MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 427/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 427         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 7 iunie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 188 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 lit. h) şi art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

10. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ioneşti II Amonte, judeţul Dâmboviţa

 

11. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Crovu Mărunţişu, judeţul Dâmboviţa

 

12. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Prahova, judeţul Prahova

 

13. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Văleni, judeţul Prahova

 

14. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Nucet, judeţul Dâmboviţa

 

16. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul Trei Fântâni, judeţul Tulcea

 

17. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de construcţii din perimetrul Huţa Prisăci II, judeţul Satu Mare

 

443. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor, pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc

 

753. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0252 Topliţa - Scaunul Rotund Borsec

 

969. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 188

din 7 aprilie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 lit. h) şi art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 lit. h) şi art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Isae Babeu în Dosarul nr. 3.671/115/2014 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 829D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că îşi menţine valabilitatea jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 13 martie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.671/115/2014, Tribunalul Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 lit. h) şi art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Isae Babeu într-o cauză având ca obiect anularea actului administrativ prin care Primarul comunei Luncaviţa, judeţul Caraş-Severin a dispus încetarea raportului de serviciu al acestuia.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că textele de lege criticate creează o situaţie discriminatorie pentru funcţionarii publici condamnaţi la pedeapsa închisorii, raportat la alte categorii de persoane asimilate funcţionarilor publici, respectiv consilierii locali şi primarii, cărora, potrivit art. 9 alin. (2) lit. f) şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, le încetează de drept mandatul înainte de expirarea duratei normale a acestuia doar atunci când are loc condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă la o pedeapsă privativă de libertate.

6. Discriminarea provine şi din faptul că textele de lege criticate nu disting încetarea de drept a raportului de serviciu în funcţie de modalitatea de executare a pedepsei, astfel că, pentru funcţionarii publici, raportul de serviciu încetează de drept şi în situaţia în care se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare, perioadă în care este suspendată şi executarea pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. Susţine că legea oferă privilegii anumitor categorii de persoane asimilate funcţionarului public, respectiv primarilor şi consilierilor locali, în contradicţie cu art. 16 alin, (1) din Constituţie.

7. Mai arată că prevederile menţionate din Legea nr. 393/2004 nu disting cu privire la categoria de infracţiuni care ar putea determina încetarea de drept a mandatului înainte de termen, ci numai cu privire la modul de executare a pedepsei. În schimb, textele de lege criticate stabilesc şi infracţiunile care au drept consecinţă interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ceea ce este discriminatoriu în condiţiile în care şi Curtea Constituţională a statuat că suspendarea executării pedepsei accesorii nu este de natură a vătăma în vreun fel drepturile persoanei condamnate.

8. Autorul excepţiei precizează că textele de lege criticate i-au creat o situaţie discriminatorie faţă de alte persoane asimilate funcţionarilor publici care, potrivit legii, pot exercita în continuare atribuţiile autorităţii publice chiar fiind condamnate la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată condiţionat.

9. De asemenea, în opinia sa, prevederile de lege criticate sunt în contradicţie cu cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1.511 din 15 noiembrie 2011, în sensul că, pedeapsa accesorie fiind suspendată pe durata termenului de încercare, condamnatul poate fi ales în autorităţi publice ori în funcţii elective publice sau poate ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

10. Tribunalul Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, menţionând, în acest sens, că principul egalităţii nu înseamnă uniformitate, astfel că la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Arată că, în interiorul categoriei vizate de texul criticat niciun individ nu se bucură de un regim mai favorabil faţă de alte persoane care au săvârşit acelaşi tip de infracţiuni. Egalitatea de tratament nu poate fi examinată prin compararea regimului sancţionator aplicabil diferitelor tipuri de persoane aflate în situaţii juridice diferite, întrucât fiecare prezintă specificităţi le sale, fiind firesc să nu existe o identitate în ceea ce priveşte stabilirea sancţiunilor pentru funcţionarii publici raportat la aleşii locali.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că în jurisprudenţa Curţii Constituţionale se subliniază că principiul egalităţii nu semnifică uniformitate, la situaţii diferite putând exista un tratament juridic diferit. Or, egalitatea de tratament nu poate fi examinată prin compararea regimului sancţionator aplicabil diferitelor tipuri de persoane aflate în situaţii juridice diferite, întrucât fiecare prezintă specificităţi le sale, fiind firesc să nu existe identitate în ce priveşte stabilirea sancţiunilor pentru funcţionarii publici.

13. Avocatul Poporului consideră că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate, măsura încetării raportului de serviciu aplicându-se tuturor funcţionarilor publici aflaţi în situaţia prevăzută de ipoteza normei legale. Arată, totodată, că specificul atribuţiilor pe care le presupune exercitarea fiecărei funcţii în parte nu permite realizarea unei comparaţii cu aleşii locali.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 54 lit. h) şi art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, care au următorul cuprins:

- Art. 54 lit. h): „(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana cam îndeplineşte următoarele condiţii: (...)

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice

- Art. 98 alin. (1) lit. f): „(1) Raportul de serviciu existent încetează de drept: (...) f) când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) ori s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii”.

17. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie care instituie principiul egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă, pentru început, că a fost ridicată în cursul soluţionării cererii de anulare a dispoziţiei primarului comunei Luncaviţa privind încetarea raportului de serviciu al autorului excepţiei, ca urmare a condamnării acestuia pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 din Codul penal din 1969, la pedeapsa închisorii de 2 ani, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi cu stabilirea unui termen de încercare de 4 ani. Potrivit Sentinţei penale nr. 125 din 11 aprilie 2014, pronunţată de Judecătoria Caransebeş, a fost dispusă faţă de autorul excepţiei şi aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a) teza a două şi lit. b) din Codul penal din 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau îh funcţii elective publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

19. În continuare, Curtea reţine că art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 stabileşte unul dintre cazurile de încetare de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public. Astfel, potrivit textului menţionat, raportul de serviciu existent încetează de drept la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus una dintre următoarele soluţii: fie condamnarea pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 (şi anume infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face persoana în cauză incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice), caz în care nu prezintă relevanţă pedeapsa aplicată, importantă fiind doar stabilirea pe cale judecătorească a răspunderii penale a funcţionarului public şi condamnarea acestuia pentru una dintre infracţiunile enumerate; fie aplicarea unei pedepse privative de libertate, din formularea acestei a două teze a textului înţelegându-se că legiuitorul a avut în vedere hotărâri definitive prin care s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate pentru săvârşirea oricărei infracţiuni prevăzute de Codul penal sau legile penale speciale.

20. Autorul excepţiei îşi fundamentează critica pe pretinsa inegalitate dedusă din compararea textelor de lege criticate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. f) şi art. 15 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Potrivit acestora, calitatea de consilier local, de consilier judeţean, de primar şi, respectiv, de preşedinte al consiliului judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, odată cu condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate. Aşadar, în situaţia aleşilor locali, cauza încetării de drept a mandatului o reprezintă existenţa unei condamnări la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de infracţiunea săvârşită.

21. Curtea observă, din compararea celor două texte de lege, că, în ce priveşte funcţionarul public, raportul de serviciu încetează pentru acelaşi motiv ca şi cel pentru care încetează mandatul alesului local, şi anume condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de infracţiunea săvârşită şi, îh plus, atunci când a intervenit condamnarea pentru anumite infracţiuni, respectiv infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice, indiferent de pedeapsa aplicată pentru săvârşirea acestora.

22. Faţă de critica referitoare la încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, a statuat că principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor nu presupune uniformitate, astfel că, dacă unor situaţii egale trebuie să le corespundă un tratament egal, la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără a exista o motivare obiectivă şi rezonabilă (a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, sau Decizia nr. 755 din 5 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 10 februarie 2016). Or, în cauza de faţă, între cele două categorii de persoane între care autorul excepţiei face comparaţie, respectiv funcţionarii publici şi aleşii locali, există diferenţe esenţiale, neaflându-se în aceeaşi situaţie, care să justifice un tratament juridic identic sau similar.

23. Astfel, potrivit art. 2 din Legea nr. 188/1999, funcţionarii publici desfăşoară activităţi care implică exercitarea unor prerogative de putere publică. Atribuţiile şi responsabilităţile acestora sunt stabilite în temeiul legii, cu scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome. Aceştia sunt numiţi în funcţie printr-un act administrativ unilateral emis de o autoritate sau instituţie publică, ca urmare a promovării unui concurs, fiind selectaţi pe criterii de competenţă profesională. Spre deosebire de funcţionarii publici, aleşii locali exercită un mandat obţinut prin votul electoratului, încredinţat acestora în mod direct de către comunitatea din localităţile în care au candidat, în considerarea programului politic pe care aceştia l-au susţinut şi ai obiectivelor concrete pe care şi le-au fixat şi pe care s-au angajat să le transpună în practică. Mai mult, astfel cum se precizează în art. 1 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea în folosul serviciului public pe care îl deserveşte, în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală. În schimb, alesul local se află în serviciul colectivităţii locale, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 3 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

24. În esenţă, regimul juridic al funcţionarilor publici este guvernat de dreptul administrativ, pe când cel al aleşilor locali are caracter de drept constituţional, fiind nominalizat expres în Legea fundamentală, în secţiunea dedicată administraţiei publice locale. Potrivit art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţie, consiliile locale şi primarii sunt autorităţi alese ale administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe şi care rezolvă treburile publice în aceste unităţi administrativ-teritoriale.

25. Din cele precizate rezultă natura juridică distinctă a celor două categorii de persoane, care justifică instituirea unor regimuri juridice diferite. Mai mult, în jurisprudenţa sa, reprezentată, de exemplu, de Decizia nr. 215 din 17 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 10 aprilie 2009, Curtea a observat că stabilirea unei diferenţe de tratament juridic care să conducă la concluzia existenţei unei inegalităţi nu poate fi analizată prin compararea unor situaţii fundamental diferite, aşa cum sunt şi cele la care face referire autorul prezentei excepţii.

26. Curtea subliniază că diferenţa considerabilă provine din faptul că dobândirea calităţii de ales local reprezintă rezultatul voinţei colective, expresie a votului egal, direct, secret şi liber exprimat de cetăţenii unei anumite comunităţi locale. Funcţionarul public este numit în funcţie printr-un act de putere de către o autoritate publică, legitimitatea acestuia fiind consecinţa calităţilor profesionale dovedite prin concurs, spre deosebire de alesul local căruia, aşa cum s-a arătat, îi conferă legitimitate votul popular.

27. În ce priveşte prevederile de lege criticate în cauza de faţă, este de observat că, la fel ca în cazul celor analizate de Înalta Curte, nu fac nicio distincţie după cum pentru săvârşirea infracţiunii se dispune executarea pedepsei privative de libertate sau suspendarea executării acesteia. Or, nici această lipsă de diferenţiere nu conduce la vreo discriminare faţă de categoria aleşilor locali, care, astfel cum s-a precizat mai sus, prezintă caracteristici diferite faţă de funcţionarii publici.

28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Isae Babeu în Dosarul nr. 3.671/115/2014 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 54 lit. h) şi art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 aprilie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ioneşti II Amonte, judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, Integrare Europeană nr. 300.416 din 1 aprilie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ioneşti II Amonte, judeţul Dâmboviţa, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 1.121/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială CDC Star - S.R.L., în calitate de concesionar, cu sediul în Braşov, Strada Oltului nr. 2, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 23 mai 2016.

Nr. 10.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Crovu Mărunţişu, judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, Integrare Europeană nr. 300.598 din 10 mai 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Crovu Mărunţişu, judeţul Dâmboviţa, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 2.943/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială „Xannat Minerals”- S.R.L., în calitate de concesionar, cu sediul în Bucureşti, Strada Lânăriei nr. 109, sectorul 4, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2, - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 23 mai 2016.

Nr. 11.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Prahova, judeţul Prahova

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, Integrare Europeană nr. 300.413 din 1 aprilie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Prahova, judeţul Prahova, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 1.696/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială CDC Star - S.R.L., în calitate de concesionar, cu sediul în Braşov, Strada Oltului nr. 2, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 23 mai 2016.

Nr. 12.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Văleni, judeţul Prahova

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, Integrare europeană nr. 300.414 din 1 aprilie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Văleni, judeţul Prahova, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 3.281/2002, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială CDC Star - S.R.L., în calitate de concesionar, cu sediul în Braşov, Strada Oltului nr. 2, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 23 mai 2016.

Nr. 13.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Nucet, judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, Integrare Europeană nr. 300.415 din 1 aprilie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,

- în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Nucet, judeţul Dâmboviţa, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 3.282/2002, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială CDC Star - S.R.L., în calitate de concesionar, cu sediul în Braşov, Strada Oltului nr. 2, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 23 mai 2016.

Nr. 14.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul Trei Fântâni, judeţul Tulcea

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.731 din 31 mai 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul Trei Fântâni, judeţul Tulcea, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 1.431/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială MOOR MINERAL - S.R.L., în calitate de concesionar, cu sediul în Bucureşti, strada Pucheni nr. 64, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 1 iunie 2016.

