MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 414/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 414         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 iunie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

340/607/190. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

 

671. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

749. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produsului centru de prelucrare pe 4 axe tip SC55CNC, numit în comanda clientului „4 Axes Vertical Mill Turn Center, Table Dia: 4500mm”, către firma Hindustan Aeronautics Limited Aerospace Division, P.O. Bag No. 7502, New Thippasandra, P.O. Bangalore-560075, India

 

884. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE şi ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

Nr. 340 din 17 martie 2016

Nr. 607 din 29 aprilie 2016

Nr. 190 din 17 mai 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

 

În temeiul art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul finanţelor publice şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul fondurilor europene,

Vasile Dîncu

Anca Dana Dragu

Cristian Ghinea

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

 

CAPITOLUL I

Programarea bugetară a fondurilor externe aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană” şi a contribuţiei publice naţionale totale

 

Art. 1. - (1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii pentru programele finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Instrumentul pentru Preaderare (IPAII), prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, denumită în continuare Ordonanţă, se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă şi în bugetele beneficiarilor de asistenţă tehnică prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. o) din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat sau cu ocazia legilor de rectificare.

(2) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii pentru programele finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Instrumentul pentru Preaderare (IPA II), prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă, se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri instituţii publice locale prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării bugetelor acestor instituţii sau cu ocazia rectificărilor bugetare.

(3) Sumele necesare asigurării cofinanţării publice, finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum şi cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranşei finale de către Autoritatea de management pentru programele finanţate din Instrumentul european de vecinătate (ENI), prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţă, se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri care sunt finanţaţi integral de la bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale şi în bugetele beneficiarilor de asistenţă tehnică, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. o) din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat sau cu ocazia legilor de rectificare.

(4) Sumele necesare asigurării cofinanţării publice, finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum şi cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranşei finale de către Autoritatea de management pentru programele finanţate din Instrumentul european de vecinătate (ENI), prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţă, se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri instituţii publice locale prevăzuţi la art. 9 alin. (2) din Ordonanţă şi în bugetele beneficiarilor de asistenţă tehnică, instituţii publice locale, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. o) din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării bugetelor acestor instituţii sau cu ocazia rectificărilor bugetare.

(5) în vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1)-(4), beneficiarii de proiecte prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din Ordonanţă au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri europene, conform formularului prevăzut în anexă.

(6) Fişa de fundamentare a proiectului este elaborată de departamentul/structura responsabil/responsabilă cu propunerea de finanţare/implementare a proiectului şi va fi semnată de conducătorul acestuia/acesteia.

Art. 2. - (1) Pentru toate programele prevăzute la art. 4 din Ordonanţă, direcţia abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite, care are calitatea de beneficiar lider/beneficiar partener în conformitate cu art. 9 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (2) din Ordonanţă, precum şi calitatea de beneficiar de asistenţă tehnică conform art. 2 alin. (2) lit. o) din Ordonanţă, va avea în vedere contractul/decizia/acordul/ordinul de finanţare aferent/aferentă proiectului, după caz, pentru cuprinderea în buget a sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4).

(2) în cazul proiectelor propuse la finanţare în anul bugetar curent, dar ale căror contracte/decizii/acorduri/ordine de finanţare nu au fost încheiate cu/pentru autorităţile de management/ autorităţile naţionale, ordonatorii de credite potenţiali beneficiari pot desfăşura procedurile de achiziţie publică prevăzute a se derula în cadrul proiectelor, pe baza fişei menţionate la art. 1 alin. (5), numai după introducerea corespunzătoare a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în buget, iar semnarea contractelor de atribuire a achiziţiilor publice va fi făcută numai în condiţiile în care contractul/decizia/acordul/ordinul de finanţare este semnat/semnată de Autoritatea de management.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (2) din Ordonanţă, precum şi beneficiarii de asistenţă tehnică prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. o) din Ordonanţă au obligaţia să asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor de cooperare, cât şi pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari lideri/beneficiari parteneri sunt instituţii publice finanţate integral din bugetul acestora.

Art. 3. - (1) Sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile şi contribuţia publică naţională totală pentru fiecare program al obiectivului „Cooperare teritorială europeană” în perioada 2014-2020 se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite bugetare în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management/Autoritate naţională, după caz, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, referitor la finanţarea programelor aferente Politicii de Coeziune a UE.

(2) Ordonatorul de credite cu rol de Autoritate de management/Autoritate naţională îşi cuprinde în bugetul propriu sumele prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţă.

(3) Pentru dezangajarea fondurilor prevăzute la art. 16 alin

(3) din Ordonanţă, Autoritatea de management stabileşte valoarea fondurilor rămase neutilizate în urma atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în vederea contractării ulterioare, în conformitate cu regulile stabilite prin documentele aferente programului.

 

CAPITOLUL II

Fluxuri financiare

 

Art. 4. - (1) Pentru programele finanţate din FEDR şi IPAII, prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă, după autorizarea/certificarea cheltuielilor prezentate în cererile de rambursare transmise de beneficiarii parteneri şi consolidate la nivelul beneficiarului lider, autorităţile de management virează beneficiarilor lideri sumele, în euro, reprezentând rambursarea cheltuielilor efectuate, corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile, conform contractelor/deciziilor de finanţare.

(2) Beneficiarii lideri realizează repartizarea sumelor rambursate în funcţie de contribuţia fiecărui beneficiar partener la cheltuielile eligibile realizate şi virează acestora, cu celeritate, sumele respective în euro.

(3) în cazul beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă, cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii fondurilor externe nerambursabile, a cofinanţării publice, precum şi altor cheltuieli decât cele eligibile, aferente implementării părţii proprii din proiect, precum şi părţilor de proiect asumate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri care sunt persoane juridice finanţate integral din bugetele acestora, sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele respective.

(4) Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri din România prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din Ordonanţă virează, cu celeritate, echivalentul în lei al sumelor primite, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective, deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea,

(5) în cazul beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alţii decât cei prevăzuţi la art. 9 alin. (1) din Ordonanţă, echivalentul în lei al sumelor încasate în euro aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile, se gestionează prin conturile de disponibilităţi prin care aceştia îşi gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli.

(6) în cazul beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. b şi c) din Ordonanţă, sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, corespunzătoare cofinanţării acordate de la bugetul de stat, se virează de către autorităţile de management/autorităţile naţionale în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.

(7) Rambursarea către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri a sumelor prevăzute la alin. (4)-(6) se realizează la termenele, în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele/ deciziile de finanţare/cofinanţare în vigoare, precum şi conform procedurilor interne ale autorităţilor de management/autorităţilor naţionale.

(8) în cazul liderilor de proiect/partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă, se aplică următoarele prevederi privind cofinanţarea acordată de la bugetul de stat:

a) se poate acorda sprijin financiar de la bugetul de stat şi, în consecinţă, se poate semna contract de cofinanţare numai cu un beneficiar lider/beneficiar partener care face dovada, la momentul semnării contractului de cofinanţare, că şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata contribuţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale sau cu privire la plata taxelor în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti şi comunitare aplicabile; rambursarea cofinanţării acordate de la bugetul de stat se efectuează pentru programele la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate de management, în funcţie de contribuţia proprie la proiect şi de fondurile externe nerambursabile primite de către beneficiarul lider/beneficiarul partener din România pe baza documentului care atestă suma autorizată la plată de Autoritatea de management, din fonduri externe nerambursabile;

b) pentru programele la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate naţională, rambursarea cofinanţării acordate de la bugetul de stat se efectuează conform prevederilor contractelor de cofinanţare semnate cu fiecare beneficiar lider/beneficiar partener din România. Beneficiarul lider/Beneficiarul partener din România va solicita semnarea contractului de cofinanţare în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanţare.

Art. 5. - (1) în înţelesul art. 19 alin. (3) din Ordonanţă, pentru programele finanţate din Instrumentul european de vecinătate (ENI) prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţă, autorităţile de management virează beneficiarilor lideri de proiecte finanţate din ENI avansuri în euro din fondurile externe nerambursabile, calculate pe baza bugetelor proiectelor aprobate, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziţii specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate, şi regulilor specifice programelor.

(2) Beneficiarii lideri realizează repartizarea avansului în funcţie de contribuţia fiecărui partener la activităţile eligibile asumate în cadrul proiectului şi virează acestora, cu celeritate, sumele respective în euro.

(3) în cazul beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, care implementează proiecte finanţate din ENI, cheltuielile efectuate din bugetele proprii corespunzătoare cofinanţării publice, cheltuielile, altele decât cele eligibile, pe care respectivii beneficiari lideri/beneficiari parteneri şi le-au prevăzut în bugetele proiectelor, precum şi cheltuielile aferente fondurilor externe nerambursabile asigurate din bugetele proprii până la rambursarea tranşei finale sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora.

(4) În cazul beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alţii decât cei finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate, corespunzătoare cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat, se virează de către autorităţile de management/Autoritatea naţională în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective sau în conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, după caz, corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.

(5) Cofinanţarea de la bugetul de stat se acordă beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România pe baza unui contract de cofinanţare în vigoare, încheiat între aceştia şi autorităţile de management/Autoritatea naţională ulterior semnării unui contract de grant din care să rezulte că beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile ENI. Beneficiarul lider/Beneficiarul partener din România va transmite la Autoritatea de management/Autoritatea naţională, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii documentului de autorizare a plăţii finale, solicitarea de încheiere a unui contract de cofinanţare.

(6) Pentru programele finanţate din ENI la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate de management, cuantumul cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România se calculează după autorizarea cererii de plată finală şi stabilirea sumei reprezentând cheltuielile totale autorizate în cadrul proiectului respectiv, după cum urmează:

a) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este egală cu suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat ca fiind egală cu maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază respectivii beneficiari lideri/beneficiari parteneri, dar nu mai mult de 72% din contribuţia financiară eligibilă pe care o asigură în proiect conform contractului de finanţare;

b) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este mai mică decât suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se diminuează proporţional fondurile externe nerambursabile şi contribuţia financiară pe care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri respectivi o asigură în proiect, după care se calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat conform lit. a).

