MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 567/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 567         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iulie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

514. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

864. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 şi 414 bis din 12 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene va avea următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 46 din 17 februarie 1997, modificată de Directiva 98/85/CE a Comisiei din 11 noiembrie 1998, publicată în JOCE, seria L, nr. 315 din 25 noiembrie 1998, de Directiva 2001/53/CE a Comisiei din 10 iulie 2001, publicată în JOCE, seria L, nr. 204 din 28 iulie 2001, de Directiva 2002/75/CE a Comisiei din 2 septembrie 2002, publicată în JOCE, seria L, nr. 254 din 23 septembrie 2002, de art. 5 din Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 de modificare a directivelor privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării de către nave publicată în JOCE, seria L, nr. 324 din 29 noiembrie 2002, de Directiva 2008/67/CE a Comisiei din 30 iunie 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 171 din 1 iulie 2008, de Directiva 2009/26/CE a Comisiei din 6 aprilie 2009, publicată în JOUE, seria L, nr. 113 din 6 mai 2009, de Directiva 2010/68/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010, publicată în JOUE, seria L, nr. 305 din 20 noiembrie 2010, de Directiva 2011/75/UE a Comisiei din 2 septembrie 2011, publicată în JOUE, seria L, nr. 239 din 15 septembrie 2011, de Directiva 2012/32/UE a Comisiei din 25 octombrie 2012, publicată în JOUE, seria L, nr. 312 din 10 noiembrie 2012, de Directiva 2013/52/UE a Comisiei din 30 octombrie 2013, publicată în JOUE, seria L, nr. 304 din 14 noiembrie 2013, de Directiva 2014/93/UE a Comisiei din 18 iulie 2014, publicată în JOUE, seria L, nr. 220 din 25 iulie 2014, şi de Directiva (UE) 2015/559 a Comisiei din 9 aprilie 2015, publicată în JOUE, seria L, nr. 95 din 10 aprilie 2015.”

2. Anexele A, A.1 şi A.2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Echipamentele prevăzute în coloana 1 din anexa A.1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind transferate din anexa A.2, care au fost fabricate înainte de data de 30 aprilie 2016, în conformitate cu procedurile de aprobare de tip deja în vigoare înainte de acea dată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, pot fi în continuare introduse pe piaţă şi montate la bordul unei nave care arborează pavilionul român, până la data de 30 aprilie 2018.

Art. III. - Ministerul Transporturilor comunică Comisiei Europene textul prezentei hotărâri, precum şi textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva (UE) 2015/559 a Comisiei din 9 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, după publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2015/559 a Comisiei din 9 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 95 din 10 aprilie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 514.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa A la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)

 

Lista abrevierilor utilizate

 

A.1, Amendament 1 cu privire la alte documente standard decât cele ale IMO

A.2, Amendament 2 cu privire la alte documente standard decât cele ale IMO

AC, Rectificare cu privire la alte documente standard decât cele ale IMO

CAT, Categorie pentru echipament radar, astfel cum este definită la secţiunea 1.3 din standardul IEC 62388 (2007)

IEC, Comisia Electrotehnică Internaţională

Circ., Circulară

COLREG, Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare

COMSAR, Subcomitetul IMO pentru radiocomunicaţii şi operaţiuni de căutare şi salvare

EN, Standard european

ETSI, Institutul european de standardizare în domeniul telecomunicaţiilor

FSS, Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului

FTP, Codul internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc

HSC, Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză

IBC, Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase

IGC, Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate

IMO, Organizaţia Maritimă Internaţională

ISO, Organizaţia Internaţională de Standardizare

LSA, Codul internaţional al mijloacelor de salvare

MARPOL, Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave

MEPC, Comitetul pentru protecţia mediului marin

MSC. Comitetul pentru siguranţa maritimă

NOx, oxizi de azot

ICAO, Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale

Reg., Regulă

Rez., Rezoluţie

Sisteme O2/HC, sisteme oxigen – hidrocarburi

SOLAS, Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

SOx, oxizi de sulf

ITU, Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa A 1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)

 

ECHIPAMENTE

pentru care există standarde de încercări detaliate în instrumentele internaţionale

 

Note generale:

a) Regulile SOLAS se referă la convenţia SOLAS, cu amendamentele ulterioare.

b) în cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiaşi denumiri. Variantele produselor sunt menţionate în mod independent şi sunt separate între ele printr-o iinie punctată. În scopul certificării trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz. (Exemplu: A.1/3.3).

Note privind anexa A. 1 în ansamblu:

a) Generalităţi: în afara standardelor de încercări menţionate explicit, o serie de dispoziţii a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip (incluse în aprobarea de tip), astfel cum se prevede în modulele de evaluare a conformităţii din anexa B, figurează în cerinţele aplicabile din cadrul convenţiilor internaţionale, rezoluţiilor şi circularelor corespunzătoare ale IMO.

b) Coloana 1: se poate aplica art. II din Hotărârea Guvernului nr. 765/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, prin care se transpune Directiva 2013/52/UE a Comisiei din 30 octombrie 2013 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (a 9-a modificare a anexei A la MED), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 14 noiembrie 2013.

c) Coloana 1: se poate aplica art. II din Hotărârea Guvernului nr. 424/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, prin care se transpune Directiva 2Q14/93/UE a Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (a 10-a modificare a anexei A la MED), publicată în JOUE, seria L, nr. 220 din 25 iulie 2014.

d) Coloana 5: în cazul în care se face trimitere la rezoluţii ale IMO, sunt aplicabile doar standardele de încercare incluse în secţiunile corespunzătoare ale anexelor la rezoluţii; sunt excluse dispoziţiile din cadrul rezoluţiilor propriu-zise.

e) Coloana 5: convenţiile internaţionale şi standardele de încercare se aplică în versiunea lor actualizată. În scopul identificării corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de încercare, certificatele şi declaraţiile de conformitate trebuie să menţioneze standardul de încercare specific aplicat şi versiunea acestuia.

f) Coloana 5: în cazul în care două seturi de denumiri de standarde sunt separate prin „sau”, fiecare set îndeplineşte toate cerinţele de încercare în conformitate cu standardele de performanţă ale IMO. Astfel, încercarea pe baza unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele instrumentelor internaţionale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare (virgula), se aplică toate standardele enumerate.

g) Cerinţele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerinţelor privind transportul din cadrul convenţiilor internaţionale.

 

1. Mijloace de salvare

Coloana 4: Se aplică MSC/Circ. 980 a IMO, în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.

 

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformităţii

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Colaci de salvare

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/7,

- Reg. III/34.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Lumini de indicare a poziţiei pentru mijloacele de salvare:

a) pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă,

b) pentru colaci de salvare,

c) pentru veste de salvare

- Reg. III/4.

- Reg. X/3.

- Reg. III/7,

- Reg. III/22,

- Reg. III/26,

- Reg. III/32,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II, IV a IMO.

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Semnale fumigene cu declanşare

automată pentru colaci de salvare

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/7,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Veste de salvare

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/7,

- Reg. III/22,

- Reg. I1I/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 922,

- IMO MSC.1/Circ.1304,

- IMO MSC.1/Circ.1470.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Costume de imersiune şi costume de protecţie concepute pentru a fi purtate cu o vestă de salvare

a) costume de imersiune fără calităţi izolante proprii

b) costume de imersiune cu calităţi izolante proprii c) costume de protecţie

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/7,

- Reg. III/22,

- Reg. III/32,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 1046.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Costume de imersiune şi costume de protecţie concepute pentru a fi purtate fără vestă de salvare

a) costume de imersiune fără calităţi izolante proprii

b) costume de imersiune cu calităţi izolante proprii c) costume de protecţie

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/7,

- Reg. III/22,

- Reg. III/32,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circ.1046.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Mijloace de protecţie termică

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/22,

- Reg. III/32,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I. II a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circ.1046.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Rachete paraşută luminoase

(pirotehnice)

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/6,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Facle de mână (pirotehnice)

- Reg. III/4.

- Reg. X/3.

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Semnale fumigene plutitoare

(pirotehnice)

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a IMO.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Aparate de lansare a bandulei

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/18,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VII a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Plute de salvare gonflabile

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/13,

- Reg. III/21,

- Reg. III/26,

- Reg. III/31,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000)8 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 811,

- IMO MSC.1/Circ. 1328.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

Iar pentru perioade extinse între operaţiunile de întreţinere:

- IMO MSC.1/Circ.1328.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Plute de salvare rigide

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/21,

- Reg. III/26,

- Reg. III/31,

- Reg. III/34.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 811.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

- IMO MSC/Circ. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Plute de salvare cu redresare

automată

- Reg. III/4.

- Reg. X/3.

- Reg. III/26,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC 48(66)-(Cod LSA) I, IV a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 809,

- IMO MSC/Circ. 811,

- IMO MSC. 1/Circ. 1328.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

Iar pentru perioade extinse între operaţiunile de întreţinere: - IMO MSC. 1/Circ.

1328.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Plute de salvare închise, reversibile

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/26,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 809,

- IMO MSC/Circ. 811,

- IMO MSC.1 /Circ. 1328.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

Iar pentru perioade extinse între operaţiunile de întreţinere:

- IMO MSC.1/Circ. 1328.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Dispozitive de degajare liberă a plutelor de salvare (dispozitive hidrostatice de declanşare)

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/13,

- Reg. III/26,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a IMO,

- Rez. MSC.97(73>(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 811.

