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea unui nou certificat de membru în alte situaţii

 

Art. 13. - În cazul În care medicul îşi întrerupe activitatea profesională sau se află Într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea/vizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România în vederea reluării activităţii medicale se va face numai după efectuarea stagiului de readaptare profesională şi atestarea competenţei profesionale, conform legii,

Art. 14. - În cazul modificării datelor personale (ca urmare a schimbării numelui titularului în urma căsătoriei, pe cale administrativă etc.), la cererea medicului, se va elibera un nou certificat de membru, pe baza documentelor justificative.

Art. 15. - (1) în caz de pierdere, furt sau deteriorare a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se eliberează duplicat.

(2) Taxa pentru eliberarea duplicatului se stabileşte de consiliul colegiului teritorial emitent.

 

CAPITOLUL V

Avizarea anuală a certificatului de membru

 

Art. 16. - (1) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se va aviza anual, potrivit legii, în baza asigurării de răspundere civilă pentru perioada supusă avizării. În cazul medicilor pensionari se vor depune şi certificatul de sănătate, şi dovezile de acumulare a minimum 40 de credite EMC (Educaţie Medicală Continuă).

(2) Odată cu avizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, colegiul teritorial va actualiza dosarul profesional al medicului cu privire la locul/locurile unde acesta a desfăşurat activitate profesională în anul anterior, precum şi la punctajul profesional acumulat după avizarea anterioară în acest sens, medicul va depune copii ale certificatelor obţinute la manifestările educaţionale, creditate ca EMC, la care a participat, precum şi o adeverinţă de la angajator care să certifice că titularul este angajat pe funcţia de medic.

Art. 17. - Viza anuală se aplica în baza cererii formulate de titular, prevăzută în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

CAPITOLUL VI

Înfiinţarea Registrului unic al certificatelor de membru

 

Art. 18. - (1) La nivelul Colegiului Medicilor din România se înfiinţează Registrul unic al certificatelor de membru.

(2) La înscriere, fiecare membru al Colegiului Medicilor din România va primi un certificat de membru în care se va înscrie codul unic de identificare al titularului.

Art. 19. - (1) în vederea eliberării certificatului de membru, documentele vor fi depuse, înregistrate şi verificate de colegiul teritorial, care va introduce datele în sistemul informatic naţional.

(2) După validarea datelor la nivelul Colegiului Medicilor din România se emite certificatul de membru în varianta electronică, care se transmite colegiului teritorial.

(3) Colegiul teritorial va proceda la eliberarea lui, conform prezentei decizii.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 20. - Medicul este obligat să aducă la cunoştinţa colegiului teritorial orice modificări ale datelor/informaţiilor conţinute în formularul de înscriere/cererea de avizare anuală, sub sancţiunea încălcării art. 450 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 21. - Certificatul de membru ai Colegiului Medicilor din România îşi pierde valabilitatea la momentul încetării calităţii de membru a titularului.

Art. 22. - În cazul retragerii calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România cu titlu de sancţiune, titularul are obligaţia remiterii certificatului către colegiul emitent, în vederea anulării.

Art. 23. - În termen de 1 (un) an de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, toate colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România au obligaţia de a preschimba certificatele de membru.

Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 16 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Decizia Consiliului naţional ai Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 februarie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 25. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Gheorghe Borcean

 

Bucureşti, 24 iunie 2016.

Nr. 16.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANEXA Nr. 2

 

ANEXA Nr. 3

 

ANEXA Nr. 4

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ÎN COLEGIUL MEDICILOR

 

Subsemnatul(a), numele ....................................................., iniţiala tatălui ......, prenumele ....................................................., solicit înscrierea în Colegiul Medicilor ..................................................... şi eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din

România, în conformitate cu datele personale completate mai jos şi cu actele doveditoare anexate cererii.

 

Date personale

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| act identitate ............... serie ....... nr. .........................., numele anterior ....................................................., data naşterii |_|_| . |_|_| . |_|_|_|_|, cetăţenia .....................................................

