MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 578/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 578         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 iulie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

587. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

2.264. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 

2.266. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.408. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MAROSI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.435. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SIMPLEX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi

desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 15 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 18 iulie 2016.

Nr. 587.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 982/2011)

 

LISTA

cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

Nr. crt.

Denumire punct/loc de operare

Operator portuar

Limite punct/loc de operare

Suprafaţă teritorii

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Limite radă portuară

Limite zonă de ancoraj

Căpitănia zonală în a cărei jurisdicţie se află

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Siloz Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

S.C. Cargill Agricultura - S.R.L.

Km 933+ 172 Km 933 + 372 Dunăre, mal stâng

22.851,15 mp

N - S.C. Forsev - S.A.

S - fluviul Dunărea

E - S.C. Trans Europa - S.A. şi municipiul Drobeta-Turnu Severin

V - S.C. Euroboiler - S.R.L.

 

Km 929 - Km 930

Km 931 + 700 - Km 932 + 700

Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală

Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare deschis accesului public

2.

Port Şantier Gura Văii, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

S.C. Hidroconstrucţia - S.A. - Bucureşti, Sucursala Porţile de Fier

Km 939 + 970 Km 939 + 877 Dunăre, mal stâng

6.503 mp

N - teren prop. Staţie S.C. Hidroconstrucţia - S.A. (P22, T10)

S - fluviul Dunărea

E - S.C. Unicom Holding - S.A. - terminal petrolier

V - S.C. Romcim Târgu Jiu - S.A.

 

Km 929 - Km 930

Km 931 + 700 - Km 932 + 700

Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală

Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare deschis accesului public

3.

Terminal petrolier Gura Văii, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

S.C. Unicom Holding - S.A.

Km 939 + 780 Km 939 + 680 Dunăre, mal stâng

16.900 mp

N - District drumuri naţionale, S.C. Mecanoenergetica - S.A., DN 6 şi Stancu Şt. Rachitan

S - fluviul Dunărea

E - Stancu Şt. Rachitan

V - S.C. Hidroconstrucţia - S.A.. District Drumuri Naţionale, S.C. Mecanoenergetic - S.A.

 

Km 929 - Km 930

Km 931 + 700 - Km 932 + 700

Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală

Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare deschis accesului public

4.

Punct turistic Coral - Mila 35, judeţul Tulcea

S.C. Europolis - S.A.

Mm 35,

Dunăre, mal stâng

8.250 mp

N - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea

S - fluviul Dunărea

E - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea

V - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea

 

Mm 43%

Mm 35+ 1600 Dunăre, mal drept Mm 36 + 500 - Mm 37 Dunăre, mal drept Mm 40% - Mm 41 % Dunăre, mal drept

Căpitănia Zonală Tulcea

Loc de operare deschis accesului public

5.

Punct turistic Feteşti - km 41

S.C. Karpaten Turism - S.R.L.

Km 41,

Dunăre, mal stâng

4.000 mp

N - Popescu Marian

S - Popescu Marian

E - fluviul Dunărea

V - Popescu Marian

 

Km 39 + 500 - Km 40 + 200 Braţul Borcea, Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Galaţi

Loc de operare deschis accesului public

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 7 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional, după cum urmează: a) pentru perioada 1 iulie 2016 - 30 septembrie 2016, numai pentru operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România şi se completează informaţiile din cartuşele A-C din anexa nr. 1;

b) începând cu data de 1 octombrie 2016, declaraţia se va completa integral, pentru toate operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional.”

2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 26 iulie 2016.

Nr. 2.264.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.769/2015)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.769/2015)

 

INSTRUCŢIUNI

de depunere şi completare a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, cod MFP 14.13.01.02/f

 

1. Declaraţia se completează şi se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă în România pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.

De asemenea, în declaraţie se înscriu, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România, următoarele informaţii:

- baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;

- valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

- valoarea totală a documentelor emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care nu există obligaţia emiterii unei facturi şi nici a bonului fiscal;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat Sa plata TVA conform art. 307 alin. (2),

(3), (5) şi (6) şi art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

Nu se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii pentru care există obligativitatea înscrierii în declaraţia 390.

Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost primite în perioada de raportare, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, precum şi borderourile de achiziţii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice, contracte încheiate cu persoane fizice şi/sau alte documente.

De asemenea, în declaraţie se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

2. Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei, în cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.

3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial. Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori.

4. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, care are ataşat un fişier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

4.1. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

4.2. Declaraţia se poate depune şi în format electronic, însoţită de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnată şi ştampilată, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

5. Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă. Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

 

Completarea declaraţiei

 

SECŢIUNEA 1

 

Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi perioada de raportare se completează cu:

a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, respectiv L - luna, T - trimestrul, S - semestrul, A - anul;

b) anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2015);

c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an);

d) sistem normal de TVA - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declaraţia a optat pentru aplicarea sistemului normal de TVA;

e) sistem de TVA la încasare - se completează în cazul În care persoana impozabilă care depune declaraţia a optat pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare;

f) în situaţia în care persoana impozabilă nu a desfăşurat operaţiuni în perioada de raportare, se va bifa căsuţa corespunzătoare.

A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA

1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).

2. Codul CAEN - se înscrie codul CAEN al activităţii preponderente efectiv desfăşurate în perioada de raportare.

3. Denumire/Nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

4. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/ împuternicitului

1. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.

2. Denumire/Nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Rezumatul declaraţiei privind operaţiunile desfăşurat» cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România

Acest cartuş conţine:

1. numărul total al persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către

persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;

7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;

8. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate;

9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;

10. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate;

11. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;

12. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate de către persoana impozabilă de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi şi aplică sistemul normal de TVA;

13. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi şi care aplică sistemul normal de TVA;

14. numărul total al facturilor emise de către persoana impozabilă pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;

15. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă, defalcată pe categorii de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;

16. numărul total al facturilor primite de către persoana impozabilă, aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;

17. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi serviciilor efectuate pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA şi pe categorii de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal.

D. Rezumatul declaraţiei privind operaţiuni desfăşurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA

Acest cartuş conţine:

1. numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normai de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;

7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normai de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;

8. natura bunurilor/serviciilor care au fost achiziţionate de la persoane fizice, respectiv: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri şi servicii;

9. numărul total al facturilor/borderourilor de achiziţii/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contractelor/altor documente aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii de la persoanele neînregistrate în scopuri de TVA;

10. valoarea totală a achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

E. Rezumatul declaraţiei privind operaţiunile desfăşurate cu persoane Impozabile nestabililte în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România

Acest cartuş conţine:

1. numărul total al persoanelor impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, indiferent de numărul operaţiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special, respectiv agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;

7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;

8. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal;

9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;

10. se vor declara numai operaţiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal şi, în cazul achiziţiilor de bunuri/servicii, beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2),

(3), (5) şi (6) din Codul fiscal, care nu se înscriu în declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390).

F. Rezumatul declaraţiei privind operaţiunile desfăşurate cu persoane Impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze În scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene

Acest cartuş conţine:

1. numărul total ăl persoanelor impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de numărul operaţiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normai de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;

7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special, respectiv agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;

8. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal;

9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;

10. se vor declara numai operaţiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal şi, în cazul achiziţiilor de bunuri/servicii, beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal. Nu vor fi declarate operaţiunile de export şi import de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata în vamă a TVA) şi nici operaţiunile care se înscriu în declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare (formular 390).

G. Rezumatul declaraţiei privind încasările realizate din operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi din activităţi exceptate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Acest cartuş conţine;

1. numărul total al bonurilor fiscale şi valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuş bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi conform art. 319 din Codul fiscal;

2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;

3. valoarea totală a încasărilor din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). În situaţia în care pentru aceste activităţi au fost emise şi facturi, acestea se vor declara în cartuşul corespunzător operaţiunii;

4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă activităţilor economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA.

