MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 445/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 445         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 15 iunie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

81. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Calea de urmat după Acordul de la Paris: evaluarea implicaţiilor Acordului de la Paris - document care însoţeşte propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - COM (2016) 110 final

 

82. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor - O strategie UE pentru încălzire şi răcire - COM (2016) 51 final

 

83. - Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului pentru perioada 2014-2020 - COM (2016) 202 final

 

84. - Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (linia bugetară 04 03 01 03) - COM (2016) 131 final.

 

DECRETE

 

595. - Decret privind eliberarea din funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

104/841/925. - Ordin al ministrului energiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Medserv Min” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

165/789. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind desemnarea reprezentanţilor aeroporturilor din România în cadrul Comitetului Tehnic pentru Securitate Aeronautică

 

331. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 2 iunie 2016

 

2.140/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Calea de urmat după Acordul de la Paris: evaluarea implicaţiilor Acordului de la Paris - document care însoţeşte propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - COM (2016) 110 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul Comisiei pentru Afaceri Europene nr. LXII/403 din 9 mai 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Constată că principalele obiective ale Acordului de la Paris sunt:

a) stabilirea unui plan de acţiune la nivel mondial pe care omenirea ar trebui să îl urmeze pentru a evita apariţia unor schimbări climatice periculoase;

b) stabilirea unui obiectiv pe termen lung pentru limitarea încălzirii globale şi a creşterii temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale;

c) transmiterea semnalului clar că se menţine tranziţia la nivel mondial către energia curată şi că resursele nu trebuie să se mai bazeze pe combustibilii fosili;

d) transformarea combaterii schimbărilor climatice într-un efort global la care contribuie 189 de planuri climatice naţionale care acoperă aproximativ 98% din totalul emisiilor;

e) oferirea unui mecanism dinamic prin care, începând din 2023, părţile vor realiza, la fiecare 5 ani, un „bilanţ la nivel mondial”, pentru a analiza progresele înregistrate în reducerea emisiilor, adaptarea la schimbările climatice, precum şi sprijinul acordat şi primit având în vedere obiectivele pe termen lung ale acordului;

f) părţile au obligaţia juridică de a continua măsurile de atenuare la nivel naţional, în vederea realizării obiectivelor contribuţiilor proprii;

g) instituirea unui cadru mai puternic de transparenţă şi de responsabilitate (inclusiv prezentarea la fiecare doi ani de către toate părţile a inventarelor naţionale ale gazelor cu efect de seră şi a informaţiilor necesare pentru a urmări progresul acestora), o expertiză tehnică, o analiză multilaterală a progreselor înregistrate de părţi şi un mecanism pentru facilitarea punerii în aplicare şi pentru promovarea respectării dispoziţiilor acordului;

h) prevederea unui pachet de solidaritate ambiţios privind finanţarea combaterii schimbărilor climatice şi abordarea nevoilor legate de adaptare şi de pierderile asociate efectelor adverse ale schimbărilor climatice; încurajează o mai bună cooperare între părţi privind schimbul de cunoştinţe ştiinţifice referitoare la adaptare şi de informaţii referitoare la practicile şi politicile existente.

(2) Consideră că:

a) Acordul de la Paris este un document cu prevederi care trebuie clarificate şi implementate pentru a sprijini atingerea obiectivelor pe care UE şi întreaga comunitate internaţională şi le-au asumat la Paris;

b) apreciază efortul Comisiei de a elabora şi adopta Comunicarea referitoare la evaluarea rezultatului Conferinţei de la Paris, precum şi acţiunile ulterioare;

c) documentul prezintă cu claritate viziunea Comisiei cu privire la paşii care trebuie urmaţi.

(3) Recomandă autorităţilor naţionale participarea la procesele de revizuire în temeiul Acordului de la Paris, al căror scop este realizarea obiectivului de limitare a încălzirii globale.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 81.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor - O strategie UE pentru încălzire şi răcire - COM (2016) 51 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/376 din 26 aprilie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată că strategia asigură:

a) cadrul privind integrarea eficientă a politicilor energetice UE, în principal prin focalizarea asupra pierderilor energetice din clădiri, maximizarea eficienţei şi durabilităţii sistemelor de încălzire şi răcire, susţinerea eficienţei în industrie şi acumularea beneficiilor care decurg din integrarea încălzirii şi răcirii în sistemul de electricitate;

b) eliminarea barierelor aferente decarbonizării în ceea ce priveşte industria şi construcţiile, creşterea eficienţei energetice şi a energiei regenerabile, cu impact asupra sectorului energetic, şi o viziune mai strategică în ceea ce priveşte sectorul energetic, luând în considerare faptul că UE doreşte să îmbunătăţească interdependenţa sa energetică de furnizorii externi;

c) facilitarea accesului consumatorilor la informaţii, pentru a permite acestora să înţeleagă mai bine modul de utilizare a energiei şi să facă o alegere informată pentru realizarea economiilor de energie, precum şi informarea lor cu privire la posibilele reabilitări de eficienţă energetică şi la opţiunile privind generarea propriei energii, prin utilizarea surselor de energii regenerabile.

În context, se atrage atenţia că realizarea obiectivelor strategiei include în primul rând o serie de măsuri vizând: asigurarea expertizei necesare bazată pe proiecte de arhitectură orientate către tehnici noi şi pe utilizarea materialelor avansate împreună cu aplicarea unor tehnologii inteligente. Se menţionează, de asemenea, necesitatea prevederii unor produse financiare mai atractive, care nu trebuie să se bazeze numai pe piaţa publică bazată pe o proiectare ecologică adaptată a echipamentelor de încălzire şi răcire, cele existente urmând să fie înlocuite pe termen mediu şi lung.