- Rez.MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Bărci de salvare:

a) bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor:

- parţial închise;

- complet închise;

b) bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă.

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/21,

- Reg. III/31,

- Reg. IH/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC.1/Circ. 1423.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

- IMO MSC/Circ. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Bărci de urgenţă rigide

- Reg. III/4.

- Reg. X/3.

- Reg. III/21,

- Reg. III/31,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a IMO.

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez. MSC.61(70) a IMO,

- IMO MSC/Circ. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Bărci de urgenţă gonflabile

- Reg. III/4.

- Reg. X/3.

- Reg. III/21,

- Reg. III/31,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, Va IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez.MSC.81(70) a IMO,

- IS015372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Bărci de urgenţă rapide:

a) gonflabile;

b) rigide;

c) gonflabile rigide.

- Reg. III/4.

- Reg. III/26,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a IMO,

- IMO MSC/Circ. 1016,

- IMO MSC/Circ. 1094.

- Rez. MSC.61(70) a IMO.

- IMO MSC/Circ. 1006,

-IS015372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Mijloace de lansare la apă care folosesc curenţi (gruie)

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/23,

- Reg. III/33,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez.MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/1.22

Mijloace de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambarcaţiunile de salvare

Punctul a fost mutat la A.2/1.3.

A.1/1.23

Mijloace de lansare la apă prin cădere liberă a bărcilor de salvare

- Reg. III/4,

- Rag. X/3.

- Reg. III/16,

- Reg. III/23,

- Reg. III/33,

- Reg. III/34,

- Rez MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Mijloace de lansare la apă a plutelor de salvare (gruie)

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/12,

- Reg. III/16,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez.MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/1.25

Mijloace de lansare la apă a bărcilor de urgenţă rapide (gruie)

- Reg. III/4.

- Reg. III/26,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO.

- Rez.MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F G

A.1/1.26

Mecanisme de declanşare:

a) a bărcilor de salvare şi a bărcilor de urgenţă (lansate prin folosirea unui curent sau a mai multor curenţi);

b) a plutelor de salvare (lansate prin folosirea unui curent sau a mai multor curenţi);

c) a bărcilor de salvare lansate la apă prin cădere liberă.

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/16,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, VI a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC.1/Circ. 1419

- Rez.MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

 

A.1/1.27

Instalaţii de evacuare la apă

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/15,

- Reg. III/26,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez.MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Mijloace de salvare

- Reg. III/4.

- Reg. III/26,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO,

- Rez. MSC.81(70) a IMO,

- IMO MSC/Circ. 810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Scări de îmbarcare

- Reg. III/4,

- Reg. III/11,

- Reg. X/3.

- Reg. III/11,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a IMO.

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO.

- IMO MSC.1/Circ. 1285.

- Rez. MSC.81(70) a IMO,

-ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Materiale retroreflectorizante

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- Rez.A.658(16) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Aparat radiotelefonic de emisie-recepţie în VHF pentru ambarcaţiunile de salvare

Punctul a fost mutat la A.1/5.17 şi A.1/5.18.

A.1/1.32

Transponder SAR în bandă de 9 GHz (ŞART)

Punctul a fost mutat la A.1/4.18.

A.1/1.33

Reflector radar pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă (pasiv)

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/34,

- Rez .A.384(X) a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV. V a IMO,

- Rez. MSC.97(73HCod HSC 2000) 8 a IMO,

- Rez. MSC.164(78)a IMO.

-EN ISO 8729(1998),

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

Rectificarea 1 (2008)

sau

- EN ISO 8729 (1998),

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008)

sau

-ISO 8729-1 (2010),

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008)

sau

- ISO 8729-1 (2010),

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Compas pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă

Punctul a fost mutat la A,1/4,23.

A.1/1.35

Echipament portabil de stingere a incendiului pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă

Punctul a fost mutat la A. 1/3.38.

A.1/1.36

Motoare de propulsie pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V a IMO.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Motoare exterioare de propulsie pentru bărci de urgenţă

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a IMO.

- Rez.MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Proiectoare pentru folosire la bărci de salvare şi bărci de urgenţă

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV. V a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Plute de salvare reversibile deschise

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO, anexa 10,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO, anexa 11,

- IMO MSC.1/Circ. 1328.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a IMO, anexa 10,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO, anexa 11,

Iar pentru perioade extinse între operaţiunile de întreţinere: - IMO MSC.1/Circ.1328.

B + D

B + F

A.1/1.40

Instalaţie mecanică de ridicare a pilotului

Punctul a fost mutat la A. 1/4.48.

A.1/1.41

Vinciuri pentru ambarcaţiuni de salvare şi bărci de urgenţă:

a) bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor;

b) bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă;

c) plute de salvare;

d) bărci de urgenţă;

e) bărci de urgenţă rapide.

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/16,

- Reg. III/17,

- Reg. III/23,

- Reg. III/24,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I. VI a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez. MSC.81(70) a IMO.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Scară pentru pilot

Punctul a fost mutat la A. 1/4.49.

A.1/1.43

Bărci de urgenţă rigide/gonflate

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. III/21,

- Reg. III/31,

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- Rez. MSC.81(70) a IMO,

- IMO MSC/Circ. 1006,

- IS015372 (2000).

B + D

B + F

G

 

2. Prevenirea poluării marine

 

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din MARPOL 73/78. cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din MARPOL 73/78, cu modificările ulterioare, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz

Standarde de încărcări

Module de evaluare a conformităţii

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Echipament de filtrare a hidrocarburilor (pentru un conţinut de hidrocarburi al efluentului care nu depăşeşte 15 ppm)

Detectoare ale suprafeţei de separaţie hidrocarburi/apă

- anexa 1, Reg. 14.

- anexa I, Reg. 14,

- IMO MEPC.1/Circ. 643.

- Rez. MEPC.107(49) a IMO,

- IMO MEPC.1/Circ. 643.

B + D

B + E

B + F

A. 1/2.2

- anexa 1, Reg 32.

- anexa I, Reg. 32.

- Rez. MEPC.5(XIII) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/2.3

Aparate de măsurare a conţinutului de hidrocarburi

- anexa l, Reg. 14.

- anexa I, Reg. 14,

- IMO MEPC.1/Circ. 643.

- Rez. MEPC.107(49) a IMO,

- IMO MEPC.1/Circ. 643.

B + D

B + E

B + F

A. 1/2.4

Elemente de procesare destinate ataşării la echipamentul de separare apă/hidrocarburi existent (pentru un conţinut de hidrocarburi al efluentului care nu depăşeşte 15 ppm)

Punct lăsat necompletat în mod intenţionat.

A. 1/2.5

Instalaţie de supraveghere şi control al deversărilor de hidrocarburi pentru petroliere

- anexa!, Reg. 31.

- IMO MEPC.1/Circ. 761 Rev. 1

- anexa I, Reg. 31.

- Rez. MEPC.108(49) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/2.6

Instalaţii de tratare a apelor uzate

- anexa IV, Reg. 9.

- anexa IV, Reg. 9.

Până la 31 decembrie 2015:

- Rez. MEPC.159(55) a IMO.

De la 1 ianuarie 2016:

- Rez. MEPC.227(64) a IMO

B + D

B + E

B + F

A. 1/2.7

Incineratoare de bord pentru nave

- anexa VI, Reg. 16.

- anexa VI, Reg. 16,

- IMO MEPC.1/Circ. 793

- Rez. MEPC.76(40) a IMO.

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/2.8

Analizor NOx pentru utilizare la bord în conformitate cu Codul tehnic privind NOx 2008

- Rez. MEPC.176(58) a IMO-(MARPOL, anexa VI revizuită, Reg. 13).

- Rez. MEPC.176(58) a IMO  - (MARPOL, anexa VI revizuită, Reg. 13),

- Rez. MEPC,177 (58) a IMO - (Codul tehnic NOx 2008),

- Rez. MEPC.198(62) a IMO. - IMO MEPC.1/Circ. 638.

- Rez. MEPC.177 (58) a IMO -

(Codul tehnic NOx 2008).

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/2.9

Echipament Care utilizează alte metode tehnologice de reducere a emisiilor de SOx

Punctul a fost mutat la A.2/2.4.

A.1/2.10

Instalaţii de bord pentru epurarea gazelor arse

- Rez. MEPC.176(58) a IMO - MARPOL, anexa VI revizuită, Reg. 4),

- Rez. MEPC.184(59) a IMO.

- Rez. MEPC.176(58) a IMO - (MARPOL, anexa VI revizuită, Reg. 4).

- Rez. MEPC.184(59) a IMO.

B + D

B + E

B + F

G

 

3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor

 

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare,

prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum şi rezoluţiile şi Circularele corespunzătoare ale IMO, după caz

Standarde de încărcări

Module de evaluare a conformităţii

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Învelişul nedemontabil al punţii

- Reg. II-2/4,

- Reg. II-2/6,

- Reg. X/3.

- Reg. II-2/4,

- Reg. I1-2/6,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D B + E B + F

A. 1/3.2

Stingătoare portabile de incendiu

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a IMO

- Reg. II-2/4,

- Reg. II-2/10,

- Reg. II-2/18,

- Reg. II-2/19,

- Reg. II-2/20,

- Rez A„951(23) a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO.

