MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 455/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 455         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 17 iunie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.73. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare de garnizoană în Armata României

 

M.76. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale

 

798. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.175. Pădurea cu narcise din Oşorhei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare de garnizoană în Armata României

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 567/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, ale art. 26 alin. 1 şi art. 105 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8S alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 47 alin. (1) şi art. 53 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii cercurilor militare de garnizoană în Armatei României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.107/2005*) pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare în Armata României”, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 1 iunie 2016.

Nr. M.73.


*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.107/2005 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare în Armata României”, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare de garnizoană în Armata României

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Cercurile militare de garnizoană, denumite în continuare cercuri militare, sunt instituţii destinate activităţilor de cultură, educaţie şi reprezentare ale Ministerului Apărării Naţionale, la nivel de garnizoană.

(2) în cercurile militare se desfăşoară activităţi culturale, ştiinţifice, educative, de protocol, recreative şi de agrement, precum şi manifestări prilejuite de aniversări, sărbătoriri, comemorări şi altele de acest gen, de către/pentru personalul beneficiar.

(3) Cercurile militare de garnizoană sunt finanţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) personal beneficiar - personalul armatei şi membrii familiilor acestuia, cadrele militare în rezervă şi în retragere, veteranii şi văduvele de război, personalul armatei rănit ca urmare a participării la acţiuni militare, cel invalid, precum şi urmaşii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 1944-1961;

b) personalul armatei - cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, studenţii şi elevii militari, precum şi personalul civil din unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale;

c) personalul armatei rănit ca urmare a participării la acţiuni militare, cel invalid, precum şi urmaşii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acţiuni militare - aşa cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă â Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

d) fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 1944-1961 - aşa cum sunt definite în Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare;

e) colaborator - personal de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale sau din afara acestuia, care participă la realizarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi la activităţi în domeniul formării profesionale continue, organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ;

f) fond documentar-informativ - cărţi, periodice, informaţii pe suporturi diferite gestionate de entităţi organizaţionale care nu sunt înscrise în statele de organizare ca biblioteci militare, dar care îşi desfăşoară activitatea, în ceea ce priveşte colecţiile, evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice, în acord cu Instrucţiunile privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.23/2014;

g) cerc propriu - activităţi în domeniile cultural, artistic, ştiinţific, sportiv şi în alte domenii, care să contribuie la educarea şi dezvoltarea personalului beneficiar, organizate la iniţiativa cercului militar şi conduse de personal propriu/colaboratori, specialişti în domeniu, pe baza unor programe specifice.

Art. 2. - (1) în funcţie de numărul de unităţi militare din garnizoană şi nivelul lor ierarhic, situaţia demografică din zona de dislocare şi dimensiunile spaţiilor în care funcţionează cercurile militare, acestea se clasifică astfel:

a) cercuri militare de tip I - în garnizoanele în care funcţionează instituţii de învăţământ militar, comandament de divizie şi un număr variabil de mari unităţi/unităţi militare;

b) cercuri militare de tip II - în garnizoanele în care funcţionează cel puţin un comandament de brigadă/similar şi un număr variabil de unităţi militare;

c) cercuri militare de tip III - în garnizoanele în care funcţionează un număr variabil de unităţi militare/formaţiuni militare.

(2) Cercurile militare pot cuprinde: comitet de cultură militară, bibliotecă/fond documentar-informativ, popotă, amenajări destinate activităţilor recreative şi sportive, cămin de garnizoană/spaţiu de cazare.

(3) Imobilele în care funcţionează cercurile militare de garnizoană sunt administrate de formaţiunile de administrare ale structurilor militare la care sunt arondate şi în a căror compunere se află aceste microstructuri.

(4) Modificările la patrimoniul imobiliar aflat în folosinţa cercurilor militare de garnizoană se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Pentru vizibilitatea şi promovarea instituţiei militare în societate, în contextul prezervării patrimoniului cu valoare istorică şi arhitecturală, cercurile militare pot funcţiona, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, şi în garnizoanele ale căror unităţi militare au fost desfiinţate.

(2) Propunerile de funcţionare a cercurilor militare în situaţia prevăzută la alin. (1) se înaintează, ierarhic, de către categoriile de forţe/comandamente/Direcţia personal şi mobilizare, cu avizul Direcţiei domenii şi infrastructuri şi al Secţiei tradiţii şi cultură militară, denumită în continuare structura de specialitate.

(3) Spaţiile necesare funcţionării cercului militar se asigură din patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale sau se dobândesc/preiau în condiţiile legii.

Art. 4. - (1) La baza organizării activităţilor cercurilor militare stau următoarele principii:

a) echidistanţa actului de cultură şi educaţie faţă de orice ideologie, religie recunoscută prin lege de către statul român, politică de partid şi doctrinele acestora;

b) accesul liber la valorile patrimoniale şi culturale pentru personalul beneficiar;

c) voluntariatul în organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice şi educative.

(2) Activităţile cercurilor militare se organizează şi se desfăşoară pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

a) formarea şi dezvoltarea unui climat de cultură şi educaţie, menit să contribuie la cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor sociale şi militare, a principalelor momente ale istoriei naţionale şi a tradiţiilor militare;

b) promovarea valorilor culturale româneşti şi universale, precum şi conservarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi istorico-militar al armatei;

c) dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu instituţiile de cultură aparţinând societăţii, cu autorităţile publice, atât în plan local, cât şi naţional, sau cu alte instituţii de cultură din ţări membre NATO/UE, partenere sau în baza unor iniţiative bilaterale;

d) integrarea personalului Ministerului Apărării Naţionale în viaţa culturală şi spirituală locală, regională şi naţională, asigurarea pe această cale a încrederii şi respectului public pentru Armata României, precum şi întărirea spiritului de corp/camaraderie şi coeziune socială;

e) asigurarea condiţiilor de recreere şi refacere a capacităţii de muncă pentru personalul beneficiar;

f) diversificarea ofertelor culturale şi integrarea acestora în circuitul cultural local, naţional şi internaţional, în vederea susţinerii imaginii cercurilor militare, ca instituţii militare cu funcţie cultural-educativă;

g) menţinerea devotamentului pentru onoarea şi gloria de luptă ale forţelor armate ale României în rândul personalului beneficiar;

h) promovarea educaţiei civice, a educaţiei de securitate şi a celei privind vigilenţa cetăţenească.

 

CAPITOLUL II

Managementul activităţilor cercurilor militare

 

Art. 5. - (1) Cercurile militare au drept la ştampilă rotundă, fără stemă, cu denumirea în clar a structurii, şi la inscripţii cu denumirea cercului militar, care se fixează obligatoriu pe faţada clădirii, la intrarea în instituţie.

(2) Modelele ştampilei şi inscripţiei precizate la alin. (1)sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - Şeful cercului militar este şef direct al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:

a) conduce şi răspunde de întreaga activitate a cercului militar;

b) contribuie la buna desfăşurare a activităţilor pe linie de garnizoană potrivit atribuţiilor din fişa postului şi ordinelor primite de la şefii ierarhici;

c) pune la dispoziţia comandantului garnizoanei spaţiile şi logistica, potrivit Planului de activităţi desfăşurate în garnizoană;

d) supune aprobării comandantului garnizoanei planul anual al activităţilor cercului militar, pe care TI elaborează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a şi îl comunică la toate structurile militare din garnizoană şi la structura de specialitate, în maximum 3 zile de la aprobare;

e) asigură îndeplinirea programelor lunare de activităţi, al căror model este prezentat în anexa nr. 2b, stabilind sarcini pentru personalul din subordine;

f) stabileşte programul de lucru al personalului, precum şi atribuţiile acestuia, conform prevederilor legale în vigoare;

g) stabileşte şi menţine relaţii de colaborare cu structurile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu instituţiile şi aşezămintele de cultură ale societăţii civile şi cu instituţiile de învăţământ din garnizoană;

h) mediatizează activităţile organizate de cercul militar;

i) înfiinţează şi răspunde de cercurile de creaţii, cluburile şi cenaclurile literar-artistice, ale căror manifestări reprezintă activităţi proprii ale cercului militar, precum şi de completarea Registrului cu principalele evenimente şi manifestări ale cercului militar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;

j) răspunde de integritatea patrimoniului aflat în folosinţa cercului militar, precum şi de întreţinerea, păstrarea, completarea şi modernizarea acestuia;

k) ţine evidenţa anuală a cursurilor, cercurilor de creaţii, cluburilor şi cenaclurilor organizate la cercul militar în registre de evidenţă, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 4a şi 4b;

l) participă, împreună cu persoanele cu atribuţii în domeniu din unitatea militară la care este arondat cercul militar, la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii efectuate de cercurile militare, potrivit actelor normative.

Art. 7. - Şeful cercului militar reprezintă instituţia în raporturile cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, mai puţin încheierea oricăror acte juridice cu efecte pe seama fondurilor publice, competenţă ce revine comandantului/şefului structurii la care este arondat cercul militar, cu respectarea prevederilor actelor normative specifice ale Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 8. - (1) Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile personalului încadrat în cercurile militare sunt prevăzute în fişa postului, care se întocmeşte potrivit actelor normative specifice în vigoare.

(2) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2), cercurile militare pot încheia contracte cu colaboratori, prin intermediul unităţilor militare la care sunt arondate, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Colaboratorii cercurilor militare pot desfăşura activităţi în cadrul acestor instituţii şi pe bază de voluntariat.

Art. 9. - (1) Şeful cercului militar acţionează în scopul realizării obiectivelor funcţionale şi de performanţă ale instituţiei pe care o reprezintă, de promovare a tradiţiilor ostăşeşti şi imaginii armatei în garnizoana de dislocare.

(2) Şeful cercului militar îşi îndeplineşte atribuţiile funcţionale prin exercitarea următoarelor tipuri de relaţii:

a) relaţii de subordonare faţă de eşaloanele superioare şi, pe linie de garnizoană, faţă de comandantul garnizoanei;

b) relaţii de colaborare/parteneriat cu celelalte cercuri militare din Ministerul Apărării Naţionale, aşezăminte de cultură locale şi naţionale, structuri ale veteranilor de război şi ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere legal constituite, instituţii de învăţământ militare şi civile, biserica/capela de garnizoană, instituţii de cultură publice sau private, asociaţii şi uniuni de creaţie, instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, autorităţi ale administraţiei publice locale, mass-media militară şi civilă locală, regională şi centrală; parteneriatele încheiate cu mass-media civilă locală, regională şi centrală se avizează de către Direcţia informare şi relaţii publice;

c) relaţii de coordonare cu structura de specialitate.

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin şi organizarea activităţilor specifice, cercul militar cooperează cu structurile militare din garnizoană, cu instituţii de cultură şi învăţământ, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice, fără a exprima niciun fel de interese de grup: etnice, politice, religioase, de rasă, vârstă, sex.

Art. 10. - (1) în spaţiile cercului militar, în funcţie de tipul acestuia, pot funcţiona popote contra cost/popote de garnizoană. În situaţia în care popota contra cost/popota de garnizoană funcţionează în subordinea unei alte unităţi militare decât cea care administrează imobilul în care funcţionează cercul militar, spaţiile pot fi puse la dispoziţie pe bază de protocol încheiat între structurile implicate, cu titlu gratuit şi cu obligaţia suportării cheltuielilor privind utilităţile. Întreţinerea şi reparaţiile curente.

(2) Activităţile specifice sunt coordonate şi controlate de unitatea militară care are în statul de organizare popota.

Art. 11. - (1) Unele spaţii disponibile din imobilul în care funcţionează cercul militar pot fi date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, prin hotărâre a Guvernului, organizaţiilor neguvernamentale recunoscute prin hotărâre a Guvernului ca fiind de utilitate publică şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul apărării, cu obligativitatea suportării costurilor privind utilităţile, întreţinerea şi reparaţiile curente.

(2) Structurile asociative ale veteranilor şi văduvelor de război şi ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, legal constituite, recunoscute potrivit legii ca fiind de utilitate publică, pot desfăşura activităţi specifice, dacă în incinta unde funcţionează cercul militar există spaţii disponibile, cu aprobarea comandantului/şefului structurii/unităţii militare la care este arondat cercul militar, în condiţiile legii.

(3) Structurile asociative ale veteranilor şi văduvelor de război şi ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, legal constituite, recunoscute potrivit legii ca fiind de utilitate publică, îşi vor putea desfăşura activitatea în actualele sedii până la emiterea de către Guvernul României a hotărârii privind folosinţa gratuită a spaţiilor disponibile.

(4) Membrii structurilor precizate la alin. (1) şi (2) sunt obligaţi să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară şi programul orar al cercului militar.

Art. 12. - (1) Comitetul de cultură militară este o microstructură cu caracter funcţional, destinată managementului activităţilor culturale ale cercului militar, care este constituită din personalul ce are rolul de a planifica, organiza şi coordona manifestările de cultură şi tradiţii militare, de a iniţia şi dezvolta relaţii de cooperare şi colaborare în plan cultural cu instituţiile din afara Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Comitetul de cultură militară planifică, organizează şi coordonează toate activităţile din spaţiile destinate desfăşurării activităţilor culturale iniţiate de cercul militar, cum ar fi: biblioteca cercului militar, sala de tradiţii a garnizoanei, sala de spectacole, punctul de informare-documentare, spaţiile destinate colectivelor artistice proprii şi cercurilor de creaţii, expoziţiilor ori activităţilor de protocol.