Se apreciază că obiectivele comunicării analizate corespund intereselor României şi susţin măsurile propuse.

Se recomandă:

a) încurajarea utilizării pe scară largă a energiei din surse regenerabile;

b) stimularea creării de noi resurse energetice regenerabile prin implementarea de programe de finanţare care să faciliteze crearea sau extinderea de noi resurse energetice regenerabile, în contextul în care condiţionalităţile şt disponibilităţile pedologice şi climatice/hidrologice specifice României permit aceste măsuri. Exemple: înfiinţarea culturilor energetice moderne (în regim silvic şi agrosilvic -20.000 de hectare cultivate asigură încălzirea pentru 140,000 de apartamente, îh condiţiile în care România deţine aproximativ 500.000 ha de terenuri fără folosinţă agricolă, care în 10-20 ani s-ar regenera, putând deveni terenuri agricole), crearea de microhidrocentrale, microcentrale eoliene şi solare;

c) articularea sinergiilor sistemului energetic naţional în jurul următoarelor axe: încălzire şi răcire urbană, cogenerare de energie termică şi electrică cu accent pe energia regenerabilă, clădiri inteligente.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 Ut. f) şi art. 30 Ut. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 82.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului pentru perioada 2014-2020 - COM (2016) 202 final

 

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului pentru perioada 2014--2020 - COM (2016) 202 final.

Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/404 din 3 mai 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată:

(1) Un număr din ce în ce mai mare de state înregistrează progrese în direcţia adoptării IFRS, iar unele dintre acestea le adoptă în prezent, iar Uniunea Europeană îşi propune să se exprime cu o singură voce. Grupul consultativ european (EFRAG), organ consultativ tehnic pe probleme contabile al Comisiei Europene, a adoptat treptat rolul de elaborare a contribuţiilor tehnice credibile în amonte, în ceea ce priveşte procesul de stabilire a standardelor specifice. Se impune ca atât organismul internaţional care stabileşte standardele, cât şi organizaţia care reprezintă interesele europene sa aibă capacitatea şi competenţele adecvate pentru elaborarea unor Standarde de calitate Astfel, se propune continuarea finanţării acordate EFRAG pentru perioada 2017-2020 în vederea îndeplinirii obiectivelor pe termen lung ale programului Uniunii de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului.

Propunerea de regulament privind prelungirea finanţării acordate EFRAG pentru perioada 2017-2020 va majora bugetul total al programului de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului de la 43,176 milioane EUR la aproximativ 57 de milioane EUR. În consecinţă, bugetul programului va fi suplimentat cu 13,831 milioane EUR, urmând ca diferenţa să fie suportată din bugetul Uniunii.

(2) Propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionali taţii.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 Ut f) şi art. 30 Ut. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 83.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de decizie a consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (linia bugetară 04 03 01 03) - COM (2016) 131 final

 

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport referitor la propunerea de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (linia bugetară 04 03 01 03) - COM (2016) 131 final.

Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/405 din 3 mai 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată:

(1) Propunerea se întemeiază pe art. 46 şi 48 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, coroborate cu art. 218 alin. (9), precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 2.894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spaţiul Economic European, în special art. 1 alin. (3).

(2) Proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE (Spaţiul Economic European) - anexat la propunerea de decizie a Consiliului - vizează modificarea Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi, cu scopul de a continua cooperarea în materie de liberă circulaţie a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială şi măsurile în favoarea migranţilor, inclusiv a migranţilor din ţări terţe, şi în anul 2016.

(3) Propunerea de decizie respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţi i.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 Ut. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 84.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 24 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general (r) cu patru stele Cocoru Gheorghe Dumitru se eliberează din funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 14 iunie 2016.

Nr. 595.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ENERGIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 104 din 28 aprilie 2016

Nr. 925 din 16 mai 2016

Nr. 841 din 3 iunie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Medserv Min” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Medserv Min” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul finanţelor publice,

Victor Vlad Grigorescu

Dragoş Nicolae Pîslaru

Anca Dana Dragu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea „Medserv Min” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4.285

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.284

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.230

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.229

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

418

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

16

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3 661

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

2.794

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

2.284

 

 

 

C2

bonusuri

14

510

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

254

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

614

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

134

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

55

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

35

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

20

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

20

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

2

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

11

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

11

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

9

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.387

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.307

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

119

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

114

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1.950

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.570

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

38

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

987

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

0

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 165 din 9 martie 2016

Nr. 789 din 31 mai 2016

 

ORDIN

privind desemnarea reprezentanţilor aeroporturilor din România în cadrul Comitetului Tehnic pentru Securitate Aeronautică

 

În temeiul art. 3 alin. (1) lit. h) Hotărârea Guvernului nr. 6/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează în componenţa Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică, cu statut de membri, 5 reprezentanţi ai aeroporturilor din România, cu atribuţii în domeniul securităţii aeronautice, după cum urmează:

- directorul general adjunct al Direcţiei securitate aeroportuară din cadrul Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” - S.A.;

- directorul general al R.A. Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj;

- directorul operaţional al S.N. „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa”;

- directorul Direcţiei calitate, siguranţă şi securitate aeronautică din cadrul S.N. Aeroportul Internaţional „Traian Vuia” - S.A.;

- şeful Serviciului securitate aeroportuară din cadrul RA Aeroportul Iaşi.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se comunică persoanelor prevăzute la art. 1 de către Secretariatul Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Alexandru Răzvan Cuc,

Vasile Dineu

secretar de stat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 2 iunie 2016

 

Având în vedere:

- Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe nr. 100/SJRE din data de 9 iunie 2016, aprobat cu nr. 1.386/C.V. din data de 9 iunie 2016;

- prevederile art. 173 alin. (2) şi (3), art. 174 alin. (2) şi art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 5 lit. e), art. 9 lit. b) şi art. 16 lit. n) şi o) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi,

în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 2 iunie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 9 iunie 2016.