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a IMO.

- IMO MSC/Circ. 1239,

- IMO MSC/Circ. 1275.

- EN 3-7 (2004), inclusiv A.1 (2007),

- EN 3-8 (2006), inclusiv AC (2007),

- EN 3-9 (2006), inclusiv AC (2007),

- EN 3-10 (2009).

B + D B + E B + F

A.1/3.3

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecţie (echipament pentru contactul cu focul)

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO.

- Reg. II-2/10,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO.

îmbrăcăminte de protecţie pentru combaterea incendiilor:

- EN 469 (2005), inclusiv A1 (2006) şi AC (2006).

Îmbrăcăminte de protecţie pentru combaterea incendiilor Îmbrăcăminte reflectorizantă pentru operaţii speciale de combatere a incendiilor

- EN 1486 (2007). Îmbrăcăminte de protecţie pentru combaterea incendiilor

 Îmbrăcăminte de protecţie cu strat exterior reflectorizant:

- IS0 15538 (2001) nivel 2.

B + D B + E B + F

A. 1/3.4

Echipament de pompieri: bocanci

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.98(73MCod FSS) 3 a IMO.

- Reg. II-2/10,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSe.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO.

- EN 15090 (2012).

B + D B + E B + F

A. 1/3.5

Echipament de pompieri: mănuşi

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO.

- Reg. II-2/10.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO,

- EN 659 (2003), inclusiv A1 (2008) şi AC (2009).

B + D B + E B + F

A.1/3.6

Echipament de pompieri: cască

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO.

- Reg. II-2/10,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO.

- EN 443 (2008).

B + D B + E B + F

A. 1/3.7

Aparat de respiraţie autonom acţionat cu aer comprimat Notă: în cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO.

- Reg. IJ-2/10,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO. şi, în cazul în care aparatul este utilizat în accidentele care implică încărcătură:

- Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 14 a IMO,

- Rez. MSC.5(48)-(Cod I6C) 14 a IMO.

- EN 136 (1998), inclusiv AC(2003), -EN 137 (2006)

si, în cazul îri care aparatul este utilizat în accidentele care implică încărcătură:

- ISO 23269-3(2011).

B + D B + E B + F

A. 1/3.8

Aparat de respiraţie cu aer comprimat

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

1994) 7 a IMO.

Notă. Acest echipament este destinat numai navelor de mare viteză construite conform prevederilor Codului HSC din 1994.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO.

- EN 14593-1 (2005),

- EN 14593-2 (2005), inclusiv AC (2005),

- EN 14594 (2005), inclusiv AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.9

Componente ale instalaţiilor cu sprinklere pentru încăperile de locuit, de serviciu şi posturile de comandă, echivalente cu cele prevăzute în Convenţia SOLAS 74 Reg. II-2/12 (numai pentru duze şi funcţionarea acestora).

[Duzele pentru instalaţii fixe cu sprinklere pentru navele de mare viteză (HSC) sunt incluse la acest punct.]

- Reg. II-2/7,

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a IMO.

- Reg. II-2/7,

- Reg. II-2/9,

- Reg. II-2/10,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.44(65)a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 912.

- Rez.A.800(19) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Duze pentru instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, în încăperea de maşini şi în compartimentele pompelor de marfă

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a IMO.

- Reg. II-2/10,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO.

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a IMO.

- IMO MSC.1/Circ. 1313.

- IMO MSC/Circ. 1165, Apendicele A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Construcţii de tip „A” şi , B” rezistente la foc

a) construcţii de tip „A”,

b) construcţii de tip „B”.

Tip ,A”:

- Reg. II-2/3.2.

Tip „B”:

- Reg. II-2/3.4.

- Reg. II-2/9 si Tip „A”:

- Reg. II-2/3.2,

- IMO MSC/Circ. 1120,

- IMO MSC.1/Circ. 1434. Tip „B”:

- Reg. II-2/3.4,

- Rez. MSC. 307 (88)-(Cod FTP 2010) a IMO,

- IMO MSC.1/Circ. 1435

(cea din urmă este destinată doar construcţiilor de tip A*)

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.12

Dispozitive pentru prevenirea trecerii

flăcărilor în tancurile de marfă de la

petroliere

- Reg. il-2/4,

- Reg. II-2/16.

- Reg. II-2/4,

- Reg. II-2/16.

- EN ISO 16852 (2010),

- IS015364 (2007),

- IMO MSC/Circ. 677.

Pentru alte echipamente decât supapele: B + D B + E B + F Pentru supape: B + F

A.1/3.13

Materiale incombustibile

- Reg. II-2/3,

- Reg. X/3.

- Reg. II-2/3,

- Reg. II-2/5,

- Reg. II-2/9,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO.

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

- Rez. MSC. 307 (88)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiale, altele decât otelul, destinate tubulaturilor care traversează construcţii de tip A” sau „B”

Punctul a fost inclus la A.1/3.26 şi A.1/3.27.

A.1/3.15

Materiale, altele decât otelul, destinate tubulaturilor pentru hidrocarburi sau combustibili lichizi:

a) ţevi şi racorduri de plastic;

b)supape;

c) ansambluri de ţevi flexibile şi compensatoare;

d) componente ale ţevilor metalice cu garnituri de etanşare elastice sau din elastomeri

- Reg. II-2/4,

- Reg. X/3.

- Reg. II-2/4,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC1994) 7,10 a IMO.

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7, 10 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 1120.

Ţevi şi racorduri:

- Rez.A.753(18) a IMO,

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO.

Supape:

- EN ISO 10497 (2010).

Ansambluri de ţevi flexibile:

- EN ISO 15540 (2001),

- EN ISO 15541 (2001).

Componente ale ţevilor metalice cu garnituri de etanşare elastice şi din elastomeri:

- IS0 19921 (2005),

- IS0 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

 

A.1/3.16

Uşi antifoc

- Reg. II-2/9.

- Reg. II-2/9.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO,

- IMO MSC.1/Circ. 1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Componente ale sistemelor de comandă pentru uşi antifoc.

Notă: în cazul în care se utilizează expresia „componente ale instalaţiilor1h coloana 2, aceasta poate însemna că o singură componentă, un grup de componente sau o întreagă instalaţie trebuie încercată pentru a verifica conformitatea cu cerinţele internaţionale

- Reg. II-2/9,

- Reg. X/3.

- Reg. II-2/9,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

- Rez. MSC.307(8B)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.18

Materiale de finisare şi acoperire a pardoselilor cu caracteristici de propagare lentă a flăcărilor:

a) furniruri decorative:

b) sisteme de vopsire:

c) materiale de acoperire a pardoselilor;

d) acoperiri de izolaţie pentru ţevi;

e) adezivi utilizaţi la construcţiile de tip .A”, „B” şi X”;

f) acoperiri pentru tubulaturi de combustibil.

- Reg. II-2/3,

- Reg. II-2/5,

- Reg. II-2/6 pentru a), b), c),

- Reg. II-2/9 pentru e) şi f),

- Reg. X/3.

- Reg. II-2/3,

- Reg. II-2/5,

- Reg. II-2/6,

- Reg. II-2/9.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 1120.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Draperii, perdele şi alte elemente textile suspendate

- Reg. II-2/3,

- Reg. II-2/9,

- Reg. X/3.

- Reg. II-2/3,

- Reg. II-2/9,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO,

- IMO MSC.1/Circ. 1456.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.20

Mobilier tapiţat

- Reg. II-2/3,

- Reg. II-2/5,

- Reg. II-2/9,

- Reg. X/3.

- Reg. II-2/3,

- Reg. II-2/5,

- Reg. II-2/9.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

- Rez. MSC.307(8B)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.21

Cazarmament

- Reg. II-2/3,

- Reg. II-2/9,

- Reg. X/3.

- Reg. II-2/3,

- Reg. II-2/9,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.22

Clapele antifoc

- Reg. II-2/9.

- Reg. II-2/9.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.23

Treceri incombustibile de tubulaturi prin construcţii de tip „A”

Punctul a fost mutat la A.1/3.26.

A. 1/3.24

Treceri de cabluri electrice prin construcţii de tip „A”

Punctul a fost mutat la A, 1/3.26 a).

A. 1/3.25

Ferestre şi hublouri antifoc de tip „A” si „B”

- Reg. II-2/9.

- Reg. II-2/9.

- IMO MSC/Circ. 1120.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010)

a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.26

Treceri prin construcţii de tip „A”

a) treceri de cabluri electrice,

b) treceri de tubulaturi, conducte, puţuri etc.

- Reg. II-2/9.

- Reg. II-2/9.

- IMO MSC.1/Circ. 1276. [aplicabil exclusiv pentru b)]

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010)

a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.27

Treceri prin construcţii de tip „B”

a) treceri de cabluri electrice,

b) treceri de tubulaturi, conducte, puţuri etc.

- Reg. II-2/9.

- Reg. II-2/9.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010)

a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.26

Instalaţii cu sprinklere (limitate la

capetele sprinklerelor)

[Duzele pentru instalaţii fixe cu

sprinklere pentru navele de mare

viteză (HSC) sunt incluse la acest

punct.]