(3) De regulă, comitetul de cultură militară este compus din: şeful cercului militar, un îndrumător cultural - referent de specialitate - şi bibliotecarul.

(4) Din comitetul de cultură mai pot face parte personal din unităţile militare din garnizoană, precum şi colaboratori sau conducători ai cercurilor şi formaţiilor care funcţionează în cadrul cercului militar.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi funcţionarea cercurilor militare

 

Art. 13. - (1) în cercurile militare se pot înfiinţa săli de tradiţii ale garnizoanelor, al căror patrimoniu reflectă trecutul istoric al structurilor militare care au funcţionat în garnizoanele respective sau în garnizoanele apropiate.

(2) în sălile de tradiţii ale garnizoanelor se expune un album/montaj fotografic constituit din fotografii în care sunt redate principalele evenimente din tradiţia militară a garnizoanelor

(3) La desfiinţarea cercului militar, albumul fotografic se predă fototecii Serviciului istoric al armatei, iar restul patrimoniului cu valoare istorică se evaluează şi se distribuie, după caz, muzeelor militare sau altor cercuri militare, instituţii de învăţământ militar sau unităţi militare.

Art. 14. - Finanţarea dotării patrimoniului sălilor de tradiţii ale garnizoanelor, executării lucrărilor de recuperare, restaurare şi conservare a obiectelor expuse se asigură din fondurile alocate cu această destinaţie în bugetul structurilor militare la care sunt arondate cercurile militare, sponsorizări şi/sau donaţii, iar realizarea acestora trebuie să se efectueze fără a fi afectat procesul instruirii sau îndeplinirea misiunilor unităţii la care este arondat cercul militar.

Art. 15. - Programul de vizitare a sălilor de tradiţii ale garnizoanelor se stabileşte în funcţie de programul de funcţionare a cercurilor militare şi se aprobă de către comandanţii garnizoanelor.

Art. 16. - În funcţie de potenţialul existent în garnizoană, colectivele/echipele artistice/sportive proprii şi interpreţii/sportivii individuali se constituie prin atragerea, pe bază de voluntariat, a personalului din cadrul structurilor şi instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, a tinerilor şi copiilor cu aptitudini artistice adecvate, avându-se în vedere principiile nediscriminării şi liberului consimţământ, al afirmării creativităţii, cultivării şi susţinerii talentului şi al participării benevole la activitatea artistică de amatori promovată de cercul militar.

Art. 17, - Pe baza planurilor anuale şi/sau a programelor lunare de activităţi ale cercurilor militare, colectivele/echipele artistice/sportive proprii şi interpreţii/sportivii individuali pregătesc şi prezintă, în faţa publicului militar şi civil, la sediul instituţiei, în unităţile garnizoanei sau în alte locuri publice, programe cultural-artistice, recitaluri, festivaluri, concerte şi spectacole, concursuri sportive, expoziţii de arte plastice, organizate de sine stătător, cu forţe proprii sau în colaborare/parteneriat cu alte instituţii, aşezăminte culturale, ansambluri, orchestre sau colective artistice.

Art. 18. - Cercurile militare participă cu interpreţi individuali, creatori şi colective artistice la diverse schimburi culturale, concursuri şi festivaluri cultural-artistice, iniţiate la nivelul acestora, precum şi la alte manifestări cultural-sportive complexe, organizate în armată şi în afara acestei instituţii, în plan naţional şi internaţional, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 19. - (1) Cercurile militare pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională, după autorizarea în condiţiile legii ca furnizori de formare profesională. Aceste programe se organizează pentru ocupaţii, meserii, specializări şi profesii cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România/C.O.R.

(2) Cercurile militare pot organiza şi alte cursuri cu plată, în domeniile cultural-artistic, tehnico-ştiinţific şi sportiv.

(3) Pentru diversificarea activităţilor specifice şi promovarea culturii militare, în cercurile militare pot funcţiona, fără plată şi fără a se limita la acestea, cercuri proprii de artă dramatică, artă plastică, de filatelie, numismatică, dansuri, muzică, cenacluri literar-artistice, cercuri de promovare a tradiţiilor ostăşeşti specifice unor categorii de forţe şi genuri de arme şi, de asemenea, se pot desfăşura activităţi sportive.

Art. 20. - Şefii cercurilor militare stabilesc reguli şi măsuri concrete, specifice, de organizare şi funcţionare a cursurilor, care se aduc la cunoştinţa profesorilor/instructorilor colaboratori/voluntari şi cursanţilor, prin afişare la loc vizibil, în sectorul de desfăşurare a cursurilor.

Art. 21. - În cadrul cercurilor militare se organizează puncte de informare-documentare, în care sunt prezentate informaţii utile şi de interes general, despre:

a) unităţile militare dispuse în garnizoană, adresa, programul de audienţă şi date despre personalul aflat la comanda unităţilor, numai în situaţia în care aceste informaţii sunt de interes public;

b) transporturile în comun rutiere, feroviare, aeriene, maritime locale şi interregionale;

c) manifestările culturale de la cercul militar şi cele mai importante din garnizoană;

d) adresele şi punctele de contact ale unor instituţii publice din garnizoană - centre militare judeţene şi zonale, spitale, Casa sectorială de pensii a Ministerului Apărării Naţionale, structurile asociative ale veteranilor de război şi ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere legal constituite, administraţie financiară, instanţe militare şi civile, poliţie, gări, autogări, aeroporturi, porturi şi altele;

e) centrele zonale de selecţie şi orientare, precum şi aspecte referitoare la promovarea profesiei militare;

f) adrese şi puncte de contact ale centrelor de refacere a capacităţii de muncă, cabanelor şi căminelor militare de garnizoană.

Art. 22. - Activitatea punctului de informare-documentare este desfăşurată de persoana desemnată de şeful cercului militar.

Art. 23. - În incinta cercurilor militare, într-un spaţiu amenajat, se pot expune diferite materiale documentare/ informative/de promovare destinate membrilor cotizanţi sau susţinătorilor Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”.

 

CAPITOLUL IV

Baza materială, constituirea şi utilizarea veniturilor proprii

 

Art. 24. - (1) Patrimoniul aflat în folosinţa cercului militar este alcătuit din drepturile şi obligaţiile asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale sau în proprietatea ministerului ori dobândite/preluate în condiţiile legii, aflate în gestiunea cercurilor militare.

(2) Patrimoniul aflat în folosinţa cercurilor militare poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii şi preluarea în regim de comodat ori prin transfer, în condiţiile legislaţiei naţionale, de la alte instituţii publice/persoane juridice de drept public şi/sau privat sau de la persoane fizice din ţară ori din străinătate.

Art. 25. - (1) Baza materială a cercurilor militare cuprinde la înfiinţare, de regulă, clădiri, instalaţii şi terenuri aferente, utilaje şi inventar gospodăresc, mobilier, material de ambientare a spaţiilor, aparatură audiovizuală, materiale de cultură, materiale şi aparatură specifice desfăşurării activităţilor, cursurilor, cercurilor, cenaclurilor şi altele.

(2) Localurile cercurilor militare pot dispune de: sală de spectacole, săli de dans, de protocol sau multifuncţionale, garderobe, spaţii pentru activitatea cursurilor, cercurilor, cenaclurilor şi formaţiilor artistice, săli pentru videotecă, discotecă, lectură, jocuri individuale şi colective, bibliotecă, bufet, birouri pentru personal, magazii, încăperi pentru grupuri sanitare, spălătorii şi altele.

Art. 26. - Cercurile militare pot avea în dotare şi alte materiale specifice de cultură, cum sunt: aparatură de proiecţie cinematografică şi video, diapozitive, aparatură de filmat, camere video, aparate de fotografiat şi de procesare, aparate de copiat şi multiplicat, materiale necesare cercurilor de creaţie, aparatură de calcul, instrumente muzicale, materiale pentru jocuri sportive, electronice, lucrări de artă plastică, staţie de amplificare, orgă de lumini, recuzită, cărţi, reviste, materiale fotodocumentare şi de publicitate, accesorii, piese de schimb şi materiale consumabile.

Art. 27. - Sursele de venit ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii efectuate de cercurile militare sunt:

a) încasări din tichete de acces la manifestările artistice şi culturale proprii - spectacole, proiecţii cinematografice sau video, concursuri:

b) prestări de servicii constând în asigurarea utilizării spaţiilor pe termen limitat, conform legislaţiei în vigoare;

c) închirieri de spaţii sau alte bunuri, conform legislaţiei în vigoare;

d) încasări rezultate în urma manifestărilor cultural-artistice şi ştiinţifice organizate în colaborare cu alte instituţii;

e) încasări din activităţile de organizare a cursurilor;

f) donaţii şi sponsorizări, în condiţiile prevederilor legale în vigoare;

g) dobânzile încasate, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din veniturile proprii rezultate din realizarea activităţilor;

h) alte încasări, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.

Art. 28. - (1) Veniturile prevăzute la art. 27 se utilizează pentru finanţarea integrală a cheltuielilor curente şi de capital determinate de realizarea activităţii finanţate integral din venituri proprii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind finanţele publice

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează, cu prioritate, pentru:

a) achitarea costurilor consumurilor de utilităţi ale cercului militar, numai pentru activităţile din care se obţin venituri proprii;

b) completarea sau dezvoltarea bazei tehnico-materiale a cercului militar şi pentru diversificarea prestărilor de servicii culturale;

c) acoperirea cheltuielilor de investiţii, reparaţii curente, întreţinere, dotare cu mobilier şi obiecte de inventar de resortul cazarmării;

d) acoperirea cheltuielilor necesare tipăririi de afişe, programe, difuzării de anunţuri şi alte forme de promovare, confecţionării decorurilor, obiectelor şi materialelor de recuzită sau machiaj, închirierii de săli aparţinând altor instituţii publice sau particulare şi plăţii indemnizaţiilor colaboratorilor, potrivit tarifelor stabilite prin reglementările în vigoare;

e) plata cheltuielilor de transport, cazării, indemnizaţiei de delegare şi masă, pentru membrii formaţiilor artistice proprii, colaboratori şi pentru instructorii participanţi la manifestările organizate în alte localităţi;

f) plata cheltuielilor pentru transportul, masa şi cazarea specialiştilor/profesioniştilor invitaţi pentru jurizare sau pentru pregătirea formaţiilor artistice;

g) cheltuieli pentru închirierea de filme documentare sau artistice, amenajarea discotecilor, videodiscotecilor, sălilor de dans şi altele, plata orchestrelor din afara armatei folosite la diferite activităţi, realizarea de expoziţii, confecţionarea de ilustrate şi cumpărarea de bunuri în vederea prelucrării şi valorificării lor la tombole şi bufete, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

h) acoperirea cheltuielilor instituţiei pentru manifestările culturale gratuite ce se adresează cadrelor militare, personalului civil, elevilor, studenţilor militari, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;

o plata, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, a colaboratorilor cercurilor militare, precum şi a diverselor prestări de servicii, angajate potrivit prevederilor actelor normative, în folosul cercurilor militare de persoane juridice sau fizice;

j) organizarea unor manifestări cultural-artistice în unităţile militare din garnizoană;

k) acordarea de premii formaţiilor artistice şi interpreţilor individuali participanţi la festivaluri şi concursuri la nivelul armatei, organizate de cercul militar;

l) acoperirea cheltuielilor pentru participarea la manifestări şi concursuri organizate pe plan naţional, acordarea de premii în bani sau obiecte pentru formaţiile artistice ale cercului militar şi instructorilor acestora, alţii decât personalul instituţiei;

m) cheltuieli pentru asigurarea protocolului pentru membrii formaţiilor artistice proprii, pe timpul spectacolelor şi pentru primirea unor personalităţi culturale şi ştiinţifice, numai pentru activităţile din care se obţin venituri proprii.

Art. 29. - (1) Plata colaboratorilor pentru realizarea activităţilor în condiţiile art. 8 alin. (2) se face numai pe perioada organizării şi desfăşurării activităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, dacă sunt asigurate fonduri aprobate cu această destinaţie.

(2) Plata colaboratorilor din Ministerul Apărării Naţionale se face numai pentru activităţile executate în afara atribuţiilor de serviciu şi a orelor de program, cu respectarea regulilor de la alin. (1).

(3) în cazul activităţilor comune, finanţate atât din fonduri de la bugetul de stat, cât şi din venituri proprii, ordonatorul de credite stabileşte, potrivit dispoziţiilor legale, sumele care vor fi suportate din bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

Art. 30. - (1) Spaţiile cercurilor militare, altele decât cele de cazare, pot fi folosite de către personalul beneficiar, pe termen limitat, pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi proprii, cu achitarea integrală a tarifului aprobat.

