MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 561/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 561         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 25 iulie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

163. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

 

707. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

497. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Curţii de Conturi în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie

 

498. - Hotărâre pentru modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în administrarea Curţii de Conturi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

863. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 7 ianuarie 2016 în Cauza Pascoi şi alţii împotriva României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare, expertizare tehnică şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de formă de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.

(2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) cuprind instalaţiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilaţie, de climatizare/condiţionare aer, de alimentare cu apă şi de canalizare, exclusiv instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnologice industriale.”

2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în sensul prezentei legi, factorii implicaţi prevăzuţi la alin. (1)sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii, organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, organismele de evaluare tehnică europeană în construcţii, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, laboratoarele de analize şi încercări în construcţii, universităţile tehnice şi institutele de cercetare în domeniul construcţiilor şi asociaţiile profesionale de profil.”

3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Perioada de garanţie se prevede în contractele încheiate între părţi, în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor stabilite potrivit legii, şi va avea o durată minimă, după cum urmează:

- 5 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B;

- 3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C;

- 1 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă D.

Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă”.

4. La articolul 9, după litera l) se introduc trei noi litere, literele m)-o), cu următorul cuprins:

„m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în construcţii;

n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcţii;

o) perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor.”

5. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, şi cuprind proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor care necesită emiterea, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, după caz. Intervenţiile la construcţiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.”

6. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Controlul de stat ai calităţii în construcţii se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., care răspunde din punct de vedere tehnic de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.”

7. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice organizează atestarea tehnico-profesională a specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii – verificatori de proiecte, experţi tehnici, auditori energetici pentru clădiri - pe domenii/subdomenii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), corespunzător cerinţelor fundamentale, precum şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora.”

8. La articolul 22, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii, precum şi a recepţiei finale la expirarea perioadei de garanţie;”.

9. La articolul 27, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) darea în folosinţă a construcţiei după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor, preluarea acesteia şi obţinerea autorizaţiilor potrivit legii.”

10. La articolul 28, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) sesizarea proprietarului în cazul apariţiei defectelor calitative în perioada de garanţie stabilită potrivit legii.”

11. La articolul 36, partea introductivă a punctului I se modifică şi va avea următorul cuprins:

„I. de la 20.000 lei la 40.000 lei:”.

12. La articolul 36 punctul I, litera a) sa modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) executarea unei construcţii noi, a unei intervenţii la o construcţie existentă, precum şi desfiinţarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acesteia;”.

13. La articolul 36 punctul I, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

„j) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 lit. f) şi art. 27 lit. g);”.

14. La articolul 36, partea introductivă a punctului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„II. de la 10.000 lei la 20.000 lei:”.

15. La articolul 36 punctul II, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 lit. h) şi art. 28 lit. a) şi c);”.

16. La articolul 36, partea introductivă a punctului III se modifică şi va avea următorul cuprins:

„III. de la 3.000 lei la 10.000 lei:”.

17. La articolul 36 punctul III, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

j) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 lit. e).u

18. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Odată cu aplicarea amenzii de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., pentru contravenţiile prevăzute la art. 36, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate dispune, prin ordin al ministrului, ca  sancţiuni complementare, suspendarea certificatului de atestare tehnico-profesională specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni sau, după caz, anularea acestuia.

(2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. poate dispune ca sancţiuni complementare, odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 36, suspendarea autorizaţiei specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni sau, după caz, anularea acesteia.

(3) Atunci când faptele săvârşite de către specialiştii atestaţi/autorizaţi care desfăşoară activitate în construcţii constituie infracţiuni potrivit art. 35, la cererea organelor de urmărire penală, se suspendă dreptul de practică până la finalizarea urmăririi penale sau, după caz, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.”

19. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(2) în condiţiile prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenţie, în termen de 48 de ore de la data luării la cunoştinţă a sancţiunii contravenţionale.”

20. La articolul 38, după alineatul (2) se Introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea contravenţională «avertisment».”

21. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dreptul de a aplica amenzile prevăzute la art. 36 se prescrie în termen de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) şi o), din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, care intră în vigoare la 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Termenul prevăzut la art. IV din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 iulie 2015, se prorogă cu 5 luni.

Art. IV. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. - (1) Construcţiile executate cu autorizaţiile şi avizele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cele realizate în regim cutumiar, care nu sunt monumente istorice, situate în interiorul zonelor declarate potrivit legii zone cu statut de cetate medievală, sunt exceptate de la prevederile art. 611- 615 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare.

(2) Prin Regulamentul general de urbanism, aprobat în condiţiile legii, se vor reglementa detaliile cu privire la situaţiile prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 iulie 2016,

Nr. 163,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin, (1) şi ale art. 100 alin, (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 707.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Curţii de Conturi în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat cu M.F. 35262, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Curţii de Conturi în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru a fi folosit ca sediu al Serviciului Teritorial Oradea

Art. 3. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Curtea de Conturi şi Direcţia Naţională Anticorupţie vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 11 şi 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

p. Preşedintele Curţii de Conturi,

Doina Dascălu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 497.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi pentru care se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. M.F.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar a bunului înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public a) statului - lei -

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

35262

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Bihor

Bloc locuinţe Etaj 1

Sc - 648 mp

Su = 482 mp

CF nr. 165544

N - Str. Republicii nr. 10

S - str. George Enescu nr. 30A

E - Str. Bărăganului

V - Str. Republicii

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Municipiul: Oradea

Str. Republicii nr. 12, etajul 1

1996

1.370.508,00

1.392.656,00

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Curţii de Conturi în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Valoarea de inventar

- lei -

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care sa transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

35262

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Bihor

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Municipiul: Oradea

Str. Republicii nr. 12, etajul 1

1.392.656,00

Curtea de Conturi

C.U.I.4265922

Direcţia Naţională Anticorupţie

C.I.F. 14838148

Bloc locuinţe Etaj 1

Sc = 648 mp

Su = 482 mp

CF nr. 165544

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în administrarea Curţii de Conturi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare, respectiv valoarea de inventarele bunului imobil, proprietate publică a statului, situat în judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 53, aflat în administrarea Curţii de Conturi, înregistrat la poziţia MF 35280 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Curtea de Conturi îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen legal şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Preşedintele Curţii de Conturi,

Doina Dascălu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 498.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului din domeniul public al statului aflat în administrarea Curţii de Conturi - CUI 4265922, care se actualizează

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului

Adresa

Valoarea actualizată

- lei -

35280

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Teleorman

Regim de înălţime P+2E

Suprafaţă construită = 430 mp

Suprafaţă desfăşurată - 1.290 mp

Teren - suprafaţă = 1.471 mp

C.F. 23989

Str. Ion Creangă nr. 53,

municipiul Alexandria,

judeţul Teleorman

1.997.808,38

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministru lui, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 111.361 din 14 iulie 2016, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016,

în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare.

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din data de 13 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 4.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.4. Pentru campaniile viticole 2015/2018, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, planurile individuale se depun în sesiune deschisă la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti, iar cererile de finanţare se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării planurilor individuale la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A.”

2. La punctul 7.2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) să depună la centrele judeţene A.P.I.A. următoarele documente:

- cerere/formularul-tip privind sprijinul pentru restructurare/ reconversie;

- document de identitate financiară;

- copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la registrul comerţului;

- copie conformă cu originalul a statutului, pentru persoanele juridice, şi eventuale acte adiţionale;

- copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice;

- după caz, împuternicire însoţită de copie a actului de identitate,”

3. După punctul 7,11 se introduce un nou punct, punctul 7.111, cu următorul cuprins:

„7.111. Pentru planurile individuale aprobate şi depuse la A RI A., la care s-a constituit garanţia de bună execuţie, dar nu s-a notificat începerea activităţilor din cadrul măsurilor eligibile care fac obiectul planului individual, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, A.RI.A. eliberează, la cererea solicitantului, suma constituită ca garanţie de bună execuţie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 21 iulie 2016.

