MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 545/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 545         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 20 iulie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

151. - Lege privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

679. - Decret pentru promulgarea Legii privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

155. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

697. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

157. - Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

699. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

997. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0056 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

TITLUL I

Emiterea, recunoaşterea şi executarea ordinului european de protecţie

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Definiţii

Art. 1. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) ordin european de protecţie - o decizie adoptată de o autoritate judiciară sau echivalentă, a unui stat membru, în legătură cu o măsură de protecţie, pe baza căreia o autoritate judiciară sau echivalentă a altui stat membru dispune măsura sau măsurile corespunzătoare, în temeiul propriei legislaţii naţionale, în vederea continuării asigurării protecţiei persoanei protejate;

b) măsură de protecţie - o decizie în materie penală, adoptată în statul emitent, prin care sunt impuse persoanei care reprezintă un pericol una sau mai multe dintre următoarele interdicţii sau restricţii, pentru a preveni săvârşirea asupra persoanei protejate a unei fapte penale care i-ar putea pune în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihologică, demnitatea, libertatea personală sau integritatea sexuală, respectiv:

(i) interdicţia de a se deplasa în anumite localităţi, locuri sau zone definite în care îşi are reşedinţa persoana protejată sau pe care le vizitează;

(ii) o interdicţie sau o reglementare a contactului, sub orice formă, cu persoana protejată, inclusiv la telefon, prin mijloace electronice, prin poştă, prin fax sau orice alte mijloace;

(iii) o interdicţie sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o anumită distanţă;

c) persoană protejată - persoana fizică beneficiară a protecţiei care decurge dintr-o măsură de protecţie dispusă de statul emitent;

d) persoană care reprezintă un pericol - persoana fizică căreia i-au fost impuse una sau mai multe dintre interdicţiile sau restricţiile prevăzute la lit. b);

e) stat emitent - statul membru în care a fost dispusă o măsură de protecţie care stă la baza emiterii unui ordin european de protecţie;

f) stat de executare - statul membru căruia i s-a transmis un ordin european de protecţie, în vederea recunoaşterii şi executării sale;

g) stat de supraveghere - statul membru al Uniunii Europene căruia i-a fost transferată o hotărâre definitivă prin care o instanţă a dispus faţă de o persoană fizică care a săvârşit o infracţiune una dintre sancţiunile sau măsurile prevăzute la art. 1701, respectiv la art. 17017 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Domeniul de aplicare

Art. 2. - Un ordin european de protecţie poate fi emis sau, după caz, recunoscut şi pus în executare în situaţia în care persoana protejată şi-a stabilit domiciliul sau reşedinţa ori locuieşte pentru o perioadă de timp sau urmează să îşi stabilească domiciliul, reşedinţa ori să locuiască pentru o perioadă de timp pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene decât cel în care a fost dispusă măsura de protecţie.

Competenţa

Art. 3. - (1) Autoritatea competenta pentru emiterea ordinului european de protecţie, în cazul în care România este stat emitent, este organul judiciar pe rolul căruia se află cauza în care s-a dispus măsura de protecţie pe baza căreia se solicita emiterea ordinului european de protecţie.

(2) în cazul în care România este stat de executare, autoritatea competentă pentru recunoaşterea ordinului european de protecţie, dispunerea măsurilor pentru executarea acestuia şi dispunerea înlocuirii ori încetării acestor măsuri este tribunalul în a cărui circumscripţie locuieşte sau va locui ori şi-a stabilit sau urmează să îşi stabilească domiciliul ori reşedinţa persoana protejată.

(3) Dacă în cauza în care s-a dispus măsura de protecţie pe baza căreia se solicită emiterea ordinului european de protecţie s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare, competenţa privind emiterea ordinului european de protecţie aparţine judecătorului delegat cu executarea, conform art. 554 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Dacă în cauza în care s-a dispus măsura de protecţie pe baza căreia se solicită emiterea ordinului european de protecţie s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, competenţa aparţine instanţei care a pronunţat în primă instanţă amânarea aplicării pedepsei.

 

CAPITOLUL II

Procedura privind ordinul european de protecţie în cazul În care România este stat emitent

 

Condiţiile emiterii ordinului european de protecţie

Art. 4. - (1) Ordinul european de protecţie poate fi emis la solicitarea persoanei protejate, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) persoana protejată locuieşte sau va locui ori şi-a stabilit sau urmează să îşi stabilească domiciliul ori reşedinţa într-un alt stat membru din Uniunea Europeană, căruia i se solicită recunoaşterea şi executarea ordinului european de protecţie;

b) persoana protejată are calitatea de persoană vătămată în cadrul unui proces penal aflat în curs de desfăşurare sau în care s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare ori de amânare a aplicării pedepsei sau este un membru de familie al persoanei vătămate, beneficiar al uneia dintre măsurile prevăzute la lit. c);

c) persoana care reprezintă un pericol are calitatea de inculpat, condamnat sau persoană faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei în cadrul procesului penal prevăzut la lit. b), iar împotriva sa a fost dispusă cel puţin una dintre următoarele măsuri:

(i) una dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. b) sau d) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, impuse odată cu luarea măsurii controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune;

(ii) obligaţia prevăzută la art. 221 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, impusă pe durata arestului la domiciliu;

(iii) una dintre obligaţiile prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. e) sau f) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, impusă inculpatului cu ocazia pronunţării amânării aplicării pedepsei;

(iv) una dintre obligaţiile prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. d) sau e) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, impusă persoanei condamnate cu ocazia dispunerii liberării condiţionate;

(v) una dintre obligaţiile prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, impusă inculpatului cu ocazia aplicării unei măsuri educative neprivative de libertate;

(vi) interzicerea unuia dintre drepturile prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. l)-o) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, stabilită de instanţă odată cu aplicarea pedepsei accesorii sau a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi;

d) emiterea ordinului european de protecţie este necesară pentru înlăturarea unui pericol la care este sau va fi expusă persoana protejată.