- Reg. II-2/7,

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3.

- Reg. II 2/7,

- Reg. II-2/10.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.44(65) a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a IMO, -IMO MSC/Circ. 912

- ISO 6182-1 (2014)

sau

- EN 12259-1 (1999), inclusiv A1 (2001), A2(2004) şi A3(2006).

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.29

Furtunuri de incendiu cu diametrul

Ł52 mm

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3.

- Reg. II-2/10,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

- EN 14540 (2004), inclusiv A. 1(2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Echipament portabil pentru analiza

oxigenului şi detectarea gazelor

- Reg. II-2/4,

- Reg. VI/3.

- Reg. II-2/4,

- Reg. VI/3,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a IMO.

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

Rectificarea 1 (2008) sau IEC 60945

(2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

- IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504, Rectificarea 1 (2011),

- IEC 60533 (1999) şi, după caz, aplicabile pentru:

a) categoria 1: (zonă de securitate):

- EN 50104 (2010),

- EN 60079-29-1 (2007);

b) categoria 2: (atmosfere gazoase explozive):

- EN 50104 (2010),

- EN 60079-29-1 (2007),

- EN 60079-0 (2012), inclusiv A11:2013,

- EN 60079-1 (2007), inclusiv

IEC 60079-1 Rectificarea 1 (2008),

- EN 60079-10-1 (2009),

- EN 60079-11 (2012),

- EN 60079-15 (2010),

- EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.31

Duze pentru instalaţii fixe cu sprinklere pentru navele de mare viteză (HSC)

Punct eliminat-echipamentul este vizat de A. 1/3.9 şi A. 1/3.28.

A.1/3.32

Materiale pentru limitarea incendiului (cu excepţia mobilierului) pentru navele de mare viteză

- Reg. X/3.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- IMO MSC.1/Circ. 1457.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.33

Materiale pentru limitarea incendiului pentru mobilierul navelor de mare viteză

- Reg. X/3.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.34

Construcţii rezistente la foc pentru navele de mare viteza

- Reg. X/3.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- IMO MSC.1/Circ. 1457.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.35

Uşi antifoc pentru navele de mare viteză

- Reg. X/3.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.36

Clapete antifoc pentru navele de mare viteză

- Reg. X/3.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.37

Treceri prin construcţii rezistente la foc la navele de mare viteză

a) treceri de cabluri electrice,

b) treceri de tubulaturi, conducte, puţuri etc.

- Reg. X/3.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.36

Echipament portabil de stingere a incendiului pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă

- Reg. III/4,

- Reg. X/3.

- Reg. 191/34,

- Rez. A.951 (23) a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO.

- EN 3-7 (2004), inclusiv A1 (2007),

- EN 3-8 (2006), inclusiv AC (2007),

- EN 3-9 (2006), inclusiv AC(2007),

- EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.39

Duze pentru instalaţiile echivalente de stingere a incendiilor cu apă sub formă de ceaţă în încăperi de maşini şi în compartimentele pompelor de marfa

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7

a IMO.

- Reg. II-2/10,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a IMO.

- IMO MSC.1/Circ. 1313,

- IMO MSC.1/Circ. 1458.

- IMO MSC/Circ. 1165.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.40

Instalaţii de iluminat amplasate la joasă înălţime (numai componente)

- Reg. II-2/13,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 11

a IMO.

- Reg. II-2/13,

- Rez. A.752 (18) a IMO.

- Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 11 a IMO.

- Rez.A.752(18) a IMO

sau

-IS0 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.41

Aparate de respiraţie pentru evacuare în caz de urgenţă (EEBD)

- Reg. II-2/13.

- Reg. II-2/13,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 849.

- ISO 23269-1 (2008) şi, pe rând:

Pentru aparate de protecţie respiratorie autonome cu circuit deschis cu aer comprimat, cu mască completă sau ansamblu muştiuc:

- EN 402(2003).

Pentru aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu circuit deschis cu aer comprimat cu cagulă pentru evacuare:

- EN 1146(2005).

Pentru aparate de protecţie respiratorie izolante, autonome, cu circuit închis pentru evacuare:

- EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.42

Componente ale instalaţiilor cu gaz inert

- Reg. II-2/4.

- Reg. II-2/4,

- Rez.A.567(14) a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 353,

- IMO MSC/Circ. 485,

- IMO MSC/Circ. 731,

- IMO MSC/Circ. 1120.

- IMO MSC/Circ. 353.

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/3.43

Duze pentru instalaţiile de stingere a incendiilor (manuale sau automate) destinate aparatelor de gătit cu grăsime

- Reg. II-2/1,

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3.

- Reg. II-2/1,

- Reg. II-2/10,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- IMO MSC.1/Circ. 1433.

- IS0 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.44

Echipament pentru pompieri - saulă

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO.

- Reg. II-2/10,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO.

- Rez. MSC.98(73MCod FSS) 3 a IMO,

- Rez. MSC.307(8B)-(Cod FTP 2010) a IMO.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.45

Componente ale instalaţiilor echivalente fixe cu gaz de stingere a incendiilor (agenţi de stingere, valvule de capăt şi duze) pentru încăperile de maşini şi compartimentele pompelor de marfă

- Reg. II-2/10,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a IMO.

- Reg. II-2/10,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a IMO,

- IMO MSC/Circ. 848,

- IMO MSC.1/Circ. 1313,

- IMO MSC.1/Circ. 1316.

- IMO MSC/Circ. 848,

- IMO MSC.1/Circ. 1316.

B + D

B + E

B + F

 

A. 1/3.46

Instalaţii echivalente fixe cu gaz de

- Reg. II-2/10,

- Reg. II-2/10,

- IMO MSC.1/Circ. 1270,

B + D

 

stingere a incendiilor pentru

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

inclusiv Rectificarea 1.

B + E

 

încăperile de maşini (instalaţii cu

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

 

B + F

 

aerosol)

a IMO.

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a IMO,

- IMO MSC.1/Circ. 1270, inclusiv Rectificarea 1,

- IMO MSC.1/Circ. 1313.

 

 

A. 1/3.47

Concentrat pentru instalaţii fixe de

- Reg. II-2/10.

- Reg. II-2/10,

- IMO MSC/Circ. 670.

B + D

 

stingere a incendiilor cu spumă cu

- Rez.. MSC.98(73)-(Cod FSS) 6 a IMO.

 

B + E

 

coeficient ridicat de expandare în încăperile de maşini şi compartimentele pompelor de marfă Notă: Instalaţiile fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient

 

 

 

B + F

 

ridicat de expandare (inclusiv instalaţiile care utilizează aerul din interiorul spaţiilor de lucru pentru a funcţiona) pentru încăperile de maşini şi compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie încercate cu

 

 

 

 

 

concentratul aprobat şi considerat conform de către Administraţie,

 

 

 

 

A. 1/3.48

Componente ale instalaţiilor fixe de

- Reg. II-2/10,

- Reg. II-2/10,

- IMO MSC.1/Circ. 1387.

B + D

 

stingere a incendiilor pe bază de apă

- Reg. X/3.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

 

B + E

 

şi cu acţiune directă destinate încăperilor de maşini de tip „A”

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

 

B + F

 

(pentru duze şi încercări ale caracteristicilor).

 

 

 

 

A. 1/3.49

Instalaţii fixe de stingere a incendiilor

- Reg. II-2/19,

- Reg. II-2/19,

- IMO MSC.1/Circ. 1430.

B + D

 

cu apă în încăperile ro-ro, încăperile

- Reg. II-2/20,

- Reg. II-2/20,

 

B + E

 

pentru vehicule şi încăperile de

- Reg. X/3,

- Rez. A.123(V) a IMO,

 

B + F

 

categorie specială:

- Rez. M$C.98(73HCod FSS) 7

- Rez. MSC.36(63)-(Cod H$C 1994) 7 a IMO,

 

 

 

a) Sisteme bazate pe prescripţii, în

a IMO

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

 

 

 

conformitate cu Circ. 1430, pct. 4, b) Sisteme bazate pe performanţă, în conformitate cu Circ. 1430. pct. 5.

 

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a IMO

 

 

A. 1/3.50

îmbrăcăminte de protecţie rezistentă la acţiunea substanţelor chimice

Punctul a fost mutat la A.2/3.9.

A. 1/3.51

Componente ale instalaţiilor fixe de

- Reg. II-2/7,

- Reg. II-2/7,

Echipament de control şi semnalizare.

B + D

 

detectare şi avertizare în caz de

- Reg. X/3.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO.

Instalaţii electrice de la bordul navelor

B + E

 

incendiu pentru posturile de

- Rez. MSC.98(73)-

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- EN 54-2 (1997), inclusiv AC(1999) şi

B + F

 

comandă, încăperile de serviciu,

(Cod FSS) 9 a IMO.

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a IMO.

A1(2006).

 

 

încăperile de locuit, balcoanele

 

- IMO MSC.1/Circ. 1242.

Echipament de alimentare cu energie

 

 

cabinelor, încăperile de maşini şi

 

 

electrică:

 

 

încăperile de maşini

 

 

- EN 54-4 (1997), inclusiv AC(1999),

 

 

nesupravegheate

 

 

A1 (2002) şi A2(2006).

