MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 569/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 569         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iulie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

388. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 14 iulie 2016

 

1.040. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului

 

3.895. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

3.896. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

4.422. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 14 iulie 2016

 

Având în vedere:

- Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe nr. 125/SJRE din data de 19 iulie 2016, aprobat cu nr. 1.637/C.V. din data de 19 iulie 2016;

- prevederile art. 173 alin. (2) şi (3), art. 174 alin. (2) şi art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 5 lit. e), art. 9 lit. b) şi art. 16 lit. n) şi o) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate:

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi,

în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 14 iulie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 19 iulie 2016.

Nr. 388.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 14 iulie 2016

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii sanitare cu paturi

Sediul

Codul de înregistrare fiscala

Raportul de acreditare

Ordinul de acreditare

Categoria de acreditare

Perioada de acreditare

1

Spitalul Municipal Vatra Dornei

Str. Mhai Eminescu nr. 12, Vatra Dornei judeţul Suceava

4535414

1629/CV/14.07.2016

368/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

2

Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi

Str. Varianta Nord nr. 2, Călăraşi, judeţul Călăraşi

4294049

1631 /CV/14.07.2016

369/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

3

Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila

Str. Radu S. Campiniu nr. 21, Brăila, judeţul Brăila

11333442

1622/CV/14.07.2016

370/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016- 13.07.2021

4

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” Rovinari

Str. Jiului nr. 1, Rovinari, judeţul Gorj

4351810

1619/CV/14.07.2016

371/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

5

Spitalul Municipal Aiud

Str. Spitalului nr. 2, Aiud, judeţul Alba

4613628

1632/CV/14.07.2016

372/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

6

Spitalul Orăşenesc „Regele Carol I” Costeşti

Str. Industriei nr. 19, Costeşti, judeţul Argeş

5172597

1624/CV/14.07.2016

373/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

7

Spitalul Orăşenesc „Ioan Lascăr”Comăneşti

Str. Vasile Alecsandri nr. 1, Comăneşti, judeţul Bacău

4353056

1633/CV/14.07.2016

374/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

8

Spitalul Clinic d Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” Iaşi - Unitate Sanitară Cu Paturi

Str. Octav Botez nr. 2, municipiul laşi, judeţul laşi

4541521

1627/CV/14.07.2016

375/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

9

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu Oradea

Str. Corneliu Coposu nr. 12, Oradea, judeţul Bihor

4208463

1628/CV/14.07.2016

376/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

10

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Oneşti

Str. Perchiului nr. 1, Oneşti, judeţul Bacău

4278825

1617/CV/14 07.2016

377/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

11

Spitalul de Pneumoftiziologie Cu Ambulatoriu Integrat Leordeni

Str. Coloniei nr. 106, Leordeni, judeţul Argeş

4469485

1620/CV/14 07.2016

378/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

12

Spitalul Municipal Târgu Secuiesc

Str. Fabricilor nr. 2/A, Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

4404524

1626/CV/14.07.2016

379/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016- 13.07.2021

13

Spitalul Clinic de Urgentă Pentru Copii „Louis Turcanu” Timişoara

Str. Dr. Iosif Nemoianu nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş

4548538

1634/CV/14.07.2016

380/14.07.2016

Acreditat

14,07.2016-13.07.2021

14

Spitalul Municipal „Episcop Nicolae Popovici” Beiuş

Str. Română nr. 7, Beiuş, judeţul Bihor

4558680

1623/CV/14 07 2016

381/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

15

Spitalul Judeţean de Urgentă „Mavromati” Botoşani

Str. Marchian nr. 11, Botoşani, judeţul Botoşani

4557951

1630/CV/14.Q7.2016

382/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016- 13.07.2021

16

Spitalul Municipal Caracal

Str. Plevnei nr. 36, Caracal, judeţul Olt

4395086

1616/CV/14 07 2016

383/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

17

Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea

Str. Republicii nr. 56, Oradea, judeţul Bihor

4208552

1621/CV/14.07.2016

384/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016- 13.07.2021

18

Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti

Str. Spitalului nr. 1, Drăgoeşti, judeţul Vâlcea

2541916

1618/CV/14 07.2016

385/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

19

Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie „Buna Vestire” Galaţi

Str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 99, Galaţi, judeţul Galaţi

