MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 575/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 575         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 iulie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

161. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal

 

705. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015

 

162. - Lege pentru aprobarea plătii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 s( ratificat de România prin Legea nr. 32/2014

 

706. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme. adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

523. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

593. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

 

1.072. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 

1.261. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

1.425. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.436. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii DMI INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.437. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.438. - Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p.  PREŞEDINTELE SENATULUI,

FLORIN IORDACHE

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 21 iulie 2016.

Nr. 161.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal

 

Întrucât Guvernul României şi Guvernul Insulei Man (denumite, în continuare, părţile) doresc să extindă şi să faciliteze termenii şi condiţiile care reglementează schimbul de informaţii în domeniul fiscal,

întrucât este cunoscut faptul că Insula Man are dreptul, în baza condiţiilor stabilite prin împuternicirea acordată acesteia de Regatul Unit, să negocieze, să încheie, să aplice şi, sub rezerva prevederilor prezentului acord, să înceteze valabilitatea unui acord privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal cu Guvernul României, astfel, prin urmare, părţile au convenit să încheie următorul acord:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul şi scopul acordului

 

Autorităţile competente ale părţilor îşi vor acorda asistenţă prin schimb de informaţii care se consideră că sunt relevante pentru administrarea şi aplicarea legislaţiei interne a părţilor referitoare la impozitele vizate de prezentul acord. Astfel de informaţii vor include informaţii care se consideră că sunt relevante pentru determinarea, stabilirea şi colectarea unor astfel de Impozite, recuperarea şi executarea titlurilor de creanţă sau investigarea ori urmărirea penală a aspectelor fiscale. Informaţiile vor fi schimbate în conformitate cu prevederile prezentului acord şi vor fi tratate ca fiind confidenţiale conform modalităţii prevăzute la articolul 7. Drepturile şi măsurile de protecţie asigurate persoanelor de legislaţia sau de practica administrativă a părţii solicitate rămân aplicabile în măsura în care acestea nu împiedică sau nu amână în mod nejustificat schimbul efectiv de informaţii.

 

ARTICOLUL 2

Jurisdicţia

 

Partea solicitată nu este obligată să furnizeze informaţii care nu sunt deţinute de autorităţile sale sau care nu se află în posesia sau sub controlul unor persoane aflate în jurisdicţia sa teritorială.

 

ARTICOLUL 3

Impozite vizate

 

1. Impozitele existente pentru care se aplică prezentul acord sunt:

(a) în Insula Man, impozitele pe venit şi impozitele pe profit; şi

(b) în România, impozitul pe venit şi impozitul pe profit.

2. Prezentul acord se va aplica de asemenea oricăror impozite identice sau substanţial similare stabilite după data semnării prezentului acord, în plus sau în locul impozitelor existente. Totodată, impozitele vizate pot fi extinse sau modificate de comun acord de către părţi sub forma unui schimb de scrisori. Autorităţile competente ale părţilor se vor informa reciproc cu privire la orice modificări substanţiale aduse impozitării şi măsurilor aferente de obţinere a informaţiilor vizate de prezentul acord.

 

ARTICOLUL 4

Definiţii

 

1. În scopurile prezentului acord, în măsura în care nu este definit în alt mod:

(a) expresia „Insula Man” înseamnă Insula Man, inclusiv marea sa teritorială, în conformitate cu dreptul internaţional;

(b) termenul „România” înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra acestora, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă asupra cărora România exercită drepturi suverane şi jurisdicţie, în conformitate cu legislaţia sa şi cu normele şi principiile dreptului internaţional;

(c) expresia „fond sau schemă colectivă de investiţii” înseamnă orice vehicul de investiţii cumulate, indiferent de forma juridică. Expresia „fond sau schemă publică colectivă de investiţii” înseamnă orice fond sau schemă colectivă de investiţii în care unităţile, acţiunile sau alte drepturi într-un fond sau într-o schemă pot fi cumpărate, vândute sau răscumpărate cu uşurinţă de către public. Unităţile, acţiunile sau alte drepturi într-un fond sau într-o schemă pot fi cumpărate, vândute sau răscumpărate cu uşurinţ㠄de către public” atunci când cumpărarea, vânzarea sau răscumpărarea nu este restricţionată implicit sau explicit la un grup limitat de investitori;

(d) termenul „societate” înseamnă orice persoană juridică sau orice entitate care este considerată ca fiind o persoană juridică în scopul impozitării;

(e) expresia „autoritate competent㔠înseamnă:

(i) în cazul Insulei Man, evaluatorul impozitului pe venit sau delegatul său; şi

(ii) în cazul României, ministrul finanţelor publice sau delegatul său;

(f) expresia „legislaţie de drept penal” înseamnă toate prevederile de drept penal care sunt prevăzute astfel în legislaţia internă, indiferent dacă acestea sunt cuprinse în legislaţia fiscală, în codul penal sau în alte reglementări;

(g) expresia „aspecte fiscale de natură penal㔠înseamnă aspecte fiscale care implică un comportament intenţionat care este supus urmăririi penale în baza legislaţiei de drept penal a părţii solicitante;

(h) termenul „informaţii” înseamnă orice fapt, declaraţie sau înscris sub orice formă posibilă;

(i) expresia „măsuri de obţinere a informaţiilor” înseamnă legi şi proceduri administrative sau judiciare care permit unei părţi să obţină şi să furnizeze informaţiile solicitate;

G) termenul „persoan㔠include o persoană fizică, o societate şi orice altă asociere de persoane;

(k) expresia „clasă principală de acţiuni” înseamnă clasa sau clasele de acţiuni reprezentând o majoritate a drepturilor de vot şi a valorii societăţii;

(l) expresia „societate cotată la burs㔠înseamnă orice societate a cărei clasă principală de acţiuni este listată la o bursă de valori recunoscută, cu condiţia ca acţiunile sale listate să poată fi cumpărate sau vândute cu uşurinţă de către public. Acţiunile pot Ti cumpărate sau vândute „de către public” atunci când cumpărarea sau vânzarea acţiunilor nu este restricţionată implicit sau explicit la un grup limitat de investitori;

(m) expresia „bursă de valori recunoscut㔠înseamnă orice bursă de valori asupra căreia convin autorităţile competente ale părţilor;

(n) expresia „parte solicitat㔠înseamnă partea căreia îi sunt solicitate informaţii;

(o) expresia „parte solicitant㔠înseamnă partea care solicită informaţii; şi

(p) termenul „impozit” înseamnă orice impozit pentru care se aplică prezentul acord.

2. În ceea ce priveşte aplicarea prezentului acord în orice moment de o parte, orice termen care nu este definit în acesta va avea, dacă contextul nu cere o interpretare diferită, înţelesul pe care îl are la momentul respectiv în baza legislaţiei acelei părţi, orice înţeles pe care îl are în baza legislaţiei fiscale în vigoare în acea parte prevalând asupra înţelesului pe care termenul îl are în baza altor legi ale acelei părţi.

 

ARTICOLUL 5

Schimbul de informaţii la cerere

 

1. Autoritatea competentă a părţii solicitate va furniza la cerere informaţii în scopurile prevăzute la articolul 1. Astfel de informaţii vor fi schimbate indiferent dacă partea solicitată are nevoie de astfel de informaţii pentru scopurile sale fiscale proprii sau dacă comportamentul investigat constituie o faptă penală în baza legislaţiei părţii solicitate atunci când un astfel de comportament a avut loc în jurisdicţia părţii solicitate.

2. Atunci când informaţiile aflate în posesia autorităţii competente a părţii solicitate nu sunt suficiente pentru a-i permite acesteia să răspundă solicitării de informaţii, acea parte va folosi toate măsurile relevante de obţinere a informaţiilor care sunt necesare pentru a putea transmite părţii solicitante informaţiile solicitate, chiar dacă partea solicitată nu are nevoie de astfel de informaţii pentru scopurile sale fiscale proprii.

3. Atunci când se solicită în mod expres de către autoritatea competentă a părţii solicitante, autoritatea competentă a părţii solicitate va furniza informaţii în baza prezentului articol, în măsura în care legislaţia sa internă îi permite acest lucru, sub formă de depoziţii ale martorilor şi copii autentificate ale înscrisurilor originale.

