MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 549/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 549         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 iulie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 301 din 12 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (1)-(4), alin. (5) în ce priveşte sintagma „şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă”, alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

977. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

896. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

897. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 301

din 12 mai 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (1)-(4), alin. (5) în ce priveşte sintagma „şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă”, alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Compania Forestieră S.R.L. - D. din Baia de Aramă în Dosarul nr. 445/54/2015 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.233D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, faţă de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Decizia nr. 2.098 din 3 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 445/54/2015, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Compania Forestieră S.R.L. - D din Baia de Aramă într-o cauza întemeiată pe dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că introducerea garanţiei de bună conduită este neconstituţională şi contrară spiritului raţiunii juridice şi directivelor europene pe care le transpune, fiind un obstacol suplimentar pentru operatorii economici care vor să conteste actele autorităţii contractante. Astfel, operatorii economici vor trebui să constituie atât garanţia de bună conduită, cât şi garanţia de participare atunci când vor contesta acte ale autorităţii contractante de pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire. În aceste condiţii, va fi aproape imposibil, cel puţin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), de a participa în mai multe proceduri concomitent, pentru că nu vor avea resursele financiare pentru a constitui atât garanţia de participare, cât şi garanţia de bună conduită. O altă ipoteză probabilă va fi aceea că, deşi operatorii economici vor participa în mai multe proceduri, constituind garanţia de participare, nu vor contesta actele nelegale ale autorităţii contractante pentru că efectiv nu vor avea resursele financiare necesare pentru a constitui şi garanţia de bună conduită. În aceste condiţii, se limitează accesul liber la justiţie. Totodată, susţine că prin prevederile criticate se încalcă art. 21 alin. (4) din Constituţie, conform căruia „jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite”, deoarece caracterul gratuit nu mai poate fi susţinut în ceea ce priveşte procedura în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor din moment ce art. 2711 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 reglementează expres faptul că Reconstituirea garanţiei de bună conduită înainte de depunerea contestaţiei duce la respingerea acesteia de către Consiliu. Arată că, potrivit vechii reglementări, garanţia de participare trebuia constituită de operatorul economic pentru a putea participa la procedură, independent de decizia acestuia de a contesta sau nu vreun act al autorităţii contractante. Conform noii reglementări, garanţia de bună conduită se constituie special şi exclusiv pentru ca operatorul economic să poată să-şi exercite dreptul de acces la instanţă. Astfel, garanţia de bună conduită, deşi poartă această denumire, nu este altceva decât o taxă de timbru mascată, iar contestaţia se respinge pentru că nu s-a achitat o sumă de bani necesară pentru ca instanţa/Consiliul să fie legal investita. Aceasta ar trebui să fie respinsă ca netimbrată, însă pentru că nu se doreşte recunoaşterea caracterului oneros al procedurii administrativ-jurisdicţionale, legiuitorul a ales să oblige Consiliul să respingă pur şi simplu contestaţia, fără nicio o motivare/soluţie pe care o consideră nelegală. În acest context susţine că nu se raliază jurisprudenţei Curţii Constituţionale, care a statuat ca atâta timp cât garanţia de participare, conform vechii reglementări, nu se face venit la bugetul de stat sau la bugetul autorităţii administrativ-jurisdicţionale, procedura păstrează caracterul gratuit, deoarece nu are relevanţă bugetul la care se face venit garanţia de bună conduită, ci scopul şi finalitatea taxei percepute.

6. Totodată, consideră că această garanţie de bună conduită este contrară spiritului şi raţiunii juridice a directivelor europene, respectiv Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, Directiva Consiliului 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări. Aceste directive au trei aspecte prioritare în achiziţiile publice, respectiv: necesitatea deschiderii concurenţei comunitare în domeniul achiziţiilor publice şi necesitatea creşterii semnificative a garanţiilor privind transparenţa şi nediscriminarea; creşterea eficienţei cheltuielilor publice şi facilitarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii la achiziţiile publice; garantarea de către statele membre a aplicării directivelor în materia achiziţiilor publice prin mecanisme eficiente, accesibile şi transparente şi adoptarea de către acestea a măsurilor necesare pentru a asigura căi de atac accesibile pentru a garanta accesul la instanţă oricărei persoane care este sau a fost interesată de obţinerea unui anumit contract de achiziţie publică sau de lucrări.

7. Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal arată că dispoziţiile art. 2711 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 au mai format obiectul controlului de constituţionalitate în raport cu prevederile constituţionale ale art. 21, sens în care este Decizia Curţii Constituţionale nr. 5 din 15 ianuarie 2015, prin care s-a constatat că este neîntemeiată critica de neconstituţionalitate raportată la art. 21 alin. (4) din Constituţie, potrivit căruia „Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite”. Având în vedere că nu sunt elemente de drept şi de fapt noi care să conducă la o altă concluzie, considerentele acestei decizii sunt valabile şi în prezenta cauză.

8. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care arată că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia legislativă criticată respectă cerinţa constituţională referitoare la caracterul neoneros al procedurii administrativ-jurisdicţionale, întrucât sumele reprezentând garanţia de bună conduită se fac venit la autoritatea contractantă, fără a constitui o taxă pentru administrarea justiţiei sau prestarea unor servicii de către aceasta sau, după caz, de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 271i din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile art. 2711 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 au fost introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 30 iunie 2014. Având în vedere motivarea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, precum şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, Curtea reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 2711 alin. (1)-(4), alin. (5) în ce priveşte sintagma „şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă”, alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care au următorul cuprins:

- Art. 2711: „(1) în scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament necorespunzător, contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună conduită pentru întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestaţiei/cererii/plângerii şi data rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanţei de judecată de soluţionare a acesteia.

(2) Contestaţia/Cererea/Plângerea va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă dovada constituirii garanţiei prevăzute la alin. (1).

(3) Garanţia de bună conduită se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări şi se depune în original la sediul autorităţii contractante şi în copie la Consiliu sau la instanţa de judecată, odată cu depunerea contestaţiei/cererii/plângerii.

(4) Cuantumul garanţiei de bună conduită se stabileşte prin raportare la valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit, astfel:

a) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b);

b) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei;

c) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b). dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei;

d) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c). dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei.

(5) Garanţia de bună conduită trebuie [...] şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă.

(6) în cazul în care, în ultima zi de valabilitate a garanţiei de bună conduită, decizia Consiliului sau hotărârea instanţei de judecată nu este rămasă definitivă, iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garanţiei de bună conduită în aceleaşi condiţii de la alin. (1)-(5), autoritatea contractantă va reţine garanţia de bună conduită. Prevederile art. 2712 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.

(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător şi in situaţia în care plângerea împotriva deciziei Consiliului este formulată de o altă persoană decât autoritatea contractantă sau contestator, conformări. 281.”