(2) Tarifele pentru prestarea de servicii pentru persoanele fizice sau juridice din afara Ministerului Apărării Naţionale se stabilesc prin negociere, de către o comisie numită prin ordin de zi pe unitate, pornindu-se de la tariful aprobat, majorat cu 100%, care reprezintă limita minimă de negociere, la care se adaugă TVA, după caz.

(3) Dacă beneficiarul solicită punerea la dispoziţie şi a altor active fixe sau obiecte de inventar, altele decât cele incluse în inventarul încăperii, se vor percepe tarife separate pentru acestea, în calculul cheltuielilor indirecte incluzându-se şi amortizarea, calculată la valoarea actualizată.

(4) Perioada de utilizare a spaţiilor cercurilor militare, altele decât cele de cazare, ca domeniu distinct în care cercurile militare pot angaja şi executa prestări de servicii, pe bază de contract de prestări de servicii, este de până la 72 de ore, cu excepţia expoziţiilor, pentru care aceasta se poate prelungi până la 30 de zile.

Art. 31. - (1) Pentru utilizarea spaţiilor, numai când solicitările sunt simultane şi nu sunt contracte de prestări de servicii anterior încheiate şi achitate, au prioritate structurile Ministerului Apărării Naţionale şi personalul acestuia.

(2) Contractele de prestări de servicii se încheie de comandanţii/şefii structurilor/unităţilor militare la care sunt arondate cercurile militare, dacă aceştia sunt şi ordonatori de credite.

(3) Contractele de prestări de servicii se supun, înainte de semnare, vizei de legalitate a consilierilor juridici cărora le sunt arondate cercurile militare şi controlului financiar preventiv propriu, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.

(4) Activităţile organizate în comun, de către structuri ale Ministerului Apărării Naţionale, în calitate de colaborator sau coorganizator, împreună cu alte instituţii, organizaţii, asociaţii, persoane fizice sau juridice nu sunt considerate prestări de servicii şi se efectuează numai în condiţiile identificării fondurilor necesare.

(5) Tarifele pentru folosirea spaţiilor, altele decât cele de cazare, se actualizează şi se aprobă anual, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, de către ordonatorii de credite în al căror stat de organizare se află cercurile militare, în conformitate cu o metodologie proprie şi în baza propunerilor formulate de către administratorii de cazărmi,

 

CAPITOLUL V

Ordinea interioară în cercurile militare

 

Art. 32. - (1) Şefii cercurilor militare întocmesc programele de funcţionare ale instituţiilor, care sunt afişate la loc vizibil şi accesibil publicului.

(2) Programul se stabileşte şi pentru structurile asociative ale veteranilor de război şi ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, legal constituite, recunoscute potrivit legii ca fiind de utilitate publică, care au spaţii în clădirile cercurilor militare, potrivit prevederilor art. 11 alin. (2).

Art. 33. - (1) în timpul activităţilor de amploare, precum spectacole, festivaluri, ceremonii şi evenimente familiale, şeful cercului militar, cu sprijinul comandanţilor/şefilor structurilor/unităţilor militare la care sunt arondate cercurile militare, dispune măsurile necesare pentru limitarea accesului în celelalte spaţii ale instituţiilor

(2) Comandanţii/şefii structurilor/unităţilor militare la care sunt arondate cercurile militare dispun măsuri pentru întreţinerea, paza şi securitatea acestora.

Art. 34. - Pentru pregătirea şi organizarea activităţilor planificate, care necesită deplasarea personalului în afara incintei cercurilor militare şi relaţionarea cu instituţii, organizaţii, societăţi comerciale, persoane fizice, programul de lucru al personalului respectiv se aprobă de şefii cercurilor militare.

Art. 35. - (1) Accesul în cercurile militare se face astfel:

a) personalul din Ministerul Apărării Naţionale - pe bază de legitimaţie militară sau permis de acces în unitatea militară unde lucrează; cadrele militare în rezervă sau retragere din Ministerul Apărării Naţionale - pe bază de legitimaţie care atestă această calitate;

b) personalul beneficiar, altul decât cel prevăzut la lit. a) - pe baza permisului de intrare emis de şeful cercului militar sau a tabelului nominal aprobat de comandantul garnizoanei.

(2) La cursurile cu plată organizate de cercurile militare, accesul participanţilor se face numai pe bază de permis-tip eliberat în acest scop sau de tabel nominal aprobat de comandantul garnizoanei.

(3) Pe timpul activităţilor deschise publicului din garnizoană, proprii cercurilor militare, organizate în colaborare cu diverse unităţi, instituţii, organizaţii, societăţi comerciale şi alţi parteneri, sau pe timpul activităţilor pentru care există contract de prestări de servicii, se vor lua măsuri de limitare/interzicere a accesului îh celelalte spaţii ale cercului militar.

(4) La activităţile organizate în sălile cercurilor militare de către structurile Ministerului Apărării Naţionale sau de persoane juridice şi fizice din afara Ministerului Apărării Naţionale, controlul accesului participanţilor se face prin grija organizatorilor.

Art. 36. - Avizele de funcţionare a cercurilor militare, prevăzute de legislaţia în vigoare, se obţin de către unităţile militare cărora li se subordonează.

Art. 37. - Structurile asociative ale veteranilor de război şi ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, legal constituite, recunoscute potrivit legii ca fiind de utilitate publică, care îşi desfăşoară activitatea în clădirile cercurilor militare, poartă răspunderea pentru integritatea, starea tehnică, de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor, instalaţiilor şi dotărilor funcţionale pe care le are în folosinţă, precum şi pentru protejarea bunurilor materiale şi a valorilor pe care le deţin cu orice titlu.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 38. - (1) Cercurile militare participă, alături de celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale şi de autorităţile publice locale abilitate, Sa organizarea evenimentelor din garnizoanele de reşedinţă.

(2) Şefii cercurilor militare colaborează cu structurile desemnate de comandanţii garnizoanelor pentru întocmirea Planului cu principalele activităţi ce se desfăşoară în garnizoană şi a Planului întrebuinţării de unităţile militare din garnizoană a bunurilor de interes comun.

(3) Evaluarea activităţii cercurilor militare se efectuează prin controale, inspecţii, vizite de documentare şi asistenţă de stat major, de către structurile responsabile, conform actelor normative specifice în vigoare privind executarea controlului, evaluării operaţionale şi autoevaluării structurilor militare.

Art. 39. - Anual, în perioada 15-30 ianuarie, se analizează activitatea şi starea patrimoniului aflat în folosinţa cercurilor militare. Materialul de analiză se întocmeşte şi se înaintează, pentru valorificare, la statul major al categoriei de forţe sau structurii/direcţiei centrale căreia i se subordonează şi, în sinteză, la structura de specialitate, până la data de 15 februarie, pentru anul precedent.

Art. 40. - În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, şefii cercurilor militare elaborează reguli/regulament de ordine interioară, care se propun spre aprobare comandantului garnizoanei/unităţii la care sunt arondate şi le afişează la loc vizibil.

Art. 41. - Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4a şi 4b fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

ANEXA Nr. 1*)

la instrucţiuni


 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2a

la instrucţiuni

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Cercul militar ................................. 

Nr. ............... din ............................

NECLASIFICAT

Exemplar unic

 

Aprob.

Comandantul/Şeful unităţii militare .................................

(Comandantul garnizoanei)

 

Planul de activităţi în anul .........

 

Nr. crt.

Data

Activitatea planificată

Costuri estimate

(RON)

Obs.

1.

Lunar

Aniversări, comemorări, evenimente de interes naţional şi local

 

 

2.

Ianuarie-decembrie

Sărbătorirea zilelor categoriilor de forţe/comandamentelor, ale genurilor de arme şi specialităţilor militare şi a zilelor unităţilor militare din garnizoana unde funcţionează cercul militar

 

 

3.

Săptămânal (lunar)

Pregătirea următoarelor formaţii artistice - se vor enumera formaţiile respective

 

 

4.

Lunar/trimestrial (după caz)

Spectacole şi festivaluri proprii sau la care va participa cercul militar

 

 

5.

După caz

Spectacole susţinute în colaborare cu instituţiile similare din ţară sau garnizoană

 

 

6.

După caz

Organizarea şi desfăşurarea următoarelor cercuri şi cursuri de pregătire - se vor enumera conform planificării

 

 

7.

După caz

Organizarea şi desfăşurarea de activităţi pe cercuri sau cluburi

 

 

8.

Ianuarie-decembrie

Organizarea următoarelor expoziţii, pe domenii de activitate - se vor enumera conform planificării

 

 

9.

După caz

Organizarea unor manifestări şi festivităţi prilejuite de: înaintarea în grad, trecerea în rezervă, primirea promoţiilor etc.

 

 

10.

Anual

Activitatea bibliotecii

 

 

11.

Săptămânal/anual

Difuzare de filme

 

 

12.

După caz

Activităţi de turism

 

 

13.

După caz

Activităţi sportive

 

 

14.

După caz

Activităţi de agrement, divertisment, baluri, mese câmpeneşti, seri de dans, reuniuni, recepţii

 

 

15.

Anual

Activităţi familiale

 

 

16.

1-15 februarie

Întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii, potrivit actelor normative privind planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea resurselor

 

 

 

Şeful Cercului militar

.................................

 

ANFXA Nr. 2b

la instrucţiuni

 

- Model –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Cercul militar ................................. 

Nr. ............... din ............................

NECLASIFICAT

Exemplar unic

 

Aprob.

Comandantul/Şeful unităţii militare .................................

(Comandantul garnizoanei)

 

Programul activităţilor cercului militar pentru luna ................................

- o variantă –

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Data/ora

Participanţi

Loc de desfăşurare

Obs.

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Şeful Cercului militar .................................

                                    (denumirea localităţii)

.................................

(gradul)

.................................

(prenumele, numele şi semnătura)

 

NOTĂ:

Programele lunare vor fi afişate, la loc vizibil, în unităţi, mari unităţi, în alte instituţii militare şi la punctul de informare-documentare din cadrul cercului militar.

 

ANEXA Nr. 3

la instrucţiuni

 

- Model -

 

REGISTRUL

cu principalele evenimente şi manifestări ale cercului militar

 

Registrul se înfiinţează pentru consemnarea principalelor evenimente şi activităţi desfăşurate în cercul militar.

Consemnarea se efectuează în ordinea cronologică a desfăşurării evenimentelor.

Pentru fiecare an în parte, consemnările se fac pe pagină nouă. Textul referitor la fiecare activitate/eveniment va începe cu precizarea datei/perioadei de desfăşurare, denumirea activităţii/evenimentului, locul de desfăşurare, conţinutul acesteia, cu precizarea personalităţilor militare şi civile care au onorat manifestarea, participanţii, conferirea de premii/distincţii, după caz, într-o formă îngrijită, clară, fără prescurtări sau ştersături.

Activităţile şi evenimentele semnificative înscrise pot fi ilustrate, după caz şi dacă este posibil, cu fotografii, hărţi, schiţe etc. Documentele de imagistică se integrează în text, iar dacă sunt voluminoase se constituie într-un album anexă.

La sfârşitul fiecărui an calendaristic, în ultimul text înscris pe anul încheiat se va menţiona: „Consemnările pe anul ................ au fost înscrise de către .................................  “ (funcţia, numele şi prenumele persoanei care a efectuat consemnări în registru).

Şeful cercului militar certifică, prin semnătură, datele din registru.

În principiu, acest registru va cuprinde:

a) în primele file, după coperta interioară, după caz: o scurtă prezentare a instituţiei cu datele care se cunosc sub formă de scurt istoric atestate de către Serviciul istoric al armatei;

b) în următoarele file şi la fiecare început de an: situaţia încăperilor, cu suprafaţă utilă funcţională, destinaţia acestora, cursurile ce se vor organiza, cluburi/cercuri, formaţii ce vor funcţiona în anul respectiv; spaţiile puse la dispoziţia unor ligi sau asociaţii, cu specificarea aprobării de punere la dispoziţie, şi anume: cine a aprobat şi baza legală;

c) evenimente/activităţi: în ordine cronologică; la fiecare eveniment/activitate se vor consemna: data, denumirea activităţii, locul de desfăşurare, participanţi şi alte date considerate a fi prezentate;

d) lucrări de întreţinere, reamenajări sau modernizarea spaţiilor, în situaţia în care au loc,

Registrul se constituie potrivit reglementărilor actelor normative specifice ale Ministerului Apărării Naţionale.

 

ANEXA Nr. 4a

la instrucţiuni

 

- Model –

 

REGISTRUL

pentru evidenţa cursurilor organizate în anul

 

Nr. crt.

Denumirea cursului

Durata

Frecvenţa

(săptămânal, lunar, anuali)

Numărul membrilor înscrişi

Lei/persoană

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

a) Evidenţa nominală a cursanţilor se regăseşte tot în acest registru.

b) Registrul se păstrează conform reglementărilor actelor normative specifice ale Ministerului Apărării Naţionale.