Nr. 331.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 2 iunie 2016

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii sanitare cu paturi

Sediul

Codul de înregistrare fiscală

Raportul de acreditare

Ordinul de acreditare

Categoria de acreditare

Perioada de acreditare

1.

SOCIETATEA BESTMED SERV - SRL. - unitate sanitară cu paturi

Calea Unirii nr. 56, Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova

21089630

1.286/CV/01.06.2016

300/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

2.

SOCIETATEA CENTRUL DE INVESTIGAŢII MEDICALE - S.R.L. - activităţi de asistenţă sanitară - spitalizare de zi

Calea Romanului nr. 39, Bacău, judeţul Bacău

14459179

1.287/CV/01.06.2016

299/02.06.2016

Acreditat

2 06 2016-1.06.2021

3.

FUNDAŢIA „ACASĂ” - CENTRUL DE RECUPERARE, TRATAMENT SI ÎNGRIJIRE „ACASĂ”

Str. Gheorghe Doja nr. 161, Zalău, judeţul Sălaj

13666699

1.288/CV/01.06.2016

294/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1 06 2021

4.

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI

Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, Iaşi, judeţul Iaşi

29067408

1.289/CV/01.06.2016

295/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

5.

POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID - S.A. - unitate sanitară privată cu paturi -

S.C. P.D.R. - S.A.

Str. Turnului nr. 5A, Braşov, judeţul Braşov

4164790

1.290/CV/01.06.2016

296/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

6.

SANATORIUL DE PN EU MOFTIZIOLOGIE BRAD

Str. Măgura nr. 25, Brad, judeţul Hunedoara

4634256

1.291/CV/01.06.2016

297/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

7.

SOCIETATEA MEDICAL ANALYSIS - S.R.L. - unitate sanitară cu paturi

Str. General Mânu nr. 58, Constanţa, judeţul Constanţa

10857236

1.292/CV/01.06.2016

298/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

8.

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE şi TROPICALE „DR. VICTOR BABEŞ”

Şos. Mihai Bravu nr. 281, sectorul 3, Bucureşti

4266049

1.293/CV/01.06.2016

315/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

9.

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ „SF. PANTELIMON”

Şos. Pantelimon nr. 340-342, sectorul 2, Bucureşti

4203881

1.294/CV/01.06.2016

317/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

10.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Str. Bernády Gyorgy nr. 6, Târgu Mureş, judeţul Mureş

24014380

1.295/CV/01.06.2016

319/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

11.

SPITALUL GENERAL C.F. PAŞCANI

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 24. Paşcani, judeţul Iaşi

4701290

1.296/CV/01.06.2016

320/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

12.

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BISTRIŢA

Str. General Grigore Bălan nr. 43, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

4347593

1.297/CV/01.06.2016

289/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

13.

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTĂ „DR. CONSTANTIN OPRIS” BAIA MARE

Str. George Coşbuc nr. 31, Baia Mare, judeţul Maramureş

3694594

1.298/CV/01.06.2016

290/02.06.2016

Acreditat

2 06 2016-1.06.2021

14.

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢA ZALĂU

Str. Simion Bărnuţiu nr. 67, Zalău, judeţul Sălaj

4291719

1.299/CV/01.06.2016

291/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

15.

SPITALUL MILITAR DE URGENTĂ „DR. ALEXANDRU GAFENCU” CONSTANTA U.M 02175

Bd. Mamaia nr. 96. Constanţa, judeţul Constanţa

4301383

1.300/CV/01.06.2016

292/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

16.

SPITALUL MILITAR DE URGENTĂ „DR. ALEXANDRU POPESCU” FOCŞANI U.M. 02417

Str. Cezar Bolliac nr. 3-5, Focşani, judeţul Focşani

4297584

1.301/CV/01.06.2016

293/02.06.2016

Acreditat

2062016-1.06.2021

17.

SPITALUL MILITAR DE URGENTĂ SIBIU „DR. ALEXANDRU AUGUSTIN” U.M.02460

Str. Victoriei nr. 46, Sibiu, judeţul Sibiu

4406096

1 302/CV/01.06.2016

309/02.06.2016

Acreditat

2 06 2016-1.06.2021

18.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. GHEORGHE MARINESCU” TÂRNĂVENI

Str. Dr. Victor Babeş nr. 2-4, Târnăveni, judeţul Mureş

4322386

1.303/CV/01.06.2016

310/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

19.

SPITALUL ORĂŞENESC AGNITA

Str. Spitalului nr. 10, Agnita, judeţul Sibiu

4241176

1.304/CV/01.06.2016

312/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

20.

SPITALUL ORĂŞENESC JIBOU

Str. Libertăţii nr. 28, Jibou, judeţul Sălaj

4494934

1.305/CV/01.06.2016

313/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

21.

SPITALUL ORĂŞENESC DE URGENŢĂ

TÂRGU CĂRBUNEŞTI

Str. Eroilor nr. 51, Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj

4510266

1.306/CV/01.06.2016

302/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

22.

SPITALUL DE PSIHIATRIE „DR. GHEORGHE PREDA” SIBIU

Str. Dr. Dumitru Bagdazar nr. 12, Sibiu, judeţul Sibiu

4240871

1.307/CV/01.06.2016

288/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

23.

SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. MARIA” VEDEA

Comuna Vedea, judeţul Argeş

4318385

1.308/CV/01.06.2016

316/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

24.

SPITALUL DE RECUPERARE BORŞA

Str. Floare de Colţ nr. 1, Borşa, judeţul Maramureş

3694896

1.309/CV/01.06.2016

318/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

25.

SPITALUL DE PSIHIATRIE CAVNIC

Str. Unirii nr. 4, Cavnic, judeţul Maramureş

3694560

1.310/CV/01.06.2016

321/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

26.

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA

Str. Calea lui Traian nr. 201, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

2540589

1.311/CV/01.06.2016

308/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

27.

SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAŢIEI

Str. Avram Iancu nr. 22, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş

3627587

1.312/CV/01.06.2016

311/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

28.

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Str. Poet Andrei Mureşanu nr. 12-16, Turda, judeţul Cluj

4287971

1.313/CV/01.06.2016

314/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

29.

SOCIETATEATEO HEALTH S.A. - unitate sanitară privată cu paturi

Str. Iuliu Maniu nr. 49, Braşov, judeţul Braşov

26769017

1 314/CV/01.06.2016

307/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

30.

SPITALUL ORĂŞENESC MĂCIN

Str. Mircea Vodă nr. 34, Măcin, judeţul Tulcea

4321380

1.315/CV/01.06.2016

305/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

31.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENTĂ SIBIU

Bd. Corneliu Coposu nr. 2-4. Sibiu, judeţul Sibiu

4240898

1.316/CV/01.Q6.2016

306/02.06.2016

Acreditat

206 2016-1.06.2021

32.

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4, Sibiu, judeţul Sibiu

11411672

1.317/CV/01.06.2016

304/02.06.2016

Acreditat

2 06 2016-1.06.2021

33.

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BACĂU

Str. Spiru Haret nr. 2-4, Bacău, judeţul Bacău

4278728

1.318/CV/01.06.2016

303/02.06.2016

Acreditat

206 2016-1.06.2021

34.

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIŞOARA

Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timişoara, judeţul Timiş

2491516

1,319/CV/01.Q6.2016

301/02.06.2016

Acreditat

2,06,2016-1 06.2021

35.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. POP MIRCEA” MARGHITA

Str. Eroilor nr. 12-14, Marghita, judeţul Bihor

4230517

1.320/CV/01.06.2016

322/02.06.2016

Acreditat

2.06.2016-1.06.2021

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 39.151 din 27 aprilie 2016 referitor la proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune,

având în vedere dispoziţiile art. 19 alin. (2) şi ale art. 21 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011.

Art. 4. - Direcţia Naţională de Probaţiune, serviciile de probaţiune şi tribunalele vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

 

Bucureşti, 6 iunie 2016.

Nr. 2.140/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune, inspector de probaţiune, precum şi a funcţiilor vacante de şef al serviciului de probaţiune,

Art. 2. - (1) Poate fi consilier de probaţiune persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) Poate fi inspector de probaţiune persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 16 din Lege.

(3) Poate fi şef al serviciului de probaţiune, denumit în continuare şef serviciu, persoana care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 13 şi art. 131 alin. (1) din Lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune, inspector de probaţiune şi a funcţiilor vacante de şef serviciu

 

Art. 3. - (1) Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune candidaţii vor prezenta un dosar de înscriere care va conţine:

a) copie a actului de identitate;

b) copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cei de pe actul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie care atestă universitatea absolvită, precum şi copie legalizată de pe foaia matricolă ori suplimentul la diplomă, după caz;

d) declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale şi a celor fiscale sau certificatul de cazier judiciar şi cazier fiscal, în original;

e) curriculum vitae în format european;

f) cerere-tip de înscriere la concurs completată;

g) dovada de plată a taxei de înscriere la concurs, efectuată în contul Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

(2) Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune sau a funcţiilor vacante de şef serviciu, candidaţii vor prezenta un dosar de înscriere care va conţine documentele menţionate la alin. (1) lit. a), b), d), e), f)şi g)-

(3) Candidaţii la funcţiile de şef serviciu vor menţiona în cererea de înscriere serviciul de probaţiune în cadrul căruia este vacantă funcţia de şef serviciu pentru care candidează.

(4) Vor fi luate în considerare diplomele sau adeverinţele care atestă studiile absolvite în unul dintre domeniile prevăzute de art. 20 alin. (1) lit. f) din Lege, indiferent de formă sau de emitent, cu condiţia ca acesta din urmă să fie o unitate de învăţământ acreditată sau recunoscută de statul român, în cazul absolvirii studiilor în străinătate.

(5) Până la data numirii pe post, respectiv în funcţie, candidaţii îşi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar şi fiscal, dacă acestea nu au fost depuse în momentul înscrierii.

(6) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileşte de către ministrul justiţiei prin ordin, astfel încât să acopere costurile necesare organizării şi desfăşurării concursului.

(7) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi în urma verificării dosarelor de înscriere, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării rezultatelor finale ale etapei de selecţie a dosarelor.

(8) Cererea de restituire se trimite Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi se soluţionează în 30 de zile de la înregistrare.

Art. 4. - (1) Dosarul de înscriere completat în conformitate cu art. 3 alin. (1) sau (2), după caz, se depune în perioada indicată de către organizatori la tribunalul în raza căruia locuieşte, respectiv îşi desfăşoară activitatea candidatul, în cazul concursului pentru ocuparea funcţiilor de şef serviciu sau de inspector de probaţiune, sau la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.