(2) Pentru luarea unei decizii privind emiterea ordinului european de protecţie se ţine cont de perioada sau perioadele în care persoana protejată îşi va avea domiciliul, reşedinţa ori va locui îh statul de executare, de proporţionalitatea măsurii, de pericolul efectiv pentru persoana protejată, precum şi de orice alte circumstanţe relevante.

Cererea de emitere a ordinului european de protecţie

Art. 5. - (1) Când România este stat emitent, cererea pentru emiterea unui ordin european de protecţie se depune de către persoana protejată, personal sau prin reprezentant, la organul judiciar competent, potrivit art. 3. Cererea greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se transmite, pe cale administrativă, organului judiciar competent, potrivit art. 3.

(2) Dacă o cerere de emitere a ordinului european de protecţie este adresată unui organ judiciar din România, când aceasta este stat de executare, cererea va fi transmisă de îndată, pe cale administrativă, tribunalului competent conform art. 3 alin. (2), care o va transmite, de îndată, autorităţii competente a statului emitent.

Emiterea ordinului european de protecţie

Art. 6. - (1) Instanţa, judecătorul de cameră preliminară, judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul delegat cu executarea dispun prin încheiere motivată, iar procurorul dispune prin ordonanţă.

(2) încheierea sau ordonanţa prin care se admite cererea de emitere a ordinului european de protecţie nu este atacabilă, iar încheierea sau ordonanţa prin care se respinge cererea de emitere a ordinului european de protecţie poate fi atacată cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Contestaţia se soluţionează în camera de consiliu, cu citarea persoanei protejate, a persoanei care reprezintă un pericol şi a procurorului, în termen de 3 zile. Neprezentarea persoanelor citate nu împiedică judecarea cauzei.

(3) Contestaţia se soluţionează de către instanţa superioară sau, după caz, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi ori de cameră preliminară de la instanţa superioară ori de către procurorul ierarhic superior.

(4) Ordonanţa sau încheierea motivată se comunică persoanei care reprezintă un pericol şi persoanei protejate.

(5) încheierea motivată sau ordonanţa privind emiterea unui ordin european de protecţie, un exemplar al ordinului european de protecţie întocmit în forma prevăzută la art. 7 şi orice alte documente subsecvente se păstrează la dosarul cauzei în legătură cu care a fost dispusă măsura de protecţie.

(6) Ordinul european de protecţie se emite în 4 exemplare originale, dintre care unul se păstrează conform alin. (5), unul se comunică autorităţii competente din statul de executare, unul se comunică persoanei protejate, iar unul se comunică persoanei care reprezintă un pericol.

Forma şi conţinutul ordinului european de protecţie

Art. 7. - (1) în situaţia în care, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4, organul judiciar admite cererea formulată de persoana protejată, acesta emite ordinul european de protecţie, completând formularul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Rubrica din formularul prevăzut în anexa nr. 1 referitoare la interdicţiile, restricţiile sau obligaţiile impuse persoanei care reprezintă un pericol se completează în funcţie de măsurile de protecţie enumerate la art. 4.

Durata ordinului european de protecţie

Art. 8. - Ordinul european de protecţie se emite pentru durata în care persoana protejată locuieşte sau va locui ori şi-a stabilit sau urmează să îşi stabilească domiciliul ori reşedinţa într-un alt stat membru al Uniunii Europene, fără a putea depăşi durata pentru care a fost dispusă măsura care a stat la baza emiterii acestuia.

Transmiterea ordinului european de protecţie

Art. 9. - (1) Organul judiciar emitent transmite ordinul european de protecţie prin orice mijloc sigur care lasă o urmă scrisă, pe cale directă, autorităţii competente din statul de executare.

(2) Toate comunicările ulterioare între autorităţile competente se efectuează prin mijloacele prevăzute la alin. (1).

(3) în cazul în care autoritatea judiciară emitentă nu deţine nicio informaţie cu privire la autoritatea străină competentă să execute ordinul european de protecţie, identificarea acesteia se realizează cu ajutorul punctelor de contact din Reţeaua Judiciară Europeană, al membrului naţional Eurojust sau al Sistemului Naţional de Coordonare Eurojust.