Nr. 863.

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A PATRA

 

HOTĂRÂREA

din 7 ianuarie 2016

în Cauza Pascoi1 împotriva României

(cererile nr. 8.675/06, 60.826/10,27.616/11,67.634/11,74.155/13,1.152/14,10.538/14 şi 41.786/14)

 

Strasbourg

 

Această versiune a fost rectificată la 14 şi 22 martie 2016 în temeiul art. 81 din Regulamentul Curţii.

Hotărârea este definitivă. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În Cauza Pascoi2 şi alţii împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a patra), reunită într-un comitet compus din Vincent A. De Gaetano, preşedinte, Egidijus Kuris, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, judecători, şi Karen Reid, grefier de secţie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la 3 decembrie 2015,

pronunţă prezenta hotărâre. adoptată la aceeaşi dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află mai multe cereri îndreptate împotriva României şi introduse la Curte în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale („Convenţia*) la datele indicate în tabelul anexat.

2. Cererile au fost comunicate Guvernului.

ÎN FAPT

I. Circumstanţele cauzei

3. Lista reclamanţilor şi detaliile pertinente ale cererilor sunt prezentate în tabelul anexat.

4. Reclamanţii s-au plâns de neexecutarea sau executarea cu întârziere a unor decizii interne, în baza cărora reclamanţii erau îndreptăţiţi la plata anumitor sume de bani şi/sau la luarea de către autorităţile statului a anumitor măsuri în favoarea lor. Unii reclamanţi au formulat şi alte capete de cerere în temeiul altor articole din Convenţie.

ÎN DREPT

I. Cu privire la conexarea cererilor

5. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră oportună conexarea acestora într-o singură hotărâre.

II. Cu privire la locus standi al anumitor reclamanţi din Cererea nr. 41.786/14

6. Curtea observă că, în Cererea nr. 41.786/14, reclamanţii Dinu Chioreanu, Gheorghe Dobrotă, Dumitru Duminică, Ion Pantelimon, Rădulescu Răducan şi Costică Vlad nu au fost părţi în cadrul procedurii interne pendinte, în măsura în care cauzele acestora au fost disjunse din cauza principală,

De asemenea, Curtea observă că, în contextul aceleiaşi cereri, dosarul cauzei nu conţine niciun document semnat de Virginia Ghelt şi Ionică Tudor în care aceştia să îşi fi exprimat dorinţa de a depune o cerere la Curte.

7. Rezultă că Cererea nr. 41.786/14 este incompatibilă ratione personae cu prevederile Convenţiei în sensul art. 35 § 3 lit. a) şi trebuie să fie respinsă în conformitate cu art. 35 § 4 în ceea ce îi priveşte pe cei opt reclamanţi sus-numiţi şi enumeraţi în tabelul anexat [a se vedea Yavorovenko şi alţii împotriva Ucrainei, nr. 25.663/02, pct. 19-21, din 17 iulie 2014; şi N.Z. Împotriva Croaţiei (dec.), nr. 2.140/13, pct. 24, 2 iunie 2015].

III. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1

8. Ceilalţi reclamanţi s-au plâns de neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne pronunţate în favoarea lor. Aceştia au invocat, în mod expres sau în substanţă, art. 6 §1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie. Pasajele pertinente din aceste articole prevăd următoarele:

Art. 6 § 1

„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil [...] de către o instanţă [...], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil [...]”

Art. 1 din Protocolul nr. 1

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a amenzilor.

9. Curtea reiterează că executarea unei hotărâri pronunţate de orice instanţă trebuie considerată ca o parte integrantă din „proces” în sensul art. 6. De asemenea, Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor interne definitive (a se vedea, printre multe altele, Hornsby împotriva Greciei, nr. 18.357/91, pct. 40, 19 martie 1997).

