MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 552/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 552         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 iulie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 299 din 12 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 910-914 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

499. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.577. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind structura anului şcolar 2016-2017

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

35. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 299

din 12 mai 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 910-914 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 909-913 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ion Niţă în Dosarul nr. 1.226/198/2014 al Judecătoriei Brezoi şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.206D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că la dosarul cauzei autorul excepţiei de neconstituţionalitate a depus note scrise prin care prezintă situaţia de fapt, sens în care anexează documente, şi face precizări asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care arată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, fiindu-i încălcat accesul liber la justiţie, întrucât creditorul este lipsit de dreptul câştigat printr-un titlu executoriu şi, implicit, este lipsit de dreptul de a avea legături personale cu copilul său.

5. Apreciază că, în realitate, dispoziţiile legale criticate conţin mai multe măsuri menite să constrângă debitorul obligaţiei la executare, astfel încât acestea sunt în concordanţă cu rigorile dreptului la un proces echitabil. Pentru cele arătate, formulează concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 21 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.226/198/2014, Judecătoria Brezoi a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 909-913 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de ion Niţă într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii [a executare formulate împotriva procesului-verbal ai executorului judecătoresc prin care acesta a oprit executarea silită după sesizarea parchetului în vederea începerii urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale deoarece lasă la dispoziţia debitorului de rea-credinţă posibilitatea de a amâna sau stinge efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive sau executorii, inclusiv posibilitatea de a influenţa comportamentul minorului în sensul

de a-l respinge pe părintele care a câştigat procesul şi că lipseşte creditorul de dreptul câştigat printr-un titlu executoriu şi implicit de a avea legături personale cu copilul său.

8. Judecătoria Brezoi opinează în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate şi constatării că textele legale criticate nu contravin dispoziţiilor art. 21 alin. (3) şi art. 148 din Constituţie, fiind instituite garanţii suficiente pentru asigurarea unui proces echitabil.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

11. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale ale art. 910-914 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl reprezintă dispoziţiile art. 909-913 din Codul de procedură civilă. Insă, Curtea observă că înainte de sesizarea sa Codul de procedură civilă a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, iar textele legale criticate, în urma renumerotării, se regăsesc. în realitate, la art. 910-914 din Codul de procedură civilă. Textele legale criticate reglementează procedura cuprinsă în secţiunea a 2-a - Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori a capitolului IV - Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face din Codul de procedură civilă din titlul III - executarea silită directă al cărţii a V-a - Despre executare silită din Codul de procedură civilă.

15. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil astfel cum se interpretează prin prisma art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană din Legea fundamentală.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile legale criticate reglementează procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori, atunci când copilul minor a fost încredinţat unuia dintre părinţi, unui terţ sau unei instituţii de ocrotire printr-o hotărâre judecătorească, iar persoana care deţine copilul încearcă să se sustragă de la executarea hotărârii, având un caracter de noutate în legislaţia procesual civilă. Procedura reglementată de textele legale criticate prevede că în cazul refuzului debitorului obligaţiei de încredinţare a minorului de a executa această obligaţie pot fi luate măsuri de constrângere de natură patrimonială prevăzute de lege pentru neexecutarea obligaţiilor de a face, respectiv când obligaţia nu este evaluabilă în bani [art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă], iar dacă debitorul este de rea-credinţă legiuitorul a reglementat obligaţia executorului judecătoresc de a sesiza parchetul de pe lângă instanţa de executare în vederea începerii urmăririi penale.

17. Curtea reţine că executarea silită începe prin comunicarea încheierii de încuviinţare a executării împreună cu o somaţie emisă de executorul judecătoresc către debitor prin care i se aduc la cunoştinţă termenul de executare şi procedura [art. 910 alin. (2) din Codul de procedură civilă]. Dacă debitorul nu se conformează somaţiei şi refuză executarea obligaţiei, creditorul poate cere executorului judecătoresc să solicite instanţei de judecată să facă aplicarea dispoziţiilor art. 906 din Codul de procedură civilă, respectiv să oblige debitorul, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, la plata unei penalităţi, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu. În situaţia în care, în termen de trei luni de la comunicarea încheierii de aplicare a penalităţilor, debitorul nu îşi execută obligaţia, instanţa de executare va fixa suma definitivă, prin încheiere definitivă şi executorie [art. 910 alin. (3) din Codul de procedură civilă]. Executorul judecătoresc va proceda la executarea silită dacă în termen de o lună de la comunicarea încheierii de stabilire a penalităţilor debitorul nu execută obligaţia sa [art. 911 alin. (1) din Codul de procedură civilă]. Executarea se va efectua în prezenţa unui reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, a unui psiholog, dacă este cazul, şi cu concursul agenţilor forţei publice Jart. 911 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă].

18. Penalitatea stabilită de instanţa de judecată va curge până la momentul îndeplinirii obligaţiei, dar nu poate depăşi 3 luni de la comunicarea încheierii prin care a fost stabilită [art. 912 alin. (1) din Codul de procedură civilă]. Dacă în acest termen, de trei luni, debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia ori este de rea-credinţă şi ascunde minorul în scopul neexecutării, legiuitorul a reglementat o soluţie legislativă severă stabilind o sancţiune mai drastică decât cea a penalităţilor, respectiv debitorul este pasibil a se supune rigorilor legii penale, întrucât executorul judecătoresc va consemna acest fapt şi va sesiza de îndată parchetul de pe lângă instanţa de executare în vederea începerii urmăririi penale, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti [art. 912 alin. (2) din Codul de procedură civilă].

19. Prin urmare, din analiza textelor legale menţionate, Curtea observă că legiuitorul a reglementat mai multe măsuri graduale ca intensitate menite să constrângă debitorul să execute obligaţia prevăzută în titlul executoriu, prin intermediul instanţei de judecată. Aplicarea penalităţilor reprezintă un mijloc de constrângere judiciară, o sancţiune pecuniară, care are rolul de a crea debitorului obligaţiei o presiune suplimentară, inclusiv prin acumularea, timp de trei luni, a sumelor datorate pentru întârzierea în executare. După acest termen, legiuitorul a prevăzut o sancţiune mult mai gravă, respectiv constrângerea debitorului cu aplicarea unei sancţiuni penale.

20. Referitor la critica privind posibilitatea de a influenţa comportamentul minorului în sensul de a-l respinge pe părintele care a câştigat procesul, Curtea reţine că legiuitorul a prevăzut în funcţie de vârsta copilului un program de consiliere psihologică pentru o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni, la finalizarea căruia psihologul numit de instanţă va întocmi un raport. După primirea raportului executorul judecătoresc va relua procedura executării silite,

21. Având în vedere cele anterior arătate, Curtea reţine că procedura criticată nu încalcă dreptul la un proces echitabil garantat constituţional şi convenţional. Dispoziţiile art. 21 alin, (3) din Constituţie prevăd judecarea proceselor în mod echitabil şi soluţionarea lor într-un termen rezonabil, principiu consfinţit şi de art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Procesul echitabil constituie o garanţie a principiului egalităţii, iar termenul rezonabil o garanţie a faptului că justiţia asigură realizarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cu eliminarea tergiversărilor şi a mijloacelor şicanatorii. Or, procedura legală criticată instituie suficiente garanţii pentru asigurarea unui proces echitabil şi a termenului rezonabil.

22. Totodată, Curtea reţine că legiuitorul este în drept să reglementeze măsura aplicării unei sancţiuni penale, având în vedere gravitatea opoziţiei la executare a debitorului, precum şi valorile sociale ocrotite, reglementarea unor sancţiuni specifice conducând la respectarea normelor juridice. Revine instanţelor judecătoreşti competente calificarea încadrării faptei săvârşite, având în vedere trimiterea generică pe care o operează dispoziţiile legale criticate la normele de incriminare incidente în funcţie de specificul situaţiilor.