Cazurile de prelungire, modificare a conţinutului sau revocare a ordinului european de protecţie

Art. 10, - (1) Ori de câte ori organul judiciar se pronunţă asupra măsurii de protecţie care a stat la baza unui ordin european de protecţie, acesta se va pronunţa şi cu privire la ordinul european de protecţie,

(2) Ordinul european de protecţie se revocă dacă măsura de protecţie pe baza căreia a fost emis încetează sau este revocată. Dispoziţiile art. 6 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

(3) Dacă măsura de protecţie pe baza căreia a fost emis ordinul european de protecţie este înlocuită cu altă măsură de protecţie având conţinut diferit, autoritatea competentă poate emite un nou ordin european de protecţie. Dispoziţiile art. 6 se aplică în mod corespunzător.

(4) Ordinul european de protecţie se menţine dacă măsura de protecţie pe baza căreia a fost emis este înlocuită cu altă măsură cu acelaşi conţinut.

(5) Ordinul european de protecţie poate fi prelungit dacă măsura care a stat la baza emiterii acestuia este prelungită. Dispoziţiile art. 6 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

(6) Decizia privind menţinerea ordinului european de protecţie nu se comunică statului de executare.

(7) Orice decizie privind ordinul european de protecţie, luată conform alin. (1)-(6), se comunică organului judiciar competent pentru punerea în aplicare a art. 6 alin. (5).

(8) Dacă, ulterior recunoaşterii şi punerii în executare a unui ordin european de protecţie, măsura de protecţie este inclusă într-o hotărâre judecătorească referitoare la o măsură de probaţiune sau sancţiune alternativă, în sensul art. 17017 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar hotărârea judecătorească a fost recunoscută şi pusă în executare în alt stat decât statul de executare, iar statul de supraveghere sau statul emitenta luat decizii ulterioare în sensul art. 17041-17043 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care afectează obligaţiile cuprinse în măsura de protecţie, ordinul european de protecţie poate fi revocat, menţinut sau prelungit ori poate fi emis un nou ordin de protecţie. Dispoziţiile alin. (1)-(7), precum şi ale art. 3 se aplică în mod corespunzător.

Obligaţia de informare

Art. 11. - Organul judiciar pe rolul căruia ajunge cauza în legătură cu care a fost emis ordinul european de protecţie, altul decât organul judiciar emitent, informează de îndată, prin orice mijloc sigur care lasă o urmă scrisă, autoritatea competentă din statul de executare asupra competenţei sale privind primirea oricărei informaţii în legătură cu executarea ordinului european de protecţie.

 

CAPITOLUL III

Procedura privind ordinul european de protecţie În cazul în care România este stat de executare

 

Verificarea competenţei

Art. 12. - (1) Autoritatea care primeşte o solicitare de recunoaştere şi executare a ordinului european de protecţie verifică de îndată dacă este competentă potrivit art. 3.

(2) în cazul în care constată că nu este competentă, transmite de îndată ordinul european de protecţie tribunalului competent, prin orice mijloc sigur care lasă o urmă scrisă, informând despre aceasta şi autoritatea emitentă de îndată, prin orice mijloc sigur care lasă o urmă scrisă.

Procedura privind recunoaşterea ordinului european de protecţie

Art. 13. - (1) La primirea unui ordin european de protecţie, instanţa:

a) verifică dacă acesta este tradus în limba română, în caz contrar solicitând autorităţii competente din statul emitent transmiterea traducerii şi fixând pentru aceasta un termen care nu poate depăşi 5 zile;

b) verifică dacă ordinul european de protecţie este complet, în caz contrar putând să respingă solicitarea sau să solicite autorităţii competente din statul emitent transmiterea datelor necesare într-un termen care nu poate fi mâi mare de 10 zile, în funcţie de împrejurările cauzei. În cazul în care completările nu sunt primite în termenul fixat de instanţă, instanţa poate refuza recunoaşterea ordinului european de protecţie;

c) verifică dacă ordinul european de protecţie a fost emis în baza uneia sau mai multora dintre măsurile de protecţie în sensul art. 1 lit. b) şi dacă nu este incident vreunul dintre motivele de respingere prevăzute la art. 14.

(2) în cazul în care constată că toate condiţiile prevăzute de alin. (1) sunt îndeplinite, instanţa recunoaşte ordinul european de protecţie, indiferent dacă autoritatea competentă din statul emitent este, potrivit dreptului intern al acestuia, una judiciară sau una echivalentă acesteia.

(3) Judecata se face de urgenţă, în camera de consiliu, de un complet format dintr-un singur judecător, cu citarea persoanei protejate, a persoanei care reprezintă un pericol şi a procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluţionarea cauzei.

(4) Instanţa se pronunţă prin sentinţă. Dispoziţiile art. 401-404 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Dispozitivul cuprinde şi consecinţele nerespectării măsurii sau măsurilor dispuse.

(5) Recunoscând ordinul european de protecţie, instanţa impune persoanei care reprezintă un pericol una sau mai multe dintre următoarele interdicţii:

a) interzicerea dreptului de a se afla în anumite localităţi sau locuri stabilite de instanţă;

b) interzicerea dreptului de a comunica cu persoana protejată ori de a se apropia de aceasta;

c) interzicerea dreptului de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde persoana protejată desfăşoară activităţi sociale, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată.

(6) Instanţa va impune interdicţia similară sau cu conţinutul cel mai apropiat interdicţiei cuprinse în ordinul de protecţie, dintre cele enumerate la alin. (5j.

