MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 454/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 454         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 17 iunie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

2. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 iunie 2016

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

51. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor COM (2016)49

 

52. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru încălzire şi răcire COM (2016) 51

 

53. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM (2016) 52

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

412. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

97. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu

 

493. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

 

824/1.096. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016 şi pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone

 

847. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii „ELECTROPRECIZIA” - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

5. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin, (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 iunie 2016

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 17-19 iunie 2016, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Ioan Chelaru, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 2.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor

COM (2016) 49

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/527, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 mai 2016, Camera Deputaţilor:

1. Sprijină valorificarea potenţialului gazului natural lichefiat de a reduce impactul de mediu, de exemplu, în sectorul transporturilor, atunci când acesta înlocuieşte combustibili precum motorina sau păcura grea, şi invită la o coordonare mai insistentă a eforturilor la nivelul Uniunii în această privinţă şi în cât mai multe domenii, nu doar în transportul maritim.

2. Reafirmă importanţa gazului natural lichefiat ca element complementar cu celelalte măsuri ce vizează asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, inclusiv din perspectiva dezvoltării unui proiect la Marea Neagră, care ar cuprinde nu doar componenta de securitate în aprovizionarea cu gaze naturale, ci şi pe cea de cooperare regională cuprinzătoare şi integrată, promovând în egală măsură parteneriate cu statele membre şi cu statele din vecinătatea Uniunii.

3. Atrage atenţia asupra impactului intrării pe piaţă a unor noi furnizori de gaz natural lichefiat şi propune completarea strategiei de stocare a gazelor cu măsuri de diversificare a surselor; recomandă efectuarea unei analize cuprinzătoare a evoluţiei preţurilor în contextul globalizării pieţei.

4. Subliniază că optimizarea utilizării stocării la nivel transfrontalier prin intermediul planurilor de acţiune preventive şi de urgenţă regionale ar trebui luată în considerare în detaliu şi particularizată, pentru maximizarea beneficiilor.

5. Atrage atenţia că incertitudinea cu privire la evoluţia preţurilor gazului natural lichefiat pe termen mediu şi lung ar putea afecta deciziile de dezvoltare a capacităţilor de stocare.

6. Reaminteşte că aspectele tehnologice ale stocării trebuie abordate astfel încât noile instalaţii de stocare şi infrastructuri de gaze să poată prelua în viitor biometanul şi alte gaze din surse regenerabile, într-un mod în care să poată fi valorificate atât sursele majore, cât şi cele de mai mici dimensiuni, dar şi eficient din punct de vedere economic şi în concordanţă cu obiectivele tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

7. Reafirmă interesul României pentru investiţiile în creşterea capacităţilor de stocare de la nivelul de 3 miliarde metri cubi la 5 miliarde metri cubi şi în dezvoltarea unor infrastructuri regionale de depozitare a gazelor naturale, ca măsură de sporire a siguranţei în aprovizionare şi ca metodă de realizare a echilibrării pieţelor de gaze la nivel regional şi european.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 15 iunie 2016.

Nr. 51.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor:

O strategie a UE pentru încălzire şi răcire COM (2016) 51

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şt completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4o19/528, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 mai 2016, Camera Deputaţilor:

1. Consideră că este necesară o ancorare mai puternică a conceptului de eficienţă energetică în strategia propusă.

2. Reafirmă dreptul cetăţenilor de a alege soluţia dorită de încălzire şi răcire, pe baza unor preferinţe socioeconomice specifice, locale ce se adaugă criteriilor de eficienţă energetică.

3. Recomandă ca utilizarea căldurii reziduale să fie luată în considerare ca sursă de energie cu amprentă carbonică redusă.

4. Subliniază că strategia privind încălzirea şi răcirea trebuie să ţină seama de perspectiva dezvoltării oraşelor inteligente.

5. Atrage atenţia că eficienţa energetică în cazul răcirii şi încălzirii trebuie pusă în conexiune cu capacitatea echipamentelor respective de a fi reparate şi reciclate, aşa cum prevăd recentele documente programatice ale Uniunii referitoare la economia circulară.

