MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 571/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 571         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iulie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

738. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

739. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

 

740. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

741. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

601. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR- AD- AAH, ediţia 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.236/2015

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

47. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere pentru contribuţia personală semnificativă pe care a avut-o la dinamizarea relaţiilor bilaterale româno-peruane, în plan politic, economic, cultural şi ştiinţific,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale domnului Jose Antonio Arrospide del Busto, ambasadorul Republicii Peru la Bucureşti,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 26 iulie 2016.

Nr. 738.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 iulie 2016, domnului chestor de poliţie Sime Aurel Aurel-Vasile i se acordă gradul profesional de chestor principal de poliţie şi îi încetează raporturile de serviciu cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 26 iulie 2016.

Nr. 739.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 25 august 2016, domnului chestor de poliţie Burcea Radu Marian îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 26 iulie 2016.

Nr. 740.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 august 2016, domnul general de brigadă cu o stea Ştefan Gheorghe Gheorghe-Teodoru trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 741.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Reglementarii aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR- AD- AAH, ediţia 2/2015, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.236/2015

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR- AD- AAH, ediţia 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1.236/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 8 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul 2 „Activităţi aeronautice civile în domeniul serviciilor de handling la sol”, secţiunea 2.1 „Categorii de activităţi aeronautice civile în domeniul serviciilor de handling la sol”, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Categoriile de activităţi de handling supuse autorizării sunt următoarele:

1. handling pasageri;

2. control masă şi centraj;

3. handling la aeronavă;

4. degivrare/antigivrare;

5. handling combustibil;

6. handling marfă şi poştă.

Categoriile menţionate mai sus sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din prezenta reglementare. Procesele privind autorizarea activităţilor de handling vor fi dezvoltate în proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă.”

2. La capitolul 2 „Activităţi aeronautice civile în domeniul serviciilor de handling la sol”, secţiunea 2.1 „Categorii de activităţi aeronautice civile în domeniul serviciilor de handling la sol”, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Categoriile de activităţi aeronautice de handling la sol au codul «AAH», mai puţin activitatea «handling combustibil», care are codul «AAHC».”

3. La capitolul 3 „Cerinţe pentru autorizarea şi menţinerea autorizării agenţilor aeronautici de handling”, secţiunea 3.1. „Cerinţe generale” alineatul (4), litera (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) sisteme de management al calităţii şi siguranţei implementate la nivelul organizaţiei”.

4. La capitolul 3 „Cerinţe pentru autorizarea şi menţinerea autorizării agenţilor aeronautici de handling”, secţiunea 3.3. „Cerinţe privind echipamente şi facilităţi”, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Echipamentele, utilajele, sistemele şi instalaţiile utilizate pentru activităţile de handling la sol trebuie să corespundă specificaţiilor tehnice şi cerinţelor operaţionale (inclusiv cele ale operatorului de aerodrom pe care îşi desfăşoară activitatea) şi să fie autorizate în prealabil de AACR în conformitate cu proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă.”

5. La capitolul 4 „Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling”, secţiunea 4.3. „Autorizarea iniţială” alineatul (1), litera (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) Solicitantul va fi informat de AACR asupra conţinutului şi formei documentaţiei suport necesare autorizării, precum şi asupra etapelor procedurii de autorizare.”

6. La capitolul 4 „Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling”, secţiunea 4.6. „Acordarea certificatului de autorizare”, alineatul (9) se abrogă.

7. La capitolul 4 „Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling”, secţiunea 4.7. „Prelungirea perioadei de autorizare”, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Autorizarea se prelungeşte pentru o perioadă de până la 5 ani, în funcţie de nivelurile de siguranţă şi calitate asigurate, de serviciile prestate conform categoriilor de activităţi aeronautice autorizate, de starea tehnică a facilităţilor deţinute, de experienţa profesională a personalului, de neconformităţile şi/sau deficienţele constatate anterior, de alte criterii specifice de evaluare a performanţei şi competenţei organizaţiei (inclusiv aprecieri/calificative din partea beneficiarilor) detaliate prin proceduri şi instrucţiune de aeronautică civilă.”

8. La capitolul 4 „Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling”, secţiunea 4.7. „Prelungirea perioadei de autorizare”, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) După emiterea certificatului de autorizare, AACR declanşează procesul de supraveghere a activităţii aeronautice a agentului aeronautic de handling.”

9. La capitolul 4 „Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling”, secţiunea 4.7. „Prelungirea perioadei de autorizare”, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Dacă, la solicitarea prelungirii autorizării, ca urmare a unor cauze care ţin de AACR, procesul de evaluare nu poate începe sau nu se poate desfăşura în perioada corespunzătoare (până la expirarea datei de valabilitate a certificatului de autorizare deţinut) şi dacă:

(i) rapoartele de supraveghere ale inspectorilor AACR relevă că organizaţia menţine condiţiile de autorizare din certificatul deţinut şi îndeplineşte cerinţele aplicabile;

(ii) AACR sau alte instituţii abilitate ale statului nu au constatat deficienţe sau, dacă au constatat, ele au fost remediate oportun în perioada de valabilitate a certificatului deţinut;

(iii) agentul aeronautic respectă reglementările aplicabile.

AACR poate prelungi valabilitatea certificatului de autorizare cu până la 60 de zile, perioadă în care trebuie derulat şi finalizat procesul de prelungire a autorizării.”

10. La capitolul 4 „Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling”, secţiunea 4.7. „Prelungirea perioadei de autorizare”, alineatul (13) se abrogă.

11. La capitolul 4 „Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici da handling”, secţiunea 4.8. „Modificarea certificatului de autorizare”, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (2) Modificările pot consta în includerea sau excluderea unor activităţi, puncte de lucru, echipamente, modificări ale numelui sau sediului organizaţiei etc.”

12. La capitolul 4 „Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling”, secţiunea 4.9. „Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare”, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare se face în condiţiile în care se constată că agentul aeronautic de handling se află în unul dintre cazurile descrise la alin. (1) şi (2), în baza:

(i)  propunerilor din documentele şi rapoartele întocmite

de inspectorii AACR cu ocazia inspecţiilor de supraveghere;

(ii) constatărilor efectuate de inspectorii AACR ca urmare a verificării reclamaţiilor/sesizărilor primite de la beneficiarii serviciilor agentului aeronautic de handling în cauză, prin care se confirmă degradarea importantă a activităţii, cu efecte asupra siguranţei operaţionale;

(iii) constatărilor organismelor de stat specializate, abilitate prin lege, care au notificat AACR în acest sens.”

13. La capitolul 4 „Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling”, secţiunea 4.11. „Contestaţii” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.11- Partea interesată poate formula contestaţie împotriva deciziei de restricţiona re, suspendare sau anulare a certificatului de autorizare, în termenul reglementat de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia astfel formulată constituie plângere prealabilă, în înţelesul art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

14. La capitolul 5 „Procesul de supraveghere a activităţii agenţilor aeronautici de handling”, secţiunea 5.2. „Organizarea procesului de supraveghere”, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul prelungirii perioadei de autorizare pentru o perioadă de până la 5 ani, AACR va programa şi va derula cel puţin un audit de supraveghere la jumătatea perioadei de autorizare, urmărind în special menţinerea condiţiilor de autorizare, asigurarea siguranţei zborului şi conformitatea cu prevederile reglementărilor aplicabile.”

15. După capitolul 6 „Responsabilităţi şi obligaţii” se Introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 601.

 

ANEXĂ

(Anexă la reglementare)

 

 

DETALIEREA ACTIVITĂŢILOR DE HANDLING

1.