4. În scopurile menţionate la articolul 1 al acordului, fiecare parte se va asigura că autorităţile sale competente au autoritatea să obţină şi să furnizeze la cerere:

(a) informaţii deţinute de bănci, de alte instituţii financiare şi de orice persoană, inclusiv împuterniciţi şi administratori, care acţionează ca agent sau în calitate fiduciară;

(b) (i) informaţii privind dreptul de proprietate legal şi efectiv asupra societăţilor, parteneriatelor, fundaţiilor şi a altor persoane şi, în limitele prevăzute la articolul 2, asupra oricăror altor persoane aflate într-un lanţ de proprietate, inclusiv informaţii privind acţiunile, unităţile şi alte drepturi în cazul fondurilor sau schemelor colective de investiţii;

(ii) în cazul trusturilor, informaţii privind constituitorii, administratorii, protectorii şi beneficiarii; şi

(iii) în cazul fundaţiilor, informaţii privind fondatorii, membrii consiliului fundaţiei şi beneficiarii.

5. Prezentul acord nu stabileşte în sarcina unei părţi obligaţia de a obţine şi de a furniza informaţii privind dreptul de proprietate cu privire la societăţile cotate la bursă sau fondurile sau schemele publice colective de investiţii, cu excepţia cazului în care astfel de informaţii pot fi obţinute fără a da naştere unor dificultăţi majore.

6. Autoritatea competentă a părţii solicitante va furniza următoarele informaţii autorităţii competente a părţii solicitate în momentul în care va face o solicitare de informaţii în baza prezentului acord pentru a demonstra relevanţa previzibilă a informaţiilor pentru cererea respectivă:

(a) identitatea persoanei supuse examinării sau investigării;

(b) o declaraţie privind informaţiile solicitate, inclusiv natura acestora şi forma în care partea solicitantă doreşte să primească informaţiile de la partea solicitată;

(c) scopul fiscal pentru care sunt solicitate informaţiile;

(d) motivele care au condus la presupunerea că informaţiile solicitate sunt deţinute pe teritoriul părţii solicitate sau se află în posesia sau sub controlul unei persoane aflate în jurisdicţia părţii solicitate;

(e) în măsura în care sunt cunoscute, numele şi adresa oricărei persoane care se presupune că se află în posesia informaţiilor solicitate sau care ar putea să le obţină;

(f) o declaraţie din care să rezulte că solicitarea este conformă cu legislaţia şi cu practicile administrative ale părţii solicitante, că în situaţia în care informaţiile solicitate s-ar fi aflat în jurisdicţia părţii solicitante atunci autoritatea competentă a părţii solicitante ar fi fost în măsură să obţină informaţiile în baza legislaţiei părţii solicitante sau în cadrul practicii administrative normale şi că aceasta este conformă cu prezentul acord;

(g) o declaraţie din care să rezulte că partea solicitantă a urmat toate mijloacele posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul său, cu excepţia celor care ar fi dat naştere unor dificultăţi majore.

7. Autoritatea competentă a părţii solicitate va transmite părţii solicitante informaţiile solicitate cât mai curând posibil. Pentru a asigura un răspuns prompt, autoritatea competentă a părţii solicitate:

(a) va confirma în scris autorităţii competente a părţii solicitante primirea solicitării şi va informa autoritatea competentă a părţii solicitante cu privire la deficienţele solicitării, dacă acestea există, În termen de 60 de zile de la primirea solicitării; şi

(b) dacă autoritatea competentă a părţii solicitate nu a fost în măsură să obţină şi să transmită informaţiile în termen de 90 de zile de la primirea solicitării, inclusiv dacă aceasta întâmpină dificultăţi în furnizarea informaţiilor sau dacă aceasta refuză să furnizeze informaţiile, aceasta va informa imediat partea solicitantă, explicând motivul imposibilităţii sale, natura dificultăţilor sau motivele refuzului său.

 

ARTICOLUL 6

Posibilitatea de a refuza o solicitare

 

1. Partea solicitată nu va fi obligată să obţină şi să furnizeze informaţii pe care partea solicitantă nu le-ar putea obţine în baza propriei sale legislaţii în scopul administrării sau aplicării legislaţiei sale fiscale proprii. Autoritatea competentă a părţii solicitate poate refuza să acorde asistenţă atunci când solicitarea nu este făcută în conformitate cu prezentul acord.

2. Prevederile prezentului acord nu impun unei părţi obligaţia de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional sau un procedeu de fabricaţie. Independent de prevederile anterioare, informaţiile de tipul celor prevăzute la articolul 5 paragraful 4 nu vor fi tratate ca fiind un astfel de secret sau procedeu de fabricaţie doar pentru faptul că acestea îndeplinesc criteriile prevăzute la acel paragraf.

3. Prevederile prezentului acord nu impun unei părţi obligaţia de a obţine sau de a furniza informaţii care ar dezvălui comunicări confidenţiale dintre un client şi un avocat, consultant juridic sau alt reprezentant legal admis atunci când astfel de comunicări sunt:

(a) produse în scopul obţinerii sau acordării de consultanţă juridică; sau

(b) produse în scopul folosirii în cadrul procedurilor judiciare curente sau viitoare.

4. Partea solicitată poate refuza o solicitare de informaţii dacă dezvăluirea informaţiilor ar fi contrară ordinii publice (ordre public).

5. O solicitare de informaţii nu va putea fi refuzată pe motiv că titlul de creanţă care a dat naştere solicitării este contestat.

6. Partea solicitată poate refuza o solicitare de informaţii dacă informaţiile sunt solicitate de partea solicitantă în scopul administrării sau aplicării unei prevederi din legislaţia fiscală a părţii solicitante sau a oricărei cerinţe legată de aceasta prin care se face discriminare între un naţional al părţii solicitate şi un naţional al părţii solicitante aflat în aceeaşi situaţie.

 

ARTICOLUL 7

Confidenţialitatea

 

1. Toate informaţiile furnizate şi primite de autorităţile competente ale părţilor vor fi tratate ca fiind confidenţiale.

2. Astfel de informaţii vor fi dezvăluite numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) care au competenţă în ceea ce priveşte scopurile menţionate în articolul 1 şi vor fi utilizate de asemenea persoane sau autorităţi numai în aceste scopuri, inclusiv în soluţionarea unei contestaţii. În acest scop, informaţiile pot fi dezvăluite în procedurile judecătoreşti sau în deciziile judiciare.

3. Astfel de informaţii nu vor putea fi utilizate în alte scopuri decât cele menţionate în articolul 1 fără consimţământul înscris al autorităţii competente a părţii solicitate.

4. Informaţiile furnizate unei părţi solicitante în baza prezentului acord nu pot fi dezvăluite unei alte jurisdicţii.

 

ARTICOLUL 8

Costuri

 

Incidenţa costurilor ocazionate de acordarea de asistenţă va fi convenită de autorităţile competente ale părţilor.

 

ARTICOLUL 9

Legislaţia de implementare

 

Părţile vor adopta orice legislaţie care este necesară pentru respectarea şi aplicarea termenilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 10

Limba

 

Solicitările de asistenţă şi răspunsurile la acestea vor fi redactate în limba engleză.

 

ARTICOLUL 11

Procedura amiabilă

 

1. Atunci când intervin dificultăţi sau dubii între părţi cu privire la implementarea sau interpretarea prezentului acord, autorităţile competente se vor strădui să rezolve situaţia pe calea înţelegerii amiabile.

2. În plus faţă de înţelegerile amiabile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, autorităţile competente ale părţilor pot să convină de comun acord cu privire la procedurile care vor fi utilizate în baza articolelor 5 şi 8.

3. Autorităţile competente ale părţilor pot comunica direct între ele în scopul ajungerii la o înţelegere în baza prezentului articol.

4. Părţile pot de asemenea să convină cu privire la alte forme de soluţionare a litigiilor.

 

ARTICOLUL 12

Intrarea în vigoare

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare în a treizecea zi de la ultima dintre datele la care fiecare parte a notificat celeilalte în scris faptul că au fost îndeplinite procedurile cerute de legislaţia sa pentru intrarea în vigoare.

2. La data intrării în vigoare, prevederile prezentului acord vor produce efecte:

(a) pentru aspectele fiscale de natură penală, începând cu acea dată; şi

(b) pentru toate celelalte aspecte prevăzute la articolul 1, începând cu acea dată, însă numai în legătură cu perioadele fiscale care încep la data semnării prezentului acord sau după acea dată sau atunci când nu există o perioadă fiscală pentru toate veniturile impozabile obţinute la data semnării prezentului acord sau după acea dată.