6. Atenţionează că extinderea caracterului inteligent al echipamentelor de încălzire şi răcire, în contextul clădirilor şi oraşelor inteligente, poate contribui la consolidarea unui mediu de viaţă ce generează sau amplifică efecte psihosociale negative în special asupra copiilor şi cheamă la o atentă studiere a acestui risc.

7. Recomandă studierea detaliată a impactului strategiei propuse asupra pieţei şi ridicarea nivelului de pregătire al IMM-urilor pentru integrarea noilor concepte, de cercetare şi producţie a dispozitivelor şi componentelor echipamentelor inovative de încălzire şi răcire.

8. Reaminteşte că o proporţie din ce în ce mai ridicată din energia utilizată pentru răcire se consumă în componentele IT, ce cunosc o răspândire din ce în ce mai largă, ca urmare a automatizării şi extinderii internetului lucrurilor şi recomandă sprijinirea tehnologiilor specifice sectorului IT ce sunt eficiente energetic.

9. Reaminteşte că o parte a energiei utilizate pentru încălzirea locuinţelor provine din arderea lemnului în statele cu o suprafaţă rurală mare cum este cazul României şi constată că există o puternică motivaţie socială pentru a menţine această modalitate de încălzire, cel puţin pe un orizont de timp apropiat; impactul său de mediu ar trebui contrabalansat de creşterea proporţiei energiei regenerabile în alte sectoare.

10. Atrage atenţia asupra costurilor foarte mari ale investiţiilor pentru retehnologizarea sistemelor de încălzire centralizată, mai ales în statele membre unde acestea sunt în funcţiune pe o scară foarte largă, şi consideră că este absolut necesar un sprijin financiar al Uniunii pentru retehnologizare, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor de eficienţă energetică în orizontul de timp prevăzut.

11. Reaminteşte că până la răspândirea noilor tehnologii mai există mult potenţial al soluţiilor tehnice simple cum ar fi introducerea contorizării energiei termice pentru locuinţele branşate la sisteme centralizate de încălzire şi recomandă intervenţia la nivelul Uniunii pentru sprijinirea financiară a acestor soluţii.

12. Susţine iniţiativa Comisiei Europene de a sprijini formarea profesioniştilor cu expertiză în domeniul construcţiilor eficiente din punct de vedere energetic şi al tehnologiilor eficiente având la bază energia din surse regenerabile, în special a profesioniştilor din domeniu care sunt „formatorii de piaţă”.

13. Atrage atenţia că deşi arhitecţii pot include tehnici de proiectare şi materiale de construcţie avansate, precum şi tehnologii inteligente în toate componentele clădirilor, de la izolare la iluminat, este necesar ca planurile arhitectonice să integreze şi aspectele sociale în soluţiile adoptate, iar acest element de sporire a complexităţii planurilor va necesita adaptarea învăţământului de specialitate, proces ce se poate dovedi îndelungat, în această perioadă de adaptare este necesară evaluarea detaliată a impactului psihosocial al noilor soluţii şi concepte.

14. Atrage atenţia că unele tehnologii de răcire promiţătoare bazate pe energii regenerabile utilizează compuşi chimici cărora ar trebui să li se aloce canale de colectare şi reutilizare specifice, pentru a răspunde exigenţelor economiei circulare.

15. Atrage atenţia că tehnologiile de răcire de tipul celei bazate pe efectul de răcire al solului prezintă impact asupra solului, din punctul de vedere al biodiversităţii şi al măririi suprafeţei ce este supusă presiunilor antropice şi, din acest motiv, recomandă ca efectul strategiei propuse să fie analizat din acest punct de vedere la nivelul Uniunii la 3-5 ani de la adoptarea sa.

16. Recomandă Comisiei Europene să analizeze posibilitatea de a introduce instrumente financiare de tip grant pentru IMM-urile ce doresc să îşi îmbunătăţească eficienţa energetică a încălzirii şi răcirii, având în vedere faptul că, în ansamblu, cererea de energie a sectorului IMM-urilor este considerabilă, dar acestea au mai puţine resurse şi un acces mai redus la finanţare pentru a aduce îmbunătăţiri, mai ales în primii ani de la înfiinţare.

17. Informează Comisia Europeană că, în concordanţă cu indicaţia din comunicare, România a inclus sectorul încălzirii în strategia sa energetică.

