MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 412/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 412         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 iunie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 230 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. c) teza întâi din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

386. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

387. - Hotărâre privind stabilirea unei măsuri temporare pentru aplicarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014

 

388. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj

 

389. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Baza de Reparaţii Nave Brăila

 

390. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

391. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

411. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

 

787. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scroviştea şi ROSPA0140 Scroviştea

 

980. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru completarea art. 14 alin. (2) din Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 230

din 19 aprilie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. c) teza întâi din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea,

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Valentin Cojocaru şi Carmen Loredana Cojocaru în Dosarul nr. 30.139/299/2014/a 1 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.209D/2015.

2. La apelul nominal se prezintă, pentru partea Societatea Comnord - S.A. din Bucureşti, avocat Ioana Bogoie din Baroul Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, şi pentru partea Societatea Băneasa Rezidenţial - S.R.L. din Bucureşti, avocat Andreea-Georgiana Ursea din Baroul Bucureşti, cu delegaţie de substituire a doamnei avocat Gabrieia-Elena Petcu depusă la dosar, lipsind autorii excepţiei de neconstituţionalitate. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentanţilor părţilor prezente. Doamna avocat Ioana Bogoie solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere Decizia nr. 501 din 7 octombrie 2014 şi Decizia nr. 710 din 27 octombrie 2015, faţă de care nu au intervenit elemente noi de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Arată că reclamanţii din litigiul de fond puteau depune la dosar un deviz estimativ efectuat de o societate de specialitate pentru a evalua valoarea obiectului cererii. Depune concluzii scrise în acest sens şi solicită cheltuieli de judecată, anexând factura şi chitanţa în original.

4. Doamna avocat Andreea-Georgiana Ursea solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale, faţă de care nu au apărut elemente noi care să justifice schimbarea acesteia. Depune note scrise.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 14 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 30.139/299/2014/a1, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Valentin Cojocaru şi Carmen Loredana Cojocaru într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare formulate împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale deoarece, dacă, iniţial, textul de lege prevede că reclamantul va indica obiectul cererii şi valoarea lui după preţuirea sa, în continuare textul legal stabileşte obligaţia reclamantului de a indica modul de calcul prin care a ajuns la determinarea acestei valori şi înscrisurile corespunzătoare. Caracterul contradictoriu al prevederilor legale criticate rezultă din soluţiile contradictorii din ipoteza reglementată de Codul de procedură civilă. Astfel, în prima parte textul legal criticat conferă reclamantului posibilitatea de a determina/indica valoarea obiectului acţiunii după propria apreciere, însă această posibilitate este anulată de instituirea, prin acelaşi text, a obligaţiei de a indica modul de calcul prin care a ajuns la determinarea valorii şi înscrisurile corespunzătoare. În continuare arată că nu în toate litigiile este posibilă determinarea valorii obiectului acţiunii încă din faza de regularizare a cererii de chemare în judecată, problema determinării valorii obiectului, în unele cauze, fiind complexă, în acest sens fiind necesar demersul unor specialişti sau experţi. În asemenea cauze, valoarea obiectului cererii poate fi determinată în cursul procesului, prin probele administrate în cauză. Apreciază că acesta este motivul pentru care dispoziţiile art. 112 pct. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 reglementau obligaţia reclamantului de a indica valoarea obiectului cererii după preţuirea sa, obligaţie care nu subzista atunci când îndeplinirea ei nu era posibilă.

8. Dispoziţiile legale criticate instituie exigenţe care, uneori, sunt imposibil de îndeplinit. Inutilitatea edictării exigenţei indicării modului de calcul al valorii obiectului cererii rezidă în faptul că, în realitate, determinarea ulterioară a valorii obiectului acţiunii, adică în cursul procesului, pe baza probelor administrate în cauză, nu aduce atingere dreptului la apărare al pârâtului. Se apreciază că soluţia anterioară prevăzută de art. 113 pct. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 era cea corectă, permiţând determinarea valorii obiectului cererii pe baza probelor administrate în cauză.

9. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti consideră că prin instituirea obligaţiei de a indica modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea valorii obiectului cererii şi înscrisurile corespunzătoare nu este îngrădit dreptul de acces la justiţie prevăzut de art. 21 din Constituţie.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

12. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Menţionează în acest sens Decizia nr. 501 din 7 octombrie 2014.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile reprezentanţilor părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl reprezintă dispoziţiile art. 194 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură civilă. În realitate, având în vedere susţinerile autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, obiect al acesteia îl reprezintă dispoziţiile art. 194 lit. c) teza întâi din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „Cererea de chemare în judecată va cuprinde: [...] c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare.

16. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prin Decizia nr. 501 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 9 decembrie 2014, paragrafele 16-18, 20, a reţinut că instituirea unor condiţii formale ale cererii de chemare în judecată nu poate fi considerată de plano drept o negare a efectivităţii dreptului de acces la justiţie, ci aceasta constituie o expresie a obligativităţii exercitării drepturilor şi libertăţilor cu bună-credinţă, în limitele instituite de lege. Mai mult, nerespectarea condiţiilor prescrise pentru conformitatea cererii introductive de instanţă nu atrage în mod necondiţionat anularea actului procedural, existând posibilitatea modificării sau completării acestuia în termenul stabilit de instanţă. Astfel, prevederile art. 200 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, dispunând asupra necesităţii comunicării în scris către reclamant a lipsurilor constatate în legătură cu cererea de

chemare în judecată, cu menţiunea regularizării acestora în termenul stabilit, reprezintă o concretizare a principiului rolului activ al judecătorului, tocmai în vederea asigurării accesului efectiv la justiţie al titularului cererii.

18. Curtea a mai reţinut că, în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii de anulare, împotriva acesteia se poate face cerere de reexaminare, solicitând motivat revenirea asupra măsurii anulării. Potrivit art. 200 alin. (6) din Codul de procedură civilă, completul învestit cu soluţionarea cererii de reexaminare poate reveni asupra încheierii de anulare dacă măsura a fost dispusă în mod eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat, caz în care cauza va fi retrimisă completului iniţial învestit.

19. De asemenea, Curtea a constatat că procedura regularizării cererii de chemare în judecată este justificată prin prisma finalităţii legitime urmărite de către legiuitor, şi anume fixarea corectă a cadrului procesual, în vederea evitării acordării de noi termene de judecată pentru complinirea lipsurilor, ceea ce conduce atât la asigurarea dreptului de apărare al pârâtului, aflat în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obiectul cererii, motivele invocate şi probele solicitate, cât şi la asigurarea celerităţii procesului, permiţând astfel o bună desfăşurare a judecăţii într-un termen optim şi previzibil, în sensul art. 6 din Codul de procedură civilă, element component al termenului rezonabil, reglementat de art. 21 alin. (3) din Constituţie.

20. Curtea a mai reţinut că dispoziţiile art. 194 lit. c) din Codul de procedură civilă prevăd că cererea de chemare în judecată va cuprinde atât obiectul cererii, cât şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Obiectul cererii şi valoarea lui prezintă importanţă, deoarece fixează limitele cadrului procesual în care se va desfăşura judecata, determină competenţa şi un anumit cuantum al taxei judiciare de timbru.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în această decizie îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

22. În ceea ce priveşte solicitarea avocatului părţii - Societatea Comnord - S A. din Bucureşti de a i se acorda cheltuieli de judecată, Curtea constată, în temeiul dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 47/1992, că aceasta nu poate fi primită, deoarece regulile de procedură civilă referitoare la acordarea cheltuielilor de judecată nu sunt compatibile cu natura procedurii în faţa Curţii Constituţionale.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIOE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Valentin Cojocaru şi Carmen Loredana Cojocaru în Dosarul nr. 30.139/299/2014/a1 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi constată că dispoziţiile art. 194 lit. c) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 19 aprilie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin modificarea valorii de inventar a imobilului aflat în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 mai 2016.

