MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 564/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 564         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 26 iulie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

164. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

709. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

166. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

711. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

506. - Hotărâre privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

508. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 şi la Bucureşti la 15 martie 2016 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

513. - Hotărâre privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

22. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Rotbav, judeţul Braşov

 

2.225. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind legitimaţiile de verificare fiscală

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.383. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BLAROS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul legal al înfiinţării, organizării şi funcţionării cooperaţiei în sectorul agroalimentar.”

2. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice şi persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.”

3. La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Cooperativa agricolă cuprinde entităţi juridice pe domenii şi ramuri de activitate, cum ar fi:”.

4. La articolul 6, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

„e1) cooperative agricole care pot desfăşura, în comun, activităţile prevăzute la lit. a)-e) şi care pot organiza integrarea, în condiţiile legii, a producţiei agricole primare rezultate din exploatabile membrilor cu procesarea şi/sau cu comercializarea, precum şi utilizarea în comun a utilajelor şi construcţiilor care aparţin cooperativelor;”.

5. La articolul 6, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) cooperative agricole pentru asistenţă mutuală şi asigurare agricolă;”.

6. La articolul 6, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) societatea cooperativă agricolă va putea derula toate operaţiunile prevăzute la lit. a)-f) în cadrul aceleiaşi societăţi cooperative.”

7. La articolul 7, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Cooperativa agricolă este producătoare de produse agricole şi/sau alimentare, desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi comerciale şi/sau prestatoare de servicii în sectorul agroalimentar, urmărind în acest scop:”.

8. La articolul 9, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) membru fondator - persoana fizică sau persoana juridică care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole;

b) membru cooperator acţionar - persoana fizică care depune o cerere de înscriere şi subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut în actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea cooperativei agricole de gradul 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative;”.

9. La articolul 9, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) membru cooperator asociat - persoana fizică sau persoana juridică care doreşte să devină membru cooperator şi depune cerere de înscriere în cooperativă, pe perioada de probă până la acceptarea sa ca membru cooperator, perioadă de probă reglementată prin regulamentul de ordine internă a cooperativei aprobat de adunarea generală, în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile membrului asociat;”.

10. La articolul 9, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

,,f) societate cooperativă agricolă - asociaţie de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafeţele agricole deţinute de membrii cooperatori, de a efectua în comun lucrări de îmbunătăţiri funciare, de a utiliza în comun maşini şi instalaţii şi de a valorifica produsele agricole;

g) unitate tehnico-economică - unitate de sine stătătoare ce presupune utilizarea forţei de muncă şi a mijloacelor de producţie în interesul cooperativei.”

11. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Cooperativa agricolă se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza actului constitutiv încheiat sub semnătură privată şi atestat de avocat, care cuprinde decizia de asociere, lista membrilor fondatori, cu valoarea părţilor sociale subscrise de fiecare, însoţit de statut”

12. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) Cooperativa agricolă prevăzută la art. 6 lit. e) poate primi drept de folosinţă asupra bunurilor membrilor cooperatori, în baza acordului scris dat de către aceştia şi conform statutului cooperativei.

(2) Cooperativa agricolă prevăzută la art. 6 lit. e) este asimilată unui fermier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, producător agricol, persoană juridică, a cărei dimensiune reprezintă cumulul dimensiunilor exploataţiilor membrilor cooperatori, aferente producţiei valorificate prin cooperativa agricolă, şi a exploataţiei cooperativei, după caz.

(3) în cazul accesării fondurilor de la bugetul de stat sau a fondurilor europene, destinate schemelor de plăţi directe, ajutoarelor naţionale tranzitorii şi măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, de către cooperativele agricole, fondurile pot fi distribuite în mod corespunzător membrilor cooperatori, acestea nefiind purtătoare de impozit.”

13. La articolul 11 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) lista cu numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul, codul numeric personal, cetăţenia persoanelor fizice, membrii fondatori, denumirea, numărul din registrul comerţului şi sediul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor juridice membri cooperatori.”