13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie. De asemenea, invocă Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 134 din 30 aprilie 2004, Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, Directiva Consiliului 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 395 din 30 decembrie 1989.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 750 din 4 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2016, a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2711 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a constatat că sintagma „şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respins㔠este neconstituţională. Ca atare, având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale” şi reţinând că acest caz de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate a intervenit între momentul sesizării Curţii Constituţionale şi momentul pronunţării instanţei de contencios constituţional asupra excepţiei de neconstituţionalitate, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2711 alin. (5) în ce priveşte sintagma „şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante. În măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respins㔠din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 a devenit inadmisibilă.

15. De asemenea, Curtea observă că, astfel cum reiese din actele depuse la dosarul cauzei, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate nu a constituit garanţia de bună conduită, iar potrivit art. 2711 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aceste prevederi instituie condiţiile de valabilitate ale garanţiei de bună conduită şi cazurile reţinerii acesteia. Prin urmare, având în vedere circumstanţele concrete ale cauzei deduse judecăţii, Curtea constată că prevederile art. 2711 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu îndeplinesc condiţia legăturii cu soluţionarea cauzei, astfel cum stabileşte art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, şi, prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2711 alin. (6) este inadmisibilă.

16. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (1)-(4) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Curtea observă că prin numeroase decizii a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate raportată la prevederile constituţionale ale art. 21, sens în care sunt, spre exemplu, Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2015, Decizia nr. 271 din 23 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 8 iulie 2015, sau Decizia nr. 476 din 18 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 6 august 2015. Cu acele prilejuri, referitor la legitimitatea constituţională şi la gratuitatea procedurilor administrativ-jurisdicţionale, Curtea a statuat, pe de o parte, că, de principiu, instituirea unei proceduri administrativ-jurisdicţionale nu contravine dispoziţiilor constituţionale atât timp cât decizia organului administrativ de jurisdicţie poate fi atacată în faţa unei instanţe judecătoreşti, iar existenţa unor organe administrative de jurisdicţie nu poate să ducă la înlăturarea intervenţiei instanţelor judecătoreşti în condiţiile legii. Pe de altă parte, referitor la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Curtea a constatat că nu există nicio normă care să ateste existenţa vreunei taxe sau cauţiuni care să se facă venit la bugetul de stat sau la bugetul autorităţii administrativ-jurisdicţionale. De altfel, Curtea a reţinut că gratuitatea consacrată de norma constituţională cuprinsă în art. 21 alin. (4) semnifică lipsa oricărei contraprestaţii pecuniare din partea persoanei care, alegând calea contenciosului administrativ-jurisdicţional, beneficiază gratuit de serviciul prestat de autoritatea administrativ-jurisdicţională.

17. Totodată, Curtea a reţinut că accesul liber la justiţie semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instanţele judecătoreşti în cazul în care consideră că drepturile, libertăţile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu împrejurarea că acest acces nu poate fi supus niciunei condiţionări; competenţa de a stabili regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti revenindu-i legiuitorului, prevederile criticate fiind o aplicare a dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 126 alin. (2), potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”. În acest context, instanţa de contencios constituţional a observat că, astfel cum reiese din preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 [care modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006], legiuitorul delegat, având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive care tind să modifice scopul pentru care au fost instituite căile de atac în domeniul achiziţiilor publice, a instituit garanţia de bună conduită. Aşadar, dispoziţiile criticate, prin instituirea garanţiei de bună conduită, astfel cum aceasta a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, reglementează reguli procedurale specifice cu privire la judecarea contestaţiei în materia achiziţiilor publice, fără a putea fi calificat ca fiind o îngrădire a dreptului de acces liber la justiţie.

18. De altfel, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu fixează imperativ urmarea căii de atac administrativ-jurisdicţionale, ci o prevăd ca o facultate de care beneficiază persoana care se consideră vătămată. Raţiunea pentru care legiuitorul a prevăzut această cale a fost aceea de a institui o modalitate eficientă de prevenire şi limitare a abuzului de drept, având în vedere faptul că soluţionarea contestaţiilor în materia achiziţiilor publice este necesar să se desfăşoare şi să se judece după o procedură caracterizată prin celeritate. Existenţa acestei căi nu împiedică respectiva persoană să apeleze direct la calea de atac judiciară, în măsura în care apreciază că aceasta îi serveşte mai bine interesele.

19. Nicio dispoziţie din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu prevede că actele autorităţilor contractante pot fi atacate numai la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, astfel cum nicio dispoziţie din acelaşi act normativ nu împiedică persoana să se adreseze instanţelor de judecată. Neexistând stabilită o interdicţie în privinţa sesizării directe a instanţelor de judecată, persoanele pot recurge la această sesizare.

20. De asemenea, Curtea a constatat că această garanţie de bună conduită are semnificaţia unei cauţiuni menite să asigure exercitarea corespunzătoare şi neabuzivă a drepturilor procesuale, cu toate consecinţele procesuale care decurg din finalitatea urmărită prin instituirea acesteia (Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015, precitată, paragraful 41).

21. Faţă de cele prezentate, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (1)-(4)şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

22. Distinct de acestea, în ceea ce priveşte invocarea legislaţiei Uniunii Europene în cadrul controlului de constituţionalitate, Curtea observă că aceasta poate fi menţionată prin prisma art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie. Astfel, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, folosirea unei norme de drept al Uniunii Europene în cadrul controlului de constituţionalitate ca normă interpusă celei de referinţă implică, în temeiul art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie, o condiţionalitate cumulativă: pe de o parte, această normă să fie suficient de clară, precisă şi neechivocă prin ea însăşi sau înţelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar, precis şi neechivoc de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi, pe de altă parte, norma trebuie să se circumscrie unui anumit nivel de relevanţă constituţională, astfel încât conţinutul său normativ să susţină posibila încălcare de către legea naţională a Constituţiei - unica normă directă de referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate. Într-o atare ipoteză demersul Curţii Constituţionale este distinct de simpla aplicare şi interpretare a legii, competenţă ce aparţine instanţelor judecătoreşti şi autorităţilor administrative, sau de eventualele chestiuni ce ţin de politica legislativă promovată de Parlament ori Guvern, după caz (a se vedea Decizia nr. 668 din 18 mai 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 iulie 2011).