(7) Hotărârea de recunoaştere a ordinului european de protecţie se comunică persoanei protejate, persoanei care reprezintă un pericol, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie locuieşte sau urmează să locuiască ori să îşi aibă reşedinţa persoana protejată, precum şi, dacă este cazul, în a cărui circumscripţie locuieşte sau urmează să locuiască ori să îşi aibă reşedinţa persoana care reprezintă un pericol sau în a căror circumscripţie se află locurile vizate de interdicţie, precum şi autorităţii emitente. Hotărârea nu se traduce.

(8) Hotărârea comunicată persoanei care reprezintă un pericol nu cuprinde datele de contact ale persoanei protejate, decât în cazul în care acestea sunt necesare pentru executarea măsurii.

(9) Hotărârea prin care solicitarea de recunoaştere a ordinului european de protecţie este respinsă se comunică, de îndată, autorităţii emitente şi persoanei protejate. Dispozitivul cuprinde şi informarea persoanei protejate cu privire la dispoziţiile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind ordinul de protecţie.

(10) Pentru fixarea termenelor de judecată şi soluţionarea cauzei, instanţa va ţine seama de circumstanţele specifice ale cauzei, precum urgenţa situaţiei, data prevăzută pentru sosirea persoanei protejate pe teritoriul României, gradul de risc pentru persoana protejată, dacă acesta poate fi determinat.

(11) Sentinţa poate fi atacată cu apel în termen de 48 de ore de la comunicare. Apelul nu este suspensiv de executare.

(12) în cazul în care instanţa nu deţine nicio informaţie cu privire la autoritatea străină competentă să emită ordinul european de protecţie, identificarea acesteia se realizează cu ajutorul punctelor de contact din Reţeaua Judiciară Europeană, al membrului naţional Eurojust sau al Sistemului Naţional de Coordonare Eurojust.

Motivele de respingere a solicitării de recunoaştere şi executare a ordinului european de protecţie

Art. 14. - Solicitarea de recunoaştere a ordinului european de protecţie poate fi respinsă în următoarele cazuri:

a) ordinul european de protecţie nu este complet sau nu a fost completat în termenul stabilit de către instanţă potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b);

b) ordinul european de protecţie nu a fost emis în baza unei măsuri de protecţie în sensul prevederilor art. 1 lit. b);

c) măsura de protecţie se referă la un act care nu constituie o infracţiune în conformitate cu legislaţia României;

d) protecţia are la bază executarea unei pedepse sau a unei măsuri pentru care este aplicabilă jurisdicţia României şi care face obiectul unei amnistii în România;

e) persoana care reprezintă un pericol beneficiază de imunitate în România, ceea ce face imposibilă dispunerea măsurilor de protecţie pe baza ordinului european de protecţie;

f) fapta în legătură cu care s-a dispus măsura de protecţie ce a stat la baza emiterii ordinului european de protecţie intră şi sub jurisdicţia României şi a intervenit prescripţia răspunderii penale pentru aceasta;

g) recunoaşterea ordinului european de protecţie ar contraveni principiului ne bis în idem;

h) persoana care reprezintă un pericol nu răspunde penal, conform art. 113 din Legea nr. 266/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

i) măsura de protecţie care a stat la baza emiterii ordinului european de protecţie este în legătură cu o infracţiune care intră sub incidenţa art. 8 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Durata măsurii dispuse pentru executarea ordinului european de protecţie

Art. 15. - (1) Interdicţia sau interdicţiile prevăzute la art. 13 alin. (5) se dispun de instanţa competentă potrivit art. 3 alin. (2) pe durata prevăzută în ordinul de protecţie, fără a putea depăşi maximul prevăzut de legea română pentru măsurile similare ca natură şi conţinut celor care au stat la baza emiterii ordinului european de protecţie. Dacă nu poate fi identificată o măsură similară, maximul pentru care poate fi dispusă măsura este de 180 de zile.

(2) Dacă ordinul european de protecţie nu prevede o durată, se aplică prevederile alin. (1).

Încălcarea obligaţiilor stabilite de instanţă

Art. 16. - (1) în cazul în care se constată că au fost încălcate obligaţiile stabilite prin măsura dispusă pentru executarea ordinului european de protecţie, instanţa de executare competentă informează de îndată autoritatea competentă din statul emitent sau din statul de supraveghere. (2) Informarea se va face în forma prevăzută în anexa nr. 2.

Schimbări în executarea ordinului european de protecţie

Art. 17. - În cazul în care statul emitent notifică modificarea ordinului european de protecţie, instanţa competentă cu recunoaşterea şi executarea ordinului european de protecţie poate:

a) să modifice măsurile de protecţie în mod corespunzător, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1). Dispoziţiile art. 13 se aplică în mod corespunzător;

b) să respingă recunoaşterea ordinului de protecţie modificat, dacă sunt incidente motivele de respingere prevăzute la art. 14.