H. Rezumatul declaraţiei

Acest cartuş se completează automat pe baza informaţiilor cuprinse în listele de detaliu din secţiunea a 2-a şi conţine:

I. numărul total al facturilor emise/primite în perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate;

2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

3. valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare defalcată pe cote de TVA (24%, 20%,19%, 9%, 5%);

5. valoarea totală a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).

I. Alte informaţii

Acest cartuş conţine:

1.1. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

1.2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

1.3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

1.4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

1.5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%);

2.1. contribuabilii vor completa plaja de facturi alocate prin decizie internă scrisă conform prevederilor legale în vigoare privind documentele financiar-contabile; se exclud facturile alocate pentru operaţiunile intracomunitare cu bunuri şi servicii, import/export de bunuri şi operaţiuni neimpozabile în România;

2.2. număr total de facturi emise în perioada de raportare prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, de la seria nr. .../la seria nr. din care:

2.2.1. seria şi numărul facturilor stomate; factura stornată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, a cărei valoare totală este negativă;

2.2.2. seria şi numărul facturilor anulate; factura anulată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, netransmisă beneficiarului, operaţiunile înscrise în aceasta nefiind înregistrate în contabilitatea persoanei impozabile;

2.2.3. seria şi numărul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabilă şi TVA aferente, defalcate pe fiecare cotă (24%, 20%, 19%, 9%, 5%), cu excepţia celor emise de beneficiar în numele furnizorilor înscrise la pct. 2.2.4. Informaţiile privind autofacturarea nu vor fi declarate la alte rubrici din declaraţie;

2.2.4 seria şi numărul facturilor emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele furnizorilor, conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal.

Exemple:

1. Persoana impozabilă A a alocat la începutul anului o plajă de facturi de la seria A nr. 1 până la seria A nr. 100, ce va fi înscrisă la pct. 2.1. În prima perioadă de raportare a emis facturi de la seria A nr. 1 la seria A nr. 25, pe care le va înscrie la pct. 2.2.

În următoarele perioade de raportare se va înscrie la pct. 2.1 plaja de facturi alocate de la seria A nr. 1 până la seria A nr. 100, până la utilizarea completă a acesteia.

2. Excepţie: pentru anul 2016, contribuabilii vor declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rămasă neutilizată din plaja de facturi alocată la începutul anului prin decizie internă.

De exemplu, la data de 1 octombrie 2016, persoana impozabilă B are două plaje de facturi rămase neutilizate din plajele de facturi alocate, pe care le va declara la pct. 2.1, respectiv: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 100 şi de la seria X nr. 78 la seria X nr. 100. Pentru luna octombrie, la pct. 2.2 vor fi înscrise facturile emise din plajele de facturi neutilizate, astfel: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 85 şi de la seria X nr. 78 la seria X nr. 90;

2.3. numărul total de facturi emise în perioada de raportare de către beneficiari, în numele persoanei impozabile, conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal, seria şi numărul de ordine al acestora, precum şi denumire şi CUI beneficiari;

2.4. numărul total de facturi emise în perioada de raportare de către terţi, în numele persoanei impozabile, conform art. 319 alin. (19) din Codul fiscal, seria şi numărul de ordine al acestora, precum şi denumire şi CUI terţi.

Plajele de facturi/facturile înscrise în declaraţie la pct. 2.1- 2.4 se vor completa cu seria şi numărul de ordine, iar în situaţia în care acestea nu conţin decât număr de ordine, se vor completa numai numerele respective (nu este exclusă utilizarea unor serii alfanumerice);

3. descrierea operaţiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declaraţia şi care este solicitat la rambursare în perioada de raportare - se va/vor bifa căsuţa/căsuţele corespunzătoare fiecărei operaţiuni în parte;

4. date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normai de TVA:

4.1. valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

5. date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare:

5.1. valoarea totală a TVA colectată aferentă facturilor încasate în perioada de raportare, indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