23. Astfel, prin Decizia nr. 750 din 4 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2016, Curtea a reţinut că, în ceea ce priveşte garanţia de bună conduită, aceasta formează obiectul unor „cereri de decizie preliminară”, spre exemplu, Cauza C-439/14 aflată pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cerere publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 448/7 din 15 decembrie 2014 [introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 24 septembrie 2014 - S.C. Star Storage - S.A./Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI) ], sau Cauza C-488/14, cerere publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 26/10 din 26 ianuarie 2015 [introdusă de Curtea de Apel Oradea (România) la data de 4 noiembrie 2014 - S.C. Max Boegl România - S.R.L. şi alţii/R.A. Aeroportul Oradea şi alţii]. În acest context, Curtea a statuat că este competenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de a stabili interpretarea actelor Uniunii Europene, Curtea Constituţională neputându-le atribui o interpretare proprie pentru a clarifica şi stabili conţinutul acestora (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 383 din 23 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 21 aprilie 2011). Astfel, prin prisma dublei condiţionalităţi, Curtea a constatat neîndeplinirea celei dintâi, motiv pentru care nu a putut analiza dacă clauza de conformare cuprinsă în art. 148 din Constituţie a fost sau nu respectată (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 28 aprilie 2015), în consecinţă, a reţinut că revine instanţelor de judecată să stabilească, în funcţie de hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, modul de aplicare a legislaţiei naţionale în raport de cea a Uniunii Europene.

24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A, d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi în privinţa excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (1)-(4) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi cu unanimitate de voturi în privinţa excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (5) în ce priveşte sintagma „şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respins㔠şi a dispoziţiilor art. 2711 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Compania Forestieră S R L. - D. din Baia de Aramă în Dosarul nr. 445/54/2015 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 2711 alin. (1)-(4) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (5) în ce priveşte sintagma „şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respins㔠din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de aceeaşi autoare în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

3. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de aceeaşi autoare în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi generat obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţa ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

În temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzuta în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 569/2016 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 5 mai 2016, se abrogă.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 977.

 

ANEXĂ

 

LISTA*)

cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

Indicativul standardului armonizai înlocuit

Dala punerii în aplicare a standardului armonizat

Data la care încetează perioada de coexistenţă**)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

1.

SREN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

 

01.01.2008

 

SR EN 1:2001/A1:2007

01.01.2008

 

2.

SR EN 40-4:2006

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat

 

01.10.2006

 

SR EN 40-4:2006/AC:2007

01.01.2007

 

3.

SR EN 40-5:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel

 

01.02.2003

 

4.

SR EN 40-6:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

 

01.02.2003

 

5.

SR EN 40-7:2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

 

01.10.2003

 

6.

SR EN 54-2+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare

 

01.01.2008

 

SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007

01.01.2008

 

7.

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

 

01.04.2003

 

SR EN 54-3:2002/A1:2003

01.04.2003

 

SR EN 54-3:2002/A2:2006

01.03.2007

 

8.

EN 54-4+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

 

01.06.2005

 

EN 54-4+AC:2000/A1:2003

01.10.2003

 

EN 54-4+AC:2000/A2:2007

01.06.2007

 

9.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

 

01.04.2003

 

SR EN 54-5:2002/A1:2003

01.04.2003

 

10.

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

 

01.04.2003

 

SR EN 54-7:2002/A1:2003

01.04.2003

 

SR EN 54-7:2002/A2:2007

01.05.2007

 

11.

SR EN 54-10:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu.

Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

 

01.09.2006

 

SR EN 54-10:2002/A1:2006

01.09.2006

 

12.

SREN 54-11:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală

 

01.09.2006

 

SREN 54-11:2002/A1:2006

01.09.2006

 

13.

SREN 54-12:2015

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

SREN 54-12:2003

08.04.2016

08.04.2017

14.

SR EN 54-16:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control şi semnalizare vocală a alarmei

 

01.01.2009

 

15.

SREN 54-17:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

 

01.10.2006

 

SR EN 54-17:2006/AC :2008

01.01.2009

 

16.

SR EN 54-18:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire

 

01.10.2006

 

SR EN 54-18:2006/AC:2007

01.01.2008

 

17.

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie

 

01.04.2007

 

SR EN 54-20:2006/AC:2009

01.08.2009

 

18.

SR EN 54-21:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu şi a semnalului de deranjament

 

01.03.2007

 

19.

SR EN 54-23:2010

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare optică

 

01.12.2010

 

20.

SR EN 54-24:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

 

01.01.2009

 

21.

SR EN 54-25:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio

 

01.01.2009

 

SR EN 54-25:2008/AC :2012

01.07.2012

 

22.

SR EN 179:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 179:2004

01.01.2009

 

23.

SR EN 197-1:2011

Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN 197-1:2002

01.07.2012

 

SR EN 197-4:2004

24.

SR EN 295-1:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări

 

01.11.2013

 

25.

SR EN 295-4:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legătură şi îmbinări flexibile

 

01.11.2013

 

26.

SR EN 295-5:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii

 

01.11.2013

 

27.

SR EN 295-6:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi de inspecţie

 

01.11.2013

 

28.

SR EN 295-7:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi îmbinările lor destinate execuţiei prin împingere

 

01.11.2013

 

29.

SR EN 331:2002

Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund

plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii

 

01.09.2011

 

SR EN 331:2002/A1:2011

01.09.2011

 

30.

SREN 413-1:2011

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

SREN 413-1:2004

01.02.2012

 

31.

SREN 416-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

 

01.12.2009

 

32.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare

 

01.11.2005

 

33.

SREN 442-1:2015

Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

SREN 442-1:2000

13.11.2015

13.11.2016

SREN 442-1:2000/A1:2004

34.

SR EN 450-1:2012

Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SREN 450-1+A1:2008

01.05.2013

 

35.

SR EN 459-1:2011

Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate

SREN 459-1:2003

01.06.2011

 

36.

SR EN 490:2012

Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse

SR EN 490:2005

01.08.2012

 

37.

SR EN 492:2012

Plăci şi accesorii de fibrociment de tip ardezie pentru acoperiş. Specificaţie de produs şi metode de încercare

SR EN 492:2005

01.07.2013

 

SR EN 492:2005/A1:2006

SR EN 492:2005/A2:2007

38.

SR EN 494:2012+A1:2015

Plăci profilate şi accesorii de fibrociment pentru acoperiş. Specificaţii de produs şi metode de încercare

SREN 494:2012

08.04.2016

 

39.

SR EN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte

 

01.11.2006

 

40.

SR EN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Cârlige de siguranţă

 

01.12.2006

 

41.

SR EN 520+A1:2010

Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări

SR EN 520:2005

01.06.2010

 

42.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control da calitate

 

01.06.2004

 

43.

SR EN 534+A1:2010

Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări

SR EN 534:2006

01.01.2011

 

44.

SR EN 544:2011

Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare

SR EN 544:2006

01.04.2012

 

45.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii / Standard de produs

 

01.09.2005

 

46.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie

 

01.10.2002

 

47.

SR EN 598+A1:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 598:2008

01.04.2010

 

48.

SR EN 621:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât locuinţele, pentru o putere calorică mai mică sau egală gu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

01.08.2010

 

49.

SR EN 671-1:2012

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide

SREN 671-1:2002

01.03.2013

 

SREN 671-1:2002/AC:2003

50.

SR EN 671-2:2012

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor, Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate

SREN 671-2:2002

01.03.2013

 

SR EN 671-2:2002/A1:2004

51.