23. În ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor art. 148 alin. (2) din Constituţie În susţinerea excepţiei, Curtea constată că acestea nu au incidenţă în cauză.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi ai art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ion Niţă în Dosarul nr. 1.226/198/2014 al Judecătoriei Brezoi şi constată că dispoziţiile art. 910-914 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Brezoi şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 945.700 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 258 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, alunecări de teren, accidente şi probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 499.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresă

Judeţul

Suma

- lei -

1

Nistor Maria

comuna Hălmăgel, sat Sârbi nr. 8

Arad

10.000

2

Adeaconiţei Constantin

comuna Asău, sat Păltiniş

Bacău

6.000

3

Adeaconiţei Elena

comuna Asău, sat Păltiniş

Bacău

5.000

4

Anghel Zenovia

municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr. 47, bl, 47, sc. C, ap. 2

Bacău

5.000

5

Apetri Furdui Liviu

municipiul Bacău, str. Energiei bl. 39, sc. C, ap. 18

Bacău

4.000

6

Avramescu Elena

comuna Măgireşti, sat Şesuri, str. Principală nr. 50

Bacău

2.500

7

Băluţă Petre Iulian

municipiul Bacău, str. Primăverii nr. 3

Bacău

3.000

8

Bracău Elionora

comuna Tamaşi, sat Furnicari

Bacău

4.000

9

Buga Teodora

comuna Ungureni, sat Bibireşti

Bacău

2.500

10

Ciubotaru Mariana

comuna Căiuţi, sat Popeni

Bacău

3.000

11

Curluc Ileana

municipiul Bacău, str. Garofiţei bl. 17, sc. A, ap. 16

Bacău

4.000

12

Dumitrache Victor

municipiul Oneşti, str. Republicii bl. 23, sc. A, ap, 3

Bacău

2.500

13

Hârţopanu Gheorghe

comuna Zemeş, sat Bolătău, str. Principală nr. 82

Bacău

5.000

14

Horonceanu Petruţa

comuna Pârjol, sat Pârjol

Bacău

4.000

15

Jalbă Vasile

municipiul Oneşti, str. Gheorghe Doja nr. 28

Bacău

3.000

16

Mocănaşu Constantin

comuna Pârjol, sat Câmpeni

Bacău

5.000

17

Munteanu Elena

municipiul Bacău, str. Cornişa Bistriţei, bl. 31, sc. C, ap. 3

Bacău

3.000

18

Păduraru Luminiţa

municipiul Bacău, str. 22 Decembrie bl. 32, sc. B, ap. 8

Bacău

3.000

19

Pîrvu Bamaveta

municipiul Bacău, str. Aleea Parcului bl. 28, sc. B, ap. 7

Bacău

3.500

20

Postolescu Dorica

comuna Măgireşti, sat Şesuri

Bacău

3.000

21

Putinei Sergiu

oraşul Dărmăneşti, str. Vadului nr. 20

Bacău

2.500

22

Şova Gâţu Elena

municipiul Bacău, str. Erou Ciprian Pintea nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 8

Bacău

5.000

23

Ţuţu Aurica

comuna Asău, sat Păltiniş

Bacău

4.000

24

Cîrcu Vasile Cristian

oraşul Năsăud, str. Bistriţei nr. 40

Bistriţa-Năsăud

2.000

25

Trif Livia

municipiul Bistriţa, sat Ghinda nr. 122

Bistriţa-Năsăud

20.000

26

Varga Ramona

municipiul Bistriţa, sat Sărata nr. 93

Bistriţa-Năsăud

1.500

27

Baluţă Dumitru

comuna Surdilă-Greci, sat Horia, str. Mare nr. 12

Brăila

3.000

28

Corbu Gina

comuna Viziru, str. Viitorului nr. 3

Brăila

5.000

29

Borcea Dan Alexandru

municipiul Braşov, str. Pajurei nr. 34

Braşov

10.000

30

Borcan Stela

comuna Cochirleanca, sat Cochirleanca (domiciliul legal) municipiul Buzău, Bd. Stadionului, bl. 26A, ap. 3 (fără forme legale)

Buzău

2.500

31

Coleaşă Elisabeta

comuna Largu, sat Largu

Buzău

3.000

32

Drăgulin Ştefan

comuna Gălbinaşi, sat Bentu

Buzău

3.000

33

Dumitru Eugenia

municipiul Buzău, str. Aurorei nr. 3

Buzău

2.000

34

Grigore Florica

comuna Scorţoasa, sat Dâlma

Buzău

3.000

35

Hosu Mara

municipiul Buzău, str. Păcii nr. 69 A

Buzău

2.500

36

Puiu Filica

comuna C.A. Rosetti, sat Lunca

Buzău

1.000

37

Sandu Ana

comuna Scorţoasa, sat Deleni

Buzău

3.000

38

Stancu Maria

municipiul Râmnicu Sărat, str. Topliceni, bl. 19, ap. 3

Buzău

2.000

39

Tîrlă Nicolae

municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, bl. 6I, et. 3, ap. 12

Buzău

2.000

40

Furtună Dumitru Ionel

municipiul Reşiţa, str. Sportului, bl. 16, sc. 1, ap. 13

Caraş-Severin

20.000

41

Paraschiv Olimpia

comuna Lupşanu, sat Nucetu, str. Ştefan cel Mare nr. 136

Călăraşi

2.000

42

Gruia Sonia Mădălina

oraşul Budeşti, str. Voluntari nr. 12

Călăraşi

700

43

Vasile Marin

municipiul Călăraşi, str. Macului nr. 80

Călăraşi

1.000

44

Fotă Va silica

municipiul Călăraşi, str. Salcâmilor nr. 11

Călăraşi

1.000

45

Ică Lămîiţa Julieta

municipiul Călăraşi, str. Progresul nr. 5, bl. 24, sc. 7, ap. 11

Călăraşi

2.000

46

Oancea Carmen

municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Bucureşti nr. 164

Călăraşi

2.000

47

Băescu Vasilica

comuna Tuzla, str. Recoltei nr. 86

Constanţa

2.000

48

Bădilă Florica

comuna Cojasca, sat Iazu, str. Mielu lui Grumă nr. 244

Dâmboviţa

1.000

49

Bărboiu Gheorghe

comuna Comişani, sat Lazuri nr. 83

Dâmboviţa

10.000

 