(7) Pentru programul finanţat din ENI prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. d) din Ordonanţă, la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate naţională, cuantumul cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România se calculează după autorizarea cererii de plată intermediară/cererii de plată finală şi stabilirea sumei reprezentând cheltuielile totale autorizate în cadrul proiectului respectiv, după cum urmează:

a) în cazul în care suma autorizată este egală cu cea bugetată în contractul de finanţare, se calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat ca fiind de maximum 5% din valoarea acţiunilor implementate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri;

b) în cazul în care suma autorizată este mai mică decât cea bugetată în contractul de finanţare, se diminuează proporţional fondurile externe nerambursabile şi contribuţia financiară pe care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri respectivi o asigură în proiect, după care se calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat conform lit. a),

Art. 6. - Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice efectuează plăţile către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri după verificarea cererilor de rambursare/cererilor de plată, conform procedurilor de management financiar ale programelor, după cum urmează:

a) pentru Programul Interreg V- A România-Bulgaria şi Programul Interreg V- A România-Ungaria, la cursul InforEuro al Băncii Centrale Europene valabil în luna solicitării controlului de prim nivel de către fiecare partener, pentru moneda în care au fost efectuate cheltuielile;

b) pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, la cursul prevăzut de art. 28 lit. b) din Regulamentul nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013;

c) pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România - Republica Moldova 2014-2020 şi Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, la cursul stabilit prin contractul de finanţare al proiectului;

d) pentru programele pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate naţională, conform prevederilor contractului de cofinanţare.

 

CAPITOLUL III

Acordarea şi recuperarea plăţilor în avans

 

Art. 7. - Sumele aferente plăţilor în avans pentru proiecte se transferă de către Autoritatea de management în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din sursele prevăzute la art. 19 din Ordonanţă, cu condiţia existenţei următoarelor documente:

a) pentru Programul Interreg V- A România-Bulgaria şi Programul Interreg V- A România-Ungaria:

- contractul de cofinanţare în vigoare încheiat între Autoritatea de management şi beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România;

- solicitarea scrisă din partea beneficiarilor lideri/ beneficiarilor parteneri din România, realizată conform contractului de cofinanţare;

b) pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020:

- contractul de finanţare în vigoare încheiat între Autoritatea de management şi beneficiarii lideri;

- solicitarea scrisă din partea beneficiarilor lideri, conform contractului de finanţare.

Art. 8. - (1) Pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Interreg V- A România-Bulgaria şi Programului Interreg V- A România-Ungaria se acordă plăţi în avans din cofinanţarea de la bugetul de stat al României în procent de maximum 60% din valoarea eligibilă a contractului de cofinanţare încheiat între Autoritatea de management şi beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România. Autoritatea de management virează către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România sumele aferente plăţilor în avans în conturi deschise la instituţii de credit (bănci comerciale) sau la Trezoreria Statului, după caz, în moneda naţională.

(2) Pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia se acordă plăţi în avans din fondurile externe nerambursabile, în procent de maximum 15% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare încheiat între Autoritatea de management şi beneficiarii lideri/Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în limita disponibilităţilor de fonduri IPA II existente în conturile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Autoritatea de management virează către beneficiarii lideri/Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara sumele aferente plăţilor în avans în conturi deschise la instituţii de credit (bănci comerciale) în euro.

(3) Pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 se acordă una sau mai multe plăţi în avans în euro, în funcţie de valoarea şi durata de implementare a proiectelor din fondurile externe nerambursabile, reprezentând prefinanţare în sensul prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziţii specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 234/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate, conform regulilor specifice programelor respective şi ale contractelor de finanţare încheiate de beneficiarii lideri cu autorităţile de management.

(4) Pentru programele menţionate la alin. (2) şi (3), beneficiarii lideri virează sumele aferente plăţilor în avans, în euro, către parteneri, conform activităţilor eligibile prevăzute în proiect.

(5) Pentru programele menţionate la alin. (1) şi (3) se pot acorda plăţi în avans către beneficiarii de asistenţă tehnică, după caz, în procent de maximum 30% din valoarea contractelor de finanţare încheiate.

Art. 9. - (1) Sumele acordate pentru proiecte implementate în cadrul Programului Interreg V- A România-Bulgaria, Programului Interreg V- A România-Ungaria şi Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia sub forma plăţii în avans se deduc din sursele din care au fost acordate, din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiarii parteneri din România, respectiv de către beneficiarii lideri de proiect, până la stingerea avansului, conform contractelor de cofinanţare/finanţare încheiate cu autorităţile de management, după caz.

(2) Pentru proiectele implementate în cadrul Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020 şi Programului operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014- 2020, la cererea de plată finală se stabileşte dacă pentru proiectele respective mai sunt de făcut plăţi sau trebuie recuperate sume din avansurile acordate, după cum urmează:

a) dacă cheltuielile eligibile declarate şi autorizate în cadrul proiectului depăşesc suma acordată sub formă de avans, Autoritatea de management transferă diferenţa către beneficiarul lider;

b) dacă cheltuielile eligibile declarate şi autorizate în cadrul proiectului sunt inferioare sumei acordate sub formă de avans, Autoritatea de management recuperează diferenţa conform procedurilor proprii, prevederilor contractelor de finanţare, precum şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.

Art. 10, - Beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul programelor prevăzute de Ordonanţă pot primi plăţi în avans din sursele corespunzătoare acestor plăţi în cadrul programelor respective, pe baza solicitării scrise a beneficiarului de asistenţă tehnică şi a contractelor/deciziilor de finanţare încheiate de acesta cu autorităţile de management.

Art. 11. - (1) Plăţile în avans se acordă beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistenţă tehnică, după caz, integral sau în tranşe, cu încadrarea în limitele stabilite la art. 8 şi conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanţare/cofinanţare.

(2) Pentru a putea beneficia de plăţi în avans beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistenţă tehnică, alţii decât cei care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, au obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea plăţilor în avans şi efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori şi/sau transferul de sume către parteneri.

(3) Suma reprezentând diferenţa dintre dobânda acumulată în contul menţionat la alin. (2), aferentă plăţilor în avans râmase disponibile în cont, şi valoarea impozitelor aferente şi a comisioanelor de gestionare a contului respectiv, reprezentând costuri neeligibile la nivelul programului respectiv, se raportează Autorităţii de management/Autorităţii naţionale, după caz, şi se deduce de către aceasta din sumele rambursate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistenţă tehnică până la plata finală inclusiv.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015 se aplică prevederile din contractul de finanţare încheiat între beneficiarii lideri şi autorităţile de management.

Art. 12. - Autorităţile de management/Autorităţile naţionale au obligaţia de a stabili prin contractele de finanţare/cofinanţare termenii şi condiţiile privind derularea operaţiunilor financiare, inclusiv:

a) procentul şi condiţiile de acordare a plăţilor în avans;

b) termenul maxim de efectuare a plăţilor aferente plăţilor în avans/rambursării cheltuielilor eligibile;

c) documentele justificative aferente plăţilor în avans/ rambursării cheltuielilor eligibile;

d) sancţiunile aplicabile, după caz, în cazul nerespectării condiţiilor contractuale;

e) modalitatea de recuperare a sumelor acordate necuvenit;

f) condiţiile şi termenul la care sunt dezangajate fondurile prevăzute la art. 16 alin (3) din Ordonanţă.

Art. 13. - Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri care implementează proiecte finanţate din fonduri aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană” au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice dedicate.

 

CAPITOLUL IV

Fondurile aferente finanţării asistenţei tehnice în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”

 

Art. 14. - (1) Sumele necesare finanţării asistenţei tehnice în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate de management, sunt asigurate după cum urmează:

a) pentru Programul Interreg V- A România-Bulgaria şi Programul Interreg V- A România-Ungaria, din fondurile externe nerambursabile aferente acestora, în cuantumul calculat conform art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţiile specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană şi regulilor programului, la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat al statelor participante la program aferentă axei prioritare de asistenţă tehnică, calculată conform regulilor programului;

b) pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, din fondurile externe nerambursabile aferente acestuia, în cuantumul calculat conform art. 35 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA II) şi regulilor programului, la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat al statelor participante la program aferentă axei prioritare de asistenţă tehnică, calculată conform prevederilor programului;

c) pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, din fondurile externe nerambursabile aferente acestora, în cuantumul calculat conform art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 897/2014.

(2) Sumele necesare finanţării proiectelor derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cadrul axei prioritare de asistenţă tehnică pentru Programul transnaţional Dunărea sunt asigurate din fondurile externe nerambursabile, în cuantumul calculat conform art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 şi regulilor programului, la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat al României, calculată conform prevederilor programului.

(3) Sumele necesare finanţării proiectelor derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cadrul axei prioritare de asistenţă tehnică pentru Programul de cooperare URBACT III sunt asigurate din fondurile externe nerambursabile, în cuantumul calculat conform art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013, regulilor cuprinse în acordul semnat cu Autoritatea de management şi regulilor programului.

(4) Sumele necesare finanţării proiectelor derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cadrul axei prioritare de asistenţă tehnică pentru Programul de cooperare „INTERREG EUROPE” sunt asigurate din fondurile externe nerambursabile, în cuantumul calculat conform art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 şi regulilor programului.

(5) Sumele de la alin. (1)-(4) sunt prevăzute în bugetul anual al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de beneficiar al finanţării din asistenţă tehnică, la o poziţie bugetară distinctă, pe baza previziunilor de plăţi ale autorităţilor de management/autorităţilor naţionale.

(6) Din sumele prevăzute la alin. (5), cuprinse în bugetul anual al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se pot efectua inclusiv plăţi în avans către contractanţi, din asistenţa tehnică, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(7) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţă, previziunea sumelor menţionate la alin. (1) este realizată de fiecare beneficiar de asistenţă tehnică, în baza propriilor estimări, transmise către/elaborate de Autoritatea de management, după caz.

(8) Previziunea sumelor menţionate la alin. (2)-(4) este realizată de Autoritatea naţională pe baza datelor furnizate de structurile de gestionare a programelor respective.