SREN 681-1:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

 

01.01.2003

 

SR EN 681-1:2002/A1:2002

01.01.2003

 

SR EN 681-1:2002/A2:2003

01.01.2003

 

SREN 681-1:2002/A3:2006

01.01.2008

 

52.

SR EN 681-2:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici

 

01.01.2003

 

SR EN 681-2:2002/A1:2003

01.01.2003

 

SR EN 681-2:2002/A2:2006

01.01.2010

 

53.

EN 681-3:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

 

01.01.2003

 

EN 681-3:2002/A1:2003

01.01.2003

 

EN 681-3:2002/A2:2006

01.07.2012

 

54.

EN 681-4:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat

 

01.01.2003

 

EN 681-4:2002/A1:2003

01.01.2003

 

EN 681-4:2002/A2:2006

01.07.2012

 

55.

EN 682:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide

 

01.10.2002

 

EN 682:2002/A1:2006

01.07.2012

56.

SR EN 771-1+A1:2016***)

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

SREN 771-1:2011

10.06,2016

10.06.2017

57.

SR EN 771-2+A1:2016***)

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar

SR EN 771-2:2011

10.06.2016

10.06.2017

58.

SR EN 771-3+A1:2016***)

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare)

SR EN 771-3:2011

10.06.2016

10.06.2017

59.

SR EN 771-4+A1:2016***)

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

SR EN 771-4:2011

10.06.2016

10.06.2017

60.

SR EN 771-5+A1:2016***)

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

SR EN 771-5:2011

10.06.2016

10.06.2017

61.

SR EN 771 -6:2011+A1:2015

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

SR EN 771-6:2011

10.06.2016

10.06.2017

62.

SR EN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate

 

01.11.2009

 

63.

SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate

 

01.11.2009

 

64.

SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice.

Partea 3: Sistem F - Securitate

 

01.11.2009

 

65.

SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice, Partea 4: Sistem H - Securitate

 

01,11,2009

 

66.

SR EN 778:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere

 

01.08,2010

 

67.

SREN 845-1:2013

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere-suport şi console

SREN 845-1+A1:2008

08.08,2014

 

68.

SR EN 845-2:2013

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

SR EN 845-2:2004

08.08.2014

 

69.

SR EN 845-3:2013

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale

SR EN 845-3+Al:2008

08.08.2014

 

70.

SR EN 858-1:2002

Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

 

01.09.2005

 

SR EN 858-1:2002/A1:2005

01.09.2005

 

71.

SR EN 877:2004

Tuburi şi racorduri de fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiţii, metode de încercare şi asigurarea calităţii

 

01.01,2008

 

SR EN 877:2004/A1:2007

01.01.2008

 

SR EN 877;2004/A1:2007/AC :2008

01.01.2009

 

72.

SR EN 934-2+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-2:2009

01.03.2013

 

73.

SR EN 934-3+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SREN 934-3:2010

01.03.2013

 

74.

SR EN 934-4:2009

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-4:2002

01.03.2010

 

75.

SR EN 934-5:2008

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

 

01.01.2009

 

76.

SR EN 969:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii de fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.01.2010

 

77.

SR EN 997:2012

Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

SR EN 997:2004

01.12.2012

 

SR EN 997/AC:2012

01.03.2013

 

78.

SR EN 998-1:2011

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire

SR EN 998-1:2004

01.06.2011

 

79.

SR EN 998-2:2011

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

SR EN 998-2:2004

01.06.2011

 

80.

SR EN 1013+A1:2015

Plăci profilate monostrat transparente de material plastic, pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe generale şi metode de încercare

SR EN 1013:2013

10.07.2015

10.07.2016

81.

SR EN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu încălzire directă şi convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

01.08.2010

 

82.

SR EN 1036-2:2008

Sticlă pentru construcţii - Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.01.2009

 

83.

SR EN 1051-2:2008

Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2; Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.01.2009

 

84.

SR EN 1057+A1;2010

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire

SREN 1057:2006

01.12.2010

 

85.

SR EN 1090-1+A1:2012

Executarea structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale

SR EN 1090-1:2009

01.09.2012

 

86.

SR EN 1096-4:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

87.

SR EN 1123-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţete de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

 

01.06.2005

 

SR EN 1123-1:2002/A1:2005

01.06.2005

 

88.

SR EN 1124-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţete de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

 

01.06.2005

 

SR EN 1124-1:2002/A1:2005

01.06.2005

 

89.

SR EN 1125:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare

SREN 1125:2001

01.01.2009

 

90.

SR EN 1154:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru usi. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2003

 

SR EN 1154:2001/A1:2003

01.10,2003

 

SR EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006

01.01.2010

 

91.

SR EN 1155:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru usi batante. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2003

 

SR EN 1155:2001/A1:2003

01.10.2003

 

SR EN 1155:2001/A1:2003/AC:2006

01.01.2010

 

92.

SR EN 1158:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2003

 

SR EN 1158:2001/A1:2003

01.10.2003

 

SR EN 1158:2001/A1:2003/AC:2006

01.06.2006

 

93.

SR EN 1168+A3:2011

Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri

SR EN 1168+A2:2009

01.07.2012

 

94.

SR EN 1279-5+A2:2010

Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii

SR EN 1279-5+A1:2009

01.02.2011

 

95.

SR EN 1304:2005

Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produs

 

01.02.2006

 

96.

SR EN 1317-5:+A2:2012

Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a autovehiculelor

SR EN 1317-5+A1:2008

01.01.2013

 

SR EN 1317-5+A2/AC:2013

01.03.2013

 

97.

SR EN 1319:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea locuinţelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW

 

01.10.2010

 

98.

SR EN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3:

Aparate de reazem din elastomeri

 

01.01.2006

 

99.

SR EN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

 

01.02.2005

 

SR EN 1337-4:2004/AC:2007

01.01.2008

 

100.

SR EN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

 

01.01.2006

 

101.

SR EN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

 

01.02.2005

 

102.

SR EN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE

SR EN 1337-7:2003

01.12.2004

 

103.

SR EN 1337-8:2008

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate

 

01.01.2009

 

104.

SR EN 1338:2004

Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

01.03.2004

 

SR EN 1338:2004/AC:2006

01.01.2007

 

105.

SR EN 1339:2004

Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

01.03.2004

 

SR EN 1339:2004/AC:2006

01.01.2007

 

106.

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

01.02.2004

 

SR EN 1340:2004/AC:2006

01.01.2007

 

107.

SR EN 1341:2012

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare, Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1341:2002

01.09.2013

 

108.

SR EN 1342:2013

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1342:2002

01.09.2013

 

109.

SR EN 1343:2012

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SREN 1343:2002

01.09.2013

 

110.

SR EN 1344:2013

Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1344:2003

08.08.2014

 

SR EN 1344:2013/AC:2015

 

 

111.