 

ANEXA Nr. 4b

la instrucţiuni

 

- Model –

 

REGISTRUL

pentru evidenţa cercurilor de creaţie, cluburilor şi cenaclurilor organizate în anul

 

Nr. crt.

Denumirea cercului, clubului, cenaclului

Durata

Frecvenţa

(săptămânal, lunar, anual)

Numărul membrilor înscrişi

Lei/persoană

(dacă este cazul)

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

a) Evidenţa nominală a participanţilor se regăseşte tot în acest registru.

b) Registrul se păstrează conform reglementărilor actelor normative specifice ale Ministerului Apărării Naţionale.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 29 lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M,148/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 7 iunie 2016.

Nr. M.76.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele instrucţiuni stabilesc principiile, organizarea, conducerea şi funcţionarea activităţii de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare MApN.

(2) Activitatea de informare şi relaţii publice în MApN are scopul de a stabili, menţine şi dezvolta relaţii de încredere între instituţia militară şi societatea românească, pentru promovarea scopurilor şi obiectivelor instituţiei militare şi creşterea gradului de informare şi a nivelului de înţelegere a problematicii asociate domeniului apărării.

Art. 2. - Misiunea sistemului de informare şi relaţii publice din MApN este de a sprijini comandanţii/şefii prin comunicarea/transmiterea informaţiilor de interes public, cu acurateţe, în timp util, personalului propriu, cetăţenilor, instituţiilor şi organizaţiilor legal constituite, pentru a îmbunătăţi gradul de conştientizare şi înţelegere a publicului faţă de problematica militară, rolul, obiectivele, misiunile, operaţiile şi activităţile desfăşurate, contribuind astfel la consolidarea credibilităţii instituţiei militare.

Art. 3. - Activitatea de informare şi relaţii publice în MApN se desfăşoară pe baza următoarelor principii:

a) aplicarea prevederilor Constituţiei României referitoare la dreptul la informaţie;

b) comunicarea informaţiilor publice se realizează oportun, corect, complet şi nediscriminatoriu;

c) asigurarea unui flux continuu de informaţii publice pentru personalul armatei, personalul militar în rezervă şi în retragere, veteranii, invalizii şi văduvele de război, membrii familiilor

acestora, precum şi veteranii şi invalizii din teatrele de operaţii şi urmaşii acestora;

d) exceptarea de la liberul acces la informaţii se face în condiţiile stabilite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

e) activitatea de informare şi relaţii publice respectă imperativul neimplicării politice;

f) politica de informare publică exclude propaganda de orice fel.

Art. 4. - (1) Sistemul de informare şi relaţii publice din MApN este constituit din:

a) Direcţia informare şi relaţii publice;

b) purtătorul de cuvânt al MApN;

c) structurile de informare şi relaţii publice de la diferite eşaloane ale armatei, organizate, după caz, în secţii, birouri sau compartimente;

d) personalul de informare şi relaţii publice încadrat pe funcţii distincte;

e) personalul care desfăşoară activitatea de informare şi reiaţii publice prin cumul de atribuţii, numit prin ordin de zi pe unitate;

f) structuri cu rol în activitatea de informare-documentare şi de diplomaţie publică.

(2) Trustul de presă al MApN, redacţiile mass-media militare ale categoriilor de forţe şi redacţiile mass-media militare teritoriale fac parte din sistemul de informare şi relaţii publice al instituţiei militare.

Art. 5. - Domeniile activităţii de informare şi relaţii publice în MApN sunt:

a) informarea publică;

b) informarea internă;

c) relaţiile cu comunitatea;

d) acţiuni în sprijinul diplomaţiei publice.

Art. 6. - Sensul termenilor de specialitate utilizaţi în prezentele instrucţiuni este prevăzut în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Conducerea activităţii de informare şi relaţii publice în MApN

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile structurilor şi personalului din sistemul de Informare şi relaţii publice

 

Art. 7. - (1) Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică conduce activităţile care privesc informarea publică şi mass-media militară în MApN.

(2) Direcţia informare şi relaţii publice, din cadrul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, este structura specializată în conducerea, organizarea şi gestionarea domeniului informării şi relaţiilor publice pe timp de pace, în caz de agresiune armată, la instituirea stării de asediu, declararea stării de mobilizare sau în stare de război.

Art. 8. - Direcţia informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii principale:

a) planificarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea activităţii de informare şi relaţii publice în MApN;

b) conducerea activităţii de informare publică în MApN la nivel central şi coordonarea activităţii de informare publică la nivel local;

c) elaborarea de strategii, doctrine, instrucţiuni, manuale, ghiduri, norme pe linia activităţii de informare şi relaţii publice în MApN, analize şi sinteze, precum şi note/rapoarte de informare;

d) organizarea şi desfăşurarea pregătirii/instruirii în domeniul informării şi relaţiilor publice pentru personalul armatei;

e) planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii pe linia informării şi relaţiilor publice pe timpul exerciţiilor şi operaţiilor militare;

f) planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii de informare internă în MApN;

g) acordarea, menţinerea, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-o clasă inferioară, respectiv retragerea titlului de specialist de clasă în specialitatea militară „Relaţii publice”;

h) planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor internaţionale pe linie de specialitate în MApN;

i) avizarea numirilor în funcţie a ofiţerilor de informare şi relaţii publice şi stabilirea unei strategii de management a resurselor umane pentru personalul de informare şi relaţii publice şi pentru jurnaliştii militari;

j) coordonarea profesională a structurilor şi personalului din cadrul sistemului de informare şi reiaţii publice din MApN;

k) planificarea, organizarea şi desfăşurarea controlului pe linie de specialitate în MApN;

l) coordonarea pe linie de specialitate a activităţii mass-mediei militare centrale şi locale;

m) monitorizarea mass-mediei interne şi internaţionale;

n) realizarea şi actualizarea site-ului de Intraman al Direcţiei informare şi reiaţii publice şi de internet al MApN, a conturilor de la nivelul central al instituţiei pe reţelele de socializare YouTube, Facebook şi Twitter, precum şi a altor conturi pe aceste reţele realizate pentru activităţi şi evenimente speciale desfăşurate de Direcţia informare şi relaţii publice;

o) stabilirea şi actualizarea periodică a ghidului de identitate vizuală al MApN;

p) realizarea unor bănci de date pentru desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice, inclusiv pentru gestionarea situaţiilor de criză mediatică şi promovarea imaginii Armatei României;

q) participarea la planificarea, organizarea şi desfăşurarea programelor/acţiunilor de diplomaţie publică în colaborare cu structuri ale MApN, alte structuri guvernamentale sau nonguvernamentale şi organizaţii internaţionale;

r) încheierea de protocoale de colaborare sau parteneriate cu celelalte ministere, instituţii de cultură, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, fundaţii, asociaţii, instituţii mass-media sau firme de relaţii publice, pentru organizarea de campanii de relaţii publice sau evenimente publice de mare amploare ori speciale, în vederea îndeplinirii obiectivelor de comunicare ale MApN;

s) sprijinirea activităţilor de informare-recrutare prin asigurarea consultanţei de specialitate pentru planificarea şi desfăşurarea campaniilor de promovare a imaginii Armatei României şi a carierei militare, precum „Ziua Armatei României în şcoli”, „Armata - o şcoală altfel”, „Tabăra de vară pentru cercetaşi”, a evenimentelor desfăşurate de MApN sau de alte instituţii care organizează expoziţii, târguri educaţionale şi bursa locurilor de muncă; furnizarea de asistenţă pentru realizarea şi difuzarea mesajelor şi materialelor promoţionale prin intermediul mass-mediei militare şi civile;

t) asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

u) informarea populaţiei, săptămânal şi ori de câte ori este nevoie, despre evenimentele şi responsabilităţile privind apărarea ţării;

v) transmiterea informaţiilor, recomandărilor şi caracterizărilor pe linie de specialitate, cu privire la activitatea profesională în domeniile informare şi relaţii publice, respectiv mass-media militară, a cadrelor militare cărora li se întocmesc aprecieri de serviciu, pentru a fi utilizate în procesul de evaluare; informaţiile şi documentele se transmit numai la solicitarea evaluatorilor.

Art. 9, - (1) Purtătorul de cuvânt al MApN este persoana numită prin ordin al ministrului apărării naţionale care participă la organizarea şi gestionarea relaţiilor cu mass-media la nivelul ministrului apărării naţionale, inclusiv în cazul situaţiilor de criză mediatică.

(2) Structura purtătorului de cuvânt al MApN este condusă de directorul pentru relaţia cu mass-media şi are în compunere un birou al purtătorului de cuvânt. Structura îşi desfăşoară activitatea în cadrul Cabinetului ministrului şi cooperează CU Direcţia informare şi relaţii publice.

(3) Structura purtătorului de cuvânt al MApN îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) asigurarea comunicării cu mass-media în ceea ce priveşte activitatea MApN şi a ministrului apărării naţionale în colaborare cu structura din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media;

b) coordonarea redactării declaraţiilor, materialelor şi interviurilor pentru presă ale ministrului apărării naţionale;

c) informarea permanentă despre activitatea Statului Major General, a statelor majore ale categoriilor de forţe, comandamentelor, a structurilor centrale şi a celorlalte structuri care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, pentru a fi în măsură să răspundă solicitărilor specifice atât din partea ministrului apărării naţionale, cât şi a jurnaliştilor;

d) coordonarea activităţilor de relaţionare cu mass-media pentru îndeplinirea obiectivelor de informare şi relaţii publice şi situaţii de criză mediatică, stabilite de Cabinetul ministrului, în cooperare cu Direcţia informare şi relaţii publice şi cu structurile de comunicare publică ale altor ministere, instituţii şi agenţii din ţară şi din străinătate.

Art. 10. - (1) Structurile şi personalul de informare şi relaţii publice se subordonează direct/nemijlocit comandantului/şefului eşalonului în care funcţionează şi se organizează/încadrează conform normelor prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Numirea personalului care încadrează funcţiile de informare şi relaţii publice se face la propunerea comandanţilor/şefilor unităţilor militare respective, cu avizul Direcţiei informare şi relaţii publice, în urma testării profesionale şi a analizării în comisia de selecţie, potrivit normelor în vigoare.

(3) Pe linie de specialitate, personalul/structurile de informare şi relaţii publice sunt coordonate de structura de profil a eşalonului imediat superior.

Art. 11. - Structurile şi personalul de informare şi relaţii publice încadrat pe funcţii distincte organizează şi desfăşoară activităţile de informare şi relaţii publice ale eşaloanelor în care funcţionează şi îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

a) întocmirea până la 31 decembrie, pentru anul următor, a documentelor de planificare a comunicării la nivelul eşalonului respectiv, pe baza Strategiei de comunicare a MApN şi a Planului anual al activităţilor de informare şi relaţii publice al MApN;

b) desfăşurarea activităţii de informare publică directă, în condiţiile legii;

c) organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare internă a personalului;

d) gestionarea, în toate situaţiile, a relaţiilor marii unităţi/unităţii militare şi personalului acesteia cu mass-media;

e) conducerea activităţii mass-mediei militare din zona lor de responsabilitate;

f) monitorizarea apariţiei în mass-media locală a informaţiilor referitoare la activitatea eşalonului la care activează şi a unităţilor militare subordonate, prezentarea acestora comandanţilor/şefilor structurilor respective, informarea eşalonului superior şi transmiterea la Direcţia informare şi relaţii publice;

g) consilierea comandantului/şefului structurii în care funcţionează în privinţa organizării relaţiilor cu comunitatea;

h) organizarea, la ordinul comandantului/şefului structurii în care funcţionează, atunci când situaţia concretă o impune, a conferinţelor sau briefingurilor de presă; despre data şi ora stabilite şi tematica abordată, informează ierarhic, pe linie de specialitate până la nivelul Direcţiei informare şi relaţii publice;

i) identificarea nevoilor de informare ale militarilor din zona de responsabilitate şi solicitarea de la Direcţia informare şi relaţii publice, pe cale oficială, de materiale care să răspundă acestor nevoi;

j) informarea ierarhică, pe linie de specialitate, până la nivelul Direcţiei informare şi relaţii publice, despre tematica solicitărilor de informaţii primite de la jurnalişti pe fondul crizelor mediatice sau cu potenţial de criză mediatică pentru instituţia militară, pentru armonizarea răspunsurilor şi punctelor de vedere sau sprijin de specialitate;

k) elaborarea de analize, sinteze şi raportări periodice sau la solicitare pe linia activităţii de informare şi relaţii publice;

l) participarea, la solicitare, la activităţile/acţiunile organizate şi desfăşurate de birourile de informare-recrutare, împreună cu personal din structura/unitatea militară proprie sau din instituţiile de învăţământ militar;

m) în funcţie de situaţie, au responsabilităţi în implementarea şi gestionarea instrumentelor de comunicare new media şi social media

Art. 12. - (1) Personalul care desfăşoară prin cumul activităţi de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii principale:

a) organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare internă a personalului;

b) participarea, împreună cu structura de informare şi relaţii publice de la eşalonul superior, la gestionarea crizelor mediatice;

c) monitorizarea informaţiilor referitoare la activitatea eşalonului la care activează şi a unităţilor militare subordonate care apar în mass-media locală şi prezentarea acestora comandanţilor/şefilor structurilor în care funcţionează;

d) consilierea comandantului/şefului structurii în care funcţionează în privinţa organizării relaţiilor cu comunitatea, cu respectarea principiului echidistanţei politice;

e) transmiterea către structura de informare şi relaţii publice a eşalonului superior a unor materiale referitoare la nevoile de informare ale militarilor din unitatea militară proprie, ori de câte ori este necesar;

f) întocmirea până la 31 decembrie, pentru anul următor, pe baza Strategiei de comunicare a MApN şi a precizărilor primite de la structura de informare şi relaţii publice a eşalonului superior, a planului anual al activităţii de informare şi relaţii publice pentru unitatea militară proprie;

g) în funcţie de situaţie, are responsabilităţi în implementarea şi gestionarea instrumentelor de comunicare new media şi social media.