18. Susţine obiectivul comunicării de a fi create condiţii pentru participarea consumatorilor la beneficiile variaţiei cererii de energie, pentru a le permite acestora să economisească bani, şi recomandă Comisiei Europene să facă uz de toate posibilităţile pentru a accelera acest proces.

19. Îşi exprimă preocuparea cu privire la faptul că, deşi obiectivul promovării surselor regenerabile de energie în încălzire şi răcire este în mod repetat prezent în strategiile Uniunii, finanţarea acestui domeniu, mai ales finanţarea cercetării, inclusiv în legătură cu încălzirea şi răcirea, este încă departe de aşteptări, ca şi promovarea noilor concepte în rândul tinerei generaţii; solicite Comisiei Europene să întreprindă măsurile necesare pentru a spori resursele alocate cercetării ştiinţifice în domeniu, în special în domeniul industrial, inclusiv IMM-uri.

 

Această hotărâm a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 15 iunie 2016.

Nr. 52.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM (2016) 52

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/529, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 mai 2016, Camera Deputaţilor:

1. Apreciază că regulamentul va avea un impact preponderent pozitiv, mai ales în ceea ce priveşte aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici, chiar şi în situaţie de penurie accentuată sau criză.

2. Apreciază că impactul economic depinde de o serie de factori, precum eforturile investiţionale ale companiilor de transport, rolul şi natura mecanismelor de alocare interstatale şi definirea consumatorului protejat.

3. Subliniază că trebuie avută în vedere situarea României într-o minoritate de state membre, anume a statelor cu resurse de gaze proprii considerabile, ceea ce ar putea atrage potenţiale dezavantaje socioeconomice semnificative în cazul în care mecanismele de compensare nu sunt elaborate de o manieră echitabilă.

4. Atrage atenţia asupra necesităţii de a se asigura un cadru legislativ european bazat pe mecanisme proporţionale şi nediscriminatorii, care să prevadă drepturi şi obligaţii pentru statele membre într-o manieră uniformă şi echitabilă, reflectate adecvat atât în costuri, cât şi în beneficii.

5. Reafirmă necesitatea descrierii mai detaliate a rolului de facilitare al Comisiei Europene în procesul general, dincolo de împărtăşirea celor mai bune practici pentru organizarea cooperării regionale, şi invită Comisia Europeană să precizeze în detaliu sarcinile concrete ce îi revin în garantarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, pe baza rolului asumat privind coordonarea generală şi a responsabilităţii de a se asigura că măsurile luate sunt coerente între ele.

Consideră că eforturile preventive ar trebui să se reflecte mai pregnant în atribuţiile Comisiei Europene.

6. Consideră ca fiind necesară emiterea unei recomandări la nivelul Uniunii pentru a se aborda în mod unitar protejarea IMM-urilor în toate statele membre, chiar dacă rămâne la latitudinea fiecărui stat membru să decidă dacă va considera IMM-urile drept „consumatori protejaţi”.

7. Recomandă luarea în considerare a costurilor măsurilor de piaţă în eventualitatea unei crize de aprovizionare, nu doar a insuficienţei acestora.

8. Insistă asupra priorităţii mecanismelor voluntare de agregare a cererii, în deplină conformitate cu normele Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi cu normele Uniunii în materie de concurenţă, pentru achiziţionarea colectivă de gaze naturale.

9. Atrage atenţia asupra dificultăţilor care ar rezulta din temeiul juridic şi punerea în practică a principiului solidarităţii europene, în cazul în care acesta ar lua forma unei asistenţe în materie de protecţie civilă furnizate de Uniune sau de statele membre.

10. Recomandă o mai insistentă încurajare a schimbării alimentării cu gaze naturale prin combustibil şi energie regenerabile, inclusiv prin dezvoltarea reţelelor comunitare şi a celor individuale neconectate la reţea (off-grid), ca o măsură de acompaniere a asigurării securităţii aprovizionării cu gaze naturale.

11. Susţine necesitatea de a se crea un mecanism permanent de consultare a statelor membre în ceea ce priveşte gruparea operaţională în vederea acţiunii comune în cazurile în care este afectată securitatea aprovizionării cu gaze.