5.2. valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

5.3. valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data la care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

6. valoarea totală a TVA colectată aferentă marjei de profit din perioada de raportare, indiferent de data la care au fost efectuate operaţiunile de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism/regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi:

6.1. persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agenţiile de turism va completa baza de impozitare a serviciului unic constituit din marja de profit, exclusiv taxa, care se determină ca diferenţă între suma totală care va fi plătită de călător, fără taxă, şi costurile agenţiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în care aceste livrări şi prestări sunt realizate de alte persoane impozabile, şi TVA aferentă;

6.2. persoana impozabilă care aplică regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi va completa marja profitului ca diferenţă dintre preţul de vânzare aplicat de persoana impozabilă revânzătoare şi preţul de cumpărare şi TVA aferentă;

7. În situaţia în care persoana impozabilă a desfăşurat în perioada de raportare activitate/activităţi definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF (listă ce poate fi actualizată), indiferent de activitatea preponderentă efectiv desfăşurată în perioada de raportare, declarată la secţiunea 1 lit. A, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum şi TVA aferentă, defalcate pe cote (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, această listă cuprinde următoarele activităţi:

1071 Cofetărie şi produse de patiserie 4520 Spălătorie auto

4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate

4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor 4776 Comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate 4932 Transporturi cu taxiuri 5510 Hoteluri 5510 Pensiuni turistice 5610 Restaurante

5630 Baruri şi activităţi de servire a băuturilor

812 Activităţi de curăţenie

9313 Activităţi ale centrelor de fitness

9602 Activităţi de coafură şi de înfrumuseţare

9603 Servicii de pompe funebre

Lista de mai sus va fi actualizată prin formularul electronic 394 pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit, în cazul în care declaraţia este întocmită de:

- persoana juridică, se vor completa denumirea, CUI şi calitatea acesteia;

- persoana fizică, se vor completa numele şi prenumele, CNP/NIF, funcţia în cadrul persoanei impozabile, altă calitate în afara persoanei impozabile.

Datele înscrise în declaraţie referitoare la tranzacţiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA pot fi consultate de către aceasta prin intermediul

aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de ANAF şi cu acordul persoanei impozabile care depune declaraţia. Acordul va fi dat în prima declaraţie depusă de persoana impozabilă şi va fi valabil pentru toate declaraţiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal menţionat, fără a avea posibilitatea schimbării opţiunii.

În cazul în care persoana impozabilă nu şi-a exprimat acordul, aceasta are posibilitatea schimbării opţiunii în cursul anului. Astfel, persoana impozabilă va bifa în mod corespunzător căsuţa corespunzătoare schimbării opţiunii.

În situaţia în care persoana impozabilă nu şi-a exprimat acordul prin nicio declaraţie informativă depusă pe parcursul anului, aceasta nu va putea consulta datele înscrise de parteneri în declaraţiile informative 394, referitoare la tranzacţiile bilaterale, indiferent de opţiunea acestora.

Informaţiile rezultate din declaraţie pot face obiectul analizei de risc conform prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

SECŢIUNEA a 2-a

 

Prezenta secţiune, pentru fiecare rezumat al declaraţiei, va avea următorul cuprins:

- valorile totale înscrise în facturile emise/primite, în borderourile de achiziţii, în filele carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol şi în contracte (încheiate cu persoane fizice)/alte documente, pentru fiecare partener de tranzacţie pentru perioada de raportare, inclusiv raportul lunar al memoriei fiscale de la aparatele de marcat electronice fiscale, defalcate pe fiecare cotă de TVA;

- valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacţiilor efectuate de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, inclusiv valoarea marjei de profit şi a TVA aferentă;

- valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru operaţiunile prevăzute la art. 331 din Codul fiscal, respectiv cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcţii/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri, se completează separat faţă de celelalte operaţiuni, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxării inverse şi pentru fiecare cotă defalcată de TVA.