3264481

1615/CV/14.07.2016

386/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

20

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca

Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 6, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

4354540

1625/CV/14.07.2016

387/14.07.2016

Acreditat

14.07.2016-13.07.2021

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.310/A.C. din 20 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava nr. 11.808 din 8 decembrie 2015, Decizia nr. 81 din 2 decembrie 2013, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.432 din 27 iulie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208.054 din 10 aprilie 2015,

Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 25.732 din 30 martie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/IM din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lasou,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 iunie 2016.

Nr. 1.040.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifica şi dezvoltarea tehnologica, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi al Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale

pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prevăzute în anexele nr. 1-5*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi,

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”- IFIN-HH Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT laşi, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INCDSB Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2016.

Nr. 3.895.


*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI” - IFIN-HH BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

208035

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

206535

a) Venituri din activitatea de bază

03

186071

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

464

c) Alte venituri din exploatare

05

20000

2. VENITURI FINANCIARE

06

1500

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

207429

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

204906

a) Bunuri şi servicii

10

40334

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

85740

- cheltuieli cu salariile din care:

12

64073

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

260

- drepturile salariate ale directorului (general)

14

260

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

11124

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

319

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

3332

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

160

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

545

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

160

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

7027

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

7027

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

24741

d) Cheltuieli de protocol

26

80

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

202

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin (3) litera b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

60

h) Alte cheltuieli

30

53749

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

2523

- cheltuieli privind dobânzile

32

100

- alte cheltuieli financiare

33

2423

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

606

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

108

V. REZULTATUL NET

37

498

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

498

a) pentru cointeresarea personalului

40

100

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

299

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarca proiectelor

42

99

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

325284

I. Surse proprii

44

10400

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

10300

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

304584

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII. clin care:

50

325284

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

325284

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

. interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

208035

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

207429

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

606

4. Număr mediu de personal, total institui, din care:

58

902

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

608

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -1ei persoană. lună

60

5878

6, Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6210

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0.29

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.0l/rd.58)

63

231

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

0.07

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

3.500

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICATEHNICĂ - IFT IAŞI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

18704

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

18434

a) Venituri din activitatea de bază

03

15360

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

50

c) Alte venituri din exploatare

05

3024

2. VENITURI FINANCIARE

06

270

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18699

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

18388

a) Bunuri şi servicii

10

7816

b) Cheltuieli de personal, din care:

II

7068

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5263

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

139

- drepturile salariate ale directorului (general)

14

235

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

831

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

26

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

274

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

13

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

45

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

13

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

603

- deltele de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

603

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3469

d) Cheltuieli de protocol

26

17

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

18

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

 

h) Alte cheltuieli

30

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

311

- cheltuieli privind dobânzile

32

61

- alte cheltuieli financiare

33

250

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

5

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

3

V. REZULTATUL NET

37

2

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

2

a) pentru cointeresarea personalului

40

0.4

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

1.2

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru co finanţa rea proiectelor

42

0.4

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

4225

1. Surse proprii

44

25

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

4200

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

4225

I. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

4225

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

18704

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

18699

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

5

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

85

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

64

5, Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană lună

60

4850

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4850

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0.03

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (xd.0Lid.58j

63

220

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

0.05

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INCDSB BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

17870

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

17800

a) Venituri din activitatea de baza

03

36000

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

200

c) Alte venituri din exploatare

05

1600

2. VENITURI FINANCIARE

06

70

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

17715

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din oare:

09

17715

a) Bunuri şi servicii

10

1250

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

12194

- cheltuieli eu salariile din care:

12

9350

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

175

- drepturile salariate ale directorului (general)

14

199

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1477

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

46

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

486

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

23

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

79

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

23

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

710

- tichete de masă

23

210

- deplasări, detaşări

24

500

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1500

d) Cheltuieli de protocol

26

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

187

h) Alte cheltuieli

30

2551

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

155

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

25

V. REZULTATUL NET

37

130

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN AND PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