10. De asemenea, Curtea observă că deciziile vizate de prezentele cereri obligau autorităţile competente să execute diferite obligaţii în natură ori să plătească reclamanţilor anumite sume de bani. Prin urmare, Curtea consideră că deciziile în litigiu constituie „bunuri” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie (a se vedea, de exemplu, Cauza Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate şi Stanomirescu împotriva României, nr. 2.699/03 şi 43.597/07, pct. 69, 7 ianuarie 2014).

11. În primul rând, Curtea observă că, în Cererea nr. 67.634/11, o parte din decizia internă definitivă nu mai poate fi executată din cauza unei imposibilităţi obiective; prin urmare, capătul de cerere întemeiat pe neexecutare cu privire la reîncadrarea pe post trebuie respins ca fiind vădit nefondat [a se vedea Ciobanu şi alţii împotriva României (dec.), nr. 898/06, nr. 39.374/07, nr. 1.161/08 şi nr. 36.461/08, pct. 27, 6 septembrie 2011].

12. În ceea ce priveşte toate celelalte capete de cerere având ca obiect neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne, Curtea a constatat deja o încălcare în privinţa unor aspecte similare cu cele din prezenta cauză (a se vedea Cauza Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate şi Stanomirescu, citată anterior).

13. După ce a examinat toate probele prezentate, Curtea nu a identificat niciun fapt sau argument care să o poată conduce la o altă concluzie cu privire la admisibilitatea şi fondul acestor capete de cerere. Având în vedere jurisprudenţa sa în materie, Curtea consideră că, în prezenta cauză, autorităţile nu au depus toate eforturile necesare pentru a executa în totalitate şi în timp util deciziile pronunţate în favoarea reclamanţilor.

14. Prin urmare, aceste capete de cerere sunt admisibile şi indică o încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1.

IV. Capătul de cerere adiţional

15. În Cererea nr. 27.616/11, reclamanta a formulat şi un capăt de cerere în temeiul art. 6 § 1 din Convenţie cu privire la durata procedurii. Curtea a examinat cu atenţie capătul de cerere şi consideră că, în lumina tuturor probelor care i-au fost prezentate, acesta ar trebui respins ca fiind vădit nefondat (a se vedea Preda şi alţii împotriva României, nr. 9.584/02,33.514/02, 38.052/02, 25.821/03, 29.652/03, 3.736/03, 17.750/03 şi 28.688/04, pct. 131 şi 155-157,29 aprilie 2014).

V. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie

16. Art. 41 din Convenţie prevede:

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al Înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acorda părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă.”

17. Având în vedere documentele de care dispune şi jurisprudenţa sa (a se vedea Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate şi Stanomirescu, citată anterior, pct. 90-91), Curtea consideră că este rezonabil să acorde sumele menţionate în tabelul anexat.

18. De asemenea, Curtea observă că statul pârât are obligaţia de a pune în executare hotărârile judecătoreşti care îşi menţin caracterul executoriu.

19. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA;

1. decide să conexeze cererile;

2. declară inadmisibile capetele de cerere cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere, formulate de reclamanţii Dinu Chioreanu, Gheorghe Dobrotă, Dumitru Duminică, Ion Pantelirmon, Rădulescu Răducan, Costică Vlad, Virginia Ghelt şi Ionică Tudor în Cererea nr. 41.786/14, precum şi capătul de cerere cu privire la durata procedurii, formulat în Cererea nr. 27.616/11;

3. declară inadmisibil în parte capătul de cerere formulat în Cererea nr. 67.634/11 cu privire la neexecutarea deciziei definitive;

4. declară admisibile celelalte capete de cerere cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne;

5. hotărăşte că aceste capete de cerere indică o încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne;

6. hotărăşte că statul pârât trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de 3 luni, executarea deciziilor interne menţionate în tabelul anexat;

7. hotărăşte:

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanţilor, în termen de 3 luni, sumele indicate în tabelul anexat, care trebuie convertite în moneda naţională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii;

b) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, această sumă trebuie majorată cu o dobândă simplă, indicată în tabelul anexat, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale.