(9) Pentru cheltuielile efectuate din fondurile de asistenţă tehnică ale Programului Interreg V- A România-Bulgaria, Programului Interreg V- A România-Ungaria, Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programului operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice rambursează beneficiarilor de asistenţă tehnică sumele rezultate după verificarea eligibilităţii cheltuielilor, la cursul stabilit conform procedurilor de management financiar şi control ale programelor respective.

(10) Diferenţele nefavorabile de curs rezultate în urma schimbului valutar al sumelor în euro, până la concurenţa sumei stabilite în lei ce urmează a fi rambursată conform art. 14 alin. (3) din Ordonanţă, se suportă din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar diferenţele favorabile de curs se fac venit la bugetul de stat.

Art. 15. - (1) Pentru programele finanţate din FEDR prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g) din Ordonanţă, autorităţile naţionale au obligaţia, conform prevederilor programelor, de a transmite către structurile de gestionare a programelor constituite în statele participante la programele respective contribuţia României la program/cofinanţarea axelor prioritare de asistenţă tehnică, pe baza scrisorilor oficiale primite de la aceste structuri.

(2) Sumele necesare asigurării contribuţiei prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în bugetul anual al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform previziunilor autorităţilor naţionale formulate pe baza previziunilor furnizate de structurile de gestionare a programelor.

(3) Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice efectuează plăţile menţionate la alin. (1).

 

CAPITOLUL V

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate la nivelul programelor de cooperare teritorială europeană

 

Art. 16. - În vederea parcurgerii fazelor de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor efectuate în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, autorităţile de management/autorităţile naţionale emit proceduri proprii, conform regulamentelor, programelor şi legislaţiei naţionale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Conturile aferente derulării fondurilor externe nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat

 

Art. 17. - (1) în vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile reglementate prin Ordonanţă se deschid conturi bancare, în lei şi euro, în sistemul Trezoreriei Statului/instituţiilor financiar bancare.

(2) în numele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca ordonator principal de credite, se deschide la Banca Naţională a României contul/conturi în euro gestionat(e) de Unitatea de certificare, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului Interreg V- A România-Bulgaria, Programului Interreg V- A România-Ungaria şi Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.

(3) Pentru fiecare dintre programele: Programul Interreg V- A România-Bulgaria, Programul Interreg V- A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, pe numele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se deschid la instituţii financiar bancare conturi de disponibil în euro/lei pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de finanţarea din fonduri externe nerambursabile a proiectelor derulate în cadrul acestor programe.

(4) Pentru Programul Interreg V- A România-Bulgaria, Programul Interreg V- A România-Ungaria şi Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, pe numele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de management, se deschid la instituţii financiar bancare conturi în lei/euro pentru a primi sumele aferente cofinanţării axelor prioritare de asistenţă tehnică de la statele partenere în program şi, după caz, conturi în lei/euro în vederea transferului, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, a cofinanţării naţionale, care se plăteşte în euro către beneficiarii de asistenţă tehnică din statele partenere.

(5) Pentru fiecare dintre programele obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice deschide la instituţii financiar bancare conturi de disponibil în lei/euro pentru fiecare dintre programele la care îndeplineşte rol de Autoritate naţională şi pentru care are obligaţia de a transfera cofinanţarea naţională la axele prioritare/axele prioritare de asistenţă tehnică către structurile de gestionare ale programelor respective, constituite în statele partenere.

(6) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va deschide un cont în euro pentru â primi sumele din fondurile externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistenţă tehnică, în calitate de Autoritate naţională/Punct naţional de contact/Punct naţional, conform contractelor/ acordurilor/deciziilor de finanţare încheiate în cadrul axelor de asistenţă tehnică. Sumele se virează, în euro, de către Autoritatea de management/Secretariatul comun din statul partener în conturile de disponibilităţi deschise pe numele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se virează ca venit la bugetul de stat conform acordurilor încheiate la nivel de program cu structurile din statele partenere sau specificaţiilor programului.

(7) Pentru toate programele obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice deschide la Trezoreria Statului/instituţia financiar bancară câte un cont în lei şi unul în euro pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor creanţe apărute în gestionarea fondurilor aferente programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”. Conturile care se deschid la Trezoreria Statului sunt următoarele:

57.08.05.68 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 - Programul Interreg V- A Romania-Bulgaria”;

57.08.05.69 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 - Programul Interreg V- A Romania-Ungaria”;

57.08.05.70 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 - Programul transnaţional Dunărea”;

57.08.05.71 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 - Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE”;

57.08.05.72 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 - Programul de cooperare URBACT III”;

57.08.05.73 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 - Programul de cooperare INTERÂCT III”;

57.08.05.74 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 - Programul de cooperare ESPON 2020”;

57.08.05.75 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 - Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră Romania-Serbia”;

57.08.05.76 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 - Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020”;

57.08.05.77 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 - Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020”;

57.08.05.78 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 - Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020”;

57.08.05.79 „Disponibil din sume recuperate aferente creanţelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 - Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020”.

(8) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice efectuează plata sumelor reprezentând cofinanţare aprobată în bugetul MDRAP, cuvenită beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistenţă tehnică, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare deschise pe numele acestuia la Trezoreria Statului.

(9) în scopul gestionării fondurilor aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, la solicitarea beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistenţă tehnică se deschid la unităţile Trezoreriei Statului următoarele conturi:

(9.1) Pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/ beneficiarilor de asistenţă tehnică din România, în calitate de instituţii publice, în funcţie de bugetul prin care se finanţează proiectele din cadrul obiectivului „Cooperare teritorială europeana:

a) conturile de venituri ale bugetului de stat în care se virează sumele reprezentând rambursări aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării proiectului:

a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

a.1.1) 20.A.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

a.1.2) 20.A.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

a.2) pentru Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPAII):

a.2.1) 20.A.48.11.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

a.2.2) 20.A.48.11.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

a.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI);

a.3.1) 20.A.48.12.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

a. 3.2) 20.A.48.12.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

b) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat în care se virează sumele reprezentând rambursări aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării proiectului:

b. 1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

b.1.1) 22.A.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

b.1.2) 22,A,48,01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

b.2) pentru instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA II):

b.2.1)22.A 48.11.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

b.2.2) 22.A.48.11,02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

b.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):

b.3.1) 22.A.48.12.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

b. 3.2) 22.A.48.12.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”

c) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în care se virează sumele reprezentând rambursări aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării proiectului:

c. 1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

c.1.1) 28.A.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

c.1.2) 28.A.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

c.2) pentru Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA II):

c.2.1)28.A.48.11.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

c.2.2) 28A48.11.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

c.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):

c.3.1) 28.A.48.12.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

c. 3.2) 28.A.48.12.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

d) conturile de venituri ale bugetului fondului naţional de asigurări sociale de sănătate în care se virează sumele reprezentând rambursări aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării proiectului:

d. 1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

d.1.1) 26.A.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

d.1.2) 26.A.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

d.2) pentru Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPAII):

d.2.1) 26 A.48.11.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

d.2.2) 26.A.48.11,02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

d.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):

d.3.1) 26.A.48.12.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

d. 3.2) 26.A.48.12.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

e) conturile de venituri ale bugetului local în care se virează sumele reprezentând avansuri şi rambursări aferente cheltuielilor corespunzătoare finanţării proiectului:

e. 1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

e.1.1) 21 .A.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

e.1.2) 21 .A.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

e.1.3) 21.A.48.01.03 „Prefinanţare”;

e.2) pentru Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPAII):

e.2.1) 21 A.48.11.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

e.2.2) 21 .A.48.11.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

e.2.3) 21.A.48.11.03 „Prefinanţare”;

e.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):

e.3.1) 21.A.48.12.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

e. 3.2) 21 .A.48.12.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

f) conturile de venituri bugetare care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistenţă tehnică din România, în calitate de instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, din administraţia publica centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând plaţi în avans şi rambursarea aferentă cheltuielilor:

f. 1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală:

f.1.1) 20.F.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

f.1.2) 20.F.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

f.1.3) 20.F.48.01.03 „Prefinanţare”;

- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală:

f.1.4) 21 .F.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

f.1.5) 21 .F.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

f.1.6) 21 .F.48.01.03 „Prefinanţare”;

f.2) pentru Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IRAN):

- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală:

f.2.1) 20.F.48.11.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

f.2.2) 20.F.48.11.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

f.2.3) 20.F.48.11.03 „Prefinanţare”;

- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală:

f.2.4) 21 .F.48.11.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

f.2.5) 21.F.48.11.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

f.2.6) 21 F.48.11 03 „Prefinanţare”;

f.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):

- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală:

f.3.1)20,F.48.12.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

f.3.2)20.F.48.12,02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

f.3.3) 20.F.48.12.03 „Prefinanţare”;

- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală:

f.3.4)2l.F. 48.12.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

f.3.5)21.F.48.12.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

f. 3.6) 21 .F.48 12.03 „Prefinanţare”;

g) conturile de venituri bugetare care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistenţă tehnică din România, în calitate de instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii, din administraţia publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând plăţi în avans şi rambursarea aferentă cheltuielilor;

g. 1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală:

g.1.1) 20.G.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

g.1.2) 20.G.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

g.1.3) 20.G.48.01.03 „Prefinanţare”;

- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală:

g.1.4) 21.G.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

g.1.5) 21.G.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

g.1.6) 21 .G.48.01.03 „Prefinanţare”;

- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul „Bugetul asigurărilor pentru şomaj”:

g.1.7) 28.G.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

g.1.8) 28.G.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

g.1.9) 28.G.48.01.03 „Prefinanţare”;

g.2) pentru Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPAII):

- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală:

g.2.1) 20. G.48.11.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

g.2.2) 20.G.48.11.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

g.2.3) 20.G.48.11.03 „Prefinanţare”;

- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală:

g.2.4) 21.G.48.11.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

g.2.5) 21.G.48.11.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

g.2.6) 21.G.48.11.03 „Prefinanţare”;

- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul „Bugetul asigurărilor pentru şomaj”:

g.2.7) 28.G.48.11.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

g.2.8) 28.G.48.11.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

g.2.9) 28.G.48.11.03 „Prefinanţare”;

g.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):

- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală;

g.3.1) 20.G.48.12.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

g.3.2) 20.G.48.12.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

g.3.3) 20.G.48.12.03 „Prefinanţare”;

- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală:

g.3 4) 21 .G.48.12.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

g.3.5) 21.G.48.12.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

g.3.6) 21.G.48.12.03 „Prefinanţare”;

- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul „Bugetul asigurărilor pentru şomaj”:

g.3.7) 28.G.48.12.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

g.3.8) 28.G.48.12.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

g. 3.9) 28.G.48.12.03 „Prefinanţare”;

h) conturile de venituri bugetare ale bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală sau locală în care se virează sumele reprezentând plăţi în avans şi rambursarea corespunzătoare aferentă cheltuielilor:

h. 1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:

- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală;

h.1,1) 20.E,48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

h.1.2) 20.E.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

h.1.3) 20.E.48.01.03 „Prefinanţare”;

- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală:

h.1.4) 21.E.48.01.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

h.1.5) 21.E.48.01.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

h.1.6) 21 .E.48.01.03 „Prefinanţare”;

h.2) pentru Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPAII):

- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală:

h.2.1) 20.E.48.11.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

h.2.2) 20.E.48.11.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

h.2.3) 2Q.E.48.11.Q3 „Prefinanţare”;

- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală:

h.2.4) 21 .E.48.11.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

h.2.5) 21 .E.48.11.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

h.2.6) 21 .E.48.11.03 „Prefinanţare”;

h.3) pentru Instrumentul european de vecinătate (ENI):

- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii

înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală:

h.3.1) 20.E.48.12.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

h.3.2) 20,E,48,12.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

h.3.3) 20.E.48.12.03 „Prefinanţare”;

- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală:

h.3.4) 21.E.48.12.01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”;

h.3.5) 21.E.48.12.02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”;

h. 3.6) 21 E.48.12.03 „Prefinanţare”;

i) contul de venituri al bugetului local în care se virează sumele aferente cofinanţării de la bugetul de stat:

i. 1) 21.A.42.69.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

j) conturile de venituri ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv activităţile finanţate din venituri proprii, înfiinţate pe lângă unele instituţii publice în care se virează sumele aferente cofinanţării de la bugetul de stat”;

- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică centrală:

j. 1) 20.F.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică centrală:

j.2) 20.G.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică centrală:

j.3) 20.E.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

- pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din administraţia publică locală:

j.4) 21.F.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din administraţia publică locală:

j.5) 21.G.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

- pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice din administraţia publică locală:

j.6) 21-E.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

- pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din sectorul „bugetul asigurărilor pentru şomaj”:

j. 7) 28.G.42.70.00 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

k) conturile de venituri bugetare în care se virează sumele reprezentând avansuri în cadrul proiectelor aferente Instrumentului european de vecinătate (ENI):

- pentru instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat:

k 1) 20.D.41.04.00 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”;

- pentru instituţii publice finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat:

k. 2) 22.D.41.04.00 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”;

- pentru instituţii finanţate integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj:

k.3) 28.D.41.04.00 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”;

- pentru instituţii finanţate integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

k.4) 26.D.41.04.00 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”;

- pentru instituţiile finanţate integral din bugetul local:

k.5) 21 .D.48.12.03 „Prefinanţare”.

(9.2) Conturile de disponibilităţi care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistenţă tehnică din România, alţii decât instituţii publice, sunt următoarele:

a) 50.99.08 „Disponibil al operatorilor economici reprezentând plăţi în avans aferente proiectelor finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană în perioada 2014-2020, conform OG nr. 29/2015”;

b) 50.99.09 „Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alţii decât operatorii economici reprezentând plăţi în avans aferente proiectelor finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană în perioada 2014-2020, conform OG nr. 29/2015”;

c) 50.99.10 „Disponibil al operatorilor economici reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană în perioada 2014-2020, conform OG nr. 29/2015”;

d) 50.99.11 „Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alţii decât operatorii economici reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate aferente proiectelor finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană în perioada 2014- 2020, conform OG nr. 29/2015”.

(10) Prin conturile menţionate la alin. (9) se gestionează numai sumele aferente părţii proprii de proiect a titularilor de cont sau a instituţiilor publice subordonate, în cazul instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale.

(11) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. 9.1, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistenţă tehnică, după caz, pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective. În cazul conturilor de venituri ale bugetului local, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cât şi pentru sumele cuvenite entităţilor finanţate integral din bugetele acestora.

(12) Pentru conturile de disponibilităţi prevăzute la alin. 9.2, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor lideri/ beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistenţă tehnică, după caz.

Art. 18. - Evidenţa contabilă a sumelor provenite din derularea unor proiecte finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 se va ţine distinct pentru fiecare fond şi program, folosind conturi analitice distincte. Operaţiunile înregistrate în sistemul contabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform prezentului capitol, se preiau în situaţiile financiare ale ordonatorului de credite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilităţii.

Art. 19. - Prezentele norme reglementează fluxurile aferente fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţării publice în monedă naţională şi euro pentru proiectele derulate în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

 

Fişă de fundamentare

 

Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene FEDR/IPA II/ENI

 

 

 

Ordonator de credite

Departamentul (care propune/implementează proiectul) ........................................................

Bugetul din care este finanţat: ....................................................................................................

I - Credite de angajament (CA)

II - Credite bugetare (CB)

Denumire proiect .........................................................................................................................

şi/sau

Nr. şi dată contract/decizie/ordin de finanţare ........................................................................

Program/Instrument/Facilitate ...................................................................................................

 

 

 

- mii lei –

Perioada de implementare

CA/CB

Buget proiect

Total

Cheltuieli eligibile

Alte cheltuieli decât cele eligibile

FEN

Cofinanţare

Activităţi proprii

Activităţi proprii

0

 

1-2+3+4+5

2

3

4

...(anul 1 )

(realizat/estimat)

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

...(anul2)

(realizat/estimat)

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

II

 

 

 

 

...(anul n)

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

TOTAL

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

Descrierea activităţilor eligibile:

 

 

 

Descrierea cheltuielilor, altele decât cele eligibile:

 

 

 

 

Departament/Direcţie (beneficiar)

........................................................

Director generai/Director,

Director generai/Director,

........................................................

 

Datele de contact ale responsabilului de proiect:

Nume: ........................................................

Telefon: ........................................................

Fax/E-mail: ........................................................

Luat la cunoştinţă

Autoritatea de management

........................................................

Director,

........................................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 196/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, după poziţia nr. 5430 se introduc 42 de noi poziţii, poziţiile nr. 5431-5472, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_dm

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ

producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA (lei)

Stare

Observaţii

Valabilitate

preţ

.5431

W59620001

 

AMIOKORDIN

SOL INJ.

50 mg/ml

CN UNIFARM SA - ROMÂNIA

AMIODARONUM

Cutie x 5 flote x 3 ml soluţie injectabilă

C01BD01

 

 

12.45

14.19

19.18

N

cant

100.000

cutii

Preţurile sunt valabile până la data da 1 iulie 2016.

5432

W62131003

 

ARIPIPRAZOL

TORRENT10 mg

COMPR.

ORODISP.

10 mg

TORRENT PHARMA SRL -ROMÂNIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie cu blistere OPA- AFPVC/Al x 28 comprimate orodispersabile (5 ani)

N05AX12

MG

generic

135

148.5

181.29

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5433

W62132003

 

ARIPIPRAZOL

TORREMT 15 mg

COMPR.

ORODISP

15 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/Al x 28 comprimate orodispersabile (5 ani)

N05AX12

MG

generic

145

159.5

194.72

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5434

W56354001

 

ARULATAN 50 micrograme/ml

PIC. OFT SOL

50

micrograme/

ml

DR. GERHARD MANN CHEM. - PHARM. FABRIK GMBH-GERMANIA

LATANOPROSTUM

Cutie cu 1 flacon PEJD cu dop picurător PEID x2.5 ml picături oftalmice. soluţie (2 ani)

S01EE01

MG

generic

16.32

18.61

25.15

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5435

W10506002

 

ASPARAGINASE 10000 MEDAC

PULB. PT. SOL

INJ./PERF.

10000 UI

MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH-GERMANIA

ASPARAGINAZUM

Cutie

x 5 flacoane din sticlă x 10000 UI liofilizat pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani)

L01XX02

Ml

generic

1500.81

1530.81

1706.73

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5436

W10508002

 

ASPARAGINASE 5000 MEDAC

PULB. PT. SOL

INJ./PERF.

5000 UI

MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZÎALPRAPARATE MBH-GERMANIA

ASPARAGINAZUM

Cutie x 5 flacoane din sticlă x 5000 UI liofilizat pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani)

L01XX02

Ml

generic

1352.50

1382.50

1545.08

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5437

W62020001

 

CALMABEN 50 mg

DRAJ.

50 mg

PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT Ges. m.b.H - AUSTRIA

DIFENHIDRAMINUM

Cutie x 1 blister PVC-PVDC/AI x 10 drajeuri (3 am)

R06AA02

MG

generic

5.08

5.79

7.83

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5438

W62020002

 

CALMABEN 50 mg

DRAJ.

50 mg

PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT Ges. m.b.H - AUSTRIA

DIFENHIDRAMINUM

Cutie x 3 blistere PVC-PVDC/AI x 10 drajeuri (3 ani)

RQ6AA02

MG

generic

12.69

14.46

19.55

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5439

W62441002

 

CLEXANE 2000 UI anti-Xa/0,2 ml

SOL INJ.

2000 ui anti-Xa/0,2 ml

SANOFI ROMÂNIA SRL-ROMÂNIA

ENOXAPARINUM

Cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă incoloră de tip 1. cu o capacitate de 0,5 ml, prevăzută cu ac cu un cap rigid din plastic fără filet şi piston x 0,2 ml soluţie injectabilă (3 ani)

B01ABO5

Ml

inovativ

44.59

50.63

64.27

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5440

W62442002

 

CLEXANE 4000 UI anti-Xa/0,4 ml

SOL. INJ,

4000 ui anti-Xa/0,4 ml

SANOFI ROMÂNIA SRL - ROMÂNIA

ENOXAPARINUM

Cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă incoloră de tip 1, cu o capacitate de 0,5 ml, prevăzută cu ac cu un cap rigid din plastic fără filet şi piston x 0,4 ml soluţie injectabilă (3 ani)

B01AB05

Ml

inovativ

82.34

92.22

116.60

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5441

W62443002

 

CLEXANE 6000 UI anB-Xa/0,6 ml

SOL. INJ.

