MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 568/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 568         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 iulie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

282. - Ordin al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională privind aprobarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.3.1 - apel 1 „Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea Big Data”

 

857. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”

 

859. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.3.1 - apel 1 „Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea Big Data”

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, ale Acordului de delegare încheiat între Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate şi Organismul intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale pentru Programul operaţional Competitivitate, axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă nr. 371 din 29 aprilie 2015, şi ale Notei Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale nr. 4.767 din 7 iunie 2016,

în baza Avizului Ministerului Fondurilor Europene nr. 47.451 din 7 iunie 2016 pentru deschiderea apelului nr. 1 aferent acţiunii 2.3.1 „Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea Big Data”,

în temeiul prevederilor art. 6 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2 3,1 - apel 1 „Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea Big Data”, prevăzut în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Horaţiu Silviu Anghelescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 iunie 2016.

Nr. 282.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”

 

Având în vedere referatele de aprobare nr. 89.514 din 24 martie 2016 şi nr. 91.763 din 8 iulie 2016 întocmite de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,

în baza prevederilor:

- art. 21 alin. (1) lit. (a), art. 22 şi art. 81 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare;

- anexei I, partea 1, secţiunea 8, pct. 2 lit. (e), pct. 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

- art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilirea unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- cap. 13 - Elementele necesare pentru evaluarea ajutoarelor de stat, pct. 13.5 M08 - Investiţii În dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor şi Fişei măsurii M08 - Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor de la pct. 8.2.6 din cap. 8 - descrierea măsurilor selectate, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor:

- art. 1 alin. (1) lit. e) şi ari. 32 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, prevăzuta în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Schema enunţată la art. 1 este exceptată de la obligaţia notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, conform criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 iulie 2016.

Nr. 857.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT

„Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, denumită în continuare schemă.

(2) Ajutoarele pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite acordate prin schemă se acordă în cadrul PNDR 2014-2020, ca ajutoare cofinanţate din FEADR, fiind identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora.

(3) Schema este implementată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (DGDR- AM PNDR), prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 2. - Textul schemei se publică integral pe pagina web a MADR la adresa www.madr.ro şi APIA la adresa www.apia.org.ro.

 

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectivele schemei

 

Art. 3. - Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi forme asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.

Art. 4. - În vederea atingerii scopului definit la art. 3, schema vizează plantaţiile forestiere realizate prin:

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole şi neagricole definite la art. 5 lit. a) şi b);

b) perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole şi neagricole definite la art. 5 lit. a) şi b).

 

CAPITOLUL III

Definiţii

 

Art. 5. - În sensul schemei, următorii termeni se definesc astfel:

a) teren agricol - reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, pajişti permanente şi culturi permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Terenul agricol eligibil destinat împăduririi trebuie să fi fost declarat la APIA în urmă cu cel puţin 2 ani, respectiv să acopere minimum două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă, iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de ecocondiţionalitate relevante;

b) teren neagricol - reprezintă o suprafaţă de teren inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS (Land Parcel Identification System - Sistemul de identificare a parcelelor agricole) care nu este utilizată în scop agricol sau care are utilizare agricolă şi este încadrată în categoriile de folosinţă teren arabil, pajişti permanente şi culturi permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de ecocondiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani, respectiv să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă;

c) fermier activ - deţinător de terenuri agricole încadrat în categoria fermier activ îh sensul art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

d) trup de pădure - reprezintă o suprafaţă de teren care se întinde pe cel puţin 0,5 ha, cu arbori mai înalţi de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie şi consistenţa de peste 10%;

e) perdelele forestiere de protecţie - reprezintă formaţiunile cu vegetaţie forestieră acoperind minimum 0,1 ha, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele sau Ţaţă de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor. În categoria perdelelor de protecţie se încadrează şi cordoanele forestiere;

f) starea de masiv - reprezintă stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului Că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiţionarea lor reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întreţineri;

g) amenajament silvic - reprezintă documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic, întocmit pe o perioadă de 10 sau 5 ani şi aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde pentru silvicultură;

h) unitatea amenajistică (subparcelă) - reprezintă unitatea teritorială elementară pentru studiul arboretelor şi pentru planificarea şi executarea lucrărilor silvice;

i) zonele deficitare în păduri - sunt reprezentate de judeţele în care suprafaţa pădurilor reprezenta în anul de referinţă 2011 mai puţin de 16% din suprafaţa totală. Conform datelor Institutului Naţional de Statistică zonele (judeţele) deficitare în păduri sunt: Călăraşi - 4,4% din suprafaţa totală a judeţului este acoperită cu păduri; Teleorman - 5,1%; Constanţa - 5,4%; Ialomiţa - 5,9%; Brăila - 6,0%; Galaţi - 9,8%; Giurgiu - 10,8%; Olt -10,9%; Dolj - 11,5%; Botoşani -11,7%; Tulcea - 12%; Timiş - 12,5%; Vaslui - 15,1%; Ilfov - 15,9%;

j) Normele tehnice nr. 1 - Normele tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.648/2000*);

k) Normele tehnice nr. 2 - îndrumările tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetaţiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 636/2002;

l) ghidul solicitantului - reprezintă o detaliere tehnică a schemei şi cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru depunerea cererii de sprijin şi derularea contractului de finanţare, aprobat prin ordin de ministru şi publicat pe site-urile oficiale ale instituţiilor responsabile pentru gestionarea schemei;

m) întreprindere - în sensul art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;

n) întreprindere aflată în dificultate - conform art. 2 alin. (14) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 reprezintă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:

- în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei definiţii, „societate cu răspundere limitată” se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social” include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;

- în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate în sensul prezentei definiţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

- atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

- atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face Încă obiectul unui plan de restructurare;

- în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci Când, în ultimii 2 ani:

(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; si

(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare) se situează sub 1,0;

o) contract de finanţare - reprezintă documentul juridic încheiat între APIA şi beneficiar prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi bugetul de stat în scopul atingerii obiectivelor schemei;

p) evaluarea şi selectarea cererilor de sprijin - reprezintă acţiunile procedurale prin care documentaţia aferentă cererilor de sprijin este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi cerinţelor specifice asimilate condiţiilor de eligibilitate, precum şi prin care cererile de sprijin sunt punctate şi ierarhizate în urina aplicării criteriilor de selecţie şi de departajare specifice schemei;

q) data acordării ajutorului - înseamnă data semnării contractului de finanţare;

r) cerere de sprijin eligibilă - reprezintă cererea de sprijin care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice asimilate condiţiilor de eligibilitate prevăzute în schemă şi care poate fi selectată în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de sprijin, conform procedurii de selecţie detaliate în ghidul solicitantului şi manualele de proceduri;

s) cerere de plată - o cerere depusă de un beneficiar pentru efectuarea plăţii de către APIA în temeiul schemei. La cererea de plată se ataşează documentele justificative, prevăzute în documentele de implementare;

t) costuri standard - reprezintă costuri unitare medii la nivel naţional cuantificate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (ICAS) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, calculate pe tip de teren (agricol, neagricol) şi forme de relief (câmpie, deal, munte), după caz, pentru:

- elaborarea proiectului tehnic de împădurire;

- realizarea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiilor, care implică costuri privind plantarea, respectiv costuri cu achiziţionarea puieţilor forestieri, costuri legate în mod direct de plantare, precum şi costuri ale altor operaţiuni conexe, cum ar fi depozitarea şi tratarea puieţilor cu materiale de prevenţie şi protecţie necesare;

- realizarea lucrărilor de întreţinere;

- realizarea lucrărilor de îngrijire;

- acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor.

Costurile standard reprezintă valori fixe, cu excepţia pierderilor de venit agricol, a căror valoare se calculează prin însumarea marjei nete standard cu nivelul plăţii unice pe suprafaţă, stabilită pentru fiecare an de campanie;

u) schemă de ajutor de stat - înseamnă actul pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi/sau într-un cuantum nedefinit;

v) Comitetul de monitorizare - reprezintă organismul responsabil cu monitorizarea şi evaluarea progreselor înregistrate în implementarea PNDR 2014-2020, în direcţia realizării obiectivelor acestuia, în condiţiile art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, denumit în continuare regulament,

w) acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;

x) aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care conţine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologică Natura 2000;

y) fonduri ESI - Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) şi Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM).


*) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.648/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL IV

Beneficiarii schemei

 

Art. 6. - (1) Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora.

(2) în categoria deţinătorilor publici de teren agricol şi neagricol sunt incluse unităţile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora.

(3) în categoria deţinătorilor privaţi de teren agricol şi neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

Art. 7. - (1) Schema nu se aplică deţinătorilor publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formelor asociative ale acestora, menţionaţi la art. 6 alin. (2) şi (3), dacă aceştia se află, după caz, în următoarele situaţii:

a) sunt întreprinderi aflate în dificultate în sensul definiţiei precizate la art. 5 lit. n);

b) împotriva lor a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică beneficiarilor din categoria unităţilor administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi formelor asociative ale acestora, menţionaţi la art. 6 alin. (2).

Art. 8. - În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul financiar acordat prin schemă se poate acorda doar dacă autoritatea care gestionează respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate administrativ-teritorială (UAT) de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii).

 

CAPITOLUL V

Condiţii de eligibilitate

 

Art. 9. - (1) Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, conform celor prevăzute la art. 4 lit. a), beneficiarii menţionaţi la art. 6 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să realizeze trupuri de pădure de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,5 ha; iar

b) terenurile pe care urmează să realizeze prevederile lit. a) să fie agricole şi/sau neagricole, aşa cum sunt definite la art. 5 lit. a) şi b).

(2) Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, conform celor prevăzute la art. 4 lit. b), beneficiarii menţionaţi la art. 6 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să realizeze perdele forestiere de protecţie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,1 ha; iar

b) terenurile pe care urmează să realizeze prevederile lit. a) să fie agricole şi/sau neagricole, aşa cum sunt definite la art. 5 lit. a) şi b).

Art. 10. - Sunt eligibile terenurile agricole şt neagricole, aşa cum sunt definite la art. 5 lit. a) şi b), cu excepţia:

1. terenurilor grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor cadastrelor locale;

2. terenurilor care fac obiectul unor litigii;

3. terenurilor menţionate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naţionale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major;

4. pajiştilor naturale permanente, mai puţin a celor afectate de fenomene de degradare a solului, respectiv eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă, eroziune de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, prezenţa aglomerărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale, sărăturare sau aciditate puternică, prezenţa nisipurilor mobile, identificate în cadrul proiectului tehnic de împădurire;

5. terenurilor agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agromediu şi climă.

Art. 11. - În cadrul schemei nu este eligibilă înfiinţarea de plantaţii de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producţie, plantaţii de arbori cu creştere rapidă întrebuinţaţi pentru producerea de energie sau plantaţii de pomi de Crăciun.