12. Îşi exprimă îngrijorarea cu privire la predictibilitatea acţiunilor care trebuie desfăşurate în caz de urgenţă, atât timp cât se prevede că, în situaţii excepţionale justificate în mod corespunzător, statele membre pot fi autorizate să ia măsuri care se abat de la planurile respective, fără însă a se stabili pe ce criterii ar urma să fie acordată autorizarea respectivă.

13. Susţine necesitatea de a se garanta aprovizionarea consumatorilor protejaţi, în principal a consumatorilor casnici, pentru care solicită stabilirea unui palier sporit de protecţie.

14. Recomandă stabilirea la nivelul Uniunii a unor standarde minime privind responsabilităţile managerului sau echipei de criză, pentru a se evita riscul stabilirii divergente a rolului acestora de către statele membre, ceea ce ar prezenta un impact negativ asupra eficacităţii planurilor de urgenţă.

15. Îşi exprimă preocuparea cu privire la stabilirea componenţei regiunilor de cooperare pentru asigurarea aprovizionării cu gaze în principal pe baza Regulamentului TEN-E, având în vedere faptul că, aşa cum menţionează şi Comisia Europeană, prezentul regulament şi Regulamentul TEN-E au obiective diferite; chiar dacă dimensiunea şi componenţa grupurilor regionale au fost modificate faţă de cele TEN-E, modificările au fost operate ca urmare a unor presupuneri de ordin general, ce s-ar cere confirmate de o analiză mai aprofundată.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 15 iunie 2016.

Nr. 53.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Vlad Vasiliu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 412.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Compania Naţională ROMARM - S.A. - Aparat central Bucureşti, bd. Timişoara nr. 5B, sectorul 6

Cod unic de înregistrare: RO 13554423

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

- mii lei -

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

116.500

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

107.780

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

6.726

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

116.340

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

107.720

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

100.603

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

550

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.152

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

4.362

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

4.092

 

 

 

C2

bonusuri

14

270

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

246

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

443

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.102

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

615

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

8.620

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

160

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

33

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

127

 

1

 

Rezerve legale

25

9

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

118

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

200

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

200

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

04

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

84

 

2a

 

Nr. mediu de salariaţi în nucleu aferent filialelor din structura companiei

49a

1.018

 

 

 

Venituri conform O.U.G. 95/2002

49b

30.192

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.246

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.060

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

1.283

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998,6

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

4.500

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 6 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 14 iunie 2016.

Nr. 97.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La anexă, articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) MECRMA desemnează numai organisme de evaluare a conformităţii pentru care respectarea cerinţelor/criteriilor aplicabile organismelor notificate este atestată, prin acreditare de către un organism naţional de acreditare, în înţelesul şi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, denumit în continuare organismul naţional de acreditare.”

2. La anexa nr. 2 la procedură, punctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1. Comisia de desemnare este formată din 3-5 membri, dintre care unul are funcţia de preşedinte.”

Art. II. - În tot cuprinsul Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate, sintagmele „Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri1 şi „MECMA” se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri”, respectiv „MECRMA”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Vlad Vasiliu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 mai 2016.

Nr. 493.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PĂDURILOR

Nr. 824 din 6 iunie 2016

Nr. 1.096 din 13 iunie 2016

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016 şi pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.469 din 2 iunie 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. 110.608 din 10 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

în temeiul:

- art. 10, art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 lit. A pct. g)din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 10 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La capitolul I, după articolul 4 se introduc cinci noi articole, articolele 41-45, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - Se interzice pescuitul comercial pe lacurile de acumulare de pe râul Olt din judeţul Vâlcea până la 31 decembrie 2016.

Art. 42. - Activitatea de pescuit comercial pe lacurile de acumulare de pe râul Olt, din judeţul Olt, se va desfăşura până la 31 decembrie 2016 doar pe lacurile de acumulare Strejeşti şi Frunzaru.

Art. 43. - Activitatea de pescuit comercial se va desfăşura pe baza licenţelor, autorizaţiilor şi permiselor de pescuit.

Art. 44. - Pescuitul recreativ se va desfăşura pe lacurile de acumulare de pe râul Olt din judeţele Vâlcea şi Olt, cu excepţia lacurilor de acumulare Strejeşti şi Frunzaru, folosind ambarcaţiuni înscrise la Autoritatea Navală Română şi înregistrate la primăriile locale.