Handling pasageri

2.

Control masă şi centraj

 

2.1.

Întocmire documentaţie privind masa şi centrajul aeronavei

 

2.2.

Supervizarea încărcării aeronavei

3.

Handling la aeronavă

 

3.1.

Tractarea/împingerea aeronavei

 

3.2.

Alimentarea cu apă potabilă

 

3.3.

Vidanjarea/Alimentarea cu apă menajeră a toaletelor aeronavei

 

3.4.

Alimentarea cu energie electrică

 

3.5.

îmbarcarea pasagerilor cu echipamente dedicate:

 

 

3.5.1

scară

 

 

3.5.2

pasarelă

 

 

3.5.3

echipament îmbarcare pasageri cu mobilitate redusă

 

3.6.

Handling bagaje

 

 

3.6.1

bandă pentru încărcare/descărcare

 

 

3.6.2

tractor

 

 

3.6.3

platformă încărcare containere şi paleţi

 

3.7.

Pornirea aeronavei

 

3.8.

Asigurarea aerului condiţionat pentru aeronave

 

3.9.

încărcarea/Descărcarea cateringului cu echipament dedicat

 

3.10.

Dirijarea aeronavelor pe platformă de către dispecerul de sol

4.

Degivrarea/Antigivrarea aeronavelor la sol

5.

Handling combustibil

6.

Handling marfă şi poştă

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/ 2011;

- art. 23 din Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012, cu modificările ulterioare;

- art. 4-6 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 11 iulie 2016, hotărăşte:

Art. I. - Anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 şi 74 bis din 2 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

(2) Prezenta hotărâre se comunică spre informare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 11 iulie 2016.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI

intervenite în anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015

 

1) La auditorii financiari persoane fizice:

a) înregistrarea de noi membri activi:

 

Auditori financiari activi

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr.

certificat

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

1

ONCESCU CORINA NICOLETA

5113

STR. FABRICII NR. 25, SC. 2, ET. 3, AP. 83, SECTOR 6, BUCUREŞTI

STR. FABRICII NR. 25, SC. 2, ET. 3, AR 83, SECTOR 6, BUCUREŞTI

 

0721260559

2

BUTOLOANITA SIDONIA

5114

SATTAMAS, STR. LONDRA NR 4C, CORBEANCA, JUDEŢ ILFOV

SATTAMAS, STR. LONDRA NR.4C CORBEANCA, JUDEŢ ILFOV

 

0752224886

3

DOBRESCU RADU DRAGOŞ

5116

STR. MOŢILOR NR. 13A, BL. C, AR 19, SECTOR 3, BUCUREŞTI

STR. MOŢILOR NR. 13A, BL. C.AP.19, SECTOR 3, BUCUREŞTI

 

0720313753

4

IACOB DIANA MANUELA

5117

STR. ENECHIŢĂ VĂCĂRESCU NR. 23, PLOIEŞTI, JUDEŢ PRAHOVA

STR. ENECHIŢĂ VĂCĂRESCU NR. 23, PLOIEŞTI, JUDEŢ PRAHOVA

 

0730585706

5

FLOREAOANA

5118

BD. LACUL TEI NR.77.ET.1, AP. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BD. LACUL TEI NR.77.ET.1, AP. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI

 

0733003888,

0723652699

6

BOANCĂ CORNELIA

5119

STR. ALEXANDRU VLAHUŢĂ, BL. LAMA A, SC. 1, AP. 2, CLUJ-NAPOCA, JUDEŢ CLUJ

STR. ALEXANDRU VLAHUTĂ, BL. LAMA A,

SC. 1, AP. 2, CLUJ-NAPOCA JUDEŢ CLUJ

0264582184,

0264265915

0749269949

7

BĂRĂGAN MONICA VICTORIA

5120

STR. MIHAI BRAVU NR. 297, BL.15A, SC. A, ET. 8, AP. 43, SECTOR 3, BUCUREŞTI

STR. MIHAI BRAVU NR. 297, BL.15A, SC. A, ET. 8, AP. 43, SECTOR 3, BUCUREŞTI

0314229802,

0313059155

0740111723

8

DĂNILA MARIAN CĂTĂLIN

5121

CALEA DOROBANŢILOR

NR. 36-40, SC. B,ET. 4, AP. 41, SECTOR 1, BUCUREŞTI

CALEA DOROBANŢILOR

NR. 36-40, SC. B,ET. 4, AP 41, SECTOR 1, BUCUREŞTI

 

0788339559

9

GRIGORE MIHAELA

5122

STR. VLAD JUDEŢUL NR. 2, BL.V14A, SC. 2, ET. 8, AP. 54, SECTOR 3, BUCUREŞTI

STR. VLAD JUDEŢUL NR. 2, BL.V14A, SC. 2, ET. 8,

AP. 54, SECTOR 3, BUCUREŞTI

 

0749191937

10

MUTULESCU ALEXANDRA MĂDĂLINA

5123

SOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 60. BL.41.SC. A, AP.21, SECTOR 2. BUCUREŞTI

SOS. ŞTEFAN CEL MARE

NR. 60, BL. 41, SC. A, AP 21, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0216191687

0742651425

11

ONETE ADRIANA

5124

SOS. MIHAI BRAVU NR. 295, BL. 15, SC. B, ET. 4, AP. 55, SECTOR 3, BUCUREŞTI

SOS. MIHAI BRAVU NR. 295, BL 15, SC. B, ET. 4, AP. 55, SECTOR 3, BUCUREŞTI

 

00352691980582

12

DĂNESCU DORIN LAURENŢIU

5125

STR. VIRTUŢII NR. 10, BL. R11B.SC, 1.ET.5, AP. 23, SECTOR 6, BUCUREŞTI

STR. VIRTUŢII NR. 10, BL. R11B.SC. 1.ET.5, AP. 23, SECTOR 6, BUCUREŞTI

 

0722540000

 

b) înregistrarea de noi membri nonactivi:

Auditori financiari nonactivi

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

1

GREAVU

GEORGIANA

5115

STR. ELENA CARAGIANI NR. 38-40, BL. 8A. SC. 3. ET. 3, AP. 41, SECTOR 1, BUCUREŞTI

STR. ELENA CARAGIANI NR, 38-40, BL. 8A, SC. 3, ET. 3, AP. 41, SECTOR 1, BUCUREŞTI

 

0727356870

2

STAN OANA MONICA

5126

STR. POET PANAIT CERNANR. 1, BL. M52, SC. 1, AP. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI

STR. POET PANAIT CERNA NR. 1, BL. M52, SC. 1, AP. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI

 

0752177788

3

PETCU MARIUS DANIEL

5127

STR. DELENI NR. 2, BL. T66. SC. A, ET. 5, AP. 24, SECTOR 2, BUCUREŞTI

STR. DELENI NR. 2. BL. T66, SC. A, ET. 5, AP. 24, SECTOR 2, BUCUREŞTI

 

0722235348

 

c) Calitate retrasă:

 

Nr. crt.