 

 

a) Echipament de control şi de

 

 

Detectoare de căldură - Detectoare

 

 

semnalizare

 

 

punctuale:

 

 

b) Echipament de alimentare cu

 

 

- EN 54-5 (2000), inclusiv A1 (2002).

 

 

energie electrică

 

 

Detectoare de fum - Detectoare

 

 

c) Detectoare de căldură -

 

 

punctuale care funcţionează pe

 

 

Detectoare punctuale

 

 

principiul difuziei luminii, transmisiei

 

 

d) Detectoare de fum: Detectoare

 

 

luminii sau ionizării:

 

 

punctuale care funcţionează pe

 

 

- EN 54-7 (2000), inclusiv A1 (2002) si

 

 

principiul difuziei luminii, transmisiei

 

 

A2(2006).

 

 

luminii sau ionizării

 

 

Detectoare de flăcări - Detectoare

 

 

e) Detectoare de flăcări: Detectoare

 

 

punctuale:

 

 

punctuale

 

 

- EN 54-10 (2002), inclusiv A1 (2005).

 

 

f) Avertizoare de incendiu cu

 

 

Avertizoare de incendiu cu comandă

 

 

comandă manuală

 

 

manuală:

 

 

g) Izolatori de scurt circuit

 

 

- EN 54-11 (2001), inclusiv A1 (2005).

 

 

h) Dispozitive de intrare/ieşire

 

 

Izolatori de scurt circuit:

 

 

i) Cabluri

 

 

- EN 54-17 (2007), inclusiv AC (2007). Dispozitive de intrare/ieşire:

- EN 54-18 (2005), inclusiv AC (2007).

 

 

 

 

 

Cabluri:

 

 

 

 

 

- EN 60332-1-2 (2004),

- IEC 60092-376 (2003).

Şi, după caz, instalaţii electrice şi electronice de la bordul navelor

- IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504, Rectificarea 1 (2011).

- IEC 60533 (1999).

 

A. 1/3.52

Stingătoare de incendiu fixe şi mobile

- Reg. II-2/10,

- Reg. II-2/4,

- EN 1866-1 (2007).

B + D

 

- Reg. X/3.

- Reg. II-2/10.

- EN 1866-3 (2013).

B + E

 

 

 

- Reg. X/3.

sau

B + F

 

 

 

- Rez. MSC.36(63) (Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

- IS011601 (2008).

 

A. 1/3.53

Dispozitive de alarmă în caz de

- Reg. II-2/7,

- Reg. II-2/7,

Dispozitive acustice

B + D

 

incendiu-dispozitive acustice

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC1994) 7 a IMO,

- EN 54-3 (2001), inclusiv A1 (2002) si

B + E

 

 

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a IMO.

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

A2(2006),

B + F

 

 

 

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a IMO,

- IEC 60092-504 (2001), inclusiv

 

 

 

 

- IMO MSC.1/Circ. 1242.

IEC 60092-504

 

 

 

 

 

Rectificarea 1 (2011), - IEC 60533 (1999).

 

A. 1/3.54

Echipament fix pentru analiza

- Reg. II-2/4.

- Reg. II-2/4,

- IEC 60092-504 (2001), inclusiv

B + D

 

oxigenului şi detectarea gazelor

- Reg. VI/3.

- Reg. VI/3,

IEC 60092-504

B + E

 

 

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a IMO.

Rectificarea 1 (2011),

B + F

 

 

 

Adiţional, pentru sisteme 02/HC combinate:

-IEC 60533 (1999),

 

 

 

 

- IMO MSC.1/Circ. 1370.

şi, după caz, aplicabile pentru:

a) categoria 4: (zonă de securitate)

- EN 50104 (2010),

b) categoria 3: (atmosfere gazoase explozive)

- EN 50104 (2010),

- EN 60079-0 (2012), inclusiv A11:2013,

- EN 60079-29-1 (2007). Adiţional, pentru sisteme O2/HC combinate:

- IMO MSC.1/Circ. 1370.

 

A. 1/3.55

Duze de tip combinat

- Reg. II-2/10,

- Reg. II-2/10,

Ţevi manuale destinate serviciilor de

B + D

 

(jet pulverizat/jet compact)

- Reg. X/3.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

pompieri şi de salvare. Ţevi mixte cu

B + E

 

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

debit şi jet reglabile PN 16:

- EN 15182-1 (2007), inclusiv A1 (2009),

- EN 15182-2 (2007), inclusiv A1 (2009).

B + F

 

 

 

 

Ţevi manuale destinate serviciilor de pompieri şi de salvare. Ţevi cu jet compact şi/sau pulverizat cu unghi fix PN 16: - EN 15182-1 (2007), inclusiv A1 (2009).

 

A. 1/3.56

Furtunuri de incendiu (tip mosor)

- Reg. II-2/10,

- Reg. II-2/10,

- EN 671-1 (2012).

B + D

 

 

- Reg. X/3.

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

 

B + E

 

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO.

 

B + F

A. 1/3.57

Componente ale instalaţiilor de

- Reg. II-2/10.

- Reg. IJ-2/10.8.1,

- IMO MSC/Circ. 798.

B + D

 

stingere a incendiilor cu spumă cu

 

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 14 a IMO,

 

B + E

 

coeficient mediu de expandare -

 

- IMO MSC.1/Circ. 1239,

 

B + F

 

dispozitive fixe cu spumă pentru punţile navelor-cisternă

 

- IMO MSC.1/Circ. 1276.

 

 

A. 1/3.56

Componente ale instalaţiilor fixe de

- Reg. II-2/10.

- Reg. II-2/10,

- IMO MSC.1/Circ. 1312,

B + D

 

stingere a incendiilor cu spumă cu

 

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 6,14 a IMO.

- IMO MSC.1/Circ. 1312, Rectificarea 1.

B + E

 

coeficient redus de expandare

 

- IMO MSC.1/Circ. 1239.

 

B + F

 

pentru încăperile de maşini şi protecţia punţilor navelor-cisternă

 

- IMO MSC.1/Circ. 1276.

 

 

A. 1/3.59

Spumă expandabilă pentru instalaţii

- Reg. II-2/1,

- Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 11 a IMO,

- IMO MSC.1/Circ. 1312,

B + D

 

fixe de stingere a incendiilor de la

- Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 11 a IMO.

- IMO MSC/Circ. 553.

- IMO MSC.1/Circ. 1312, Rectificarea 1.

B + E

 

bordul navelor care transportă produse chimice

 

 

 

B + F

A. 1/3.60

Duze pentru instalaţii fixe de stingere a

- Reg. II-2/10,

- Reg. II-2/10,

- IMO MSC.1/Ciro. 1268.

B + D

 

incendiilor cu apă pulverizată sub

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a IMO.

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a IMO,

 

B + E

 

presiune, destinate balcoanelor cabinelor

 

- IMO MSC.1/Circ. 1313.

 

B + F

A.1/3.61

a) Instalaţii de stingere a incendiilor

- Reg. II-2/10.

- Reg. II-2/10.

- IMO MSC.1/Circ. 1384.

B + D

 

cu spumă cu coeficient ridicat de

 

- Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 6 a IMO

 

B + E

 

expandare cu aer interior pentru încăperile de maşini, compartimentele pompelor de marfă, încăperile pentru vehicule şt ro-ro, încăperile de categorii speciale şi încăperile de marfă, b) Instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare cu aer exterior pentru încăperile de maşini, compartimentele pompelor de marfă, încăperile pentru vehicule şi ro-ro, încăperile de categorii speciale şi încăperile de marfă.

Notă: Instalaţiile de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare cu aer interior/exterior pentru încăperile de maşini, compartimentele pompelor de marfă, încăperile pentru vehicule şi ro-ro, încăperile de categorii speciale şi încăperile de marfă trebuie să fie încercate cu

 

 

 

B + F

 

concentratul aprobat şi acceptate de către Administraţie.

 

 

 

 

A. 1/3.62

Instalaţii de stingere a incendiilor cu

- Reg. II-2/1.

- Reg. II-2/1,

- IMO MSC.1/Circ. 1315.

B + D

 

pulbere chimică uscata

 

- Rez. MSC.5(48)-(Cod !GC) 11 a IMO.

 

B + E

 

 

 

 

 

B + F

A. 1/3.63

Componente ale instalaţiilor de

- Reg. II-2/7,

- Reg. II-2/7,

- Rez. MSC.98(73HCod FSS) 10 a IMO

B + D

 

detectare a fumului prin prelevare de

- Reg. II-2/19,

- Reg. II-2/19,

şi pentru:

B + E

 

eşantioane de aer

- Reg. II-2/20.

- Reg. II-2/20,

- Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 10 a IMO.

Echipament de control şi semnalizare. Instalaţii electrice de la bordul navelor:

- EN 54-2 (1997), inclusiv AC(1999) şi A1(2006).

Echipament de alimentare electrică:

- EN 54-4 (1997), inclusiv AC(1999), A1 (2002) şi A2(2006).

Detectoare de fum prin aspiraţie:

- EN 54-20 (2006), inclusiv ÂC (2008). Şi, după caz, instalaţii electrice şi electronice de la bordul navelor:

B + F

 

 

 

 

 

 

 

- IEC 60092-504 (2001), inclusiv IEC 60092-504, Rectificarea 1 (2011).

- IEC 60533 (1999).