 

ARTICOLUL 13

Încetarea valabilităţii

 

1. Prezentul acord va rămâne în vigoare până când una dintre părţi îi va înceta valabilitatea.

2. Orice parte poate înceta valabilitatea acordului după expirarea unei perioade de doi ani de la data intrării sale în vigoare prin transmiterea în scris a unei notificări de încetare a valabilităţii cu cel puţin şase luni înainte de sfârşitul oricărui an calendaristic. În acest caz, acordul va înceta să mai producă efecte din prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului calendaristic în care este transmisă notificarea de încetare a valabilităţii.

3. Prin derogare de la încetarea valabilităţii prezentului acord, părţile vor fi obligate să respecte prevederile articolului 7 cu privire la orice informaţii obţinute în baza prezentului acord.

Drept care subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător în acest scop de către guvernele lor, au semnat prezentul acord.

 

Semnat la Londra la 4 noiembrie 2015, în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI

PENTRU GUVERNUL INSULEI MAN

Mihnea Ioan Motoc,

William Edward Teare,

ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

ministrul Trezoreriei

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 705.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care li revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014.

Art. 2. - Fondurile necesare pentru plata contribuţiei anuale vor fi asigurate din sumele alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p.  PREŞEDINTELE SENATULUI,

FLORIN IORDACHE

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 21 iulie 2016.

Nr. 162.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 706.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 29 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Activitatea de fundamentare are ca rezultat documentul denumit propunere de politică publică elaborat de către direcţiile de specialitate cu sprijinul unităţilor de politici publice din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.”

2. La articolul 11 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) participă, alături de direcţiile de specialitate, la elaborarea documentelor de politici publice prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, asigurând respectarea metodologiei de evaluare preliminară a impactului prevăzută de reglementările legale în vigoare;

c) sunt responsabile cu trimiterea propunerii de politici publice Direcţiei coordonare politici şi priorităţi din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului;”.

3. La articolul 11 alineatul (2), după litera d) se introduc zece noi litere, literele e)-n), cu următorul cuprins:

„e) participă la punerea în aplicare a priorităţilor guvernamentale la nivelul ministerului, monitorizează şi raportează Cancelariei Prim-Ministrului stadiul măsurilor prioritare;

f) sprijină procesul de planificare strategică derulat la nivelul ministerului şi integrează planul strategic pe baza propunerilor departamentelor de specialitate, prezentându-l spre aprobare ministrului;

g) participă, alături de direcţiile de specialitate, la elaborarea şi evaluarea implementării programelor bugetare ale ministerului, asigurând respectarea metodologiei de planificare strategică prevăzută de reglementările în vigoare, urmărind corelarea între obiective, indicatori de performanţă, rezultate şi resurse financiare;

h) centralizează propunerile departamentelor de specialitate pentru Planul anual de lucru al Guvernului, asigură conformitatea metodologică a acestora şi monitorizează implementarea măsurilor şi priorităţilor rezultate din Planul anual de lucru al Guvernului;

i) emit avize consultative privind instrumentele de prezentare şi motivare care însoţesc proiectele de acte normative iniţiate la nivelul ministerului, asigurând respectarea prevederilor referitoare la evaluarea preliminară a impactului cuprinse în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare;

j) participă, alături de direcţiile de specialitate, la organizarea şi derularea procesului de consultare publică în contextul elaborării documentelor de politici publice şi al derulării activităţilor de evaluare preliminară a impactului prevăzute la art. 7 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

k) întocmesc un raport anual cu privire la procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivelul ministerului, care se transmite Cancelariei Prim-Ministrului pe baza unui formular elaborat de acesta;

l) utilizează metodologii puse la dispoziţie de Cancelaria Prim-Ministrului şi elaborează din partea ministerului informări, sinteze, analize solicitate de către Cancelaria Prim-Ministrului cu privire la probleme din sfera lor de activitate;

m) participă la elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor de reformă cu privire la îmbunătăţirea procesului decizional de la nivelul Guvernului şi al instituţiilor administraţiei publice centrale;

n) implementează proiecte şi sprijină Cancelaria Prim-Ministrului în implementarea proiectelor cu finanţare externă îh domeniul lor de specialitate.”

4. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Avizul prevăzut la alin. (2) lit. i) poate li favorabil, favorabil cu observaţii şi nefavorabil. Nepreluarea observaţiilor aferente avizului trebuie motivată. Nu se emite aviz pentru proiectele de acte normative prevăzute la art. 6 alin. (2) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.”

5. Anexele nr. 1 şi 2 la regulament se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Instrucţiunile de completare a formularului propunerii de politică publică se adoptă prin decizie a prim-ministrului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ioan-Dragoş Tudorache

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 523.

 

ANEXA Nr. 1

 (Anexa nr. 1 la regulament)

 

 

SIGLA GUVERNULUI

 

 

 

 

Aprobat

PRIM-MINISTRU

 

Propunere de politică publică

 

 

 

 

 

De la:

Conducătorul instituţiei

 

 

 

Numele instituţiei

 

 

Avizator/i

Conducătorul instituţiei

 

 

 

Numele instituţiei

 

 

 

Titlul propunerii de politică publică

 

Departament iniţiator

 

Persoane responsabile şi date de contact

 

Stadiu (anunţare, avizare, primă lectură etc.)

 

 

SECŢIUNEA 1

Argumente pentru iniţierea propunerii de politică publică

 

Se va defini problema care a generat iniţierea propunerii de politică publică răspunzându-se la următoarele întrebări:

- Care este problema care necesită acţiunea Guvernului?

- Care sunt cauzele şi efectele problemei?

- Prezentarea datelor statistice care susţin definirea problemei.

- Ce grupuri sunt afectate şi în ce măsură?

- Ce implicaţii ar putea avea lipsa de acţiune guvernamentală în domeniu?

 

SECŢIUNEA a 2-a

Scopul şi obiectivele propunerii de politică publică Se vor defini:

 

- scopul propunerii de politică publică;

- obiectivele generale;

- obiectivele specifice;

- obiectivele operaţionale.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Descrierea opţiunilor de soluţionare a problem ei/problemelor identificate

 

Se vor descrie minimum 3 opţiuni, inclusiv scenariul de referinţă

 

SECŢIUNEA a 4-a

Identificarea şi evaluarea impactului

 

Pentru fiecare dintre opţiunile descrise în cadrul secţiunii a 3-a vor fi evaluate următoarele tipuri de impact:

4.1. Impactul economic şi asupra mediului de afaceri Pentru fiecare dintre opţiunile identificate se vor estima:

- impactul macroeconomic;

- impactul asupra investiţiilor publice;

- impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat;

- impactul asupra mediului de afaceri;

- impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii;

- impactul asupra serviciilor publice furnizate de instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;

- cuantumul beneficiilor economice;

- cuantumul costurilor economice.

4.2. Impactul bugetar şi financiar

Pentru fiecare dintre opţiunile identificate se vor estima:

- costurile şi veniturile generate de iniţiativă asupra bugetului de stat, precum şi impactul, plus/minus, rezultat;

- costurile şi veniturile generate de iniţiativă asupra bugetelor locale, precum şi impactul, plus/minus, rezultat.

4.3. Impactul social

Pentru fiecare dintre opţiuni se vor descrie:

- impactul asupra grupurilor-ţintă identificate;

- impactul asupra grupurilor vulnerabile aşa cum sunt definite de art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;

- impactul asupra serviciilor sociale.

4.4. Impactul asupra mediului înconjurător

Pentru fiecare dintre opţiuni se vor descrie şi estima:

- impactul asupra utilizării resurselor naturale;

- impactul asupra speciilor protejate, habitatelor naturale, ariilor protejate şi peisajelor;

- impactul asupra calităţii mediului.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Selectarea opţiunii

 

Va fi prezentată detaliat opţiunea selectată argumentându-se decizia iniţiatorului în acest sens.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Procesul de consultare publică

 

Se va întocmi un raport al consultării publice ce va fi anexat propunerii de politică publică şi care va conţine informaţii cu privire la:

- asociaţiile legal constituite consultate;

- fundamentarea alegerii acestora;

- recomandările propuse de organizaţiile neguvemamentale, recomandările relevante acceptate de iniţiator, precum şi cele neacceptate însoţite de o scurtă justificare a nepreluării lor.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Măsuri postadoptare

 

Vor fi incluse informaţii cu privire la:

- actele normative subsecvente ce urmează a fi elaborate după adoptarea propunerii de politică publică şi termenele estimate pentru aprobarea acestora de către Guvern sau Parlament;

- alte măsuri ce sunt necesare ca urmare a adoptării propunerii de politică publică şi termenele aferente realizării lor;

- descrierea modalităţii în care se va monitoriza şi evalua implementarea propunerii de politică publică. Descrierea indicatorilor utilizaţi în acest sens.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice

 

Formular

 

I. Monitorizarea

1. Denumirea politicii publice (precizarea propunerii de politici publice care a stat la baza implementării)

2. Instituţii şi departamente însărcinate cu monitorizarea politicii publice

3. Metodologia monitorizării (indicatori utilizaţi)

4. Respectarea termenelor

 

 

Termen preconizat

Termen realizat

Activitatea 1

 

 

Activitatea 2

 

 

Activitatea 3

 

 

Activitatea...