Nr. 16.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de construcţii din perimetrul Huţa Prisăci II, judeţul Satu Mare

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.738 din 1 iunie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a încetării;

- că titularul Licenţei de exploatare nr. 1.389/2000, Societatea Comercială ROMANDEZIT - S R L., a fost radiat în data de 4 martie 2016 pe motiv de încheiere procedura falimentului şi radiere debitor, conform Hotărârii nr. 107 din 1 martie 2016, emisă de Tribunalul Satu Mare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a andezitului industrial şi de construcţii din perimetrul Huţa Prisăci II, judeţul Satu Mare, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 1.389/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială ROMANDEZIT - S.R.L., în calitate de concesionar, cu sediul în localitatea Certeze, strada Scânteia nr. 917, judeţul Satu Mare, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 1 iunie 2016.

Nr. 17.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4), art. 97 alin. (4), art. 98,99, art. 153 alin. (3), art. 170,171 şi art. 180 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 65, art. 88 alin. (1) şi art. 208 alin. (9) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc (denumit în continuare Sistem de creditare), prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Sistemul de creditare este o procedură obiectivă, unitară şi transparentă de măsurare a comportamentului persoanelor private de libertate, precum şi a eforturilor depuse de acestea în vederea reintegrării sociale.

(2) Pentru participarea la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, la activităţi lucrative, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de risc, persoanele private de libertate primesc credite, care pot fi utilizate pentru acordarea recompenselor.

(3) Evidenţa şi gestionarea creditelor se realizează automat, prin intermediul aplicaţiei informatice de evidenţă a datelor persoanelor private de libertate, denumită în continuare aplicaţie informatică.

Art. 3. - Rezultatele aplicării Sistemului de creditare sunt luate în considerare la adoptarea deciziilor referitoare la recompensarea persoanelor private de libertate în cadrul următoarelor comisii:

a) Comisia prevăzută la art. 98 alin, (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Comisie pentru acordarea recompenselor;

b) Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurii educative a internării în centrul de detenţie;

c) Consiliul educativ.

Art. 4. - (1) Sistemul de creditare este parte integrantă a instrumentelor standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de către persoanele private de libertate.

(2) Instrumentele standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de către persoanele private de libertate se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3) Până la data de 31 decembrie 2016 se adoptă instrumentele standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de către persoanele private de libertate. În vederea adoptării acestora pot fi dezvoltate programe-pilot, prin decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 5. - (1) Instrumentele prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt modalităţi standardizate de evaluare, în vederea identificării principalelor nevoi, a factorilor de risc, a resurselor educaţionale, psihologice şi sociale aparţinând acestora,

(2) Rezultatele aplicării instrumentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt luate în considerare la adoptarea deciziilor privind stabilirea sau schimbarea regimului de executare a pedepselor şi a măsurilor educative privative de libertate, precum şi pentru analiza în vederea liberării condiţionate.

Art. 6. - (1) Evidenţa şi gestionarea creditelor obţinute, ca urmare a aplicării Sistemului de creditare, se realizează automat, prin intermediul aplicaţiei informatice; responsabilitatea utilizării aplicaţiei informatice şi a introducerii datelor în câmpurile specifice, conform domeniului de competenţă, revine personalului stabilit prin decizia directorului unităţii,

(2) în utilizarea aplicaţiei informatice sunt respectate instrucţiunile cuprinse în Manualul de utilizare a modulului din aplicaţia informatică, dezvoltat pentru aplicarea Sistemului de creditare,

Art. 7. - Sistemul de creditare face obiectul unor evaluări anuale şi, în funcţie de observaţiile şi concluziile formulate, prezenta decizie poate fi revizuită.

Art. 8, - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 9. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Dan Halchin

 

Bucureşti, 24 mai 2016.

Nr. 443.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc

 

CAPITOLUL I

Consideraţii generale

 

ARTICOLUL 1

Consideraţii generale

 

(1) în sistemul administraţiei penitenciare recompensarea persoanelor private de libertate se face ţinând cont de rezultatele aplicării Sistemului de creditare.

(2) Prin aplicarea Sistemului de creditare se urmăreşte:

a) asigurarea unui sistem unitar, obiectiv, previzibil, care responsabilizează persoanele private de libertate, în raport cu pedeapsa sau măsura privativă de libertate, şi conferă acestora o dimensiune recuperativă, prin implicarea în activităţi educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc;

b) stabilirea unui sistem echitabil şi transparent, care orientează comportamentul persoanelor private de libertate, în sens pozitiv, prin utilizarea creditelor corespunzătoare în acordarea recompenselor;

c) stimularea participării persoanelor private de libertate la programele şi activităţile derulate pe perioada detenţiei şi dezvoltarea motivaţiei acestora pentru adoptarea unui comportament prosocial;

d) valorificarea informaţiilor furnizate pentru individualizarea regimurilor de executare a pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate şt estimarea riscului de recidivă;

e) facilitarea analizei individuale în vederea stabilirii şi schimbării regimului de executare a pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate, precum şi formularea propunerilor privind liberarea condiţionată sau măsurile dispuse la art. 124 alin. (4) sau art. 125 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal.

 

CAPITOLUL II

Sistemul de creditare a participării persoanelor private de libertate din penitenciare la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, la activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc

 

SECŢIUNEA 1

Etape de aplicare a Sistemului de creditare

 

ARTICOLUL 2

Acordarea şi scăderea creditelor

 

(1) Sistemul de creditare are la bază consemnările efectuate în documentele specifice elaborate la nivelul fiecărui sector de activitate şi înregistrările operate în aplicaţia informatică, de către personalul care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate.

(2) Responsabilitatea introducerii datelor în secţiunile specifice din aplicaţia informatică, conform domeniului de competenţă, revine personalului stabilit prin decizia directorului unităţii.

(3) în aplicaţia informatică, la introducerea datelor privind finalizarea sau absolvirea programelor, activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, respectiv referitoare la participarea la activităţi lucrative, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de risc, numărul de credite corespunzător va fi alocat automat, după cum urmează:

a) pentru fiecare activitate, program educativ, de asistenţă psihologică, asistenţă socială finalizat sau absolvit, fiecărui participant i se alocă un număr de credite, conform anexei nr. 5;

b) pentru fiecare activitate lucrativă desfăşurată, fiecărui participant i se alocă un număr de credite, conform nomenclatorului activităţilor lucrative prevăzut în anexa nr. 7;

c) pentru fiecare persoană privată de libertate, cu rol în prevenirea unor situaţii de risc, precum şi pentru persoanele care desfăşoară activităţi de sprijin pentru prevenirea suicidului în mediul de detenţie se alocă un număr de credite, conform anexei nr. 9.

(4) Creditele acumulate se scad, la acordarea unei recompense, conform anexei nr. 1, şi la aplicarea unei sancţiuni disciplinare, conform anexei nr. 3.

(5) Creditele rămase în urma acordării unei recompense sau după aplicarea unei sancţiuni disciplinare sunt disponibile pentru utilizări ulterioare.

(6) Creditele pierdute în urma aplicării unei sancţiuni disciplinare sunt realocate în cazul admiterii sau admiterii în parte de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate sau de către instanţa de judecată, a unei plângeri sau contestaţii formulate de către persoana privată de libertate.

 

ARTICOLUL 3

Formularea propunerilor de recompensare

 

(1) Propunerea de recompensare se formulează pentru toate persoanele private de libertate eligibile din punctul de vedere al creditelor acumulate şi care, din perspectiva sancţiunilor disciplinare, nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 208 alin. (8) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, denumit în continuare Regulament

(2) Analizarea unei persoane în cadrul Comisiei pentru acordarea recompenselor este condiţionată de acumularea numărului minim de credite necesar fiecărui tip de recompensă, corespunzător anexei nr. 1.

(3) La aprobarea sau respingerea propunerilor formulate se are în vedere asigurarea unei ponderi adecvate a procesului de recompensare, conform prevederilor art. 208-214 din Regulament,

(4) în situaţia în care Comisia pentru acordarea recompenselor a decis neacordarea unei recompense, pentru a permite acumularea de credite necesare formulării propunerii de permisiune de ieşire din penitenciar, decizia se motivează în raportul de recompensare. Pentru orice propunere de recompensare analizată, decizia comisiei cu privire la acordarea acesteia se stabileşte prin majoritate simplă de voturi.

(5) Formularea propunerii de recompensare cu ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior nu este condiţionată de existenţa unui sold total pozitiv, ci se raportează la numărul creditelor obţinute ulterior de către persoanele private de libertate, precum şi a creditelor rămase disponibile.

(6) Atunci când întrunirea numărului de credite necesar pentru analiza în vederea acordării recompenselor rezultă din cumularea creditelor obţinute în cadrul mai multor activităţi, propunerea de recompensare este formulată de către reprezentantul sectorului care a derulat activitatea generatoare a celui mai mare număr de credite.

(7) Pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c) propunerea de recompensare este formulată de şeful secţiei.

(8) Pentru persoanele private de libertate sosite prin transfer, care au înregistrat soldul de credite necesar, propunerea de recompensare este formulată de către şeful secţiei.

 

ARTICOLUL 4

Excepţii de la formularea propunerilor de recompensare

 

(1) în situaţia în care propunerea de recompensare a fost analizată în Comisia pentru acordarea recompenselor, conform prevederilor art. 3 alin. (2), iar membrii acesteia au decis neacordarea recompensei, formularea următoarei propuneri se face numai după ce persoana privată de libertate a mai desfăşurat cel puţin o activitate care a generat credite.

(2) Pentru persoanele private de libertate care au sancţiuni disciplinare multiple şi care au fost recompensate odată cu ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior, formularea următoarei propuneri se face numai după ce acestea au mai desfăşurat cei puţin o activitate care a generat credite, indiferent de numărul acestora. Se prezumă că severitatea sancţiunilor disciplinare aplicate reflectă gravitatea abaterilor disciplinare săvârşite de către persoanele private de libertate.

(3) în situaţia în care persoana privată de libertate a fost recompensată ca urmare a participării la un anumit tip de activitate, deşi în considerarea creditelor acumulate rămâne eligibilă pentru recompensare, o nouă propunere se formulează numai după ce aceasta a desfăşurat cel puţin o activitate generatoare de credite, indiferent de număr. În acest caz, propunerea de recompensare este întocmită de către coordonatorul celui mai recent demers.

(4) Formularea propunerii de recompensare nu este condiţionată de însumarea unui anumit număr de credite, în următoarele cazuri:

a) în cazul persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regimul deschis, cu pedepse până la un an, dată fiind perioada scurtă de detenţie;

b) pentru acordarea permisiunii de ieşire din penitenciar în condiţiile art. 99 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare lege.

(5) Acordarea recompenselor în situaţiile prevăzute la alin. (4) nu determină scăderea creditelor.

 

ARTICOLUL 5

Rectificarea înregistrărilor din aplicaţia informatică

 

(1) Orice persoană care sesizează existenţa unei erori sau omisiuni în aplicaţia informatică, ce afectează numărul de credite, comunică acest lucru coordonatorului sectorului de activitate în care a fost identificată eroarea sau omisiunea, în vederea rectificării înregistrărilor din aplicaţia informatică.

(2) Pentru toate rectificările operate în aplicaţia informatică, cu consecinţe asupra soldului de credite al persoanelor private de libertate, trebuie completat formularul din anexa nr. 11. Formularul este depus în fondul documentar al sectorului de activitate corespunzător.

(3) Responsabilitatea rectificării revine coordonatorilor principalelor sectoare de activitate, imediat după sesizarea erorii sau a omisiunii şi aprobarea formularului prevăzut la alin. (2).

(4) Drepturile de rectificare sunt acordate, exclusiv, directorului unităţii, coordonatorilor sectoarelor reintegrare socială, evidenţă şi organizarea muncii, siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, prevenirea criminalităţii, precum şi secretarului comisiei pentru acordarea recompenselor.

(5) în cazul în care o persoană privată de libertate a fost recompensată cu permisiunea de ieşire din penitenciar, dar recompensa nu a fost pusă în aplicare, numărul creditelor scăzute se restituie de către directorul locului de deţinere.

(6) în situaţia acordării eronate a recompenselor de către Comisia pentru acordarea recompenselor, care determină modificarea soldului de credite din aplicaţia informatică, înregistrările greşite sunt rectificate. Imediat după sesizarea erorii se reia procesul de planificare şi programare, cu încheierea deciziei corecte de recompensare.

 

ARTICOLUL 6

Creditarea participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială

 

(1) Selecţia persoanelor private de libertate în vederea participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială creditate se realizează în mod obiectiv şi în condiţii nediscriminatorii, ţinând cont de nevoile acestora şi resursele existente la nivelul unităţii.

(2) Se acordă credite numai pentru participarea persoanelor private de libertate la programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială care îndeplinesc standardele minime necesare şi sunt avizate de Direcţia reintegrare socială din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

(3) Alocarea creditelor corespunzătoare participării persoanelor private de libertate la programele educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială se realizează în condiţiile în care acestea înregistrează o prezenţă de minimum 75% din numărul total de şedinţe prevăzute şi un calificativ minim „Bine” obţinut la evaluarea finală.