SR EN 1423:2012

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componenta

SREN 1423:1999

01.11.2012

 

SR EN 1423:2012/AC:2013

01.07.2013

 

112.

SR EN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii

 

01.08.2003

 

SR EN 1433:2003/A1:2006

01.01.2006

 

113.

SR EN 1457-1:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:2003

01.11.2012

 

114.

SR EN 1457-2:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:2003

01.11.2012

 

115.

SR EN 1463-1:2009

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă

SR EN 1463-1:1999

01.01.2010

 

116.

SR EN 1469:2015

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Condiţii

SR EN 1469:2005

08.04.2016

08.04.2017

117.

SR EN 1504-2:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton

 

01.09.2005

 

118.

SR EN 1504-3:2006

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii,

condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii, Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală

 

01.10.2006

 

119.

SR EN 1504-4:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală

 

01.09.2005

 

120.

SR EN 1504-5:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton

 

01.10.2005

 

121.

SR EN 1504-6:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii

 

01.06.2007

 

122.

SR EN 1504-7:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii

 

01.06.2007

 

123.

SR EN 1520:2011

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă cu armături structurale şi nestructurale

SREN 1520:2003

01.01,2012

 

124.

SR EN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

125.

SR EN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de baza speciale -Vit race ram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

126.

SR EN 1806:2007

Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare

 

01.05.2007

 

127.

SR EN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performante şi încercări, marcare şi controlul calităţii

 

01.09.2005

 

SR EN 1825-1:2G05/AC:2006

01.01.200

 

128.

SR EN 1856-1:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum

SR EN 1856-1:2004

01.03.2010

 

129.

SR EN 1856-2:2009

Coşuri de turn. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice

SR EN 1856-2:2004

01.03.2010

 

130.

SR EN 1857:2010

Coşuri de turn. Componente. Canale interioare de beton

SR EN 1857+A1:2008

01.01.2011

 

131.

SR EN 1858+A1:2011

Coşuri do fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi

SR EN 1858:2009

01.04.2012

 

132.

SR EN 1863-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

 

01.09.2005

 

133.

SR EN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare

 

01.10.2006

 

134.

SR EN 1916:2003

Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

01.08.2003

 

SR EN 1916:2003/AC:2008

01.01.2009

 

135.

SR EN 1917:2003

Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

01.08.2003

 

SR EN 1917:2003/AC:2008

01.01.2009

 

136.

SR EN 1935:2003

Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax

simplu. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2002

 

SR EN 1935:2003/AC:2004

01.01,2007

 

137.

SR EN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

 

01.09.2005

 

138.

SR EN 10088-4:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

01.02.2010

 

139.

SR EN 10088-5:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile şi produse formate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

01.01.2010

 

140.

SR EN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

01.02.2007

 

141.

SR EN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

01.02.2007

 

142.

SR EN 10224:2003

Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

 

01.04.2006

 

SR EN 10224:2003/A1:2005

01.04.2006

 

143.

SR EN 10255+A1:2007

Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare

 

01.01.2010

 

144.

SR EN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase inclusiv apei potabile

 

01.03.2006

 

145.

SR EN 10312:2003

Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

 

01.04.2006

 

SR EN 10312:2003/A1:2005

01.04.2006

 

146.

SR EN 10340:2008

Oţeluri turnate pentru construcţii

 

01.01.2010

 

SR EN 10340:2008/AC:2009

01.01.2010

 

147.

SR EN 10343:2009

Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare

 

01.01.2010

 

148.

SR EN 12004+A1:2012

Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

SR EN 12004:2008

01.04.2013

 

149.

SR EN 12050-1:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

 

01.11.2001

 

150.

SR EN 12050-2:2002

Staţii da pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

 

01.10.2001

 

151.

SR EN 12050-3:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

 

01.10.2001

 

152.

SR EN 12050-4:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale

 

01.10.2001

 

153.

SR EN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii.

 

01.09.2005

 

154.

SR EN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii

 

01.09 2005

 

155.

SR EN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare

 

01.02.2004

 

156.

SR EN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare

 

01.02.2004

 

157.

SR EN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire

 

01.01.2004

 

158.

SR EN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor

 

01.05.2005

 

159.

SR EN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz, Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de Înalta şi joasă presiune şi declanşatoarele lor

SR EN 12094-5:2002

01.02.2007

 

160.

SR EN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune

SR EN 12094-6:2002

01.02.2007

 

161.

SR EN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2

 

01.10.2001

 

SR EN 12094-7:2002/A1:2005

01.11.2005

 

162.

SR EN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru recorduri

 

01.02.2007

 

163.

SR EN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

 

01.01.2004

 

164.

SR EN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate

 

01.02.2004

 

165.

SR EN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

 

01.01.2004

 

166.

SR EN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

 

01.01.2004

 

167.

SR EN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur

 

01.01.2002

 

SR EN 12094-13:2002/AC:2002

01.01.2010

 

168.

SR EN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul filmului şi al gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum

 

01.06.2006

 

SR EN 12101-1:2006/A1:2006

 

01.12.2006

 

169.

SR EN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi

 

01.04.2004

 

170.

SR EN 12101-3:2015***)

Sisteme pentru controlul fumului şi al căldurii. Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi a degajărilor de căldură

SREN 12101-3:2003

08.04.2016

08.04.2017

SR EN 12101- 3:2003ZAC:2005

171.

SR EN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri

 

01.04.2006

 

SR EN 12101-6:2005/AC: 2007

01.01.2007

 

172.

SR EN 12101-7:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului

 

01.02.2012

 

173.

SR EN 12101-8:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 8: Trape de control al fumului

 

01.02.2012

 

174.

SR EN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

 

01.10.2006

 

SR EN 12101 -10:2006/AC:2007

01.01.2008

 

175.

SR EN 12150-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

176.

SR EN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.12.2004

 

SR EN 12209:2004/AC:2006

01.06.2006

 

177.

SR EN 12259-1 +A1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

 

01.04.2002

 

SR EN 12259-1 +A1:2002/ A2:2004

01.03.2005

 

SR EN 12259-1 +A1:2002/ A3:2006

01.11.2006

 

178.

SR EN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă

 

01.01.2002

 

SR EN 12259-2:2002/A1:2002

01.01.2002

 

SR EN 12259-2:2002/A2:2006

01.09.2006

 

SR EN 12259-2:2002/AC:2003

01.06.2005

 

179.

SR EN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer

 

01.01.2002

 

SR EN 12259-3:2002/A1:2003

01.01.2002

 

SR EN 12259-3:2002/A2:2006

01.09.2006

 

180.

SR EN 122594:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

 

01.01.2002

 

SR EN 122594:2002/A1:2003

01.01.2002

 

181.

SR EN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

 

01.07.2003

 

182.

SR EN 12271:2007

Tratamente bituminoase. Cerinţe

 

01.01.2008

 

183.