Numele şi prenume

Nr. certificat

Data retragerii calităţii

1

POPAVERONICA

1016

2016-03-10

2

RĂDULESCU ELENA

1876

2016-03-10

3

ALBU MIHAI

2360

2016-03-10

 

d) Schimbarea statutului:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Statut vechi

Statut nou

Data schimbării

1

BUMBACEADINU MIHAIL

111

Activ

Nonactiv

2016-05-04

2

PETCU ELENA

612

Activ

Nonactiv

2016-05-16

3

POP FELICIA

1013

Nonactiv

Activ

2016-06-16

4

CHELII CRISTIAN

1271

Activ

Nonactiv

2016-04-01

5

GHINDĂ ANTONELA SILVANA

1503

Activ

Nonactiv

2016-05-04

6

AXINTE GEORGETA

2087

Activ

Nonactiv

2016-05-05

7

LUPAŞCU ELENA ADINA

2091

Nonactiv

Activ

2016-04-19

8

MATUS DORINA

2349

Nonactiv

Activ

2016-04-18

9

BĂDESCU DANA

2379

Activ

Nonactiv

2016-04-04

10

MATEI MARIA

2384

Activ

Nonactiv

2016-04-04

11

ŞTEFANESCU VERONICA

2422

Nonactiv

Activ

2016-06-01

12

IVANOV MIRELA ILEANA

2560

Activ

Nonactiv

2016-05-04

13

IONESCU CRISTINA MARIA

2683

Activ

Nonactiv

2016-05-04

14

PANAETE COSMIN IOAN

2686

Activ

Nonactiv

2016-04-08

15

NEDELCU M. IULIANA

3279

Activ

Nonactiv

2016-04-04

16

UNGUREANU FLORENTINA

3291

Activ

Nonactiv

2016-06-2B

17

LUPOU CLAUDIA RAMONA

3385

Nonactiv

Activ

2016-05-19

18

FARCAŞ MARIANA

3438

Activ

Nonactiv

2016-06-14

19

MIHOCI CRENGUŢA

3531

Activ

Nonactiv

2016-06-09

20

TOMA MIHAIL FLORIN

3538

Activ

Nonactiv

2016-05-04

21

ANTON NARCISA

3539

Activ

Nonactiv

2016-04-06

22

MIHAIL MARILENA

3552

Nonactiv

Activ

2016-04-12

23

MEEER ELENA

3602

Activ

Nonactiv

2016-05-20

24

FEKETE LIDIA

3649

Activ

Nonactiv

2016-06-08

25

OPRIŞ ANITA MIHAELA

3826

Activ

Nonactiv

2016-05-24

26

FILIP AUREL

3838

Activ

Nonactiv

2016-04-06

27

SURLIN TIBERIU-MIHAIL

3980

Activ

Nonactiv

2016-05-04

28

CĂRARE CRISTIAN TEODOR

4017

Activ

Nonactiv

2016-04-21

29

MATACHE ADRIANA MIHAELA

4161

Activ

Nonactiv

2016-05-05

30

NICULA CAMELIA

4320

Activ

Nonactiv

2016-05-24

31

CIUMBER SILVIA

4376

Activ

Nonactiv

2016-05-04

32

IACOB CĂLINAANDREEA

4420

Activ

Nonactiv

2016-05-04

33

PĂTRAŞCU LUCIAN

4433

Nonactiv

Activ

2016-05-30

34

TILEA NICOLETA RALUCA

4734

Nonactiv

Activ

2016-06-27

35

GITLAN PETA NICOLETA PETRUTA

4825

Activ

Nonactiv

2016-05-03

36

SZARTORI ADELA

4903

Activ

Nonactiv

2016-04-12

37

OLTEANU CRISTIAN GEORGE

4932

Activ

Nonactiv

2016-06-27

38

VÎNĂTORU MONICA FLORINA

4938

Activ

Nonactiv

2016-05-31

39

VIRTACILAURA MĂLINA

5020

Activ

Nonactiv

2016-04-18

40

TANASA FLORENTIN EMIL

5105

Nonactiv

Activ

2016-05-06

 

e) Alte modificări (adrese, date de contact etc.):

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

1

PAPAIANOPOL CAMELIA OANA

1572

INTR. CARNAVALULUI NR. 19, SECTOR 6, BUCUREŞTI

INTR. CARNAVALULUI NR. 19, SECTOR 6, BUCUREŞTI

 

0723330457

2

KARAMICHALIS GEORGIOS

1531

FOKIONOS NEGRI NR. 3, KIPSELI, ATENA, GRECIA

STR. DRAGOS VODĂ NR. 53, SECTOR 2, BUCUREŞTI

+30

2108691100

+30

6972219770

3

ZAHARIA AURA SANDA

1384

CALEA MOŞILOR NR. 286, BL. 30A, SC. 1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA GRIVCO, SECTOR 1, BUCUREŞTI

 

 

4

BOABA ECATERINA

2644

STR. PĂLTINIŞ NR. 108, CRAIOVA, JUDEŢ DOLJ

STR. PĂLTINIŞ NR. 108, CRAIOVA, JUDEŢ DOU

0351401551

0744621718

5

ANITA MIHAI ADRIAN

489

ALEEA BARAJUL BISTRIŢA NR. 11.BL.M23, SC. 3, AP. 45, SECTOR 3, BUCUREŞTI

STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 301-311, CLĂDIREA LAKEVIEW, ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0212253898

0723330591

6

COJOC LĂCRĂMIOARA

4365

STR. PANACI NR. 231, COM. PANACI, JUDEŢ SUCEAVA

STR. PANACI NR. 231, COM. PANACI, JUDEŢ SUCEAVA

0230575801

0748273484

7

LUNGU GHERGHINA

2648

STR. TECUCI NR. 3, BL. V3B. ET. 7, AP. 69, GALAŢI, JUDEŢ GALAŢI

STR. TECUCI, NR. 3, BL. V3B. ET 7, AP 69, GALAŢI, JUDEŢ GALAŢI

 

0725911205

8

VELCEAIULICA

4719

STR. OTESANI NR. 12, BL. T1, SC. 1, ET. ŢAP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI

STR OTESANI NR. 12, BL.T1, SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI

 

0731880010

9

OLSSON RALUCA

1818

STR. ALEXANDRU LĂPUSNEANU NR. 37, SECTOR 1, BUCUREŞTI

STR. ALEXANDRU LĂPUSNEANU NR. 37, SECTOR 1, BUCUREŞTI

 

0723660946

10

CALIGA GJGEL

122

STR. CRINULUI NR. 19, GALAŢI, JUDEŢ GALAŢI

STR. CRINULUI NR. 19, GALAŢI, JUDEŢ GALAŢI

0236499442

0745993925

11

SZAKACS DEAK KATALIN

4226

COMUNA MIHĂILENI NR. 194, VĂCĂREŞTI, JUDEŢ HARGHITA

STR. TU DOR VLADIMIRESCU NR. 47, MIERCUREA-CIUC, JUDEŢ HARGHITA

0266372216

0745365459

12

ROŞI AN U EDUARD

1645

SAT CIOLPANI, STR. ROZELOR NR. 7, CIOLPANI, JUDEŢ ILFOV

SAT CIOLPANI, STR. ROZELOR NR. 7, CIOLPANI, JUDEŢ ILFOV

0212668091

0722300927

13

VLAGEA ELISABETA

4193

STR. OITUZ NR. 24, BL. H6, SC. A. AP. 12, SUCEAVA, JUDEŢ SUCEAVA

STR. OITUZ NR, 24, BL. H6, SC. A, AP. 12, SUCEAVA, JUDEŢ SUCEAVA

0230524892,

0230532648

0740247960

14

POSTOLE CLAUDIA

3212

STR. IZBICENI NR. 11, SECTOR 1, BUCUREŞTI

STR. IZBICENI NR. 11, SECTOR 1, BUCUREŞTI

 