Art. 45. - În funcţie de rezultatele studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii din lacurile de acumulare de pe râul Olt care se vor efectua în anul 2016, se vor lua măsurile care se impun privind pescuitul în anul 2017.”

Art. II. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 13 aprilie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa nr. 3, tabelul nr. 1, nota de subsol se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,*) Termenul de «alte specii» face referire la următoarele specii: Albumus alburnus (obleie), Gymnocephalus cernuus (ghiborţ), Clupeonella cultriventris (gingirică), Pelecus cultratus (sabiţa), Chondrostoma nassus (scobar), Alosa tanaica (rizeafcă), Leuciscus cephalus (clean). Ţinea ţinea (lin).

Ciprinidele asiatice pot fi capturate fără alocarea de cote de pescuit şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare”.

3. Tabelul nr. 1 de la anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Achim Irimescu

Cristiana Pasca Palmer

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 284/613/2016)

 

Capturile totale admisibile şi efortul de pescuit la principalele specii de peşti din Marea Neagră pentru anul 2016

 

Specia

Stoc (t)

(sectorul românesc)

Captura totală admisibilă

(tone)

Efort de pescuit

(nr. de ambarcaţiuni)

* Şprot

40.000

3.442,5

Efortul de pescuit nu va depăşi valorile înregistrate şi raportate în anul 2015.

Bacaliar

7.112-4.939

500 (captură complementară)

Efortul de pescuit nu va depăşi valorile înregistrate şi raportate în anul 2015.

Guvizi

300-350

30

Efortul de pescuit nu va depăşi valorile înregistrate şi raportate în anul 2015.

* Calcan

742-1.000

43,2

setei de calcan - 3.500 bucăţi

Rechin

1.244-235

13,2

Efortul de pescuit nu va depăşi valorile înregistrate şi raportate în anul 2015.

Rapană

13.000

6.000

Efortul de pescuit nu va depăşi valorile înregistrate şi raportate în anul 2015.

 

Cantităţile pe specii includ cantităţile prevăzute pentru respectivele specii în anexa nr. 2 la ordin pentru zona „Marea Neagră” şi zona „Bazinele Mării Negre”.


* Stabilite conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/73 al Consiliului din 18 ianuarie 2016 de stabilire, pentru 2016, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte din Marea Neagră.

 

ANEXA Nr. 2

(Tabelul nr. 1 de la anexa nr. 4 la Ordinul nr. 284/613/2016)

 

Captura totală admisibilă şi efortul de pescuit pentru lacurile de acumulare de pe râul Olt în anul 2016

(tone)

 

Tabelul nr. 1

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Ciprinide autohtone

Specii răpitoare

Alte specii

Total captură (tone)

Nr. de Bărci

1.

Turnu

1,2

0,75

0,15

2,1

-

2.

Cornetu

1,6

0,6

0,35

2,55

-

3.

Călimăneşti

3,5

1

1

5,5

-

4.

Dăeşti

4,2

1

1

6,2

-

5.

Arceşti

4,6

1,4

0,6

6,6

-

6.

Ioneşti

4,5

1

1

6,5

-

7.

Râmnicu Vâlcea

8,4

1.6

1,1

11,1

-

8.

Râureni

7,5

1,4

1,2

10,1

-

9.

Govora

6

2,3

0,7

9

-

10.

Băbeni

10

1.7

0,7

12,4

-

11.

Drăgăşani

9

1,8

0,9

11,7

-

12.

Drăgăneşti

12,5

2,1

0,7

15,3

-

13.

Frunzaru

17

3

1,5

21,5

13

14.

Rusăneşti

12,5

3,2

1,5

17,2

-

15.

Izbiceni

6,2

1

0,5

7,7

-

16.

Strejeşti

12,5

2,5

1

16

8

17.

Slatina

6

1

0,9

7,9

-

18.

Ipoteşti

9,2

2.1

2,3

13,6

-

 

TOTAL

136,4

29,45

17,1

182,95

21

 

* Termenul de „alte specii” face referire la următoarele specii: Albumus albumus (oblele), Gymnocephalus cernuus (ghiborţ), Pelecus cultratus (sabiţa), Chondrostoma nassus (scobar), Leuciscus cephalus (clean).

Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) este:

- setei

7 bucăţi;

- ave

7 bucăţi;

- taliane

10 bucăţi;

- vintire 6

15 bucăţi;

- prostovol

1 bucată;

- alte unelte tradiţionale

1 bucată.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii „ELECTROPRECIZIA” - S.A.

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 9 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

- art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societăţii „ELECTROPRECIZIA” - S.A., cu sediul social în judeţul Braşov, municipiul Săcele, Str. Parcului nr. 18, cod unic de înregistrare 1128645, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 15 ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Săcele, judeţul Braşov, şi Identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 102707,106234,108004.109961, 109962, 109963, 109996,109987, 109988, 109991, 109992, 109993, 109997, 110000, 110002, 110030, 110107, 110108, 110109, 110113, 110114, 110115, 112832, eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov, la data de 10 decembrie 2015;

b) are o suprafaţă de 18,95 ha.

(2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.

Art. 4. - Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi de art. 456 alin. (1) lit. i) şi art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este municipiul Săcele, judeţul Braşov.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Mihai Busuioc,

secretar general

 

Bucureşti, 10 iunie 2016.

Nr. 847.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 

Nr. crt.

Competitor electoral

Tip competitor

1

Partidul Noua Generaţie Creştin Democrat

partid politic

2

Partidul Alianţa pentru Domneşti

partid politic

3

Iacşa Darius Nicolae

candidat independent

4

Iacşa Ştefan

candidat independent

5

Berari Ionel Gheorghe

candidat independent

6

Bulboacă Ion-Răzvan

candidat independent

7

Covăsan Iulian

candidat independent

8

Moroşteş Anca-Florina

candidat independent

9

Valea Nuţu

candidat independent

10

Bizon Luminiţa

candidat independent

11

Dinu Dănuţ

candidat independent

12

Lălîu Tatiana

candidat independent

13

Mărgărita Florin

candidat independent

14

Onel Paraschiva

candidat independent

15

Tatu Ion

candidat independent

16

Zanfir Florin

candidat independent

17

Adam Eusebiu

candidat independent

18

Muche Teodora

candidat independent

19

Roman Sorin

candidat independent

20

Luca Viorel

candidat independent

21

Aitonean Ioan

candidat independent

22

Majercsik Attila

candidat independent

23

Mortan Ioan

candidat independent

24

Marele Simion

candidat independent

25

Muntean Roşea Mihalela Cecilia

candidat independent

26

Negruşer Vilut

candidat independent

27

Suciu Marius

candidat independent

28

Aivăncesei Stelian

candidat independent

29

Petrariu Gheorghe

candidat independent

30

Spatariu Dumitru

candidat independent

31

Vasiliu Eugen

candidat independent

32

Stamate Florin

candidat independent

33

Atinge Preda Daniel Ion

candidat independent

34

Dragomir Octavian

candidat independent

35

Lighezan Simona Tabita

candidat independent

36

Năsturel Gheorghe

candidat independent

37

Novăcescu Adrian Constantin

candidat independent

38

Novăcescu Toni

candidat independent

39

Rambu Nicolae

candidat independent

40

Bob Axinte

candidat independent

41

Kovacs Albert

candidat independent

42

Luca Viorica

candidat independent

43

Lungu Ioan

candidat independent

44

Sămărtinean Bogdan-Vasile

candidat independent

45

Sănduleanu Ciprian-Cezar

candidat independent

46

Schvarczkopf Gavril-Francisc

candidat independent

47

Szell Domokos

candidat independent

48

Chelaru Sebastian

candidat independent

49

Ciobanu Ilie

candidat independent

50

Liţă Ion

candidat independent

51

Macarie Ioan-Mircea

candidat independent

52

Marinescu Ioan

candidat independent

53

Preda Florin

candidat independent

54

Balaban Năstasie-Costel

candidat independent

55

Iftimov Gheorghiţa Daniela

candidat independent

56

Ion Andrei

candidat independent

57

Marin Ilie

candidat independent

58

Pătularu Ionuţ-Adrian

candidat independent

59

Radu Marian

candidat independent

60

Şerban Victor

candidat independent

61

Ochiană Ion

candidat independent

62

Popa Gheorghe

candidat independent

63

Buduru Constantin

candidat independent

64

Cracea Marius Bogdan

candidat independent

65

Zamfir Petrişor Marian

candidat independent

66

Bâbâligea Rodica

candidat independent

67

Borcan Cristian-Claudiu

candidat independent

68

Cărigă Stelian-Andi

candidat independent

69

Navlea Ion

candidat independent

70

Panduru Constantin

candidat independent

71

Popescu Ion

candidat independent

72

Ştefănescu Gabriela

candidat independent

73

Trică Alin

candidat independent

74

Vulpe Aristotel

candidat independent

 