(2) Nominalizarea pe funcţii a persoanelor care vor îndeplini prin cumul activităţi de informare şi relaţii publice se face de către comandanţii/şefii eşaloanelor în cauză, prin ordin de zi pe unitate.

Art. 13. - (1) Se interzice ca pe timpul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 11 şi 12 personalul de informare şi relaţii publice să îndeplinească atribuţii de protocol, secretariat, relaţii cu publicul sau escortă pentru observatori-vizitatori, cu excepţia reprezentanţilor mass-mediei.

(2) Personalul de informare şi relaţii publice de la fiecare nivel de comandă/eşalon este  direct/nemijlocit subordonat comandantului/şefului şi poate îndeplini alte atribuţii aferente statului major numai cu aprobarea acestuia,

Art. 14. - Mass-media militară realizează produse care contribuie la informarea internă a personalului militar şi civil al armatei şi a familiilor acestora, precum şi la informarea publică despre activităţile desfăşurate de MApN şi personalul acestuia.

Art. 15. - Produsele mass-media militare sunt:

a) publicaţiile realizate de Trustul de presă al MApN şi alte produse de informare publică sau informare internă tipărite realizate de structurile centrale ale ministerului şi cele care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, de statele majore ale categoriilor de forţe, de comandamentele şi de structurile subordonate acestora;

b) emisiunile de radio, de televiziune, filmele documentare realizate de Trustul de presă al MApN;

c) publicaţiile electronice şi instrumentele de socializare în reţea, postate pe internet şi intranet;

d) cărţile, afişele, DVD/CD-urile audio şi video, info-CD/DVD-urile, enciclopediile multimedia, precum şi produsele de promovare a MApN şi a carierei militare: afişe, bannere, tipărituri, standuri pop-up/sistem expoziţional pe schelet fix şi roll-up/sistem expoziţional rulant şi mesh-uri/print publicitar pe poliplan şi clipuri video/audio.

Art. 16. - Activitatea redacţiilor mass-media militare se desfăşoară în conformitate cu prevederile Strategiei de comunicare a MApN, ale Planului anual al activităţilor de informare şi relaţii publice, în baza planurilor publicistice anuale şi ale dispoziţiilor privind mass-media militară emise la nivelul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică.

Art. 17. - (1) Direcţia informare şi relaţii publice asigură coordonarea pe linie de specialitate a Trustului de presă al MApN, care este organizat pe redacţii ale publicaţiilor şi emisiunilor de radio, de televiziune şi film.

(2) Directorul Trustului de presă al MApN aprobă sumarele publicaţiilor şi ale emisiunilor de radio şi televiziune propuse de redactorii-şefi, verifică conţinutul acestora pentru asigurarea încadrării în prevederile planurilor publicistice şi a concordanţei cu obiectivele Strategiei de comunicare a MApN, acordă viza „Bun de tipar7„Bun pentru emisie” pentru produsele mass-media militare după obţinerea avizului structurii cu atribuţii pe linia protecţiei informaţiilor clasificate.

(3) Direcţia informare şi relaţii publice verifică periodic încadrarea produselor mass-media militare în limitele prevederilor planurilor publicistice anuale şi ale Strategiei de comunicare a MApN şi realizează, la ordinul şefului Direcţiei informare şi relaţii publice, analize şi evaluări referitoare la modul în care acestea susţin îndeplinirea obiectivelor de comunicare ale MApN. Rezultatele acestor analize şi evaluări sunt prezentate, prin raport de informare, secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului.

Art. 18. - (1) Redacţiile mass-media militare care nu fac parte din Trustul de presă al MApN sunt subordonate comandanţilor/şefilor marilor unităţi/unităţilor militare în structura cărora funcţionează.

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor din Strategia de comunicare a MApN, redacţiile prevăzute la alin. (1) sunt coordonate profesional de structurile de informare şi relaţii publice de la eşalonul la care îşi desfăşoară activitatea şi cooperează cu redacţiile din compunerea Trustului de presă al MApN.

Art. 19. - Înfiinţarea sau schimbarea denumirii unor publicaţii periodice, emisiuni de radio şi televiziune militare se avizează de Direcţia informare şi relaţii publice şi se aprobă de ministrul apărării naţionale.

Art. 20. - Principalele atribuţii ale redactorilor-şefi ai redacţiilor mass-media militare sunt:

a) elaborarea planurilor publicistice anuale, pe baza Strategiei de comunicare a MApN şi a cerinţelor de comunicare existente la eşalonul unde funcţionează;

b) conducerea nemijlocită a activităţii personalului din redacţie şi asigurarea calităţii şi conţinutului materialelor de presă incluse în publicaţii şi emisiuni, a acurateţei şi veridicităţii informaţiilor difuzate;

c) organizarea şi gestionarea bazelor proprii de date, arhive foto, audio şi video;

d) asigurarea materială şi financiară a redacţiilor pe care le conduc şi utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare puse la dispoziţie.

Art. 21. - (1) Planurile publicistice anuale cuprind următoarele elemente:

a) descrierea mijlocului de informare - formatul, tirajul, periodicitatea, aria de difuzare, rubricile permanente;

b) obiectivele de comunicare specifice stabilite în concordanţă cu Strategia de comunicare a MApN, Planul anual al activităţilor de informare şi relaţii publice al MApN şi obiectivele operaţionale ale mijlocului de informare;

c) publicul ţintă;

d) resursele umane, financiare şi materiale estimate, precum şi sursa de finanţare.

(2) Planul publicistic anual al Trustului de presă al MApN cuprinde sinteza planurilor publicistice anuale ale redacţiilor din propria compunere, se avizează de Direcţia informare şi relaţii publice şi se aprobă de secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, până la data de 31 decembrie a anului curent pentru anul următor.

(3) Formatul produselor publicistice realizate de Trustul de presă al MApN şi de redacţiile care nu fac parte din această structură se analizează anual, împreună cu specialişti din Direcţia informare şi relaţii publice, şi se aprobă de către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului.

(4) Planurile publicistice elaborate de redactorii-şefi ai redacţiilor mass-media militare care nu fac parte din Trustul de presă al MApN se avizează de structura de informare şi relaţii publice de la eşalonul în cadrul cărora funcţionează şi se aprobă de comandanţii/şefii structurilor cărora li se subordonează.

Art. 22. - (1) Comunicarea online, prin intermediul reţelelor de socializare, urmăreşte în principal prezentarea aspectelor relevante ale activităţii structurilor şi personalului MApN pentru a contribui la creşterea gradului de înţelegere a publicului faţă de problematica militară, rolul, obiectivele, misiunile, operaţiile şi activităţile desfăşurate de militarii români, în conformitate cu obiectivele de comunicare cuprinse în Strategia de comunicare a MApN.

(2) Comunicarea online se realizează de către structurile şi personalul MApN pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor de informare internă şi de informare publică ale instituţiei militare. Instrumentele de socializare în reţea completează mijloacele tradiţionale de comunicare şi asigură transmiterea rapidă a mesajelor către audienţele interne şi externe definite în Strategia de comunicare a MApN.

(3) Comandanţii/şefii de structuri trebuie să valorifice, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, potenţialul instrumentelor de socializare în reţea pentru a maximiza difuzarea informaţiilor de interes public referitoare la activităţile din domeniile proprii de activitate, care pot contribui la promovarea valorilor, tradiţiilor şi a imaginii Armatei României, la creşterea atractivităţii şi la consolidarea prestigiului carierei militare în rândul audienţelor interne şi externe.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile comandanţilor/şefilor structurilor din MApN  în domeniul informării şi relaţiilor publice

 

Art. 23. - Conducerea activităţii de informare şi relaţii publice, în ceea ce priveşte planificarea, organizarea, desfăşurarea şi asigurarea financiar-contabilă şi tehnico-materială, este în responsabilitatea comandanţilor/şefilor la nivelul eşaloanelor pe care le comandă; în acest domeniu, comandanţii/şefii sunt consiliaţi de personalul de informare şi relaţii publice.

Art. 24. - Principalele atribuţii ale comandanţilor/şefilor în desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice sunt:

a) asigurarea aplicării prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul eşalonului pe care îl comandă;

b) selecţionarea personalului care cunoaşte foarte bine misiunile, activitatea şi specificul eşalonului respectiv, cu temeinice cunoştinţe militare şi de cultură generală, probitate morală, experienţă şi aptitudini pentru a îndeplini activităţi de informare şi relaţii publice;

c) asigurarea participării personalului de informare şi relaţii publice la activităţile de conducere, cum ar fi adunările şi şedinţele de lucru cu locţiitorii şi şefii de module;

d) asigurarea informării corecte şi oportune a personalului de informare şi relaţii publice din subordine despre toate aspectele de interes public ale activităţii eşalonului respectiv, ale eşaloanelor superioare şi ale structurilor subordonate;

e) gestionarea, prin personalul de informare şi relaţii publice, a situaţiilor de criză mediatică ce ar putea avea impact asupra opiniei publice sau a instituţiei;

f) îndrumarea activităţii redacţiilor mijloacelor militare de informare şi documentare a jurnaliştilor militari şi civili;

g) asigurarea participării personalului de informare şi relaţii publice, precum şi a jurnaliştilor militari la cursuri, convocări şi alte activităţi de perfecţionare în pregătirea de specialitate;

h) sprijinirea activităţilor de informare şi relaţii publice din cadrul exerciţiilor multinaţionale şi ale misiunilor internaţionale.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Planificarea şi evaluarea activităţilor şi campaniilor de informare şi relaţii publice

 

Art. 25. - (1) Planificarea activităţilor de informare şi relaţii publice presupune stabilirea scopului, obiectivelor, temelor, mesajelor generale, mesajelor de sprijin, activităţilor, resurselor la dispoziţie, modalităţilor de evaluare a eficienţei pentru sprijinirea îndeplinirii misiunii generale a structurii respective.

(2) Procesul de planificare se desfăşoară în strânsă cooperare cu elementele de planificare din statele majore ale unităţilor militare, în scopul armonizării efortului de comunicare cu specificul activităţilor eşalonului respectiv.

Art. 26. - Documentele de planificare şi conducere a activităţii de informare şi relaţii publice sunt:

a) Strategia de comunicare a MApN;

b) Planul anual al activităţilor de informare şi relaţii publice al MApN;

c) planurile anuale ale activităţilor de informare şi relaţii publice ale structurilor centrale, structurilor care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, comandamentelor şi marilor unităţi/unităţilor militare;

d) Planul campaniei de informare şi relaţiilor publice;

e) Planul de comunicare pentru evenimentele speciale/ punctuale de relaţii publice;

f) anexele de informare publică la planurile de operaţii şi exerciţii;

g) analiza anuală a modului de îndeplinire a obiectivelor de comunicare de către structurile de informare şi relaţii publice din MApN.

Art. 27. - (1) Strategia de comunicare a MApN se elaborează, de regulă, pentru o perioadă de 4 ani, de către Direcţia informare şi relaţii publice, pe baza Strategiei naţionale de apărare a ţării, â Programului de guvernare, a Cartei albe a apărării, a Strategiei militare a României, precum şi a obiectivelor principale ale MApN, se avizează de secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului şi se aprobă de ministrul apărării naţionale; după aprobare, strategia se difuzează, ierarhic, la toate structurile din armată.

(2) La propunerea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, Strategia de comunicare a MApN se poate revizui, modifica sau completa, ori de câte ori este necesar, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, de către Direcţia informare şi relaţii publice.

Art. 28. - (1) Planul anual al activităţilor de informare şi relaţii publice al MApN se elaborează la nivelul Direcţiei informare şi relaţii publice în baza Strategiei de comunicare a MApN şi are prevăzută o rubrică de costuri planificate pe fiecare activitate; planul se avizează de secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului şi se aprobă de ministrul apărării naţionale.

(2) Structurile centrale, structurile care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, comandamentele şi marile unităţi/unităţile militare realizează propriile planuri anuale pe baza Planului anual al activităţilor de informare şi relaţii publice al MApN, pe durata unui an de instrucţie, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Lista obiectivelor de comunicare ale Planului anual al activităţilor de informare şi relaţii publice al MApN se elaborează de Direcţia informare şi reiaţii publice după consultarea structurilor centrale şi a structurilor prevăzute la art. 4 şi se avizează de Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, anterior elaborării planului.