0736651466

15

GROŞAN DANIELA

3057

STR. REPUBLICII NR. 17, AP. 53, BAIA MARE, JUDEŢ MARAMUREŞ

STR. REPUBLICII NR. 17, AP. 53, BAIA MARE, JUDEŢ MARAMUREŞ

0262436166

0744693604

16

BRAN ALEXANDRU

104

STR. VALEA ARGESULUI NR. 3, BL. D11, SC. E, ET.4.AP. 49, SECTOR 6, BUCUREŞTI

STR. VALEA ARGESULUI NR. 3, BL.D11, SC. E, ET. 4, AP. 49, SECTOR 6, BUCUREŞTI

0217774678

0723280098

17

SURDEANU EMILIA

4821

ALEEA BUHUSI NR. 5, BL. 6, SC. 1, ET. 3, AP. 16, SECTOR 3, BUCUREŞTI

ALEEA BUHUSI NR.5, BL. 6, SC. 1, ET. 3, AP. 16, SECTOR 3, BUCUREŞTI

0318089109

0724954386

18

SPANTU ROXANA- NICULINA

3222

SAT CORNU DE JOS NR. 415, CORNU, JUDEŢ PRAHOVA

SOS. COLENTINA NR. 40, BL. 71, SC. 3, ET. 4, AP. 125, SECTOR 2, BUCUREŞTI

 

0747079859

19

AVRAMIA AMOROS ANDREI

4848

STR. LT. AUREL BOŢEA NR. 10, BL.B6B, SC. 1, ET. 1, AP21, SECTOR 3, BUCUREŞTI

STR. LT. AUREL BOŢEA NR. 10, BL. B6B, SC. 1, ET. 1, AP 21, SECTOR 3, BUCUREŞTI

 

0730130244

20

DUMITRU DOINA

1957

ŞOS. NICOLINA NR. 21, BL. 954, SC. A, ET. 3, AP. 9, IAŞI, JUDEŢ IAŞI

ŞOS. NICOLINA NR. 21, BL. 954, SC. A, ET. 3, AP 9, IAŞI, JUDEŢ IAŞI

 

0755325190;

073581178

21

MOROŞAN IOAN

2327

STR GEORGE ENESCU NR. 4, BL. G27, SC. C, AP. 6, SUCEAVA, JUDEŢ SUCEAVA

STR. GEORGE ENESCU NR. 4, BL. G27, SC. C, AP. 6, SUCEAVA, JUDEŢ SUCEAVA

0330113832

0741989742

22

GOICEA MIRELA- CRISTINA

4535

STR. JEAN ALEXANDRU STERIADI NR. 28, BL. M9, SC. A, ET. 2, AP. 9, SECTOR 3, BUCUREŞTI

SOS. PANTELIMON NR. 225, BL. 66, SC. 6, AP. 225, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0216530586

0722651794

23

BIOTA ANDREEA MONICA

1695

STR. NICOLAE TITULESCU NR. 163, BL. 20, SC. 2, AP. 75, SECTOR 1, BUCUREŞTI

PWC, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 301-311, CLĂDIREA LAKEVIEW, ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0212253500

 

24

FELEHERT DERUNIAN IONELA GEANINA

4961

STR. FOIŞORULUI NR. 18, BL. F12C, SC. 2, ET.4.AP. 55, SECTOR 3, BUCUREŞTI

STR. FOIŞORULUI NR. 18, BL. F12C, SC. 2, ET. 4, AP. 55, SECTOR 3, BUCUREŞTI

 

0746084774

25

DINOCI MIHAI

4794

STR. CETATEA DE BALTĂ NR. 22, BL. 06, SC. B,ET. ŢAP. 61, SECTOR 6, BUCUREŞTI

STR. CETATEA DE BALTĂ NR. 22, BL. 06, SC. B, ET. ŢAP.61, SECTOR 6, BUCUREŞTI

 

0745071989

26

STOICA ADRIANA DANIELA

2461

ALEEA STRUNGĂ NR. 6, BL. 40, AP. 12, PLOIEŞTI, JUDEŢ PRAHOVA

ALEEA STRUNGĂ NR. 6, BL. 40, AP. 12, PLOIEŞTI, JUDEŢ PRAHOVA

0344140533

0724370045

27

LUPEAANITA CRISTINA

4390

BD. GHEORGHE DUCA NR. 10-22, SC. 3, ET. 2, AP. 106, SECTOR 1, BUCUREŞTI

STR. PLUTAŞILOR NR. 93, SECTOR 1, BUCUREŞTI

 

0724172771

28

LANE JOHN

1507

STR. VÂRTEJULUI NR. 7G, VOLUNTARI, JUDEŢ ILFOV

STR. VÂRTEJULUI NR. 7G, VOLUNTARI, JUDEŢ ILFOV

0741800700

0744655844

29

IANCU LAURA MAR IA

4526

BD. METALURGIEI NR. 25, ET. 3, AP. 40-41, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BD. METALURGIEI NR. 25, ET. 3, AP, 40-41, SECTOR 4, BUCUREŞTI

 

0721291251

30

IONESCU MĂDĂLINA DELIA

4665

STR. GIULESTI NR. 109. BL. 6, SC C, ET. 1, AP. 76, SECTOR 6, BUCUREŞTI

STR. GIULESTI NR. 109, BL. 6, SC. C, ET. 1, AP. 76, SECTOR 6, BUCUREŞTI

 

0722386908

31

MORAR CORTI2A MONICA

1659

STR. ABRUD NR. 98, BL. 129, SC. C, ET. 2, AP. 6, ARAD, JUDEŢARAD

STR. TÂRNAVELOR NR. 50, CURTICI, JUDEŢ ARAD

0257259786

0731831100

32

MARCULEŢ RAREŞ

1709

STR. SUSITA NR. 10, ET. 3, AP. 20, SECTOR 1, BUCUREŞTI

STR. SUSITA NR. 10, ET. 3, AP. 20, SECTOR 1, BUCUREŞTI

 

0723307937

33

NAN LUCIA ALINA

1711

ALEEA CHIMIEI NR. 1, BL. 59 C, SC. A, AP. 12, PLOIEŞTI, JUDEŢ PRAHOVA

ALEEA CHIMIEI NR. 1,BL. 59 C, SC. A, AP. 12, PLOIEŞTI, JUDEŢ PRAHOVA

 

0723576078

34

TÎRNOVEAN ANA

3862

STR. MĂGURA NR. 6, SIBIU, JUDEŢ SIBIU

STR. MĂGURA NR. 6, SIBIU, JUDEŢ SIBIU

0269214492

0722234206;

0742234206

35

ROTARU CRISTINA-ELENA

4148

CALEA MOŞILOR NR. 126, ET. 2, AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI

CALEA MOŞILOR NR. 126, ET. 2, AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0213350948

0723254641;

0745508777

36

PILOFF DOINA CAMELIA

1942

STR. LOGOFĂT UDRISTE NR. 23, AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

STR. LOGOFĂT UDRISTE NR. 23, AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

0213200095

0744538488

37

PETRE SORIN ADRIAN

1540

BD. BASARABIA NR. 242, BL. MY7, SC. 1, AP. 21, SECTOR 3, BUCUREŞTI

PWC, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 301-311, CLĂDIREA LAKEVIEW, ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0212253000

0742644474

38

CRĂCIUN ELENA

1349

STR. MIHAELA RUXANDRA MARCU NR. 3, BL. 108, SC. 1, AP. 22, SECTOR 6, BUCUREŞTI

STR. MIHAELA RUXANDRA MARCU NR. 3, BL. 108, SC.1, AP. 22, SECTOR 6, BUCUREŞTI

0214132644

0722121560

39

STAVRIDE VIRGINICA ADRIANA

2943

ALEEA POIANA MUNTELUI NR. 2, BL.OD3, SC. 4, ET. 4, AP 137, SECTOR 6, BUCUREŞTI

ALEEA POIANA MUNTELUI NR. 2, BL. OD3, SC. 4, ET. 4, AP. 137, SECTOR 6, BUCUREŞTI

 