Art. 12. - Împăduririle pentru realizarea de trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecţie, menţionate la art. 4, pe terenurile aflate în siturile Natura 2000 trebuie să corespundă obiectivelor stabilite pentru aceste zone, fiind însoţite de Acord de mediu şi/sau Aviz Natura 2000.

 

CAPITOLUL VI

Tipul sprijinului, intensitatea ajutorului şi valoarea sprijinului

 

Art. 13. - Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costurile standard pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole stabilite de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (ICAS) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, aşa cum se precizează la art. 5 lit. t), după cum urmează:

a) costuri pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere şi costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, acordate sub formă de primă, denumită în cadrul schemei Prima 1. În cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreţinere a plantaţiei, constatat conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate, dacă pierderile de puieţi depăşesc pragul de 20%, pot fi acoperite costurile cu refacerea plantaţiei până la maximum 75% din costul standard legat de lucrările pentru înfiinţarea plantaţiei, în funcţie de lucrările de replantare necesare. Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantaţiei beneficiarul va trebui să demonstreze că lucrările iniţiale de înfiinţare a plantaţiei au fost planificate şi executate în conformitate cu prevederile normelor tehnice nr. 1 sau 2, după caz;

b) costuri de întreţinere a plantaţiei forestiere, costuri de îngrijire a plantaţiei forestiere, precum şi costuri pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi acordate sub formă de primă anuală, pentru o perioada de 12 ani, denumită în cadrul schemei Prima 2. În cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreţinere a plantaţiei, constatat conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate, dacă pierderile de puieţi depăşesc pragul de 20%, costurile de întreţinere a plantaţiei din primul an vor fi plătite proporţional cu suprafaţa plantaţiei neafectată de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici.

Art. 14. - Beneficiarii menţionaţi la art. 6 care deţin terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a statului şi terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) sau asociaţiilor acestora beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.

Art. 15. - Numai beneficiarii menţionaţi la art. 6, deţinători de terenuri agricole definite la art. 5 lit. a), încadraţi în categoria fermierilor activi la momentul depunerii aplicaţiei, pot beneficia de compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor, componentă a Primei 2.

Art. 16. - Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100% din costurile standard prevăzute la art. 18.

Art. 17. - Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanţare, este de 7.000.000 euro.

 

CAPITOLUL VII

Costuri eligibile

 

Art. 18. - Sprijinul financiar prevăzut la art. 13 poate să acopere următoarele costuri eligibile:

a) costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împăduriri;

b) costurile standard aferente lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) şi cele două categorii de teren (agricol, neagricol);

c) costurile standard aferente lucrărilor de întreţinere a plantaţiei pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte), acordate anual pentru o perioadă de maximum 6 ani, asimilată termenului de închidere a stării de masiv. Perioada în care se efectuează lucrările de întreţinere a plantaţiei este stabilită în cadrul proiectului tehnic de împădurire;

d) costurile standard pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) aferente a două lucrări de îngrijire a arboretelor, efectuate după închiderea stării de masiv;

e) costuri standard aferente compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înfiinţare a plantaţiei, calculate prin însumarea marjei nete standard cu nivelul plăţii unice pe suprafaţă, stabilită pentru fiecare ar de campanie;

f) costuri pentru refacerea plantaţiei în cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreţinere a plantaţiei din cursul primului an de împădurire, menţionate la art. 13 lit. a);

g) costuri standard legate de lucrările de întreţinere a plantaţiei pentru anul 1 pentru suprafaţa plantaţiei neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, menţionate la art. 13 lit. b).

Art. 19. - Costul standard aferent elaborării proiectului tehnic de împăduriri, menţionat la art. 18 lit. a), este calculat în baza următoarei formule:

Cost elaborare proiect tehnic de împăduriri = VB + n*VM*2%,

în care:

VB - costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafaţa minimă admisă - 590 (euro);

n (ha) - suprafaţa totală solicitată a fi împădurită în baza prezentei scheme;

VM (euro) - costul mediu naţional de împădurire a unui hectar de teren agricol şi neagricol (aferent lucrărilor de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor) - 8.889 (euro).

Art. 20. - (1) Valorile costurilor standard pe tipuri de terenuri şi forme de relief, aferente lucrărilor de înfiinţare, lucrărilor de întreţinere, lucrărilor de îngrijire şi compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor de venit, menţionate la art. 18 lit. b)-e), sunt prezentate în anexa nr. 1.

(2) Cuantumul aferent costului cu refacerea plantaţiei, menţionat la art. 18 lit. f), reprezintă maximum 75% din valorile costului standard legat de lucrările pentru înfiinţarea plantaţiei, prezentate în anexa nr. 1.

(3) Cuantumul aferent costurilor de întreţinere a plantaţiei pe suprafaţa neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, menţionate la art. 18 lit. g), este cel al costurilor standard de întreţinere a plantaţiei pentru anul 1 prezentate în anexa nr. 1.

Art. 21. - Valorile costurilor standard menţionate la art. 19 şi 20 pot fi revizuite pe perioada de aplicare a schemei şi a contractelor de finanţare în urma revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora.

 

CAPITOLUL VIII

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 22. - (1) Beneficiarii menţionaţi la art. 6 depun la APIA o singură cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin, cerere întocmită conform modelului din anexa la ghidul solicitantului.

(2) Selecţia cererilor de sprijin va fi realizată pe baza principiilor, criteriilor de selecţie/criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obţinut, cu încadrarea în alocarea disponibilă.