130

a) pentru cointeresarea personalului

40

26

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

78

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

26

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

989

l, Surse proprii

44

 

2, Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

989

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

989

I. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

989

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

I. Venituri totale (rd. 01)

55

17870

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

17715

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

155

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

200

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

176

5- Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3759

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4407

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0.87

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers. (rd.0l/rd.58)

63

89.35

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100

64

2.87

capital propriu

 

 

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

356

 

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

20406

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

20380

a) Venituri din activitatea de bază

03

70120

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

110

c) Alte venituri din exploatare

05

150

2. VENITURI FINANCIARE

06

26

3 VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHEUTUIELI TOTALE, din care:

08

19616

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

19574

a) Bunuri şi servicii

10

6785

b) Cheltuieli de personal, din care:

1 l

8806

- cheltuieli cu salariile din care:

12

6488

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

135

- drepturile salariate ale directorului (general)

14

115

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1025

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

32

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

337

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

16

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

55

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

16

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

837

- tichete de masă

23

285

- deplasări, detaşări

24

552

e) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2673

d) Cheltuieli de protocol

26

33

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

21

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

14

h) Alte cheltuieli

30

1242

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

42

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

42

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

790

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

129

V. REZULTATUL NET

37

661

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

661

a) pentru cointeresarea personalului

40

132

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

397

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarca proiectelor

42

132

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1, Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

20406

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

19616

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

790

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

135

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

103

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei persoană/lună

60

3879

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - iei/persoană/lună

61

4413

7, Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

4.03

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

151

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

5.43

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEŞ BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

18479

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

18439

a) Venituri din activitatea de bază

03

15328

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

3000

c) Alte venituri din exploatare

05

III

2. VENITURI FINANCIARE

06

40

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18131

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

17991

a) Bunuri şi servicii

10

4500

b) Cheltuieli de personal, din care:

1 i

9313

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7215

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

151

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

200

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1140

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

36

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

375

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

18

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

61

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

18

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

450

- tichete de masă

23

200

- deplasări, detaşări

24

250

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3860

d) Cheltuieli de protocol

26

4

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

14

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 23 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

 

h) Alte cheltuieli

30

300

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

140

- cheltuieli privind dobânzile

32

135

- alte cheltuieli financiare

33

5

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

348

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

56

V. REZULTATUL NET

37

292

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN AND PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

292

a) pentru cointeresarea personalului

40

58

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

175

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

59

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

7459

l. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul ele stal pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

7459

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

7459

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la linele anului

51

7459

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

18479

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

18131

3. Rezultate (+/-) (rd.55 * rd.56)

57

348

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

260

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

J35

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei /persoană/ lună

60

2208

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2965

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

2

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers. (rd.01 /rd.58)

63

71

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

23

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică si Inovare

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi al Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prevăzute în anexele nr. 1-39*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2016.

Nr. 3.896.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

26307

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

26106

a) Venituri din activitatea de bază

03

21826

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1260

c) Alte venituri din exploatare

05

3020

2. VENITURI FINANCIARE

06

201

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

26057

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

25957

a) Bunuri şi servicii

10

5416

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

16828

- cheltuieli cu salariile din care:

12

12662

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

202

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

216

- contribuţii de asigurări sociale de stai

15

2001

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

62

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

658

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

31

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

108

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

32

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

125

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1150

- tichete de masă

23

405

- deplasări, detaşări

24

745

e) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3020

d) Cheltuieli de protocol

26

5

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

633

h) Alte cheltuieli

30

25

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

100

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

250

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

40

V. REZULTATUL NET

37

210

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

210

a) pentru cointeresarea personalului

40

42

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

126

e) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

111

I. Surse proprii

44

111

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3, Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

111

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

111

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

26307

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

26057

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

250

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

185

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

160

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5545

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5621

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0.96

8, Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers. (rd.0l/rd.58)