0727315194

40

NISTOR CRISTIAN

4062

STR. BÂRCANR. 26, BL. M105, SC. A, AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI

STR. BUCUREŞTI NR.97F, CIOROGÂRLA,JUDEŢ ILFOV

 

0745349700

41

COSTEATANŢA

1399

STR. BUZIASI NR. 2, VOLUNTARI, JUDEŢ ILFOV

STR. BUZIASI NR. 2, VOLUNTARI, JUDEŢ ILFOV

 

0722968335

42

STANIC IU LUCIA ANCA

4709

STR. ORŞOVA NR. 18. BL. 97, ET. 2, AP.10, TIMIŞOARA, JUDEŢ TIMIŞ

BD. CETĂTII NR. 56. SC. B, PARTER, ÂP. 2, TIMIŞOARA, JUDEŢ TIMIŞ

0356008325

0722282911

43

PETRIS RUSALIM

1315

DN 28, NR. 156, TOMESTI. JUDEŢ IAŞI

DN 28, NR. 156, TOMESTI, JUDEŢ IAŞI

0232238576

0744304177

44

ANDRIAN VASILE

1554

CALEA VĂCĂREŞTI NR. 276, BL. 63, SC. 3, AP. 86, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 6E, CAMERELE 4-5 SI 8, ET. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0312292600

0723165232

45

PETRE STELUŢA

3562

STR. SLT. PETRE IONEL NR. 160, BRĂNEŞTI, JUDEŢ ILFOV

STR. SLT. PETRE IONEL NR. 160, BRĂNEŞTI, JUDEŢ ILFOV

 

0722401352

46

SOARE IULIA ELENA CARINA

4351

STR. CUPOLEI NR. 1,BL. 106, SC. C, ET. 7, AP. 97, SECTOR 6, BUCUREŞTI

STR. GHEORGHE OSTROGOVICH NR. 10, BL. 123, AP, 9, ET. 2, TIMIŞOARA, JUDEŢ TIMIŞ

 

0724523366

47

DINU SILVIU CRISTIAN

1699

STR. RITMULUI NR. 16, BL. 431, SC. A, ET. 6, AP. 21, SECTOR 2, BUCUREŞTI

STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 301-311, LAKEVIEW BUILDING, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0212253000

0743074420

48

GHIONDEA ANDREI GHEORGHE

3365

STR.VIILOR NR. 96, BL. CFR, SC. C. ET. 1, AP. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI

STR.VIILOR NR. 96, BL. CFR, SC. C, ET. 1, AP. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI

 

0745343229,

0724331656

49

MARIAN BOGDAN OVIDIU

3041

STR. PLOPILOR NR. 56, BL. P16. SC, 1. AP. 23, CLUJ-NAPOCA, JUDEŢ CLUJ

STR PLOPILOR NR. 56, BL. P16, SC. 1, AP, 23, CLUJ-NAPOCA. JUDEŢ CLUJ

0264429134

0769159474

50

GONGU LYDIA

226

CALEA FERENTARI NR. 72, BL. 3B, SC. C, AP. 17, SECTOR 5, BUCUREŞTI

CALEA FERENTARI NR. 72, BL. 3B, SC. C, AP. 17, SECTOR 5, BUCUREŞTI

0214238656

0744542217

51

GURAN ANGELA

235

STR. CPT. GH. DEMETRIADE NR. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI

STR. CPT. GH. DEMETRIADE NR. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI

 

0721280959,

0730015654

52

MATEI LILIANA

3218

SAT MOGOSOAIA, STR. PLANTELOR NR.31, COMUNA MOGOSOAIA, JUDEŢ ILFOV

STR. UNIRII NR. 131, CRAIOVA, JUDEŢ DOLJ

0351443273

0735504966

53

ŞERBAN LAURENTIA

1636

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 54, AP. 17+18, SECTOR 2, BUCUREŞTI

CALEA DOROBANŢILOR NR. 103-105, ET. 5, CAMERA 506, SECTOR 1, BUCUREŞTI

0213164700;

0213164669

0722587914

54

TARA LUMINIŢA

974

STR. ATHANASIE ENESCU NR. 47, BL. 47, SC. 1, AP. 10, SECTOR 1, BUCUREŞTI

GHIMPAŢI NR. 78, RĂCARI, JUDEŢ DÂMBOVIŢA

 

0724599024

55

DĂNESCUCORINA

4277

STR. MITROPOLIT GRIGORE NR. 56, SECTOR 4, BUCUREŞTI

STR. MITROPOLIT GRIGORE NR. 56, SECTOR 4, BUCUREŞTI

 

0749617178

56

COROIAN NICOLAE

617

STR. TITU MAIORESCU NR. 6A SIBIU, JUDEŢ SIBIU

STR. TITU MAIORESCU NR. 6A, SIBIU, JUDEŢ SIBIU

0269232963

0742494803

57

NICALAU BUCUR GHEORGHE

328

STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREANR. 58A, BRAŞOV, JUDEŢ BRAŞOV

STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREANR. 58A, BRAŞOV, JUDEŢ BRAŞOV

0268475858

0724278125

58

SPITERI KENNETH

417

STR. EPISCOP CHESARIE NR. 15, BL. F, ET. 5, AP. 103, SECTOR 4, BUCUREŞTI

PWC, STR. BARBU VĂCARESCU NR. 301-311, CLĂDIREA LAKEVIEW, ET. 8, SECTOR 4, BUCUREŞTI

0212253500

0723330562

59

DEAC-GAAL MEDA- BIANCA

2782

ALEEA CIOPLEA NR. 9, SC. 2, ET. 1, AP. 24, CLUJ-NAPOCA, JUDEŢ CLUJ

STR. GHIOCEILOR NR. 4, PĂULEŞTI, JUDEŢ SATU MARE

0261759270,

0261722072

0749889221

60

BOVNOCZKI ANDREEA RUXANDRA

1575

BD. LIBERTĂŢII NR. 1, BL. A1.SC. 2, ET. 1, AP. 42, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BD. LIBERTĂŢII NR. 1, BL.A1, SC. 2, ET. 1, ÂP. 42, SECTOR 4, BUCUREŞTI

0212030660

0744329762

61

CANTAR MAGDALENA

791

STR. ŞTEFAN CICIO POP NR. 1, AP. 1,TÂRGU MUREŞ, JUDEŢ MUREŞ

STR. ŞTEFAN CICIO POP NR. 1, AP. 1, TÂRGU MUREŞ, JUDEŢ MUREŞ

0265261200,

0265315200

0726340809

62

BAICU FĂNICA LUMINIŢA

4015

SPLAIUL UNIRII NR. 43, BL. M16, SC. 1, ET. 2, AP. 8, SECTOR 3, BUCUREŞTI

SPLAIUL UNIRII NR. 43, BL. M16. SC. 1, ET. 2, AP. 8, SECTOR 3, BUCUREŞTI

0213203257

0742148000

63

RĂDULESCU MAR IA

3300

STR. ION CÂMPINEANU NR. 25, BL. 9, ET. 12, AP. 71, SECTOR 1, BUCUREŞTI

STR. ION CÂMPINEANU NR. 25, BL. 9, ET. 12, AP 71, SECTOR 1, BUCUREŞTI

 