14. La articolul 11 alineatul (2), după litera i) se introduc două noi litere, literele i1) şi i2), cu următorul cuprins:

„i1) modul în care cooperativa agricolă, prevăzută la art. 6 lit. e), poate primi drept real principal asupra bunurilor membrilor cooperatori;

i2) menţiunea expresă că valorificarea producţiei membrilor cooperativei agricole, prevăzută la art. 6 lit. e), se va realiza de către aceasta pentru minimum 50% din producţia totală comercializată de fiecare membru/aferentă normei de venit, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în cooperativa agricolă, precum şi că producţia destinată vânzării aferentă terenurilor şi efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului dintre membri şi cooperativă;”.

15. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Cooperativa va menţine un registru special al cooperatorilor în care vor fi înregistrate informaţii cu referire la numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, numărul de părţi sociale subscrise şi vărsate de fiecare membru fondator şi cooperator, menţionarea aportului fiecărui membru fondator şi cooperator, în numerar şi/sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării, precum şi data la care se va vărsa integral capitalul social subscris.

(4) în registrul special al cooperatorilor se vor face menţiuni cu privire la orice modificare intervenită referitor la informaţiile prevăzute la alin. (3).”

16. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) în cazul cooperativelor agricole pentru administrarea şi gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, precum şi terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori.”

17. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

„(51) În cazul cooperativei agricole de tipul celei prevăzute la art. 6 lit. e), totalitatea terenurilor şi efectivelor de animale a căror producţie este valorificată prin cooperativa agricolă şi a bunurilor acesteia se asimilează unei unităţi tehnico-economice, conform statutului cooperativei.

(52) în cazul cooperativelor agricole de tipul celor prevăzute la art. 6 lit. e), terenurile şi animalele membrilor cu care participă aceştia în cooperativa agricolă trebuie identificate într-o anexă la statut.”

18. La articolul 15, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Majorarea capitalului social sau reducerea acestuia, precum şi primirea de noi membri cooperatori se fac pe baza hotărârii adunării generale şi se vor înregistra în registrul special al cooperatorilor.

........................................................................................

(8) Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mare de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării.”

19. La articolul 16, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Poate fi membru cooperator al unei cooperative agricole orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoană juridică, care:”.

20. La articolul 18 alineatul (1), literele a) şi b) se modifici şi vor avea următorul cuprins:

,,a) patrimoniale, concretizate prin obligaţia membrului cooperator de a depune părţile sociale şi/sau aporturi în natură;

b) de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociaţi la muncă şi capital, în temeiul contractului individual de muncă sau al convenţiei individuale de muncă, după caz, încheiat/încheiată cu cooperativa agricolă al cărei membru este;”.

21. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prestările de servicii efectuate de aceasta către propriii membri cooperatori nu vor fi considerate acte de vânzare.”

22. La articolul 38 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) registrul bunurilor atribuite în folosinţă cooperativei.”

23. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Din profitul brut, cooperativa repartizează anual minimum 5% la fondul de rezervă legală, până la atingerea nivelului de 20% din capitalul social vărsat.

(2) Profitul net se repartizează în cotele aprobate de adunarea generală, conform prevederilor legale în vigoare.”

24. La articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) federaţiile de marketing, care asigură aprovizionarea cooperativelor agricole cu inputuri şi valorificarea produselor agricole ale acestora prin vânzare ca atare, semiprelucrate sau prelucrate;”.

25. La articolul 76, după litera a) se introduc şase noi litere, literele a1)-a6), cu următorul cuprins:

,,a1) scutirea de la plata impozitului pe profit pe primii 5 ani a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole;

a2) scutirea de la plata impozitului pe profit pentru 5 ani a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b)-e), care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 2.000.000 euro, echivalent în lei, cu excepţia cooperativelor prevăzute la lit. a1);

a3) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă;

a4) în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea plătesc impozit pe profit şi sunt scutite de la plata impozitului pe venituri;

a5) scutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor imobile ale membrilor cooperatori aferente producţiei valorificate prin cooperativa agricolă;

a6) scutirea membrilor cooperativelor de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la aceştia;”.