Listele operaţiunilor taxabile efectuate pe teritoriul naţional cuprind următoarele tipuri de operaţiuni;

- operaţiuni efectuate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal (cu detaliere pe fiecare operaţiune cu TVA şi pe fiecare operaţiune cu taxare inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal, respectiv cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcţii/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri);

- operaţiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare operaţiune); pentru perioada 1 octombrie 2016-31 decembrie 2016, vor fi cuprinse în lista de detaliu numai facturile emise cu valoare individuală mai mare de 10.000 lei către persoane fizice pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, precum şi pentru livrările efectuate de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi.

Excepţii:

a) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane fizice pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei, se vor completa numărul total al facturilor emise, valoarea totală a bazei impozabile şi TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;

b) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, către persoane fizice, pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei, se vor completa numărul total al facturilor emise şi valoarea acestora cu TVA inclusă.

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, vor fi cuprinse în lista de detaliu toate facturile emise către persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora;

- operaţiuni efectuate cu persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (cu detaliere pe fiecare operaţiune);

- operaţiuni efectuate cu persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (cu detaliere pe fiecare operaţiune);

- operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

- operaţiuni efectuate din activităţile economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

1. Coloana „Nr. curent” de la lit. C, D, E, F - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.

2. Coloana „Tip L/A/AÎ/V/C/N/Î1/Î2” de la lit. C, D, E, F, G - se înscrie tipul operaţiunii efectuate, şi anume:

- L - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi, cu excepţia facturilor simplificate;

- A - achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi, cu excepţia facturilor simplificate;

- LS - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;

- AS - achiziţii de bunuri şi servicii pentru care au fost primite facturi de la persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;

- AÎ - achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare;

- V - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal;

- C - achiziţii de bunuri/servicii pentru care se aplică taxarea inversă;

- N - achiziţii de bunuri/servicii de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA, pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziţii/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte;

- Î1 - încasări efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale;

- Î2 - încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

- nr. de AMEF - se va completa numărul aparatelor de marcat electronice fiscale ce sunt utilizate în fiecare lună din perioada de raportare.

3. Coloana „CIF/CUI/CNP/NIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului/Cod valabil de TVA în statul membru/Cod de înregistrare” de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:

- CIF - codul de identificare fiscală al furnizorului/ beneficiarului;

- CUI furnizor/beneficiar;

- CNP/NIF/Adresa furnizor/beneficiar, persoană fizică; completarea CNP/NIF este obligatorie în situaţia în care persoana impozabilă îl colectează de la persoana fizică din facturi, contracte (de prestări servicii, de furnizare utilităţi, vânzări de bunuri mobile şi imobile etc.); în lipsa acestuia, se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice. La adresă se vor completa informaţiile, în următoarea ordine: datele din actul de identitate al persoanei fizice colectate de persoana impozabilă sau, în lipsa acestuia, o altă adresă comunicată de beneficiar. Informaţiile vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele: ţară, localitate, judeţ/sector, strada, nr., bloc, apartament, alte detalii adresă. Rubrica „alte detalii adresă” se va completa în situaţia în care se vor înscrie alte elemente decât cele existente în formularul pretipărit sau nu se deţine o adresă din România. Pentru achiziţiile efectuate pe bază de borderouri de achiziţie/file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice;

- codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului;

- codul de înregistrare în scopuri de TVA al reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi este persoană obligată la plata taxei;

- cod valabil de TVA în statul membru al persoanei impozabile nestabilite în România, care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;

- cod de înregistrare din registrul companiilor din ţara de rezidenţă pentru persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.

4. Coloana „Denumire/Nume şi prenume furnizor/beneficiar” de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:

- denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile înregistrate/neînregistrate în scopuri de TVA;

- numele şi prenumele persoanei fizice;

- denumirea persoanei impozabile nestabilite în România care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;

- denumirea persoanei impozabile neînregistrate şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.