0730110088

64

PĂIUŞI TITEL

2664

STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL. M11.SC.A, ET. 3, AP. 13, PITEŞTI, JUDEŢ ARGEŞ

STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL. M11, SC. A, ET. 3, AP. 13, PITEŞTI, JUDEŢ ARGEŞ

0348/408632

0745763211

65

BALŢATU AURICA

2252

STR. MATEI BASARAB NR. 4, VASLUI, JUDEŢ VASLUI

STR. METALURGIEI NR. 1, VASLUI, JUDEŢ VASLUI

 

0744590112

66

BUZICA NICULAE- CRISTIAN

4732

CALEA VITAN NR.219, BL. 10, SC. ŢAP. 3, SECTOR 3, BUCUREŞTI

CALEA VITAN NR. 219, BL. 10, SC. 1, AP. 3, SECTOR 3, BUCUREŞTI

0318033465

0724715612

67

TRÂISTARU VASILE OLIVIU

452

STR. FOIŞORULUI NR. 16, BL, F11CI SC. C, ET, 2, AP. 73, SECTOR 3. BUCUREŞTI

STR. FOIŞORULUI NR. 16, BL. F11C/SC. C, ET, 2, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI

0213215084

0722219291

68

TONCEAN LUCIA

3470

STR. M. KOGĂLNICEANU NR. 61, SEBEŞ, JUDEŢ ALBA

STR. M. KOGĂLNICEANU NR. 61 SEBEŞ, JUDEŢ ALBA

 

0740100139

69

DAMIAN DORINA

4327

ŞOS. ALBA IULIA NR. 49, BL. 1, ET. 1, AP. 4, SIBIU, JUDEŢ SIBIU

ŞOS. ALBA IULIA NR. 49, BL. 1, ET. 1, AP. 4, SIBIU, JUDEŢ SIBIU

0369450229

0721202502

70

TRUICA GEORGETA

2975

STR. BARAJULUI NR. 9, RÂMNICU VÂLCEA, JUDEŢ VÂLCEA

STR. BARAJULUI NR. 9, RÂMNICU VÂLCEA, JUDEŢ VÂLCEA

 

0757147127

71

ŢENEAIRINA

2688

STR. AVIATOR ADRIAN IOVAN NR. 50D, OTOPENI, JUDEŢ ILFOV

STR. AVIATOR ADRIAN IOVAN NR. 50D, OTOPENI, JUDEŢ ILFOV

 

0747333010

72

MIHAIL MARI LENA

3552

STR. LUCEAFĂRULUI NR. 24A, PIATRA-NEAMŢ, JUDEŢ NEAMŢ

STR. LUCEAFĂRULUI NR. 24A, PIATRA-NEAMŢ, JUDEŢ NEAMŢ

0233214816

0747020363

73

PĂDUREANU STELIAN-LEONARD

2397

STR. ENERGIEI NR. 34, SC. C, AP. 15, BACĂU, JUDEŢ BACĂU

STR. ENERGIEI NR. 34, SC. C, AP. 15, BACĂU, JUDEŢ BACĂU

0234516620,

0234581114

0740118168

74

GANEAIONELA- CLAUDIA

4812

STR. MORI DE SCOARŢĂ NR. 3, MEDIAŞ, JUDEŢ SIBIU

STR. MORI DE SCOARŢĂ NR. 3, MEDIAŞ, JUDEŢ SIBIU

0269834418

0740679071

75

RIGU MARIA

1986

SAT BUCOV NR. 1249, COM. BUCOV, JUDEŢ PRAHOVA

SAT BUCOV NR. 1249, COM. BUCOV, JUDEŢ PRAHOVA

0244275219

0756028550

76

STOICESCU DUMITRU LUCIAN

3854

STR. PADUROIU NR. 8r BL. B28, SC. 2, ET. 2, AP. 23, SECTOR 4, BUCUREŞTI

STR. PADUROIU NR. 8, BL. B28, SC. 2, ET. 2, AP. 23, SECTOR 4, BUCUREŞTI

 

0723234097

77

MORAR CARMEN CLAUDIA

314

STR. BERZELOR NR. 10, SIBIU, JUDEŢ SIBIU

STR. LUNGĂ NR. 28. BL.101, AP. 13, SIBIU, JUDEŢ SIBIU

0369422135

0721277348

78

TEMES ANISOARA DOINA

2455

STR. FUNDAC BUCIUM NR. 11A, IAŞI, JUDEŢ IAŞI

STR. FUNDAC BUCIUM NR. 11 A, IAŞI, JUDEŢ IAŞI

0232242933

0744820312

79

BĂLAN GHE. EMILIAN

1819

STR. VASILE GHERGHEL NR. 51. AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI

STR. VASILE GHERGHEL NR. 51, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI

0213196311

0744323879

80

ŞERBAN EMILIA- MIHAELA

4448

STR. CAR. BROSTENI, BL. P6, ET. 4, AP. 17, BUZĂU, JUDEŢ BUZĂU

STR. CAR. BROSTENI, BL. P6, ET. 4, AP. 17, BUZĂU, JUDEŢ BUZĂU

 

0740057402

81

GHINEA MARIA

218

STR. NARCISELOR NR. 25, SNAGOV, JUDEŢ ILFOV

STR. NARCISELOR NR. 25, SNAGOV, JUDEŢ ILFOV

0214130344

0744545898

82

DEACONESCU FLORIN

1524

STR. ORZARI NR. 19, ET 1, AP. 3, SECTOR 2, BUCUREŞTI

PWC, STR. BARBU VĂCARESCU NR. 301-311, CLĂDIREA LAKEVIEW, ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0212253898

0723640033

 

2) La auditorii financiari persoane juridice:

a) înregistrarea de noi membri:

 

Auditori financiari persoane juridice

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţie

Adresa

Adresa de corespondenţă

Informaţii de contact

Persoana de contact

1

AUDIT CONTFIN ONE S.R.L.

1303

STR. REVOLUŢIEI, BL. C11, SC. A, ET. 3,AP. 12, TÂRGOVISTE, JUDEŢ DÂMBOVIŢA

STR. REVOLUŢIEI, BL. Cil, SC. A, ET. 3,AP. 12, TÂRGOVISTE,

JUDEŢ DÂMBOVIŢA

0744304835

auditeontfin@yahoo.com,

cristy_dzc@yahoo.com

LAPTEŞ CRISTINA

2

NIKAREALS.R.L.

1304

STR. ŞTEFAN CEL MARE NR. 123, BL. R1, SC. A, ET. 2, AP. 11, CONSTANTA, JUDEŢ CONSTANTA

STR. ŞTEFAN CEL MARE NR. 123, BL. R1.SC.A, ET. 2, AP. 11, CONSTANTA, JUDEŢ CONSTANTA

0724397381

gelaexperf@yahoo.com

NITA GEORGETA

3

AUDIT EXPERT VERO S.R.L.

1305

STR. SG. DUMITRU PENE NR. 5, BL. J51, SC. 1, AP. 3, CAM. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

STR. SG. DUMITRU PENE NR. 5, BL. J51, SC. 1, AP. 3, CAM. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

0745028862

veronica.dumitrica@auditexp.ro

DUMITRICĂ VERONICA

4

JC EXPERT CONT S.R.L.

1306

SOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 14, BL. 19, SC. B, ET.4,AP. 42, SECTOR 2, BUCUREŞTI

SOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 14, BL. 19] SC. B, ET. 4, AP. 42, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0212105230; 0723654411

jeni.carstea@gmail.com

CARSTEA JEANA

5

AV EXPERT SOLUTION S.R.L.