Încetarea executării ordinului european de protecţie

Art. 18. - (1) Instanţa poate dispune încetarea măsurii dispuse pentru executarea ordinului european de protecţie în următoarele cazuri:

a) există dovezi clare că persoana protejată nu îşi are reşedinţa sau nu locuieşte pe teritoriul României ori a părăsit definitiv acest teritoriu;

b) durata maximă pentru care a fost recunoscut ordinul european de protecţie a expirat;

c) ulterior recunoaşterii şi punerii în executare a ordinului european de protecţie, a fost recunoscută de către România o măsură de supraveghere, o măsură de probaţiune sau o sancţiune alternativă, cu privire la persoana care reprezintă un pericol, în legătură cu care a fost emis ordinul european de protecţie, în sensul art. 1701 alin. (2) lit. a) şi art. 17020 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Instanţa dispune încetarea măsurii dispuse pentru executarea ordinului european de protecţie în cazul în care a primit o notificare privind revocarea sau retragerea ordinului european de protecţie de către statul emitent.

(3) Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie locuieşte sau urmează să locuiască ori să îşi aibă reşedinţa persoana protejată are obligaţia de a informa instanţa competentă să dispună încetarea măsurii în cazul în care cunoaşte că persoana protejată a părăsit definitiv teritoriul ţârii.

(4) Atunci când, în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1), a dispus încetarea măsurii dispuse pentru executarea ordinului european de protecţie, instanţa va informa de îndată atât autoritatea competentă din statul emitent, cât şi, dacă acest lucru este posibil, persoana protejată.

(5) înainte de a dispune, potrivit alin. (1) lit. b), încetarea măsurii dispuse pentru executarea ordinului european de protecţie, instanţa competentă poate să solicite autorităţii competente din statul emitent furnizarea de informaţii cu privire la necesitatea continuării protecţiei asigurate de ordinul european de protecţie în cazul respectiv.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii comune

 

Relaţia cu măsurile de supraveghere, măsurile de probaţiune şi sancţiunile alternative

Art. 19. - În cazul în care, anterior sau ulterior transmiterii ordinului european de protecţie, autoritatea competentă din statul emitent a transmis un certificat privind o măsură de supraveghere, o măsură de probaţiune sau o sancţiune alternativă, ambele fiind recunoscute şi puse în executare, competenţa de a lua deciziile subsecvente revine, după caz, statului emitent sau statului de supraveghere. Dispoziţiile art. 1703, 1709, 17015, 17031, 17032 şi art. 17041-17043 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Consultări

Art. 20 - (1) Autorităţile prevăzute la art. 3 se pot consulta cu autorităţile competente din statul emitent sau, după caz, din statui de executare, ori de câte ori este necesar, în vederea emiterii sau executării unui ordin european de protecţie.

(2) Autorităţile prevăzute la art. 3 au obligaţia de a răspunde de îndată solicitărilor de informaţii sau de clarificări ale autorităţilor competente din statul emitent sau, după caz, din statul de executare.

Limbile de transmitere şi primire a ordinului european de protecţie şi a altor documente

Art. 21. - (1) în cazul în care România este stat de executare, ordinul european de protecţie se va primi în limba română.

(2) în cazul în care România este stat emitent, ordinul european de protecţie se traduce, prin grija autorităţii judiciare emitente, în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului de executare ori într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene pe care statul de executare a declarat că o acceptă.

(3) Formularul prevăzut la art. 16 alin. (2) se va traduce, în cazul în care România este stat de executare, în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului emitent ori într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene pe care statul emitent a declarat că o acceptă.

Suportarea costurilor

Art. 22. - Cheltuielile pe care le implică derularea procedurilor reglementate de prezenta lege se suportă de către România, dacă acestea au fost efectuate exclusiv pe teritoriul statului român.

Aplicarea Codului de procedură penală

Art. 23. - Dispoziţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin prezenta lege, se aplică în mod corespunzător, dacă prezentul capitol nu dispune altfel.

Anexele

Art. 24. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

TITLUL II

Dispoziţii privind modificarea şi completarea altor acte normative

 

Art. 25. - Articolul 287 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1), după litera g) se Introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) nerespectarea unei măsuri de protecţie dispuse în executarea unui ordin european de protecţie.”

2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) în cazul faptei prevăzute la alin. (1) lit. h), împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.”

Art. 26. - Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 14 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 29 alineatul (1), literele n) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„n) pentru interzicerea dreptului de a comunica cu victima ori cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele care au comis infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori de a se apropia de acestea, comunicarea se face persoanelor cu care condamnatul nu are dreptul să intre în legătură ori de care nu are dreptul să se apropie, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul, precum şi, dacă este cazul, celui în care îşi are locuinţa condamnatul şi, pentru cazurile în care victima sau persoanele stabilite de instanţă nu domiciliază în aceeaşi circumscripţie, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, inspectoratelor judeţene de poliţie de la domiciliul acestora. Copia va fi însoţită de menţiunea că victima sau membrul de familie al acesteia la care se referă măsura complementară poate solicita emiterea* unui ordin european de protecţie, în condiţiile prezentei legi;

o) pentru interzicerea dreptului de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată, comunicarea se face victimei, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul, precum şi, dacă este cazul, celui în care îşi are locuinţa condamnatul şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror circumscripţie se află locurile vizate de interdicţie. Copia va fi însoţită de menţiunea că victima sau membrul de familie al acesteia la care se referă măsura complementară poate solicita emiterea unui ordin european de protecţie, în condiţiile prezentei legi.1

2. La articolul 70, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă instanţa de judecată a stabilit în sarcina minorului obligaţiile prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, judecătorul delegat cu executarea comunică o copie de pe dispozitivul hotărârii, după caz, şi persoanelor sau instituţiilor prevăzute la art. 29 alin, (1) lit. m) sau n), abilitate să supravegheze îndeplinirea acestor obligaţii. În cazul în care s-a stabilit obligaţia prevăzută la art. 121 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, comunicarea se face Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripţie locuieşte minorul. Victima sau membrul de familie al acesteia la care se referă obligaţia impusă minorului va Fi informat şi asupra posibilităţii de a solicita emiterea unui ordin european de protecţie, în condiţiile legii.”