(4) în cazul transferului persoanelor private de libertate, personalul responsabil actualizează informaţiile consemnate în aplicaţia informatică, astfel încât să se asigure finalizarea activităţilor şi programelor curente şi alocarea, după caz, a creditelor. În cazul transferului neprevăzut sau de urgenţă al unor persoane care au participat la cel puţin 75% din numărul total de şedinţe prevăzute, coordonatorul sectorului reintegrare socială din unitatea de destinaţie, în baza unei informări scrise primite din partea unităţii-sursă, care include şi evaluarea sau elementele necesare pentru acordarea calificativului, finalizează demersurile respective în aplicaţia informatică, cu alocarea, după caz, a creditelor corespunzătoare.

(5) Participarea persoanelor private de libertate la programele de grup se creditează diferenţiat, în funcţie de tipul şi complexitatea programului. În cazul programelor de tip modular, creditarea se realizează separat, pentru fiecare modul, corespunzător tipului şi complexităţii acestuia.

(6) Se creditează activităţile de grup, desfăşurate în baza proiectului de activitate, cu respectarea standardelor promovate de Direcţia reintegrare socială din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Acordarea creditelor se face doar în cazul participării active a persoanelor private de libertate şi este condiţionată de rezultatele evaluării individuale.

(7) Creditarea persoanelor private de libertate folosite la activităţi de sprijin sau suport al activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi de asistenţă socială se realizează conform anexei nr. 7.

(8) Pentru creditarea participării persoanelor private de libertate la activităţi sau programe educative, de asistenţă psihologică, asistenţă socială derulate de către colaboratorii externi, este necesar ca acestea să corespundă unor standarde minime, după cum urmează:

a) să se deruleze în baza unor protocoale de colaborare sau acorduri de parteneriat, încheiate la nivel central sau local;

b) să corespundă nevoilor identificate ale persoanelor private de libertate, din punct de vedere educaţional, psihologic, social;

c) să fie îndeplinite standardele minime de pregătire şi experienţă specifică de către colaboratorii externi, care asigură desfăşurarea activităţii sau programului;

d) să fie respectate cerinţele minime referitoare la standardele de elaborare, ca formă şi conţinut, a mapei programului sau proiectului de activitate. În cazul în care standardele minime de elaborare nu sunt întrunite, demersul poate fi derulat, în baza aprobării directorului unităţii, însă fără a fi acordat numărul de credite;

e) să fie certificat conţinutul tematic şi informaţional al activităţii sau programului, prin avizul favorabil al Direcţiei reintegrare socială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea coordonatorului sectorului reintegrare socială.

(9) Nu se acordă credite pentru programele elaborate la nivelul locului de deţinere sau de către colaboratori externi, care nu sunt avizate de Direcţia reintegrare socială din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

(10) Nu este creditată participarea persoanelor private de libertate la activităţi, în următoarele situaţii:

a) activităţi desfăşurate în mod curent, în regim individual, cum ar fi convorbiri individuale de informare, consiliere educaţională, psihologică, socială;

b) activităţi sportive, recreaţionale, de timp liber, derulate în mod curent;

c) activităţi educative, de asistenţă psihologică sau asistenţă socială în care persoanele private de libertate participă indirect, în calitate de auditori

 

ARTICOLUL 7

Creditarea participării la activităţi lucrative

 

(1) Formularea unei propuneri de recompensare ca urmare a participării la activităţi lucrative se poate face dacă, în luna anterioară formulării propunerii de recompensare sau în luna în curs, persoanele private de libertate nu au fost retrase de la muncă, din motive imputabile lor. Responsabilitatea informării persoanei care formulează propunerea de recompensare asupra neîndeplinirii acestei condiţii revine structurii Organizarea muncii.

(2) Sunt asimilaţi şefilor punctelor de lucru şi îndeplinesc responsabilităţile prevăzute la art. 12 alin. (2) următoarele categorii de personal:

a) şefii de schimb şi, după caz, şefii de tură în unităţile în care nu sunt şefi de schimb, pentru persoanele private de libertate folosite la activităţi de întărire a dispozitivului de pază pe perimetrul locului de deţinere ori alte activităţi asimilate acestora;

b) supraveghetorii, pentru persoanele private de libertate folosite la activităţi de curăţenie în cadrul secţiilor de deţinere, planton pe timp de noapte şi însoţitori;

c) personalul desemnat din cadrul sectorului reintegrare socială, pentru persoanele private de libertate folosite la activităţi de sprijin sau suport al activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi de asistenţă socială, cărora li se acordă zile câştig.

 

ARTICOLUL 8

Creditarea participării la prevenirea situaţiilor de risc

 

(1) în secţiunea din aplicaţia informatică „Prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc” pot fi introduse credite de către lucrătorul de prevenire a criminalităţii sau directorul unităţii.

(2) Lucrătorul de prevenire a criminalităţii, în baza datelor primite de la persoanele private de libertate, poate formula o propunere scrisă către Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului în vederea alocării unui anumit număr de credite, conform anexei nr. 9.

(3) După avizarea propunerii de către şeful Serviciului prevenirea criminalităţii şi terorismului şi aprobarea de către directorul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului, lucrătorul de prevenire a criminalităţii alocă creditele corespunzătoare.

(4) Orice membru al personalului care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate, în situaţia în care obţine informaţii care contribuie la prevenirea unor situaţii de risc, poate formula o propunere scrisă de alocare a unui anumit număr de credite conform anexei nr. 9. Propunerea este avizată de şeful ierarhic şi aprobată de către directorul unităţii, cu alocarea ulterioară a creditelor respective.

(5) Alocarea creditelor pentru prevenirea situaţiilor de risc se face numai în condiţiile verificării şi confirmării informaţiilor obţinute.

(6) în cazul persoanelor private de libertate care desfăşoară activităţi de sprijin pentru prevenirea suicidului în mediul de detenţie, creditarea se realizează în conformitate cu anexa nr. 9, la propunerea scrisă formulată de şeful secţiei.

(7) Pentru activităţile de prevenire a situaţiilor de risc, o persoană privată de libertate poate primi maximum 10 credite în cursul unei luni.

 

ARTICOLUL 9

Situaţia persoanelor aflate în tranzit

 

(1) Pentru persoanele private de libertate aflate în tranzit se impune orientarea intervenţiei spre activităţi de scurtă durată, cu accent pe susţinerea de convorbiri individuale de informare, consiliere educaţională, consiliere psihologică sau consiliere socială, activităţi care răspund anumitor nevoi identificate, dar care nu sunt generatoare de credite.

(2) Persoanele aflate în tranzit nu pot fi propuse pentru recompensare în unitatea de tranzit, formularea propunerilor de recompensare a acestora, în baza creditelor acumulate, asigurându-se în unitatea de provenienţă.

 

ARTICOLUL 10

Situaţia persoanelor cu dosare conexate şi a celor care au desfăşurat activităţi lucrative în arestul organelor de poliţie

 

(1) în cazul în care prin hotărârea de condamnare s-a dispus deducerea unei perioade executate anterior, la calcularea creditelor necesare pentru acordarea unei recompense se ţine cont de soldul obţinut în timpul perioadei executate anterior. În vederea deducerii corecte a perioadei executate şi calculării fracţiunilor necesare liberării condiţionate, sectorul evidenţă deţinuţi solicită dosarul individual, pentru conexare, de la unitatea din care a fost pusă în libertate persoana condamnată, prilej cu care se restituie şi soldul de credite din arhivă.

(2) Pentru zilele considerate ca executate, pe baza muncii prestate în arestul organelor de poliţie, se acordă credite, potrivit anexei nr. 7.

(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), propunerea de recompensare este formulată de către şeful secţiei.

 

ARTICOLUL 11

Situaţia persoanelor internate pentru care instanţa a dispus continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar

 

(1) în cazul persoanelor internate pentru care instanţa a dispus continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar se aplică prevederile prezentului capitol, ţinând cont de particularităţile existente cu privire la recompensele şi sancţiunile disciplinare aplicate persoanelor sancţionate cu o măsură educativă privativă de libertate.

(2) Persoanelor internate pentru care instanţa a dispus continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar li se aplică regimul juridic specific măsurii educative a internării, activitatea Comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurii educative a internării în centrul de detenţie, respectiv a Consiliului educativ, urmând a fi realizată de către Comisia pentru acordarea recompenselor.

(3) Personalul centrului de detenţie, după caz, a centrului educativ, transmite penitenciarului de destinaţie toate informaţiile necesare actualizării soldului de credite.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Responsabilităţi si competenţe ale personalului care aplică Sistemul de creditare

 

ARTICOLUL 12

Personalul care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate

 

(1) Personalul care desfăşoară activităţi de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială cu persoanele private de libertate are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate şi asigură operarea datelor în secţiunile specifice din aplicaţia informatică;

b) asigură corectitudinea înregistrărilor, prin confruntarea evidenţelor scriptice, de exemplu, mapa programului sau documentele activităţii, cu datele operate în secţiunile specifice din aplicaţia informatică;

c) informează persoanele private de libertate cu privire la numărul de credite acumulate la finalul activităţii sau programului;

d) vizualizează raportul 900 din aplicaţia informatică cu posibilitatea selectării persoanelor private de libertate eligibile din punctul de vedere al activităţilor de reintegrare socială, care au acumulat numărul de credite necesar pentru formularea propunerii de recompensare;

e) programează, până în data de 10 a lunii, persoanele private de libertate care au participat la activităţi directe, desfăşurate sub coordonarea sa, la comisia pentru acordarea recompenselor şi pregăteşte astfel generarea raportului cu propunerea de recompensare, prevăzut la anexa nr. 12, sau sesizarea prevăzută la anexa nr. 13, fără listarea acestora. Programarea conţine tipul de recompensă propus şi motivaţia;

f) semnează raportul sau sesizarea de recompensare, cu verificarea corectitudinii propunerii formulate, avizat în format electronic de şeful secţiei şi listat de către secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor.

(2) Personalul care desfăşoară activităţi lucrative cu persoanele private de libertate are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) înaintează structurii organizarea muncii tabelele nominale de scoatere la muncă, în vederea înregistrării pontajului persoanelor private de libertate în secţiunile specifice din aplicaţia informatică;

b) informează persoanele private de libertate cu privire la numărul de credite acumulat la finalul fiecărei luni;

c) vizualizează raportul 900 din aplicaţia informatică, având posibilitatea selectării persoanelor private de libertate implicate în activităţi lucrative care au obţinut numărul de credite necesar formulării propunerii de recompensare şi care sunt eligibile, în condiţiile art. 7 alin. (1);

d) programează la Comisia pentru acordarea recompenselor, până în data de 10 a lunii, persoanele private de libertate care au participat la activităţi lucrative, desfăşurate sub coordonarea sa, şi pregăteşte astfel generarea raportului cu propunerea sau sesizarea de recompensare, raportul 901 sau raportul 902, fără listarea acestora. Programarea conţine tipul de recompensă propus şi motivaţia;

e) semnează raportul sau sesizarea de recompensare, cu verificarea corectitudinii propunerii formulate, avizat în format electronic de şeful secţiei şi listat de către secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor.

(3) Personalul care desfăşoară activităţi pentru prevenirea situaţiilor de risc, precum şi personalul prevăzut la art. 8 alin. (4) are obligaţia de a solicita, în scris, avizarea şefului ierarhic şi aprobarea directorului unităţii pentru acordarea numărului corespunzător de credite persoanelor private de libertate.

 

ARTICOLUL 13

Personalul din sectorul organizarea muncii

 

Personalul din sectorul organizarea muncii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) introduce în secţiunile specifice din aplicaţia informatică pontajul persoanelor private de libertate implicate în activităţile lucrative;

b) operează în aplicaţia informatică, în baza documentelor de evidenţă a muncii prestate, datele necesare acordării zilelor câştig, pentru activităţile lucrative desfăşurate de către persoanele private de libertate în perioada arestului;

c) efectuează transferul de credite, în cadrul aplicaţiei informatice, până în data de 7 a lunii; pentru generarea corectă a datelor înscrise în raportul 900 din aplicaţia informatică, data efectuării transferului de credite trebuie înregistrată ca ultima zi a lunii în care au fost desfăşurate activităţile lucrative;

d) în lipsa şefului punctului de lucru, precum şi în situaţia persoanelor private de libertate din regimul deschis care desfăşoară activităţi lucrative în afara locului de deţinere, fără supraveghere, îndeplineşte responsabilităţile de la art. 12 alin. (2) lit. b)-e),

 

ARTICOLUL 14

Şeful secţiei

 

Şeful secţiei are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) pentru situaţiile reglementate prin prezenta procedură de lucru programează persoanele private de libertate la Comisia pentru acordarea recompenselor şi pregăteşte astfel generarea raportului cu propunerea sau sesizarea de recompensare, raportul 901 sau raportul 902, fără listarea acestora; programarea conţine tipul de recompensă propus şi motivaţia;

b) avizează electronic, pozitiv sau negativ, rapoartele şi sesizările de recompensare, până la data de 12 a lunii, cu precizarea motivaţiei în cazul avizului negativ; în situaţia propunerii unui alt tip de recompensă faţă de cel formulat iniţial menţine avizul pozitiv, generat implicit în aplicaţia informatică, şi consemnează propunerea sa la rubrica Comentarii;

c) semnează raportul sau sesizarea de recompensare, cu verificarea corectitudinii, după caz, a propunerii sau avizului formulat, listate de către secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor şi semnate de către persoana care a formulat propunerea de recompensare;

d) după semnare şi avizare remite rapoartele şi sesizările de recompensare secretarului Comisiei pentru acordarea recompenselor, pe bază de tabel nominal - raportul 907, listat din aplicaţia informatică;

e) asigură aducerea la cunoştinţa persoanelor private de libertate, sub semnătură, a rezoluţiei Comisiei pentru acordarea recompenselor, în rubrica corespunzătoare din raportul sau sesizarea de recompensare.