 

 

 

5. Costurile implementării

 

 

Cost preconizat

Cost realizat

Activitatea 1

 

 

Activitatea 2

 

 

Activitatea 3

 

 

Activitatea...

 

 

 

6. Descrierea desfăşurării activităţilor cuprinse în planul de acţiune şi compararea acestora cu conţinutul activităţilor prezentat în propunerea de politici publice corespunzătoare 8

7. Întârzieri, neconcordanţe, depăşiri de buget (motivaţii)

8. Recomandări

 

II. Evaluarea

1. Denumirea politicii publice (precizarea eventualelor instituţii care au contribuit la realizarea evaluării şi tipul contribuţiei)

2. Tema de evaluare

3. Metodologia de evaluare utilizată (indicatorii evaluării)

4. Realizarea obiectivelor în raport cu cele precizate în propunerea de politici publice

 

Obiective stabilite (cele precizate în propunerea de politică publică)

Obiective realizate (consultarea rapoartelor de monitorizare)

 

 

 

5. Descrierea activităţilor desfăşurate, precum şi evaluarea acestora în funcţie de indicatorii precizaţi

6. Concluziile evaluării

 

Instrucţiuni de completare a formularelor de monitorizare şi evaluare

 

I. Monitorizarea

1. Denumirea politicii publice

Se precizează denumirea oficială a politicii publice, aşa cum apare în propunerea de politici publice.

2. Instituţii responsabile

Se precizează structurile responsabile şi poziţia administrativă a acestora în cadrul instituţiei. În cazul în care activitatea de monitorizare este desfăşurată şi de alte instituţii publice, organizaţii civice şi sociale, organizaţii internaţionale sau companii private, institute de cercetare, universităţi, prezentaţi-le şi descrieţi contribuţia acestora.

3. Metodologia de monitorizare (indicatori)

Menţionaţi indicatorii urmăriţi în activitatea de monitorizare.

Exemple de indicatori:

- indicatori administrativi - prezintă acţiunea guvernamentală din punct de vedere administrativ şi managerial şi redau capacitatea de planificare eficientă, capacitatea de a respecta termene-limită, capacitatea de a utiliza raţional resursele pentru atingerea obiectivelor stabilite etc.;

- indicatori de performanţă - pot fi economici, politici şi sociali, ecologici, ai dezvoltării umane etc. şi sunt urmăriţi pentru a evalua impactul efectiv al politicilor publice. De exemplu, pentru evaluarea succesului unei politici de dezvoltare a turismului, indicatorii ar putea fi: numărul sosirilor în unităţile de cazare, numărul înnoptărilor în unităţile de cazare sau indicele de utilizare netă a locurilor de cazare. În funcţie de sectoare, pot fi utilizaţi indicatori specifici.

4. Respectarea termenelor

Pe coloana din stânga se precizează termenele de realizare a activităţilor, aşa cum apar formulate în propunerea de politici publice. În coloana din dreapta se precizează termenele reale de realizare a activităţilor.

5. Costurile implementării

Pe coloana din stânga se precizează costurile preconizate în propunerea de politici publice. Pe coloana din dreapta se precizează costurile reale ale implementării.

6. Descrierea activităţilor

Se descriu activităţile desfăşurate până în prezent, precizându-se, acolo unde este cazul, dacă au existat întârzieri în realizarea lor sau modificări în conţinutul lor, comparativ cu activităţile incluse în planul de acţiune.

7. Întârzieri, neconcordanţe, depăşiri de buget (motivaţii)

Se precizează principalele neconcordanţe, întârzieri în respectarea termenelor propuse, precum şi eventualele depăşiri de buget. Se precizează motivele de producere a acestora.

8. Recomandări

Se menţionează principalele concluzii rezultate în urma activităţii de monitorizare, precum şi măsurile corective recomandate. De asemenea trebuie furnizate informaţii referitoare la constatările îndeplinirii recomandărilor anterior formulate în cadrul procesului de monitorizare şi/sau situaţiile care au condus la neimplementarea acestora.

II. Evaluarea

1. Denumirea politicii evaluate

Sunt denumite structurile responsabile şi poziţia administrativă a acestora. În cazul în care activitatea de evaluare este desfăşurată împreună cu alte instituţii publice, organizaţii civice şi sociale, organizaţii internaţionale sau este preluată prin contractare de companii private, institute de cercetare, universităţi, prezentaţi-le şi descrieţi contribuţia acestora.

2. Tema de evaluare - se identifică eventuale chestiuni, în cadrul unei politici, pentru care decidentul poate solicita o evaluare separată. Astfel, procesul de evaluare poate să nu se refere întotdeauna la politica publică în totalitatea sa, ci numai la acele componente care au contribuit la rezolvarea unor aspecte specifice.

3. Metodologie

Se descriu metodologia de evaluare şi împărţirea în timp/etape a acesteia. Sunt menţionaţi indicatorii de evaluare utilizaţi.

4. Realizarea obiectivelor în momentul evaluării se utilizează datele obţinute în etapa de monitorizare. Sunt enumerate rezultatele implementării politicii publice, descriindu-se în ce măsura corespund cu obiectivele stabilite iniţial. Atunci când sunt enumerate rezultatele, se cuantifică, acolo unde este cazul, şi se detaliază modificările instituţionale produse, precum şi impactul realizat asupra grupurilor-ţintă.

5. Descrierea activităţilor

Se descriu modul de desfăşurare a activităţilor, precum şi modul în care acestea se conformează activităţilor prezentate în planul de acţiune.

6. Concluziile evaluării

Se menţionează principalele concluzii rezultate în urma activităţii de evaluare, în special în ceea ce priveşte următoarele aspecte:

- În ce măsură problema de politică publică a fost rezolvată;

- dacă se recomandă reluarea întregului proces al politicii publice sau numai a anumitor aspecte ale acestuia şi cum anume.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care funcţionează În subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor,

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 75/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 10 februarie 2016, se abrogă,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transportului,

Liviu Ionuţ Moşteanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 iulie 2016.

Nr. 593.

 ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2016 PENTRU AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ- A.R.R.

 

- mii lei –

 

 

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2016

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

102.272,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

95.804,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

95.804,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

255,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

55,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

55,00

 

 

30

Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice

55,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

200,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

200.00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

95.549,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

95.549,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

80.859,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

14.690,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

6.468,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

6.468,00

84.10

 

 

CHELTUIELI - TOTAL

102.272,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

98.306,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

38,020,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

30.275,00

 

 

01

Salarii de bază

20.434,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

indemnizaţie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

2.188,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

243,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

200,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

7 210,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

957,00

 

 

01

Tichete de masă

957,00

 

10.03

 

Contribuţii

6,788,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

4.752,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomai

151,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.564,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

65,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

256,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

59.986,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

18.729,00

 

 

01

Furnituri de birou

690,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

60,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

900,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

100,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.466,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

1.010,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

9.629,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

4.874,00

 

20.02

 

Reparaţii curenta

900,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

750,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

.

 

 

30

Alte obiecte de inventar

750,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

1.095,00

 

 

01

Deplasări interne

700,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

395,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

15,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

566,00

 

20.14

 

Proiecţia muncii

255,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

37.676,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

25,00

 

 

04

Chirii

7.900,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

9,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

29.742,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

300,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

300,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

300,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.966,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

3.966,00

 

71.01

 

Active fixe

3.966,00

 

 

01

Construcţii

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

2.692,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

346,00

 

 

30

Alte active fixe

928,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016:

1) Număr mediu de personal: 440 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 4.276 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 98 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră (suma de 243 mii lei), remunerarea comisiilor de examinare teoretică (suma de 7.110 mii lei), indemnizaţiile de delegare (suma de 200 mii lei), precum şi litigii conform hotărârilor judecătoreşti şi litigii în derulare (suma de 100 mii lei).

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului se desemnează să supravegheze implementarea de către autorităţile publice tutelare şi de către întreprinderile publice a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 2. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. IV din Legea nr. 111/2016, direcţia de specialitate prevăzută la art. 1 elaborează procedura de monitorizare prevăzută la art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 3. - Persoanele desemnate să exercite competenţele prevăzute la art. 31 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, sunt nominalizate de directorul general al Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului,

Art. 4. - Fişele de post ale persoanelor nominalizate conform prevederilor art. 3 vor fi modificate în mod corespunzător.