Art. II. - Prevederile art. 76 lit. a2) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - (1) în cazul cooperativelor agricole rezultate ca urmare a aplicării prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de concesionare/închiriere a suprafeţelor de pajişti încheiate de asociaţiile de crescători de animale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin sub condiţia respectării încărcăturii minime de UVM/ha conform art. 9 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şt completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a participării la cooperativa agricolă nou-înfiinţată a cel puţin 80% dintre membrii asociaţiei de crescători de animale beneficiare a contractului de concesiune/închiriere a suprafeţelor de pajişti.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. IV. - Formele de sprijin financiar de la bugetul de stat sau din fonduri europene se acordă cooperativelor agricole care nu şi-au fragmentat exploataţiile, respectiv nu au constituit exploataţii din fragmentări potrivit art. III alin. (1), după intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. V. - Actele constitutive, statutele, respectiv contractele aflate în executare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv încheierii acestora.

Art. VI. - Dispoziţiile prevăzute la art. I pct. 25 - art. 76 lit. a1)-a6) şi la art. IV se aplică şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform prevederilor Ordonanţei

Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 iulie 2016.

Nr. 164.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004) precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 iulie 2016.

Nr. 709.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) lucrări de consolidare, reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori;

........................................................................................

c) lucrări de consolidare şi/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire;

d) lucrări de înlocuire, reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea;”.

2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Lucrările de intervenţie prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt investiţii de interes public naţional sau local, declarate, după caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Culturii şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,”

3. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) cofinanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie la clădirile monument istoric, la clădirile amplasate în ansambluri şi situri clasate ca monument istoric, în zonele de protecţie a monumentelor istorice, la clădiri protejate datorită valorii lor culturale prin planuri urbanistice generale, la clădirile din zonele construite protejate sau din centrele istorice ale localităţilor, precum şi din staţiunile/localităţile/zonele turistice, balneare, climatice şi/sau balneoclimatice, definite în condiţiile legii.”

4. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc treisprezece noi alineate, alineatele (3)-(15), cu următorul cuprins:

(3) în cazul alin. (1) lit. c), finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 6 se poate asigura astfel:

a) 50% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale/centrale sub formă de grant;

b) 50% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.

(4) Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 6 în cota de contribuţie prevăzută la alin. (3) lit. b) se asigură de către proprietari/asociaţiile de proprietari pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în baza situaţiilor de lucrări.

(5) Contribuţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către proprietari/asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii autorităţilor deliberative, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare contribuţiei ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, prevăzută la alin. (3) lit. b), cu recuperarea sumelor în condiţiile legii.

(7) Sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea contribuţiei prevăzute la alin. (3) lit. b) se recuperează din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari, constituit în acest sens, conform Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, sau din contribuţia proprietarilor, după caz.

(8) în cazul în care sumele prevăzute la alin, (7) nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari sau din contribuţia proprietarilor până la recepţia la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin stabilirea, prin hotărâre a autorităţilor deliberative, a unei taxe pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

(9) Taxa pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor se aplică doar proprietarilor/asociaţiilor de proprietari prevăzuţi/prevăzute la alin, (6)-(8), care beneficiază de reabilitarea clădirii în urma înscrierii acesteia în programele multianuale, atunci când nu sunt acoperite sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea contribuţiei prevăzute la alin. (3) lit. b), în vederea acoperirii respectivei contribuţii.

(10) Taxa pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor se fundamentează şi se stabileşte pe baza hotărârii autorităţilor deliberative în funcţie de sumele avansate de către autorităţile locale pentru asigurarea cotei de contribuţie aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale.

(11) Durata şi modalitatea în care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate conform alin. (3) se stabilesc prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, neputând depăşi 10 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

(12) Taxa pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor se urmăreşte şi se execută în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale.

(13) Prin excepţie de la prevederile alin, (3) şi (11), sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea contribuţiei proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie la clădirile menţionate la alin. (1) lit. c) sunt considerate cheltuieli de natură socială şi se pot recupera într-un termen mai mare de 10 ani pentru clădirile în care locuiesc persoane din categoriile de proprietari, persoane fizice, respectiv familii care conform anchetei sociale efectuate înainte de stabilirea naturii sociale a cheltuielilor şi pe durata recuperării acestora de autoritatea administraţiei publice locale şi pe toată durata realizării lucrărilor de intervenţie realizează venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie mai mici sau egale cu salariul minim net garantat în plată pe ţară.

(14) Recuperarea sumelor destinate finanţării cheltuielilor în cazurile prevăzute la alin. (13), respectiv prelungirea duratei de recuperare a sumelor se face prin hotărâre a autorităţii deliberative.