(3) Criteriile de selecţie şi sistemul de punctaj se stabilesc de către MADR prin DGDR- AM PNDR în consultare cu Comitetul de monitorizare pentru PNDR 2014-2020 şi se detaliază în ghidul solicitantului aferent schemei.

(4) Criteriile şi punctajele de selecţie pot fi modificate pe parcursul implementării schemei în vederea atingerii obiectivelor, a indicatorilor şi a cadrului de performanţă propuse prin PNDR 2014- 2020.

(5) Criteriile de selecţie vor avea în vedere următoarele principii:

a) principiul amplasării terenului, prin care se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri, precizate la art. 5 lit. i);

b) principiul mărimii plantaţiei, prin care se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafaţă mai mare;

c) principiul funcţiei de protecţie, prin care se va acorda prioritate realizării de perdele forestiere de protecţie;

d) principiul funcţiei de reabilitare a terenurilor, prin care se va acorda prioritate împăduririi terenurilor situate în UAT-urile afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în funcţie de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare;

e) principiul diversităţii speciilor, prin care se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puţin 2 specii de bază în compoziţie.

(6) Sprijinul financiar se acordă în urma aplicării procesului de selecţie şi notificării beneficiarului privind finanţarea cererii de sprijin, urmată de încheierea contractului de finanţare între APIA şi beneficiar.

Art. 23. - (1) Lucrările de înfiinţare a plantaţiilor pot demara numai după încheierea contractului de finanţare încheiat între APIA şi beneficiar.

(2) Costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împădurire, efectuate înaintea depunerii cererii de sprijin de către beneficiar, sunt eligibile în cadrul Primei 1.

(3) Plata efectivă a ajutorului se efectuează sub forma primelor menţionate la art. 13, în cuantumurile prevăzute la art. 19 şi 20, în baza cererilor de plată depuse de beneficiar şi autorizate la plată de către APIA în urma parcurgerii procedurilor specifice ale APIA.

(4) Costurile standard sunt plătite beneficiarilor pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire, efectuarea lucrărilor de împădurire prevăzute în proiectul tehnic de împădurire, respectiv înfiinţare, întreţinere şi îngrijire, refacerea plantaţiei şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol.

(5) Costurile standard plătite beneficiarilor, menţionate la alin. (4), sunt sume fixe, iar beneficiarii nu vor prezenta documente justificative pentru documentarea cheltuielilor efectuate pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire, realizarea lucrărilor de împădurire, refacerea plantaţiei şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol.

Art. 24. - (1) Implementarea schemei se realizează pe baza procedurilor de evaluare, selectare, contractare, control, supracontrol, autorizare plăţi, monitorizare şi raportare, elaborate la nivelul instituţiilor delegate şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Instituţiile menţionate la alin. (1) vor efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă solicitanţii întrunesc condiţiile pentru a beneficia de sprijin în cadrul schemei.

 

CAPITOLUL IX

Condiţii specifice schemei

 

Art. 25. - (1) Lucrările de împădurire până la atingerea stării de masiv se execută în baza unui proiect tehnic de împăduriri care respectă Normele tehnice nr. 1, în cazul realizării de trupuri de pădure, sau Normele tehnice nr. 2, în cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic.

(2) Formulele şi schemele de împădurire vor lua în considerare numai speciile forestiere din listele speciilor forestiere de arbori şi arbuşti utilizate în lucrările de împăduriri prezentate în anexa nr. 2.

(3) Materialul forestier utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte prevederile Legii nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 26. - Lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere se vor realiza în maximum 2 ani de la data semnării contractului de finanţare.

Art. 27. - Lucrările de îngrijire ale arboretelor efectuate după închiderea stării de masiv se vor realiza avându-se în vedere ca indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7. Prima lucrare de îngrijire a arboretelor se va realiza în anul 7 sau 8t iar a două lucrare de îngrijire a arboretelor se va realiza în anul 10 sau 11, conform proiectului tehnic de împădurire.

Art. 28. - Plantaţia forestieră realizată în baza schemei va fi menţinută pe suprafaţa care face obiectul proiectului cel puţin pe perioada de implementare a contractului de finanţare, respectând condiţiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire, întreţinere a plantaţiilor şi îngrijire a arboretelor prevăzute în prezenta schemă. Se va avea în vedere ca pe toată perioada cuprinsă între data finalizării ultimei lucrări de întreţinere a plantaţiei şi data finalizării contractului de finanţare indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7.

Art. 29. - (1) Până la vârsta exploatabilităţii precizată în proiectul tehnic de împădurire, suprafaţa care face obiectul proiectului tehnic de împădurire nu va mai putea beneficia de nicio plată acordată pe suprafaţă agricolă prin intermediul Sistemului integrat de administrare şi control (IACS).

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:

a) dacă beneficiarul solicită, înainte de demararea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, rezilierea contractului de finanţare pentru împădurirea suprafeţei care face obiectul proiectului tehnic de împădurire; sau

b) dacă, în caz de forţă majoră, constatată conform prevederilor legale, se convine încetarea contractului de finanţare.

Art. 30. - Beneficiarii schemei care sunt eligibili pentru orice componentă a Primei 2 trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea, prevăzute de titlul VI din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, stabilite prin legislaţia naţională, pe toate terenurile agricole aparţinând exploataţiei agricole şi pe toată perioada contractului de finanţare.