75

Podariu Iia

candidat independent

76

Luca Neculai

candidat independent

77

Maftei Vasile Ciprian

candidat independent

78

Răuţ Dănuţ

candidat independent

79

Bledea Ioan

candidat independent

80

Chimşac Gheorghe

candidat independent

81

Codrea Petru

candidat independent

82

Coroian Augustin

candidat independent

83

Pinte Vasile

candidat independent

84

Pop Andrei-Gavril

candidat independent

85

Vlad Tudor-Iulian

candidat independent

86

Neagoe Vasile

candidat independent

87

Nicolici Dumitru

candidat independent

88

Scurtu Dorinel

candidat independent

89

Bizo Sorin Dorin

candidat independent

90

Farcaş Ioan Petru

candidat independent

91

Lenard Jozsef

candidat independent

92

Mihăilă Viorel Mihai

candidat independent

93

Moldovan Dumitru

candidat independent

94

Piti Eugen

candidat independent

95

Vasu Ioan

candidat independent

96

Baicea Florian

candidat independent

97

Brătăşanu Mie

candidat independent

98

Matei Valeriu

candidat independent

99

Băjenaru Constantin

candidat independent

100

Barbu Mihail Marcel

candidat independent

101

Beldiman Constantin

candidat independent

102

Chita Vasile

candidat independent

103

Dincă Iulian

candidat independent

104

Mihai Gheorghe

candidat independent

105

Milu Silvian Petre

candidat independent

106

Petrescu Ion

candidat independent

107

Popescu Radu

candidat independent

108

Czier Thomas

candidat independent

109

Doroha Gabriela

candidat independent

110

Pop Vasile

candidat independent

111

Robei Artur

candidat independent

112

Mate Radu

candidat independent

113

Barb Dumitru

candidat independent

114

Jeler Aurel

candidat independent

115

Lazăr Nicolae

candidat independent

116

Matei Ana Alexandrina

candidat independent

117

Mustaţă Nicolae Pavel

candidat independent

118

Păcuraru Petru Bucur

candidat independent

119

Zeicu Nicolae Nicodim

candidat independent

120

Ciobîcă Toader-Vasile

candidat independent

121

Jucan Simion

candidat independent

122

Manoilă Ionel-Dănuţ

candidat independent

123

Berinde Octavia Ecaterina

candidat independent

124

Călugăr Gheorghe-Emil

candidat independent

125

Dereviean Gheorghe

candidat independent

126

Iezan Viorel

candidat independent

127

Ioţcov Lucian-Nicuşor

candidat independent

128

Jivoin Ovidiu-Alin

candidat independent

129

Marincu Simona-Tabita

candidat independent

130

Martinescu Marius Tiberiu

candidat independent

131

Mihăilescu Liviu-Stelian

candidat independent

132

Moga Dorin-Petru

candidat independent

133

Negoţ Florin

candidat independent

134

Orza Adrian-Romiţă

candidat independent

135

Patrichi Ionel

candidat independent

136

Popovici Ioan

candidat independent

137

Roşian Gavril

candidat independent

138

Sturz Florica-Sanda

candidat independent

139

Toma Iulian

candidat independent

140

Platon Liliana

candidat independent

141

Vânătorul Gheorghe

candidat independent

142

Dereşu Ion

candidat independent

143

Dobrin Gheorghe

candidat independent

144

Ioniţă Vasile

candidat independent

145

Ambrus Sandor

candidat independent

146

Bajko Karol

candidat independent

147

Engelhardt Robert

candidat independent

148

Lukacs Laszlo

candidat independent

149

Nistor Csilla

candidat independent

150

Szocs Csongor-Imre

candidat independent

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 5.

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.