63

142.20

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 capital propriu

64

1.59

10. Plăţi restante

65

275

11. Creanţe de încasat

66

950

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

43367

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

43262

a) Venituri din activitatea de bază

03

33021

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

6287

c) Alte venituri din exploatare

05

3954

2. VENITURI FINANCIARE

06

105

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

42710

1 Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

42600

a) Bunuri şi servicii

10

IR 162

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

18721

- cheltuieli eu salariile din care:

12

13955

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

278

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

348

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2205

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

68

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

726

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

34

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

119

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

34

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1580

- lichele de masă

23

541

- deplasări, detaşări

24

683

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4482

d) Cheltuieli de protocol

26

110

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

152

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

698

h) Alte cheltuieli

30

275

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

110

- cheltuieli privind dobânzile

32

30

- alte cheltuieli financiare

33

80

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

657

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

120

V. REZULTATUL NET

37

537

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

537

a) pentru cointeresarea personalului

40

107

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

107

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

323

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

494

1. Surse proprii

44

200

2. Sume de la bugetul de stal pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

294

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

494

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

494

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

I. Venituri totale (rd. 01)

55

43367

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. OK)

56

42710

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

657

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

249

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

145

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4479

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

61

4808

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*I00)

62

1.54

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

174.16

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*rd. capital propriu

64

1.03

10. Plăţi restante

65

355

11. Creanţe de încasat

66

2718

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII. GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

11064

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

11051

a) Venituri din activitatea de bază

03

4008

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

4206

c) Alte venituri din exploatare

05

2837

2. VENITURI FINANCIARE

06

13

3. VENI I URI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

11054

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

11043

a) Bunuri şi servicii

10

884

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

7319

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5689

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

86

- drepturile salariate ale directorului (general)

14

86

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

899

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

28

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

296

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

14

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

48

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

14

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

331

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

331

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2430

d) Cheltuieli de protocol

26

 

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

20

h) Alte cheltuieli

30

390

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

11

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

11

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

10

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

1

V. REZULTATUL NET

37

9

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

9

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a) - pentru cointeresarea personalului

40

 

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR,din care:

43

 

I. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3, Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4, Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1, Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

11064

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. OS)

56

11054

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

10

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

120

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

73

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3863.45

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4486.97

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0.1

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii leu pers. (rd.01/rd.58)

63

92,2

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

0.01

10. Plăţi restante

65

2084

11. Creanţe de încasat

66

1280

 

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

18711

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

18691

a) Venituri din activitatea de bază

03

15940

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1581

c) Alte venituri din exploatare

05

1170

2. VENITURI FINANCIARE

06

20

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18646

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

18611

a) Bunuri şi servicii

10

3326

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

1015 1

- cheltuieli cu salariile din care:

12

8014

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

169

- drepturile salariate ale directorului (general)

14

169

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1266

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

39

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

417

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

20

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

68

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor sa lari a le

20

20

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

307

- lichele de masă

23

72

- deplasări, detaşări

24

235

e) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3100

d) Cheltuieli de protocol

26

13

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

26

h) Alte cheltuieli

30

1995

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

35

- cheltuieli privind dobânzile

32

31

- alte cheltuieli financiare

33

4

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

65

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

12

V. REZULTATUL NET

37

53

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

53

a) pentru cointeresarea personalului

40

11

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

31

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

11

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

252

l. Surse proprii

44

52

2. Sume tic la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

200

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

252

I. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

252

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

3 871 1

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

18646

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

65

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

174

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

103

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institui - lei/persoană/lună

60

3697

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4250

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0.35

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers. (rd. 01/rd.58)

63

107.53

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

4.80

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

600

 

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI AGRICOLE ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

9801

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

9770

a) Venituri din activitatea de bază

03

8605

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

360

c) Alte venituri clin exploatare

05

805

2. VENITURI FINANCIARE

06

31

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

9741

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

9661

a) Bunuri şi servicii

10

1750

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6538

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5050

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

156

- drepturile salariate ale directorului (general)