 

ARTICOLUL 15

Coordonatorii sectoarelor de activitate

 

(1) Coordonatorii sectoarelor de activitate cu responsabilităţi şi competenţe în aplicarea sistemului de creditare sunt: şef serviciu aplicare regim penitenciar, director adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială sau, după caz, şef serviciu educaţie şi asistenţă psihosocială, director adjunct economico-administrativ ori, după caz, şef serviciu, birou producţie şi venituri proprii, şef serviciu, birou producţie şi organizarea muncii sau şef serviciu, birou evidenţă şi organizarea muncii, şef serviciu prevenirea criminalităţii şi terorismului.

(2) Coordonatorii sectoarelor de activitate prevăzuţi la alin. (1) au următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) asigură informarea, comunicarea şi diseminarea în cadrul colectivelor pe care le coordonează a cerinţelor privind aplicarea Sistemului de creditare;

b) asigură monitorizarea şi controlul modului în care cerinţele privind aplicarea Sistemului de creditare sunt îndeplinite;

c) monitorizează şi verifică corectitudinea introducerii datelor în secţiunile specifice din aplicaţia informatică de către personalul din subordine care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate;

d) întocmeşte formularul prevăzut în anexa nr. 11 şi, după aprobarea acestuia, rectifică omisiunile sau erorile de introducere a datelor.

 

ARTICOLUL 16

Secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor

 

Secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) planifică şi constituie, în aplicaţia informatică, Comisia pentru acordarea recompenselor, până la data de 7 a lunii;

b) listează rapoartele de recompensare avizate electronic de şefii secţiilor şi asigură semnarea acestora de către persoanele care au formulat propunerile, precum şi de către şefii secţiilor, până la data de 15 a lunii;

c) şterge programarea persoanelor private de libertate în cazul transferului, liberării, decesului, ridicării de către organele de cercetare penală;

d) primeşte rapoartele de recompensare de la şefii de secţie, pe bază de tabel nominal - raportul 907 din aplicaţia informatică;

e) prezintă situaţia fiecărei persoane private de libertate în vederea analizării de către Comisia pentru acordarea recompenselor şi realizează adnotări pe fiecare raport de recompensare, respectiv operează în câmpul specific din aplicaţia informatică tipul recompensei stabilite;

f) închide deciziile de recompensare; recompensele aprobate sau neaprobate de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se închid la data primirii răspunsului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

g) consemnează pe raportul de recompensare, pe verso, motivarea deciziei Comisiei pentru acordarea recompenselor, în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (4);

h) predă şefilor de secţie, în baza condicii de predare-primire, cu înregistrare exclusiv numerică, rapoartele de recompensare cu rezoluţia Comisiei pentru acordarea recompenselor, în vederea luării la cunoştinţă şi semnării de către persoanele private de libertate;

i) ridică de la şefii secţiilor rapoartele de recompensare luate la cunoştinţă, prin semnătura persoanelor private de libertate;

j) distribuie, în format electronic, personalului de la sectorul Vizite tabelul 905 din aplicaţia informatică cu persoanele private de libertate recompensate în cadrul Comisiei pentru acordarea recompenselor, în vederea operării în fişele de vizită;

k) listează raportul de recompensare, prevăzut la anexa nr. 14, şi se îngrijeşte de expedierea tabelului prevăzut la anexa nr. 17, până la data de 25 a fiecărei luni, către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, care cuprinde propunerile de recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de 24 ore;

l) constituie o mapă de aşteptare a rapoartelor de recompensare, corespunzător raportului de recompensare prevăzut la anexa nr. 14, cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de 24 ore; după primirea aprobării face menţiuni pe rapoartele de recompensare aflate în mapa de aşteptare cu privire la numărul lucrării şi rezoluţia directorului general, după care le prezintă directorului unităţii pentru autentificare şi stabilirea datei plecării din unitate a persoanei recompensate;

m) înştiinţează Sectorul evidenţă deţinuţi şi organizarea muncii despre recompensele cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în vederea emiterii documentelor prevăzute în anexele nr. 15 şi 16;

n) predă secretarului comisiei de disciplină rapoartele de recompensare, pe bază de condică, pentru depunere în dosarul disciplinar, până la data de 5 a lunii următoare;

o) listează tabelele nominale ale persoanelor private de libertate recompensate corespunzător raportului 905 din aplicaţia informatică şi le arhivează, până la data de sfârşit a lunii, cu excepţia recompenselor pentru a căror acordare este necesară aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care se arhivează la o dată ulterioară aprobării;

p) restaurează soldul de credite din arhivă, în cazul persoanelor private de libertate aflate în situaţiile prevăzute de art. 10 şi 11.

 

ARTICOLUL 17

Membrii Comisiei pentru acordarea recompenselor

 

Membrii Comisiei pentru acordarea recompenselor au următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) analizează toate propunerile de acordare a recompenselor, indiferent de avizul pozitiv sau negativ, şi urmăresc întrunirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de cadrul normativ;

b) decid, după caz, acordarea recompensei, respingerea propunerii de recompensare sau înlocuirea cu un alt tip de recompensă: în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (4) motivează decizia;

c) propun directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor recompensarea persoanelor private de libertate cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de 24 ore;

d) semnează rapoartele de recompensare la secţiunea aferentă deciziei Comisiei pentru acordarea recompenselor, precum şi tabelele nominale cu deciziile de recompensare, listate de secretarul comisiei.

 

ARTICOLUL 18

Secretarul comisiei de disciplină

 

Secretarul comisiei de disciplină are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) introduce în aplicaţia informatică, în secţiunea Comisii, hotărârile comisiei de disciplină privind sancţiunile disciplinare, aplicaţia informatică reducând, în mod automat, numărul de credite prevăzut în anexa nr. 3;

b) completează în aplicaţia informatică data anulării sau modificării unei sancţiuni disciplinare, în cazul admiterii sau admiterii în parte de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate sau de către instanţa de judecată a unei plângeri sau contestaţii formulate de către persoana privată de libertate, având consecinţă realocarea numărului de credite pierdute prin sancţiune;

c) primeşte, pe bază de condică, rapoartele de recompensare, de la secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor, până la data de 5 a lunii următoare şi le depune în dosarul disciplinar;

d) introduce în aplicaţia informatică, în secţiunea Vizite, modulul Sancţiuni, data şi motivul ridicării sancţiunii disciplinare, în baza rapoartelor de recompensare primite pe bază de condică;

e) comunică secretarului Comisiei pentru acordarea recompenselor orice informaţie cu privire la eventualele inadvertenţe identificate între dosarul disciplinar şi aplicaţia informatică, cu privire la recompense, pentru a putea fi corectate.

 

ARTICOLUL 19

Personalul din sectorul vizită

 

Personalul din sectorul vizită are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) primeşte de la secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor, în format electronic, tabelul corespunzător raportului 905 din aplicaţia informatică, cu persoanele private de libertate recompensate în cadrul comisiei şi operează în fişele de vizită;

b) consemnează în secţiunea Vizite data punerii în aplicare a recompenselor;

c) menţionează motivele neaplicării recompensei, la rubrica Observaţii, în secţiunea Vizite, în cadrul înregistrării corespunzătoare recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (5);

d) şterge înregistrările aferente recompensei în secţiunea Vizite, în situaţia acordării eronate a recompenselor de către Comisia pentru acordarea recompenselor.

 

ARTICOLUL 20

Directorul unităţii

 

Directorul unităţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) stabileşte data de desfăşurare a lucrărilor Comisiei pentru acordarea recompenselor;

b) aprobă şi introduce creditele pentru prevenirea situaţiilor de risc, identificate de celelalte categorii de personal, altul decât cel pentru prevenirea situaţiilor de risc;

c) aprobă şi introduce creditele pentru persoanele private de libertate care au desfăşurat activităţi de sprijin pentru prevenirea suicidului în mediul de detenţie;

d) stabileşte data de început a recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar;

e) semnează legitimaţia persoanei private de libertate pentru permisiunea de ieşire din penitenciar;

f) ia măsuri de instruire a persoanei private de libertate recompensate cu permisiunea de ieşire din penitenciar;

g) contactează reprezentanţii legali, soţul sau soţia ori rudele până la gradul IV inclusiv, în cazurile prevăzute de art. 214 alin. (5) din Regulament;

h) ia măsuri ca numele persoanelor private de libertate recompensate cu permisiunea de ieşire din penitenciar să fie comunicate telefonic organelor de poliţie pe raza cărora se află localităţile unde cei în cauză se deplasează;

i) după caz, aprobă sesizarea întocmită de sectorul evidenţă, în vederea actualizării creditelor în aplicaţia informatică, pentru situaţiile generate de dosarele conexate, zilele câştig din perioada de arest, precum şi în cazul persoanelor pentru care s-a dispus continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar;

j) aprobă formularul de rectificare prevăzut în anexa nr. 11;

k) rectifică datele specifice în secţiunile din aplicaţia informatică în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (5).

 

ARTICOLUL 21

Informaticianul unităţii

 

Informaticianul unităţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) acordă permisiuni de operare în aplicaţia informatică, conform instrucţiunilor de aplicare şi deciziei directorului unităţii;

b) oferă, la nevoie, sprijin şi consultanţă de specialitate personalului cu responsabilităţi în aplicarea Sistemului de creditare, în vederea soluţionării aspectelor problematice.

 

ARTICOLUL 22

Personalul din sectorul evidenţă deţinuţi

 

Personalul din sectorul evidenţă deţinuţi are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) face menţiuni în registrul de termene cu privire la data la care se pune în aplicare recompensa cu permisiunea de ieşire din penitenciar, stabilită în prealabil de directorul unităţii, în vederea emiterii documentelor prevăzute în anexele nr. 15 şi 16;

b) sesizează, în vederea actualizării creditelor în aplicaţia informatică, situaţiile generate de dosarele conexate, zilele câştig din perioada de arest, precum şi în cazul persoanelor pentru care s-a dispus continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.

 

ARTICOLUL 23

Personalul din structura de prevenire a criminalităţii

 

Personalul din structura de prevenire a criminalităţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) obţine de la persoanele private de libertate date de interes operativ relevante pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 9;

b) formulează, în scris, o propunere către Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului, în vederea alocării unui anumit număr de credite pentru datele verificate şi confirmate:

c) alocă creditele corespunzătoare, după avizarea propunerii de către şeful Serviciului prevenirea criminalităţii şi terorismului şi aprobarea de către directorul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului.

 

ARTICOLUL 24

Personalul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

Personalul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) primeşte de la unităţile penitenciare, până la data de 25 a fiecărei luni, tabelele nominale cu persoanele private de libertate propune pentru recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar/învoire, prevăzute la anexa nr. 17;

b) analizează propunerile formulate de către comisiile de acordare a recompenselor din penitenciare şi face menţiuni privind acordarea sau neacordarea învoirii, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a formulat propunerea;

c) supune aprobării directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor lista cu deciziile privind aprobarea sau neaprobarea permisiunii de ieşire din penitenciar;

d) transmite către unităţi listele cu rezoluţia finală.

 

CAPITOLUL III

Sistemul de creditare a participării persoanelor internate în centre de detenţie la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, la activităţi lucrative, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de risc

 

ARTICOLUL 25

Aplicarea sistemului de creditare

 

(1) Prevederile cap. II secţiunea 1 referitoare la etapele de aplicare a Sistemului de creditare se aplică în mod corespunzător şi persoanelor internate în centre de detenţie.

(2) Pentru aplicarea corespunzătoare a Sistemului de creditare în centrele de detenţie se utilizează:

a) anexa nr. 2-Tipuri de recompense acordate persoanelor internate;

b) anexa nr. 4 - Tipuri de sancţiuni disciplinare aplicate persoanelor internate;

c) anexa nr. 5 - Nomenclatorul activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi socială;

d) anexa nr. 8 - Nomenclatorul activităţilor lucrative;

e) anexa nr. 9 - Nomenclatorul pentru prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc.

(3) Pentru categoria persoanelor internate, la nivelul fiecărui centru, se instituie o evidenţă a orelor muncite în aplicaţia informatică, pe baza tabelului nominal de pontaj, completat zilnic de personalul responsabil din cadrul structurii organizarea muncii.