Art. 5. - Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului va lua măsuri pentru aplicarea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 1.072.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 

Având în vedere prevederile:

- art. 902 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 6.368 din 11 iulie 2016 privind propunerea aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,

în temeiul art. 18 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.299/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 26 septembrie 2012, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 15 iulie 2016.

Nr. 1.261.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, funcţionează în conformitate cu prevederile art. 901 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumită în continuare ANPD.

Art. 2. - (1) Componenţa nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea ANPD, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de către personal din structura ANPD, la propunerea preşedintelui ANPD, prin completarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului.

Art. 3. - (1) Comisia superioară îşi desfăşoară activitatea de soluţionare a contestaţiilor în şedinţe conduse de către preşedintele acesteia, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor nominalizaţi prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(2) Comisia superioară se întruneşte în şedinţe săptămânale, de luni până vineri şi ori de câte ori este necesar, justificat prin volumul activităţii, la convocarea preşedintelui acesteia.

Art. 4. - (1) La şedinţele Comisiei superioare participă, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România.

(2) Convocarea membrilor Comisiei superioare şi a observatorului din partea Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România se poate realiza şi prin mijloace electronice.

(3) în situaţia în care unul dintre membri nu poate lua parte la şedinţă, din motive independente de voinţa sa, va anunţa din timp preşedintele Comisiei superioare, menţionând cauzele care îl împiedică să participe.

(4) întârzierile în soluţionarea contestaţiilor, apărute din culpa membrilor Comisiei superioare, excluzând motivele independente de voinţa acestora, pot atrage înlocuirea lor, la propunerea preşedintelui AN PD, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(5) în cazul în care un membru absentează de la şedinţe de două ori consecutiv fără motive temeinice, acesta va fi înlocuit.

(6) Pe perioada absenţei temporare a preşedintelui, un membru, medic, al Comisiei superioare va prelua atribuţiile acestuia.

(7) Preşedintele este obligat să precizeze întrunirea cvorumului legal în conţinutul procesului-verbal de şedinţă.

Art. 5. - La finalul fiecărei şedinţe sau în prima zi lucrătoare, în cazul în care Comisia superioară se întâlneşte în zile libere sau nelucrătoare, secretarul întocmeşte un proces-verbal de şedinţă şi un opis al dosarelor soluţionate. Procesul-verbal de şedinţă împreună cu o copie a convocării şi a opisului dosarelor reprezintă documentele care stau la baza acordării indemnizaţiei de şedinţă, reglementată de lege.

Art. 6. - (1) Deciziile Comisiei superioare se iau în şedinţele legal întrunite potrivit art. 3 alin. (1), cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

(2) Preşedintele îşi exercită votul după exprimarea voinţei tuturor membrilor Comisiei superioare.

(3) în caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.

Art. 7. - (1) în exercitarea atribuţiilor de coordonare metodologică a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii de evaluare, Comisia superioară emite precizări şi instrucţiuni cu caracter metodologic care sunt obligatorii pentru aplicarea unitară a prevederilor legale.

(2) în exercitarea atribuţiilor privind soluţionarea contestaţiilor formulate în condiţiile legii, la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, Comisia superioară emite decizii de admitere sau decizii de respingere a contestaţiei.

(3) în exercitarea atribuţiilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau ca urmare a autosesizării, Comisia superioară emite:

a) decizii de reevaluare;

b) decizii de încadrare în grad şi tip de handicap;

c) decizii de neîncadrare în grad şi tip de handicap.

(4) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

(5) în situaţia în care, în urma atacării în instanţă a deciziei Comisiei superioare potrivit alin. (4), s-a obţinut o sentinţă civilă definitivă, Comisia superioară emite următoarele decizii:

a) decizie de anulare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7;

b) decizie de anulare şi încadrare în grad şi tip de handicap, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8;

c) decizie de anulare şi neîncadrare în grad de handicap, ca urmare a reevaluării dosarului dispuse de instanţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.

(6) în situaţia în care în decizia Comisiei superioare au fost constatate erori materiale, aceasta va fi îndreptată prin decizie de îndreptare a erorii materiale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10.

(7) Punerea în executare a deciziilor se face de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care a fost eliberat certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap sau care asigură plata prestaţiilor sociale, după caz.

(8) Modelele deciziilor emise potrivit alin. (2), (3), (5) şi (6) sunt prevăzute în anexele nr. 1-10.

 

CAPITOLUL II

Procedura de soluţionare a contestaţiilor

 

Art. 8. - (1) Contestaţiile la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap se depun numai la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul sau la registratura ANPD.

(2) în situaţia în care contestaţia se depune la registratura ANPD, aceasta se transmite secretariatului Comisiei superioare şi se înregistrează în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se vor considera contestaţii inclusiv petiţiile depuse la orice autoritate publică şi aduse la cunoştinţa ANPD din care rezultă nemulţumirea persoanei cu privire la certificatul de încadrare în grad de handicap,

Art. 9. - (1) în situaţia înregistrării contestaţiei la secretariatul comisiei de evaluare, acesta va transmite Comisiei superioare contestaţia, dovada comunicării certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

(2) Dosarul va cuprinde un opis al documentelor transmise care vor fi semnate şi ştampilate conform cu originalul de către secretariatul comisiei de evaluare.

Art. 10. - (1) în situaţia înregistrării contestaţiei la registratura ANPD, secretariatul Comisiei superioare solicită comisiilor de evaluare transmiterea dosarului persoanei, ulterior înregistrării acesteia în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

(2) Comisia de evaluare, prin secretariatul acesteia, are obligaţia de a transmite documentele solicitate în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

(3) Termenul de soluţionare a contestaţiilor curge de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

Art. 11. - (1) Dosarul persoanei cuprinde obligatoriu, în copie, următoarele documente: certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap contestat, documentele care au stat la baza evaluării sociale, medicale şi psihologice, raportul de evaluare complexă şi orice alte documente care au determinat stabilirea încadrării în grad şi tip de handicap.

(2) în situaţia în care în urma analizării dosarului se constată faptul că acesta nu conţine documentele prevăzute în lege, Comisia superioară va solicita serviciului de evaluare complexă completarea cu documentele necesare şi transmiterea de îndată a acestora. În acest caz, termenul de soluţionare a contestaţiei se va prelungi corespunzător de la data primirii şi înregistrării la registratura Comisiei superioare a documentelor solicitate.

Art. 12. - (1) Secretariatul Comisiei superioare verifică respectarea termenului legal de depunere de 30 de zile de la comunicarea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap.

(2) Comisia superioară soluţionează contestaţiile în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

(3) în situaţia în care contestaţia a fost depusă în afara termenului legal de depunere prevăzut la alin. (1). se va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusă, prin comunicarea în scris de secretariatul Comisiei superioare atât contestatarului, cât şi comisiei de evaluare, după caz, a unui răspuns, în termen de 15 zile de la data înregistrării în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare,

Art. 13. - (1) Comisia superioară va analiza documentele care au stat la baza încadrării în grad şi tip de handicap, pronunţându-se cu privire la contestaţia formulată prin decizie de:

a) admitere a contestaţiei:

b) respingere a contestaţiei.

(2) Decizia Comisiei superioare va cuprinde o justificare/ motivare cu precizarea capitolelor din criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap sau a documentelor necesare, după caz, şi va fi transmisă comisiei de evaluare prin poştă.

(3) Comisia de evaluare are obligaţia de a aduce decizia la cunoştinţa contestatarului în termen de 5 zile de la primirea documentelor.

Art. 14. - (1) în cazul admiterii, Comisia superioară emite decizia de admitere a contestaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, stabilind încadrarea în grad şi tip de handicap şi documentaţia necesară revizuirii certificatului de încadrare în grad de handicap, exceptând deciziile emise cu termen de valabilitate permanent.

(2) în cazul respingerii, Comisia superioară emite decizia de respingere a contestaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, caz în care se disting următoarele situaţii;

a) Comisia superioară menţine încadrarea în grad şi tip de handicap dacă se constată respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;

b) Comisia superioară propune reevaluarea, în vederea încadrării corespunzătoare/neîncadrării într-un grad de handicap, serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, dacă există suspiciuni cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, solicitând completarea dosarului cu noi documente sau în baza documentelor existente deja în dosar.