Redactată în limba engleză, apoi comunicată în scris la 7 ianuarie 2016, în temeiul art. 77 § 2 şi art. 77 § 3 din Regulamentul Curţii.

 

PREŞEDINTE

Grefier,

VINCENT A. DE GAETANO

Karen Reld


 


1 Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era „PĂŞCOI”.

2 Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era „Păşcoi”.

 

LISTA

cererilor În care s-a Invocat încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 (neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne)

 

Nr.

Cererea nr.

Data introducerii

Numele reclamantului/reclamantei

Data naşterii

Data înregistrării

Decizia internă relevanta

Data începerii perioadei de neexecutare

Data încheierii perioadei de neexecutare

Durata procedurii de executare

Suma acordată pentru

prejudiciul moral per reclamant(ă) (euro)

Suma acordată pentru cheltuielile de judecată per reclamant(ă)

(euro)

1.

8.675/06

17/02/2006

Ileana Păscoi3

01/07/1935

Elena Hava

31/03/1936

Judecătoria Oradea, 07/06/2004

13/12/2005

în curs

9 ani şi 9 luni

3.600

 

2.

60.826/10

20/09/2010

(3 reclamanţi)

Constantin Rădoi

27/10/1944

Raluca Cristina Negrea Gheorghiu

25/03/1975

Ioana Georgia Alexandra

Mândra Gheorghiu Negrea

06/07/1972

Tribunalul Bucureşti, 06/02/2008

11/03/2010

în curs

5 ani şi 6 luni

 

 

3.

27.616/11

22/04/2011

Vechea Asociaţiune Funebrală Română

Curtea de Apel Oradea, 14/10/2004

05/06/2013

în curs

2 ani şi 4 luni

1.200

-

4.

67.634/11

17/10/2011

Elena Popa

12/09/1951

Tribunalul Olt, 17/11/2004

05/05/2005

în curs

(drepturi salariale)

10 ani şi 5 luni

2.300

 

5.

74.155/13

16/11/2013

Zorită Pisek

12/01/1935

Tribunalul Timiş, 16/11/2001

02/07/2010

în curs

5 ani şi 3 luni

-

 

6.

1.152/14

19/12/2013

Ion Dragotoiu

13/04/1950

Judecătoria Motru, 22/06/2009

10/11/2009

în curs

5 ani şi 10 luni

-

-

7.

10.538/14

23/01/2014

Maria Unguru

13/08/1952

Judecătoria Motru, 15/12/2010

29/03/2011

în curs

4 ani şi 6 luni

3.000

-

8.

41.786/14

27/05/2014

(188 reclamanţi)

Petrică Podaru

14/11/1956

Viorel Andrei

27/01/1967

Victor Anghelato

28/10/1974

Sandel Anton

23/10/1969

Aurelia Aramă

23/12/1961

Alecu Arbănasu

24/03/1957

Frusinica Arbănasu4

02/03/1958

Florentin Ariciu

08/12/1956

Marian Costel Avram

30/07/1963

Dinei Băcanu

01/07/1969

Fănica Bădin 5

29/07/1959

Gheorghe Bădin 6

08/06/1956

Tribunalul Brăila, 26/01/2011

30/09/2011

în curs

4 ani

 

15.000


3 Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era „Ileana PĂŞCOI”.

4 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Frusinica ARBANASU”.

5 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Fănică BĂDIN”.

6 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Gheorghe BADIN”.

 

Nr.

Cererea nr.