Nr. 386.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului la care se modifică valoarea de inventar

 

1. Ordonator principal de credite

4266669

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

– lei -

Valoarea de inventar reevaluată

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul

bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/

concesiune

Concesiune/ închiriat/ Dat cu titlu gratuit

105171

8.29.06

Clădire + teren

Construcţie din cărămidă cu şarpantă din lemn, acoperită cu olane şi anexă;

Sc = 220,48 mp S teren = 447,02 mp CF nu există

 

Judeţul Tulcea;

Municipiul Tulcea,

Str. Mahmudiei nr. 19

1970

70

394.000

Decizia C.E. a CPM Tulcea nr. 45/1970; nr. 14/ 30.01.2003

În administrare

 

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unei măsuri temporare pentru aplicarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Până la data de 15 august 2016 actele de punere în valoare constituie provenienţă legală numai pentru stocul de materiale lemnoase din platforma primară, la care perioada de 60 de zile prevăzută de art. 3 alin. (5) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, a expirat în intervalul 11 noiembrie 2015-10 mai 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Marius-Raul Bostan

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

 

Bucureşti, 27 mai 2016.

Nr. 387.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj

în administrarea Tribunalului Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, înregistrat cu numărul M.F.P. 37212, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1 din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj, cu destinaţia de sediu al Judecătoriei Băileşti, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea părţii de imobil potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Public şi Ministerul Justiţiei îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 14 şi anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 mai 2016.

Nr. 388.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şt în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Datele de identificare

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar a bunului înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

37212

8.29.08

Parchetul de pe lângă Judecătoria Băileşti

D + P + 2E Sc = 426 mp Sd = 1.699 mp

Str. Victoriei nr. 46, municipiul Băileşti, judeţul Dolj

1.504.851,00

1.538.722,19

S teren = 1.847 mp C.F. nr. 30855

305.700,30

TOTAL:

1.844.422,49

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii din imobilul aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj, cu destinaţia de sediu al Judecătoriei Băileşti

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa/Cartea funciara/ Numărul

topografic

Caracteristicile tehnice ale bunului care se transferă

Valoarea părţii bunului care se transferă (lei)

Administratorul de la care se transmite bunul/C.U.I.

Administratorul la care se transmite bunul/CU.I.

xxxxxx

8.29.09

Judecătoria Băileşti

România, judeţul Dolj, municipiul Băileşti, Str. Victoriei nr. 46

C.F. nr. 30855/ 30855-C1-U1

Sc - 345 mp Sd = 1.024 mp

972.483,02

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj

C.U.I. 4332460

Tribunalul Dolj

C.U.I. 4941447

Steren = 1.188,78 mp

196.757,12

TOTAL:

1.169.240,14

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Baza de Reparaţii Nave Brăila

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Baza de Reparaţii Nave Brăila, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 mai 2016.

Nr. 389.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Baza de Reparaţii Nave Brăila, a cărui valoare de inventar se modifică drept urmare a reevaluării

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Adresa imobilului

Valoarea de inventar (actualizată)

- lei -

34235

8.19.01

Imobil 49-118

Ministerul Afacerilor Interne - Baza de Reparaţii Nave Brăila

CUI 4205572

Municipiul Brăila,

Judeţul Brăila

392.261,34

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 mai 2016.

Nr. 390.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A.

Giurgiu, Şos. Portului nr. 1

Cod unic de înregistrare 1284717

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

12063,28

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12054,11

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

9,18

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

10634.02

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

10527.11

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

3411,45

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

220,33

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4966,02

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

3405,76

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

3014,76

 

 

 

C2

bonusuri

14

391,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

174,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

20,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

357,96

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1028,30

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1929,30

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

106,70

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1429,27

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1429,27

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1429,27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

42546,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

42546,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

155

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

151

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1854,72

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1663,77

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

79,83

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

881,52

 

8

 

Plăţi restante

55

423.00

 

9

 

Creanţe restante

56

3650,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, înregistrat cu nr. MFP 150.348, precum şi valoarea de inventar după reevaluare, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice operează modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 mai 2016.