5. Coloana „Număr de facturi/borderouri de achiziţii/file carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte/alte documente” de la lit. C, D, E, F - se înscrie numărul total al facturilor emise/primite/numărul total al borderourilor de achiziţii/numărul total al filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite/numărul total al contractelor încheiate cu persoanele fizice/numărul total al altor documente.

Prin excepţie, în situaţia în care în cuprinsul unei facturi emise/primite există operaţiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica „număr de facturi” se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operaţiunii cu valoarea cea mai mare a TVA şi valoarea 0 pentru restul operaţiunilor; dacă valoarea TVA este aceeaşi pentru operaţiunile respective, factura se va numerota o singură dată în dreptul cotei de TVA celei mai mari. În situaţia în care în cuprinsul unei facturi emise/primite pentru operaţiuni pentru care se aplică taxarea inversă sunt cuprinse mai multe bunuri/servicii prevăzute la lit. C, la rubrica „număr de facturi” se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operaţiunii cu valoarea cea mai mare a TVA şi valoarea 0 pentru restul operaţiunilor.

6. Coloana „Baza impozabilă” de la lit. C, D, E, F-se înscriu valoarea bazei impozabile, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/ achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi valoarea bazei impozabile aferentă facturilor de stornare, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%). În cazul în care baza impozabilă este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

7. Coloana „Taxă pe valoarea adăugată” de la lit. C, D, E, F - se înscrie valoarea TVA, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/ achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi TVA aferentă facturilor de stornare, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%). Dacă taxa pe valoarea adăugată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).

8. Coloana „Bunuri/Servicii” de la lit. C - se selectează categoria de bunuri sau servicii pentru care se aplică taxarea inversă.

9. Coloana „Cod şi denumire NC produs” de la lit. C - pentru bunurile din categoria cereale şi plante tehnice, se înscriu codurile care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2,658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012, ce se regăseşte pe portalul ANAF.

10. Coloana „Bunuri/Servicii” de la lit. D - se înscrie natura bunurilor/serviciilor achiziţionate de la persoane fizice.

11. Coloana „Tip document” de la lit. D - se selectează tipul documentului: factură/borderou de achiziţii/filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/contract/alt document.

12. Coloana „Valoare totală” de la lit. D - se înscrie valoarea totală a achiziţiilor de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziţii/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte/alte documente de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

13. Coloana „Tip operaţiune” de la lit. G - se selectează tipul încasărilor:

- încasări prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

- încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.

14. Coloana „Nr. bonuri fiscale” - se înscrie numărul total al bonurilor fiscale emise în fiecare lună din perioada de raportare.

15. Coloana „Total încasări de la lit. G - se înscrie totalul încasărilor, în lei, lunare, din perioada de raportare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, respectiv încasări lunare obţinute din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.

16. Coloana „Total bază impozabilă” de la lit. G - se înscrie valoarea bazei impozabile, în lei, din fiecare lună din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea bazei impozabile aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%).

17. Coloana „Taxa pe valoarea adăugată” de la lit. G - se înscrie valoarea TVA, în lei, din fiecare lună din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea TVA aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%).

18. Lista bunurilor/serviciilor achiziţionate de la persoanele fizice, inclusiv actualizările acesteia, va fi disponibilă prin formularul electronic 394 pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

 

Având în vedere prevederile art. 162 alin. (2) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. Listele se publică separat pentru debitori - persoane juridice, conform anexei nr. 1, şi debitori - persoane fizice, conform anexei nr. 2. Obligaţiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate conform pct. 9, existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.”

2. După punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit.”

3. Anexele nr. 1 şi 2 la procedură se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 2.266.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la procedură)

 

LISTA 1)

Debitorilor - persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, precum şi cuantumul acestor obligaţii

 

Nr. crt.