SR EN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe

 

01.01.2009

 

184.

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa

 

01.01.2006

 

185.

SR EN 12326-1:2014

Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs

SR EN 12326-1:2004

13.02.2015

 

186.

SR EN 12337-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09 2005

 

187.

SR EN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate

 

01.02.2007

 

188.

SR EN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

 

01.02.2007

 

189.

SR EN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare, Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii

 

01.10.2003

 

190.

SR EN 12446:2011

Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

SR EN 12446:2004

01.04.2012

 

191.

SR EN 12467:2012

Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare

SR EN 12467:2006

01.07.2013

 

SR EN 12467:2006/A1:2006

SR EN 12467:2006/A2:2007

192.

SR EN 12566-1:2002

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri

 

01.12.2004

 

SR EN 12566-1:2002/A1:2004

01.12.2004

 

193.

SR EN 12566-3+A2:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate in situ

SR EN 12566-3+A1:2009

08.08.2014

 

194.

SR EN 12566-4:2008

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate

 

01.01.2009

 

195.

SR EN 12666-6:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 6: Unităţi prefabricate de tratament pentru efluenţii de fose septice

 

01.11.2013

 

196.

SR EN 12566-7:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE, Partea 7: Unităţi de tratare terţiară prefabricate

 

08.08,2014

 

197.

SR EN 12591:2009

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere

 

01.01.2010

 

198.

SR EN 12602+A1:2013

Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat

 

08.08.2014

 

199.

SR EN 12620+A1:2008

Agregate pentru beton

SR EN 12620:2003

01.01.2009

 

200.

SR EN 12676-1:2002

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici

 

01.02.2004

 

SR EN 12676-1:2002/A1:2004

01.02.2004

 

201.

SR EN 12737+A1:2008

Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale

 

01.01.2009

 

202.

SR EN 12764+A1:2008

Obiecte sanitare. Specificaţii pentru băi cu sistem de barbotare a apei

SR EN 12764:2005

01.01.2009

 

203.

SR EN 12794+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie

SR EN 12794:2006

01.02.2008

 

SR EN 12794+A1:2007/AC:2009

01.08.2009

 

204.

SR EN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 KW. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

 

SR EN 12809:2003/A1:2005

01.07.2005

 

SR EN 12809:2003/AC :2006

01.01.2008

 

SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008

01.01.2008

 

205.

SR EN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid.

Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

 

SR EN 12815:2003/A1:2005

01.07.2005

 

SR EN 12815:2003/AC:2006

01.01.2007

 

SR EN 12815:2003/A1:2005/AC;2008

01.01.2008

 

206.

SR EN 12839:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri

SR EN 12839:2002

01.10.2012

 

207.

SR EN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stâlpi

 

01.09.2005

 

208.

SR EN 12859:2011

Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 12859:2008

01.12 2011

 

209.

SR EN 12860:2003

Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare

 

01.04.2002

 

SR EN 12860:2003/AC:2003

01.01.2010

 

210.

SR EN 12878:2005

Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe baza de ciment şi/sau var, Specificaţii şi metode de încercare

 

01.03.2006

 

SR EN 12878:2005/AC:2006

01.01.2007

 

211.

SR EN 12899-1:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri fixe

 

01.01.2009

 

212.

SR EN 12899-2:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne verticale luminoase

 

01.01.2009

 

213.

SR EN 12899-3:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive reflectorizante

 

01.01.2009

 

214.

SR EN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări

 

01.09.2005

 

215.

SR EN 12966-1 +A1:2010

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

SR EN 12966-1:2006

01.08.2010

 

216.

SR EN 13024-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

 

01.09.2005

 

217.

SR EN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic

 

01.07.2003

 

SR EN 13043:2003/AC :2004

01.06.2006

 

218.

SR EN 13055-1:2003

Agregate uşoara. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment

 

01.03.2003

 

SR EN 13055-1:2003/AC:2004

01.01.2010

 

219.

SR EN 13055-2:2004

Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonat, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate

 

01.05.2005

 

220.

SR EN 13063-1+A1:2007

Coşuri do fum. Sisteme do coşuri do fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş

SR EN 13063-1:2006

01.05.2008

 

221.

SR EN 13063-2+A1:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede

SR EN 13063-2:2005

01.05.2008

 

222.

SR EN 13063-3:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de film cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere

 

01.05.2008

 

223.

SR EN 13069:2006

Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare

 

01.05.2006

 

224.

SR EN 13084-5:2005

Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs

 

01.04.2006

 

SR EN 13084-5:2005/AC:2006

01.01.2007

 

225.

SR EN 13084-7:2013

Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel

SR EN 13084-7:2006

01.09.2013

 

SR EN 13084-7:2006/AC:2009

226.

SR EN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii

 

01.08.2003

 

227.

SR EN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale, Partea 1; Betoane asfaltice

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-1:2006/AC;2008

01.01.2009

 

228.

SR EN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-2:2006/AC:2008

01.01.2009

 

229.

SR EN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-3:2006/AC:2008

01.01.2009

 

230.

SR EN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice, Specificaţii pentru materiale, Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-4:2006/AC:2008

01.01.2009

 

231.

SR EN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale, Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-5:2006/AC:2008

01.01,2009

 

232.

SR EN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-6;2006/AC:2008

01.01.2009

 

233.

SR EN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-7:2006/AC 2008

01.01.2009

 

234.

SR EN 13139:2003

Agregate pentru mortare

 

01.03.2003

 

SR EN 13139:2003/AC:2004

01.01.2010

 

235.

SR EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

 

01.03.2004

 

236.

SR EN 13162+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN 13162:2012

10.07.2015

10.07.2016

237.

SR EN 13163+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SR EN 13163:2012

10.07.2015

10.07.2016

238.

SR EN 13164+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 13164:2012

10.07.2015

10.07.2016

239.

SR EN 13165+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie

SR EN 13165:2012

10.07.2015

10.07.2016

240.

SR EN 13166+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie

SR EN 13166:2012

10.07.2015

10.07.2016

241.

SR EN 13167+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 13167:2012

10.07.2015

10.07.2016

242.

SR EN 13168+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie

SR EN 13168:2012

10.07.2015

10.07.2016

243.

SR EN 13169+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie

SR EN 13169:2012

10.07.2015

10.07.2016

244.

SR EN 13170+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie

SR EN 13170:2012

10.07.2015

10.07.2016

245.

SR EN 13171+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie

SR EN 13171:2012

10.07.2015

10.07.2016

246.

SR EN 13224:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente de

planşeu cu nervuri

SR EN 13224+A1:2007

01.03,2012

 

247.

SR EN 13225:2013

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură

SR EN 13225:2005

08.08.2014

 

SR EN 13225:2005/AC:2007

248.