50

Catinca Niculina

comuna Măneşti, sat Drăgăeşti-Pământeni nr. 66

Dâmboviţa

1.000

51

Diţă Nicoleta Livia

oraşul Găeşti, str. Artei nr. 47

Dâmboviţa

1.000

52

Doţin Samariteanca

comuna Costeştii din Vale, sat Costeştii din Vale, str. Curcubeului nr. 115A

Dâmboviţa

5.000

53

Dumitra Luminiţa Maria

municipiul Târgovişte, str. Zorilor nr. 43

Dâmboviţa

2.500

54

Gloabă Niculina

comuna Măneşti, sat Drăgăeşti-Pământeni nr. 92

Dâmboviţa

1.000

55

Hăncianu Cecilia Cristina

municipiul Târgovişte, calea Bucureşti nr. 30, bl. N2D, et. 4, ap. 24

Dâmboviţa

6.000

56

Ilie Viorel

comuna Cobia, sat Călugăreni nr. 19

Dâmboviţa

2.500

57

Ioancă Mirel

comuna Crângurile, sat Voia nr. 88

Dâmboviţa

3.000

58

Ioniţă Elena

oraşul Pucioasa, str. Stadionului, bl. 103, ap. 26

Dâmboviţa

5.000

59

Marin Valerică

comuna Cobia, sat Mislea nr. 219

Dâmboviţa

5.000

60

Mihăilă Maria

comuna Ludeşti, sat Ludeşti nr. 130

Dâmboviţa

4.000

61

Mocanu Lăcrămioara Florina

comuna Runcu, sat Bădeni, str. Mocani nr. 8

Dâmboviţa

5.000

62

Niculescu Raluca Elena

municipiul Târgovişte, str. Liniştei nr. 3

Dâmboviţa

6.000

63

Oprea Florin

comuna Aninoasa, sat Viforâta, str. Sasului nr. 4

Dâmboviţa

15.000

64

Pascale Gavrilă

oraşul Fieni, sat Berevoeşti nr. 71

Dâmboviţa

10.000

65

Pâscoveanu Ovidiu

comuna Gura Ocniţei, sat Adânca, str. Bucşani nr. 31

Dâmboviţa

2.000

66

Pîncă Geana

comuna Măneşti, sat Drăgăeşti-Pământeni nr. 62

Dâmboviţa

1.000

67

Popa Luminiţa

municipiul Târgovişte, str. Crăiţelor nr. 6, bl. 3C, ap. 1

Dâmboviţa

5.000

68

Puiu Alexandru

comuna Runcu, sat Brebu, str. Plaiul Domnesc nr. 183

Dâmboviţa

1.000

69

Sandu Teodora Constantina

comuna Corbii Mari, sat Corbii Mari, calea Găeşti nr. 99

Dâmboviţa

5.000

70

Stoica Elena

comuna Măneşti, sat Drăgăeşti-Pământeni nr. 63

Dâmboviţa

5.000

71

Tănase Mariana

municipiul Târgovişte, str. Cpt. Tudorică Popescu nr. 43, bl. 39A, sc. C, ap. 26

Dâmboviţa

5.000

72

Teodorescu Vasilica Victoria

comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei nr. 134

Dâmboviţa

5.000

73

Trandafir Niculina

comuna Gura Foii, sat Făgetu nr. 67 (domiciliul legal), comuna Crângurile, sat Potlogeni (fără forme legale)

Dâmboviţa

3.000

74

Vlaicu Diana Ionela

municipiul Târgovişte, Bd. Unirii nr. 27, bl. 71, sc. B, et. 4, ap. 64

Dâmboviţa

5.000

75

Voicu Florina

comuna Ludeşti, sat Scheiu de Sus nr. 269

Dâmboviţa

2.500

76

Belea Ionel Sorin

municipiul Tecuci, str. Lazăr Gheorghe nr. 42C

Galaţi

500

77

Anton Mihăiţă Valentin

municipiul Giurgiu, str. Plevnei nr. 50

Giurgiu

20.000

78

Chiripuci Daniela Sofia

comuna Malu

Giurgiu

3.000

79

Ciobanu Mariea

comuna Gogoşari, sat Răleşti

Giurgiu

2.000

80

Coman Iuliana

municipiul Giurgiu, str. Sloboziei, bl. G2, ap. 42

Giurgiu

3.000

81

Dima Elena

comuna Călugăreni, sat Hulubeşti

Giurgiu

4.000

82

Dorobanţii Gheorghe

comuna Crevedia Mare, sat Priboiu

Giurgiu

5.000

83

Dumitru Petrică

municipiul Giurgiu, str. Soarelui nr. 10

Giurgiu

3.000

84

Eftimie Rafael Alin

municipiul Giurgiu, aleea Fabrica de Zahăr, bl. MIC, ap. 28

Giurgiu

2.000

85

Fieraru Marian

municipiul Giurgiu, str. Pietrelor nr. 9

Giurgiu

1.000

86

Hoamea Maricica

comuna Vedea, str. Trandafirilor nr. 14

Giurgiu

3.000

87

Ion Pastin

municipiul Giurgiu, str. Griviţei nr. 128

Giurgiu

1.500

88

Mandros Gheorghe

comuna Călugăreni, str. Bucureşti-Giurgiu nr. 212, sc. B, ap. 18

Giurgiu

1.500

89

Olea Mihaela

comuna Găujani, sat Pietrişu

Giurgiu

2.000

90

Văduva Maria

comuna Vedea

Giurgiu

1.500

91

Voiculescu Mariana

municipiul Giurgiu, str. Baciu nr. 27

Giurgiu

3.000

92

Bleşcău Maria

oraşul Novaci, sat Pociovaliştea

Gorj

1.000

93

Diaconescu Elena Loredana

municipiul Târgu Jiu, Aleea Teilor nr. 8, bl. 8, sc. 2, ap. 20

Gorj

3.000

94

Glăvan Cătălin

oraşul Târgu Cărbuneşti, str. Minerilor nr. 16, bl. 9, sc. 1, ap. 7

Gorj

1.500

95

Sfia Otilia

comuna Slivileşti, sat Şura, nr. 70

Gorj

5.000

96

Arghir Albeniţa

municipiul Deva, str. Zăvoi, bl. 6, ap. 2

Hunedoara

1.000

97

Buczi Ştefania

municipiul Deva, Aleea Armatei, bl. 8, sc. 1, et. 3, ap. 14

Hunedoara

5.000

98

Cozac Ionel

comuna Toteşti, sat Toteşti nr. 79

Hunedoara

5.000

99

Koskodar Elena

oraşul Uricani, Aleea Brazilor, bl. 64, sc. 1, ap. 13

Hunedoara

3.000

 