 

Titlul oficial de calificare în medicină

Instituţie absolvită , promoţia

Diplomă (serie/număr/data eliberării) |_|_|_| / |_|_|_|_|_|_|_| / |_|_| . |_|_| . |_|_|_|_|

Cod parafă |_|_|_|_|_|_|

 

Pregătirea profesională

Prima specialitate ......................................................... grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar

A două specialitate ...................................................... grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar

A treia specialitate ....................................................... grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar

A patra specialitate ...................................................... grad [ 1 rezident [ ] specialist [ ] primar

Atestate de studii complementare ............................................................................................................................,

.........................................................................................................................................................................................

[] doctor în medicină grad cercetare ....................................................., grad universitar ..................................................... la Universitatea .....................................................

 

Loc/Locuri de muncă (Se vor menţiona toate locurile de muncă unde solicitantul desfăşoară în prezent, activitate medicală.)*

1. unitatea medicală ............................................................................................................................, Adresa ............................................................................................................................, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. unitatea medicală ............................................................................................................................, Adresa ............................................................................................................................, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. unitatea medicală ............................................................................................................................, Adresa ............................................................................................................................, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Adresă de domiciliu

Str. ..................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., sectorul (judeţul) ....................................................., codul poştal |_|_|_|_|_|_|, oraşul ....................................................., tel. fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail .............................................................................................,

 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită de cea de domiciliu)

Str. ..................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., sectorul .....................

 

Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna din situaţiile prevăzute de art. 388 şi 389 din Legea nr. 95/2006, sunt de acord cu prelucrarea datelor personale şi mă oblig să aduc la cunoştinţa Colegiului Medicilor orice modificare a acestor date.

 

Data

Semnătura

.....................................................

.....................................................

 

Numele ....................................................., prenumele .....................................................

 

* Loc/Locuri de muncă (continuare)*

4. unitatea medicală .............................................................................................................................., Adresa ............................................................................................................................, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5. unitatea medicală .............................................................................................................................., Adresa ............................................................................................................................, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6. unitatea medicală .............................................................................................................................., Adresa ............................................................................................................................, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7. unitatea medicală .............................................................................................................................., Adresa ............................................................................................................................, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

8. unitatea medicală .............................................................................................................................., Adresa ............................................................................................................................, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9. unitatea medicală .............................................................................................................................., Adresa ............................................................................................................................, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10. unitatea medicală ............................................................................................................................, Adresa ............................................................................................................................, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

11. unitatea medicală ............................................................................................................................, Adresa ............................................................................................................................, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

12. unitatea medicală ............................................................................................................................, Adresa ............................................................................................................................, tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

ANEXA Nr. 5

 

Cerere de acordare a vizei anuale pe certificatul de membru

 

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(a), numele ....................................................., iniţiala tatălui ......, prenumele ....................................................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act identitate ............... serie ....... nr. .........................., numele anterior ....................................................., domiciliat în oraşul ....................................................., ..................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., sectorul (judeţul) ....................................................., codul poştal |_|_|_|_|_|_|, tel. fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail .............................................................................................,

posesor(oare) al (a) Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România nr. .........................., din data ................................................,

vă rog să îmi aprobaţi acordarea vizei anuale pe certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România.

 

Anexez, prezentei cereri copia poliţei de asigurare civilă pentru greşeli în activitatea profesională, certificată conform cu originalul.

Anexez, de asemenea, documente doveditoare pentru completarea punctajul EMC, pe care le declar conforme cu originalul.

Declar pe propria răspundere că:

[ ] Nu au intervenit modificări în datele furnizate de subsemnatul în formularul de înscriere în Colegiul Medicilor ..................................................... şi în cazul în care vor interveni modificări le voi comunica într-un termen de maximum 30 de zile.

[ ] Datele furnizate cu ocazia înscrierii s-au modificat după cum urmează:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

[ ] Locul/Locurile de muncă actuale:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Sunt de acord ca numărul şi adresa de e-mail să fie făcute publice:

telefon .........................................., e-mail .............................................................................................,

 

Data

Semnătura

.....................................................

.....................................................

 

 

Domnului Preşedinte al Colegiului Medicilor din .....................................................

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.