(15) Sumele avansate în condiţiile legii de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie la clădirile prevăzute la alin. (1) lit. c), nerecuperate la data înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, inclusiv prin moştenire, se recuperează de la noul proprietar, în condiţiile legii.”

5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (3), pentru clădirile amplasate în zone protejate şi în zone de protecţie a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, definite potrivit legii, autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale şi turismului, prin programe specifice aprobate în condiţiile legii, pot asigura de la bugetul de stat prin bugetul propriu, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie care se execută la anvelopa acestor clădiri.”

6. La articolul 19 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), beneficiarii prevederilor art. 13 alin. (1) lit. c) nu trebuie să suporte din surse proprii minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie.”

7. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (2), prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie se eliberează, în regim de urgenţă, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de taxă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 iulie 2016.

Nr. 166.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 iulie 2016.

Nr.711.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare,

în baza prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte autorităţile competente cu verificarea documentaţiei pentru obţinerea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, prevăzută la art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare, precum şi în Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completarea Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, precum şi cu verificarea pe piaţă a etichetării acestor produse.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care respectă prevederile art. 29 şi 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 şi ale Regulamentului (UE) nr. 665/2014.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se desemnează ca autoritate competentă cu verificarea conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, cu înfiinţarea şi gestionarea Registrului naţional al produselor montane, precum şi cu verificarea respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.

Art. 3. - Verificarea pe piaţă a etichetării produselor care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” se face de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

Art. 4. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se desemnează ca autoritate competentă responsabilă cu autorizarea/înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, controlul oficial al operatorilor din domeniul alimentar, precum şi cu acordarea derogărilor, potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 şi (CE) nr. 854/2004, referitoare la produsele pentru care se solicită dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”.

Art. 5. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează procedura de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni prevăzute la art. 2, care va fi aprobată prin ordin al conducătorului instituţiei.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 506.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 şi la Bucureşti la 15 martie 2016 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 şi la Bucureşti la 15 martie 2016 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 218/2006, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 508.

 

*) Traducere.

 

STEMA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

SECRETAR DE STAT

 

Bucureşti

21 decembrie 2015

 

Domnului Flavio Schiavo Campo

Şef birou reprezentanţă BEI

România

 

Banca Europeană de Investiţii

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, Bucureşti

Fax nr.: 021 3 179 090

Ref.: Amendament la Contractul de finanţare nr. 23.371 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii

 

Stimaţi domni,

 

La solicitarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR), vă rugăm să aveţi amabilitatea de a fi de acord cu amendamentul la Contractul de finanţare prezentat mai sus, constând în extinderea cu doi ani a datei de finalizare a proiectului, respectiv de la 31 decembrie 2015 la 31 decembrie 2017.

Această extindere va permite CNADNR să utilizeze sumele deja disponibilizate ale proiectului şi să finalizeze întregul proiect în mod adecvat.

În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cât mai urgent primirea răspunsului dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Attila György,

secretar de stat

 

Transmis prin DHL

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO - 70060 Bucureşti

România

În atenţia Domnului Attila György, secretarele stat

 

JUOPS/SEE/AIA/amc nr.

 

Luxemburg, 8 martie 2016

 

Subiect: RECONSTRUCŢIA DRUMURILOR AFECTATE DE INUNDAŢII (FI 23.371)

Contractul de finanţare semnat de către şi între România şi Banca Europeană de Investiţii la 22 Decembrie 2005 în Bucureşti şi la 27 decembrie 2005 în Luxemburg, cu modificările ulterioare („Contractul de finanţare”)

Amendament nr. 5 la Contractul de finanţare

 

Stimaţi Domni,

 

Referirea este făcută la:

(i) contractul de finanţare după cum este prezentat mai sus;

(ii) scrisoarea dumneavoastră datată 21 decembrie 2015.