100

Varga Mirela Adina

municipiul Hunedoara, str. Mureşului nr. 15, bl. G2, sc. A, ap. 88

Hunedoara

1.000

101

Zbora Sorinel

comuna Bretea Română, sat Covragiu nr. 25

Hunedoara

1.000

102

Ciocănea Mariana

municipiul Slobozia, str. Matei Basarab, bl. G, sc. A, ap. 14

Ialomiţa

5.000

103

Creţu Camelia

municipiul Slobozia, str. Cosminului nr. 8, bl. 14, sc. A, ap. 2

Ialomiţa

6.000

104

Dinu Carmen Daniela

municipiul Slobozia, str. Vânători nr. 1, bl. 33, sc. B, ap. 16

Ialomiţa

6.000

105

Dulgherii Mădălin

municipiul Feteşti, str. Libertăţii nr. 3

Ialomiţa

6.000

106

Florea Mihaela

comuna Ograda, str. Ioan Slavici nr. 25

Ialomiţa

6.000

107

Gheorghe Aneta

municipiul Feteşti, str. Apelor nr. 11

Ialomiţa

5.000

108

Marcu Sorin Ionuţ

municipiul Feteşti, str. Libertăţii nr. 8

Ialomiţa

5.000

109

Pavel Aurora

comuna Ion Roată, sat Broşteni, str. Rozelor nr. 12

Ialomiţa

4.000

110

Tătăruş Stan

comuna Traian, str. Independenţei nr. 260

Ialomiţa

5.000

111

Angheluţă Mihaela Liliana

municipiul Iaşi, str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 53

Iaşi

1.000

112

Bacinschi Maria

comuna Mogoşeşti, sat Mânjeşti

Iaşi

2.500

113

Bîbirig Daniela

municipiul Iaşi, calea Galata nr. 22, bl. E2B, sc. C, ap. 4

Iaşi

23.000

114

Guzgă Simona Lenuţa

comuna Tansa, sat Suhuleţ

Iaşi

5.000

115

Ilaşcu Virgil

municipiul Iaşi, bd. Poitiers nr. 53, bl. G2, tr. 2, et. 1, ap. 8

Iaşi

5.000

116

Moisei Ion

comuna Ţibana, sat Alexeni

Iaşi

2.000

117

Onălău Gheorghiţă

oraşul Podu Iloalei, sat Scobâiţeni nr. 179

Iaşi

5.000

118

Onălău Profira

oraşul Podu Iloalei, sat Scobâiţeni nr. 193

Iaşi

5.000

119

Radu Radu Ionel

municipiul Iaşi, str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 57

Iaşi

2.500

120

Tănase Mariana

comuna Mironeasa, sat Mironeasa

Iaşi

3.000

121

Costache Marian

comuna Ştefăneştii de Jos, sat Ştefăneştii de Jos

Ilfov

9.000

122

Ion Mariana Nicoleta

comuna Nuci, sat Micşuneşti-Moară, str. Ograda nr. 29

Ilfov

2.000

123

Lixandru Constantin

oraşul Voluntari, str. Gheorghe Doja nr. 62C

Ilfov

3.000

124

Lupan Ioana

oraşul Voluntari, str. Ion Fonaghi nr. 18

Ilfov

7.000

125

Nicolae Elena

oraşul Voluntari, str. Gheorghe Doja nr. 183

Ilfov

5.000

126

Stoican Violeta

comuna Petrăchioaia, sat Petrăchioaia, str. Cireşului nr. 576

Ilfov

4.000

127

Cordoş Olivia

comuna Sânpetru de Câmpie, sat Sângeorgiu de Câmpie nr. 124

Mureş

9.500

128

Tokes Etelka

comuna Găieşti, sat Adrianu Mic nr. 36

Mureş

10.500

129

Costea Petru

municipiul Târgu Mureş, str. Cutezanţei nr. 16

Mureş

9.500

130

Archip Neculai

comuna Ţibucani, sat Ţibucani

Neamţ

3.000

131

Băcăoanu Simona

comuna Tămăşeni, sat Adjudeni

Neamţ

3.000

132

Chişor Catrina

comuna Taşca, sat Hamzoaia

Neamţ

1.000

133

Ciucanu Maria

comuna Hangu, sat Buhalniţa

Neamţ

4.500

134

Constantin Valeria

comuna Mărgineni, sat Mărgineni

Neamţ

4.500

135

Enache Vasile

comuna Ştefan cel Mare, sat Ghigoieşti

Neamţ

4.000

136

Fârţigu Elena Sanda

comuna Hangu, sat Buhalniţa

Neamţ

3.000

137

Feraru Elena Claudia

municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare, bl. H16, ap. 12

Neamţ

3.500

138

Gălbează Lăcrămioara

comuna Pipirig, sat Leghin, str. Cerdăriei nr. 53

Neamţ

4.000

139

Kraus Dănuţ

comuna Gârcina, sat Almaş, str. Almaşului nr. 70

Neamţ

2.000

140

Marcu Gabriela

comuna Pipirig, sat Dolheşti, str. Sondei nr. 131

Neamţ

2.500

141

Mosor Ecaterina

oraşul Târgu Neamţ, str. Ozanei nr. 4

Neamţ

4.500

142

Munteanu Cristinel

comuna Petricani, sat Ţolici

Neamţ

2.500

143

Negrii Elena

comuna Războieni, sat Borşeni

Neamţ

4.000

144

Olaru Cojoc Niculina

municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare, vila 9, et. 1, ap. 3

Neamţ

5.000

145

Popovici Olimpia

comuna Pipirig, sat Stânca, str. Romanului nr. 163

Neamţ

2.000

146

Segneanu Elena

comuna Stăniţa, sat Ghidion

Neamţ

5.000

147

Tănăselea Anelea

comuna Ţibucani, sat Davideni

Neamţ

4.500

148

Troncea Puiu-Costel

municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare, vila 23, ap. 1

Neamţ

3.000

149

Ursache Ana-Geanina

comuna Vânâtori-Neamţ, sat Vânători-Neamţ, str. Ozana nr. 306

Neamţ

3.500

 