(3) Valabilitatea Deciziei de admitere a contestaţiei începe de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap care a fost contestat la Comisia superioară.

(4) Valabilitatea Deciziei de respingere a contestaţiei începe de la data emiterii acesteia.

 

CAPITOLUL III

Procedura de reevaluare

 

Art. 15. - În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) reevaluarea - procedura dispusă de către Comisia superioară ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau în situaţia în care Comisia superioară se sesizează din oficiu în cazul eliberării unui certificat de încadrare în grad şi tip de handicap asupra căruia există suspiciuni în ceea ce priveşte nerespectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;

b) decizia de reevaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, este actul administrativ emis de Comisia superioară în baza căruia se începe procedura de reevaluare;

c) referat - document elaborat de reprezentantul din structura de specialitate a ANPD, în urma procesului de reevaluare;

d) raport de reevaluare - document elaborat de serviciul de evaluare complexă în urma procesului de reevaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6;

e) decizie privind încadrarea/neîncadrarea în grad şi tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioară în urma reevaluării, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4/anexa nr. 3;

f) proces-verbal de control - procesul-verbal întocmit în urma acţiunilor de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Art. 16. - (1) Documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, care cuprind recomandări motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap, sunt înregistrate în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

(2) Recomandările motivate vor fi transmise de către echipele de control şi în format electronic de tip baze de date şi vor conţine obligatoriu următoarele informaţii:

a) numele şi prenumele persoanei cu handicap;

b) CNP-ul;

c) judeţul/sectorul;

d) adresa de domiciliu;

e) numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap;

f) tipul handicapului;

g) gradul de handicap;

h) codul bolii;

i) statutul social;

j) motivarea.

(3) în termen de 10 zile de la primirea documentelor, în urma analizării, Comisia superioară emite decizia de reevaluare, prin care dispune începerea procedurii de reevaluare.

Art. 17. - Decizia de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la conţinutul dosarului de evaluare complexă şi va fi transmisă direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din raza de domiciliu al persoanei, în vederea efectuării reevaluării de către serviciul de evaluare complexă.

Art. 18. - Pentru buna desfăşurare a reevaluării, conducătorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv de sector al municipiului Bucureşti desemnează o persoană care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) înregistrează în registrul de reevaluare al serviciului de evaluare complexă decizia de reevaluare, procesul-verbal întocmit şi pregăteşte dosarul persoanei cu handicap;

b) aduce la cunoştinţa persoanei, prin comunicare cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte de reevaluare, data şi locul unde va avea loc reevaluarea, precum şi documentele suplimentare necesare pentru reevaluare;

c) înregistrează în registrul de reevaluare al serviciului de evaluare complexă rapoartele de reevaluare şi referatele;

d) asigură transmiterea rapoartelor de reevaluare şi a referatelor către Comisia superioară.

Art. 19. - Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost înştiinţate de serviciul de evaluare complexă în acest sens şi care vor prezenta:

a) actul de identitate;

b) comunicarea serviciului de evaluare complexă cu privire la reevaluare;

c) documente relevante în vederea stabilirii gradului şi tipului de handicap, altele decât cele existente la dosar.

Art. 20. - Reevaluarea persoanei se va realiza de către serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la registratura acesteia.

Art. 21 - în cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la a două convocare a serviciului de evaluare complexă, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale.

Art. 22. - (1) Specialiştii din serviciul de evaluare complexă analizează documentele din dosar, examinează persoana, iar concluziile, împreună cu motivarea acestora, le vor cuprinde în raportul de reevaluare.

(2) Raportul de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la încadrarea sau neîncadrarea în grad de handicap.

Art. 23. - Procesul de reevaluare se desfăşoară în prezenţa unui reprezentant din structura de specialitate a ANPD, care va întocmi un referat cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap şi a procesului de reevaluare.

Art. 24. - (1) în urma reevaluării, raportul de reevaluare, referatul şi dosarul completat vor fi înaintate Comisiei superioare în termen de 5 zile de la data efectuării reevaluării.

(2) Comisia superioară va emite decizia de încadrare sau decizia de neîncadrare în grad şi tip de handicap, corespunzătoare fiecărui caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea celor prevăzute la alin. (1) în registrul de corespondenţă al acesteia.

Art. 25. - În cazul în care persoana nu se prezintă la reevaluare în termenul prevăzut de 60 de zile lucrătoare, după expirarea acestui termen, serviciul de evaluare complexă va transmite raportul de reevaluare însoţit de referat în termen de 5 zile, în baza cărora Comisia superioară va emite decizie de neîncadrare în grad şi tip de handicap.

Art. 26. - Deciziile emise de Comisia superioară vor fi transmise direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, spre a fi aduse la cunoştinţa serviciului de evaluare complexă, care, în urma discuţiilor cu persoana evaluată sau, după caz, şi cu reprezentantul legal al acesteia, propune comisiei de evaluare modificarea şi completarea programului individual de reabilitare şi integrare socială.

Art. 27. - Fiecare parte interesată are dreptul să primească la cerere o copie a raportului de reevaluare, a referatului, a documentelor care au stat la baza încadrării/neîncadrării în grad şi tip de handicap şi a procesului-verbal de control.

 

CAPITOLUL IV

Coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap

 

Art. 28. - Comisia superioară coordonează metodologic şi monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, cu privire la:

1. respectarea procedurii de evaluare;

2. respectarea prevederilor privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare;

3. respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;

4. respectarea de către structurile cu atribuţii în evaluare şi încadrare a instrucţiunilor emise de către aceasta;

5. punerea în aplicare a deciziilor de respingere cu propunere de efectuare a unei noi evaluări, emise de Comisia superioară.

Art. 29. - În exercitarea atribuţiilor cu privire la coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurate în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, Comisia superioară:

- elaborează, după caz, instrucţiuni metodologice în scopul clarificării şi aplicării unitare la nivel naţional a criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;

- se autosesizează şi întreprinde demersurile prevăzute de lege în cazul în care constată abateri repetate de la prevederile legale cu privire la evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap;

- monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată la nivelul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, prin colectarea structurată a informaţiilor din cadrul procesului de soluţionare a contestaţiilor sau de reevaluare şi analiza acestora;

- participă, prin membrii acesteia, atunci când este nominalizată, la acţiuni comune de control pe teme vizând evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte.

Art. 30. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Modelul deciziei de respingere a contestaţiei

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

Nr. ........... /data .....................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. .........../ ..................... întrunită în şedinţa din în prezenţa

cvorumului, analizând documentele depuse,

 

RESPINGE

Contestaţia cu nr. .........../ .....................  la Certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap nr. .........../data  ....................., eliberat de  .........................................., a doamnei/domnului .........................................., CNP .........................................., adresa ..........................................,

cu următoarea justificare/motivare:

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Preşedinte,

................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

................................

 

Membri:

................................

................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

................................

................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Modelul deciziei de admitere a contestaţiei

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

Nr. ........... /data .....................

 

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. .........../ ..................... întrunită în şedinţa din ................................  în prezenţa cvorumului, analizând documentele depuse,

 

ADMITE

Contestaţia cu nr. .........../ .....................  la certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap nr. .........../data  ....................., eliberat de a doamnei/domnului .........................................., CNP.........................................., adresa ..........................................,

statut social:1 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele ..........................................,  şi stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap, astfel:

Grad de handicap2:

 uşor;

 mediu;

 accentuat;

- grav:  cu asistent personal;

             fără asistent personal.

Cod boală ...............................................

Cod handicap ..........................................

Motivare/Justificare: conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-pihosociale pe baza cărora se Stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare, capitol ..........................................

Data dobândirii handicapului3 .........................................., documentul ..........................................

Valabilitate4:  - 12 luni;  - 24 de luni;  - permanent de la data ..........................................

Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire: ..........................................

Termen de revizuire5 ..........................................

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

Preşedinte,

Membri:

................................

 

................................

................................

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

Semnătura

Semnătura

................................

................................

 

................................

 

1 Se taie ce nu corespunde.

2 Se bifează căsuţa corespunzătoare.

3 Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea În temeiul art. 58/59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

4 Se bifează căsuţa corespunzătoare.

5 Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Modelul deciziei de neîncadrare în grad şi tip de handicap, în urma procesului de reevaluare

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

Nr. ........... /data .....................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. .........../ ..................... întrunită în şedinţa din ..................... în prezenţa cvorumului,

având în vedere Raportul de evaluare complexă nr. .........../data  ....................., si Referatul reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. .........../ ....................., întocmite în urma procesului de reevaluare declanşat prin Decizia de reevaluare nr. .........../data  ....................., precum şi documentele existente la dosar, decide

 

NEÎNCADRAREA

în grad şi tip de handicapa doamnei/domnului .........................................., CNP.........................................., adresa .........................................., cu următoarea justificare/motivare:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedinte,

................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

................................