 

CAPITOLUL X

Durata de aplicare a schemei

 

Art. 31. - Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii potrivit reglementărilor europene aferente post-perioadei 2014-2020.

 

CAPITOLUL XI

Bugetul schemei

 

Art. 32. - Valoarea totală estimată a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 124.513.043 euro.

 

CAPITOLUL XII

Reguli privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 33. - (1) Beneficiarii schemei nu trebuie să fie beneficiarii altor forme de sprijin din Fondurile ESI sau alte fonduri publice pentru aceeaşi suprafaţă de teren pe perioada

de acordare a sprijinului în baza schemei, cu excepţia, după caz, a plăţilor directe (pilonul I al Politicii agricole comune) sau a plăţilor compensatorii acordate pe suprafaţă prin măsurile de dezvoltare rurală.

(2) în cazul în care beneficiarul demarează lucrările de înfiinţare a plantaţiilor în baza schemei începând cu data de 1 octombrie, acesta poate să beneficieze pentru anul respectiv de plăţile directe acordate pe suprafaţă în baza Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.

(3) în cazul în care beneficiarul demarează lucrările de înfiinţare a plantaţiilor în baza schemei înainte de data de 1 octombrie, acesta nu mai poate beneficia de plăţi acordate pe suprafaţă în cadrul altor scheme în acei an de depunere a cererilor unice de plată pe suprafaţă pe parcelele respective.

 

CAPITOLUL XIII

Publicarea şi raportarea beneficiarilor schemei

 

Art. 34. - (1) Publicarea informaţiilor privind beneficiarii schemei care au semnat contracte de finanţare se realizează în conformitate cu prevederile articolelor 111, 112 şi 113 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Informaţiile menţionate la alin. (1) se publică pe pagina web a AFIR la adresa www.afir.info.

(3) MADR, prin Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale (DGAERI), pe baza informaţiilor primite din partea DGDR- AM PNDR, transmite Comisiei Europene, în format electronic, un raport anual, conform celor menţionate în cap. III din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) APIA ţine evidenţe detaliate privind informaţiile şi documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 702/2014 aplicabile schemei.

(5) Monitorizarea ajutoarelor de stat acordate prin schemă se realizează de către MADR prin DGDR- AM PNDR, AFIR şi APIA. Acestea pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi sunt obligate să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.

(6) Evidenţele menţionate la alin. (4) se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul schemei.

Art. 35. - MADR, prin DGAERI, transmite Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai îndelungat, care poate fi stabilit în cerere, toate informaţiile şi documentele justificative pe care Comisia le consideră necesare pentru a monitoriza aplicarea schemei.

 

CAPITOLUL XIV

Dispoziţii finale

 

Art. 36. - Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/ 2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ale sistemului de sancţiuni aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, după caz.

Art. 37. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta schemă.

 

ANFXA Nr. 1

la schemă

 

Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sub forma costurilor standard

 

EUR/ha

Terenuri agricole

Terenuri neagricole

Câmpie

Deal

Munte

Câmpie

Deal

Munte

Prima 1 (rândul 1 + rândul 2)

1

Proiect tehnic

Conform formulei de la art. 19

Conform formulei de la art. 19

Conform formulei de la art. 19

Conform formulei de la art. 19

Conform formulei de la art. 19

Conform formulei de la art. 19

2

înfiinţare

3994

2528

2619

4393

2639

2730

Prima 2 (rândul 4...9* + rândul 11...12* + rândul 14...15*)

3

Lucrări de întreţinere (maximum 6 ani)

4

întreţinere anul 1

1138

1443

487

1138

1443

487

5

întreţinere anul 2

2423

1923

1295

2423

1923

1295

6

întreţinere anul 3

1671

1438

1198

1671

1438

1198

7

întreţinere anul 4

899

834

109

899

834

109

8

întreţinere anul 5

632

465

109

632

465

109

9

întreţinere anul 6

632

465

55

632

465

55

10

Lucrări de îngrijire (2 ani)

11

îngrijire anul 7 sau 8

191

191

191

191

191

191

12

îngrijire anul 10 sau 11

157

157

262

157

157

262

13

Compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)

(rândul 14 + rândul 15)

14

Marja netă standard

190

190

190

-

-

-

15

Plata unică pe suprafaţă

PD**

PD

PD

-

-

-

 

* În funcţie de anul de aplicare şi de solicitarea beneficiarului.

** PD - plata unică pe suprafaţă acordată, aferentă anului de campanie.

 

ANEXA Nr. 2

la schemă

 

Listele speciilor forestiere de arbori şi arbuşti utilizate în lucrările de împăduriri

 

Lista speciilor forestiere de arbori şi arbuşti utilizate în lucrările de împăduriri, pentru realizarea de trupuri de pădure

Arbori

- Stejar pedunculat (Quercus robur)

- Salcie albă (Salix alba)

- Stejar pufos (Quercus puboscens)

- Salcie căprească (Salix caprea)

- Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)

- Salcie plesnitoare (Salix fragilis)

- Cer (Quercus cerris)

- Salcâm (Robinia pseudoacacia)

- Gârniţă (Quercus frainetto)

- Glădiţă (Gleditsia triacanthos)

- Gorun (Quercus petraea)

- Carpen (Carpinus betulus)

- Fag (Fagus syfvatica)

- Cărpiniţă (Carpinus onentalis)

- Păr sălbatic (Pirus pyraster)

- Castan (Castanea sativa)

- Cireş sălbatic (Prunus avium)

- Plop alb (Populus alba)

- Măr (Malus sylvestris)

- Plop negru (Populus nigra)