(4) Pentru acordarea recompensei prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. h) din lege, formularea propunerii de recompensare nu este condiţionată de însumarea unui anumit număr de credite. Acordarea acesteia nu determină scăderea creditelor cumulate de către persoanele internate.

(5) Responsabilităţile şi competenţele personalului care aplică Sistemul de creditare în penitenciare prevăzute în cap. II secţiunea a 2-a se aplică în mod corespunzător pentru personalul centrelor de detenţie, cu particularităţile prevăzute la art. 26.

 

ARTICOLUL 26

Personalul din sectorul organizarea muncii

 

Personalul din sectorul organizarea muncii îndeplineşte următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) introduce în secţiunile specifice din aplicaţia informatică pontajul persoanelor internate implicate în activităţile lucrative;

b) asigură corectitudinea înregistrărilor, prin confruntarea evidenţelor scriptice, de exemplu, tabel nominal de scoatere la muncă, cu datele operate în aplicaţia informatică;

c) efectuează transferul de credite, în cadrul aplicaţiei informatice, până în data de 7 a lunii;

d) în lipsa şefului punctului de lucru, precum şi în situaţia persoanelor internate din regimul deschis care desfăşoară activităţi lucrative în afara locului de internare, fără supraveghere, îndeplineşte responsabilităţile de la art. 12 alin. (2) lit. b)-

 

CAPITOLUL IV

Sistemul de creditare a participării persoanelor internate în centre educative la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de risc

 

SECŢIUNEA 1

Etape de aplicare a Sistemului de creditare

 

ARTICOLUL 27

Acordarea şi scăderea creditelor

 

(1) Evidenţa şi gestionarea creditelor se realizează prin intermediul unei aplicaţii informatice disponibile pentru accesare şi completare personalului stabilit prin decizie zilnică pe unitate, conform Evidenţei credite persoane internate, prevăzută în anexa nr. 19.

(2) Sistemul de creditare are la bază consemnările efectuate în documentele specifice elaborate la nivelul fiecărui sector de activitate şi înregistrările operate în aplicaţia informatică de către personalul care desfăşoară activităţi directe cu persoanele internate.

(3) Pentru fiecare activitate, program educativ, de asistenţă psihologică, asistenţă socială finalizat sau absolvit, fiecărui participant i se alocă un număr de credite, stabilit în funcţie de calificativul obţinut conform anexei nr. 6.

(4) Pentru participarea activă la activităţile lucrative organizate în centru, creditele se acordă conform anexei nr. 8.

(5) Pentru prevenirea situaţiilor de risc, creditele se acordă conform anexei nr. 9.

(6) Pentru înregistrarea progreselor comportamentale în interiorul şi exteriorul centrului educativ, creditele se alocă potrivit anexei nr. 10.

(7) Creditele acumulate se scad, la acordarea unei recompense, conform anexei nr. 2, şi la aplicarea unei sancţiuni disciplinare, conform anexei nr. 4.

(8) Creditele rămase în urma acordării unei recompense sau după aplicarea unei sancţiuni disciplinare sunt disponibile pentru utilizări ulterioare.

 

ARTICOLUL 28

Formularea propunerilor de recompensare

 

(1) Propunerea de recompensare se formulează pentru toate persoanele internate eligibile din punctul de vedere al creditelor acumulate, analizarea unei persoane în cadrul Consiliului educativ fiind condiţionată de acumularea numărului minim de credite necesar fiecărui tip de recompensă, corespunzător anexei nr. 2.

(2) Recompensarea persoanelor internate se realizează progresiv, astfel încât să se asigure o creştere treptată a gradului de responsabilizare şi libertate de mişcare a acestora.

(3) Atunci când numărul de credite necesar pentru analiza în vederea acordării recompenselor rezultă din cumularea creditelor obţinute în cadrul mai multor activităţi, propunerea de recompensare este formulată de către coordonatorul programului sau activităţii la care persoana internată a obţinut numărul maxim de credite pentru activitatea respectivă.

(4) Pentru acordarea recompensei prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. h) din lege, formularea propunerii de recompensare nu este condiţionată de însumarea unui anumit număr de credite. Acordarea acesteia nu determină scăderea creditelor cumulate de către persoanele internate.

 

ARTICOLUL 29

Rectificarea înregistrărilor din aplicaţia informatică

 

(1) Pentru toate rectificările operate în aplicaţia informatică, cu consecinţe asupra soldului de credite al persoanelor internate, se completează formularul prevăzut în anexa nr. 11.

(2) Responsabilitatea rectificării revine coordonatorilor principalelor sectoare de activitate, imediat după sesizarea erorii sau a omisiunii şi aprobarea formularului prevăzut la alin. (1).

(3) în cazul în care o persoană internată a fost recompensată cu una dintre recompensele prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. d)-h) din lege, dar recompensa nu a fost pusă în aplicare, numărul creditelor scăzute se restituie de către directorul centrului, cu precizarea motivelor care au condus la această situaţie.

 

ARTICOLUL 30

Creditarea participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială

 

(1) Prevederile art. 6 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia dispoziţiilor alin. (3) şi (4).

(2) Condiţia pentru creditarea participării persoanelor internate la programele educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială este obţinerea calificativului minim „Suficient”.

(3) Numărul maxim de credite corespunzător fiecărui tip de activitate sau program educativ, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială este cei prevăzut în anexa nr. 5,

(4) Alocarea diferenţiată a creditelor se realizează, ţinând cont de calificativul acordat, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.

(5) Creditele pentru participarea la activităţi de instruire şcolară se acordă lunar de către personalul didactic responsabil, în baza unui raport de evaluare a fiecărei persoane internate, întocmit conform tabelului din anexa nr. 6.

 

ARTICOLUL 31

Creditarea participării la activităţi lucrative

 

(1) Pentru categoria persoanelor internate, la nivelul fiecărui centru, se instituie o evidenţă a orelor muncite în aplicaţia informatică, pe baza tabelului nominal de pontaj, completat zilnic de personalul responsabil din cadrul structurii organizarea muncii.

(2) Prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 32

Creditarea progreselor comportamentale ale persoanelor internate în centre educative

 

(1) Numărul maxim de credite care poate fi acordat pentru înregistrarea progreselor comportamentale ale persoanelor internate pentru activităţile desfăşurate în interiorul şi exteriorul centrului educativ este de 15 credite pe lună, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 10.

(2) Pentru înregistrarea progreselor comportamentale, supraveghetorii responsabili operează în aplicaţia informatică, cu frecvenţă lunară, evaluarea conduitei fiecărei persoane internate, conform tabelului din anexa nr. 6. Şeful de tură validează introducerea datelor şi alocarea corespunzătoare a creditelor.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Responsabilităţi şi competenţe ale personalului care aplică Sistemul de creditare

 

ARTICOLUL 33

Personalul care utilizează Sistemul de creditare

 

(1) Personalul care desfăşoară activităţi de instruire şcolară, educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială cu persoanele internate are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) introduce datele în secţiunile specifice din aplicaţia informatică şi alocă creditele corespunzătoare;

b) asigură corectitudinea înregistrărilor, prin confruntarea evidenţelor scriptice, de exemplu: mapa programului sau documentele activităţii, cu datele operate în aplicaţia informatică;

c) informează persoanele internate cu privire la numărul de credite acumulate la finalul activităţii sau programului;

d) formulează propunerea de recompensare pentru persoanele internate care au numărul de credite necesar şi o înaintează secretarului Consiliului educativ, până în data de 10 a fiecărei luni;

e) aduce la cunoştinţa persoanelor internate pentru care a formulat propunerea, pe bază de semnătură, decizia Consiliului educativ privind acordarea recompenselor.

(2) Personalul care desfăşoară activităţi lucrative cu persoanele internate are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) înaintează zilnic persoanei responsabile cu organizarea muncii tabelele nominale de scoatere la muncă, în vederea consemnării în secţiunile specifice din aplicaţia informatică şi alocării creditelor corespunzătoare;

b) primeşte, până la data de 5 a fiecărei luni, de la persoana desemnată responsabilă cu organizarea muncii tabelul nominal cu persoanele internate care au acumulat numărul de credite necesar pentru formularea unei propuneri de recompensare;

c) informează persoanele internate cu privire la numărul de credite acumulate la finalul lunii;

d) formulează propunerea de recompensare pentru persoanele internate care au numărul de credite necesar şi o înaintează secretarului Consiliului educativ, până în data de 10 a fiecărei luni;

e) aduce la cunoştinţa persoanelor internate, pe bază de semnătură, decizia Consiliului educativ privind acordarea recompenselor.

(3) Personalul care desfăşoară activităţi de supraveghere şi însoţire a persoanelor internate are obligaţia de a opera rezultatele evaluării conduitei fiecărei persoane internate şi calificativul acordat, până în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, îh secţiunea corespunzătoare din aplicaţia informatică.

(4) Personalul care desfăşoară activităţi pentru prevenirea situaţiilor de risc, precum şi personalul prevăzut la art. 8 alin. (4) are obligaţia de a solicita, în scris, avizarea şefului ierarhic şi aprobarea directorului centrului pentru acordarea numărului corespunzător de credite persoanelor internate.

 

ARTICOLUL 34

Coordonatorii sectoarelor do activitate

 

(1) Coordonatorii sectoarelor de activitate cu responsabilităţi şi competenţe în aplicarea sistemului de creditare sunt: director adjunct, şef serviciu asistenţă psihosocială, şef serviciu siguranţa deţinerii şi aplicare regim, şef serviciu prevenirea criminalităţii şi terorismului.

(2) Coordonatorii sectoarelor de activitate prevăzuţi la alin. (1) au următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) asigură monitorizarea şi controlul modului în care cerinţele privind aplicarea Sistemului de creditare sunt îndeplinite;

b) monitorizează şi verifică corectitudinea operării datelor în secţiunile specifice din aplicaţia informatică de către personalul din subordine care desfăşoară activităţi directe cu persoanele internate;

c) întocmeşte formularul prevăzut în anexa nr. 11 şi, după aprobarea acestuia, rectifică omisiunile sau erorile de introducere a datelor.

 

ARTICOLUL 35

Secretarul Consiliului educativ

 

Secretarul Consiliului educativ are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) centralizează, în tabelul nominal cu persoanele internate propuse pentru a fi recompensate prevăzut în anexa nr. 18, propunerile de recompensare primite;

b) distribuie membrilor Consiliului educativ copii ale tabelelor nominale cu persoanele internate a căror situaţie urmează să fie analizată;

c) prezintă în Consiliul educativ datele şi propunerile centralizate, cu precizarea recompensei pentru care persoana internată este eligibilă ca urmare a numărului de credite acumulat;

d) realizează adnotări în dreptul fiecărei persoane internate, conform anexei nr. 12;

e) operează în aplicaţia informatică decizia adoptată în cadrul Consiliului educativ sau, după caz, de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

f) aduce la cunoştinţa personalului care desfăşoară activităţi directe cu persoanele internate şi au formulat propunerile de recompensare rezoluţia Consiliului educativ;

g) transmite personalului de la sectorul vizite rapoartele de recompensare, în vederea operării în fişele de vizită şi în aplicaţia informatică;

h) arhivează tabelele nominale ale persoanelor internate analizate în Consiliul educativ, cu rezoluţia Consiliului.

 

ARTICOLUL 36

Personalul din sectorul vizită

 

Personalul din sectorul vizită are următoarele responsabilităţi şi competenţe;

a) operează în fişele de vizită şi în aplicaţia informatică informaţiile despre persoanele internate recompensate;

b) predă secretarului comisiei de disciplină rapoartele de recompensare, pe bază de condică, pentru depunere în dosarul disciplinar.

 

ARTICOLUL 37

Şeful de tură

 

Şeful de tură validează datele introduse de către supraveghetorii responsabili.

 

ARTICOLUL 38

Persoana desemnată responsabilă cu organizarea muncii

 

Persoana desemnată responsabilă cu organizarea muncii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) primeşte, zilnic, tabelele nominale de scoatere la muncă şi înregistrează activităţile lucrative şi orele lucrate în aplicaţia informatică, cu alocarea creditelor corespunzătoare;

b) asigură corectitudinea înregistrărilor, prin confruntarea evidenţelor scriptice, de exemplu, tabel nominal de scoatere la muncă, cu datele operate în aplicaţia informatică;

c) transmite persoanelor desemnate la art. 33 alin. (2), până la data de 5 a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele internate care au acumulat numărul de credite necesar pentru formularea unei propuneri de recompensare.

 

ARTICOLUL 39

Membrii Consiliului educativ

 

Membrii Consiliului educativ au următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) analizează toate propunerile de acordare a recompenselor pentru persoanele internate care au acumulat numărul de credite aferent recompenselor;

b) decid motivat, după caz, acordarea recompensei, respingerea propunerii de recompensare sau înlocuirea cu un alt tip de recompensă.