Nr. 391.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului cu nr. MFP 150.348 la care se modifică datele de identificare şi valoarea de inventar

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Descrierea tehnică/ Cartea funciară/Nr. cadastral

Anul dobândirii/ al darii în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Administratorul

0

1

2

3

4

5

6

7

150.348

8.29.06

Imobil bloc 4

Bucureşti,

str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sectorul 6

Suprafaţă teren = 659,15 mp

Construcţie S + P + 4E

Suprafaţa =

- construită -659,15 mp

- utilă - 2.905, 91 mp,

- desfăşurată - 3.764,78 mp CF 206364

PV nr. 16.302/28.02.2005

H.G, nr. 968/25.08.2005

6.213.000

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

CUI 4193117

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului imobil

Locul unde este situat

Caracteristicile tehnice ale suprafeţelor din imobil supuse transmiterii

Persoana juridica de la care sa transmite

Persoana juridică la care se transmite

Valoarea de inventar

0

1

2

3

4

5

6

7

150.348

8.29.06

Imobil bloc 4

Bucureşti,

str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40,

sectorul 6

Suprafaţă teren = 659,15 mp

Construcţie S + P + 4E

Suprafaţa =

- construită-659,15 mp

- utilă-2.905,91 mp,

- desfăşurată-3.764,78 mp CF 206364

M.F.P. - A.N.A.F. - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti CUI 4193117

M.F.P. - A.N.A.F.

CUI 16031712

6.213.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

 

Având în vedere prevederile art. VII l(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru verificarea masei brute a containerelor, conform noilor paragrafe 4.1 şi 4.2 din punctul 2 al anexei la Rezoluţia MSC.380(94), expeditorul trebuie să se asigure că măsurătorile au fost efectuate utilizând cântare, poduri-basculă, echipamente de ridicat şi alte dispozitive de cântărit care respectă standardele de precizie şi toate normele aplicabile la nivel naţional.

Art. 3. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 iulie 2016.

 

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

 

Bucureşti, 24 mai 2016.

Nr. 411.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.380(94)

(adoptată la 21 noiembrie 2014)

 

Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), aşa cum a fost amendată

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului,

amintind, de asemenea, articolul VIII(b)(vi)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţia), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la Convenţie, alta decât dispoziţiilor prevăzute în cap. I,

luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, amendamentele la Convenţie propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din aceasta,

1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie:

2. stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2016, cu excepţia cazului în care, până la acea dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în scopul articolului VI11(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie; şi

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.3B0(94)

 

Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS),

aşa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL II-2

Construcţie - protecţia contra Incendiului, detectarea şi stingerea incendiului

 

Partea C

Stingerea incendiului

 

Regula 10 - Combaterea incendiului

1 Titlul paragrafului 5.2 existent se înlocuieşte după cum urmează:

„5.2 Încăperi de maşini de categoria A în care se află maşini cu ardere internă”

 

CAPITOLUL VI

Transportul de mărfuri şi combustibili lichizi

 

Partea A

Cerinţe generale

 

Regula 2 - Informaţia asupra mărfii

2 Următoarele noi paragrafe de la 4 până la 6 se adaugă după paragraful 3 existent:

„4 În cazul unei mărfi transportate într-un container, exceptând containerele transportate pe un şasiu sau pe o remorcă a unui vehicul care se îmbarcă sau debarcă de pe o navă ro-or care efectuează voiajuri internaţionale scurte aşa cum sunt definite în regula 111/3, expeditorul trebuie să verifice masa brută menţionată în paragraful 2.1 din prezenta regulă:

.1 fie prin cântărirea containerului încărcat, utilizând un echipament calibrat şi certificat;

.2 fie prin cântărirea tuturor ambalajelor şi articolelor de marfă, incluzând masa paleţilor, fardajului şi a oricărui altui material pentru arimare, ce urmează să fie încărcate în container, şi adăugând tara containerului la suma diferitelor mase, utilizând o metodă certificată aprobată de către autoritatea competentă a statului în care a fost terminată încărcarea containerului.