- Nuc comun (Juglans regia)

- Paltin de câmp (Acerplatanoides)

- Mesteacăn (Betula pendula)

- Paltin de munte (Acerpseudoplatanus)

- Ulm de câmp (Ulmus minor)

- Arţar tătăresc (Acer tataricum)

- Ulm de Turkestan (Ulmus pumila)

- Jugastru (Acer campestre)

- Ulm de munte (Ulmus glabra)

- Scoruş (Sorbus aucuparia)

- Tei argintiu (Tilia tomentosa)

- Sorb (Sorbus torminalls)

- Tei de deal (Tilia cordata)

- Molid (Picea abies)

- Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)

- Brad (Abies alba)

- Anin negru (Alnus glutinosa)

- Larice (Larix decidua)

- Anin alb (Alnus incana)

- Pin silvestru (Pinus sylvestris)

- Mojdrean (Fraxinus ornus)

- Pin negru (Pinus nigra)

- Frasin comun (Fraxinus excelsior)

- Zâmbru (Pinus cembra)

- Frasin cu frunză îngustă (Fraxinus angustifolia)

- Ienupăr (Juniperus communis)

- Frasin pufos (Fraxinus pallisiae)

 

Arbuşti

- Alun (Corylus avellana)

- Lemn câinesc (Ligustrum vulgare)

- Alun turcesc (Crylus colurna)

- Scumpie (Cotinus coggyria)

- Păducel (Crataegus monogyna)

- Sălcioară (Eleagnus angustifolia)

- Corn (Cornus mas)

- Sânger (Cornus sanguinea)

- Coacăz negru (Ribes nigrum)

- Cătina roşie (Tamarix ramosissima)

- Măceş (Roşa canina)

- Paţachină (Rhamnus frangula)

- Călin (Viburnum opulus)

- Jneapăn (Pinus mugo)

- Liliac (Syringa vulgaris)

- Vişin (Prunus cerasus)

- Cătină albă (Hippophae rhamnoides)

 

Lista speciilor forestiere de arbori şi arbuşti utilizate în lucrările de împăduriri, pentru realizarea de perdele forestiere de protecţie

- Stejar pedunculat (Quercus robur)

- Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)

- Stejar pufos (Quercus pubescens)

- Oţetarul roşu ( Rhus typhina)

- Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)

- Sălcioară (Eleagnus angustifolia)

- Cer (Quercus cerris)

- Jugastru (Acer campestre)

- Salcâm (Robinia pseudoacacia)

- Arţar tătăresc (Acer tataricum)

- Glădiţă (Gleditsia triacanthos)

- Vişinul turcesc (Prunus mahaleb)

- Ulm de Turkestan (Ulmus pumila)

- Socul negru (Sambucus nigra)

- Pin negru (Pinus nigra)

- Maclura (Maclura pomifera)

- Nuc comun (Juglans regia)

- Păducel (Crataegus monogyna)

- Măr (Malus sylvestris)

- Sânger (Cornus sanguinea)

- Paltin de câmp (Acerplatanoides)

- Scumpia (Cotynus coggygria)

- Paltin de munte (Acerpseudoplatanus)

- Liliacul (Syringa vulgaris)

- Tei argintiu (Tilia tomentosa)

- Cătina roşie (Tamarix ramoisissima)

- Tei de deal (Tilia cordata)

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020”

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 91.795 din 11 iulie 2016, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală, şi Adresa Consiliului Concurenţei nr. 8.810 din 28 iunie 2016,

în baza prevederilor:

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi al art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014- 2020”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 859.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 285/2016)

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

„Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, cu titlul „Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, denumită în continuare AM PNDR, are calitatea de furnizor de ajutor în cadrul prezentei scheme, iar Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, are calitatea de administrator al schemei.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(2) Textul prezentei scheme este publicat integral pe paginile web ale MADR, la adresa www.madr.ro, şi AFIR, la adresa www.afir.info.

 

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectivele schemei de ajutor

 

Art. 3. - (1) Obiectivul prezentei scheme este de a sprijini întreprinderile în realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

(2) Prezenta schemă are drept scop acordarea de sprijin financiar nerambursabil în vederea pregătirii şi implementării proiectelor de investiţii în sectoarele pomicol şi de procesare şi marketing al produselor agricole, prevăzute în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, în vederea obţinerii de produse neagricole, derulate prin schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumită în continuare schema GBER.

 

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

 

Art. 4. - Prezenta schemă se adresează numai întreprinderilor beneficiare ale schemei GBER,

Art. 5. - (1) în cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care activează în următoarele sectoare:

a) sectorul pescuitului şi al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) sectorul producţiei agricole primare;

c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari.

(2) Prezenta schemă nu se aplică:

a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

c) ajutoarelor pentru achiziţionarea de vehicule care asigură transportul rutier de mărfuri de către întreprinderi care au ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

(3) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă, cât şi în alte sectoare sau domenii de activitate, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea în cauză să prezinte la depunerea proiectului documente din care să rezulte

separarea activităţilor sau o distincţie între costuri şi că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

 

CAPITOLUL IV

Definiţii

 

Art. 6. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. ajutor de stat - orice măsură care îndeplineşte criteriile prevăzute în art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

2. Întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;

3. Întreprinderi micro, mici şi mijlocii sau IMM - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Astfel:

(i) în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mijlocie se defineşte ca fiind întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

(ii) în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mică reprezintă întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă sau ale cărei active totale nu depăşesc echivalentul în lei a 10 milioane euro;

(iii) în cadrul categoriei de IMM, microîntreprindere este întreprinderea care are mai puţin de 10 salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă sau ale cărei active totale nu depăşesc echivalentul în lei a 2 milioane euro.

O întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice.

Datele folosite pentru calcularea numărului de angajaţi şi a valorilor financiare, perioada de referinţă, precum şi stabilirea modului de calcul al acestor date ale unei întreprinderi trebuie să respecte prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM;

5. Întreprinderea unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

6. Întreprindere în dificultate - În conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:

a) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA1 se situează sub valoarea 1,0;

7. data acordării ajutorului - data semnării contractului de finanţare;

8 costuri generale ale proiectului - acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională;

9. intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului, exprimat ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintă sume determinate înainte de aplicarea impozitelor directe. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe se actualizează la valoarea de la data acordării lor. Rata de actualizare este rata de referinţă în vigoare la data acordării acestora, calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont;

10. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020- documentul programatic, în sensul art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicarea Comisiei Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015;

11. măsură - set de operaţiuni din cadrul PNDR 2014- 2020, care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală;

12. submăsură - set de operaţiuni grupate sub un cod unic alocat în cadrul unei măsuri în conformitate cu anexa I, partea 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

13. ghidul solicitantului - detaliere tehnică şi financiară a fiecărei măsuri şi cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură PNDR, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi publicat pe site-ul organismului de implementare;

14. cerere de plată - solicitarea scrisă pe care beneficiarul o depune la AFIR pentru obţinerea rambursării, în limita intensităţii ajutorului, a cheltuielilor eligibile efectuate pe parcursul implementării proiectului. La cererea de plată se ataşează documentele justificative de plată;

15. contract de finanţare - documentul juridic încheiat în condiţiile legii între AFIR şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;

16. avize şi acorduri necesare investiţiei - documentele, parte a cadrului legislativ, administrativ şi operaţional, inclusiv din domeniul mediului, prin intermediul cărora, în baza protocoalelor de colaborare, AFIR şi celelalte instituţii responsabile vor asigura verificarea proiectelor finanţate prin măsurile PNDR 2014-2020, astfel încât investiţiile să respecte legislaţia în vigoare;

17. comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

18. producţia agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la TFUE, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a laturii produselor respective;

19. procesarea (prelucrarea) produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

20. produse agricole - produsele enumerate în anexa I la TFUE, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul(UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013;

21. produse neagricole - produsele de origine agricolă, dar neprevăzute în anexa I la TFUE, obţinute prin procesarea materiilor prime produse agricole conform anexei I la TFUE, cu excepţia produselor piscicole şi de acvacultură;

22. schema GBER - schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, instituită în considerarea prevederilor art. 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (Regulament de exceptare pe categorii GBER);

23. servicii de consultanţă - serviciile prestate în vederea pregătirii şi implementării proiectului de investiţii şi presupun cheltuieli din categoria costurilor generale menţionate la pct. 8.

 

1 EBITDA (Eamings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization) - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare.

CAPITOLUL V

Beneficiarii ajutorului şi condiţii de eligibilitate

 

Art. 7. - (1) Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă numai întreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare, care beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER, aferentă submăsurii 4.2 - Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole, denumită în continuare sM 4,2, şi submăsurii 4,2a - Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, denumită în continuare sM 4.2a, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020,

(2) Solicitantul va completa o declaraţie pe propria răspundere cu privire Sa ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice, aşa cum este ea definită la art. 6 pct. 5, respectiv la ajutoarele de stat acordate întreprinderii pentru aceleaşi costuri eligibile, Declaraţia va fi anexată cererii de finanţare.

Art. 8. - Nu pot primi ajutor în cadrul prezentei scheme de minimis întreprinderile aflate în dificultate.

 

CAPITOLUL VI

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

 

Art. 9. - În cadrul prezentei scheme sprijinul financiar se acordă în baza unei cereri de finanţare însoţite de copia contractului de finanţare aferent schemei GBER, precum şi a altor documente detaliate în ghidul solicitantului.

Art. 10. - (1) Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme constă în alocări financiare nerambursabile din Fondul european agricol de dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR, şi fonduri naţionale şi se acordă în urma selectării şi notificării solicitantului privind acceptarea cererii de finanţare, urmată de încheierea contractului de finanţare încheiat între AFIR şi solicitant.

(2) AFIR va acorda un ajutor de minimis, după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului privind sprijinul de minimis acordat unei întreprinderi unice, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de aceasta pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, respectiv anul fiscal în curs şi 2 ani fiscali anteriori, fie din fonduri naţionale, fie din fonduri europene, nu depăşeşte pragul de 200 000 euro.

(3) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(4) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(5) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(6) Plata efectivă a ajutorului se efectuează eşalonat, în acord cu tranşele de plată aferente proiectului de investiţii selectat prin schema GBER şi proporţional cu acestea, în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată, prevăzute în procedurile specifice ale AFIR.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, inclusiv cele de proiectare aferente proiectului de investiţii se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

(8) Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe vor fi actualizate la valoarea de la data acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

 

CAPITOLUL VII

Cheltuieli eligibile

 

Art. 11. - (1) în cadrul prezentei scheme pot fi finanţate costurile generale menţionate la art. 6 pct. 8 direct legate de proiectele de investiţii finanţate în cadrul schemei GBER aferente sM 4,2 şi sM 4,2a din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020,

(2) Cheltuielile privind costurile generale direct legate de proiectele de investiţii finanţate în cadrul schemei GBER sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013;

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;

c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;

e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

 

CAPITOLUL VIII

Intensitatea măsurii de sprijin şi valoarea maximă a finanţării

 

Art. 12. - (1) Valoarea finanţării nerambursabile acordate în cadrul prezentei scheme nu poate depăşi 200.000 euro/proiect şi se acordă după cum urmează:

(i) maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cadrul schemei GBER, reprezentând costuri generale pentru proiectele de investiţii care presupun construcţii-montaj:

(ii) maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cadrul schemei GBER, reprezentând costuri generale pentru proiectele de investiţii care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj.