Art. 29. - Obiectivele de comunicare ale planurilor de informare şi relaţii publice de la toate eşaloanele se stabilesc în funcţie de obiectivele generale din Strategia de comunicare a MApN şi din Planul anual al activităţilor de informare şi relaţii publice al MApN pentru anul respectiv şi se completează în funcţie de rolul şi misiunile eşalonului respectiv.

Art. 30. - (1) Planurile de comunicare pentru evenimentele speciale/punctuale de relaţii publice se realizează de către Direcţia informare şi relaţii publice sau de către structurile/personalul de informare şi relaţii publice, ori de câte ori este nevoie, pentru detalierea activităţilor de comunicare ce urmează a fi desfăşurate cu ocazia organizării unor evenimente speciale, precum Ziua porţilor deschise, zilele categoriilor de forţe şi alte manifestări.

(2) în situaţia organizării unor evenimente speciale, precum sărbătorirea Zilei Naţionale, a Zilei Armatei României sau a unor evenimente punctuale organizate la nivel central, în spaţiu public - ceremonialuri militare, parade, retrageri cu torţe, concerte ale muzicilor militare în parcuri, exerciţii demonstrative şi de Drill Team/exerciţii de mânuire a armamentului - Direcţia informare şi relaţii publice întreprinde demersuri pentru mediatizarea şi promovarea acestora, inclusiv prin realizarea de parteneriate cu instituţii publice şi media, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, asociaţii şi societăţi comerciale, potrivit legii.

(3) în scopul îndeplinirii obiectivelor de comunicare ale MApN şi promovării imaginii Armatei României în societate, Direcţia informare şi relaţii publice face propuneri structurilor militare abilitate pentru organizarea de evenimente publice speciale sau punctuale.

(4) Planurile de comunicare pentru evenimentele speciale/punctuale de relaţii publice au prevăzute o rubrică de costuri planificate pe fiecare activitate, în concordanţă cu Planul anual al activităţilor de informare şi relaţii publice al MApN şi cu Planul cu principalele activităţi al structurii care organizează evenimentul respectiv.

Art. 31. - (1) Planurile campaniilor de informare şi relaţii publice se elaborează pe baza analizei oportunităţii şi a calculului costurilor şi resurselor, care pot fi alocate prin proiectul de buget al MApN şi se aprobă de ministrul apărării naţionale, de regulă, în anul care precedă desfăşurarea acestora.

(2) în situaţii excepţionale, se pot organiza campanii ale căror planuri se întocmesc în anul bugetar în curs, resursele asigurându-se în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Desfăşurarea campaniilor de informare şi relaţii publice se aprobă de către ministrul apărării naţionale, pe baza propunerilor Direcţiei informare şi relaţii publice.

Art. 32. - (1) Campaniile de informare şi relaţii publice se planifică în scopul atingerii unor obiective specifice sau a unor ansambluri de obiective corelate, stabilite pentru domeniul apărării prin hotărâri ale Parlamentului României şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, prin Strategia naţională de apărare a ţării şi Programul de guvernare, precum şi prin Carta albă a apărării şi Strategia militară a României.

(2) în raport cu obiectivele urmărite, campaniile de informare şi relaţii publice se pot planifica pentru:

a) informarea societăţii în legătură cu acţiuni importante ale armatei, pentru care este nevoie de susţinere publică;

b) promovarea profesiei militare şi atragerea de tineri către cariera militară;

c) alte scopuri rezultate din necesităţi operative, precum informarea populaţiei sau conştientizarea unor categorii de riscuri.

(3) Campaniile de informare şi relaţii publice desfăşurate de MApN sunt planificate de Direcţia informare şi relaţii publice, împreună cu structurile care participă la atingerea obiectivelor urmărite şi cu sprijinul elementelor care compun sistemul de informare şi relaţii publice.

Art. 33. - Anexele de informare publică la planurile de operaţii şi exerciţii se întocmesc conform prevederilor dispoziţiei secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului.

Art. 34. - (1) Cercetarea în domeniul informării şi relaţiilor publice urmăreşte înţelegerea atitudinilor şi comportamentelor publicului-ţintă şi a tendinţelor mass-mediei; cercetările sunt întreprinse atât în vederea planificării comunicării, cât şi a evenimentelor de informare şi relaţii publice.

(2) Cercetarea în domeniul informării şi relaţiilor publice se realizează, la nivelul MApN, exclusiv la solicitarea Direcţiei informare şi relaţii publice, cu precădere prin:

a) sondaje de opinie publică realizate de operatori economici de profil;

b) audit de comunicare;

c) alte tehnici şi mijloace specifice domeniului.

Art. 35. - Evaluarea în domeniul informării şi relaţiilor publice urmăreşte măsurarea eficienţei activităţilor întreprinse şi se realizează atât prin activităţi de natură administrativă, cât şi prin analize specializate; evaluarea se desfăşoară atât la încheierea campaniilor şi a evenimentelor de informare şi relaţii publice, cât şi pe parcursul derulării acestora.

Art. 36. - Evaluarea activităţii de informare şi relaţii publice prin activităţi de natură administrativă constă în executarea inspecţiilor în domeniu, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 37. - Evaluarea activităţii de informare şi relaţii publice prin analize specializate se realizează, la nivelul MApN, exclusiv de către Direcţia informare şi relaţii publice, cu precădere prin:

a) analize ale atitudinii mass-mediei faţă de instituţia militară;

b) analize ale mediatizării diferitelor evenimente de informare şi relaţii publice;

c) analize ale mesajului propriu;

d) raportarea periodică a situaţiei activităţilor de informare şi relaţii publice.

Art. 38. - (1) La nivelul structurilor de informare şi relaţii publice de la diferite eşaloane şi al Trustului de presă al MApN se analizează semestrial stadiul îndeplinirii obiectivelor de comunicare şi al derulării activităţilor din planurile proprii; analizele semestriale se trimit ierarhic la Direcţia informare şi relaţii publice.

(2) Pe baza analizelor semestriale prevăzute la alin. (1), Direcţia informare şi relaţii publice elaborează Analiza anuală a modului de îndeplinire a obiectivelor de comunicare de către structurile de informare şi relaţii publice din MApN, pe care o supune aprobării şefului Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, la sfârşitul lunii ianuarie a anului următor, pentru anul precedent.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Competenţe privind aprobarea activităţilor de informare şi relaţii publice

 

Art. 39. - Accesul reprezentanţilor mass-mediei civile, naţionale şi internaţionale, în obiective aparţinând MApN, se aprobă, în toate situaţiile, de către comandanţii/şefii acestora, cu respectarea prevederilor legale în domeniu; accesul jurnaliştilor români şi străini în obiectivele puse la dispoziţia forţelor armate ale SUA se face în conformitate cu prevederile procedurilor de operare, actelor normative specifice şi ale aranjamentelor semnate de cele două părţi.

Art. 40. - (1) Acordarea de interviuri şi declaraţii de presă, precum şi participarea personalului militar sau civil la emisiuni de radio sau de televiziune civile se aprobă de către comandantul/şeful unităţii militare, în urma consultării structurii/personalului de informare şi relaţii publice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la activitatea de verificare şi avizare a informaţiilor de interes public specifice MApN; personalul de informare şi relaţii publice se consultă, în ceea ce priveşte oportunitatea, cu structurile de informare şi relaţii publice de la eşaloanele superioare.

(i2) Acordarea de interviuri, declaraţii de presă şi participarea secretarilor de stat, a şefului Statului Major General şi a secretarului general al MApN la emisiuni de radio sau de televiziune civile se fac cu informarea ministrului apărării naţionale.

Art. 41. - (1) Organizarea conferinţelor/briefingurilor de presă se aprobă:

a) la nivelul structurilor centrale şi structurilor care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, de către ministrul apărării naţionale;

b) la nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe, al direcţiilor şi unităţilor militare subordonate Statului Major General, de către şeful Statului Major General;

c) la nivelul unităţilor militare subordonate departamentelor şi Secretariatului general, de către şefii acestor structuri;

d) la nivelul unităţilor militare din cadrul unei categorii de forţe, de către şeful categoriei de forţe respective.

(2) Comunicatele/informaţiile de presă se aprobă după cum urmează:

a) comunicatele de presă, elaborate de structurile centrale şi de cele care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, se aprobă de ministrul apărării naţionale sau de şefii/comandanţii structurilor centrale şi se difuzează prin structura din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media a MApN, cu avizul şefului Direcţiei informare şi relaţii publice;

b) comunicatele de presă, elaborate de structurile care nu sunt cuprinse la lit. a), se aprobă de comandantul/şeful structurii respective, iar pentru informare pe linia sistemului de informare şi relaţii publice se transmit pe cale ierarhică, până la şeful Direcţiei informare şi relaţii publice; pentru activităţile la care participă personalităţi din conducerea MApN sau care au un potenţial major de atragere a interesului mass-mediei naţionale, comunicatele de presă se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare şi se transmit pentru avizare, pe cale ierarhică, până la şeful Direcţiei informare şi relaţii publice.

Art. 42.- (1) Vizitele jurnaliştilor, organizate de MApN, în zonele de dislocare a detaşamentelor de militari români care participă la misiuni în afara teritoriului naţional se aprobă de ministrul apărării naţionale, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Jurnaliştii care solicită deplasarea în zonele prevăzute la alin. (1) trebuie să deţină o asigurare de călătorie care să acopere cheltuielile medicale în caz de urgentă - îmbolnăvire, accident, deces, precum şi eventuale cheltuieli de repatriere, să semneze un acord privind respectarea regulilor de bază în zona de responsabilitate a detaşamentelor româneşti şi o convenţie referitoare la renunţarea la compensaţii şi despăgubiri.

(3) însoţirea delegaţiilor oficiale ale conducerii MApN de reprezentanţii mass-mediei la activităţi în străinătate sau în zonele de dislocare a detaşamentelor de militari români care participă la misiuni în afara teritoriului naţional se aprobă de ministrul apărării naţionale.

(4) Accesul/îmbarcarea/Ambarcarea şi/sau transportul jurnaliştilor civili cu vehicule militare terestre, nave fluviale sau maritime, submarine şi aeronave se aprobă în conformitate cu prevederile instrucţiunilor şi regulamentelor categoriilor de forţe şi comandamentelor,

 

SECŢIUNEA a 5-a

Filmarea şi fotografierea de către persoane fizice sau juridice în obiectivele aparţinând MApN

 

Art. 43. - (1) Filmarea şi fotografierea în obiective aparţinând MApN se execută numai cu aprobarea comandanţilor/şefilor acestora, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate, în următoarele situaţii:

a) în interesul MApN, în scopul informării publice şi al promovării imaginii armatei în mediile interne şi externe;

b) la solicitarea unor instituţii publice şi a unor persoane fizice sau juridice române ori străine din afara armatei;

c) la solicitarea partenerilor militari străini în cadrul activităţilor comune.

(2) Iniţiatorul sau solicitantul fotografierii/filmării trebuie să precizeze oficial, în motivarea iniţiativei sau solicitării, scopul fotografierii/filmării, aparatura utilizată, destinaţia produselor rezultate şi consimţirea la obligaţia de a respecta indicaţiile însoţitorilor, în scopul prevenirii accesului neautorizat la informaţii clasificate.

Art. 44. - (1) Filmarea şi/sau fotografierea în interiorul obiectivelor aparţinând MApN de către persoane sau instituţii din afara armatei, altele decât instituţiile de presă, la solicitarea acestora, se fac/se face contra cost, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2) în scopul filmării şi/sau fotografierii, la cererea terţilor, între MApN şi solicitant se negociază şi se încheie contracte de prestări de servicii.

(3) Tarifele pentru filmarea şi/sau fotografierea de către persoane fizice şi juridice din afara armatei în obiective aparţinând MApN se stabilesc de către unitatea militară în cauză, prin negociere.

(4) Filmarea şi/sau fotografierea, realizate de mass-media civilă cu ocazia participării la diferite activităţi ale armatei, în scopul informării publice, atât la invitaţia MApN, cât şi la solicitarea jurnaliştilor, se realizează fără a se percepe plata unor tarife.

(5) Fotografierea/Filmarea de militari străini în interiorul unităţilor militare, pe terenurile de instrucţie şi în poligoane, în timpul activităţilor de instruire în comun, se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare sau de conducătorul exerciţiului, după caz, în următoarele condiţii:

a) partea interesată îşi anunţă oficial, cu ocazia pregătirii activităţii comune, intenţia de a fotografia/filma, precizând persoana care fotografiază/filmează şi destinaţia produselor rezultate;

b) partea interesată consimte la obligaţia ca produsele rezultate să fie analizate, sub aspectul protecţiei informaţiilor clasificate, de structura de securitate, iar cele care nu fac obiectul informării publice să fie excluse sau reţinute;

c) fotografierea/filmarea se realizează fără a se percepe plata unor tarife.