 

Membri:

................................

................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

................................

................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Modelul deciziei de încadrare în grad şi tip de handicap, în urma procesului de reevaluare

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

Nr. ........... /din data de .....................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. .........../ ..................... întrunită în şedinţa din în prezenţa cvorumului,

având în vedere Raportul de evaluare complexă nr. .........../data  ....................., şi Referatul reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. .........../ ..................... întocmite în urma procesului de reevaluare declanşat prin Decizia de reevaluare nr. .........../data  ....................., precum şi documentele existente la dosar, decide

 

ÎNCADRAREA

în grad şi tip de handicapa domnului/doamnei .........................................., CNP.........................................., adresa ..........................................,

statut social1: 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele , astfel:

Grad de handicap2:

 uşor;

 mediu;

 accentuat;

- grav:  cu asistent personal;

             fără asistent personal.

Cod boală ...............................................

Cod handicap ..........................................

Motivare/Justificare: conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-pihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare, capitol ..........................................

Data dobândirii handicapului3 .........................................., documentul ..........................................

Valabilitate4:  - 12 luni;  - 24 de luni;  - permanent de la data ..........................................

Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Termen de revizuire5 ..........................................

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

Preşedinte,

Membri:

................................

 

................................

................................

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)


1 Se taie ce nu corespunde.

2 Se bifează căsuţa corespunzătoare.

3 Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58/59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

4 Se bifează căsuţa corespunzătoare.

5 Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Modelul deciziei de reevaluare

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

Nr. ........... /data .....................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. .........../ ....................., întrunită în şedinţa din ....................., în prezenţa cvorumului, sesizându-se din oficiu/analizând recomandările din Raportul de control înregistrat cu nr. ..................... din data de ....................., în urma acţiunii de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice asupra certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap nr. ........... din .....................,  emis/emisă de ..........................................,  decide

 

REEVALUAREA

domnului/doamnei .........................................., CNP.........................................., adresa .........................................., str. .........................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........................................., în perioada .......................................... .

 

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedinte,

................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

................................

 

Membri:

................................

................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

................................

................................

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Modelul raportului de reevaluare

 

RAPORT DE REEVALUARE

 

I. Datele de identificare

Numele şi prenumele ..........................................

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Locul naşterii ..........................................

Domiciliul ..........................................

Actul de identitate: B.I./C.I. seria .... nr. ...................., valabilitatea ..........................................

Nr. de telefon ..........................................

Persoana de contact/Persoana de sprijin:

Numele şi prenumele ..........................................

Domiciliul ..........................................

Nr. de telefon ..........................................

Măsurile de protecţie de care a beneficiat persoana cu handicap

II. Rezultatele evaluării

1. Rezultatele evaluării sociale:

Date relevante privind evaluarea socială ..........................................

Concluziile şi recomandările asistentului social ..........................................

2. Rezultatele evaluării medicale:

Date relevante privind evaluarea medicală ..........................................

Concluziile şi recomandările medicului ..........................................

3. Rezultatele evaluării psihologice:

Date relevante privind evaluarea psihologică ..........................................

Concluziile şi recomandările psihologului ..........................................

4. Rezultatele evaluării vocaţionale:

Date relevante privind evaluarea vocaţională ..........................................

Concluziile şi recomandările psihopedagogului ..........................................

5. Rezultatele evaluării nivelului de educaţie:

Date relevante privind evaluarea nivelului de educaţie ..........................................

Concluziile şi recomandările psihopedagogului ..........................................

6. Rezultatele evaluării abilităţilor şi a nivelului de integrare socială:

Date relevante privind evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială (gradul de dependenţă) ..........................................

Concluziile şi recomandările psihologului, psihopedagogului ..........................................

III. Concluzii

În urma reevaluării, se constată următoarele:

Propunerea de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap ..........................................

Propunerea privind orientarea profesională ..........................................

Propuneri privind luarea unei măsuri de protecţie ..........................................

 

Serviciul de evaluare complexă

Asistent social,

................................

 

Medic specialist,

................................

 

Psiholog,

................................

 

Alţi specialişti,

................................

................................

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

Modelul deciziei de anulare a deciziei Comisiei superioare ca urmare a unei sentinţe civile definitive

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

Nr. ........... / .....................

privind anularea Deciziei Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap nr. ........... / .....................

 

În baza:

1. Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.261/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

3. Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare;

1. Sentinţa nr. ..................... pronunţată de Tribunalul .........................................., rămasă definitivă prin Decizia ....................., emisă de ..........................................,  dispune anularea Deciziei nr. ....................., emisă de Comisia superioară pentru doamna/domnul .........................................., cu domiciliul în ..........................................;

2. Comunicarea de către .........................................., a Sentinţei nr. ....................., pronunţată de Tribunalul .........................................., înregistrată la sediul Comisiei superioare cu nr. ;

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. ....................., întrunită în şedinţa din ....................., în prezenta cvorumului:

 

DECIDE

Art. 1. - Anularea Deciziei Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap nr. ..................... .

Art. 2. - Secretariatul Comisiei superioare va transmite această decizie la Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului .......................................... .

 

Preşedinte,

................................

 

Membri:

................................

................................

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

Modelul deciziei de anulare şi încadrare în grad şi tip de handicap, în urma unei sentinţe civile definitive

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. .........../ ....................., întrunită în şedinţa din ....................., în prezenţa cvorumului, în baza Sentinţei civile definitive nr. .........../ ....................., pronunţată de .........................................., în şedinţa publică din data de ....................., dată în soluţionarea Dosarului nr. .........../ .....................,

decide

 

ÎNCADRAREA

în grad şi tip de handicap a domnului/doamnei .........................................., CNP .........................................., adresa ..........................................,

statut social1: 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate;4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele .........................................., astfel:

Grad de handicap:

 uşor;

 mediu;

 accentuat;

- grav:  cu asistent personal;

             fără asistent personal.

Cod boală ...............................................

Cod handicap ..........................................

 

Motivare/Justificare: Anulare Decizie .........................................., conform Sentinţei/Deciziei nr. ....................., emisă de .........................................., rămasă definitivă prin Decizia nr. ....................., pronunţată de ..........................................

Data dobândirii handicapului3 ....................., documentul ..........................................

Valabilitate4:  - 12 luni;  - 24 de luni;  - permanent de la data .....................

Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Termen de revizuire5

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

Preşedinte,

Membri:

................................

................................

(numele şi prenumele)

................................

 

(numele şt prenumele)

Semnătura

 

................................

Semnătura

 

................................

 

................................


1 Se taie ce nu corespunde.

2 Se bifează căsuţa corespunzătoare.

3 Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58/59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

4 Se bifează căsuţa corespunzătoare.

3 Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

Modelul deciziei de anulare şi neîncadrare în grad şi tip de handicap, în urma unei sentinţe civile definitive

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. .........../ ....................., întrunită în şedinţa din ....................., în prezenta cvorumului, în baza Sentinţei civile definitive nr. .........../ ....................., pronunţată

de în şedinţa publică din data de ..........................................,  dată în soluţionarea Dosarului nr. .........../ .....................,

decide:

 

NEÎNCADRAREA

în grad şi tip de handicap a doamnei/domnului ..........................................,  CNP .........................................., adresa ..........................................,

Motivare/Justificare: Anulare Decizie .........................................., conform Sentinţei/Deciziei nr. ....................., emisă de .........................................., rămasă definitivă prin Decizia nr. ....................., pronunţată de .........................................., prin care s-a dispus o nouă evaluare. Nu se încadrează în grad de handicap conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-pihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare, capitol .....................,

 

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

Preşedinte,

................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

................................

 

Membri:

................................

................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

................................

................................

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

Modelul deciziei de îndreptare a erorii materiale

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

COMISIA SUPERIOARA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

DECIZIE

Nr. ........... /data .....................

 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. .........../ ....................., întrunită în şedinţa din ....................., în prezenta cvorumului, sesizându-se din oficiu/analizând sesizarea înregistrată cu nr. ..................... din data de ....................., cu privire la existenţa unei/unor erori materiale în cuprinsul Deciziei de încadrare în grad de handicap nr. ....................., din ....................., a Comisiei superioare, decide emiterea Deciziei de îndreptare eroare materială a Deciziei Comisiei superioare nr. ....................., din în baza următoarei justificări:

 

Prezenta decizie nu priveşte legalitatea deciziei a cărei eroare materiale se îndreaptă.