(2) Dosarele candidaţilor înscrişi la concurs sunt transmise de tribunale Direcţiei Naţionale de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere.

Art. 5. - (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune şi inspector de probaţiune cuprinde următoarele etape:

a) selecţia dosarelor;

b) testarea cunoştinţelor teoretice, prin susţinerea unei probe scrise sub forma unui test-grilă, în cazul candidaţilor pentru posturile vacante de consilier de probaţiune, precum şi testarea cunoştinţelor în domeniul probaţiunii, prin susţinerea unei probe scrise, în cazul candidaţilor  pentru posturile vacante de inspector de probaţiune;

c) testarea abilităţilor, atitudinilor şi a motivaţiei, prin susţinerea unui interviu;

d) testarea medicală şi psihologică;

e) repartizarea pe posturi a candidaţilor pentru posturile vacante de consilier de probaţiune.

(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de şef serviciu cuprinde următoarele etape:

a) selecţia dosarelor;

b) testarea abilităţilor, atitudinilor, motivaţiei, precum şi a cunoştinţelor în domeniul probaţiunii, prin susţinerea unui interviu;

c) susţinerea unui plan strategic de dezvoltare a serviciului, denumit în continuare plan strategic, pentru serviciul în cadrul căruia intenţionează să ocupe funcţia de conducere;

d) testarea medicală şi psihologică;

e) repartizarea pe posturi a candidaţilor pentru funcţiile vacante de şef serviciu.

Art. 6. - (1) Publicitatea concursului se realizează prin publicarea unui anunţ de concurs pe site-ul Ministerului Justiţiei şi prin utilizarea altor mijloace de comunicare, după caz.

(2) Anunţul de concurs, publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii concursului, cuprinde informaţii referitoare la: termenul-limită de depunere a dosarului de înscriere, cuantumul taxei de înscriere la concurs, cuantumul taxei de examinare medicală, locul depunerii dosarului, locul desfăşurării etapelor, tematica, bibliografia, categoriile de posturi vacante, numărul posturilor vacante, cerinţele generale ale fiecărui post, regulamentul de concurs, modelul de curriculum vitae. cererea-tip de înscriere, datele de contact de unde se pot obţine informaţii suplimentare referitoare la concurs.

(3) Anunţul de concurs publicat prin intermediul altor mijloace de comunicare va cuprinde data-limită de înscriere la concurs, numărul de posturi, respectiv funcţii vacante, etapele de concurs şi indicarea sursei de unde se pot obţine informaţii suplimentare în legătură cu concursul.

(4) Pentru concursul privind ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune şi a funcţiilor vacante de şef serviciu, anunţul de concurs prevăzut la alin. (2) se afişează şi la sediul serviciilor de probaţiune. În acest caz, şeful serviciului de probaţiune va întocmi un proces-verbal, care se transmite Direcţiei Naţionale de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.

(5) în situaţia în care se modifică data-limită de înscriere la concurs sau data şi locul desfăşurării unor etape de concurs, organizatorii vor publica un nou anunţ pe site-ul Ministerului Justiţiei, cu cel puţin 5 zile înainte de data efectivă de desfăşurare a etapei.

Art. 7. - (1) Tematica, bibliografia de concurs, precum şi criteriile de interviu se elaborează de către Direcţia Naţională de Probaţiune, care le supune spre aprobare ministrului justiţiei.

(2) Pentru concursul privind ocuparea funcţiilor vacante de şef serviciu, pe lângă menţiunile prevăzute la alin. (1), Direcţia Naţională de Probaţiune întocmeşte instrucţiunile de elaborare a planului strategic şi le supune spre aprobare ministrului justiţiei.

Art. 8. - (1) Pentru fiecare concurs organizat, în raport cu specificul posturilor scoase la concurs, cu numărul candidaţilor şi cu etapele susţinute, ministrul justiţiei numeşte prin ordin:

a) comisia de organizare a concursului şi de repartizare pe posturi a candidaţilor pentru posturile vacante de consilier de probaţiune şi pentru funcţiile vacante de şef serviciu;

b) comisia de verificare a cunoştinţelor;

c) comisia de interviu;

d) comisia de examinare a planului strategic, în cazul candidaţilor pentru funcţiile vacante de şef serviciu;

e) comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Fiecare comisie are în componenţa sa un preşedinte, membri, un secretar, precum şi supleanţi.

(3) Din comisia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot face parte reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune, ai altor departamente din cadrul Ministerului Justiţiei ori din subordinea acestuia sau ai serviciilor de probaţiune, după caz.

(4) Din comisiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi e) pot face parte reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune, ai departamentelor din cadrul Ministerului Justiţiei ori din subordinea acestuia sau ai serviciilor de probaţiune, precum şi alţi colaboratori externi, după caz.

(5) în cazul în care concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune se desfăşoară simultan cu cel pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune, se pot stabili comisii comune de concurs.

(6) în funcţie de numărul candidaţilor, comisiile de concurs prevăzute la alin. (1) îşi pot desfăşura activitatea şi la nivel regional.

(7) Deciziile comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi toate actele care emană de la aceste comisii se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei respective.