1307

STR. TIMIŞOARA NR. 31, SIBIU, JUDEŢ SIBIU

STR. TIMIŞOARA NR. 31, SIBIU, JUDEŢ SIBIU

0728288980

bizfinanciar@gmail.com

BADIU ANGELA

6

SERVICII DE EXPERTIZĂ CONTABILA SI AUDIT S.R.L.

1308

SAT DOMNEŞTI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 309, VILA 65, DOMNEŞTI, JUDEŢ ILFOV

STR. LISABONA NR. 2, ET. DEMISOL, AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI

0213114248; 0744885598

nicoleta.cozaciuc@efc.ro,

ionelajprioteasa@yahoo.com

PRIOTEASA IONELA JENI

7

CONTELLO AUDIT S.R.L.

1309

CALEA MOŞILOR NR. 288, BL. 32, SC. 2, ET. 4, AP. 53. CAM. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI

CALEA MOŞILOR NR. 288, BL. 32, SC. 2, ET. 4, AP. 53. CAM. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0721591487

adriana@contello.ro

SIMBOTIN ADRIANA

8

TIC-TAC S R L

1310

ALEEA MOCIREI NR. 7C, MOCIRA, JUDEŢ MARAMUREŞ

STR. GĂRII NR. 8, AP. 21, BAIA MARE, JUDEŢ MARAMUREŞ

0756919532

raluca.pastor@contabilitatetictac.ro

PASTOR RALUCA

9

ACTE & TAXE S.R.L.

1311

STR. LUNGĂ NR. 139, BIROUL 2. BRAŞOV, JUDEŢ BRAŞOV

STR. CASTANILOR NR. 4, AP. 1, BRAŞOV, JUDEŢ BRAŞOV

0744532222

financiar@finconsult.ro

NAE LILIANA CERASELLA

10

TEAMA & PAUDIT

S.R.L.

1312

STR. CERCELUŞ NR. 23, ET. PARTER, PLOIEŞTI. JUDEŢ PRAHOVA

STR. CERCELUŞ NR. 23, ET. PARTER, PLOIEŞTI, JUDEŢ PRAHOVA

0722339512, 0722529145

office@apconsult.ro

POPESCU MARIA LORENA

11

ACCOUNT CONTROL & BEYOND S.R.L.

1313

STR. LOGOFĂTUL TÂUTU NR. 4. BL.C4, SC. 1.ET.7.AP. 32, SECTOR 3, BUCUREŞTI

STR. LOGOFĂTUL TÂUTU NR. 4. BLC4.SC. 1, ET. 7, AP. 32, SECTOR 3, BUCUREŞTI

0723572316

office@accountcontrol.ro

DINU DANIELA ALEXANDRA

12

CONTAFISC AUDIT S.R.L.

1314

STR. AGRICULTORILOR NR. 15, ORADEA, JUDEŢ BIHOR

STR. AGRICULTORILOR NR. 15, ORADEA, JUDEŢ BIHOR

0359464127

contafisc@yahoo.com

AGACHE ANGELA AURORA

13

CAT AUDIT CONSULTING S.R.L

1315

ALEEA CARPATI NR. 25A, SC. B. ET. 2, AP. 6, TÂRGU MUREŞ, JUDEŢ MUREŞ

ALEEA CARPATI NR. 25A, SC. B. ET. 2. AP. 6. TÂRGU MUREŞ, JUDEŢ MUREŞ

0740206416

MATEI CRISTINA LOREDANA

14

CONT-IV S.R.L.

1316

STR. PETRE TUTEANR. 7, CAMERA 2. BL.911.SC. 3, ET. 2. AP. 8, IAŞI, JUDEŢ IAŞI

STR. PETRE TUTEANR. 7, CAMERA 2. BL. 911, SC. 3, ET. 2. AP. 8, IAŞI, JUDEŢ IAŞI

0332410945; 0744587895

valentina.istrate@scc.com

ISTRATE VALENTINA

15

AUDITLFC S.R.L.

1317

BD. TOMIS NR. 283, BL. T10, SC. B, ET. 1, AP. 49, CONSTANTA. JUDEŢ CONSTANŢA

BD. TOMIS NR. 283, BL. T10, SC. B, ET. 1, AP. 49, CONSTANTA. JUDEŢ CONSTANŢA

0752028353

fuatcadar@yahoo.com

CADAR FUAT

16

FINANCE EXPERT S.R.L.

1318

STR. AUREL VLAICU NR. 41. MEDIAŞ, JUDEŢ SIBIU

STR. WEWERN NR. 11. MEDIAŞ, JUDEŢ SIBIU

0722482107

lascu_ad@yahoo.com

LASCU ADRIANA

17

MICRO CONSULTA CARPATICA S.R.L.

1319

STR. LELICENI NR. 2, AP. 2, MIERCUREA-CIUC,

JUDEŢ HARGHITA

STR. LELICENI NR. 2, AP. 2, MIERCUREA-CIUC, JUDEŢ HARGHITA

0744153021

ildiko.pal-antal@consulta2001.ro

PAL-ANTAL ILDIKO

18

NOVA CONT AUDIT S.R.L.

1320

STR. COL. ION BUZOIANU NR. 60, CONSTRUCŢIA C2, CAMERA E, BUZĂU, JUDEŢ BUZĂU

STR. COL. ION BUZOIANU NR. 60, CONSTRUCŢIA C2, CAMERA E, BUZÂU, JUDEŢ BUZĂU

0722534412

nova_cont@hotmail.com

COJOCARU VENERA

 

            b) Calitate retrasă:

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţie

Data retragerii calităţii

1

AUDIFIN S.R.L.

239

2016-03-10

2

MILLENNIUM AUDIT CORPORATION S.R.L.

665

2016-03-10

3

IDEAS-GRUP DE CONSULTANŢĂ ŞI INSTRUIRE PROFESIONALĂS.R.L.

1108

2016-03-10

 

            c) Alte modificări (adrese, date de contact etc.)

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţie

Adresa

Adresa de corespondenţă

Informaţii de contact

Persoana de contact

1

AUDIT FINANCIAR VRABIE S.R.L.

408

STR. TRANDAFIRILOR NR. 19, SĂCELE, JUDEŢ BRAŞOV

STR. TRANDAFIRILOR NR. 19, SĂCELE, JUDEŢ BRAŞOV

0268275091; 0722523403

vrabie.nelu@yahoo.com

VRABIE ION

2

COSTI AUDIT EVALUĂRI S.R.L.

844

STR. ADAM M. GUTTENBRUNN NR. 187, ARAD, JUDEŢ ARAD

STR. ADAM M. GUTTENBRUNN NR. 187, ARAD, JUDEŢ ARAD

0257285188; 0744698841

bobycosti@gmail.com

www.costiaudit.ro

COSTI BOBY

3

AUDIT SIRBU S.R.L.

1072

STR. VIISOARA NR 70, CAMERA 1, TÂRGU OCNA, JUDEŢ BACĂU

CP 0054, OFICIUL POŞTAL NR. 39, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0746154309

luci_sirbu@yahoo.com

SÎRBU LUCICA

4

CONTAB AUDIT EXPERT S.R.L.

429

STR. RADU CEL MARE NR. 21, BL. 32B, SC. B,AP. 13, TÂRGOVISTE, JUDEŢ DÂMBOVIŢA

STR. RADU CEL MARE NR. 21, BL.32B.SC. B.AP.13, TÂRGOVISTE, JUDEŢ DÂMBOVIŢA

0345401797; 0746166615

naicucornelia@gmail.com

NAICU CORNELIA

5

MULTICONT S.R.L.