Si, după caz, pentru atmosfere explozive:

- EN 60079-0 (2012), inclusivA11:2013.

 

A. 1/3.64

Construcţii de tip „C”

- Reg. II-2/3.

- Reg. II-2/3,

- Rez. MSC.307(88)-(Cod FTP 2010)

B + D

 

 

 

- Reg. II-2/9.

a IMO.

B + E

 

 

 

 

 

B + F

A. 1/3.65

Instalaţie fixă de detectare a gazului de hidrocarburi

- Reg. II-2/4.

- Reg. II-2/4,

- Rez. MSC.98 (73)-(Cod FSS) 16 a IMO,

- IMO MSC.1/Circ. 1370.

- IMO MSC.1/Circ. 1370,

- EN 60070-0 (2012) inclusiv A11:2013, -EN 60079-29-1 (2007),

- IEC 60092-504 (2001) inclusiv IEC 60092-504 Rectificarea 1 (2011),

- IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.66

Sisteme de ghidare a evacuării utilizate ca alternativă la instalaţiile de iluminat amplasate !a joasă înălţime

- Reg. II-2/13.

- Reg. II-2/13,

- IMO MSC.1/Circ. 1168.

- IMO MSC.1/Circ. 1168.

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.67

Mijloace de stingere a incendiilor cu

- Reg. II-2/18.

- Reg. II-2/18,

- EN 13565-1 (2003), inclusiv A1

B + D

A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1

spumă pentru dotarea elicopterelor

 

- IMO MSC.1/Circ. 1431.

(2007).

B + E

B + F

A. 1/3.66 Ex.

A.2/3.22

Componente ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor pentru conductele de evacuare ale cuptoarelor din bucătării

- Reg. II-2/9.

- Reg. II-2/9.

-IS0 15371(2009).

B + D

B + E

B + F

 

4. Echipamente de navigaţie

Note aplicabile secţiunii 4: Echipamente de navigaţie

Coloana 4: Echipamentele de navigaţie sunt conforme, după caz, cu părţile pertinente din Rezoluţia A.1021 (26) a Adunării IMO „Codul privind alarmele şi indicatorii, 2009” şi Rezoluţia MSC.302(87) a MSC „Adoptarea standardelor de performanţă pentru managementul alarmelor pe puntea de comandă”.

Coloană 5:

Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:

- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple

- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date

- IEC 61162-3 ed1.2 compilaţie cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) şi amendamentul 2 edl .0 (2014-07) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- IEC 61162-3-am1 ed1.0(2010-06) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- IEC61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectarea Ethernet

Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:

- EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple

- EN 61162-2(1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date

- EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- EN 61162-3-am1 (2010) Amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- IEC61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet

 

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare,

precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz

Standarde da încercări

Modula da

evaluare a

conformităţii

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Compas magnetic:

- Reg. V/18,

- Reg. V/19,

- IS0 1069 (1973),

B + D

 

Clasa A pentru nave

- Reg. X/3,

- Rez. A.382(X) a IMO,

- ISO 25862 (2009),

B + E

 

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. A.694(17)a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

Rectificarea 1 (2008)

G

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO.

sau

 

 

 

2000) 13 a IMO.

 

- IS0 1069 (1973),

- ISO 25862 (2009),

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

 

A. 1/4.2

Dispozitiv pentru transmiterea

- Reg. V/18,

- Reg. V/19,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

informaţiei de drum THD (metoda

- Reg. V/19,

- Rez A.694(17)a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

magnetică)

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- seria EN 61162,

B + F

 

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- ISO 22090-2 (2014),

G

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.116(73)a IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

 

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

sau

 

 

 

2000) 13 a IMO.

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- ISO 22090-2 (2014),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

 

A. 1/4.3

Girocompas

- Reg. V/18.

- Reg. V/19,

- EN ISO 8728 (1998),

B + D

 

 

 

- Rez. A,424(X!) a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + E

 

 

 

- Rez. A.694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + F

 

 

 

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

- seria EN 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

G

 

 

 

 

sau

 

 

 

 

 

- ISO 8728 (1997),

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62286 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A. 1/4.4

Echipament radar

Punctul a fost mutat la A. 1/4.34, A. 1/4.35 şi A. 1/4.36.

A. 1/4.5

Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA)

Punctul a fost mutat la A.1/4.34.

A. 1/4.6

Sondă ultrason

- Reg. V/18.

- Reg. V/19,

- EN ISO 9875 (2001) inclusiv

B + D

 

 

- Reg. X/3,

- Rez.A.224(VII) a IMO,

Rectificarea tehnică ISO 1:2006,

B + E

 

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. A.694(17) a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

G

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.74(69) a IMO, anexa 4,

- seria EN 61162,

 

 

 

2000) 13 a IMO.

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

 

 

 

 

- Rez. MSC.191(79) a IMO.

sau

 

 

 

 

 

- ISO 9875 (2000), inclusiv Rectificarea tehnică ISO 1:2006,

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A. 1/4.7

Echipament de măsurare a vitezei şi a distanţei (SDME)

- Reg. V/18,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO.

- Reg. V/19,

- Rez. A.694(17) a IMO,

- Rez. A.824(19) a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO. - Rez. MSC.191(79)a IMO.

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- EN 61023 (2007),

- seria EN 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07) sau

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- IEC 61023 (2007),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D B + E B + F G

A. 1/4.8

Indicator al unghiului cârmei, al vitezei de rotaţie a elicei, al pasului elicei

Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 şi A.1/4.22.

A. 1/4.9

Indicator al vitezei de giraţie

- Reg. V/18.

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Reg. V/19,

- Rez. A.526(13)a IMO,

- Rez. A.694(17) a IMO,

- Rez. MSC.36(63HCod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO, - Rez. MSC. 191 (79)a IMO.

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria EN 61162,

- ISO 20672 (2007), inclusiv Rectificarea 1 (2008),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07) sau

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- ISO 20672 (2007), inclusiv Rectificarea 1 (2008),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D B + E B + F G

A.1/4.10

Radiogoniometru

Punct lăsat necompletat în mod intenţionat

A.1/4.11

Echipament Loran-C

Punctul a fost mutat ia A,2/4.38

A.1/4.12

Echipament Chayka

Punctul a fost mutat la A,2/4,39

A.1/4.13

Echipament de navigaţie Decca

Punct lăsat necompletat în mod intenţionat.

A.1/4.14

Echipament GPS

- Reg. V/18,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Reg. V/19,

- Rez. A.694(17) a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO,

- Rez. MSC.112(73)a IMO,

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- EN 61108-1 (2003),

- seria EN 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07) sau

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- IEC 61108-1 Ed. 2.0(2003),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F G

A.1/4.15

Echipament GLONASS

- Reg. V/18,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. M$C.97(73MCod HSC 2000) 13 a IMO

- Reg. V/19,

- Rez. A.694(17) a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rez. MSC.113(73)a IMO,

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- EN 61108-2 (1998),

- seria EN 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07) sau

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F G

A.1/4.16

Sistem de control al direcţiei de

- Reg. V/18.

- Reg. V/19,

-IS011674 (2006),

B + D

 

deplasare (HCS)

 

- Rez.A.342(IX)a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + E

 

 

 

- Rez. A.694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + F

 

 

 

- Rez. MSC.64(67), anexa 3, a IMO,

- seria EN 61162,

G

 

 

 

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

- EN 62268 (2008)

 

 

 

 

 

sau

 

 

 

 

 

- IS011674 (2006),

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.1/4.17

Instalaţie mecanică de ridicare a pilotului

Punctul a fost mutat la A.1/1.40.

A.1/4.18

Dispozitive de poziţionare pentru

- Reg. III/4,

- Reg. III/6,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

operaţiuni de căutare şi salvare

- Reg. IV/14,

- Reg. III/26,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

(Search. and rescue locating

- Reg. V/18,

- Reg. IV/7,

- EN 61097-1 (2007)

B + F

 

devices, SRLD)

- Reg. X/3,

- Rez. A.530(13) a IMO,

sau

G

 

Transponder SAR în bandă de

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. A.802(19) a IMO,

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC

 

 

9 GHz (ŞART)

1994) 13 a IMO,

- Rez. A.694(17) a IMO,

60945, Rectificarea 1 (2008),

 

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, 14 a IMO.

-IEC 61097-1 (2007).

 

 

 

2000) 13 a IMO.

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 14 a IMO.

 

 

 

 

 

- ITU-R M.628-3 (11/93).

 

 

A.1/4.19

Echipament radar pentru navele de mare viteză

Punctul a fost mutat la A. 1/4.37.

A. 1/4.20

Indicator al unghiului cârmei

- Reg. V/18,

- Reg. V/19,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

B + D

 

 

- Reg. X/3,

- Rez. A,694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- seria EN 61162,

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- ISO 20673 (2007),

G

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

 

 

 

2000) 13 a IMO.

 

sau

 

 

 

 

 

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- ISO 20673 (2007),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A. 1/4.21

Indicator al vitezei de rotaţie a elicei

- Reg. V/18,

- Reg. V/19.

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

- Reg. X/3,

- Rez. A.694(17)a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- seria EN 61162,

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- ISO 22554 (2007),

G

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC. 191 (79) a IMO.

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

 

 

 

2000) 13 a IMO.