150

Vlaicu Ionela Aura

comuna Bodeşti, sat Bodeşti

Neamţ

2.500

151

Bădică Emilia

oraşul Potcoava, sat Valea Merilor, str. Şoimului nr. 45

Olt

2.000

152

Dogaru Sanda Mariana

comuna Seaca, sat Seaca

Olt

3.000

153

Moraru Sorina

comuna Sprâncenata, sat Frunzaru, str. Pinului nr. 26

Olt

4.000

154

Şindilă Florica

comuna Găneasa, sat Găneasa

Olt

3.000

155

Troceanu Ionel

oraşul Piatra-Olt, sat Piatra, str. Unirii nr. 20

Olt

5.000

156

Dan Gabriel Ştefan

municipiul Ploieşti, str. Cătinei nr. 5, bl. 27 A, et. 2, ap. 52

Prahova

3.000

157

Dragomir Vasile Paul

comuna Brazi, sat Popeşti, str. Vişinilor nr. 22

Prahova

5.000

158

Matei Daniel

oraşul Vălenii de Munte, str. George Enescu nr. 20 A

Prahova

3.000

159

Popescu Daniel Nicolae

oraşul Vălenii de Munte, str. N. Iorga nr. 56, bl. B10, sc. B, ap. 19

Prahova

5.000

160

Savu Gheorghe Cătălin

comuna Ceraşu, sat Slon nr. 380 B

Prahova

5.000

161

Traşcă George Romulus

oraşul Mizil, str. Valea Jiului nr. 29

Prahova

5.000

162

Vasilescu Antim

comuna Şotrile, sat Seciuri nr. 144

Prahova

5.000

163

Alecuşan Vasilica

municipiul Sibiu, str. Aurarilor nr. 10

Sibiu

10.000

164

Bălăcescu Elena Nicoleta

municipiul Sibiu, str. Henri Coandă nr. 57, bl. 12, ap. 113

Sibiu

3.000

165

Faur Viorica

comuna Gura Râului, nr. 1171

Sibiu

3.000

166

Negrea Alina

municipiul Sibiu, str. Tribunei nr. 7

Sibiu

10.000

167

Paştiu Virgil

municipiul Sibiu, str. Macaralei nr. 17

Sibiu

1.500

168

Airinei Loredana Elena

comuna Adâncată

Suceava

5.000

169

Chiforeanu Rodica

comuna Pojorâta, sat Valea Putnei nr. 26

Suceava

5.500

170

Covrig Georgeta Mariana

municipiul Câmpulung Moldovenesc. str. Molidului nr. 6, sc. B, ap. 33

Suceava

1.500

171

Donisan Mărioara

municipiul Suceava, str. 28 Noiembrie nr. 12

, Suceava

3.000

172

Florea Simeon Marian

oraşul Şiret. str. Sucevei nr. 48

Suceava

2.000

173

Huţuleac Volosciuc Lucian Vasile

municipiul Suceava, str. Lalelelor nr. 4, bl. 92A, sc. A, ap. 3

Suceava

8.500

174

Ionescu Valtraute

municipiul Câmpulung Moldovenesc. Calea Bucovinei nr. 92

Suceava

4.500

175

Măntăluţă Veronel

municipiul Suceava, str. Gării nr. 21, bl. A2, sc. A, et. 2. ap. 11

Suceava

2.000

176

Mireuţă Spiridon

comuna Pârteştii de Jos nr. 267

Suceava

5.000

177

Moroşan Dragoş

municipiul Suceava, str. Dimitrie Cantemir nr. 5, bl. 2, sc. A, ap. 10

Suceava

1.500

178

Munga-Pîţu Melu

comuna Comăneşti, sat Humoreni

Suceava

1.500

179

Pădurean Aurel

comuna Baia, str. Nicolae Stoleru nr. 15

Suceava

1.000

180

Popoveniuc Mircea

comuna Bălcăuţi, sat Negostina nr. 376

Suceava

10.000

181

Zlotariu Mărioara

municipiul Suceava, str. Grigore Alexandru Ghica nr. 9, ap. 1

Suceava

500

182

Stafie Valentina

municipiul Turnu Măgurele, str. 1907, bl. C10, sc. 1, ap. 10

Teleorman

4.000

183

Tomescu Claudia

municipiul Turnu Măgurele, str. Victoriei, bl. M3, sc. B, ap. 24

Teleorman

3.000

184

Tomescu Liliana

municipiul Turnu Măgurele, str. Pompierilor, bl. M2, sc. B, ap. 21

Teleorman

3.000

185

Ţăcălău Valentin

municipiul Turnu Măgurele, str. 1907, bl. A11, sc. A, ap. 4

Teleorman

3.000

186

Văduva Marian

comuna Orbească, sat Orbească de Sus

Teleorman

2.500

187

Bolohan Cristinel Petrică Doru

municipiul Vaslui, str. Huşului nr. 53 A

Vaslui

3.000

188

Cracea Ciprian Vasilică

oraşul Negreşti, str. Decebal nr. 59

Vaslui

10.000

189

Lazăr Lenuţa

municipiul Bârlad, aleea Parc nr. 29, bl. D5, sc. A, ap. 2

Vaslui

3.500

190

Munteanu Vasile Ovidiu

comuna Todireşti, sat Huc

Vaslui

5.000

191

Obreja Alina Loredana

municipiul Bârlad, str. Octavian Goga nr. 6

Vaslui

5.000

192

Popa Focşa Gheorghe

comuna Costeşti, sat Costeşti

Vaslui

3.500

193

Prisecaru Sava

comuna Coroieşti, sat Hreasca

Vaslui

4.000

194

Şerban Neculai

comuna Băcani, sat Băltăţeni

Vaslui

5.000

195

Barbu Florian Dănuţ

comuna Budeşti, sat Racoviţa

Vâlcea

1.500

196

Barbu Victor Nicolae

comuna Budeşti, sat Racoviţa

Vâlcea

1.500

197

Belciu Silvica Marioara

comuna Măldăreşti, sat Măldăreştii de Jos

Vâlcea

5.000

198

Bercea Gheorghe

comuna Budeşti

Vâlcea

1.500

199

Buda Nicolae

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Henri Coandă nr. 29, bl. S5, sc. A, ap. 8

Vâlcea

7.000

 

200

Ciobanu Elena

comuna Budeşti, sat Racoviţa

Vâlcea

1.500

201

Fira Floarea

comuna Budeşti

Vâlcea

1,500

202

Ghioca Gheorghe Constantin

comuna Budeşti, sat Racoviţa

Vâlcea

1.500

203

Gurgu Magdalena

comuna Budeşti, sat Racoviţa

Vâlcea

1.500

204

Ilie Florin

comuna Lungeşti, sat Gănţulei

Vâlcea

1.000

205

Jianu Ion Gheorghe

comuna Budeşti, sat Linia

Vâlcea

1.500

206

Jianu Marian Iacob

comuna Budeşti, sat Linia

Vâlcea

1.500

207

Lupu Relu

comuna Bărbăteşti, sat Bodeşti

Vâlcea

2.000

208

Mânu Ioana

comuna Budeşti

Vâlcea

1,500

209

Matei Elena

comuna Scundu, sat Scundu

Vâlcea

1.500

210

Odică Lenuţa

comuna Scundu, sat Scundu

Vâlcea

500

211

Orleanu Constantin

comuna Lungeşti, sat Stăneşti Lunca

Vâlcea

1.000

212

Popescu Mariana Nicoleta

comuna Budeşti, sat Linia

Vâlcea

1,500

213

Puiu Valerian

comuna Budeşti, sat Linia

Vâlcea

1.500

214

Sanda C. Dumitru

comuna Budeşti, sat Racoviţa

Vâlcea

1.500

215

Sandu Elena Claudia

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Gen. Magheru nr. 8, bl. S1, sc. A, ap, 7

Vâlcea

5.000

216

Stroie Carmen Mariana

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Mihai Eminescu nr. 26, bl. B14, sc. B, ap. 16 (domiciliul legal), comuna Budeşti (fără forme legale)

Vâlcea

1.500

217

Strale Ioan Elvis

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Mihai Eminescu nr. 26, bl. B14, sc. B, ap. 16 (domiciliul legal), comuna Budeşti (fără forme legale)

Vâlcea

1.500

218

Ştefan Valerian

comuna Lungeşti, sat Gănţulei

Vâlcea

1.000

219

Tănăsescu Elena

oraşul Băbeni, str. Petrolului nr. 35

Vâlcea

1.500

220

Tîrtău Ioana

comuna Budeşti, sat Racoviţa

Vâlcea

1.500

221

Vasile Ileana Violeta

comuna Lungeşti, sat Lungeşti

Vâlcea

1.000

222

Andoni Victor

municipiul Focşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, ap. 11

Vrancea

7.000

223

Bălan Şerbana

comuna Gura Caliţei, sat Lacul lui Baban

Vrancea

4.000

224

Besnea Victoria

municipiul Focşani, str. Ulmului, bl. 5, et. 2, sc. 1, ap. 14

Vrancea

6.000

225

Cristea Teodor

comuna Chiojdeni, sat Mera

Vrancea

1.500

226

Moroş Nicu

comuna Vizantea-Livezi, sat Vizantea Mănăstirească

Vrancea

8.000

227

Norocea Margareta

comuna Vidra, sat Vidra

Vrancea

7.000

228

Vlad Maria

municipiul Focşani, Bd. Unirii nr. 37, bl. 37, sc. 1, et. 6, ap. 25

Vrancea

5.000

229

Antoche Victoraş

aleea Teiul Doamnei nr. 2, bl. 20, sc. A, et. 7, ap. 36, sector 2 (domiciliul legal), str. Măgura Văii nr. 28, sector 2 (fără forme legale)

Bucureşti

5.000

230

Apetrei Ionel

Calea Rahovei nr. 284, sector 5 (domiciliul legal), str. Hambarului nr. 12A, Căminul nr. 1, ap. 11, sector 2 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

231

Badea Laurenţia

str. Dezrobirii nr. 40, bl. 08, sc. 1, et. 7, ap. 43, sector 6

Bucureşti

1.500

232

Barbu Ioana

şos. Odăi nr. 3-5, bl. OD8, et. 1, ap. 6, sector 1

Bucureşti

2.000

233

Braşoveanu Jeni

str. Popa Ştefan nr. 18, et. 1, sector 5

Bucureşti

1.500

234

Cazan Florica

str. Arh. Ion Berindei nr. 12, bl. 60, ap. 107, sector 2

Bucureşti

1.000

235

Creţeanu Florentina

str. Cap. Ilina nr. 6, bl. 14, sc. 3, et. 1, ap. 105, sector 5

Bucureşti

3.000

236

Drăgoi Tudoriţa

bd. Theodor Pallady nr. 23, bl. V10, sc. A, ap. 6, sector 3

Bucureşti

2.000

237

Dumitru Dorina

str. Samuil Vulcan nr. 19, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 5

Bucureşti

1.000

238

Duţu Elena

intr. Nadeş nr. 2, sector 1

Bucureşti

1.000

239

Gargalîc Dumitru Iulian

Aleea Livezilor nr. 41, bl. 34, sc. 1, et. 1, ap. 33, sector 5

Bucureşti

1.500

240

Gheba Dochia

str. Topolovăţ nr. 10, bl. TD21, et. 4, ap. 29, sector 6 (domiciliul legal), str. Scriitor Ion Popa nr. 33-35, sector 6 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

241

Gheorghilă Marian

aleea Voievod Alexandru Moruzzi nr. 8, bl. V58, sc. A, ap. 17, sector 3

Bucureşti

1.000

242

Grigore Ecaterina

str. Tortoman nr. 11, sector 5 (domiciliul legal), str. Poenaru Vasile nr. 37, sector 5 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