918

BD. MAMAIA NR. 93. CAMERA 2. (BIROUL 1). BL. L510, SC, B, ET. PARTER, AP. 21. CONSTANŢA, JUDEŢ CONSTANŢA

BD. MAMAIA NR. 93, CAMERA 2 (BIROUL 1), BL. L510, SC. B, ET. PARTER, AP, 21. CONSTANTA, JUDEŢ CONSTANŢA

0241697411; 0723626263

cons1antini@tnet.ro

CONSTANTIN IULIANA

6

KM PARTNERS AUDIT S.R.L.

1174

SOS. OLENITEI NR. 162, BL. 3, SC. 2, ET. 4, AP. 56, SECTOR 4, BUCUREŞTI

STR. ECONOMU CEZÂRESCU NR.31B, SECTOR 6, BUCUREŞTI

0735348738

office@kmpartners.ro

www.kmpartners.ro

CHELU Ml HAI CRISTIAN

7

MIND SERVICE S.R.L,

135

CALEA MOŞILOR NR. 199, BL. 3, SC. 2, ET. 8, AP. 62, SECTOR 2. BUCUREŞTI

CALEA MOŞILOR NR. 199, BL. 3, SC. 2. ET. S, AP. 62, SECTOR 2, BUCUREŞTI

0212523028; 0744631588

euzuna@yahoo.com

UZUNA STELIAN

8

CLEVERAUDIT S.R.L.

1281

SAT UIASCA,

STR. TRANDAFIRILOR NR. 2. BASCOV, JUDEŢ ARGEŞ

STR. MATEI BASARAB NR. 30, BL. PD5, SC. A, ET. IV, AP. 17, PITEŞTI, JUDEŢ ARGEŞ

0348807843; 0740004909

clever.audit@yahoo.com

NEACSU IONELA FLORENTINA

9

HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING S.R.L.

37

BD. CORNELIU COPOSU (FOST CALEA CĂLĂRAŞILOR)

NR. 39A, ET, 5, AP. 17, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BD. CORNELIU COPOSU (FOST CALEA CĂLĂRAŞILOR)

NR. 39A, ET. 5, AP. 17, SECTOR 3, BUCUREŞTI

0213009953; 0213009954;

0788376899; 0722303558

horia.neamtu@yahoo.com

NEAMŢU HORI A ION

10

EVIDEXPERT S.R.L

1035

STR. BRĂILEI NR. 157, BL.A7, SC. 1, ET. 2. AP. 63, GALAŢI, JUDEŢ GALAŢI

STR, BRĂILEI NR. 157, BL.A7, SC. 1.ET.2, AP. 63, GALAŢI, JUDEŢ GALAŢI

0236435970; 0741074470

evidexpert@yahoo.com

MOISE LUMINIŢA ELENA

11

NEXIACRG AUDIT S.R.L.

936

STR. TRAIAN NR. 68A.

CAMERA 8, ET. 3, CONSTANTA, JUDEŢ CONSTANŢA

STR. TRAIAN NR. 68A, CAMERA 8, ET. 3. COD POŞTAL 900716, CONSTANTA, JUDEŢ CONSTANŢA

0341443632; 0722248377

office@crgnexia.ro,

luminita.ristea@crgnexia.ro

www.crgnexia.ro

RISTEA LUMINIŢA

12

CONS EXPERT 2000 S.R.L.

280

BD. DACIA. BL. V2B, PARTER, MIOVENI, JUDEŢ ARGEŞ

BD. DACIA, BL. V2B, PARTER, MIOVENI, JUDEŢ ARGEŞ

0722421099

prosolventa@msn.com

SAVU ION

13

CONDEC AUDIT SRL

1128

STR. RÂMNICU VÂLCEA NR. 19, BL. 23, SC. 1, PARTER, AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BD. MIRCEA VODĂ NR, 39H, ET, 7. AP. 23, SECTOR 3, BUCUREŞTI

0213442249; 0213444150,

0723262726

marina.burlacu@condec.ro

BURLACU MARJANA

14

AZX EVALEXPERT AUDIT S.R.L.

917

SAT BOTOROGI NR.108A, CAMERA NR. 1, DĂNESTI, JUDEŢ GORJ

SAT BOTOROGI NR.108A, CAMERA NR. 1, DĂNESTI, JUDEŢ GORJ

0722358821

puica_audit@yahoo.com

BĂLAN PAULINA

15

SPD AUDIT TAXS.R.L.

1296

STR. GHEORGHE DOJANR. 141, BL. Z5, SC. A, AP. 1, ORADEA, JUDEŢ BIHOR

STR. GHEORGHE DOJANR. 141, BL.Z5,SC.A,AP.1, ORADEA, JUDEŢ BIHOR

0741206643

dianasabaupopa@yahoo.ro

SABĂU-POPA CLAUDIA DIANA

16

AUDIT SMART BUSINESS S.R.L.

1085

STR. VLAD JUDETU NR. 4, BL. V13, SC. A, ET. 1,AP. 18, SECTOR 3, BUCUREŞTI

STR. VLAD JUDETU NR. 4, BL. V13, SC. A, ET. 1,AP. 18, SECTOR 3, BUCUREŞTI

0213345044; 0723264356;

0723322643

office@auditsb.ro;

maria.ivanescu@auditsb.ro

IVĂNESCU MARIA

 

17

AUDITEVAL CONSULTING S.R.L.

865

STR. VADUL BISTRIŢEI NR. 29, SC. C, ET. 2, AP. 4, BACĂU, JUDEŢ BACĂU

STR. MARAMUREŞ NR. 16, BACĂU, JUDEŢ BACĂU

0234584300; 0744381993

dascalumaric@gmail.com

DASCĂLU MĂRICEL

 

18

G.S.R. ACCOUNTING EXPERTISE S.R.L.

620

STR. AVIATOR PETRE CRETU NR. 58, PARTER, CAMERA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI

STR. AVIATOR PETRE CRETU NR. 58, PARTER, CAMERA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI

0372774484; 0372774485; 0723521862

office@gsr-accounting.info

www.gsr-expertise.ro

OPREA CORNELIA MARIANA

 

19

C0REVCAM S.R.L.

932

STR. GHEORGHE DONICI NR. 1

BIS, BIROUL NR. 14, BACĂU, JUDEŢ BACĂU

STR. GHEORGHE DONICI NR. 1 BIS, BIROUL NR.14, BACĂU, JUDEŢ BACĂU

0233760263; 0234514345; 0744609536

office@corevcam.ro

BĂLĂU GHEORGHE

 

20

AUDIT GROUP S.R.L.

218

BULEVARDUL TRANSILVANIA, BLOC 11, AP. 25, SATU MARE, JUDEŢ SATU MARE

BULEVARDUL TRANSILVANIA, BLOC 11, AP. 25, SATU MARE, JUDEŢ SATU MARE

0261712375; 0723323982

maresistvan@rdslink.ro,

maresistvan@rol.ro

SIMON ILEANA

 

 

3) Date de contact

 

1 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5, BUCUREŞTI

Tel.: 021.410.74.43

Fax: 021.410.03.48

E-mail: cafr@cafr.ro

Website: www.cafr.ro

 

2 CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

Str. Sirenelor nr. 5, sectorul 5, BUCUREŞTI

Tel.: 021.319.19.07

Fax: 021.319.19.06

E-mail: csippc@csippc.ro

Website: www.csippc.ro

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.