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1^3/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 28 iunie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp A, sc. 2, et. 2, camera 51 A, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/358/14.01.2013, cod unic de înregistrare 31085236/14.01.2013, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-743/5.06.2013, reprezentată de domnul Dan Cristescu, în calitate de administrator şi conducător executiv,

constatându-se următoarele:

1. Prin Hotărârea Adunării generale a asociaţilor Societăţii VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 3 din 22 decembrie 2015 asociaţii au luat următoarele hotărâri: „de a nu majora capitalul social conform Normei nr. 9/2015, de a solicita Autorităţii de Supraveghere Financiară retragerea autorizaţiei de funcţionare şi de a dizolva şi lichida simultan Societatea mai sus menţionată

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., astfel că la data de 31 decembrie 2015 societatea a înregistrat profit în sumă de 3,225,96 lei.

3. Brokerul a notificat toate societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat cu privire la faptul că societatea nu îşi va majora capitalul social conform prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015, fiind solicitată încetarea prin acordul părţilor a contractelor de intermediere/brokeraj/mandat.

4. Brokerul a solicitat tuturor societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare informaţii cu privire la situaţia debitelor şi creditelor pe care le are faţă de acestea.

5. Brokerul a procedat la notificarea asiguraţilor cu privire la decizia de încetare a activităţii societăţii, iar pentru contractele de asigurare aflate în derulare, clienţii au fost îndrumaţi pentru plata ratelor scadente direct către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare.

6. Nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată, aşa cum se constată din răspunsurile primite de la societăţile de asigurare cu care brokerul a colaborat.

7. La data de 31 decembrie 2015, brokerul nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), aii. 8 alin. (2) lit. a) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp A, sc. 2, et. 2, camera 51A, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/358/14.01.2013, cod unic de înregistrare 31085236/14.01.2013, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-743/05.06.2013, reprezentată de domnul Dan Cristescu, în calitate de administrator şi conducător executiv, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din informa Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasiguratorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2.- După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 15 iulie 2016.

Nr. 1.425.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii DMI INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 28 iunie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea DMI INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 126, corp A, parter, ap. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/6943/06.06.2011, cod unic de înregistrare 28593544/06.06.2011, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-^696/24.10.2011, reprezentată de doamna Ciohodariu Cristina, în calitate de administrator şi conducător executiv,

constatându-se următoarele:

1. Prin Hotărârea Adunării generale a asociaţilor Societăţii DMI INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE S.R.L, nr. 43 din 28 decembrie 2015 s-au decis următoarele:

- „să nu majorăm capitalul social la 150.000 ron, în conformitate cu Legea nr. 32/2000 şi conform cu art. 16 din Norma nr. 9/2015”;

- „vom renunţa la activitatea de brokeraj în asigurări, motiv pentru care solicităm în mod expres retragerea autorizaţiei de funcţionare”.

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii DMI INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., astfel că la data de 31 decembrie 2015 societatea a înregistrat o pierdere în sumă de 2.471,25 lei

3. Brokerul a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii şi de reziliere a contractelor de intermediere/brokeraj/mandat.

4. Brokerul a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

5. Brokerul a procedat la notificarea asiguraţilor cu privire la decizia de încetare a activităţii societăţii, începând cu data de 31 decembrie 2015,

Prin aceeaşi notificare, toţi asiguraţii au fost îndrumaţi să achite ratele scadente ale contractelor de asigurare aflate în derulare către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare emitente ale acestora, fiind indicate totodată şi conturile bancare ale acestora.

6. Brokerul nu are înregistrat niciun litigiu pe rolul instanţelor de judecată cu asigurătorii şi/sau reasiguratorii, clienţii, păgubiţii, salariaţi/foştii salariaţi, asistenţii în brokeraj şi alte persoane fizice/juridice.

7. La data de 31 decembrie 2015, brokerul nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 fit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii DMI INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 126, corp A, parter, ap. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/6943/06.06.2011, cod unic de înregistrare 28593544/06.06.2011, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-696/24.10.2011, reprezentată de doamna Ciohodariu Cristina, în calitate de administrator şi conducător executiv, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasiguratorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiara,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 19 iulie 2016.

Nr. 1.436.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 16 iunie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, bd. Timişoara nr. 71, bl. M47, sc. 1, et. 6, ap. 42, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/17447/14.10.2008, cod unic de înregistrare 24597101/14.10.2008, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-671/27.12.2010, reprezentată de domnul Lăcătuş Cristian Dorel, în calitate de administrator,

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea asociatului unic nr. 352 din 4 ianuarie 2016 al Societăţii ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. s-a decis ca „societatea să nu majoreze capitalul social, de la 25.000 de lei la 150.000 de lei şi să renunţe la activitatea de broker de asigurare, solicitând în mod expres retragerea autorizaţiei de funcţionare”.

2. Situaţia financiară a Societăţii ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost verificată, la data de 31 decembrie 2015, societatea înregistrând un profit în sumă de 1.970 lei.

3. Societatea ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat toate societăţile de asigurare/reasigurare cu care a colaborat, cu privire la decizia de încetare a activităţii şi intenţia de reziliere a contractelor de intermediere/brokeraj/mandat în asigurări.

4. Societatea ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare/reasigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate nedecontate şi documente cu regim special nepredate).

5. Clienţii au fost înştiinţaţi, cu privire la solicitarea retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. Totodată, clienţii au fost consiliaţi să ia legătura direct cu societăţile de asigurare/reasigurare, pentru achitarea ratelor de primă aferente contractelor de asigurare aflate în derulare.

6. Societatea ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L nu are înregistrate litigii pe rolul instanţelor de judecată din România, cu intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi sau foşti angajaţi, asistenţi în brokeraj, alte persoane fizice, societatea înregistrând un litigiu cu o societate de asigurare/reasigurare din România.

7. La data de 31 decembrie 2015, brokerul nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Timişoara nr. 71, bl. M47, sc. 1, et. 6, ap. 42, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/17447/14.10.2008, cod unic de înregistrare

24597101/14.10.2008, reprezentată de către domnul Lăcătuş Cristian Dorel, în calitate de administrator, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-671/27.12.2010, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasiguratorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti 19 iulie 2016.

Nr. 1.437.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 11 mai 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Nota nr. 2.902 din 28 aprilie 2016 privind controlul inopinat efectuat la Societatea ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Alexandru cel Bun nr. 18, bl. T20, sc. 1, ap. 42, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/2153/05.02.2007, cod unic de înregistrare 20951388/05,02.2007 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-532/10.04.2009, reprezentată de către domnul Domnescu Fănel, administrator/director general,

constatând următoarele:

1. Prin Hotărârea nr. 1 din 23 noiembrie 2015 a Adunării generale a asociaţilor Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. s-a decis „suspendarea activităţii societăţii pentru o perioadă de 3 ani11.

2. La sfârşitul exerciţiului financiar 2015, Societatea ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a înregistrat profit în sumă de 78.439,27 lei.

3. Societatea ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat, cu privire la decizia de suspendare a activităţii de brokeraj şi intenţia de încetare a contractelor de intermediere/mandat/brokeraj.

4. Pe perioada controlului Societatea ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii cu privire la situaţia primelor intermediate nedecontate, precum şi a documentelor cu regim special nepredate.

5. Societatea ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a procedat la notificarea asiguraţilor cu privire la suspendarea activităţii de intermediere în asigurări pe o perioadă de 3 ani. Totodată asiguraţii au fost înştiinţaţi şi asupra faptului că pentru contractele de asigurare aflate în derulare gestionarea acestora se va face direct de către societăţile de asigurare.

6. Societatea ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii pe rolul instanţelor de judecată din România cu societăţi de asigurare, intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi sau foşti angajaţi sau alţi terţi.

7. Societatea ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi

supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, pentru o perioadă de 3 ani, suspendarea activităţii Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, str. Alexandru cel Bun nr. 18, bl. T20, sc. 1, ap. 42, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/2153/05.02.2007, cod unic de înregistrare 20951388/05.02.2007, reprezentată de către domnul Domnescu Fănel, administrator/director general, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-532/10.04.2009.

Art. 2. - (1) După data suspendării activităţii, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiare fie reluarea activităţii de asigurare, fie încetarea activităţii de broker de asigurare.

(3) Reluarea activităţii Societăţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 19 iulie 2016.

Nr. 1.438.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.