Data introducerii

Numele reclamantului/reclamantei

Data naşterii

Data înregistrării

Decizia internă relevanta

Data începerii perioadei de neexecutare

Data încheierii perioadei de neexecutare

Durata procedurii de executare

Suma acordată pentru

prejudiciul moral per reclamant(ă) (euro)

Suma acordată pentru cheltuielile de judecată per reclamant(ă)

(euro)

 

 

Leana Băjenam

09/11/1953

Daniel Bălan

28/09/1971 7

Angheluţă Băluţă 8

13/05/1962

Silvia Barbu

03/01/1969

Aurel Bătrânu 9

20/06/1949

Dumitru Bătrânul 10

07/09/1956

Ion Becu

02/08/1971

Constantin Bâsceanu 11

31/03/1955

Gheorghe Boboc

20/10/1965

Dănuţ Bogos 12

29/05/1957

Marian Boitos 13

22/03/1972

Ion Boldeanu

18/11/1955

Florin Radu Borteanu 14

16/05/1950

Alexe Boţea

02/08/1955

Vasile Bratu

04/06/1949

Nicu Bucur

15/08/1950

George Buf

20/11/1950 15

Virgil Buf

19/12/1955

Ştefana Buf

20/02/1959

Ionica Buzoianu

29/08/1965

Victor Buzoianu

01/04/1957

Costel Călin

03/06/1953 16

Elena Canciu

16/01/1961

Gheorghe Canciu

19/01/1958

Lilica Marinela Canciu

06/06/1971

 

 

 

 

 


7 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „01/07/1969”.

8 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Anghelută BALUŢĂ”

9 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Aurel BĂTRÎNU”.

10 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Dumitru BĂTRÎNU”.

11 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Constantin BÂSCEANU”.

12 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Dănuţ BOGOŞ”.

13 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Marian BOITOŞ”.

14 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Florin Radu BORŢEANU”.

15 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „12/01/1950”.

16 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „03/06/1950”.

 

Nr.

Cererea nr.

Data introducerii

Numele reclamantului/reclamantei

Data naşterii

Data înregistrării

Decizia internă relevanta

Data începerii perioadei de neexecutare

Data încheierii perioadei de neexecutare

Durata procedurii de executare

Suma acordată pentru

prejudiciul moral per reclamant(ă) (euro)

Suma acordată pentru cheltuielile de judecată per reclamant(ă)

(euro)

 

 

Ghiţă Candet 17

15/08/1946

Marian Cârnu 18

21/05/1953 19

Voica Catrina

10/05/1951

Mariana Cernat

04/07/1967

Dinu Chioreanu

20/05/1959

Victor Chioreanu

14/11/1950

Florentin Chiţoiu

13/01/1977

Octavian Chiţoiu

12/12/1949

Vasile Chiţoiu 20

20/10/1953

Matei Ciocârlan

26/04/1957

Gheorghe Comănoiu

28/01/1952 21

Aurelian Constantin

29/04/1966

Constantin Constantin

16/09/1950

Maria Constantin

20/07/1954

Marinei Constantin

12/12/1955

Vasile Constantin

18/02/1969

Stânei Dom Crăciun

22/08/1962

Vasile Cristea

26/09/1949

Rodica Cucu

10/09/1960

Liviu Culache

04/02/1971

Vasilică Darie

05/11/1960

Gheorghe Decianu

03/03/1956

Neculai Dermengiu

07/05/1959

Fănel Dima

21/09/1964

Florentina Dinu

09/11/1974

Maria Dinu

30/11/1957

Gigei Dinulescu

17/08/1952

 

 

 

 

 


17 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Ghiţă CANDEŢ”.

18 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Marian CARNU”.

19 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „10/02/1953”.

20 Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era „Vasile CHIŢOIU”.

21 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „08/12/1952”.

 

Nr.