SR EN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

 

SR EN 13229;2003/A 1:2004

01.06.2006

 

SR EN 13229:2003/A2:2005

01.07.2005

 

SR EN 13229:2003/AC:2006

01.07.2007

 

SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008

01.01.2008

 

249.

SR EN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

 

SR EN 13240:2003/A2:2005

01.07.2005

 

SR EN 13240:2003/AC: 2006

01.01.2007

 

SR EN 13240:2003/A2:2005/AC;2007

01.01.2008

 

250.

SR EN 13241-1+A1:2011

Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum

SR EN 13241-1:2004

01.01.2012

 

251.

SR EN 13242+A 1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri

SR EN 13242:2003

01.01.2009

 

252.

SR EN 13245-2:2009

Materiale plastice. Profile de policlorură de vinii neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC- UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare

 

01,07.2010

 

SR EN 13245-2:2008/AC:2010

01.07.2010

 

253.

SR EN 13249:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură)

 

01.10.2001

 

SR EN 13249:2001 /A1:2005

01.11.2005

 

254.

SR EN 13250:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de căi ferate

 

01.10.2001

 

SR EN 13250:2001/A1:2005

01.06.2006

 

255.

SR EN 13251:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere

 

01.10.2001

 

SR EN 13251:2001/A1:2005

01.06.2006

 

256.

SR EN 13252:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj

 

01.10.2001

 

SR EN 13252:2001/A1:2005

01.06.2006

 

257.

SR EN 13253:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri)

 

01.10.2001

 

SR EN 13253:2001/A1:2005

01.06.2006

 

258.

SR EN 13254:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje

 

01.10.2001

 

SR EN 13254:2001/A1:2005

01.06.2006

 

SR EN 13254:2001/AC:2004

01.06.2006

 

259.

SR EN 13255:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale

 

01.10.2001

 

SR EN 13255:2001/A1:2005

01.06.2006

 

SR EN 13255:2001/AC:2004

01.06.2006

 

260.

SR EN 13256:2001

Geotextile şi produse înrudite Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de tuneluri şi structuri subterane

 

01.10.2001

 

SR EN 13256:2001/A1:2005

01.06.2006

 

SR EN 13256:2001/AC:2004

01.06.2006

 

261.

SR EN 13257:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide

 

01.10.2001

 

SR EN 13257:2001 /A1:2005

01.06.2006

 

SR EN 13257:2001/AC:2004

01.06.2006

 

262.

SR EN 13263-1 +A1:2009

Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SR EN 13263-1:2005

01.01.2010

 

263.

SR EN 13265:2003

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide

 

01.10.2001

 

SR EN 13265:2003/A1:2005

01.06.2006

 

SR EN 13265:2003/AC;2004

01.06,2006

 

264.

SR EN 13279-1:2009

ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii

SR EN 13279-1:2005

01.10.2009

 

265.

SR EN 13282-1:2013

Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: întărirea rapidă a lianţilor hidraulici rutieri. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

01.11.2013

 

266.

SR EN 13310:2004

Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

 

01.02.2004

 

267.

SR EN 13341+A1:2011

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic, Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare

SREN 13341:2005

01.10.2011

 

268.

SR EN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje

 

01.09.2005

 

SR EN 13361:2005/A1:2007

01.06.2007

 

269.

SR EN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale

 

01.02.2006

 

270.

SR EN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii

 

01.03.2003

 

SR EN 13383-1:2003/AC:2004

01.0t.2010

 

271.

SR EN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metoda de încercări

 

01.01.2008

 

272.

SR EN 13450:2003

Agregate pentru balast da cale ferată

 

01.10.2003

 

SR EN 13450:2003/AC:2004

01.01.2007

 

273.

SR EN 13454-1:2005

Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii

 

01.07.2005

 

274.

SR EN 13479:2005

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

 

01.10.2005

 

275.

SR EN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane

 

01.09.2005

 

SR EN 13491:2005/A1:2007

01.06.2007

 

276.

SR EN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare

 

01.09.2005

 

SR EN 13492:2005/A1:2007

01.06.2007

 

277.

SR EN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea îh construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare

 

01.03.2006

 

278.

SR EN 13502:2003

Coşuri de fim Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare

 

01.08.2003

 

279.

SR EN 13661+A1 ;2009

Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SREN 13561:2004

01.08.2009

 

280.

SR EN 13564-1:2003

Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe

 

01.05.2003

 

281.

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

 

01.05.2005

 

SR EN 13616:2004/AC:2006

01.06.2006

 

282.

SR EN 13658-1:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare

 

01.03.2006

 

283.

SR EN 13658-2:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare

 

01.03.2006

 

284.

SR EN 13659+A1:2009

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SREN 13659:2004

01.08,2009

 

285.

SR EN 13693+A 1:2009

Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş

SREN 13693:2005

01.05.2010

 

286.

SR EN 13707+A2:2009

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13707:2005

01.04.2010

 

287.

SR EN 13747+A2:2010

Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee

SREN 13747+A1:2009

01.01.2011

 

288.

SR EN 13748-1:2004

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior

 

01.06.2005

 

SR EN 13748-1:2004/A1:2005

01.04.2006

 

SR EN 13748-1:2004/AC:2005

01.06.2005

 

289.

SR EN 13748-2:2004

Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior

 

01.04.2005

 

290.

SR EN 13808:2013

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum

SREN 13808:2005

08,08.2014

 

291.

SR EN 13813:2003

Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe

 

01.08.2003

 

292.

SR EN 13815:2007

Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

 

01.06.2007

 

293.

SR EN 13830:2004

Faţade cortină. Standard de produs

 

01.12.2004

 

294.

SR EN 13859-1:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue

SR EN 13859-1+A1:2009

01.04.2011

 

295.

SR EN 13859-2:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi

SR EN 13859-2+A1:2009

01.04.2011

 

296.

SR EN 13877-3:2005

îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton

 

01.09.2005

 

297.

SR EN 13915:2008

Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

 

01.06.2008

 

298.

SR EN 13924:2006

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure

 

01.01.2010

 

SR EN 13924:2006/AC:2007

01.01.2010

 

299.

SR EN 13950:2014

Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

SR EN 13950:2006

13.02.2015

 

300.

SR EN 13956:2013

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi

hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13956:2006

01.10.2013

 

SR EN 13956:2006/AC:2006

301.

SR EN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.03.2006

 

SR EN 13963:2005/AC:2006

01.01.2007

302.

SR EN 13964:2014

Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 13964:2004

08.04.2016

08.04.2017

SREN 13964:2004/A1:2007

303.

SR EN 13967:2012

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13967:2005

01.03.2013

 

SR EN 13967:2005/A1:2007

304.

SR EN 13969:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

 

01.09.2005

 

SR EN 13969:2005/A1:2007

01.01.2008

 

305.

SR EN 13970:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

 

01.09.2005

 

SR EN 13970:2005/A1:2007

01.01.2008

 

306.