Art. 9. - Comisia de organizare a concursului şi de repartizare pe posturi are, în principal, următoarele atribuţii:

a) verifică cererile de înscriere şi actele depuse la dosarele candidaţilor, conform art. 3 şi 4, şi respinge cererile de înscriere ale candidaţilor, dacă nu sunt însoţite de actele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) sau dacă din actele depuse nu rezultă îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea postului ori a funcţiei vacante;

b) asigură afişarea rezultatelor verificării dosarelor candidaţilor;

c) asigură afişarea rezultatelor etapelor de concurs şi a rezultatelor finale ale concursului;

d) asigură repartizarea candidaţilor pe posturile vacante de consilier de probaţiune şi în funcţiile vacante de şef serviciu scoase la concurs;

e) asigură transmiterea către Serviciul resurse umane din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune a rezultatelor concursului;

f) îndeplineşte orice sarcini organizatorice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

Art. 10. - Comisia de verificare a cunoştinţelor are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează cel puţin 3 variante de subiecte pentru proba scrisă;

b) stabileşte baremul pentru testele-grilă, respectiv pentru fiecare subiect al probei scrise, în cazul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune;

c) stabileşte punctajul obţinut la testele-grilă de către candidaţi;

d) corectează lucrările candidaţilor şi stabileşte media notelor acordate candidaţilor de către fiecare membru al comisiei, în cazul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune;

e) reanalizează punctajul obţinut şi stabileşte nota finală, dacă există o diferenţă mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;

f) centralizează şi comunică în scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, în vederea afişării acestora.

Art. 11. - Comisia de interviu are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte planul interviului şi baremul pentru interviu;

b) realizează interviul;

c) notează şi stabileşte media notelor acordate candidaţilor de către fiecare membru al comisiei;

d) reanalizează punctajul obţinut şi stabileşte nota finală, dacă există o diferenţă mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;

e) centralizează şi comunică în scris comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea afişării acestora.

Art. 12. - Comisia de examinare a planurilor strategice are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte baremul pentru evaluarea planului strategic;

b) notează planul strategic susţinut şi stabileşte media notelor acordate candidaţilor de către fiecare membru al comisiei;

c) reanalizează punctajul obţinut şi stabileşte nota finală, dacă există o diferenţă mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;

d) centralizează şi comunică în scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, în vederea afişării acestora.

Art. 13. - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul obţinut în urma selecţiei dosarelor;

b) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la baremul de notare a testelor-grilă de la proba scrisă;

c) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la punctajul obţinut la testele-grilă de la proba scrisă;

d) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul obţinut în urma probei scrise, în cazul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune;

e) soluţionează contestaţiile depuse de către candidaţi cu privire la rezultatul obţinut în urma interviului;

f) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul obţinut în urma susţinerii planului strategic;

g) centralizează şi comunică în scris comisiei de organizare a concursului rezultatele soluţionării contestaţiilor, în vederea afişării acestora.

Art. 14. - (1) în cazul în care se constată, în urma soluţionării contestaţiilor, că există o diferenţă mai mare de un punct faţă de rezultatul obţinut iniţial de către candidat, nota finală va fi stabilită de către o comisie formată din 3 membri, după cum urmează: un membru din comisia de soluţionare a contestaţiilor, un membru din comisia care a evaluat proba contestată şi un alt membru, cu rol de arbitru, desemnat prin tragere la sorţi dintre membrii comisiilor ale căror rezultate nu fac obiectul contestaţiei.

(2) Comisia de arbitraj astfel constituită este numită prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 15. - (1) Nu poate face parte din comisiile prevăzute la art. 8 alin. (1) persoana care se află în următoarele situaţii:

a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;

b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiilor prevăzute la art. 8 alin, (1);

c) este sau urmează a fi, în situaţia ocupării funcţiei de şef serviciu pentru care se organizează concursul, direct subordonată ierarhic oricăruia dintre candidaţi.

(2) Fiecare membru al comisiei semnează o declaraţie pe propria răspundere în care precizează că:

a) nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1);

b) va respecta confidenţialitatea lucrărilor comisiei şi a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

Art. 16. - (1) Membrii comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi la art. 14, persoana sau persoanele care realizează testarea psihologică, precum şi persoanele care vor asigura supravegherea desfăşurării etapei scrise vor fi retribuiţi pentru activitatea depusă, potrivit legii.

(2) Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a responsabilităţilor de către persoanele menţionate la alin. (1) atrage neplata sau reducerea corespunzătoare a indemnizaţiei plătite pentru contribuţia la desfăşurarea concursului.

Art. 17. - (1) Selecţia dosarelor depuse de candidaţi se va realiza în termen de cei mult 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora, potrivit art. 4 alin. (2).

(2) Lista candidaţilor declaraţi admişi sau respinşi după selecţia dosarelor este publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei.

(3) Candidaţii declaraţi respinşi în urma selecţiei dosarelor pot depune contestaţie la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei, personal sau prin e-mail, în termen de două zile lucrătoare de la afişarea listelor.

(4) Contestaţiile candidaţilor respinşi în urma selecţiei dosarelor sunt soluţionate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

(5) Lista finală a candidaţilor declaraţi admişi după selecţia dosarelor, precum şi informaţiile cu privire la data, locul şi ora de susţinere a probei scrise prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei în termenul prevăzut la alin. (4).

Art. 18. - (1) Candidaţii pentru posturile de consilier de probaţiune şi inspector de probaţiune care au fost declaraţi admişi la proba selecţiei dosarelor susţin proba scrisă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b).

(2) Proba scrisă constă în susţinerea unui test-grilă care cuprinde 50 de întrebări, pentru fiecare răspuns corect acordându-se 2 puncte, care au ca echivalent 20 de sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.

(3) în cazul posturilor vacante de inspector de probaţiune, proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări scrise.

(4) Intrarea candidaţilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală şi a actului de identitate, cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise. Pe listă se menţionează prezenţa fiecărui candidat.

(5) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine concursul. Este interzisă deţinerea de către candidaţi, pe toată durata probei scrise, a oricăror surse de informare, a mijloacelor de comunicare la distanţă, a computerelor personale etc.