1. Interpretare

în cazul în care nu este altfel definit, termenii sorişi cu majuscule utilizaţi în prezenta scrisoare au acelaşi înţeles cu cel atribuit lor în Contractul de finanţare. Referirile la articole sunt referirile la articolele din Contractul de finanţare, în prezenta scrisoare

„Data Efectivă” înseamnă data la care Banca confirmă împrumutatului în scris (inclusiv prin poşta electronică) faptul că Banca a primit în formă şi conţinut satisfăcătoare acesteia două (2) originale ale prezentei scrisori corespunzător contrasemnate din partea împrumutatului, împreună cu o copie autorizată a semnăturilor autorizate în cazul în care nu este deja altfel prevăzut, şi o copie a oricărei altei autorizaţii sau a oricărui altui document, aviz sau asigurare pe care Banca o consideră a fi necesară sau de dorit (în cazul în care împrumutatul a fost corespunzător notificat) în legătură cu intrarea, semnarea şi executarea operaţiunii avute în vedere prin prezenta scrisoare sau pentru valabilitatea şi aplicabilitatea acestei scrisori.

 

2. Amendamente la contractul de finanţare

Cu efect de la Data efectivă, Contractul de finanţare se va amenda după cum a fost stabilit mai jos:

Modificare în cadrul anexei A.1 - Descrierea tehnică

Paragraful intitulat „Calendar11 va fi amendat a se citi după cum urmează:

„Proiectul se va finaliza până la data de 31 decembrie 2017.”

 

3. Obligaţii continue

Prevederile Contractului de finanţare vor continua, cu excepţia a ceea ce se amendează prin prezenta scrisoare, în deplină vigoare şi efect. Împrumutatul ia la cunoştinţă faptul că, altfel decât stabilit şi agreat alăturat, această scrisoare nu constituie o garanţie a Băncii sau un amendament al vreunui alt termen sau al vreunei alte condiţii a Contractului de finanţare. Banca îşi rezervă oricare din şi toate drepturile contractuale şi legale pe care le are în conformitate cu Contractul de finanţare şi al legii aferente.

La solicitarea Băncii şi pe propria cheltuială, împrumutatul va întreprinde toate acele fapte sau lucruri necesare pentru a permite obţinerea efectelor amendamentelor realizate sau pentru cele care urmează a fi efectuate în temeiul prezentei scrisori.

 

4. Legea aplicabilă şi jurisdicţia

Această scrisoare va fi guvernată de legile din Luxemburg şi părţile la aceasta se supun competenţei instanţei de justiţie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Dacă sunteţi de acord cu cele prezentate mai sus, vă rugăm să returnaţi două (2) originale ale acestei scrisori către Bancă, în atenţia doamnei Angela Iacomucci (tel. +352 4379 83466, e-mail: iacomucc@eib.org), iniţializate pe fiecare pagină, datate şi semnate corespunzător în numele României, reprezentate de Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu o copie a semnăturilor autorizate de către Ministerul Finanţelor Publice, în cazul în care nu există deja, până şi nu mai târziu de o lună de la data prezentei scrisori. Ulterior unei astfel de date, Banca îşi rezervă dreptul, la dispoziţia sa, prin notificarea împrumutatului, să confirme dacă acceptarea prezentei scrisori de către împrumutat este considerată ca fiind acordată în mod valabil de către împrumutat.

 

Cu sinceritate,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Dietmar Dumlich

Massimo Novo

 

Asumat şi agreat pentru şi din partea României, reprezentate de Ministerul Finanţelor Publice

Attila György,

secretar de stat

 

Data: 15 martie 2016

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF)

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii nr. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane, în valoare de 2.100 mii lei anual, pentru perioada 2015-2016.

Art. 2. - Fondurile necesare pentru plata contribuţiei prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2016, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.02.01 „Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale”.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Beniamin Leş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 513.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Rotbav, judeţul Braşov

 

Având în vedere:

- art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere nr. 402.063 din 20 ianuarie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a încetării,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Rotbav, judeţul Braşov, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 1.142/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi S.C. HeidelbergCement România - S.A. (fostă S.C. Carpat Agregate - S.A.), în calitate de concesionar, cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 1A, corp C, etaj 1, sectorul 1, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 22.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind legitimaţiile de verificare fiscală

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 118 alin. (4), art. 147 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 31 din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru desfăşurarea verificării situaţiei fiscale personale şi inspecţiei fiscale privind impozitul pe venit asupra tuturor persoanelor impozabile, indiferent de forma lor de organizare, pe întreg teritoriul ţării, personalul cu atribuţii de verificare a situaţiei fiscale personale va utiliza legitimaţii şi insigne.