(2) Sprijinul acordat prin prezenta schemă şi schema GBER nu va depăşi, cumulativ, intensitatea maximă şi valoarea sprijinului nerambursabil menţionate în fişa tehnică aferentă sM4.2, respectiv sM4.2a din PNDR 2014--2020, respectiv intensitatea şi plafoanele din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

 

CAPITOLUL IX

Procedura de derulare a schemei

 

Art. 13. - (1) Pentru a beneficia de sprijinul prevăzut de prezenta schemă, întreprinderile trebuie să completeze corespunzător cererea de finanţare aferentă schemei GBER, în care să precizeze dacă doresc să beneficieze de rambursarea cheltuielilor prevăzute pentru activităţile de consultanţă acordate prin intermediul schemei de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole şi a produselor din sectorul pomicol”, precum şi valoarea şi procentul acestora.

(2) Cererea de finanţare aferentă prezentei scheme de minimis va fi însoţită şi de copia contractului de finanţare încheiat între AFIR şi beneficiar în cadrul schemei GBER.

Art. 14. - (1) AFIR are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă.

(2) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă, cât şi în alte sectoare sau domenii de activitate, cererea de finanţare aferentă prezentei scheme va fi însoţită de documente din care să rezulte separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, precum şi faptul că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

(3) Verificarea condiţiilor de eligibilitate, descrise în prezenta schemă, ale beneficiarilor, activităţilor şi cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme înainte de acordarea sprijinului. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.

(4) în cazul în care cererea de finanţare este selectată pentru finanţare în cadrul prezentei scheme, administratorul prezentei scheme comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului în care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5) în cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme, administratorul schemei îi comunică în scris acest lucru.

Art. 15. - (1) Detalierea modalităţii de derulare a prezentei scheme se regăseşte în Ghidul solicitantului ce corespunde schemei GBER, aferenta sM 4.2 şi sM4.2a din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 cu care se află în legătură directă, ghid publicat pe site-ul AFIR, www.afir.info, şi pe site-ul MADR, www.madr.ro.

(2) Formulare le-tip ale declaraţiilor pe propria răspundere şi ale altor documente aferente cererii de finanţare vor fi menţionate în ghidul solicitantului care va fi publicat pe site-urile oficiale ale MADR şi AFIR.

 

CAPITOLUL X

Durata de aplicare a schemei

 

Art. 16. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat, cu posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reglementări europene, aferente post-perioadei 2014-2020.

 

CAPITOLUL XI

Bugetul schemei

 

Art. 17. - (1) Valoarea totală estimată a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 13,7 milioane euro, cu posibilitate de majorare a bugetului cu maximum 10% pentru fiecare submăsură, cu condiţia creşterii alocării din cadrul PNDR a acestor submăsuri, din care:

- 12,5 milioane euro pentru beneficiarii schemei GBER aferente sM4.2;

- 1,2 milioane euro pentru beneficiarii schemei GBER aferente sM4.2a.

(2) Sprijinul public nerambursabil se compune din:

- 85% contribuţie FEADR şi 15% contribuţie naţională de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale României, fără Regiunea Bucureşti-Ilfov;

- 75% contribuţie FEADR şi 25% contribuţie naţională de la bugetul de stat pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov.

Art. 18. - Numărul maxim estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul acestei scheme este de 267, din care:

- 236 beneficiari pentru sM 4.2;

- 31 beneficiari pentru sM 4.2a.

 

CAPITOLUL XII

Reguli privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 19. - Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme, beneficiarul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în ultimii 3 ani fiscali, respectiv anul curent şi cei 2 ani fiscali anteriori, fie din fonduri naţionale, fie din fonduri europene.

Art. 20. - Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile acordate prin prezenta schemă de ajutor de minimis pot fi cumulate cu:

a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;

b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integrai, numai în cazul în care cumulul respectiv nu conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte intensitatea maximă stabilită, în fiecare caz în parte, printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL XIII

Reguli privind informarea, monitorizarea şi raportarea

 

Art. 21. - Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 22. - (1) AFIR păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani fiscali de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.

(2) AFIR transmite în timp util la MADR toate informaţiile necesare raportării ajutoarelor de minimis către Consiliul Concurenţei/Comisia Europeană.

Art. 23. - (1) MADR şi AFIR au obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) MADR, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la AFIR, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 24. - (1) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(2) în cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(4) MADR va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 25. - În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MADR va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme.

Art. 26. - AFIR are obligaţia de a pune la dispoziţia MADR, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate AFIR/MADR.

 

CAPITOLUL XIV

Recuperarea ajutorului de minimis

 

Art. 27. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către AFIR, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL XV

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - (1) Toate cererile şi declaraţiile formulate şi depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

(2) Anexele şi declaraţiile depuse de beneficiar la cererea de finanţare aferentă schemei GBER sunt aplicabile şi prezentei scheme.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.