(6) în vederea elaborării lucrării scrise, candidaţii primesc o teză de concurs tipizată, având ştampila Direcţiei Naţionale de Probaţiune. Pentru candidaţii pentru posturile vacante de consilier de probaţiune această teză conţine testul-grilă, care va fi completat numai cu cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră. Pentru lucrarea scrisă elaborată în cazul posturilor vacante de inspector de probaţiune se va folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.

(7) înainte de a se primi subiectele, candidaţii scriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează să fie lipit, pe care se aplică ştampila Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi semnătura preşedintelui comisiei de verificare a cunoştinţelor.

(8) Pe toată durata desfăşurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiilor de concurs, persoanele care supraveghează desfăşurarea probei şi, dacă este cazul, personalul medical.

(9) Timpul alocat pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testele-grilă, respectiv pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 ore. Candidaţii predau lucrările în funcţie de momentul finalizării lor sau la expirarea timpului stabilit pentru proba scrisă, iar responsabilul fiecărei săli de concurs întocmeşte un borderou care conţine semnătura candidaţilor, pe care îl predă, împreună cu lucrările, preşedintelui comisiei de organizare a concursului, printr-un proces-verbal. Pentru candidaţii la posturile de inspector borderoul cuprinde şi numărul de pagini al lucrărilor predate.

(10) Lucrarea se consideră predată de către candidat după verificarea stării acesteia de către responsabilul de sală şi după semnarea de către candidat în borderou.

(11) Pe toată durata desfăşurării probei scrise este interzisă părăsirea temporară a sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se poate face numai cu însoţirea unui supraveghetor.

(12) Pentru asigurarea ordinii în timpul concursului, membrii comisiei de verificare a cunoştinţelor sau persoanele care supraveghează desfăşurarea probei pot reaşeza candidaţii în sală.

(13) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sancţionează prin eliminarea din concurs; în aceste cazuri, persoanele care supraveghează desfăşurarea probei îl sesizează de îndată pe preşedintele comisiei de verificare a cunoştinţelor, care întocmeşte un proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „fraudă”.

Art. 19. - (1) La finalizarea probei scrise baremul de evaluare şi notare a probei scrise se afişează la locaţia de desfăşurare a acesteia şi pe site-ul Ministerului Justiţiei. În termen de 24 de ore de la afişarea baremului de notare pentru testele-grilă, candidaţii pot face contestaţii la acesta, care se depun la Direcţia Naţională de Probaţiune personal sau prin e-mail. Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.

(2) în situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.

(3) în ipoteza în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul şi se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.

(4) în situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv

Art. 20. - (1) Rezultatele probei scrise se afişează la sediul Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.

(2) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba scrisă prin depunerea unei contestaţii la Direcţia Naţională de Probaţiune, personal sau prin e-mail, în termen de două zile de la data publicării rezultatelor pe site-ul Ministerului Justiţiei.

(3) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) pentru proba scrisă constând în test-grilă şi în termen de cel mult 10 zile lucrătoare pentru proba scrisă susţinută de candidaţii la posturile vacante de inspector de probaţiune. Nota astfel rezultată este definitivă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 14,

(4) în situaţia prevăzută la art. 14, termenul prevăzut la alin. (2) se prelungeşte cu cel mult 5 zile lucrătoare.

Art. 21. - (1) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii pentru posturile vacante de consilier de probaţiune care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.

(2) În cazul concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de inspector de probaţiune sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum nota 7.

Art. 22. - Rezultatele finale ale probei scrise, precum şi informaţii referitoare la data, locul şi ora de susţinere a probei interviului prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei în termenele prevăzute la art. 20 alin. (3) sau alin. (4), după caz.

Art. 23. - (1) A treia etapă a concursului constă în susţinerea de către candidaţi a unui interviu, în vederea evaluării următoarelor dimensiuni: abilităţi, atitudini şi motivaţie.

(2) Pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef serviciu se aplică prevederile art. 5 alin. (2) lit. b).

(3) Comisia de interviu va acorda o notă fiecărui candidat. La finalizarea etapei, baremul se afişează pe site-uf Ministerului Justiţiei.

(4) întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează audio, iar înregistrările sunt utilizate exclusiv în cadrul concursului.

(5) Sunt declaraţi admişi la proba interviului candidaţii care au obţinut minimum nota 7.Rezultatele interviului sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea etapei.

Art. 24. - (1) Rezultatele interviului pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la afişare. Contestaţia se depune, personal sau prin e-mail, la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.

(2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), iar rezultatele se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.

(3) Notarea comisiei de soluţionare a contestaţiilor stabileşte rezultatul final al probei interviului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 14.

(4) în situaţia prevăzută la art. 14, termenul prevăzut la alin. (2) se prelungeşte cu cel mult 5 zile lucrătoare.

(5) Lista candidaţilor declaraţi admişi după proba interviului, notele obţinute, precum şi informaţiile cu privire la data, locul şi ora de desfăşurare a următoarei probe sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei în termenul prevăzut la alin. (2) şi (4).

Art. 25. - (1) Candidaţii pentru funcţiile vacante de şef serviciu care au fost declaraţi admişi la proba interviului susţin oral un plan strategic privind dezvoltarea serviciului în cadrul căruia intenţionează să ocupe funcţia de conducere, întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2).

(2) Planul strategic se depune la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei în termen de cel mult 5 zile după afişarea rezultatelor la proba interviului, pe suport hârtie, purtând pe fiecare pagină semnătura candidatului.

(3) După finalizarea termenului de depunere a planului strategic, baremul după care se evaluează acesta se va afişa pe site-ul Ministerului Justiţiei.