(2) Modelul legitimaţiei, al portlegitimaţiei şi al insignei sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Personalul cu atribuţii de verificare fiscală cuprinde inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice încadraţi în structurile cu atribuţii de efectuare a verificării situaţiei fiscale personale.

Art. 3. - (1) Legitimaţiile de verificare fiscală prevăzute la art. 1 atestă împuternicirea specială a titularului în faţa contribuabilului, ce implică exerciţiul autorităţii de stat, acordată pe timpul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

(2) Legitimaţia de verificare fiscală este valabilă numai însoţită de ordinul de serviciu semnat de directorul general al Direcţiei generale control venituri persoane fizice.

Art. 4. - (1) Legitimaţiile de verificare fiscală au regim special, sunt nominale şi se distribuie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,

(2) Numerotarea legitimaţiilor de verificare fiscală se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin repartizarea unei plaje de numere Direcţiei generale control venituri persoane fizice, conform anexei nr. 2.

(3) Legitimaţiile de verificare fiscală se semnează de către directorul Direcţiei generale control venituri persoane fizice.

(4) Distribuirea legitimaţiilor de verificare fiscală se efectuează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, pe baza solicitărilor Direcţiei generale control venituri persoane fizice.

(5) Eliberarea legitimaţiilor de verificare fiscală se face de către secretariatul Direcţiei generale control venituri persoane fizice, pentru personalul cu atribuţii de verificare fiscală, pe baza unei evidenţe nominale. Modelul evidenţei nominale este prevăzut în anexa nr. 3.

(6) Pierderea sau furtul legitimaţiei de verificare fiscală se publică în presă şi se anunţă Direcţiei generale control venituri persoane fizice, în termen de 48 de ore, în vederea anulării şi consemnării în evidenţa nominală prevăzută la alin. (5).

(7) La data încetării activităţii, titularul legitimaţiei de verificare fiscală va depune legitimaţia la Direcţia generală control venituri persoane fizice, în vederea anulării şi consemnării în evidenţa nominală prevăzută la alin. (5).

(8) Legitimaţiile de verificare fiscală sunt valabile de la data eliberării până la data anulării.

Art. 5. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.751/2012 privind legitimaţiile de verificare fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 21 noiembrie 2012.

(2) Legitimaţiile emise în baza Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.751/2012 sunt valabile şi vor fi utilizate de către personalul cu atribuţii de verificare a situaţiei fiscale personale până la emiterea noilor legitimaţii de verificare fiscală, conform dispoziţiilor prezentului ordin, dar nu mai târziu de şase luni de la data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 6. - Direcţia generală control venituri persoane fizice şi Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 22 iulie 2016.

Nr. 2.225.

 

ANEXA Nr. 1

 

Figura nr. 1

 

Legitimaţie*)

 

Descrierea legitimaţiei de verificare fiscală

1 Descrierea legitimaţiei:

a) dimensiuni: 90 mm/70 mm;

b) carton grosime 1 mm;

c) culori: roşu, galben, albastru sidefat (BT 32), negru, alb.

2. Ambalare individuală în portlegitimaţie.

3. Legitimaţia de verificare fiscală se compune din „Faţă” şi „Verso”.


*) Figura nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

Figura nr. 2

 

Descrierea portlegitimaţiei

Portlegitimaţia va fi confecţionată din piele de culoare neagră, având dimensiunile de 115 mm/90 mm.

În partea superioară este poziţionată sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, modelul şi caracteristicile siglei fiind prevăzute în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

Sub siglă este poziţionat decriptorul - textul „DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL VENITURI PERSOANE FIZICE LEGITIMAŢIE DE VERIFICARE FISCALĂ”, scris în culoarea albă.


*) Figura nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

Figura nr. 3

 

Descrierea insignei metalice pentru legitimaţie

1. Descriere insignei:

a) dimensiuni: 62 x 51 mm, grosime 2 mm;

b) insigna metalică este sub forma unui scut. Deasupra scutului este poziţionat logotipul siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, modelul şi caracteristicile siglei fiind prevăzute în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013, cu modificările ulterioare. Sub logotip, pe fundal alb, este poziţionat decriptorul - textul „CONTROL VENITURI PERSOANE FIZICE”, scris în culoarea roşie (cod CMYK - 15/100/100/5, cod RGB - 200/30/40). În mijlocul scutului, pe fundal albastru (cod CMYK - 100/100/20/10, cod RGB - 45/45/115), figurează stema României, potrivit modelului original prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare.