Denumirea debitorului

Codul de identificare fiscală

Bugetul de stat – lei -

Bugetul asigurărilor sociale de stat – lei -

Obligaţii fiscale principale 2)

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale, din care: 3)

Obligaţii fiscale necontestate

Obligaţii fiscale contestate

Obligaţii fiscale principale 2)

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale, din care: 3)

Obligaţii fiscale necontestata

Obligaţii fiscale contestate

0

1

2

3

4

5 = 3 + 4

5 = 6 + 7

6

7

8

9

10 = 8 + 9

10 = 11 + 12

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj – lei -

Bugetul FNUASS – lei -

Observaţii  4)

Obligaţii fiscale principale 2)

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale, din care: 3)

Obligaţii fiscale necontestate

Obligaţii fiscale contestate

Obligaţii fiscale principale 2)

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale, din care: 2)

Obligaţii fiscale necontestate

Obligaţii fiscale contestate

13

14

15=13 + 14

15= 16 + 17

16

17

18

19

20 = 18 + 19

20 = 21+22

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se vor întocmi liste separate pe categorii de contribuabili, respectiv: contribuabili mari, contribuabili mici şi mijlocii.

2) Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

3) Total obligaţii fiscale reprezintă:

a) total obligaţii fiscale principale plus obligaţii fiscale accesorii;

b) total obligaţii fiscale principale şi accesorii, care cuprind atât cuantumul obligaţiilor necontestate, precum şi al celor contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Obligaţiile fiscale contestate vor fi menţionate până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora. Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ fiscal, în condiţiile legii, obligaţiile fiscale vor fi scoase din listă, nemaifăcând obiectul publicării.

4) Se vor înscrie menţiuni cu privire la starea debitorului, cum ar fi: insolvenţă, faliment, insolvabil, după caz,

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la procedură)

 

LISTA

debitorilor - persoane fizice 1) care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, precum şi cuantumul acestor obligaţii

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele debitorului

Localitatea

Domiciliului fiscal 2)

Bugetul de stat – lei -

Bugetul asigurărilor sociale de stat – lei -

Obligaţii fiscale principale 2)

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale, din care: 4)

Obligaţii fiscale necontestate

Obligaţii fiscale contestate

Obligaţii fiscale principale 3)

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale, din care: 4)

Obligaţii fiscale necontestate

Obligaţii fiscale contestate

0

1

2

3

4

5 = 3 + 4

5 = 6 + 7

6

7

8

9

10 = 8 + 9

10=11 + 12

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj – lei -

Bugetul FNUASS – lei -

Observaţii5)

Obligaţii fiscale principale 3)

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale, din care: 4)

Obligaţii fiscale necontestate

Obligaţii fiscala contestata

Obligaţii fiscale principale 2)

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale, din care: 4)

Obligaţii fiscale necontestate

Obligaţii fiscale contestate

13

14

15= 13 + 14

15=16 + 17

16

17

18

19

20=18 + 19

20 = 21+22

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Lista va cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât şi obligaţiile fiscale datorate din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere, după caz.

2) Pentru persoanele fizice, inclusiv în cazul celor care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, se menţionează localitatea domiciliului fiscal al persoanei fizice, respectiv municipiul, oraşul, satul, comuna, sectorul, după caz.

3) Se vor menţiona Obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

4) Total obligaţii fiscale reprezintă:

a) total obligaţii fiscale principale plus obligaţii fiscale accesorii;

b) total obligaţii fiscale principale şi accesorii, care cuprind atât cuantumul obligaţiilor necontestate, precum şi al celor contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Obligaţiile contestate vor fi menţionate până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora. Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ fiscal, în condiţiile legii, obligaţiile fiscale vor fi scoase din listă, nemaifăcând obiectul publicării.