5 Expeditorul unui container trebuie să se asigure că masa brută verificată*** este declarată în documentul de transport. Acest document de transport trebuie să fie:

.1 semnat de către o persoană autorizată în mod corespunzător de către expeditor, şi

.2 prezentat comandantului sau reprezentantului acestuia şi reprezentantului terminalului cu suficient timp în avans, după cum solicită comandantul sau reprezentantul acestuia, pentru ca să poată fi utilizat la întocmirea planului de încărcare a navei***.

6 Dacă documentul de transport privind un container încărcat nu indică masa brută verificată şi comandantul sau reprezentantul acestuia şi reprezentantul terminalului nu au obţinut masa brută verificată a containerului încărcat, atunci acesta nu trebuie îmbarcat.


* Termenul, „container” ar trebui să fie considerat ca având acelaşi înţeles cu cel definit şi aplicat în Convenţia internaţionala din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC), aşa cum a fost amendată, luând în considerare Liniile directoare pentru aprobarea containerelor offshore manevrate în marea liberă (MSC/Circ.860) şi Recomandările revizuite privind interpretarea şi aplicarea armonizată a Convenţiei internaţionale din 1972 pentru securitatea containerelor, aşa cum a fost amendată (CSC.1/Circ.138/Rev.1).

** Se face referire la Liniile directoare privind masa brută verificată a unui container ce conţine mărfuri (MSC.1 /Circ, 1475),

“Acest document poate fi prezentat folosind tehnici de transmitere EDP sau EDI. Semnătura poate fi o semnătură electronică sau poate fi înlocuită de numele, cu majuscule, a persoanei autorizate să semneze.”

 

CAPITOLUL XI-1

Măsuri speciale pentru sporirea siguranţei maritime

 

3 Următorul nou paragraf 7 se adaugă după paragraful 6 existent:

Regula 7 - Instrumente care permit verificarea atmosferei din spaţiile închise

Fiecare navă căreia i se aplică capitolul I trebuie să aibă la bord unul sau mai multe instrumente portabile corespunzătoare care permit verificarea atmosferei*. Ca un minim, aceste instrumente trebuie să fie capabile să măsoare concentraţiile de oxigen, gaze sau vapori inflamabili, hidrogen sulfurat şi monoxid de carbon înaintea pătrunderii în spaţii închise**. Instrumentele existente la bord în baza altor cerinţe pot satisface această regulă. Trebuie să fie prevăzute mijloace adecvate pentru etalonarea tuturor acestor instrumente.


* Se face referire la Liniile directoare pentru facilitarea alegerii instrumentelor portabile care permit verificarea atmosferei din spatii închise aşa cum sunt cerute de Regula XI-177 din SOLAS (MSC.1/Circ.1477).

** Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul în spaţiile închise la bordul navelor (Rezoluţia A.1050(27).”

 

APENDICE

 

CERTIFICATE

 

Lista echipamentului de siguranţă pentru nava de marfă (Formular C)

Lista echipamentului de siguranţă pentru nava de marfă (Formular E)

4 Secţiunea 2 din Lista echipamentului de siguranţă pentru nava de marfă (Formular C) şi din Lista echipamentului de siguranţă pentru nava de marfă (Formular E) se înlocuieşte după cum urmează:

 

„2 Detalii privind mijloacele de salvare

 

1

Numărul total al persoanelor pentru care sunt prevăzute mijloace de salvare ........................................

 

Babord

Tribord

2

Numărul total de bărci de salvare lansate din grui

...............

2.1

Numărul total de persoane ce pot fi preluate de acestea

...............

2.2

Numărul de bărci de salvare cu redresare automată parţial închise (regula III/431)

...............

2.3

Numărul de bărci de salvare total închise (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.6)

...............

2.4

Numărul de bărci de salvare echipate cu instalaţie automată de alimentare cu aer (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.8)

...............

2.5

Numărul de bărci de salvare protejate contra incendiului (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.9)

...............

2.6

Alte bărci de salvare

...............

2.6.1

Numărul

...............