 

ARTICOLUL 40

Secretarul comisiei de disciplină

 

Secretarul comisiei de disciplină are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) operează în aplicaţia informatică sancţiunile disciplinare aplicate persoanelor internate;

b) operează în aplicaţia informatică, după soluţionarea unei plângeri sau contestaţii formulate de persoanele internate împotriva unei hotărâri a comisiei de disciplină, pentru a asigura actualizarea soldului de credite;

c) primeşte de la sectorul vizită, pe bază de condică, rapoartele de recompensare şi rapoartele de sancţiune şi le depune în dosarul disciplinar.

 

ARTICOLUL 4

Informaticianul unităţii

 

Informaticianul unităţii asigură funcţionarea optimă a aplicaţiei informatice şi accesul la aceasta tuturor persoanelor desemnate cu responsabilităţi de la nivelul unităţii.

 

ARTICOLUL 42

Personalul din structura de prevenire a criminalităţii

 

Personalul din structura de prevenire a criminalităţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) obţine de la persoanele internate date de interes operativ relevante pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 9;

b) formulează, în scris, o propunere către Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului, în vederea alocării unui anumit număr de credite pentru datele verificate şi confirmate;

c) alocă creditele corespunzătoare, după avizarea propunerii de către şeful Serviciului prevenirea criminalităţii şi terorismului şi aprobarea de către directorul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului.

 

ARTICOLUL 43

Directorul centrului educativ

 

Directorul centrului educativ are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) stabileşte data de desfăşurare a lucrărilor Consiliului educativ;

b) aprobă şi introduce creditele pentru prevenirea situaţiilor de risc identificate de celelalte categorii profesionale;

c) restituie creditele corespunzătoare în situaţia prevăzută la art. 29 alin. (3).

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 44

Anexe

 

Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezenta procedură de lucru.

 

ANEXA Nr. 1

la procedura de lucru

 

Prevederile anexei nr. 1 se aplică în penitenciare

 

Numărul minim de credite necesar fiecărui tip de recompensă

 

Tipul recompensei

Nr. de credite

Art. 98 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 254/2001 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare (lege)

Suplimentarea numărului convorbirilor on-line

30

Art. 98 alin. (1) lit. c) din lege Suplimentarea dreptului la pachete

40

Art. 98 alin. (1) lit. c) din lege Suplimentarea dreptului la vizite

40

Art. 98 alin. (1) lit. c) din lege Suplimentarea dreptului la pachete şi/sau vizite

50

Art. 98 alin. (1) lit. d) din lege

Suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69, cu excepţia alin. (1) lit. d) din lege

50

Art. 98 alin. (1) lit. e) din lege

Permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an

60

Art. 98 alin. (1) lit. f) din lege

Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 25 de zile pe an

80

Art. 98 alin. (1) lit. g) din lege

Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de 30 de zile pe an

80

Art. 99 alin. (5) din lege

Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, pentru participarea persoanei condamnate la înhumarea soţului sau soţiei, unui copil, părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică

0

Ridicarea sancţiunii „avertisment11 Art. 101 alin. (1) lit. a) din lege

Necesită existenţa a 30 de credite.

Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice, sportive pentru o perioadă de cel mult o lună”

Art. 101 alin. (1) lit. b) din lege

Necesită existenţa a 40 de credite.

Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a presta o muncă pe o perioadă de cel mult o lună”

Art. 101 alin. (1) lit. c) din lege

Necesită existenţa a 40 de credite.

Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală, pentru o perioadă de cel mult 2 luni”

Art. 101 alin. (1) lit. d) din lege

Necesită existenţa a 50 de credite.

Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni”

Art. 101 alin. (1) lit. e) din lege

Necesită existenţa a 60 de credite.

Ridicarea sancţiunii „izolarea pentru maximum 10 zile” Art. 101 alin. (1) lit. f) din lege (indiferent de numărul de zile)

Necesită existenţa a 100 de credite.

 

Propunerea de recompensare cu recompensa prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. e) din lege se formulează atunci când persoana privată de libertate cumulează minimum 60 de credite. Pentru fiecare permisiune de ieşire din penitenciar pentru o zi acordată se scad 60 de credite.

Soldul minim necesar pentru formularea propunerilor de recompensare cu recompensele prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) din lege este de 80 de credite. Acordarea acestor tipuri de recompense determină scăderea unui număr fix, de 80 de credite, indiferent de durata permisiunilor de ieşire din penitenciar aprobate.

 

ANEXA Nr. 2

la procedura de lucru

 

Prevederile anexei nr. 2 se aplică în centre de detenţie şi centre educative.

 

Tipuri de recompense acordate persoanelor internate

 

Tipul recompensei

Nr. de credite

Art. 170 alin. (1) lit. b) din lege

Suplimentarea numărului convorbirilor on-line

30

Art. 170 alin. (1) lit. c) din lege

Suplimentarea dreptului la pachete

30

Art. 170 alin. (1) lit. c) din lege

Suplimentarea dreptului la vizite

30

Art. 170 alin. (1) lit. c) din lege

Suplimentarea dreptului la pachete şi/sau vizite

40

Art. 170 alin. (1) lit. d) din lege

Trimiterea în tabere sau în excursii organizate de centru sau în colaborare cu alte instituţii ori organizaţii

40 pentru o excursie 60 pentru o tabără

Art. 170 alin. (1) lit. e) din lege

Învoirea, cu o durată de maximum 24 de ore, în localitatea în care este situat centrul

30

Art. 170 alin. (1) lit. f) din lege

Învoirea, la sfârşit de săptămână, cu o durată de maximum 48 de ore, în localitatea de domiciliu al persoanei internate

45

Art. 170 alin. (1) lit. g) din lege

Învoiri în familie, în timpul vacanţelor şcolare, pe o perioada de cel mult 15 zile, dar nu mai mult de 45 de zile pe an

90

Art. 170 alin. (1) lit. h) din lege

Învoirea pentru motive umanitare, pe o durată de cel mult 10 zile

0

Ridicarea sancţiunii „avertisment”

Art. 174 alin. (1) lit. a) din lege

Necesită existenţa a 30 de credite.

Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice, sportive pentru o perioadă de cel mult o lună”

Art. 174 alin, (1) lit. b) din lege

Necesită existenţa a 30 de credite.

Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a presta o muncă pe o perioadă de cel mult o lună”

Art. 174 alin. (1) lit. c) din lege

Necesită existenţa a 30 de credite.

Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă de cel mult 2 luni” Art. 174 alin. (1) lit. d) din lege

Necesită existenţa a 50 de credite.

Separarea de colectiv, pentru o durată de cel mult 4 ore pe zi, dar nu mai mult de 5 zile consecutive

Art. 174 alin. (1) lit. e) din lege

Necesită existenţa a 60 de credite.

Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 2 luni”

Art. 174 alin. (2) lit. a) din lege

Necesită existenţa a 60 de credite.

Ridicarea sancţiunii „izolarea pentru maximum 10 zile”

Art. 174 alin. (2) lit. b) din lege (indiferent de numărul de zile)

Necesită existenţa a 90 de credite.

 

ANEXA Nr. 3

la procedura de lucru

 

Prevederile anexei nr. 3 se aplică în penitenciare.

 

Tipuri de sancţiuni disciplinare aplicate persoanelor private de libertate

 

Tipul sancţiunii disciplinare

Nr. de credite

Art. 101 alin. (1) lit. a) din lege

Avertisment

-30

Art. 101 alin. (1) lit. b) din lege

Suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive pentru o perioadă de cel mult o lună (indiferent de perioadă)

-40

Art. 101 alin. (1) lit. c) din lege

Suspendarea dreptului de presta o muncă pe o perioadă de cel mult o lună (indiferent de perioadă)

-40

Art. 101 alin. (1) lit. d) din lege

Suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă de cel mult două luni (indiferent de perioadă)

-50

Art. 101 alin. (1) lit. e) din lege

Suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni (indiferent de perioadă)

-60

Art. 101 alin. (1) lit. f) din lege

Izolarea pentru maximum 10 zile (indiferent de numărul de zile)

- 100

 

ANEXA Nr. 4

la procedura de lucru

 

Prevederile anexei nr. 4 se aplică în centre de detenţie şi centre educative.

 

Tipuri de sancţiuni disciplinare aplicate persoanelor internate

 

Tipul sancţiunii disciplinare

Nr. de credite

Art. 174 alin. (1) lit. a) din lege

Avertismentul

- 30

Art. 174 alin. (1) lit. b) din lege

Suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o perioadă de cel mult o lună

-30

Art. 174 alin. (1) lit. c) din lege

Suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună

-30

Art. 174 alin. (1) lit. d) din lege

Suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală şi exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă de cei mult două luni

-50

Art. 174 alin. (1) lit. e) din lege

Separarea de colectiv, pentru o durată de cel mult 4 ore pe zi, dar nu mai mult de 5 zile consecutive

-60

Art. 174 alin. (2) lit. a) din lege

Suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult două luni

-60

Art. 174 alin. (2) lit. b) din lege

Izolarea, pentru maximum 10 zile

-90

 

ANEXA Nr. 5

la procedura de lucru

 

Prevederile anexei nr. 5 se aplică în penitenciare şi centre de detenţie.

 

Nomenclatorul activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială

 

Nr. crt.

Activităţi şi programe

Nr. de credite

Aria de intervenţie Instruire şcolară

1.

Instruire şcolară - învăţământ de masă, clasele I-XIII – adulţi

Instruire şcolară - învăţământ de masă, clasele I-XIII - minori şi tineri

Învăţământ profesional – adulţi

Învăţământ profesional - minori şi tineri

30 pentru sem. absolvit

80 pentru sem. absolvit

30 pentru sem. absolvit

80 pentru sem. absolvit

2.

Program „A Doua Şansă” – adulţi

Program „A Doua Şansă” - minori şi tineri

30 pentru an de studiu absolvit

80 pentru an de studiu absolvit

3.

Universitar, postuniversitar

30 pentru an promovat

Aria de intervenţie Formare profesională

 

Cursuri de iniţiere

20 pentru curs absolvit

4.

Cursuri de calificare, specializare, perfecţionare – adulţi

Cursuri nivel I

Cursuri nivel II

Cursuri de calificare - minori şi tineri

40 pentru curs nivel I absolvit

60 pentru curs nivel II absolvit

80 pentru curs absolvit

(indiferent de nivel)

Aria de intervenţie Educativ şi recreativ

Programe educative

5.

Adaptare pentru viaţa instituţionalizată

(Se acordă o singură dată.)

5

6.

Program de alfabetizare

30

7.

Programe educaţionale de tip informativ

25

8.

Programe educaţionale de tip ocupaţional

20

Aria de intervenţie - Programe de asistenţă psihologică

9.

Program destinat agresorilor sexuali

40

10.

Programe de tipul asistenţei psihologice specifice

30

11.

Programe de tipul asistenţei psihologice generale

25

12.

Comunităţile terapeutice

(Se acordă, per ansamblu, pentru toate activităţile incluse, într-o lună.)

20

Aria de intervenţie - Programe de asistenţă socială

13.

Program de pregătire pentru liberare

(Se acordă o singură dată)

20

14.

Reducerea riscului de recidivă

(Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică.)

25

15.

Programe de asistenţă socială

25

Activităţi circumscrise ariilor de intervenţie educativ-recreativă, asistenţă psihologică, asistenţă socială, asistenţă religioasă, formare profesională

16.

Activităţi individuale derulate în cadrul programelor

5 pentru o activitate

17.

Activităţi de informare, consiliere, medierea muncii

(organizate pe baza proiectului de activitate)

10

18.

Activităţi de educaţie pe platforma de e-Learning pentru prevenirea tuberculozei

(5 credite se acordă pentru parcurgerea parţială a activităţii - indiferent de numărul de module; 10 credite se acordă pentru finalizarea tuturor modulelor.)

5 sau 10

19.

Activităţi desfăşurate pe bază de proiecte standard, în interiorul sau exteriorul locului de deţinere

10

20.

Activităţi religioase derulate de preotul angajat, după caz, de reprezentanţii cultelor recunoscute de lege

(organizate pe baza proiectului de activitate)

10

Nr.

crt.

Activităţi şi programe

Nr. de credite

21.

Activităţi psihologice

(organizate pe baza proiectului de activitate)

10

22.

Activităţi de asistenţă socială

(organizate pe baza proiectului de activitate)

10

23.

Concursuri tematice

(Se acordă participanţilor din etapa finală, conform proiectului de activitate.)

5 pentru finalişti

24.

Competiţii sportive în interiorul penitenciarului

(Se acordă pentru finalişti, stabiliţi conform proiectului de activitate.)

10

25.

Activităţi de autogospodărire, desfăşurate în perioada de pregătire pentru liberare, în vederea dezvoltării deprinderilor de convieţuire socială

(Se acordă per ansamblu, pentru toate activităţile incluse într-o lună.)

20

26.

Participarea persoanelor private de libertate la stagii de practică, în calitate de subiecţi evaluaţi

(organizate pe baza proiectului de activitate şi a protocolului de cercetare)

3

27.

Protagonist în piesă de teatru - activitate desfăşurată în comunitate

(Se acordă iniţial, o singură dată pentru piesă, pe an.)