(4) Susţinerea planului strategic de către candidaţi se înregistrează audio, înregistrarea fiind utilizată exclusiv în cadrul concursului.

(5) Sunt declaraţi admişi în urma susţinerii planului strategic candidaţii care au obţinut minimum nota 7, Rezultatele obţinute în urma susţinerii planului strategic sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei.

(6) Rezultatele obţinute în urma susţinerii planului strategic pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la afişare. Contestaţia se depune, personal sau prin e-mail, la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.

(7) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6).

(8) în situaţia prevăzută la art. 14, termenul prevăzut la alin. (7) se prelungeşte cu cel mult 5 zile lucrătoare.

(9) Lista candidaţilor declaraţi admişi În urma susţinerii planului strategic este publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei în termenul prevăzut la alin. (7) sau, după caz, la alin. (8).

Art. 26. - (1) Candidaţii pentru posturile vacante de consilier de probaţiune sau de inspector de probaţiune declaraţi admişi în urma probei interviului, precum şi candidaţii pentru funcţiile vacante de şef serviciu declaraţi admişi în urma susţinerii planului strategic sunt supuşi unei testări medicale şi psihologice cu caracter eliminatoriu.

(2) Rezultatele testării medicale şi psihologice se vor publica în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării examinării candidaţilor.

(3) Testarea medicală şi testarea psihologică a candidaţilor la posturile vacante de consilier de probaţiune, inspector de probaţiune şi funcţia de şef serviciu se vor realiza conform procedurilor elaborate în acest sens şi aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 27. - (1) Fiecare probă va fi notată de la 0 la 10. Nu se acordă puncte din oficiu.

(2) Notele acordate la fiecare probă de concurs se trec în litere şi în cifre în borderoul de notare, care este semnat pe fiecare filă de membrii comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e).

(3) Nota finală a fiecărei probe de concurs este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e).

(4) Nota finală a concursului este media aritmetică a notelor obţinute la proba interviului şi proba scrisă, în cazul susţinerii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune şi inspector de probaţiune, respectiv a notelor obţinute la proba interviului şi proba susţinerii planului strategic, pentru ocuparea funcţiilor vacante de şef serviciu.

Art. 28. - (1) Media generală de promovare a concursului este de cel puţin 7.

(2) Candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune şi a funcţiilor vacante de şef serviciu vor fi repartizaţi pe posturi de către comisia prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. a), în cel mult 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor testării medicale şi psihologice.

(3) Repartizarea candidaţilor pe posturile vacante de consilier de probaţiune se va face în funcţie de:

a) numărul posturilor vacante;

b) nota finală obţinută;

c) opţiunile candidaţilor.

(4) Repartizarea candidaţilor pe funcţiile vacante de şef serviciu se va face în funcţie de criteriile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c).

(5) Departajarea candidaţilor cu note egale, care optează pentru posturile vacante de consilier de probaţiune din cadrul aceluiaşi serviciu sau pentru posturile vacante de inspector de probaţiune, se face întâi în funcţie de nota obţinută la proba scrisă, apoi în funcţie de nota obţinută la proba interviului.

(6) Departajarea candidaţilor cu note egale, care optează pentru funcţia vacantă de conducere din cadrul aceluiaşi serviciu, se realizează întâi în funcţie de nota obţinută la planul strategic, apoi în funcţie de nota obţinută la dimensiunea cunoştinţe în domeniul probaţiunii din cadrul interviului.

(7) Lista candidaţilor declaraţi admişi şi repartizaţi pe posturi va 11 publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei în termen de două zile de la finalizarea concursului.

(8) După ocuparea posturilor vacante, candidaţii declaraţi admişi care nu au avut posibilitatea să opteze pentru ocuparea unui post vacant vor fi înscrişi automat într-o listă de aşteptare, urmând ca procedura descrisă la alin. (3)-(6) să fie reluată în cazul vacantării sau suplimentării unor posturi din categoria

celor pentru care au candidat, dacă această vacantare se produce într-un interval de 6 luni de la data publicării informaţiilor precizate la alin. (7).

(9) Prevederile alin. (8) nu se aplică în situaţia în care candidaţii au renunţat să îşi exprime opţiunea privind ocuparea unui post vacant.

Art. 29. - Prin derogare de la prevederile art. 6, în cazul în care între data anunţării concursului şi data încheierii probelor de concurs se vacantează sau se suplimentează posturi, acestea pot fi ocupate de către candidaţi în condiţiile prezentului regulament.

Art. 30. - (1) Candidaţii declaraţi admişi vor fi numiţi în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, emis în termen de cel mult 15 zile de la data afişării rezultatelor repartizării candidaţilor, pentru consilieri de probaţiune şi funcţiile de şef serviciu, respectiv de la data afişării rezultatelor finale privind ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune.

(2) Candidaţii admişi în condiţiile prezentului regulament trebuie să se prezinte la post la data numirii în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei.

(3) în cazul neprezentării la post în termenul stabilit, postul este declarat vacant. Direcţia Naţională de Probaţiune va comunica următorului candidat posibilitatea ocupării acestuia, în condiţiile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 31. - Lucrările scrise ale candidaţilor declaraţi admişi la concurs şi procesele-verbale privind rezultatele concursului sunt transmise Direcţiei Naţionale de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei pentru a fi incluse în dosarele profesionale ale candidaţilor. Dosarele de înscriere, procesele-verbale, lucrările scrise referitoare la ceilalţi candidaţi şi orice alte documente în legătură cu concursul se arhivează şi se păstrează la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.