 

sau

 

 

 

 

 

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- ISO 22554 (2007),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A. 1/4.22

Indicator al pasului elicei

- Reg. V/18,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO.

- Reg. V/19,

- Rez. A.694(17) a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rez. MSC. 191 (79)a IMO.

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria EN 61162,

- ISO 22555 (2007),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07) sau

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- ISO 22555 (2007),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F G

 

A. 1/4.23

Compas pentru bărci de salvare şi bărci de urgenţă

- Reg. III/4,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO.

- Reg. III/34,

- Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, 13 a IMO.

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 13 a IMO.

- IS0 1069 (1973),

- ISO 25862 (2009),

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/4.24

Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA) pentru navele de mare viteză

Punctul a fost mutat la A. 1/4.37.

A. 1/4.25

Dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA)

Punctul a fost mutat la A.1/4.35.

A. 1/4.26

Dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA) pentru navele de mare viteză

Punctul a fost mutat la A. 1/4.38.

A. 1/4.27

Dispozitiv electronic de trasare (EPA)

Punctul a fost mutat la A. 1/4.36.

A. 1/4.28

Sistem de punte integrat

Punctul a fost mutat la Ă,2/4.30.

A. 1/4.29

înregistrator de date privind voiajul (VDR)

- Reg. V/18,

- Reg. V/20,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73MCod HSC 2000) 13 a IMO.

- Reg. V/20,

- Rez. A.694(17) a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO, - Rez. MSC.191(79)a IMO,

- Rez. MSC.333(90)a IMO.

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

- seria EN 61162,

- EN 61996-1 (2013),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07) sau

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/4.30

Sistem electronic de date şi vizualizare a hărţilor maritime cu dispozitiv de rezervă (ECDIS) şi sistem de vizualizare a hărţilor cu grafică raster (RCDS)

- Reg. V/18,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO.

- Reg. V/19,

- Rez. A.694(17) a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rez. MSC.191(79) a IMO,

- Rez. MSC.232(82)a IMO,

- Rez. SN.1/Circ. 266 a IMO.

[Copiile de siguranţă ECDIS şi RCDS sunt aplicabile numai în cazul în care această funcţie este inclusă în ECDIS. Certificatul pentru modulul B trebuie să indice dacă aceste opţiuni au fost încercate sau nu].

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria EN 61162,

- EN 61174 (2008)

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07) sau

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 61174 (2008),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/4.31

Girocompas pentru navele de mare

- Reg. X/3,

- Rez.A.694(17) a IMO,

- IS0 16328 (2001),

B + D

 

viteză

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez.A.821(19) a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + E

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.36(63MCod HSC 1994) 13 a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + F

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a

- seria EN 61162,

G

 

 

2000) 13 a IMO.

IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

 

 

 

 

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

sau

 

 

 

 

 

- IS0 16328 (2001),

- IEC 60945 (2002), inclusiv

 

 

 

 

 

IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A. 1/4.32

Echipament AIS (sistem automat de

- Reg. V/18,

- Reg. V/19,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

identificare) universal

- Reg. X/3,

- Rez. A.694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- seria EN 61162,

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.74(69) a IMO,

-EN 61993-2 (2013),

G

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

 

 

 

2000) 13 a IMO.

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

sau

 

 

 

 

- ITU-R M.1371-5(2014).

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

 

 

 

 

Notă: ITU-R M. 1371-5(2014) se aplică numai

- seria IEC 61162,

 

 

 

 

în conformitate cu dispoziţiile Rez. MSC.74(69)

- IEC 61993-2 (2012),

 

 

 

 

a IMO.

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A. 1/4.33

Sistem de urmărire a drumului navei

- Reg. V/18.

- Reg. V/19,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

(funcţionează la viteza navei, de la

- Rez. A.694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

viteza minimă de manevră până la

 

- Rez. MSC.74(69)a IMO,

- seria EN 61162,

B + F

 

viteza de 30 de noduri)

 

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

- EN 62065 Ed.2.0 (2014-02),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07) sau

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- EN 62065 Ed. 2.0 (2014-02),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

G

A. 1/4.34

Echipament radar CAT 1

- Reg. V/18.

- Reg. V/19.

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

 

 

- Rez. A.278(VIII) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

 

- Rez. A.694(17)a IMO,

- seria EN 61162,

B + F

 

 

 

- Rez. A.823(19) a IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

G

 

 

 

- Rez. MSC. 191 (79)a IMO.

- EN 62368 (2013)

 

 

 

 

- Rez. MSC.192(79)a IMO,

sau

 

 

 

 

-ITU-R M. 1177-4(04/11).

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

- IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).

 

A. 1/4.35

Echipament radar CAT 2

- Reg. V/18.

- Reg. V/19,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

- Rez. A.278(VIII) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

 

- Rez. A,694(17) a IMO,

- seria EN 61162,

B + F

 

 

 

- Rez. MSC.191 (79) a IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

G

 

 

 

- Rez. MSC.192(79) a IMO,

- EN 62388 (2013)

 

 

 

 

- ITU-R M. 1177-4(04/11).

sau

 

 

 

 

 

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

- IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).

 

A. 1/4.36

Echipament radar CAT 3

- Reg. V/18.

- Reg. V/19,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

 

 

- Rez.A.278(VIII) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

 

- Rez.A.694(17) a IMO,

- seria EN 61162,

B + F

 

 

 

- Rez. MSC.191(79) a IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

G

 

 

 

- Rez. MSC.192(79) a IMO,

- EN 62388 (2013)

 

 

 

 

- ITU-R M. 1177-4(04/11).

sau

 

 

 

 

 

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), -IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).

 

A. 1/4.37

Echipament radar pentru navele de

- Reg. X/3,

- Rez. A.278(VIII) a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

mare viteză (CAT 1H şi CAT2H)

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. A.694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- seria EN 61162,

B + F

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

G

 

 

2000) 13 a IMO,

- Rez. MSC.191(79)a IMO,

- EN 62388 (2013)

 

 

 

 

- Rez. MSC.192(79)a IMO.

sau

 

 

 

 

- ITU-R M. 1177-4(04/11).

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

- IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).

 

A. 1/4.38

Echipament radar aprobat cu opţiune

- Reg. X/3,

- Rez. A.278(VIII) a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

de hartă nautică, respectiv:

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. A.694(17)a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

a) CAT 1C;

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- seria EN 61162,

B + F

 

b) CAT 2C;

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

G

 

c) CAT 1HC pentru HSC;

2000) 13 a IMO.

- Rez. MSC.191(79) a IMO,

- EN 62388 (2013)

 

 

d) CAT 2HC pentru HSC.

 

- Rez. MSC.192(79) a IMO,

sau

 

 

 

 

- ITU-R M. 1177-4(04/11).

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

- IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).

 

A. 1/4.39

Reflector radar - tip pasiv

- Reg. V/18,

- Reg. V/19,

- ISO 8729-1 (2010),

B + D

 

 

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + E

 

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

Rectificarea 1 (2008)

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.164(78) a IMO.

sau

G

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

 

- ISO 8729-1 (2010),

 

 

 

2000) 13 a IMO.

 

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008).

 

A. 1/4.40

Sistem de control al direcţiei de

- Reg. X/3.

- Rez. A.694(17)a IMO,

-IS0 16329 (2003),

B + D

 

deplasare pentru navele de mare

- Rez. MSC.36(63)(Cod HSC

- Rez. A.822(19)a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + E

 

viteză

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.36(63MCod HSC 1994) 13 a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + F

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- seria EN 61162,

G

 

 

2000) 13 a IMO.

- Rez. MSC.191(79) a IMO.

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07) sau

- IS0 16329 (2003),

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2006),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A. 1/4.41

Dispozitiv pentru transmiterea

- Reg. V/18,

- Reg. V/19,

-ISO 22090-3 (2014),

B + D

 

informaţiei de drum THD (metoda

- Reg. X/3,

- Rez.A.694(17) a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + E

 

GNSS)

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- seria EN 61162,

G

 

 

- Rez. MSC.97(73MCod HSC

- Rez. MSC.116(73)a IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

 

 

 

2000) 13 a IMO.

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

sau

 

 

 

 

 

- ISO 22090-3 (2014),

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

 

A. 1/4.42

Reflector pentru navele de mare

- Reg. X/3,

- Rez. A.694(17)a IMO,

- IS017884 (2004),

B + D

 

viteză

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + E

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO.

Rectificarea 1 (2008)

B + F

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

 

sau

G

 

 

2000) 13 a IMO.

 

- IS017884 (2004),

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008).

 

A. 1/4.43

Echipament pentru vizibilitate

- Reg. X/3,

- Rez. A.694(17) a IMO,

- IS0 16273 (2003),

B + D

 

nocturnă destinat navelor de mare

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + E

 

viteză

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.94(72) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + F

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO.

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

G

 

 

2000) 13 a IMO.

- Rez. MSC.191(79) a IMO.

sau

 

 

 

 

 

- IS0 16273 (2003),

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A. 1/4.44

Receptor diferenţial de baliză pentru

- Reg. V/18,

- Reg. V/19r

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

echipament DGPS şi DGLONASS

- Reg. X/3,

- Rez. A.694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- IEC 61108-4 (2004),

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- seria EN 61162

G

 

 

- Rez. MSe.97(73)*(Cod HSC

- Rez. MSC. 114(73) a IMO.

sau

 

 

 

2000) 13 a IMO.