La baza scutului, pe fundal roşu, figurează înserierea insignei.

2. Mod de confecţionare: insigna metalică va fi inserată pe suport din carton, îmbrăcat în piele şi stanţat cu forma insignei.

3. Insigna metalică va fi utilizată de personalul cu atribuţii de verificare fiscală împreună cu legitimaţia de verificare fiscală.


*) Figura nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

REPARTIZAREA

plajei de numere pentru legitimaţiile de verificare fiscală

 

Unitatea

Plaja de început

Plaja de sfârşit

Direcţia generală control venituri persoane fizice

00001

00161

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Evidenţa nominală a legitimaţiilor de verificare fiscală

 

I. Modelul şi conţinutul situaţiei nominale

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală control venituri persoane fizice

Nr. ................. zz.ll.aa

 

Situaţia nominală privind legitimaţiile de verificare fiscală

 

Nr. crt.

Numele, prenumele şi funcţia titularului legitimaţiei

Codul numeric personal

Marca

Numărul legitimaţiei de verificare fiscală1

Eliberarea legitimaţiei

 

Anularea legitimaţiei

Data

Semnătura

 

Predare

Pierdere/furt

Data

Semnătura

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Se completează, în ordinea emiterii, numărul din plaja de numere acordate, conform anexei nr. 2 la ordin.

 

II. Modalitatea de completare

1. Secretariatul Direcţiei generale control venituri persoane fizice care conduce evidenţa nominală va completa un rând în situaţie pentru fiecare legitimaţie de verificare fiscală, respectiv coloanele 1-6. Titularul legitimaţiei va semna pentru primire în coloana 7.

2. La anularea legitimaţiei de verificare fiscală, ca urmare a predării sau pierderii/furtului, Secretariatul Direcţiei generale control venituri persoane fizice va completa, după caz, în continuare, în coloana 8 sau 10, iar titularul legitimaţiei va semna, în consecinţă, pentru anulare în coloana 9 sau 11.

 

III. Caracteristici de tipărire şi arhivare

1. Se tipăreşte faţă/verso cu ajutorul tehnicii de calcul.

2. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către Direcţia generală control venituri persoane fizice.

3. Se înregistrează în evidenţa Direcţiei generale control venituri persoane fizice.

4. Se îndosariază în volume de 50 de file.

5. Se arhivează la Direcţia generală control venituri persoane fizice.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BLAROS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în şedinţa din data de 16 iunie 2016, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea BLAROS BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE - S.R.L, cu sediul social în str. Ion Creangă nr. 65, oraşul Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J6/194/2010, cod unic de înregistrare 26940396/2010 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 653/2010, reprezentată de către domnul Blaga Gavril, asociat unic, administrator şi conducător executiv al societăţii,

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea Adunării generale a asociaţilor nr. 1 din 6 ianuarie 2016 s-a decis: să solicite Autorităţii de

Supraveghere Financiară conform legilor şi normelor în vigoare retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BLAROS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L....”.

2. În anul 2015, Societatea BLAROS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a realizat, în proporţie de 95%, venituri din activitatea de intermediere în asigurări, înregistrând un profit în sumă de 61.390 lei.

3. Brokerul a notificat societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii de brokeraj şi intenţia de reziliere a contractelor de intermediere.

4. Brokerul a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

5. Brokerul a procedat la notificarea asiguraţilor, prin adrese scrise, adrese prin care asiguraţii au fost înştiinţaţi cu privire la decizia de încetare a activităţii.

6. Brokerul nu are reclamaţii/litigii cu asigurători şi/sau reasiguratori, clienţi, salariaţi/foşti salariaţi, asistenţi în brokeraj şi alte persoane fizice/juridice.

7. La data de 31 martie 2016, brokerul nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BLAROS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în str. Ion Creangă nr. 65, oraşul Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J6/194/2010, cod unic de înregistrare 26940396/2010 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 653/2010, reprezentată de către domnul Blaga Gavril, asociat unic, administrator şi conducător executiv al Societăţii, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 8 iulie 2016.

Nr. 1.383.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.