Cererea nr. Data introducerii

Numele reclamantului/reclamantei

Data naşterii

Data înregistrării

Decizia internă relevanta

Data începerii perioadei de neexecutare

Data încheierii perioadei de neexecutare

Durata procedurii de executare

Suma acordată pentru

prejudiciul moral per reclamant(ă) (euro)

Suma acordată pentru cheltuielile de judecată per reclamant(ă)

(euro)

 

 

Constantin Dobre

02/04/1959

Tudorel Dobre

25/11/1969

Victoriţa Dobre

04/11/1968

Mariana Drăgusanu

23/12/1967

Gheorghe Drăguţ

22/08/1969

Gheorghe Dobrotă

21/08/1956

Maria Ecaterina Dudău

15/03/1953

Dumitru Duminică

01/01/1953

Valentin Adrian Dumitru

05/08/1975

Cristache Durbacă

24/09/1970

Dorian Dutu

31/01/1961

Ionel Enache

05/05/1971

Mihaela Enache

03/01/1973

Alexandru Florea

16/01/1958

Marin Fronea

08/07/1949

Petrica Fronea

05/09/1952

Victor Gerea

28/09/1955

Virginia Ghelt

02/11/1967

Emilia Ghilinţă

18/01/1966

Iuliana Ghimpe

13/07/1961

Ilie Ghindă 05/05/1955

Mihaela-Adelina Ghionu 22

02/03/1977

Mihai Grigore

15/02/1959

Neculai Grigore

28/08/1956

Manole Grosu

22/03/1957

Leana Chiburţă 23

04/07/1960

Traian Hagiu

27/04/1954

Lliana Homeţ

04/06/1969

 

 

 

 

 


22 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Adelina Mihaela GHIONLT”.

23 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Leanca GURĂU”.

 

Nr.

Cererea nr. Data introducerii

Numele reclamantului/reclamantei

Data naşterii

Data înregistrării

Decizia internă relevanta

Data începerii perioadei de neexecutare

Data încheierii perioadei de neexecutare

Durata procedurii de executare

Suma acordată pentru

prejudiciul moral per reclamant(ă) (euro)

Suma acordată pentru cheltuielile de judecată per reclamant(ă)

(euro)

 

 

Marioara24 Iconarii

05/05/1958

Marioara25 Ilie

04/06/1965

Vasile Ilie

23/03/1960

Flavian-Ioan 26 Ionescu

17/10/1971

Mădălina-Daniela27 Ioniţă

08/12/1967

Sorin Iosif

30/04/1975

Camil Iovu

21/08/1962

Ion Istrati

13/10/1950

Valentina Istrati

16/01/1956

Dobre Ivan

28/12/1953

Stere Jiru

21/04/1964

Gheorghe Leocă

18/02/1950

Radu Lupascu

02/07/1955

Jan Manea

20/07/1956

Petre Manea

09/06/1959

Nicusor Marcu

25/11/1967

Miţa Marin

29/05/1958

Nicolae 28 -Cicerone Matei

20/05/1970

Cristina 29-Maria Staicu

14/05/1979

Fănica Merisor

16/03/1956

Carmen Gina Mihai

24/04/1964

Constantin Mihalache

27/06/1956

Vasile Milea

29/02/1952

Marinela Mircea

23/12/1964

Ene Miron

06/10/1956

Petrică Mititelu

25/05/1962

 

 

 

 

 


24 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Mărioara ICONARII”.

25 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era .Mărioara ILIE”.

26 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Flavian IONESCU”.

27 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Mădălina IONIŢA”.

28 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Nicolaie Cicerone MATEI”.

29 Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era „Cristina MEHEDINŢI (STAICU)”.

 

Nr.

Cererea nr. Data introducerii

Numele reclamantului/reclamantei

Data naşterii

Data înregistrării

Decizia internă relevanta

Data începerii perioadei de neexecutare

Data încheierii perioadei de neexecutare

Durata procedurii de executare

Suma acordată pentru

prejudiciul moral per reclamant(ă) (euro)

Suma acordată pentru cheltuielile de judecată per reclamant(ă)

(euro)

 

 

Adrian Mocanu

19/12/1966

Nicu Moise

01/05/1975

Ştefan-Giorgel Moisoiu 30

23/11/1970

Florentina Motoc

28/05/1972

Florica Motoc

29/05/1950

Milică Mumjiev 31

02/09/1955

Aurel Muresanu

20/08/1956

Neculita Neacsu

17/06/1955

Nicusoara Neagu

14/11/1952

Radu Neagu

15/10/1949

Ion Neculai

14/12/1970

Lucia Daniela Negrisan (Mocanu)