 

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- IEC 6110&-4 (2004),

- seria IEC 61162.

 

A. 1/4.45

Material cartografic pentru radarul de

Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/4.38.

 

 

 

bord

 

 

 

 

A. 1/4.46

Dispozitiv pentru transmiterea

- Reg. V/18,

- Reg. V/19,

-ISO 22090-1 (2014),

B + D

 

informaţiei de drum THD (metoda

- Reg. X/3,

- Rez. A.694(17) a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + E

 

giroscopică)

- Rez. MSC.36(63MCod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- seria EN 61162,

G

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.116(73)a IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

 

 

 

2000) 13 a IMO

- Rez. MSC. 191 (79) a IMO.

sau

 

 

 

 

- ISO 22090-1 (2014),

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

 

 

A.1./4.47

înregistrator simplificat de date

- Reg. V/20.

- Reg. V/20,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

privind voiajul (S-VDR)

 

- Rez.A.694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

 

- Rez.MSC.163(78) a IMO,

- seria EN 61162,

B + F

 

 

 

- Rez.MSC.191(79) a IMO.

- EN 61996-2 (2008),

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

G

 

 

 

 

sau

 

 

 

 

 

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945, Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 61996-2 (2007),

- IEC 62286 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A. 1/4.48

Instalaţie mecanică de ridicare a

Punct lăsat necompletat în mod intenţionat [deoarece Rez. MSC.308(88) a IMO, care intră în vigoare la 1 iulie 2012, prevede: „Instalaţiile mecanice de ridicare a pilotului nu se utilizează”]

 

pilotului

A. 1/4.49

Scară pentru pilot

- Reg. V/23,

- Reg. V/23,

- Rez. A.1045(27) a IMO,

B + D

 

 

- Reg. X/3.

- Rez. A.1045(27) a IMO,

- ISO 799 (2004).

B + E

 

 

 

- IMO MSC/Circ. 1428.

 

B + F G

A. 1/4.50

Echipament DGPS

- Reg. V/18.

- Reg. V/19,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

 

- Reg. X/3,

- Rez. A.694(17)a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a

- EN 61108-1 (2003),

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

IMO,

- EN 61108-4 (2004),

G

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a

- seria EN 61162,

 

 

 

2000) 13 a IMO.

IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

 

 

 

 

- Rez. MSC.112(73)a IMO.

sau

 

 

 

 

- Rez. MSC.114(73)a IMO,

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC

 

 

 

 

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

60945, Rectificarea 1 (2008),

- IEC 61108-1 (2003),

- IEC 61108-4 (2004),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A. 1/4.51

Echipament DGLONASS

- Reg. V/18,

- Reg. V/19,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

 

- Reg. X/3.

- Rez. A.694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a

-EN 61108-2 (1998),

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

IMO,

- EN 61108-4 (2004),

G

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a

- seria EN 61162,

 

 

 

2000) 13 a IMO.

IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

 

 

 

 

- Rez. MSC.113(73)a IMO.

sau

 

 

 

 

- Rez. MSC.114(73)a IMO,

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC

 

 

 

 

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

60945, Rectificarea 1 (2008),

- IEC 61108-2 (1998),

- IEC 61108-4 (2004),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A. 1/4.52

Lampă de semnalizare pe timp de zi

- Reg. V/18,

- Reg. V/19,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945,

B + D

 

 

- Reg. X/3,

- Rez.A.694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a IMO.

- ISO 25861 (2007)

B + F

 

 

1994) a IMO,

- Rez. MSC.95(72) a IMO,

sau

 

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO.

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC

 

 

 

2000) a IMO.

 

60945, Rectificarea 1 (2008), - ISO 25861 (2007).

 

A. 1/4.53

Amplificator de radiolocaţie

- Reg. V/18,

- Reg. V/19,

- ISO 8729-2 (2009),

B + D

 

- Reg. X/3,

- Rez. A,694(17) a IMO,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

B + E

 

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a

Rectificarea 1 (2008)

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

IMO.

sau

G

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a

- ISO 8729-2 (2009),

 

 

 

2000) 13 a IMO.

IMO,

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

 

 

 

- Rez. MSC.164(78) a IMO.

- ITU-R M.1176-1 (02/13).

Rectificarea 1 (2008).

 

 

A. 1/4.54

Dispozitiv pentru relevment

- Reg. V/18.

- Reg. V/19.

- ISO 25862 (2009),

B + D

 

 

 

 

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

B + E

 

 

 

 

Rectificarea 1 (2008)

B + F

 

 

 

 

sau

G

 

 

 

 

- ISO 25862 (2009),

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008).

 

A. 1/4.55

Dispozitive de poziţionare pentru

- Reg. III/4,

- Reg. III/6,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

B + D

 

operaţiuni de căutare şi salvare

- Reg. IV/14,

- Reg. III/26,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

(Search. and rescue locating devices,

 

- Reg. IV/7,

- EN 61097-14 (2010)

B + F

 

SRLD)

 

- Rez. MSC.246(83)a IMO,

sau

G

 

Echipament Al S ŞART

 

- Rez. MSC.256(84)a IMO,

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

 

 

 

 

-ITU-R M.1371-5(2014).

Rectificarea 1 (2008),

- IEC 61097-14 (2010).

 

A. 1/4.56

Receptor Galileo

- Reg. V/18,

- Reg. V/19,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

B + D

 

 

- Reg. X/3,

- Rez. A.694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC

- Rez. A.813(19) a IMO,

-EN 61108-3 (2010),

B + F

 

 

1994) 13 a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- seria EN 61162,

G

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07)

 

 

 

2000) 13 a IMO.

- Rez. MSC.191(79)a IMO,

sau

 

 

 

 

- Rez. MSC.233(82)a IMO.

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

- IEC 61108-3 (2010),

- seria IEC 61162,

 

 

 

 

 

 

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

 

A. 1/4.57

Sistem de alarmă şi supraveghere a

- Reg. V/18.

- Reg. V/19.

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

B + D

 

navigaţiei pe punte (BNWAS)

- Rez. A,694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

 

 

 

- Rez. MSC.128(75)a IMO,

- seria EN 61162,

B + F

 

 

 

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

- IEC 62616 (2010), inclusiv IEC 62616 Rectificarea 1 (2012)

sau

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

- IEC 62616 (2010), inclusiv IEC 62616 Rectificarea 1 (2012).

G

A. 1/4.58 A se vedea nota b) din prezenta anexă A.1

Sistem de recepţie acustică

- Reg. V/18,

- Reg. X/3,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a IMO,

- Rez. MSC.97(73HCod HSC 2000) a IMO.

- Reg. V/19,

- Rez. A.694(17) a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a IMO,

- Rez. MSC.86(70) a IMO,

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO,

- Rez. MSC.191(79)a IMO.

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

- seria EN 61162,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

- IS0 14859 (2012) sau

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945 Rectificarea 1 (2008),

- seria IEC 61162,

- IEC 62286 Ed. 2.0 (2014-07),

-IS0 14859 (2012).

B + D B + E B + F

G

A. 1/4.59

Sistem de navigaţie integrat

- Reg. V/18,

- Reg. V/19,

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

B + D

A se vedea

 

- Reg. X/3,

- Rez. A.694(17) a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

B + E

nota c) din

 

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC1994) a IMO,

- Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a

- seria EN 61162,

B + F

prezenta

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC2000) a IMO.

IMO,

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

G

anexă A.1

 

 

- Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- IEC 61924-2 (2012)

 

 

 

 

 

sau

 

 

 

 

- Rez. MSC.191(79)a IMO,

- IEC 60945 (2002), inclusiv IEC 60945

 

 

 

 

- Rez. MSC.252(83)a IMO,

Rectificarea 1 (2008),

 

 

 

 

- Rez. MSC.3Q2(83) a IMO - [gestionarea

- seria IEC 61162,

 

 

 

 

semnalelor de alertă pe puntea de comanda, (BAM)].

- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07),

 

 

 

 

 

- IEC 61924-2 (2012).

 

 

5. Echipamente de radiocomunicaţii

Note aplicabile secţiunii 5: Echipamente de radiocomunicaţii.

Coloana 5: în cazul în care dispoziţiile MSC/Circ.862 a IMO şi cerinţele standardelor de încercări ale produselor sunt contradictorii, prevalează dispoziţiile MSC/Circ. 862 a IMO.

Coloana 5:

Seria IEC 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:

- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple

- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date

- IEC 61162-3 ed1.2 compilaţie cu amendamentul 1 ed1.0 (2010-11) şi amendamentul 2 ed1.0 (2014-07) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendamentul 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet

Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:

- EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple

- EN 61162-2(1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date

- EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) amendamentul 2 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente

- EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet.

 

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, prin care se cere „aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum şi rezoluţiile şi circularele corespunzătoare ale IMO, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformităţii

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

Instalaţie radio în bandă VHF care

- Reg. IV/14,

- Reg. IV/7,

- IMO MSC/Circ. 862,

B + D

 

permite transmisia şi recepţia prin

- Reg. X/3,

- Reg. X/3.

- EN 60945 (2002), inclusiv IEC 60945