6000 ui anti-Xa/0.6 ml

SANOFI ROMÂNIA SRL-ROMÂNIA

ENOXAPARINUM

Cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă incoloră de tip 1, cu

0 capacitate de

1 ml. prevăzută cu ac cu un cap rigid din plastic

fără filet şi piston x 0,6 ml soluţie injectabilă (3 ani)

B01AB05

Ml

inovativ

111.61

122.77

149.88

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5442

W62444002

 

CLEXANE 8000 UI anti-Xa/0,8 ml

SOL INJ.

8000 ui anti-Xa/0,8 ml

SANOFI ROMÂNIA SRL -ROMÂNIA

ENOXAPARINUM

Cutie cu 6 seringi preumplute (din sticlă incoloră de tip I, cu o capacitate de 1 ml, prevăzută cu ac cu un cap rigid din plastic fără filet şi piston x 0,8 ml soluţie injectabilă (3 ani)

B01ABO5

Ml

inovativ

83.80

93.85

118.67

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5443

W62547002

 

COPAXONE 40 mg/ml

SOL INJ.ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

40mg/ml

TEVA

PHARMACEUTICALS -

ROMÂNIA

GLATIRAMERACETAT

Cutie cu 12 seringi preumplute a câte 1 ml soluţie injectabilă în  seringa preumplută (2 ani)

L03AX13

Ml

inovativ

3078.97

3108.97

3426.93

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5444

W62741001

 

COROTROPE 10mg/10 ml

SOL. INJ.

10 mg/10 ml

CN UNIFARM SA - ROMÂNIA

MILRINONUM

Cutie x 10 fiole x 10 m| (4 ani)

C01CE02

 

 

451.28

481.26

562.75

N

cant. 2.500 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5445

W56549001

 

DACARBAZINE

MEDAC 500 mg

PULB. PT.

SOL

INJ/PERF.

500 mg

CN UNIFARM SA- ROMÂNIA

DACARBAZINUM

Cutie x 1 flacon x 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani)

L01AX04

 

 

66.96

74.99

94.82

N

cant

12.000 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5446

W58620003

 

DORETA 75 mg. 650 mg

COMPR. FILM.

75 mg/650 mg

KRKA DD NOVO MESTO - SLOVENIA

COMBINAŢII (TRAMADOLUM + PARACETAMOLUM)

Cutie cu blistere PVC-PVDC/AI x 30 comprimate filmate (3 ani)

N02AX52

MG

generic

10.62

12.10

16.36

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5447

W62215001

 

FARYDAK 10 mg

CAPS.

10 mg

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED-MAREA BRITANIE

PANOBINOSTATUM

Blist.

PVC/PCTFE/AI x 6 capsule (3 ani)

L01XX42

MO

orfan

18825.35

18855.32

20590.48

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5448

W62216001

 

FARYDAK 15 mg

CAPS.

15 mg

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - MAREA BRITANI E

PANOBINOSTATUM

Blist.

PVC/PCTFE/AI X 6 capsule (3 ani)

L01XX42

MO

orfan

18825.35

18855.32

20590.48

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5449

W62217001

 

FARYDAK 20 mg

CAPS,

20 mg

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - MAREA BRITANÎE

PANOBINOSTATUM

Blist.

PVC/PCTFE/AI x 6 capsule (3 ani)

L01XX42

MO

orfan

18825.35

18855.32

20590.48

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5450

W60103001

 

FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml

SOL. INJ. SAU PERF.

50 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

FLUOROURACILUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră x 5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă (2 ani - după ambalare pt. corn,, după prima desch. se utiliz. imediat)

L01BC02

MG

generic

2.61

2.97

4.02

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5451

W60103002

 

FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml

SOL. INJ. SAU PERF,

50 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED-MAREA BRITANIE

FLUOROURACILUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră x 10 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă (2 ani - după ambalare pt. corn., după prima desch. se utiliz. imediat)

L01BC02

MG

generic

5.23

5.96

6.06

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5452

W54315001

 

HYDROCORTISOME ROUSSEL

COMPR.

DIVIZABILE

10 mg

CN UNIFARMSA - ROMÂNIA

HYDROCORTISONUM

Cutie x

25 comprimate divizabile(3 ani)

H02AB09

 

 

8.22

9.37

12.67

N

cant

30.000 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

 

5453

W60888001

 

LIDOCAINA MIMER

20 mg/ml

SOL INJ.

20 mg/ml

AS GRINDEKS - LETONIA

LIDOCAINUM

Cutie cu

10 fiole din sticlă incoloră x 5 ml soluţie injectabilă (2 ani)

N01BB02

MG

generic

13.73

15.66

21.16

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5454

W62572001

 

PREGABALINA

TERAPIA 150 mg

CAPS.

150 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

PREGABALINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/A1 x 14 capsule (3 ani)

N03AX16

MG

generic

26.73

30.47

39.86

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5455

W62572008

 

PREGABALINA

TERAPIA 150 mg

CAPS.

150 mg

TE RĂPI A SA- ROMÂNIA

PREGABALINUM

Cutie cu blistere PVC/Al x 14 capsule (3 ani)

N03AX16

MG

generic

26.73

30.47

39.86

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5456

W62572003

 

PREGABALINA TERAPIA 150 mg

CAPS.

150 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

PREGABALINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/Al x 56 capsule (3 ani)

N03AX16

MG

generic

105.61

116.17

141.82

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5457

W62572011

 

PREGABALINA

TERAPIA 150 mg

CAPS.

150 mg

TERAPIA SA -

ROMÂNIA

PREGABALINUM

Cutie cu blistere PVC/Al x 56 capsule (3 ani)

NQ3AX16

MG

generic

105.61

116.17

141.62

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5458

W62571008

 

PREGABALINA TERAPIA 75 mg

CAPS.

75 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

PREGABALINUM

Cutie cu blistere PVC/Al x 14 capsule (3 ani)

N03AX16

MG

generic

16.07

18.32

24.76

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5459

W62571001

 

PREGABALINA TERAPIA 75 mg

CAPS.

75 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

PREGABALINUM

Cutie cu blistere OPA- Al-PVC/Al x 14 capsule (3 ani)

N03AX16

MG

generic

16.07

18.32

24.76

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5460

W62571003

 

PREGABALINA TERAPIA 75 mg

CAPS.

75 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

PREGABALINUM

Cutie cu blistere OPA- Al-PVC/Al x 56 capsule (3 ani)

N03AX16

MG

generic

64.27

71.98

91.01

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5461

W62571011

 

PREGABALINA TERAPIA 75 mg

CAPS.

75 mg

TERAPIA SA - ROMÂNIA

PREGABALINUM

Cutie cu blistere PVC/Al x 56 capsule (3 ani)

N03AX16

MG

generic

64.27

71.98

91.01

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5462

W62500001

 

PROGESTERON FITERMAN 10 mg/g

GEL

10 mg/g

FITERMAN PHARMA SRL-ROMÂNIA

PROGESTERONUM

Cutie x 1 tub Al x 45 g gel + dispozitiv de dozare (aplicator gradat din PP. prevăzut cu fanta dozatoare pentru etalarea a 2,5 g gel) (30 luni)

G03DA04

MG

generic

5.2

5.93

8.01

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5463

W62500002

 

PROGESTERON FITERMAN 10mg/g

GEL

10mg/g

FITERMAN PHARMA SRL - ROMÂNIA

PROGESTERONUM

Cutie x 1 tub Al x 80 g gel + dispozitiv de dozare (aplicator gradat din PP, prevăzut cu fanta dozatoare pentru etalarea a 2,5 g gel) (30 luni)

G03DAD4

MG

generic

9.25

10.54

14.25

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5464

W59618001

 

PROTAMINE SULPHATELEO PHARMA1400 Ul/ml

SOL. INJ. SI PERF.

10 mg/ml

CN UNIFARM SA - ROMÂNIA

PROTAMINI SULFAS

Cutie x 50 fiole x 5 ml (3 ani)

V03AB14

 

 

845.97

875.97

992.96

N

cant. 1.120 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5465

W62662001

 

RAMIPRILATB 10 mg

COMPR.

10 mg

ANTIBIOTICE SA- ROMÂNIA

RAMIPRILUM

Cutie cu 3 blistere din OPA-Al-PVC/Al a câte 10 comprimate

(2 ani)

C09AA05

MG

generic

4.64

5.29

7.15

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5466

W62660001

 

RAMIPRIL ATB 2,5 mg

COMPR.

2,5 mg

ANTIBIOTICE SA- ROMÂNIA

RAMIPRILUM

Cutie cu 3 blistere din OPA-Al-PVC/Al a câte 10 comprimate (2 ani)

C09AA05

MG

generic

2.91

3.31

4.48

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5467

W62661001

 

RAMIPRILATB 5 mg

COMPR.

5 mg

ANTIBIOTICE SA- ROMÂNIA

RAMIPRILUM

Cutie cu 3 blistere din OPA- Al-PVC/Al a câte 10 comprimate

(2 ani)

C09AA05

MG

generic

3.35

3.62

5.16

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5468

W62339001

 

RYTMONORM 70

mg/20 mi

SOL. INJ.

70 mg/20 ml

MYLAN

HEALTHCARE GMBH -GERMANIA

PROPAFENONUM

Cutie x 5 fiole din sticlă incoloră x 20 ml soluţie injectabilă (3 ani)

C01BC03

Ml

inovativ

19.00

21.66

29.28

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5469

W61877001

 

SEASONIQUE150/30 micrograme+10 micrograme

COMPR. FILM.