Art. 45. - În toate situaţiile, persoanele care realizează filmarea/fotografierea în obiective aparţinând MApN sunt însoţite de personalul care desfăşoară activitatea de informare şi relaţii publice la marea unitate/unitatea militară respectivă.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Colaborarea armatei la realizarea unor producţii cinematografice

 

Art. 46. - Colaborarea armatei la realizarea de filme artistice, documentare sau videoclipuri cu personal, tehnică militară, armament, muniţii şi materiale sau prin punerea la dispoziţie a unor locaţii din interiorul unor unităţi militare, care au impact asupra imaginii Armatei României, la solicitarea unor studiouri, case de film sau societăţi de producţie cinematografică, se aprobă de ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului Statului Major General.

Art. 47. - (1) Propunerea privind oportunitatea participării MApN la realizarea unor producţii cinematografice, din punctul de vedere al impactului acesteia asupra imaginii instituţiei militare, se face după studierea şi avizarea scenariului de Direcţia informare şi relaţii publice.

(2) După avizarea scenariului de Direcţia informare şi relaţii publice, şeful Statului Major General prezintă printr-un raport ministrului apărării naţionale propuneri privind participarea armatei la realizarea filmului şi, în funcţie de situaţie, numirea unui consilier militar.

(3) în cazul în care solicitarea acestor studiouri, case de film sau societăţi de producţie cinematografică, prin scenariul pus la dispoziţie, nu implică elemente de heraldică sau de simbolistică specifice Armatei României, personal sau structuri militare reale, tehnică militară, armament, muniţii şi materiale, care pot fi identificate prin însemne ca aparţinând Armatei României sau alte activităţi/acţiuni/misiuni care au legătură cu imaginea instituţiei militare, se poate derula colaborarea cu acestea aplicând exclusiv prevederile legislaţiei în domeniu privind încheierea contractelor de prestări de servicii, neconsiderând această activitate ca pe o colaborare a armatei la realizarea unei producţii cinematografice.

Art. 48. - Solicitările de efective, tehnică militară, armament, muniţii şi materiale sau de punere la dispoziţie a unor locaţii din interiorul unor unităţi militare în vederea colaborării armatei la realizarea de filme artistice, documentare sau videoclipuri se înaintează şefului Statului Major General, structurii centrale sau structurii care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale căreia i se subordonează şi care va coordona această activitate.

Art. 49. - (1) între studiourile, casele de film şi societăţile de producţie cinematografică, pe de o parte, şi MApN, prin structurile militare ai căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonatori de credite, desemnate să participe la realizarea producţiilor cinematografice, pe de altă parte, se negociază şi se încheie contracte de prestări de servicii,

(2) în cuprinsul contractelor de prestări de servicii se includ clauze referitoare la statutul de colaborator sau coproducător al MApN, inclusiv înscrierea pe generic a acestui statut.

Art. 50. - (1) în contractele de prestări de servicii se stipulează dreptul consilierului militar de a retrage personalul şi tehnica militară în cazul în care între scenariu, decupajul regizoral şi filmările propriu-zise sunt nepotriviri care angajează partizan MApN sau deformează imaginea armatei.

(2) Retragerea personalului şi a tehnicii militare de la filmări se face cu aprobarea ministrului apărării naţionale.

(3) Este interzisă începerea colaborării structurilor militare la realizarea unor filme înaintea încheierii contractelor.

Art. 51. - Tarifele pentru colaborarea armatei la realizarea unor producţii cinematografice se stabilesc de structurile militare ale căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonatori de credite şi care au fost desemnate să participe la realizarea acestora prin negociere, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului apărării naţionale pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile MApN, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice.

Art. 52. - La încheierea filmărilor, consilierul militar raportează ministrului apărării naţionale, în scris, pe cale ierarhică, prin şeful Statului Major General, felul în care s-a realizat colaborarea, problemele apărute pe parcurs şi modul de rezolvare a acestora, precum şi alte aspecte de interes major, prezentând, dacă se impune, propuneri corespunzătoare.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Asigurarea financiar-contabilă şi tehnico-materială a activităţii de internare şi relaţii publice

 

Art. 53. - (1) Asigurarea financiar-contabilă şi tehnico-materială a activităţilor de informare şi relaţii publice, precum şi a realizării şi distribuirii produselor mass-mediei militare se realizează prin grija comandanţilor/şefilor eşaloanelor care au în compunere elemente ale sistemului de informare şi relaţii publice, potrivit normelor legale în vigoare, în limita fondurilor cu această destinaţie aprobate prin buget,

(2) Structurile cu atribuţii în desfăşurarea activităţilor de informare şi relaţii publice fundamentează anual necesarul de resurse bugetare pentru derularea Planului anual al activităţilor de informare şi relaţii publice, în colaborare cu structurile de planificare bugetară.

Art. 54. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, structurile/personalul de informare şi relaţii publice sunt/este dotate/dotat cu materialele şi tehnica prevăzute în anexa nr. 4 ca standard minimal, care sunt destinate în exclusivitate activităţii de informare şi relaţii publice.

Art. 55. - (1) Materialele consumabile pentru tehnica de calcul, imprimante şi multiplicatoare, precum şi rechizitele se asigură descentralizat prin grija structurilor de logistică de la fiecare eşalon, în funcţie de necesar şi de fondurile cu această destinaţie aprobate prin buget potrivit reglementărilor privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul MApN.

(2) Necesarul de fonduri financiare pentru achiziţie sau materialele consumabile şi piesele de schimb se stabileşte, ca anexă la Planul anual al activităţilor de informare şi relaţii publice, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare şi este cuprins şi în Planul cu principalele activităţi al structurii respective.

Art. 56. - Cu ocazia exerciţiilor multinaţionale şi a altor activităţi cu participare internaţională se elaborează şi se distribuie participanţilor materiale informative şi de prezentare, tipărituri şi produse promoţionale multimedia, pe suporţi magnetici, în limita sumelor prevăzute şi aprobate prin bugetul activităţii de organizatorul exerciţiului/activităţii.

Art. 57. - (1) Publicaţiile realizate de Trustul de presă al MApN se asigură gratuit, în conformitate cu prevederile metodologiei privind asigurarea cu presă militară centrală scrisă şi cu alte produse de informare internă sau informare publică.

(2) Produsele de informare internă sau informare publică realizate de alte structuri ale armatei se asigură gratuit, în raport cu specificul şi periodicitatea apariţiei - săptămânal, lunar, trimestrial sau anual - în limita normelor aprobate.

Art. 58. - Achiziţionarea publicaţiilor cotidiene şi periodice de interes naţional şi local utilizate de structurile de informare şi relaţii publice pentru informarea comandanţilor/şefilor şi realizarea revistei presei locale se realizează în limita fondurilor cu această destinaţie aprobate în bugetul fiecărei structuri.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Activitatea de informate şi relaţii publice în cadrul multinaţional

 

Art. 59. - (1) Direcţia informare şi relaţii publice urmăreşte armonizarea actelor normative specifice care reglementează activitatea de informare şi relaţii publice în MApN cu reglementările similare ale NATO, precum şi integrarea de teme şi mesaje ale Alianţei referitoare la apărarea colectivă, riscuri şi vulnerabilităţi, participarea la operaţii conduse de NATO, Ul=, OSCE, ONU sau Coaliţie, în documentele şi produsele media realizate de structurile de specialitate.

(2) Personalul de informare şi relaţii publice participă la încadrarea funcţiilor de specialitate din cadrul comandamentelor NATO, UE, ONU, OSCE sau de tip Coaliţie, din teatrele de operaţii, şi pe timpul exerciţiilor multinaţionale organizate şi desfăşurate în ţară sau străinătate conduse de NATO sau UE.

Art. 60. - (1) Pentru promovarea imaginii Armatei României în mediul internaţional, Direcţia informare şi relaţii publice, prin structurile cu atribuţii în domeniul informării şi relaţiilor publice şi cele cu rol în diplomaţia publică, realizează şi difuzează produse specifice vectorilor de comunicare ai NATO, UE, ONU şi OSCE, precum şi ţărilor partenere şi aliate.

(2) direcţia informare şi relaţii publice cooperează cu structurile de informare şi reiaţii publice sau diplomaţie publică ale NATO, UE, ONU, OSCE şi ale ţărilor partenere şi aliate, în vederea organizării şi desfăşurării unor activităţi în comun, precum şi pentru preluarea şi difuzarea unor produse media pe canalele de comunicare proprii.

Art. 61. - În situaţia participării Armatei României la operaţii sau activităţi NATO şi UE, Direcţia informare şi relaţii publice îşi coordonează planurile de comunicare cu structurile de diplomaţie publică şi relaţii publice ale NATO şi UE şi, după caz, pentru structurile militare implicate, cu cele ale OSCE, ONU sau Coaliţii.

 

CAPITOLUL III

Domeniile activităţii de informare şi relaţii publice

 

SECŢIUNEA 1

Informarea publică

 

Art. 62. - Informarea publică în MApN se realizează prin:

a) informarea publică prin mass-media;

b) informarea publică directă a persoanelor şi informarea interinstituţională;

c) informarea publică prin internet;

d) informarea publică în situaţia producerii de evenimente.

Art. 63. - Informarea publică prin mass-media în MApN se realizează prin:

a) acordarea de interviuri/declaraţii de presă pentru mass-media şi new media;

b) organizarea şi desfăşurarea de briefinguri şi conferinţe de presă;

c) elaborarea şi difuzarea de comunicate de presă, buletine de presă şi răspunsuri la solicitările jurnaliştilor;

d) organizarea de vizite ale jurnaliştilor civili în unităţi militare pentru documentare şi participarea acestora la exerciţii cu trageri de luptă, şedinţe de instrucţie sau demonstrative, cursuri, concursuri aplicativ-militare, activităţi ştiinţifice, culturale, sportive şi aniversări;

e) vizite ale jurnaliştilor în zonele de dislocare a detaşamentelor/contingentelor de militari români care participă la misiuni şi operaţii sau la exerciţii şi antrenamente organizate în afara teritoriului statului român;

f) vizite la redacţiile publicaţiilor şi posturilor de radio şi TV;

g) întâlniri informale cu jurnaliştii.

Art. 64. - În MApN, relaţiile oficiale cu mass-media civilă se desfăşoară numai cu asistenţa personalului de informare şi relaţii publice.

Art. 65. - (1) Pentru asigurarea caracterului activ al relaţiilor cu mass-media, la nivelul MApN se constituie echipe de briefing militar alcătuite din specialişti pe diferite domenii din structurile armatei.

(2) Echipele prevăzute la alin. (1) prezintă şi susţin, în presă şi în activităţile publice, punctul de vedere al instituţiei militare, în scopul realizării obiectivelor de comunicare ale MApN, precum şi pentru a răspunde la solicitările mass-mediei sau ale unor organizaţii guvernamentale şi/sau nonguvernamentale.

(3) Din momentul nominalizării reprezentanţilor structurilor în cadrul echipelor de briefing militar, aceştia sunt abilitaţi să intre în contact cu mass-media, fără alte aprobări pe linie de comandă, în limita mandatelor primite, la cererea şi cu asistenţa Direcţiei informare şi relaţii publice.

Art. 66. - (1) Pentru fiecare activitate de interes public desfăşurată în armată se stabileşte politica de informare publică.

(2) Politica de informare publică prevăzută la alin. (1) poate fi:

a) foarte activă, când structurile/personalul de informare şi relaţii publice depun eforturi susţinute pentru a asigura vizibilitatea activităţii în mass-media şi pentru a transmite informaţii referitoare la activitate; această politică are la bază interesul public real sau dorit şi poate fi sprijinită de o gamă largă de produse şi activităţi/tehnici de informare şi relaţii publice;

b) activă, când structurile/personalul de informare şi relaţii publice depun/depune eforturi de rutină pentru asigurarea vizibilităţii activităţii; scopul, precum şi gama de produse de informare şi de activităţi de sprijin sunt, în general, limitate; această politică este adoptată când este de aşteptat ca activitatea să atragă un anumit interes din partea publicului sau când se apreciază că rezultatele obţinute sunt modeste în raport cu timpul şi resursele investite;

c) reactivă, când structurile/personalul de informare şi relaţii publice nu fac/nu face eforturi pentru a aduce în atenţia publicului o activitate planificată; această abordare este utilizată când se anticipează un interes public nesemnificativ pentru o activitate planificată sau când există restricţii impuse de protejarea informaţiilor clasificate sau a datelor cu caracter personal; structurile/personalul de informare şi relaţii publice sunt/este totuşi pregătite/pregătit să răspundă la eventualele solicitări de informaţii din partea mass-mediei sau a publicului.

Art. 67, - Structurile/Personalul de informare şi relaţii publice ţin/ţine evidenţa solicitărilor reprezentanţilor mass-mediei civile şi a răspunsurilor comunicate.