3. La articolul 82, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) în cazul în care organul judiciar a impus una dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. b) sau d) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la persoana vătămată sau membrii familiei acesteia, aceştia vor fi informaţi cu privire la posibilitatea de solicitare a unui ordin european de protecţie în condiţiile legii.”

Art. 27. - La articolul 404 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Când instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei sau interzicerea unuia sau mai multora dintre drepturile prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. l)-o) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu aplicarea pedepsei accesorii sau a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi, dispozitivul va cuprinde menţiunea că persoana sau persoanele beneficiare ale măsurilor de protecţie pot solicita emiterea unui ordin european de protecţie în condiţiile legii.”

Art. 28. - Articolul 128 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Comunicarea măsurilor privind arestul la domiciliu

Art. 128. - (1) încheierile organului judiciar cu privire la luarea, prelungirea, încetarea, revocarea, înlocuirea arestului la domiciliu, precum şi cele privind permisiunea de părăsire a imobilului se comunică, de îndată, organului de supraveghere.

(2) în cazul în care faţă de inculpat s-a dispus obligaţia prevăzută la art. 221 alin (2) lit. b) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, organul judiciar prevăzut la alin. (1) comunică persoanei vătămate sau membrului de familie al acesteia la care se referă obligaţia dreptul de a solicita un ordin european de protecţie în condiţiile legii.”

 

*

Prezenta lege transpune Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecţie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 338 din 21 decembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 iulie 2016.

Nr. 151.

 

ANEXA Nr. 1

 

ORDINUL EUROPEAN DE PROTECŢIE

 

Informaţiile conţinute în prezentul formular se prelucrează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Statul emitent:

Statul de executare:

 

a) Informaţii privind persoana protejată:

Numele:

Prenumele:

Numele înainte de căsătorie sau numele anterior, după caz:

Sexul:

Cetăţenia:

Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă există):

Data naşterii:

Locul naşterii:

Adrese/Reşedinţe:

- în statul emitent:

- în statul de executare:

- în alt stat:

Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (dacă este cunoscută/sunt cunoscute):

 

A beneficiat persoana protejată de asistenţă juridică gratuită în statul emitent (dacă informaţiile sunt disponibile fără investigaţii suplimentare)

 Da

 Nu

 Necunoscut

Dacă persoana protejată este un minor sau nu are capacitate juridică. Informaţii privind tutorele sau reprezentantul legal al acesteia:

Numele:

Prenumele:

Numele înainte de căsătorie sau numele anterior, după caz:

Sexul:

Cetăţenia:

Adresa administrativă/Adresa:

 

b) Persoana protejată a hotărât să îşi stabilească reşedinţa sau şi-a stabilit deja reşedinţa pe teritoriul statului de executare sau s-a hotărât să locuiască sau locuieşte deja pe teritoriul acestuia.

Data de la care persoana protejată intenţionează să îşi stabilească reşedinţa sau să locuiască în statul de executare (dacă sunt cunoscute):

Perioada sau perioadele de şedere (dacă este cunoscută/sunt cunoscute):

 

c) Au fost puse dispozitive tehnice la dispoziţia persoanei protejate sau a persoanei care reprezintă un pericol, ca mijloc de aplicare a măsurii de protecţie

 Da: vă rugăm să faceţi o scurtă prezentare a dispozitivelor utilizate:

 Nu

 

d) Autoritatea competentă care a emis ordinul european de protecţie:

Denumirea oficială:

Adresa completă:

Nr. tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr)

Nr. fax: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr)

Datele persoanei (persoanelor) de contact:

Numele:

Prenumele:

Funcţia (titlu/grad):

Nr. tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr)

Nr. fax: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr)

E-mail (în cazul în care există):

Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare:

 

 

e) Identificarea măsurii de protecţie pe baza căreia a fost emis ordinul european de protecţie:

Măsura de protecţie a fost adoptată la (data: ZZ-LL- AAAA):

Măsura de protecţie a devenit executorie la (data: ZZ-LL- AAAA):

Referinţa măsurii de protecţie (dacă este disponibilă):

Autoritatea care a adoptat măsura de protecţie:

 

f) Rezumatul faptelor şi o descriere a împrejurărilor - incluzând, dacă este cazul, o clasificare a infracţiunii - care au dus la impunerea măsurii de protecţie menţionate la lit. e) de mai sus:

 

g) Indicaţii privind interdicţia (interdicţiile) sau restricţia (restricţiile) care a (au) fost impusă (impuse) persoanei care reprezintă un pericol, prin măsura de protecţie:

- Natura interdicţiei (interdicţiilor) sau a restricţiei (restricţiilor): (se pot bifa mai multe casete):

 interdicţia de a se deplasa în anumite localităţi, locuri sau zone definite în care îşi are reşedinţa persoana protejată sau pe care le vizitează:

- în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să precizaţi localităţile, locurile sau zonele definite în care persoanei care reprezintă un pericol îi este interzis accesul:

 o interdicţie sau o reglementare a contactului, sub orice formă, cu persoana protejată, inclusiv la telefon, prin mijloace electronice sau prin poştă obişnuită, prin fax sau orice alte mijloace:

- în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să furnizaţi toate detaliile relevante:

 o interdicţie sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o distanţă mai mică decât cea prevăzută:

- În cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să precizaţi distanţa pe care trebuie să o respecte persoana care reprezintă un pericol în ceea ce priveşte apropierea de persoana protejată:

- Vă rugăm să precizaţi intervalul de timp în care persoanei care reprezintă un pericol îi este (sunt) impusă (impuse) interdicţia (interdicţiile) sau restricţia (restricţiile) sus-menţionată (sus-menţionate):

- Indicaţii privind sancţiunea (dacă există) în eventualitatea încălcării interdicţiei sau restricţiei:

 

h) Informaţii privind persoana care reprezintă un pericol, căreia i-a (i-au)fost impusă (impuse) interdicţia (interdicţiile) sau restricţia (restricţiile) menţionată (menţionate) la lit. g):

Numele:

Prenumele:

Numele înainte de căsătorie sau numele anterior, după caz:

Numele de împrumut, după caz:

Sexul:

Cetăţenia:

Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă există):

Data naşterii:

Locul naşterii:

Adrese/Reşedinţe:

- în statul emitent:

- în statul de executare:

- în alt stat:

Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (dacă este cunoscută/sunt cunoscute):

Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii, în cazul în care acestea sunt disponibile:

- tipul şi numărul actului (actelor) de identitate al (ale) persoanei (carte de identitate, paşaport):

A beneficiat persoana care reprezintă un pericol de asistenţă juridică gratuită în statul emitent (dacă informaţiile sunt disponibile fără investigaţii suplimentare)

 Da

 Nu

 Necunoscut

 

i) Alte împrejurări care ar putea influenţa evaluarea pericolului care ar putea afecta persoana protejată (informaţii opţionale):

 

j) Alte informaţii utile (cum ar fi, în cazul în care sunt disponibile şi necesare, informaţii privind alte state în care s-au adoptat anterior măsuri de protecţie pentru aceeaşi persoană protejată):

 

 

k) Vă rugăm să completaţi:

 o hotărâre judecătorească, în sensul art. 2 din Decizia-cadru 2008/947/JAI, a fost deja transmisă altui stat membru

- în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să furnizaţi datele de contact ale autorităţii competente căreia i-a fost înaintată hotărârea judecătorească:

 o decizie privind măsurile de supraveghere judiciară, în sensul art. 4 din Decizia-cadru 2009/829/JAI, a fost deja transmisă altui stat membru

- în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să furnizaţi datele de contact ale autorităţii competente căreia i-a fost înaintată decizia privind măsurile de supraveghere judiciară:

 

Semnătura autorităţii care emite ordinul european de protecţie şi/sau semnătura reprezentantului acesteia pentru a confirma acurateţea conţinutului ordinului:

 

Numele:

 

Funcţia (titlu/grad):

 

Data:

 

Referinţă dosar (dacă există):

 

Ştampilă oficială (după caz):

 

 

ANEXA Nr. 2

 

FORMULAR

prevăzut la art. 16 alin. (2)

 

Informaţiile conţinute în prezentul formular se prelucrează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

a) Date privind identitatea persoanei care reprezintă un pericol:

Numele:

Prenumele:

Numele înainte de căsătorie sau numele anterior, după caz:

Numele de împrumut, după caz:

Sexul:

Cetăţenia:

Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă există): Data naşterii:

Locul naşterii:

Adresa:

Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (dacă este cunoscută/sunt cunoscute):

 

b) Date privind identitatea persoanei protejate:

Numele:

Prenumele:

Numele înainte de căsătorie sau numele anterior, după caz:

Sexul:

Cetăţenia:

Data naşterii:

Locul naşterii:

Adresa:

Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (dacă este cunoscută/sunt cunoscute):

 

c) Date privind ordinul european de protecţie: Ordin emis la data de:

Referinţă dosar (dacă există):

Autoritatea care a emis ordinul:

Denumire oficială:

Adresa:

 

 

d) Date privind autoritatea responsabilă de executarea măsurii de protecţie adoptate în statul de executare în conformitate cu ordinul european de protecţie, dacă există o astfel de măsură:

Denumirea oficială a autorităţii:

Numele persoanei de contact:

Funcţia (titlu/grad):

Adresa:

Tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr)

Nr. fax: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr)

E-mail:

Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare:

 

e) Încălcarea interdicţiei (interdicţiilor) sau a restricţiei (restricţiilor) impuse de autoritatea competentă a statului de executare ca urmare a recunoaşterii ordinului european de protecţie şi/sau alte constatări care ar putea conduce la adoptarea oricăror altor decizii ulterioare:

încălcarea priveşte următoarea (următoarele) interdicţie (interdicţii) sau restricţie (restricţii) (puteţi bifa mai multe casete):

 interdicţia de â se deplasa în anumite localităţi, locuri sau zone definite în care îşi are reşedinţa persoana protejată sau pe care le vizitează:

 o interdicţie sau o reglementare a contactului, sub orice formă, cu persoana protejată, inclusiv la telefon, prin mijloace electronice sau prin poştă obişnuită, prin fax sau orice alte mijloace;

 o interdicţie sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o distanţă mai mică decât cea prevăzută.

 orice altă măsură care corespunde măsurii de protecţie ce stă la baza ordinului european de protecţie, adoptată de autorităţile competente ale statului de executare în urma recunoaşterii unui ordin european de protecţie

Descrierea încălcării (încălcărilor) (locul, data şi împrejurările specifice): în conformitate cu art. 11 alin. (2):

- măsuri adoptate în statul de executare ca o consecinţă a încălcării:

- posibile consecinţe juridice ale încălcării în statul de executare:

Alte constatări care ar putea conduce la adoptarea oricăror altor decizii ulterioare

Descrierea constatărilor:

 

f) Date privind persoana de contact în cazul în care este necesară obţinerea de informaţii suplimentare privind încălcarea: Numele:

Prenumele:

Adresa:

Nr. tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr)

Nr. fax: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii) (număr)

E-mail:

Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare:

Semnătura autorităţii care emite formularul şi/sau semnătura reprezentantului acesteia, pentru a confirma corectitudinea conţinutului formularului:

Numele:

Funcţia (titlu/grad):

Data:

Ştampilă oficială (după caz):

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iulie 2016.

Nr. 679.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 56, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) din lege, respectiv de 30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) din lege.”

2. La articolul 57, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este

de 15 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 17 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.”

Art. II. - (1) De prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 iulie 2016.

Nr. 155.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iulie 2016.

Nr. 697.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege are ca scop adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea/coordonarea acestuia.

Art. 2. - (1) Se reorganizează direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumite în continuare direcţii, prin preluarea activităţii, patrimoniului şi personalului direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, caselor agronomului, compartimentelor funcţionale din subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi ale camerelor agricole judeţene, structuri care se desfiinţează.

(2) Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea de inspecţii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi aprobă planul tematic anual de inspecţii.

(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile direcţiilor se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

(4) Finanţarea direcţiilor se realizează parţial din venituri proprii. Sursele din care se constituie venituri proprii se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3).

(5) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3) se adoptă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) Desfiinţarea structurilor prevăzute la alin. (1), potrivit prezentei legi, va produce efecte în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3).

(7) Direcţiile se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile aferente desfăşurării activităţilor structurilor prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Numărul maxim de posturi pentru fiecare direcţie se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se constituie prin însumarea numărului de posturi aferent structurilor desfiinţate.

(3) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale direcţiilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 4. - (1) Personalul direcţiilor este format din funcţionari publici şi personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

(2) Personalul preluat din structurile desfiinţate care desfăşoară activităţi de natura celor prevăzute de art. 2 alin. (3)

din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va fi încadrat pe funcţii publice, în condiţiile legii.

(3) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, direcţiile vor prelua, prin transfer, în condiţiile legii, pe noile posturi prevăzute la art. 3 alin. (2) personalul structurilor care se desfiinţează potrivit art. 2 alin. (1).

(4) Personalul prevăzut la alin. (1) se preia în cadrul direcţiilor pe funcţii corespunzătoare, în limita numărului maxim de posturi prevăzut Sa art. 3 alin. (2), în condiţiile legii.

(5) încadrarea personalului pe noile funcţii, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizia directorului executiv, cu respectarea termenelor şi a procedurilor stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.

(6) Salarizarea personalului preluat se face conform prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, în cadrul direcţiei.

(7) Persoanele care refuză să fie încadrate potrivit alin. (4) beneficiază de protecţie socială, conform legii.

Art. 5. - (1) Patrimoniul direcţiilor se constituie prin preluarea patrimoniului structurilor desfiinţate, pe baza situaţiilor financiare întocmite Sa data încetării activităţii, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Bunurile din domeniul public al judeţului aflate în administrarea camerelor agricole judeţene se transmit în domeniul public al statului prin hotărâre a consiliului judeţean, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Bunurile care fac obiectul hotărârilor de consiliu judeţean prevăzute la alin. (2) se transmit în administrarea direcţiilor prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii hotărârilor de consiliu judeţean, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(4) Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea camerelor agricole judeţene se transmit în administrarea direcţiilor, pe baza protocolului prevăzut la alin. (1).

Art. 6. - Direcţiile sunt responsabile cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniile de activitate ale acestuia, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea, consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniul de activitate, precum şi alte atribuţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Art. 7. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, în baza protocolului de predare-preluare, care cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate la data încheierii acestuia.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) şi să le introducă în bugetul propriu şi în anexele la acesta.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în vederea modificării corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 iulie 2016.

Nr. 157.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iulie 2016.

Nr. 699.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0056 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.260/A.C. din 18 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 42 din 15 decembrie 2015 şi Adresa nr. 112 din 7 ianuarie 2016 emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.107 din 12 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.827/322.096 din 10 mai 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 42.775 din 28 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0056 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 mai 2016.

Nr. 997.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.