243

Grigore Niculae

Calea Rahovei nr. 338, bl. 37, sc. 2, et. 4, ap. 110, sector 5

Bucureşti

1.500

244

Huţanu Virginei

str. Iacob Andrei nr. 31, bl. 5, sc. 1, et. 3, ap. 57, sector 5

Bucureşti

1.000

245

Ilie Alexandra Elena

bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15A, bl. T2, sc. 1, ap. M25, sector 3

Bucureşti

5.000

246

Marin Gabriel

str. Dr. Ernest Djuvara nr. 1, ap. 1, sector 6 (domiciliul legal), str. Valea Călugărească nr. 14, bl. 2, sc. A, ap. 3, sector 6 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

247

Niţu Ghiorghe

bd. Alexandru Obregia nr. 22A, bl. I330, sc. B, et. 7, ap. 71, sector 4

Bucureşti

1.500

248

Oprea Neaga

str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 6, bl, 42, sc. 3, et. 5, ap. 81, sector 3

Bucureşti

1.500

249

Panţuş Veronica

aleea Ciceu nr. 5, bl. 5B, sc. 1, et. 2, ap. 55, sector 4 (domiciliul legal), str. Cristea Răducanu nr. 8, bl. 8B, et. 1, ap. 16, sector 5 (fără forme legale)

Bucureşti

1.500

250

Popescu Reghina

str. Constantin Brâncuşi nr. 11, bl, D16, sc. 4, et. 8, ap. 156, sector 3

Bucureşti

1.000

251

Roşu Petruţa

str. Patrioţilor nr. 7, bl. PM.6, sc. A, et. 7, ap. 30, sector 3

Bucureşti

1.500

252

Sanda Mariana

str. Negostina nr. 74A, sector 3 (domiciliul legal), str. Lugojana nr. 12, bl. 15C, sc. 2, et. 7, ap. 96, sector 3 (fără forme legale)

Bucureşti

4.000

253

Scarlat Ioana

str. Dunavăţ nr. 16, bl. 60 A, sc. 1, parter, ap. 2, sector 5

Bucureşti

800

254

Stancu Ecaterina

Drumul Binelui nr. 30, bl. T5, et. 2, ap. 31, sector 4

Bucureşti

1.000

255

Teutoc Leon

str. Someşului nr. 8, sector 1 (domiciliul legal), str. Chiti la Triaj nr. 14, sector 1 (fără forme legale)

Bucureşti

700

256

Vasile Petre

str. Uranus nr. 109, ap. 2, sector 5

Bucureşti

500

257

Vasile Stelian

calea Giuleşti nr. 535, sector 6

Bucureşti

1.000

258

Vizante Elisabeta

str. Orşova nr. 8, bl. F1, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 6

Bucureşti

1.500

 

TOTAL

 

945.700

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind structura anului şcolar 2016-2017

 

În temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 26 mai 2017;

b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 9 iunie 2017;

c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

e) pentru învăţământul special - clasele a IX-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare;

f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor;

g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile - cadru de învăţământ în vigoare.

Art. 2. - Anul şcolar 2016-2017 începe pe data de 1 septembrie 2016, se încheie pe data de 31 august 2017 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada

12 septembrie 2016 - 3 februarie 2017.

Cursuri - luni, 12 septembrie 2016 - vineri, 23 decembrie 2016

în perioada 29 octombrie-6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 24 decembrie 2016 - duminică, 8 ianuarie 2017

Cursuri - luni, 9 ianuarie 2017 - vineri, 3 februarie 2017

Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 4 februarie 2017 - duminică, 12 februarie 2017

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada

13 februarie 2017 - 16 iunie 2017.

Cursuri - luni, 13 februarie 2017 - vineri, 14 aprilie 2017

Vacanţa de primăvară - miercuri, 19 aprilie 2017 - duminică, 30 aprilie 2017

Cursuri - marţi, 2 mai 2017 - vineri, 16 iunie 2017

Vacanţa de vară - sâmbătă, 17 iunie 2017 - duminică, 10 septembrie 2017

Art. 3.- În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art. 4. - Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei, ziua de 5 iunie - Ziua învăţătorului şi 1 iunie -Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.

Art. 5. - (1) Programul naţional „Şcoala altfel” este structurat după cum urmează: o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ, în intervalele următoare:

- pentru învăţământul preşcolar şi primar:

- 21 noiembrie 2016 - 2 decembrie 2016

- 27 februarie 2017 - 31 martie 2017

- 15 mai 2017 - 9 iunie 2017

- pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:

- 17 octombrie 2016 - 2 decembrie 2016

- 27 februarie 2017 - 31 martie 2017

- 15 mai 2017 - 9 iunie 2017

(2) Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale.

Art. 6. - Lucrările semestriale/Tezele se susţin la Finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Art. 7. - Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.

Art. 8. - (1) în situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.

(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale: evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competenţelor profesionale, examenele de atestare a competenţelor, examenele de absolvire.

Art. 9. - Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 10. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală management şi resurse umane, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 4.577.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 140 alin. (2) lit. a), ale art. 143 alin. (1) lit. q) şi alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale au obligaţia de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană un stoc minim de gaze naturale, în fiecare an „n”, până la data de 31 octombrie inclusiv.

Art. 3. - Titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale îşi îndeplinesc obligaţia privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin:

a) înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenţei de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; şi/sau

b) încheierea, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantităţi de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale; şi/sau

c) încheierea de contracte de mandat cu un alt titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale, în vederea înmagazinării gazelor naturale.

Art. 4. - Până la data de 20 noiembrie a anului în curs, titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale au obligaţia de a transmite direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei contractele menţionate la art. 3, încheiate în vederea îndeplinirii obligaţiei de stoc minim de către fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale.

Art. 5. - (1) Pentru anul 2016, data publicării deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent fiecărui titular al licenţei de furnizare de gaze naturale pentru fiecare categorie de clienţi finali din portofoliul acestuia este data de 1 august 2016.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) are la bază lista iniţială privind stocul minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale are obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie 2016, publicată pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în data de 16 martie 2016, şi modificările portofoliilor de clienţi până la data de 16 martie 2016, comunicate în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale.

Art. 6. - Titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 17 martie 2015.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 iulie 2016.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modalităţii în care se determină anual nivelul stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţei de furnizare a gazelor

naturale care au în portofoliu clienţi finali, pe care aceştia au obligaţia să îl constituie în depozitele de înmagazinare subterană în fiecare an, astfel încât să fie asigurată alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali în condiţii de continuitate şi siguranţă.

Art. 2. - Prezenta metodologie se aplică titularilor licenţelor de furnizare de gaze naturale care au în portofoliu clienţi finali.

 

CAPITOLUL II

Determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale

 

Art. 3. - (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei determină anual nivelul stocului minim de gaze naturale la nivel naţional, stabileşte obligaţiile de constituire a stocului minim de gaze naturale ce revin fiecărui titular de licenţă de furnizare de gaze naturale, precum şi procentul aferent fiecărei categorii de clienţi finali, pentru care aceştia trebuie să constituie stoc minim, rezultat din aplicarea metodologiei, monitorizează şi verifică îndeplinirea obligaţiei de constituire a stocului minim de gaze naturale de către aceştia.

(2) Stocul de gaze naturale se exprimă în MWh, se stabileşte pentru fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale în baza cantităţilor de gaze naturale efectiv furnizate fiecărei categorii de clienţi finali din portofoliul propriu în anul anterior celui pentru care se stabileşte stocul de gaze naturale şi este ajustat, după caz, cu toate modificările de portofoliu de clienţi finali survenite în perioada pentru care s-a recalculat stocul minim.