02/08/1968

Dumitru Nica

09/05/1956

Gheorghe Nistor

10/10/1965

Cristinel Niţă

26/02/1973

Rodica Noghea

08/04/1957

Ionel Oancea

02/05/1957

Ion Pantelimon

01/02/1955

Ion Pătrănoiu 32

27/03/1949

Demetra-Diana Păvălache 33

02/09/1969

Ioana Petcu

04/02/1952

Toma Petcu

31/05/1953

Adrian Petrea

16/03/1964

Vasile Pârlog

30/07/1951

Gheorghe Podaru

22/01/1971

Virginia Podaru

22/03/1963

Paraschiv Popa

25/02/1967

 

 

 

 

 


30 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Ştefan MOISOIU.

31 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Milică MUNJIEV”.

33 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Ion PĂTRÂNOIU”.

33 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Demetra Diana PAVALACHE”.

 

Nr.

Cererea nr. Data introducerii

Numele reclamantului/reclamantei

Data naşterii

Data înregistrării

Decizia internă relevanta

Data începerii perioadei de neexecutare

Data încheierii perioadei de neexecutare

Durata procedurii de executare

Suma acordată pentru

prejudiciul moral per reclamant(ă) (euro)

Suma acordată pentru cheltuielile de judecată per reclamant(ă)

(euro)

 

 

Mihalcea Popescu

19/10/1956

Tăntel Porcut

27/06/1969

Gheorghe Potângă

08/04/1954

Florin Puiu

28/01/1974

Marian Purcărea

23/10/1970

Toma Purice

06/11/1956

Costică Rădulescu

26/09/1970

Răducan Rădulescu

02/06/1950

Vasilică Răfoiu

27/02/1962

Valeriu Cezar Robitu

08/12/1975

Mioara Roşu

30/10/1966

Florentin Sechel

04/12/1967

Flavian Serban

11/07/1962

Ionel Serban

02/09/1969

Victor Soltuz Mocanu

29/09/1964

Petrică Staicu

30/09/1959

Cătălin Stamate

20/06/1972

Viorel Stamate

08/07/1967

Viorel Stan

18/03/1965

Ionica Stanciu (Vasile)

28/03/1971

Ionel Stănescu

03/07/1966

Viorica Ştirbei

22/08/1967

Lucian Stoian

27/07/1957

Marian Stoian

17/02/1960

Marin Stoica

01/10/1958

Virgil Tăbârcă 34

03/11/1947

Dobre Tănase

09/10/1950

Tache Tatu

07/05/1953

 

 

 

 

 


34 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Virgil TABIRCĂ”.

 

Nr.

Cererea nr. Data introducerii

Numele reclamantului/reclamantei

Data naşterii

Data înregistrării

Decizia internă relevanta

Data începerii perioadei de neexecutare

Data încheierii perioadei de neexecutare

Durata procedurii de executare

Suma acordată pentru

prejudiciul moral per reclamant(ă) (euro)

Suma acordată pentru cheltuielile de judecată per reclamant(ă)

(euro)

 

 

Ion Toader

04/02/1957

Neculina Lupu 35

14/06/1970

FănicaTrifu

03/12/1966

Nicolale 36 Tudor

13/12/1947

Ionică Tudor

18/01/1952

Liliana Urse

28/07/1961

Daniela Vasile

06/11/1967

Fănica Vlad

24/08/1961

Cristian Voicu

10/02/1961

Ionuţ Voicu

14/11/1980

Mariana Voicu

01/01/1961 37

George Zainea

23/10/1958

Iuliana Zeca

22/04/1968

Costică Vlad

01/12/1960

Mohamed Moumene

28/06/1959

 

 

 

 

 


35 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Neculina TOADER”.

36 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „Nicolae TUDOR”.

37 Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era „10/10/1961”.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.