(Se acordă pentru fiecare reprezentaţie susţinută ulterior.)

30

10 pentru o reprezentaţie

28.

Participare la competiţii sportive - activitate desfăşurată în comunitate

10 tuturor participanţilor

29.

Participare cu exponate proprii la expoziţii artistice - activitate desfăşurată în comunitate

(Se acordă o dată pentru o expoziţie.)

20

30.

Activităţi sportive interpenitenciare (competiţii, campionate)

(Se acordă pentru finalişti, stabiliţi conform proiectului de activitate.)

10

31.

Activităţi cultural-artistice interpenitenciare (participare ca protagonişti la spectacole, festival teatru)

(Se acordă iniţial, o singură dată pentru piesă, pe an.)

(Se acordă pentru fiecare reprezentaţie susţinută ulterior.)

30

10 pentru o reprezentaţie

32.

Activităţi de asistenţă psihologică sau asistenţă socială interpenitenciare

(organizate pe baza proiectului de activitate)

10

 

Prevederile anexei nr. 6 se aplică în centre educative.

 

ANEXA Nr. 6

la procedura de lucru

 

Evaluarea conduitei persoanelor internate

 

Pentru acordarea calificativelor se au în vedere următoarele criterii:

(1) atitudinea faţă de conţinutul tematic al activităţii sau programului;

(2) atitudinea faţă de colegii de grup;

(3) atitudinea faţă de coordonatorul programului;

(4) iniţiativă, spontaneitate, creativitate.

Aceste 4 criterii vor primi câte un punctaj, de la 0 la 2, astfel:

0 = atitudine neadecvată - participant conflictual, negativist, neimplicat etc.;

1 = atitudine neutră;

2 = atitudine adecvată - participant implicat, cooperant, atent etc.

Calificativul se acordă în funcţie de punctajul obţinut de către persoanele internate la evaluarea finală, astfel:

- finalizat cu credite:

- calificativul „Foarte bine” - punctaj 7-8 (conduce la acordarea a 3/3 din cuantumul maxim de credite prevăzute);

- calificativul „Bine” - punctaj 5-6 (conduce la acordarea a 2/3 din cuantumul maxim de credite prevăzute);

- calificativul „Suficient” - punctaj 3-4 (conduce la acordarea a 1/3 din cuantumul maxim de credite prevăzute);

- finalizat fără credite:

- calificativul „Insuficient” - punctaj 0-2.

Pentru aprecierea individuală a tuturor participanţilor şi creditarea diferenţiată a acestora, raportul final de evaluare a activităţii sau programului include o secţiune completată de către coordonatorul activităţii sau programului, cu următoarele rubrici:

 

Numele şi prenumele persoanei internate

(1) Atitudinea faţă de conţinutul tematic

(2) Atitudinea faţă de colegi

(3) Atitudinea faţă de specialist

(4) Iniţiativă, creativitate

Punctaj final

Calificativ

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

la procedura de lucru

 

Prevederile anexei nr. 7 se aplică în penitenciare.

 

Nomenclatorul activităţilor lucrative

 

Acordarea a 4 credite pentru o zi câştig, ca urmare a activităţilor lucrative desfăşurate de către deţinuţi, indiferent de tipul muncii prestate:

a) munca efectuată în regim de prestări servicii, pentru operatori economici, persoane fizice sau juridice, în interiorul ori exteriorul locului de deţinere;

b) activităţile cu caracter gospodăresc necesare locului de deţinere;

c) activităţile desfăşurate în regie proprie;

d) munca prestată în caz de calamitate;

e) activităţi lucrative pe bază de voluntariat;

f) în alte cazuri, în condiţiile legii.

 

ANEXA Nr. 8

la procedura da lucru

 

Prevederile anexei nr. 8 se aplică în centre de detenţie şi centre educative.

 

Nomenclatorul activităţilor lucrative

 

Pentru activităţile lucrative desfăşurate de către persoanele internate într-un centru de detenţie sau în centrul educativ se acordă un credit pentru 3 ore lucrate, indiferent de munca prestată:

a) munca efectuată în regim de prestări servicii, pentru operatori economici, persoane fizice sau juridice, în interiorul ori exteriorul locului de deţinere;

b) activităţile cu caracter gospodăresc necesare locului de deţinere;

c) activităţile desfăşurate în regie proprie;

d) munca prestată în caz de calamitate;

e) activităţi lucrative pe bază de voluntariat;

f) în alte cazuri, în condiţiile legii.

 

ANEXA Nr. 9

la procedura de lucru

 

Prevederile anexei nr. 9 se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.

 

Nomenclator pentru prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc

 

Nr. crt.

Activităţi

Nr. de credite

1.

Date verificate referitoare la identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de nerespectare de către personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate a drepturilor persoanelor private de libertate

5

2.

Date verificate referitoare la identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de supunere a persoanelor private de libertate la tortură, tratamente inumane sau degradante

15

3.

Date verificate referitoare la identificarea persoanelor private de libertate care au avut sau continuă să aibă legături cu organizaţii ori grupări teroriste

15

4.

Date verificate referitoare la identificarea persoanelor private de libertate care au avut sau continuă să aibă legături cu organizaţii ori grupări de criminalitate organizată

10

5.

Date verificate referitoare la identificarea persoanelor private de libertate care intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului administraţiei penitenciare, judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor sau altor persoane ale căror funcţii implică exerciţiul autorităţii publice ori care se află în diverse împrejurări în mediul penitenciar

15

6.

Date verificate referitoare la stări de pericol la adresa persoanelor incluse în Programul de protecţie a martorilor

15

7.

Date verificate referitoare la identificarea faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa detenţiei, precum şi a oricăror situaţii sau împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole

5

8.

Date verificate referitoare la identificarea şi prevenirea acţiunilor specifice criminalităţii, altele decât cele detaliate la pct. 1-7, precum şi corupţiei în mediul penitenciar

5

9.

Prevenirea suicidului în mediul de detenţie

10

 

Creditele prevăzute la pct. 9 se acordă de către directorul unităţii persoanei private de libertate care desfăşoară activităţi de sprijin, la finalul perioadei de cel mult 72 de ore, în care a avut în monitorizare o persoană cu risc de suicid, la propunerea formulată de şeful de secţie, dar pentru nu mai mult de 3 astfel de contracte (3 x 72 de ore) pentru aceeaşi persoană cu risc de suicid, pe parcursul a 60 de zile.

Pentru respectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (7) din procedură, în situaţiile prevăzute la pct. 2, 3, 5 şi 6, precum şi în cazul în care persoana privată de libertate participă, în cursul unei luni, la mai multe activităţi de prevenire a situaţiilor de risc, creditele se introduc în aplicaţia informatică pe parcursul a două sau mai multe luni consecutive, fără a depăşi numărul maxim de 10 credite.

 

ANEXA Nr. 10

la procedura de lucru

 

Prevederile anexei nr. 10 se aplică în centre educative.

Înregistrarea progreselor comportamentale în interiorul şi exteriorul centrului educativ

 

Criteriile de evaluare sunt:

(1) obiceiuri: igienă personală, curăţenie, ordine în dependinţele proprii şi comune, alimentaţia;

(2) relaţii interpersonale (cu privire la ceilalţi): acceptarea autorităţii instituţionale, interacţiunea cu ceilalţi şi relaţiile sociale, rezolvarea problemelor interpersonale;

(3) nivelul personal: gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite, controlul impulsurilor şi nivelul de agresivitate a răspunsurilor.

Indicatorii de evaluare sunt:

a) punctaj 4: comportamentul pozitiv se manifestă întotdeauna, fără controlul personalului centrului educativ, persoana internată prezentând iniţiativă şi responsabilitate;

b) punctaj 3: comportamentul pozitiv se manifestă în majoritatea cazurilor, fără controlul personalului centrului educativ, persoana internată prezentând o atitudine pozitivă;

c) punctaj 2: comportamentul pozitiv se manifestă frecvent, însă numai sub supravegherea personalului centrului educativ;

d) punctaj 1: comportamentul pozitiv se manifestă rar, întotdeauna la cerinţa personalului centrului educativ, însoţit de o atitudine negativă din partea persoanei internate;

e) punctaj 0: comportamentul pozitiv nu se manifestă niciodată şi persoana internată prezintă o atitudine negativă.

Calificativul se acordă în funcţie de punctajul obţinut lunar de către fiecare persoană internată, astfel:

- finalizat cu credite:

- calificativul „Foarte bine” - punctaj 10-12 (conduce la acordarea a 3/3 din cuantumul maxim de credite prevăzute - 15 credite);

- calificativul „Bine” - punctaj 7-9 (conduce la acordarea a 2/3 din cuantumul maxim de credite prevăzute - 10 credite);

- calificativul „Suficient” - punctaj 4-6 (conduce la acordarea a 1/3 din cuantumul maxim de credite prevăzute - 5 credite);

- finalizat fără credite:

- calificativul „Insuficient” - punctaj 0-3.

 

ANEXA Nr. 11

la procedura de lucru

 

Prevederile anexei nr. 11 se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.

 

Unitatea ....................................

Aprob

Director;

....................................

 

Formular de sesizare a necesităţii de rectificare a erorilor sau omisiunilor de introducere a datelor în modulul „Credite” din aplicaţia informatică

 

Subsemnatul, ................................................, având funcţia de ................................................, în cadrul sectorului ................................................, declar că este necesară rectificarea unei/unor erori/omisiuni în modulul „Credite” din aplicaţia informatică.

1. Rectificarea constă în .......................................................................................................................

2. Situaţia care a impus rectificarea este

3. Persoana*1) căreia îi aparţine eroarea/omisiunea este ................................................, având funcţia de ................................................

 

Semnătura persoanei de la pct. 3

................................................

 

Data .......................

 

Semnătura ...............................................


*1) Se completează în situaţia rectificării erorilor sau omisiunilor de înregistrare a datelor aparţinând persoanelor care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate.

 

ANEXA Nr. 12

la procedura de lucru

 

Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.

 

Ministerul Justiţiei

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea ................................................

 

RAPORT DE RECOMPENSARE

 

Persoana privată de libertate ................................................, născut(ă) la data de..........................., fiul/fiica lui ................................................, şi al/a ................................................, arestat(ă) preventiv/condamnat(ă) la ani ....... şi ...... luni pentru săvârşirea infracţiunii de ................................................, clasificat(ă) în regimul ................................................,

Situaţia disciplinară ....................................................................................................

A mai fost recompensară) cu .............................................................................. *1)

Propun:

Acordarea recompensei prevăzute de art. 98 alin. (1) lit. ....,/art. 170 alin. (1) lit. .... din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare (lege), pentru:

.................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................*2)

 

 

Întocmit

................................................ *3)

 

Data

..................................

 

Aviz şef secţie

................................................*3)

 

 

Comisia pentru acordarea recompenselor *3):

Având în vedere cele de mai sus, cu ocazia analizării propunerii de recompensare din data de......................, Comisia/Consiliul educativ:

|_| acordă recompensa propusă în forma solicitată, respectiv .................................................................................................................................

|_| respinge propunerea şi acordă recompensa: ........................................................................................................................................................

|_| respinge propunerea de recompensare. *4) ...........................................................................................................................................................

 

Membri:*5)

1. ................................................

2. ................................................

3. ................................................

 

Data

................................................

Secretar *3),

................................................


*1) Persoana care desfăşoară activităţi directe cu persoana privată de libertate face menţiuni cu privire la ultima recompensă acordată.

*2) Se detaliază activităţile în cadrul cărora persoana privată de libertate s-a remarcat.

*3) Se completează, după caz, denumirea comisiei responsabile pentru acordarea recompenselor constituită conform art. 98 alin. (2) din lege, a comisiei prevăzute la art. 146 din lege sau Consiliul educativ.

*4) Motivare, după caz, decizia de neaprobare.

*5) Se fac obligatoriu menţiuni, în clar, cu privire la gradul profesional, numele şi prenumele, semnătura.

 

ANEXA Nr. 13

la procedura de lucru

 

Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.

 

Ministerul Justiţiei

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea ................................................

 

SESIZARE

 

Persoana privată de libertate ................................................, născut(ă) la data de..........................., fiul/fiica lui ................................................, şi al/a ................................................, arestat(ă) preventiv/condamnat(ă) la ani ....... şi ...... luni pentru săvârşirea infracţiunii de ................................................, clasificat(ă) în regimul ................................................,

Situaţia disciplinară ....................................................................................................

A mai fost recompensară) cu .............................................................................. *1)

Supun analizei Comisiei pentru acordarea recompenselor *2):

Formularea propunerii de recompensare prevăzute de art. 98 alin. (1) lit. ..../art. 170 alin. (1) lit. .... din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de ....... zile, pentru ................................................ *3).

 

Întocmit

................................................ *4)

 

Data

..................................

 

Aviz şef secţie

................................................*4)

 

 

Comisia pentru acordarea recompenselor*2):

Având în vedere cele de mai sus, cu ocazia analizei din data de .................................., Comisia:

|_| admite sesizarea şi propune acordarea recompensei prevăzute de art. 98 alin. (1) lit. f) şi g)/art. 170 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de .................................. zile;

|_| respinge sesizarea şi acordă recompensa: ................................................;

|_| respinge sesizarea şi dispune clasarea din următoarele motive:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

Membri:*4)

1. ................................................