SR EN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere

 

01.03.2006

 

307.

SR EN 13984:2013

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13984:2005

01.11.2013

 

SREN 13984:2005/A1:2007

308.

SR EN 13986+A1:2015

Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 13986:2005

13.11.2015

13.11.2016

309.

SR EN 14016-1:2004

Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezita caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe

 

01.12.2004

 

310.

SR EN 14023:2010

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri

 

01.01.2011

 

311.

SR EN 14037-1:2004

Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

 

01.02.2004

 

312.

SR EN 14041:2004

îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale

 

01.01.2006

 

SR EN 14041:2004/AC:2007

01.01.2007

 

313.

SR EN 14055:2011

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare

 

01.09.2011

 

314.

SR EN 14063-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare

 

01.06.2005

 

SR EN 14063-1:2005/AC:2007

01.01.2008

 

315.

SR EN 14064-1:2010

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele în vrac înainte de instalare

01.12.2010

 

316.

SR EN 14080:2013

Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinţe

SR EN 14080:2005

08.08.2014

 

317.

SR EN 14081-1+A1:2011

Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară clasificat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 14081-1:2006

01.10.2011

 

318.

SR EN 14178-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silico-alcalino-pământoasă. Partea 2:

Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

319.

SR EN 14179-2:2005

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.03.2006

 

320.

SR EN 14188-1:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald

 

01,07.2005

 

321.

SR EN 14188-2:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece

 

01.10.2005

 

322.

SR EN 14188-3:2006

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor

 

01.11.2006

 

323.

SR EN 14190:2014

Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 14190:2005

13.02.2015

 

324.

SR EN 14195:2005

Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.01.2006

 

SR EN 14195:2005/AC:2006

01.01.2007

 

325.

SR EN 14209:2006

Cornişe din plăci de gips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.09.2006

 

326.

SR EN 14216:2015

Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă

SR EN 14216:2004

08.04.2016

08.04.2017

327.

SR EN 14229:2011

Lemn pentru structuri. Stâlpi de lemn pentru linii aeriene

 

01.09.2011

 

328.

SR EN 14246:2006

Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.04,2007

 

SR EN 14246:2006/AC:2007

01.01.2008

 

329.

SR EN 14250:2010

Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată

SR EN 14250:2005

01.11.2010

 

330.

SR EN 14296:2005

Instalaţii sanitare. Lavoare colective

 

01.03.2006

 

331.

SR EN 14303+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN 14303:2010

01.11.2013

 

332.

SR EN 14304+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie

SR EN 14304:2010

01.11.2013

 

333.

SR EN 14305+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 14305:2010

01.11.2013

 

334.

SR EN 14306+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie

SR EN 14306:2010

01.11.2013

 

335.

SR EN 14307+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 14307:2010

01.11.2013

 

336.

SR EN 14308+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie

SR EN 14308:2010

01.11.2013

 

337.

SR EN 14309+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SR EN 14309:2010

01,11.2013

 

338.

SR EN 14313+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie

SR EN 14313:2010

01.11.2013

 

339.

SR EN 14314+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificaţie

SR EN 14314:2010

01.11.2013

 

340.

SR EN 14315-1:2013

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare

 

01.11.2013

 

341.

SR EN 14316-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare

 

01.06.2005

 

342.

SR EN 14317-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare

 

01.06.2005

 

343.

SR EN 14318-1:2013

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare

 

01.11.2013

 

344.

SR EN 14319-1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare

 

01.11.2013

 

345.

SR EN 14320-1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ pulverizate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare

 

01.11.2013

 

346.

SR EN 14321-2:2006

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Stand ard de produs

 

01.06.2006

 

347.

SR EN 14339:2006

Hidrant de incendiu subterani

 

01.05.2006

 

348.

SR EN 14342:2013

Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 14342+A1:2008

08.08.2014

 

349.

SR EN 14351-1+A1:2010

Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistenţă la focşi/sau etanşeitate la fum

SR EN 14351-1:2008

01.12.2010

 

350.

SR EN 14353+A1:2010

Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare

SR EN 14353:2007

01.11.2010

 

351.

SR EN 14374:2005

Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat).

Cerinţe

 

01.09.2005

 

352.

SR EN 14384:2006

Hidranţi de incendiu supraterani

 

01.05.2006

 

353.

SR EN 14388:2006

Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii

 

01.05.2006

 

SR EN 14388:2006/AC:2008

01.01.2009

 

354.

SR EN 14396:2004

Scări fixe pentru cămine de vizitare

 

01.12.2004

 

355.

SR EN 14399-1:2015

Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 14399-1:2005

08.04.2016

08.04.2017

356.

SR EN 14411:2012

Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare

SR EN 14411:2007

01.07.2013

 

357.

SR EN 14428+A1:2008

Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

SR EN 14428:2005

0101.2009

 

358.

SR EN 14449:2005

Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat, Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.03.2006

 

SR EN 14449:2005/AC:2006

01.06.2006

 

359.

SR EN 14471+A1:2015

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 14471:2014

10.07.2015

10.07.2016

360.

SR EN 14496:2006

Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.09.2006

 

361.

SR EN 14509:2013

Panouri sandviş autoportante. izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii

SR EN 14509:2007

08.08.2014

 

SR EN 14509:2007/AC:2009

362.

SR EN 14516+A1:2011

Căzi de bale pentru scopuri casnice

 

01.05.2011

 

363.

SR EN 14527+A1:2011

Căzi de duş pentru scopuri casnice

 

01.05.2011

 

364.

SR EN 14528:2007

Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

SR EN 14528:2005

01.01.2008

 

365.

SR EN 14545:2009

Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinţe

 

01.08.2009

 

366.

SR EN 14566+A1:2010

Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR E14566:2008

01.05.2010

 

367.

SR EN 14592+A1:2012

Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerinţe

SR EN 14592:2009

01.03.2013

 

368.

SR EN 14604:2006

Dispozitive de alarmă de fum

 

01.05.2006

 

SR EN 14604:2006/AC:2009

01.08.2009

 

369.

SR EN 14647:2006

Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

01.08.2006

 

SR EN 14647:2006/AC :2007

01.01.2008

 

370.

SR EN 14680:2007

Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii

 

01.01.2008

 

371.

SR EN 14688:2007

Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare

 

01.01.2008

 

372.

SR EN 14695:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de autovehicule. Definiţii şi caracteristici

 

01.10.2010

 

373.

SR EN 14716:2005

Plafoane tensionate. Condiţii şi metode de încercare

 

01.10.2005

 

374.

SR EN 14782:2006

Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe

 

01.11.2006

 

375.

SR EN 14783:2013

Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru

acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe

SR EN 14783:2007

08.08.2014

 

376.

SR EN 14785:2006

Aparate de încălzire de uz casnic cu convecţie cu peleţi din lemn. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.01.2010

 

377.

SR EN 14800:2007

Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi

 

01.01.2008