5) Se vor înscrie menţiuni cu privire la starea debitorului, cum ar fi: insolvenţă, faliment, insolvabil, după caz.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MAROSI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 28 iunie 2016, Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea MAROSI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Strada Tineretului nr. 16, corp B, municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J13/652/2007, cod unic de înregistrare 21196202/2007, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-470/2008, reprezentată de către doamna Mocanu Magdalena, asociat unic şi administrator al societăţii,

a constatat următoarele:

1. Prin Decizia asociatului unic nr. 4 din 31 decembrie 2015 s-au hotărât, printre altele:

„ca urmare a nemajorării capitalului social la limita prevăzută de lege, se renunţă la obiectul de activitate 6622 - activităţile agenţilor şi brokerilor de asigurare

„ca urmare a faptului că se renunţă la activitatea de broker de asigurare şi/sau reasigurare, se solicită în mod expres retragerea autorizaţiei conform art. 35 alin. 7 lit. e) din Legea nr. 32/2000”.

2. Societatea MAROSI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a realizat, în anul 2015, numai venituri din activitatea de intermediere în asigurări, înregistrând la data de 31 decembrie 2015 pierdere în sumă de 2.104 lei.

3. Societatea MAROSI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii de brokeraj şi intenţia de reziliere a contractelor de intermediere.

4. Societatea MAROSI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

5. Societatea MAROSI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat toţi asiguraţii, cu privire la încetarea activităţii societăţii, aceştia fiind îndrumaţi să se adreseze, pentru plata primelor de asigurare la contractele de asigurare aflate în derulare, către societăţile de asigurare/reasigurare emitente ale contractelor de asigurare.

6. Societatea MAROSI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are reclamaţii/litigii cu asigurători şi/sau reasigurători, clienţi, salariaţi/foşti salariaţi, asistenţi în brokeraj şi alte persoane fizice/juridice.

7. La data de 31 martie 2016, societatea MAROSI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MAROSI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Strada Tineretului nr. 16, corp B, municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J13/652/2007, cod unic de înregistrare 21196202/2007, reprezentată de către doamna Mocanu Magdalena, asociat unic şi administrator al societăţii, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-470/2008, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente aferente contractelor în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 13 iulie 2016.

Nr. 1.408.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SIMPLEX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1^3/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 28 iunie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea SIMPLEX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Ploieşti, str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 3, bl. 99, sc. D, et. 1, ap. 67, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J29/3142/13.11.2008, cod unic de înregistrare 24742171/14.11.2008, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-545, reprezentată de domnul Dan Constantin Butnariu, în calitate de administrator şi conducător executiv,

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii SIMPLEX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 3 din 27 noiembrie 2015, asociatul unic a decis:

.... solicitarea Autorităţii de Supraveghere Financiară privind retragerea autorizaţiei de funcţionare (Decizia nr. 65/21.01.2009) şi radierea societăţii din Registrul brokerilor de asigurare...”.

2. Situaţia financiară a Societăţii SIMPLEX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost verificată la data de 31 decembrie 2015, societatea înregistrând profit în sumă de 11.244 lei.

3. Brokerul a notificat toate societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat cu privire la faptul că societatea nu îşi va majora capitalul social, conform prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, fiind solicitată încetarea prin acordul părţilor a contractelor de intermediere/brokeraj/mandat, începând cu data de 20 decembrie 2015.

4. Brokerul a solicitat tuturor societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare informaţii cu privire la situaţia debitelor şi creditelor pe care le are faţă de acestea.

5. Brokerul a procedat la notificarea asiguraţilor prin adrese (predate personal) cu privire la decizia de încetare a activităţii societăţii, începând cu data de 20 decembrie 2015. Prin aceeaşi notificare, pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare, clienţii au fost îndrumaţi direct către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare care le-au emis.

6. Nu există dosare pe rolul instanţelor de judecată, aşa cum se constată din răspunsurile primite de la societăţile de asigurare cu care brokerul a colaborat.

7. La data de 31 decembrie 2015, brokerul nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 fit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aproba, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SIMPLEX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Ploieşti, str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 3, bl. 99, sc. D, et. 1, ap. 67, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J29/3142/13.11.2008, cod unic de înregistrare 24742171/14.11.2008, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-545, reprezentată de domnul Dan Constantin Butnariu, în calitate de administrator şi conducător executiv, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 19 iulie 2016.

Nr. 1.435.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.