14

173

- contribuţii de asigurări sociale de stal

15

798

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

24

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

263

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

13

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

43

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariate

20

12

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

335

- tichete de masă

23

165

- deplasări, detaşări

24

170

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

975

d) Cheltuieli de protocol

26

7

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

21

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

25

h) Alte cheltuieli

30

366

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

80

- cheltuieli privind dobânzile

32

50

- alte cheltuieli financiare

33

20

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

60

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

11

V. REZULTATUL NET

37

49

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

49

a) pentru cointeresarea personalului

40

10

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

29

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

10

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

I. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

I. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de râie aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

I, Venituri totale (rd. 01)

55

9801

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. OS)

56

9741

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

60

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

135

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

115

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2936

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3014

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0.62

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

72.60

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100

64

0.05

capital propriu

 

 

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016=

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

78792

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

78636

a) Venituri din activitatea de bază

03

65676

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

12880

c) Alte venituri din exploatare

05

80

2. VENITURI FINANCIARE

06

156

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

78776

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

78592

a) Bunuri şi servicii

10

17076

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

46489

- cheltuieli eu salariile din care:

12

35)59

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

128

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

5555

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

175

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1828

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

88

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

299

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

88

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

3297

- tichete de masă

23

1045

- deplasări, detaşări

24

2252

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

13359

d) Cheltuieli de protocol

26

22

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 23 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

1383

h) Alte cheltuieli

30

263

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

184

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

184

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

16

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

6

V. REZULTATUL NET

37

10

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

10

a) pentru cointeresarea personalului

40

2

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

6

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

2

Vin. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

 

I. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pontai investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

I. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

I. Venituri totale (rd. Ol)

55

78792

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

78776

3, Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

16

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

477

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

380

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

6111

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6553

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0.02

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers. (rd.01/id.58)

63

165

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 capital propriu

64

0.206

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

47431

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

47371

a) Venituri din activitatea de bază

03

44151

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

220

c) Alte venituri din exploatare

05

3000

2, VENITURI FINANCIARE

06

60

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

OS

47208

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

47138

a) Bunuri şi servicii

10

14152

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

28932

- cheltuieli cu salariile din care:

12

22413

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

177

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

200

- contribuţii de asigurări sociale de stat

35

3749

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

111

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1165

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

56

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

191

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariate

20

56

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1191

- tichete de masă

23

591

- deplasări, detaşări

24

600

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3154

d) Cheltuieli de protocol

26

49

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

100

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, eu modificările şi completările ulterioare

29

65

h) Alte cheltuieli

30

686

2, Cheltuieli financiare, din care:

31

70

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

70

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

223

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

43

V. REZULTATUL NET

37

180

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

180

a) pentru cointeresarea personalului

40

36

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

108

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

36

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

t. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

E Venituri totale (rd. 01)

55

47431

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

47208

3. Rezultate (+/-.) (rd.55 - rd.56)

57

223

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

270

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

198

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

6827

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

7562

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0.47

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers. (rd. 01/rd.58)

63

175

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37* 100 capital propriu

64

8.91

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

ANEXA Nr. 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

26424

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

26086

a) Venituri din activitatea de bază

03

23260

b) Venituri clin activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

26

c) Alte venituri din exploatare

05

2800

2. VENITURI FINANCIARE

06

338

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

25924

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

25741

a) Bunuri şi servicii

10

4500

b) Cheltuieli de personal, din care:

E1

12976

- cheltuieli cu salariile din care:

12

10292

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

222

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

285

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1626

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

50

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

535

- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale

18

25

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

87

- contribuţii la Fondul de garantarea creanţelor salariale

20

25

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

336

- tichete de masă

23

231

- deplasări, detaşări

24

105

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4214

d) Cheltuieli de protocol

26

40

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea tir. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

200

h) Alte cheltuieli

30

3801

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

183

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

183

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III.. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

500

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

80

V. REZULTATUL NET

37

420

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN AND PRECEDENŢI:

39

420

a) pentru cointeresarea personalului

40

84

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

252

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

84

VIII.. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

6659

I. Surse proprii

44

84

2. Sume de la bugetul de stai pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46