Art. 4. - La determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale la nivel naţional care urmează a fi constituit în anul „n” şi a defalcării acestuia pe fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale şi pe fiecare categorie de clienţi finali se iau în considerare următoarele elemente:

a) consumul de gaze naturale înregistrat la nivel naţional în perioada 1 octombrie anul „n-2”- 31 martie anul „n-1”, defalcat pe următoarele categorii de clienţi finali: clienţi casnici, producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, şi clienţi noncasnici;

b) consumul de gaze naturale înregistrat la nivel naţional în perioada 1 aprilie anul „n-1” - 30 septembrie anul „n-1”, defalcat pe categoriile de clienţi finali prevăzute la lit. a);

c) cantităţile de gaze naturale efectiv livrate de către titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale către clienţii finali din portofoliul propriu în anul „n-1”, defalcate pe categoriile de clienţi finali prevăzute la lit. a);

d) procentul corespunzător ponderii consumului fiecărei categorii de clienţi finali prevăzute la lit. a) din portofoliul fiecărui titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale în consumul naţional total ai categoriei respective de clienţi finali în anul „n-1”.

Art. 5. - (1) Nivelul stocului minim de gaze naturale la nivel naţional aferent unui an „n” se stabileşte astfel încât să fie echivalent cu cel puţin 25% din consumul total de gaze naturale al clienţilor finali înregistrat în perioada 1 octombrie anul „n-2” - 31 martie anul „n-1”,

(2) Stocul minim de gaze naturale la nivel naţional determinat conform prevederilor alin. (1) va fi defalcat pe categoriile de clienţi finali menţionate la art. 4 fit. a) în funcţie de ponderea creşterii consumului de gaze naturale al fiecărei categorii de clienţi finali în perioada 1 octombrie anul „n-2” - 31 martie anul „n-1” faţă de consumul aceleiaşi categorii înregistrat în perioada 1 aprilie anul „n-1” - 30 septembrie anul „n-1” în creşterea consumului total de gaze naturale al clienţilor finali înregistrată în aceeaşi perioadă.

(3) Stocul minim de gaze naturale la nivel naţional aferent fiecărei categorii de clienţi finali prevăzute la art. 4 lit. a) se determină după formula:

 

 

unde:

SQ/PET/NC - stocul de gaze naturale corespunzător fiecărei categorii de clienţi finali prevăzute la art. 4 lit. a);

ST - stocul minim de gaze naturale la nivel naţional;

QextC/PET/NC  - cantitatea de gaze naturale consumată în perioada 1 octombrie anul „n-2” - 31 martie anul „n-1”, corespunzătoare fiecărei categorii de clienţi finali prevăzute la art. 4 lit. a);

QinjC/PET/NC - cantitatea de gaze naturale consumată în perioada 1 aprilie anul „n-1” - 30 septembrie anul „n-1”, corespunzătoare fiecărei categorii de clienţi finali prevăzute la art. 4 lit. a);

QText - cantitatea totală de gaze naturale consumată în perioada 1 octombrie anul „n-2” - 31 martie anul „n-1”;

QTinj - cantitatea totală de gaze naturale consumată în perioada 1 aprilie anul „n-1” - 30 septembrie anul „n-1”.

(4) Stocul minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale are obligaţia de a-l constitui pentru fiecare dintre categoriile de clienţi finali din portofoliul propriu se determină prin aplicarea procentului corespunzător fiecărei categorii de clienţi finali din portofoliul respectivului titular de licenţă de furnizare a gazelor naturale, determinat în conformitate cu prevederile art. 4 lit. d), la stocul minim de gaze naturale la nivel naţional aferent categoriei respective de clienţi finali,, determinat în conformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Procentul menţionat la art. 3 alin. (1) aferent fiecărei categorii de clienţi finali se determină prin raportarea stocului minim de gaze naturale la nivel naţional aferent categoriei respective de clienţi finali, determinat în conformitate cu prevederile alin. (3), la consumul naţional total al categoriei respective de clienţi finali în anul „n-1”. Aceste procente rămân nemodificate pe tot parcursul ciclului de injecţie, nefiind influenţate de modificările de portofoliu de clienţi finali survenite ulterior.

Art. 6. - (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei publică pe pagina de internet proprie, până la data de 20 februarie a fiecărui an „n”, nivelul stocului minim de gaze naturale la nivel naţional aferent anului respectiv, defalcarea acestuia pe fiecare categorie de clienţi finali, precum şi lista iniţială privind stocul minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale are obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie a anului „n” pentru fiecare categorie de clienţi finali din portofoliul acestuia.

(2) în termen de 10 zile de la data publicării listei iniţiale, fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale care, în perioada 1 ianuarie a anului „n-1” - 20 februarie a anului „n”, a înregistrat încetarea unor contracte în derulare sau a încheiat contracte noi de furnizare cu clienţi finali are obligaţia să comunice aceste modificări Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin transmiterea, în format electronic - fişier tip Excel şi pe suport letric, a unei situaţii centralizatoare, semnată de către reprezentantul legal al titularului de licenţă de furnizare a gazelor naturale respectiv, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa care face parte din prezenta metodologie, în vederea ajustării în consecinţă a nivelului stocului minim pe care acesta are obligaţia de a-l constitui.

(3) în termen de 25 de zile de la termenul prevăzut la alin. (1), prin decizie a preşedintelui, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei stabileşte nivelul stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale are obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie a anului „n” pentru fiecare categorie de clienţi finali din portofoliul acestuia.

(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se afişează pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 7. - (1) în vederea ajustării nivelurilor stocurilor minime de gaze naturale aferente titularilor licenţelor de furnizare a gazelor naturale corespunzător modificării portofoliilor de clienţi finali ca urmare a exercitării de către clienţii finali a dreptului de schimbare a furnizorului de gaze naturale sau ca urmare a încetării contractelor de furnizare de gaze naturale, titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până în data de 25 septembrie a fiecărui an, situaţii centralizatoare aferente modificărilor portofoliilor de clienţi finali intervenite în perioada cuprinsă între data publicării listei iniţiale privind stocul minim de gaze naturale aferent fiecărui titular de licenţă de furnizare de gaze naturale, prevăzută la art. 6 alin. (1), şi data de 20 septembrie, întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la metodologie, în format electronic - fişier tip Excel şi pe suport letric, semnate şi însuşite de către reprezentantul legal al titularilor de licenţă de furnizare a gazelor naturale respectivi,

(2) Pentru completarea corectă a situaţiilor centralizatoare prevăzute la alin. (1) şi a celor prevăzute la art. 6 alin. (2):

a) titularii de licenţă de furnizare a gazelor naturale care înregistrează ieşiri de clienţi finali din portofoliu, ca urmare a exercitării de către clienţii finali a dreptului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, au obligaţia de a comunica noului furnizor datele referitoare la consumurile respectivilor clienţi finali în anul „n-l”, precum şi datele referitoare la perioadele de consum din anul „n-1” ale acestora;

b) titularii de licenţă de furnizare a gazelor naturale care înregistrează intrări de clienţi finali în portofoliu, ca urmare a exercitării de către aceştia a dreptului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, au obligaţia de a comunica vechiului furnizor lista cu respectivii clienţii finali ieşiţi din portofoliul acestuia.

(3) în cazul în care, în urma analizei situaţiilor centralizatoare transmise Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licenţă de furnizare a gazelor naturale în vederea recalculării obligaţiilor de constituire a stocului minim, sunt necesare clarificări sau justificări suplimentare, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente, titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale având obligaţia de a răspunde în termen de 3 zile lucrătoare. În situaţia în care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale nu răspund în termen solicitărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cantităţile pentru care s-au solicitat informaţii şi documente suplimentare nu vor fi luate în considerare în vederea recalculării obligaţiilor de constituire a stocului minim.