150/30

micrograme + 10 micrograme

TEVA

PHARMACEUTICALS SRL-ROMÂNIA

COMBINAŢII

QB/CN0RGESTRE1JUV+

ETMLESTRADOLUM)

Cutie cu 3 blistere din PVC-TE- PVDC/Al introduse într-o pungă din folie laminată (2 blistere conţin 2 x 28 comprimate filmate roz şi un blister 1 x 28 comprimate filmate roz şi 7 comprimate albe) (3 ani)

G03AA07

Ml

inovativ

75.14

84.16

106.41

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5470

W62679001

 

THYROTOP -131 38-740 MBq

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

38-7400

MBq

CN UNIFARM SA - ROMÂNIA

NATRIIIODIDUM (1311)

Container din plumb ambalat într-un container din metal, sigilat cu un înveliş detaşabil care conţine o capsulă pentru uz terapeutic (21 de zile de la data fabricaţiei)

V10XA01

MG

generic

2500.00

2530.00

2795.85

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5471

W62652002

 

tramadol/paracet AMOLAIROBINDO 37,5 mg/325 mg

COMPR. FILM

37,5 mg/325 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED-MALTA

COMBINAŢII (TRAMADOLUM + PARACETAMOLUM)

Cutie x blistere PVC-PVDC/Al conţinând 20 comprimate filmate (2 ani)

N02AX52

MG

generic

3.54

4.03

5.45

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5472

W57875009

 

VERTIMED 3 mg

COMPR.

8 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

BETAHISTINUM

Cutie cu blistere PVC/PE/PVDC- Al x 100 comprimate (3 ani)

N07CA01

MG

generic

12.32

14.04

18.98

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016:

 

2. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 403, 404, 405, 406, 444, 550, 551, 552, 553, 554, 940, 941, 969, 970, 971, 1539, 1540,1874,1041,1942,2672,2780,2782,2877, 3250, 3251, 3252, 3379, 3380, 4161, 4162, 4163, 4170, 4812, 4896, 5111 şi 5112 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_dm

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ

producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA (lei)

Stare

Observaţii

Valabilitate

preţ

*403

W62048001

 

ARIPIPRAZOLE

ZENTIVA10 mg

COMPR.

10 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA/AI/PVC/Al (blister AI- AI) x 28 comprimate (2 ani)

N05AX12

MG

generic

93.95

105.23

128.46

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

404

W62050001

 

ARIPIPRAZOLE ZENTIVA10 mg

COMPR.

ORODISPER-

SABILE

10 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA/AI/PVC/Al (blister Al-Al) x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AX12

MG

generic

93.95

105.23

128.46

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

405

W62049001

 

ARIPIPRAZOLE

ZENTIVA15mg

COMPR.

15 mg

ZENTIVA KS- REPUBLICA CEHA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA/AI/PVC/Al (blister Al-Al) x 28 comprimate (2 ani)

N05AX12

MG

generic

120.75

132.82

162.15

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

406

W62051001

 

ARIPIPRAZOLE

ZENTIVA15 mg

COMPR.

ORODISPER-

SABILE

15 mg

ZENTIVA KS- REPUBLICA CEHĂ

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA/AI/PVC/Al (blister Al-Al) x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AX12

MG

generic

120.75

132.82

162.15

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

444

W10506001

 

ASPARAGINASE 10000 MEDAC

LIOF. PI SOL. INJ./PERF.

10000 ui

MEDAC

GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZ1ALPRAPARATE - GERMANIA

ASPARAGINAZUM

Cutie x 1 flacon

din sticlă x 10000 UI liofilizat pentru soluţie

injectabilă/perfu-zabilă (3 ani)

L01XX02

Mi

generic

300.16

330.16

398.02

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

550

W13997003

 

BALANCE 1,5% glucoza 1.75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH -GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi biocompartimen-tate x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală („stay seif”)

(2 ani)

B05DB

MG

generic

71.74

80.35

101.59

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

551

W13997004

 

BALANCE 1,5% glucoza 1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH-GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi biocompartimen-tate x 2500 ml soluţie pentru dializă peritoneală („stay seif”)

(2 ani)

B05DB

MG

generic

73.61

82.44

104.24

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

552

W13989003

 

BALANCE 2,3% glucoză 1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH-GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi biocompartimen-tate x 2000ml soluţie pentru

dializa peritoneală („stay seif”)

(2 ani)

B05DB

MG

generic

72.42

81.11

102.58

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

553

W13989004

 

BALANCE 2,3% glucoză 1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH-GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi biocompartimen-tate x 2500 ml soluţie pentru dializa peritoneală („stay seif”)

(2 ani)

B05DB

MG

generic

74.29

83.2

105.2

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

554

W13998003

 

BALANCE 4,25% glucoză 1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH -GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi biocompartimen-tate x 2000 ml soluţie pentru dializa peritoneală („stay seif”)

(2 ani)

B05DB

MG

generic

73.61

82.44

104.24

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

 

940

W13829003

 

CEFTAMIL1 g

PULB, PT. SOL.

INJ./PERF.

1 g

ANTIBIOTICE SA- ROMÂNIA

CEFTAZIDIMUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră cu capacitate 17 ml, 10 mi, 30 ml sau 15 ml conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (2 ani)

J01DD02

MG

generic

48.62

55.43

70.08

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

941

W41824003

 

CEFTAMIL2g

PULB PT. SOL

INJ./PERF.

2g

ANTIBIOTICE SA - ROMÂNIA

CEFTAZIDIMUM

Cutie x

10 flacoane din sticlă incoloră cu capacitate 50 ml sau 30 ml conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (2 ani)

J01DD02

MG

generic

192.18

211.39

258.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

969

W06360009

!

CELEBREX 100 mg

CAPS.

100 mg

PFIZER EUROPE MA EEIG-MAREA BRITANIE

CELECOXIBUM

Cutie x 3 blistere PVC/Aclar/Al x 10 capsule (3 ani)

M01AH01

Ml

inovativ

17.49

19.94

26.95

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

970

W0B361007

!

CELEBREX 200 mg

CAPS.

200 mg

PFIZER EUROPE MA EEIG-MAREA BRITANIE

CELECOXIBUM

Cutie x 1 blist. PVC/Aclar/Al x 10caps. (3 ani)

M01AH01

Ml

inovativ

13.93

15.88

21.46

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

971

W08361009

!

CELEBREX 200 mg

CAPS.

200 mg

PFIZER EUROPE MA EEIG-MAREA BRITANIE

CELECOXIBUM

Cutie x 3 blist. PVC/Aclar/Al x 10 caps. (3 ani)

M01AH01

Ml

inovativ

36.48

41.59

54.4

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

1539

W62054001

 

DULOXETIME

ZENTIVA 30 mg

CAPS.

GASTROREZ.

30 mg

ZENTIVA KS- REPUBLICACEHĂ

DULOXETINUM

Cutie x blistere PVC/PCTFE/Al x 28 capsule gastrorezistente (2 ani)

N06AX21

MG

generic

22.15

25.25

33.03

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

1540

W62055001

 

DULOXETINE

ZENTIVA 60 mg

CAPS.

GASTROREZ

60 mg

ZENTIVA KS- REPUBLICA CEHĂ

DULOXETINUM

Cutie x blistere PVC/PCTFE/Al x 28 capsule gastrorezistente (2 ani)

N06AX21

MG

generic

46.74

53.28

67.37

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

1874

W51514001

 

FASLODEX

SOL. INJ

250 mg/5 ml

ASTRAZENECAUK LTD-MAREA BRITANIE

FULVESTRANTUM

Cutie x 1 seringă preumplută x 5 ml (5 ani)

L02BA03

Ml

inovativ

1060.78

1090.78

1227.1

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

1941

W41891001

 

FLOXAL®

PIC. OFT SOL.

0.3%

DR.GERHARD MANNCHEM- PHARM. FABRIK GMBH -GERMANIA

OFLOXACINUM

Cutie x 1 flacon din polietilenă de joasă densitate închis cu un capac din polietilenă de înaltă densitate x 5 ml picături oftalmice, soluţie

S01AE01

MG

generic

9.23

10.52

14.22

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

1942

W41890001

 

FLOXAL®

UNG. OR.

0,3%

DR. GERHARD MANNCHEM- PHARM. FABRIK GMBH -GERMANIA

OFLOXACINUM

Cutie x 1 tub din aluminiu prevăzut cu aplicatorx3g

unguent

S01AE01

MG

generic

9.53

10.86

14.68

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

 

2672

W62421003

 

KOMBOGLYZE 2,5 mg/1000 mg

COMPR. FILM.

2,5 mg + 1000 mg

ASTRAZENECA AB

- SUEDIA

COMBINAŢII (SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM)

Cutie cu un blister AI/AI neperforate unidoză 60 X 1 comprimat filmat (36 luni)

A10BD10

MI

inovativ

143.00

157.30

192.03

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

2780

W58295002

 

LEVETIRACETAM

AUROBINDO 1000 mg

COMPR. FILM.

1000 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA

LEVETIRACETAMUM

Cutie x blistere PVC-PE- PVDC/AI x 30 comprimate filmate (3 ani)

N03AX14

MG

generic

50.23

56.26

71.13

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

2782

W58294002

 

LEVETIRACETAM AUROBINDO 500 mg

COMPR. FILM

500 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED -MALTA

LEVETIRACETAMUM

Cutie x blistere PVC-PE- PVDC/AI x 30 comprimate filmate (3 ani)

N03AX14

MG

generic

16.08

20.61

27.86

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

2877

W54312001

 

LITHIUM

CARBONICUM GSK

COMPR.

250 mg

CN UNIFARM SA - ROMÂNIA

LITHII CARBONAS

Cutie x 1 flacon x 60 comprimate (3 ani)

N05AN01

 

 

10.50

11.07

16.18

N

103 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

3250

W58323002

!

MONART 10 mg

COMPR. FILM.

10 mg

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRO-CEHIA

MONTELUKASTUM

Cutie x 1 flacon din PEID cu capac PP cu sistem de închidere securizat pentru copii, prevăzut cu desicant silicagel x 28 comprimate filmate (3 ani - după ambal. pt. com.; după prima desch.

30 zile)

R03DC03

MG

generic

32.23

36.74

48.06

DG

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distr. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de întrerupere APPnr.355/ 15.04.2016

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

3251

W56265002

!

MONART 4 mg

COMPR.

MAST.