2. ................................................

3. ................................................

 

Data

..................................

Secretar *4),

................................................


*1) Persoana care desfăşoară activităţi directe cu persoana privată de libertate face menţiuni cu privire la ultima recompensă acordată.

*2) Se completează, după caz, denumirea comisiei.

*3) Se detaliază activităţile în cadrul cărora persoana privată de libertate s-a remarcat.

*4) Se fac obligatoriu menţiuni, în clar, cu privire la gradul profesional, numele şi prenumele, semnătura.

 

ANEXA Nr. 14

la procedura de lucru

 

Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.

 

Ministerul Justiţiei

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea ................................................

 

Menţiuni speciale*6)

................................................

 

RAPORT DE RECOMPENSARE

 

Ca urmare a sesizării formulate de către şi analizând persoana privată de libertate ................................................, născut(ă) la data de..........................., fiul/fiica lui ................................................, şi al/a ................................................, arestat(ă) preventiv/condamnat(ă) la ani ....... şi ...... luni pentru săvârşirea infracţiunii de ................................................, clasificat(ă) în regimul ................................................,

Situaţia disciplinară ....................................................................................................

 A mai fost recompensară) cu .............................................................................. *1)

Propunem:

Acordarea recompensei prevăzute de art. 98 alin. (1) lit. ..../art. 170 alin. (1) lit. .... *2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. *3)

 

Comisia pentru acordarea recompenselor*4):

1. ................................................

2. ................................................

3. ................................................

 

Data ........................

 

Rezoluţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Nr. ..... din ........................ *5)

 

Ca urmare a Propunerii înaintate directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu nr. ....... din data ........................, de privind acordarea permisiunii de ieşire din penitenciar/învoire pe durata de ................. zile:

|_| s-a aprobat propunerea în forma solicitată;

|_| s-a aprobat propunerea cu menţiunea că ;

|_| nu s-a aprobat.

 

Data

..................................

Secretar *4),

................................................


*1) Secretarul face menţiuni cu privire la ultima recompensă acordată.

*2) Se completează de către secretar litera corespunzătoare recompensei propuse spre a fi acordată.

*3) Se completează de către secretar, cu arătarea în clar a situaţiilor prevăzute de art. 99 alin. (1)/art. 170 alin. (1) din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

*4) Se completează, după caz, denumirea comisiei responsabile pentru acordarea recompenselor şi se fac obligatoriu menţiuni, în clar, cu privire la gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura membrilor acesteia.

*5) Secretarul scrie numărul de înregistrare a lucrării prin care s-a transmis rezoluţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

*6) Se autentifică de către directorul unităţii prin semnătură, iar la rubrica „Menţiuni speciale” se stabileşte data punerii în aplicare.

 

ANEXA Nr. 15

la procedura de lucru

 

Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.

 

Ministerul Justiţiei

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea ................................................

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................,  deţinut/persoană internată în ................................................, clasificară) în regimul ................................................, născut(ă) la data de ................................................, fiul/fiica lui ................................................, şi al/a ................................................,  condamnară) la ....... ani şi ........... luni pentru săvârşirea infracţiunii de ................................................, în urma recompensării cu permisiunea de ieşire din penitenciar/învoire pe o durată de .......... zile, începând cu data de ora , până în data de ................................., ora ....................., mă angajez ca, sub rezerva sancţiunii administrative şi/sau penale, în acest interval de timp să mă încadrez în limitele următoarelor obligaţii şi interdicţii:

Obligaţii:

- respectarea strictă a zilei şi orei de înapoiere în unitate;

- respectarea strictă a destinaţiei şi a motivului pentru care am primit permisiunea de ieşire din penitenciar/învoirea;

- prezentarea la organele administrative locale sau la organele de poliţie pentru aplicarea vizelor de confirmare a prezenţei în localitate, dacă durata permisiunii de ieşire din penitenciar/învoirii este mai mare de 24 de ore;

- încadrarea în normele sociale în ceea ce priveşte comportamentul, ţinuta, limbajul etc.

Interdicţii:

- săvârşirea de contravenţii şi infracţiuni;

- achiziţionarea, primirea, deţinerea şi consumul de substanţe, droguri, precursori de droguri ori produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanţele şi produsele stupefiante sau psihotrope;

- achiziţionarea, primirea şi deţinerea de arme, muniţii, substanţe toxice sau explozive;

- revenirea în unitate sub influenţa băuturilor alcoolice.

Am luat cunoştinţă despre obligaţiile şi interdicţiile menţionate mai sus.

 

Data

..................................

Semnătura

..................................

Aparţinător*1)

..................................

Semnătura

..................................

Dat în fata mea, ................................................

(gradul, numele şi prenumele, funcţia deţinută)

Semnătura

..................................


*1) Se completează doar pentru situaţia prevăzută de art. 214 alin. (5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, şi se fac obligatoriu menţiuni cu privire la numele, prenumele, relaţia cu persoana privată de libertate, seria şi numărul actului de identitate.

 

ANEXA Nr. 16

la procedura de lucru

 

Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.

 

- FAŢĂ -

 

Ministerul Justiţiei

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea ................................................

Adresa ................................................

Telefon ................................................

 

LOC

FOTOGRAFIE

 

 

 

LEGITIMAŢIE

de permisiune de ieşire din penitenciar/învoire

nr. ...... din ..................................

 

Persoana privată de libertate ................................................, posesoare a C.I. seria ...... nr. ................., eliberată la data de ................................., de către ................................................, cu CNP ................................................, depusă la dosarul individual, clasificată în regim ................................................, născută la data de ................................., în localitatea ................................................, fiul/fiica lui şi al/a condamnată la ....... ani  ...........  luni, a fost recompensată cu permisiunea de ieşire din penitenciar/învoire, în perioada zz ..../ll ... /aa ..., ora ....... zz ... /ll ..../aa ....., ora ......., urmând a se deplasa în localitatea ................................................, judeţul ................................................ .

Prezentul document foloseşte la identificarea şi legitimarea persoanei mai sus menţionate pe perioada acordării recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar/învoire.

 

Directorul unităţii,

..................................

L.S.

 

- VERSO -

 

 

VIZE

 

SOSIRE

 

PLECARE

Localitatea ....................................

 

Localitatea ....................................

Autoritatea ....................................

 

Autoritatea ....................................

................................................

 

................................................

................................................

 

................................................

Numele şi prenumele persoanei care aplică viza

 

Numele şi prenumele persoanei care aplică viza

................................................

 

................................................

Data ....................... ora ............

 

Data ....................... ora ............

L.S.

 

L.S.

 

 

 

 

VIZE

 

SOSIRE

 

PLECARE

Localitatea ....................................

 

Localitatea ....................................

Autoritatea ....................................

 

Autoritatea ....................................

................................................

 

................................................

................................................

 

................................................

Numele şi prenumele persoanei care aplică viza

 

Numele şi prenumele persoanei care aplică viza

................................................

 

................................................

Data ....................... ora ............

 

Data ....................... ora ............

L.S.

 

L.S.

 

ANEXA Nr. 17

la procedura de lucru

 

Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.

 

Ministerul Justiţiei

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Unitatea ................................................

Nr. ..... din ........................

 

 

Director general,

................................

1. Aprob conform menţiunilor făcute de directorul general adjunct

2. Aprob pentru persoanele private de libertate de la poziţiile ........

Director general adjunct

............................................

1. Propun să aprobaţi conform menţiunilor făcute de directorul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.

2. Propun să aprobaţi pentru persoanele private de libertate de la poziţiile .................................................................

 

 

Către

Administraţia Naţională a Penitenciarelor Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar (DSDRP)

Tabel nominal cu persoanele private de libertate propuse pentru recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar/învoire cu durata de zile

 

Nr. crt.

Date de stare civilă Domiciliul şi locul deplasării

Condamnarea şi fapta Starea de recidivă

Regimul de executare Data arestării

Data expirării în termen a pedepsei/măsurii educative Data discutării în comisia de liberare condiţionată/comisia prevăzută la art. 146 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare (lege)/Consiliul educativ

A

B

C

D

E

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

A - data scoaterii la activităţi:

B - recompense cu permisiunea ieşirii din penitenciar conform art. 98 alin. (1) lit. e), f) şi g) din lege sau învoire - art. 170 alin. (1) lit. e), f), g) şi h) din lege;

C - sancţiuni aplicate în ultimele 12 luni; sold credite;

D - motivaţia conform art. 99 alin. (1) sau art. 171 din lege. După caz, nr. de zile considerate ca executate;

E - modalitatea de menţinere a legăturii cu familia;

F- propunerea Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.

 

Semnături comisie/consiliu:

1. ................................................

2. ................................................

3. ................................................

 

ANEXA Nr. 18

la procedura de lucru

 

Se aplică în centre educative.

 

Centrul educativ .........................................................................

Consiliul educativ: .....................................................................

1. Director centru educativ .......................................................

2. Director adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială ................................................

3. Educator responsabil de caz ................................................

4. Învăţător/Diriginte ................................................................

5. Psiholog ..................................................................................

6. Asistent social .......................................................................

7. Şef Serviciu siguranţa deţinerii şi aplicare regim ..............

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele internate în unitatea noastră propuse pentru a fi recompensate pentru activităţile desfăşurate în cursul lunii ................... anul ...........

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanei internate, părinţii şi data naşterii

Recompense acordate

Sancţiuni disciplinare aplicate

Motivul propunerii recompensei

Nr. credite/luna anterioară

Nr. credite scăzute pentru sancţiunile primite

Tipul recompensei propuse

Hotărârea Consiliului educativ

Sold credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ............................

Întocmit

 

Secretar Consiliu educativ ............................

anexa Nr. 19

la procedura de lucru

 

Se aplică în centre educative.

 

Centrul educativ ................................................

 

Evidenţă credite persoane internate

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanei internate

Credite câştigate *1)

Credite pierdute *2)

Sold credite

Observaţii

Data

Nr. de credite

Tipul activităţii

Sancţiuni disciplinare

Recompense

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................

 

 

 

 

 

*1) Numărul rândurilor se multiplică în funcţie de activităţile şi programele la care participă persoanele internate.

*2) Idem notă 1).

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0252 Topi iţa - Scaunul Rotund Borsec

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.107 din 17 martie 2016 al Direcţiei biodiversitate, ţinând cont de Decizia de încadrare nr. 2 din 13 ianuarie 2015, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.818 din 23 decembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 83.498/163.261IR 330.471 din 31 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 15.763 din 12 februarie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 165.604/D.I. din 15 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000, ROSCI0252 Topliţa - Scaunul Rotund Borsec, prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000, ROSCI0252 Topliţa - Scaunul Rotund Borsec, prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 aprilie 2016.

Nr. 753.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR şi PĂDURILOR

 

ORDIN

privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185.427/GC din 16 mai 2016, prevederile Acordului dintre R. P. Română şi R. R F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiat© de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la 7 aprilie 1955, prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999, prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004, prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010,

în temeiul art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1,079/2010 pentru reprezentarea în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se numeşte doamna Simona Olimpia Negru, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de preşedinte al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe pentru aplicarea Acordului dintre R. P. Română şi R. P. F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la 7 aprilie 1955.

(2) Se numeşte domnul Nicolae Bărbieru, director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în calitate de locţiitor al preşedintelui părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe pentru aplicarea Acordului dintre R. P. Română şi R. P. F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la 7 aprilie 1955.

(3) în cazul indisponibilităţii preşedintelui părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe pentru aplicarea Acordului dintre R. P. Română şi R. P. F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la 7 aprilie 1955, locţiitorul preia toate prerogativele acestuia.

Art. 2. - (1) Se numeşte doamna Simona Olimpia Negru, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de împuternicit al părţii române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.

(2) Se numeşte domnul Nicolae Bărbieru, director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în calitate de locţiitor al împuternicitului părţii române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.

(3) în cazul indisponibilităţii împuternicitului părţii române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999, locţiitorul preia toate prerogativele acestuia.

Art. 3. - (1) Se numeşte doamna Simona Olimpia Negru, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de împuternicit guvernamental al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

(2) Se numeşte domnul Nicolae Bărbieru, director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în calitate de supleant al împuternicitului guvernamental al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

(3) în cazul indisponibilităţii împuternicitului guvernamental al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004, supleantul preia toate prerogativele acestuia.

Art. 4. - (1) Se numeşte doamna Simona Olimpia Negru, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de preşedinte al părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010.

(2) Se numeşte domnul Nicolae Bărbieru, director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în calitate de supleant al preşedintelui părţii române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010.

(3) în cazul indisponibilităţii preşedintelui părţii române în cadrul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010, supleantul preia toate prerogativele acestuia.

Art. 5. - Persoanele nominalizate la art. 1-4 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 137/2016 privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 9 februarie 2016, se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

 

Bucureşti, 23 mai 2016.

Nr. 969.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.