2.6.2

Tipul

...............

3

Numărul de bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă

..........................................

3.1

Numărul total de persoane ce pot fi preluate de acestea

..........................................

3.2

Numărul de bărci de salvare total închise (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.7)

..........................................

3.3

Numărul de bărci de salvare echipate cu instalaţie automată de alimentare cu aer (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.8)

..........................................

3.4

Numărul de bărci de salvare protejate contra incendiului (regula III/31 şi Codul LSA, secţiunea 4.9)

..........................................

4

Numărul de bărci de salvare cu motor (incluse în numărul total al bărcilor de salvare arătat la pct. 2 şi 3 de mai sus)

..........................................

4.1

Numărul de bărci de salvare dotate cu proiectoare

..........................................

5

Numărul de bărci de urgenţă

..........................................

5.1

Numărul de bărci care sunt incluse în numărul total de bărci de salvare arătat la pct. 2 şi 3 de mai sus

..........................................

6

Plute de salvare

..........................................

6.1

Cele pentru care sunt cerute dispozitive de lansare la apă aprobate

..........................................

6.1.1

Numărul de plute de salvare

..........................................

6.1.2

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

..........................................

6.2

Cele pentru care nu se cer dispozitive de lansare la apă aprobate

..........................................

6.2.1

Numărul de plute de salvare

..........................................

6.2.2

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

..........................................

6.3

Numărul de plute de salvare cerute de regula III/31.1.4

..........................................

7

Numărul de colaci de salvare

..........................................

8

Numărul de veste de salvare

..........................................

9

Costume hidrotermice

..........................................

9.1

Numărul total

..........................................

9.2

Numărul de costume care corespund cerinţelor pentru vestele de salvare

..........................................

10

Numărul de costume antiexpunere

..........................................

11

Instalaţii radio utilizate pe mijloacele de salvare

..........................................

11.1

Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare şi salvare

..........................................

11.1.1

Transpondere radar pentru căutare şi salvare (ŞART)

..........................................

11.1.2

Transmiţătoare AIS pentru căutare şi salvare (AIS-SART)

..........................................

11.2

Numărul de aparate radiotelefonice VHF de emisie-recepţie

..........................................


1 Se face referire la amendamentele din 1983 la SOLAS [MSC.6(48]) aplicabile navelor construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1998.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scroviştea şi ROSPA0140 Scroviştea

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.422 din 4 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia SEA nr. 26 din 22 aprilie 2015, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.660 din 18 decembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 83.160/163.191/330.137 din 30 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 15.763 din 12 februarie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.901/1.M. din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scroviştea şi ROSPA0140 Scroviştea, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scroviştea şi ROSPA0140 Scroviştea, prevăzut în anexa nr. 2,

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 aprilie 2016.

Nr. 787.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică lin Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial9, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru completarea art. 14 alin. (2) din Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.035 din 9 mai 2016 al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, ţinând cont de prevederile art. 6 lit. g) şi de art. 10 alin. 11 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 33 alin. (6) şi (7) şi a art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 1 mai 2008, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Populaţia locală constituită din persoane fizice cu domiciliul în localităţile aflate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” sau în cele limitrofe poate recolta în scop gospodăresc resurse naturale regenerabile şi poate folosi unele terenuri din domeniul public de interes naţional, ieşite temporar de sub ape, pentru activităţi economice tradiţionale, respectiv păşunat, albinărit, culturi agricole, în baza normelor aprobate prin decizia guvernatorului şi cu respectarea condiţiilor de la alin. (1). Se consideră localităţi limitrofe următoarele UAT-uri al căror teritoriu administrativ se află parţial în RBDD: Grindu; Luncaviţa; Niculiţel; Isaccea; Somova; Nufăru; Mahmudia; Beştepe; Murighiol; Valea Nucarilor; Sarichioi; Babadag; Jurilovca; Ceamurlia de Jos; Baia; Mihai Viteazu; Istria; Săcele; Corbu; oraşele Tulcea, Galaţi şi Năvodari.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 mai 2016.

Nr. 980.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.