4 mg

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRO-CEHIA

MONTELUKASTUM

Cutie x 1 flacon din PEID cu capac PP cu sistem de închidere securizat pentru copii, prevăzut cu desicant silicagel x 28 comprimate masticabile (3 ani după ambal. pt. com., după prima desch. a flac. 30 zile)

R03DC03

MG

generic

29.45

33.57

43.91

DC

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distr. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de întrerupere APP nr. 357/ 15.04.2016

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

3252

W58266002

!

MONART 5 mg

COMPR.

MAST.

6 mg

GLENMARK PHARMACEUTICALS SRO-CEHIA

MONTELUKASTUM

Cutie x 1 flacon din PEID cu capac PP cu sistem de închidere securizai pentru copii, prevăzut cu desicant silicagel x 28 comprimate masticabile (3 ani - după ambal. pt. com.;după prima desch. a flac. 30 zile) z

R03DC03

MG

generic

32.23

36.74

48.06

DC

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distr. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de întrerupere APP nr. 357/ 15.04.2016

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

3379

W56297001

 

NEUROMULTMT®

COMPR. FILM

 

LANNACHER

HEILMITTEL

GES.M.B.H. -

AUSTRIA

COMBINAŢII

Cutie x 1 blister x 20 comprimate filmate (3 ani)

A11DBN1

MG

generic

7.52

8.58

11.59

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

3380

W56297002

 

NEUROMULTMT®

COMPR. FILM.

 

LANNACHER

HEILMITTEL

GES.M.B.H. -

AUSTRIA

COMBINAŢII

Cutie x 5 blistere x 20 comprimate filmate (3 ani)

A11DBN1

MG

generic

30.94

35.28

46.14

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

 

4161

W57621004

 

RIBOVACT 2,5 mg/ml

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

2,5 mg/ml

ASTELLAS PHARMA GMBH, GERMANIA

BENDAMUSTINUM

Cutie cu 5 flec. din sticlă brună cu capacitatea de 60 ml, cu

dop de cauciuc

şi capsă din aluminiu tip flip-off x 100 mg bendamustina

L01AA09

 

Inovativ

5715.84

5745.84

6301.12

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

4162

W57621001

 

RIBOVACT2r5 mg/ml

PULB. PT. CONC. PT SOL PERF.

2.5 mg/ml

ASTELLAS PHARMA GMBH. GERMANIA

BENDAMUSTINUM

Cutie cu 5 flac. din sticlă brună cu capacitatea de 26 mi, cu dop de cauciuc şi capsă din aluminiu tip flip-off x 25 mg bendamustina

L01AA09

 

Inovativ

1428.96

1458.96

1628.42

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

4163

W57621003

 

RIBOVACT 2,6 mg/ml

PULB. PT.

CONC. PT. SOL. PERF.

2,5 mg/ml

ASTELLAS PHARMA GMBH. GERMANIA

BENDAMUSTINUM

Cutie cu 20 flac. din sticlă brună cu capacitatea de 26 ml. cu dop de cauciuc şi capsă din aluminiu tip flip-off x 25 mg bendamustina

L01AA09

 

Inovativ

5715.84

5745.84

6301.12

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

4170

W01969001

 

RIGEVIDON 21+7

DRAJ

0,160 mg/ 0,030 mg

GEDEON RICHTER PLC. - UNGARIA

COMBINAŢII (LEVONORG ESTRELUM + ETINILESTRA DIOLUM)

Cutie x 1 plic x 1 blister PVC- PVDC/A1 x 28 drajeuri (3 ani)

G03AA07

MG

generic

5.31

6.05

8.18

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

4812

W60206003

 

TEZEO HCT

80 mg/12,5 mg

COMPR.

80 mg/ 12,5 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

COMBINAŢII (TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIA- Z1DUM)

Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x 30 comprimate (18 luni)

C09DA07

MG

generic

13.44

15.32

20.71

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

4896

W62155005

 

TORVACARD 80 mg

COMPR. FILM.

80 mg

ZENTIVA KS- REPUBLICACEHA

ATORVASTATINUM

Cutie x blistere OPA- AI-PVC/ Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C1QAA05

MG

generic

21.23

24.20

32.71

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

......................................................................................................

5111

W61609006

 

VENLAFAXINA AUROBINDO 150 mg

CAPS. ELIB. PREL

150 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA

VENLAFAXINUM

Cutie x blist. PVC-PE- PVDC/Al x 30 capsule eliberare

prelungită (3 ani)

N06AX16

MG

generic

13.01

14.83

20.05

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016.

5112

W61608006

 

VENLAFAXINA AUR0BIN00 75 mg

CAPS. ELIB. PREL

75 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA

VENLAFAXINUM

Cutie x blist. PVC-PE- PVDC/Al x 30 capsule eliberare prelungită (3 ani)

NQ6AX16

MG

generic

7.63

8.7

11.76

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 iulie 2016”

 

3. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 28, 200, 201, 495, 663,1082, 1083, 1084, 1085, 2262, 2295, 2878, 3606, 3759, 3760, 4157,4742 şi 4743 se abrogă.

4. În anexa nr. 2, în lista A, după poziţia nr. 427 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 428, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_dm

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Stare

Preţ

producător

(lei)

PRG (lei)

pentru

medicamente generice 65%

PRG (lei)

pentru

medicamente

biosimilare

80%

„428

W61164001

 

ACTONEL75 mg

COMPR. FILM.

75 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF. - ISLANDA

ACIDUM

RISEDRONICUM

Cutie x 1 blister PVC/Al x 2 comprimate filmate (3 ani)

M05BA07

Ml

inovativ

 

46.06

29.94

-„

 

5. În anexa nr. 2, în lista A, poziţiile nr. 186, 187 şi 325 se abrogă.

6. În anexa nr. 2, în lista A, poziţiile nr. 90, 91 şi 92 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_dm

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Stare

Preţ

producător

(lei)

PRG (lei)

pentru

medicamente generice 65%

PRG (lei)

pentru

medicamente

biosimilare

80%

„90

W08360009

 

CELEBREX 100 mg

CAPS.

100 mg

PFIZER EUROPE MA EEIG -MAREA BRITANIE

CELECOX1BUM

Cutie x 3 blistere PVC/Aclar/AI x 10 capsule (3 ani)

M01AH01

Ml

inovativ

 

17.49

11.37

-

91

W08361007

 

CELEBREX 200 mg

CAPS.

200 mg

PFIZER EUROPE MA EEIG-MAREA BRITANIE

CELECOXIBUM

Cutie x 1 blist. PVC/Aclar/AI x 10 caps. (3 ani)

M01AH01

Ml

inovativ

 

13.93

9.05

-

92

W08361009

 

CELEBREX 200 mg

CAPS.

200 mg

PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE

CELECOX1BUM

Cutie x 3 blist. PVC/Aclar/AI x 10 caps. (3 ani)

M01AH01

Ml

inovativ

 

36.48

23.71

-„

 

7. În anexa nr. 2, în lista B, după poziţia nr. 1240 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 1241-1246, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_dm

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Stare

Preţ

producător

(lei)

Preţ referinţă generic (PRG)

„1241

W10506001

 

ASPARAGINASE 10000 MEDAC

LIOF. PT. SOL. INJ./PERF.

10000 ui

MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE

SPEZIALPRAPARATE - GERMANIA

ASPARAGINAZUM

Cutie x 1 flacon din sticlă x 10000 UI liofilizat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă (3 ani)

L01XX02

Ml

generic

 

300.16

300.16

1242

W10508001

 

ASPARAGINASE 5000 MEDAC

LIOF. PT. SOL. INJ. /PERF.

5000 UI

MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE

SPEZIALPRAPARATE - GERMANIA

ASPARAGINAZUM

Cutie x 1 flacon din sticla x 5000 UI liofilizat pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani)

L01XX02

Ml

generic

 

270.5

270.5

1243

W10506002

 

ASPARAGINASE 10000 MEDAC

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

10000 UI

MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE

SPEZIALPRAPARATE MBH - GERMANIA

ASPARAGINAZUM

Cutie x 5 flacoane din sticla x 10000UI liofilizat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă (3 ani)

L01XX02

Ml

generic

 

1500.81

1500.81

1244

W10508002

 

ASPARAGINASE 5000 MEDAC

PULB PT. SOL. INJ. /PERF.

6000 UI

MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE

SPEZIALPRAPARATE MBH - GERMANIA

ASPARAGINAZUM

Cutie x 5 flacoane din sticla x 5000 UI liofilizat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă (3 ani)

L01XX02

Ml

generic

 

1352.50

1352.50

1245

W62679001

 

THYROTOP -131 38- 740MBq

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

38-7400MBq

CN UNIFARM SA - ROMÂNIA

NATRIIIODIDUM (1311)

Container din plumb ambalat întru-un container din metal, sigilat cu un înveliş detaşabil care conţine o capsula pentru uz terapeutic (21 de zile de la data fabricaţiei)

V10XA01

MG

generic

 

2500.00

2500.00

1246

W62500001

 

PROGESTERON FITERMAN 10 mg/g

GEL

10 mg/g

FITERMAN PHARMASRL - ROMÂNIA

PROGESTERONUM

Cutie x 1 tub Al x 45 g gel + dispozitiv de dozare (aplicator gradat din PP, prevăzut cu fantă dozatoare pentru etalarea a 2.5 g get)

G03DA04

MG

generic

 

5.2

5.2”

 

8. În anexa nr. 2, în lista B, poziţiile nr. 266,267,966 şi 967 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_dm

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Stare

Preţ

producător

(lei)

Preţ referinţă generic (PRG)

„266

W56297001

 

NEUROMULTIVIT®

COMPR. FILM.

 

LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H.- AUSTRIA

COMBINAŢII

Cutie x 1 blister x 20 comprimate filmate (3 ani)

A11DBN1

MG

generic

 

7.52

7.52

267

W56297002

 

NEUROMULTIVIT®

COMPR. FILM.

 

LANNACHER HEILMITTEL GES.MB.H.- AUSTRIA

COMBINAŢII

Cutie x 5 blistere x 20 comprimate filmate (3 ani)

A11DBN1

MG

generic

 

30.94

30.94

......................................................................................................

966

W41891001

 

FLOXAL®

PIC. OFT SOL.