(4) Obligaţiile de constituire a stocului minim aferente titularilor licenţelor de furnizare a gazelor naturale care au comunicat, în conformitate cu prevederile alin. (1), modificări ale portofoliului de clienţi finali se recalculează pe baza informaţiilor din situaţiile centralizatoare înaintate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licenţă de furnizare a gazelor naturale, validate în urma analizei şi verificării acestora, după cum urmează:

a) se recalculează consumurile aferente categoriilor de clienţi finali din portofoliul titularului licenţei de furnizare a gazelor naturale respectiv din anul „n-1”, cu luarea în considerare a creşterilor/scăderilor consumurilor determinate de modificările intervenite în portofoliul de clienţi finali ai acestuia în perioada pentru care au fost transmise situaţiile centralizatoare, şi se determină noile procente aferente ponderilor consumurilor astfel recalculate în consumurile naţionale totale ale categoriilor de clienţi finali respective din anul „n-1”. Consumurile recalculate vor sta la baza unei eventuale ajustări ulterioare a nivelului stocului minim de gaze naturale aferent respectivului titular de licenţă de furnizare a gazelor naturale;

b) se recalculează obligaţia de constituire a stocului minim aferentă respectivului titular de licenţă de furnizare a gazelor naturale prin aplicarea procentelor recalculate la stocurile minime de gaze naturale la nivel naţional aferente categoriilor respective de clienţi finali, determinate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3).

(5) în termen de 15 zile lucrătoare de (a data prevăzută la alin. (1), Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei stabileşte, prin decizie a preşedintelui, noile obligaţii de constituire a stocului minim ce revin titularilor licenţelor de furnizare a gazelor naturale care au comunicat modificări ale portofoliului de clienţi finali şi afişează decizia pe pagina de internet a instituţiei.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

Situaţia centralizatoare a modificărilor portofoliului de clienţi finali ai titularului de licenţă de furnizare a gazelor naturale nr. ......... Societatea Comercială ................................. pentru recalcularea obligaţiei de constituire a stocului minim de gaze naturale pentru anul ..........

 

CLIENŢI FINALI PRODUCĂTORI DE ENERGIE TERMICĂ, NUMAI PENTRU CANTITATEA DE GAZE NATURALE DESTINATĂ PRODUCERII DE ENERGIE TERMICĂ PENTRU CONSUMUL POPULAŢIEI, IEŞIŢI DIN PORTOFOLIU

Denumire client final

Motivaţie*

Data încetării contractului vechi de furnizare

Denumire furnizor nou

Cantitatea consumată de clientul final în anul „n-1”

(MWh)

Perioada de consum a clientului final în anul „n-1”**

Client 1

-

-

1

a

-

Client 2

-

-

1

b

-

Total furnizor 1

(a+b)

 

Client 3

-

-

2

c

-

Client 4

-

-

2

d

-

Total furnizor 2

(c+d)

 

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Total furnizori

a+b+c+d+....

 


* Se va completa cu motivaţia ieşirii clientului final din portofoliul furnizorului, respectiv: schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clientul final, falimentul clientului final sau orice altă motivaţie aferentă circumstanţelor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din metodologie.

** Se va completa cu perioada exactă din întreg anul „n-1” în care clientul final a fost clientul vechiului furnizor.

 

CLIENŢI FINALI NONCASNICI IEŞIŢI DIN PORTOFOLIU

Denumire client final/Categorie de clienţi finali*

Motivaţie**

Data încetării contractului vechi de furnizare

Denumire furnizor nou

Cantitatea consumată de clientul final în anul „n-1”

(MWh)

Perioada de consum a clientului final în anul „n-1” ***

Client 1

-

-

1

a

-

Client 2

-

-

1

b

-

Total furnizor 1

(a+b)

 

Client 3

-

-

2

c

-

Client 4

-

-

2

d

-

Total furnizor 2

(c+d)

 

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Total furnizori

a+b+c+d+....

 


* Pentru categoriile de clienţi finali B1, B2 şi B3 datele referitoare la consumurile aferente anului „n-1” vor fi transmise cumulat, pe fiecare categorie, pe fiecare perioadă de consum din anul „n-1” comună clienţilor finali din categoria respectivă şi pe fiecare furnizor nou. Datele menţionate mai sus vor fi însoţite de lista completă, în format electronic - fişier tip Excel, a clienţilor finali din categoria respectivă (denumirea acestora) care au ieşit din portofoliul vechiului furnizor şi au intrat îh portofoliul noului furnizor.

** Se va completa cu motivaţia ieşirii clientului final din portofoliul furnizorului, respectiv: schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clientul final, falimentul clientului final sau orice altă motivaţie aferentă circumstanţelor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din metodologie.

*** Se va completa cu perioada exactă din întreg anul „n-1” în care clientul final a fost clientul vechiului furnizor,

 

CLIENŢI FINALI PRODUCĂTORI DE ENERGIE TERMICĂ, NUMAI PENTRU CANTITATEA DE GAZE NATURALE DESTINATĂ PRODUCERII DE ENERGIE TERMICĂ PENTRU CONSUMUL POPULAŢIEI, INTRAŢI ÎN PORTOFOLIU

Denumire client final

Motivaţie*

Data începerii contractului nou de furnizare

Denumire furnizor vechi

Cantitatea consumată de clienţii finali la vechiul furnizor în anul „n-1” (MWh)

Perioada de consum a clienţilor finali la vechiul furnizor în anul „n-1”**

Client 1

-

-

1

a

-

Client 2

-

-

1

b

-

Total furnizor 1

(a+b)

 

Client 3

-

-

2

c

-

Client 4

-

-

2

d

-

Total furnizor 2

(c+d)

 

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Total furnizori

a+b+c+d...

 


* Se va completa cu motivaţia intrării clientului final în portofoliul furnizorului.

** Se va completa cu perioada exactă din întreg anul „n-1” în care clientul final a fost clientul vechiului furnizor.

 

CLIENŢI FINALI NONCASNICI INTRAŢI ÎN PORTOFOLIU

Denumire client final/Categorie de clienţi finali*

Motivaţie**

Data începerii contractului nou de furnizare

Denumire furnizor vechi

Cantitatea consumată de clienţii finali la vechiul furnizor în anul „n-1”

(MWh)

Perioada de consum a clienţilor finali la vechiul furnizor în anul „n-1”***

Client 1

-

-

1

3

-

Client 2

-

-

1

b

-

Total furnizor 1

(a+b)

 

Client 3

-

-

2

c

-

Client 4

-

-

2

d

-

Total furnizor 2

(c+d)

 

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Total furnizori

a+b+c+d+....

 


* Pentru categoriile de clienţi finali B1, B2 şi B3 datele referitoare la consumurile aferente anului „n-1” vor fi transmise cumulat, pe fiecare categorie, pe fiecare perioadă de consum din anul „n-1” comună clienţilor finali din categoria respectivă şi pe fiecare furnizor vechi. Datele menţionate mai sus vor fi însoţite de lista completă, în format electronic - fişier tip Excel, a clienţilor finali din categoria respectivă (denumirea acestora) care au intrat în portofoliul noului furnizor şi au ieşit din portofoliul vechiului furnizor.

** Se va completa cu motivaţia intrării clientului final în portofoliul furnizorului.

*** Se va completa cu perioada exactă din întreg anul „n-1* în care clientul final a fost clientul vechiului furnizor.

 

Data: ..........................................

Reprezentant legal al titularului de licenţă de furnizare

 

Societatea Comercială  ..........................................

 

(semnătura şi ştampila)

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.