0,3%

DR. GERHARD MANN CHEM- PHARM.FABRIK GmbH - Germania

OFLOXACINUM

Cutie x 1 flacon din polietilenă de joasă densitate închis cu un capac din polietilenă de înaltă densitate x 6 ml picături oftalmice, soluţie

S01AE01

MG

generic

 

9.23

9.23

967

W41890001

 

FLOXAL®

UNG. OFT.

0,3%

DR. GERHARD MANN CHEM- PHARM.FABRIK GmbH - Germania

OFLOXAC1NUM

Cutie x 1 tub din aluminiu prevăzut cu aplicator x 3 g unguent

S01AE01

MG

generic

 

9.53

9.53”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 31 mai 2016.

Nr. 671.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produsului centru de prelucrare pe 4 axe tip SC55CNC, numit în comanda clientului „4 Axes Vertical Mill Turn Center, Table Dia: 4500mm”, către firma Hindustan Aeronautics Limited Aerospace Division, P.O. Bag No. 7502, New Thippasandra, P.O. Bangalore-560075, India

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare,

ţinând seama de prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supune regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare, operaţiunea de export a produsului centru de prelucrare pe 4 axe tip SC55CNC, numit în comanda clientului „4 Axes Vertical Mill Turn Center, Table Dia: 4500mm”, către firma Hindustan Aeronautics Limited Aerospace Division, P.O. Bag No. 7502, New Thippasandra, P.O. Bangalore-560075, India.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 13 mai 2016.

Nr. 749.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.464/ID din 8 aprilie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

în temeiul art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

 

Bucureşti, 12 mai 2016.

Nr. 884.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborele afectate de factori biotici şi/sau abiotici

 

Art. 1. - (1) Posibilitatea anuală se poate depăşi în condiţiile art. 59 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, cu aprobarea şefului ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, astfel:

a) dacă reglementarea procesului de producţie lemnoasă se realizează la nivel de arboret, în condiţiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;

b) cu volumul de lemn nerecoltat în anii anteriori de aplicare a amenajamentului silvic în vigoare, până la nivelul posibilităţii anuale.

(2) Posibilitatea anuală se poate depăşi prin decizie a conducătorului structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, daci volumul masei lemnoase afectate de factori biotici sau abiotici este mai mare decât posibilitatea anuală, în condiţiile prezentei metodologii, denumită în continuare Metodologie.

(3) Prezenta metodologie stabileşte documentele şi procedurile pentru aprobarea depăşirii posibilităţii anuale, în condiţiile alin. (2).

Art. 2. - (1) Aprobarea depăşirii posibilităţii anuale pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (2) se face în baza documentaţiei care cuprinde:

a) memoriul justificativ prin care se prezintă factorii biotici sau abiotici care afectează arboretele şi care determină depăşirea posibilităţii anuale;

b) informaţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 1;

c) dovada postării pe site-ul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a informaţiilor tehnice prevăzute la lit. b);

d) dovada raportării prin Sistemul integrat de raportare al situaţiilor de urgenţă în cazul incendiilor şi al doborâturilor de vânt în masă a arboretelor afectate, dacă este căzui;

e) fotografii relevante privitoare la afectare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(3) Informaţiile tehnice prevăzute la alin. (1) lit. b) se semnează de către:

a) expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unităţii specializate atestate pentru lucrări de amenajarea pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic; în cazul în care această unitate nu mai funcţionează, poate participa un expert dintr-o altă unitate autorizata;

b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei raza teritorială se află ocolul silvic în cauză;

c) şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;

d) reprezentantul unităţii/entităţii din cadrul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică a statului.

(4) în baza documentaţiei complete şi corespunzătoare prevăzute la alin. (1), conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură aprobă, prin decizie, depăşirea posibilităţii anuale.

Art. 3. - (1) Proprietarul care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier al unei proprietăţi cu suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la deţinerea unui amenajament silvic în vigoare, poate recolta un volum de maximum 3 mc/an/ha din proprietatea forestieră, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului.

(2) Procedura de urmat în vederea aprobării recoltării volumului prevăzut la alin. (1) este următoarea:

a) proprietarul depune o cerere prin care solicită ocolului silvic punerea în valoare a unui volum de maximum 3 mc;

b) ocolul silvic este obligat ca în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la lit. a) să realizeze punerea în valoare, autorizarea spre exploatare şi emiterea documentelor cu regim special necesare transportului masei lemnoase, în condiţiile legii;

c) volumele autorizate spre exploatare, pe fiecare proprietar care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), se înscriu de către ocolul silvic în Registrul recoltărilor de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legislaţia nu prevede ca recoltarea să se facă în baza amenajamentului silvic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 şi se comunică semestrial structurii de specialitate competente teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Structura de specialitate competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură centralizează situaţiile din registre şi le publică trimestrial pe pagina de web proprie în acelaşi format ca în anexa nr. 2.

(3) Punerea în valoare şi autorizarea parchetelor spre exploatare în arboretele în care sunt restricţii privind protecţia mediului se face numai cu aprobarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la cererea ocolului silvic.

(4) Intervenţiile în arboretele prevăzute la alin. (1) sunt „tăieri în suprafeţe neamenajate de până la 10 ha”, iar lucrările sunt asimilate „tăierilor de conservare”.

(5) Intervenţiile în arboretele prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte măsurile de conservare impuse de planurile de management al ariilor protejate.

Art. 4. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), volumul de maximum 3 mc/an/ha poate fi depăşit cu volumul arborilor şi/sau arboretelor din fondul forestier afectate de factori destabilizatori biotici şi abiotici.

(2) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică actul de punere în valoare pentru volumul prevăzut la alin. (1), în mod obligatoriu, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii acestuia şi răspunde printr-un punct de vedere scris.

(3) în urma verificării prevăzute la alin. (2), personalul din cadrul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură încheie o notă de constatare, însoţită de fotografii relevante privitoare la afectare, care este avizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Verificarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (2) vizează inclusiv natura produselor şi oportunitatea extragerii arborilor afectaţi.

(5) Nota de constatare prevăzută la alin. (3), avizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, se postează pe site-ul instituţiei care l-a avizat, în termen de 3 zile de la emitere.

(6) Aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (2) se face de către şeful ocolului silvic, în baza verificării structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, avizată de conducătorul acesteia.

(7) Actele de punere în valoare vor fi semnate de către reprezentanţii gărzilor forestiere la rubrica ^Verificat APV*, înscriindu-se şi numele, prenumele, funcţia şi data la care s-a efectuat verificarea.

(8) Dacă volumul arborilor afectaţi de factori destabilizatori biotici şi abiotici aprobat spre extragere depăşeşte 3 mc, diferenţa se scade din volumul de recoltat în următorii ani.

(9) Intervenţiile necesare extragerii volumului de lemn prevăzut la alin. (1) au caracter de tăieri de produse accidentale.

(10) Actele de punere în valoare constituite la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, care depăşesc volumul prevăzut la alin. (1), vor fi verificate de către reprezentanţii gărzilor forestiere şi vor urma procedura prevăzută la alin. (1)-(6).

(11) în cazul în care intensitatea factorilor destabilizatori biotici şi abiotici a determinat ca o suprafaţă de fond forestier să fie despădurită, aceasta se va împăduri în maximum două sezoane de vegetaţie pe cheltuiala proprietarului. Compoziţia de împădurire se va face cu specii corespunzătoare tipului natural de pădure, conform datelor existente în amenajamentele silvice precedente

(12) Punerea în valoare şi autorizarea parchetelor spre exploatare în arboretele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau art. 4 alin. (1), după caz, în care sunt restricţii privind protecţia mediului se fac numai cu aprobarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la cererea ocolului silvic.

Art. 5. - (1) Volumul prevăzut la art. 3 alin. (1) se determină utilizând tabelele de cubaj, pe specii prevăzute în anexa nr. 13 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării.

(2) Autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 şi 4 se face în maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării actului de punere în valoare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Aprobat

Conducătorul structurii teritoriale de specialitate al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

........................................................

 

 

Informaţii tehnice

 

Unitatea de producţie/ de bază

Subunitatea de producţie

Posibilitatea anuală la data intrării în vigoare a amenajamentului Silvic

- mc/an -

Posibilitatea* anuală la momentul solicitării - mc/an -

Posibilitatea anuală multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic

- mc/an -

Volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic

Volumul rămas de recoltat în:**

Total

- mc -

din care produse accidentale I

Anul I după aprobare

Anul II după aprobare

Anul III după aprobare

Anul IV după aprobare

Nr.

Denumirea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Volumul rămas de recoltat în:**

Anul V după aprobare

Anul VI după aprobare

Anul VII după aprobare

Anul VIII după aprobare

Anul IX după aprobare

13

14

15

16

17

 

* Posibilitatea anuală recalculată pentru unităţi de producţie la care suprafaţa s-a diminuat (ca urmare a retrocedărilor, a vânzărilor pentru părţi din proprietate etc.) prin diminuarea acesteia cu volumul prevăzut a se recolta din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare, amplasate în suprafeţele care cu care s-a diminuat.

** Se calculează în condiţiile art. 59 alin. (11) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicat, cu modificările ulterioare.

 

Şef ocol silvic,

Reprezentant unitate/entitate,

Expert CTAP,

Reprezentant al structurii teritoriale de specialitate al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice

................................................................................................

 

 

REGISTRUL RECOLTĂRILOR

de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legislaţia nu prevede ca recoltarea să se facă în baza amenajamentului silvic

 

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele proprietarului

Nr. contract de administrare/ servicii silvice şi perioada pentru care a fost încheiat

Suprafaţa conform documentelor de proprietate

- ha -

Volumul autorizat spre exploatare în condiţiile art. 3 din metodologie

- mc -

Factorii biotici sau abiotici şi gradul de manifestare

Volumul autorizat spre exploatare în condiţiile art. 4 alin. (6) din metodologie

- mc -

Perioada în care nu se recoltează masă lemnoasă ca urmare a exploatării în condiţiile art. 4 alin. (8) din metodologie

- ani -

Actul emis de administratorul conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţia prevăzută la art. 3 alin. (3) din metodologie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.