Art. 68. - (1) Orice persoană din MApN poate acorda interviuri sau declaraţii reprezentanţilor mass-mediei civile în următoarele condiţii:

a) să aibă aprobarea comandantului/şefului unităţii militare;

b) să exprime numai puncte de vedere în limita mandatului aprobat şi să se refere doar la probleme din aria sa de competenţă şi responsabilitate şi la nivelul poziţiei/funcţiei pe care o încadrează;

c) să consulte structura/personalul de informare şi relaţii publice înainte de contactul cu mass-media;

d) să respecte echidistanţa politică a armatei; să nu îşi exprime public convingerile/preferinţele politice şi să nu se manifeste în favoarea vreunui partid politic sau vreunei organizaţii căreia îi este aplicabil acelaşi statut juridic ca şi cel al partidelor politice;

e) să nu furnizeze informaţii care aduc atingere imaginii instituţiei militare sau care sunt exceptate de la liberul acces, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în relaţiile ocazionale cu mass-media, când nu există timpul necesar pentru obţinerea aprobării comandantului/şefului unităţii militare şi pentru consultarea structurii/personalului de informare şi relaţii publice, persoana care a acordat interviuri sau declaraţii de presă jurnaliştilor civili are obligaţia să informeze ulterior comandantul/şeful unităţii militare despre acest fapt.

(3) în relaţiile oficiale sau ocazionale cu mass-media, personalul MApN urmăreşte să nu aducă prejudicii onoarei şi demnităţii militare, prin acţiunile proprii sau apariţiile publice în probleme care nu privesc armata, să respecte prevederile legale referitoare la intimitatea şi siguranţa personalului armatei, la confidenţialitatea informaţiilor privind desfăşurarea unor cercetări în curs, precum şi la echidistanţa politică a armatei.

(4) în situaţia în care personalul MApN face declaraţii în nume personal, acesta nu poartă uniformă militară, nu angajează/se asociază cu instituţia militară şi precizează că declaraţiile reprezintă propriul punct de vedere.

(5) Declaraţiile tendenţioase sau comentariile făcute în necunoştinţă de cauză, care angajează instituţia militară sau aduc prejudicii onoarei şi demnităţii militare, atrag răspunderea celor care le fac.

(6) Difuzarea către mass-media, sub orice formă, a unor informaţii referitoare la armată care sunt exceptate de la accesul liber ai persoanelor atrage consecinţele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(7) Protecţia informaţiilor clasificate se face în conformitate cu prevederile legale.

Art. 69. - (1) Acreditarea unui jurnalist, refuzul sau retragerea acreditării se fac în condiţiile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Acreditarea jurnaliştilor la activităţile organizate de MApN se face, la începutul fiecărui an, de structurile/personalul de informare şi relaţii publice, care constituie astfel o bază de date cu informaţiile necesare în vederea relaţionării cu jurnaliştii şi redacţiile pe care le reprezintă; la nivel central, procesul de acreditare este organizat şi desfăşurat de Direcţia informare şi relaţii publice prin structura din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media.

(3) Acreditarea jurnaliştilor se face la cerere, în cel mult două zile de la luarea în evidenţă a cererii, pe baza completării unui formular-tip al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.

(4) în situaţia în care la activităţile organizate de MApN participă jurnalişti care nu au fost acreditaţi anterior, aceştia completează pe loc formularul de acreditare şi urmează procesul de înregistrare.

(5) înregistrarea jurnaliştilor la activităţile organizate de MApN se face în baza unui document de identitate valid, a unei legitimaţii de presă sau în cazul celor independenţi - care nu aparţin unei organizaţii de presă - a unei scrisori de certificare din partea organizaţiei de presă care a apelat la serviciile sale.

Art. 70. - (1) Informarea publică directă a persoanelor şi informarea interinstituţională se realizează din oficiu sau la cerere; modalitatea minimă de realizare a informării publice directe, din oficiu, în cadrul MApN constă în afişarea, în vederea consultării, a informaţiilor de interes public, în puncte de informare-documentare amenajate în spatii special destinate.

(2) Informarea publică directă a persoanelor nu se suprapune cu activitatea de analiză şi rezolvare a petiţiilor - cereri, sesizări, reclamaţii şi propuneri - şi se referă doar la comunicarea de informaţii cu caracter public, în condiţiile Legii nr. 544/2001 , cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 71. - În MApN se organizează puncte de informare-documentare, astfel:

a) pentru structurile centrale şi structurile care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale dislocate în sediul MApN, prin grija Direcţiei informare şi relaţii publice;

b) pentru structurile centrale şi structurile care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale dislocate în afara sediului MApN, precum şi pentru marile unităţi şi unităţile militare care au în subordine structuri/personal de informare şi relaţii publice, prin grija acestora.

Art. 72.- Informaţiile de interes public comunicate din oficiu şi cele exceptate de la liberul acces al persoanelor, la nivelul MApN, sunt cele stabilite prin Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 73. - Direcţia informare şi relaţii publice şi structurile care au în subordine structuri/personal de informare şi relaţii publice au următoarele responsabilităţi:

a) să primească solicitările de informaţii de interes public;

b) să analizeze solicitările primite şi, dacă problematica acestora se încadrează în prevederile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, să le înregistreze într-un registru special destinat acestui scop; dacă nu fac obiectul acestei legi, să le redirecţioneze structurilor abilitate să le soluţioneze;

c) să întreprindă demersurile necesare pe lângă structurile deţinătoare de informaţii de interes public, pentru identificarea şi obţinerea informaţiilor cerute de solicitant;

d) să analizeze, în funcţie de dificultatea, complexitatea şi volumul lucrărilor de documentare, dacă informaţia solicitată este rezolvabilă în termen de 10 zile de la data primirii cererii şi, în caz că acest termen nu este suficient, în interiorul celor 10 zile să îl informeze pe solicitant că va primi răspunsul în termen de 30 de zile;

e) să comunice solicitantului răspunsul/răspunsurile în termenele stabilite de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 5 zile în caz de refuz, 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la data primirii cererii.

Art. 74. - Structurile deţinătoare de informaţii de interes public de la diferite eşaloane ale MApN au următoarele responsabilităţi:

a) să primească solicitările de la structurile/personalul de informare publică;

b) să identifice informaţiile solicitate;

c) să analizeze, în funcţie de dificultatea, complexitatea şi volumul lucrărilor de documentare, dacă informaţia solicitată este rezolvabilă în termen de 10 zile de la data înregistrării la structura/personalul de informare şi relaţii publice sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la aceeaşi dată;

d) să formuleze şi să trimită răspunsul la compartimentul de informare şi relaţii publice, împreună cu informaţia de interes public solicitată, având avizul structurii de securitate a informaţiilor clasificate sau cu motivaţia refuzului.

Art. 75. - (1) Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, la eşaloanele unde există compartimente sau personal de informare şi relaţii publice numit pe funcţie, se constituie comisii de analiză, numite prin ordin de zi pe unitate, privind încălcarea dreptului de acces la informaţia de interes public. _

(2) în situaţia în care reclamaţia administrativă priveşte informaţii publice care ţin de domeniile de competenţă ale mai multor structuri, comisia de analiză se numeşte la nivelul eşalonului superior comun al acestora.

Art. 76. - Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public are următoarele responsabilităţi:

a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;

b) efectuează cercetarea administrativă;

c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este întemeiată;

d) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate;

e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului în termen de 15 zile de la înregistrarea reclamaţiei.

Art. 77. - Informarea publica prin internet se realizează prin reţeaua site-urilor web ale structurilor din MApN, cu scopul creşterii vizibilităţii activităţilor Armatei României; misiunea principală a acestora este de a contribui la informarea audienţelor naţionale şi internaţionale.

Art. 78. - Reţeaua site-urilor web ale structurilor din MApN este compusă din:

a) site-ul www.mapn.ro - site central, care funcţionează ca master-website şi centru virtual de presă al MApN; este realizat, administrat şi actualizat de către Direcţia informare şi relaţii publice;

b) site-urile web de tip A, create la nivelul departamentelor, structurilor centrale, Statului Major General, al statelor majore ale categoriilor de forţe, al comandamentelor şi al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”;

c) site-urile web de tip B, create la nivelul structurilor militare subordonate departamentelor, categoriilor de forţe, comandamentelor, precum şi cele aparţinând Trustului de presă al MApN, publicaţiilor militare, instituţiilor militare de învăţământ, cultură, sport sau cu domenii de activitate unicat în MApN ori cele realizate cu ocazia unor evenimente speciale.

Art. 79. - (1) Site-urile web prevăzute la art. 78 se realizează, din punct de vedere tehnic, de structurile din MApN la nivelul cărora sunt create, urmând a fi administrate şi actualizate prin forţe proprii.

(2) Direcţia informare şi relaţii publice analizează oportunitatea înfiinţării şi configuraţia site-urilor web propuse a fi înfiinţate şi le avizează din punctul de vedere al activităţii de informare şi relaţii publice. Lansarea unui site web fără obţinerea avizului atrage închiderea acestuia până la primirea avizului Direcţiei informare şi relaţii publice.

Art. 80, - (1) Responsabilitatea postării informaţiilor publice pe site-urile web de tip A şi B revine structurilor pentru care au fost create şi care le administrează.

(2) Informaţiile care urmează a fi publicate pe site-urile web sunt avizate de structura de securitate, din punctul de vedere al protecţiei informaţiilor clasificate, şi aprobate de comandantul/şeful structurii militare respective.

(3) Toate informaţiile care sunt postate în reţeaua internet vor fi neclasificate şi libere la publicare.

(4) Se interzice postarea pe website-uri, pagini oficiale, bloguri şi conturi în reţelele de socializare a următoarelor tipuri de informaţii:

a) informaţii cu caracter neclasificat sau de interes public care să fie făcute publice înainte de luarea deciziilor de difuzare a acestora, informaţii cu drept de autor sau care reprezintă forme de reclamă la anumite produse sau servicii;

b) informaţii, altele decât cele autorizate pentru publicare, în cazul incidentelor sau accidentelor în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale, înainte de a se verifica exactitatea şi corectitudinea datelor respective şi/sau obţine acordul persoanelor implicate sau ai membrilor familiilor acestora;

c) informaţii, altele decât cele autorizate pentru publicare, cu privire la evenimente sau incidente care sunt în curs de investigare;

d) informaţii cu drept de autor, în special fotografiile din mediul online sau care sunt marcă înregistrată, fără permisiunea deţinătorului ori fără respectarea prevederilor dispoziţiilor specifice dreptului de autor;

e) liste cu numele, numerele de telefon, adresele personalului unităţilor militare sau orice alte date cu caracter oficial ori personal, care ar putea afecta buna desfăşurare a activităţilor planificate/desfăşurate de MApN, siguranţa angajaţilor instituţiei militare şi imaginea publică a acestora;

f) informaţii complete despre activităţi aflate în faza de planificare şi despre deplasări ale unităţilor militare sau ale personalului militar, cu date exacte despre graficul deplasării, mijloacele de transport utilizate, locaţii intermediare/finale;

g) orice imagine fotografică sau video care conţine informaţii despre operaţii, misiuni sau activităţi militare, fără respectarea procedurilor de avizare şi aprobare pentru publicare.

(5) Personalul militar şi civil din MApN răspunde individual pentru comportamentul şi postările personale în mediul online, conform normelor şi regulamentelor militare în vigoare şi prevederilor cadrului juridic naţional, care definesc „spaţiul virtual ca fiind spaţiu public”. Opiniile personale postate în conturile individuale ale personalului din cadrul MApN, deschise în nume propriu pe reţelele de socializare, nu reprezintă punctul de vedere al instituţiei militare.

(6) Postările pe conturile personale nu trebuie să aducă prejudicii de imagine MApN şi se fac în condiţiile respectării normelor de comportament şi obligaţiilor prevăzute în legislaţie referitoare la statutul cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, precum şi funcţionarilor publici şi personalului civil contractual.

(7) în mediul online, personalului MApN îi este interzis:

a) să folosească reţelele de socializare pe timpul îndeplinirii misiunilor ordonate, a căror desfăşurare poate fi periclitată de conţinutul postărilor efectuate, expunând personalul participant unor riscuri de securitate;

b) să facă propagandă politică prin orice mijloace în favoarea partidelor politice, oamenilor politici sau candidaţilor independenţi pentru funcţii publice;

c) să susţină organizaţiile şi grupurile extremiste, ale căror programe şi activităţi contravin legislaţiei naţionale şi normelor europene, prin promovarea discriminării de orice tip şi încurajarea comportamentelor antisociale;

d) să exprime opinii contrare intereselor României şi ale Armatei României;

e) să susţină culte religioase ale căror activităţi, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau afectează prestigiul profesiei militare şi exercitarea acesteia;

f) să susţină participarea la demonstraţii, mitinguri, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical.

(8) în situaţia în care există posibilitatea identificării apartenenţei la MApN a personalului militar şi civil care utilizează reţelele de socializare se recomandă includerea în postările personale a unui mesaj tip disclaimer, de asumare a responsabilităţii pentru afirmaţiile proprii şi de delimitare de poziţiile oficiale ale MApN şi ale reprezentanţilor structurilor militare. Pentru realizarea unei conduite uniforme a personalului instituţiei militare în activităţile de comunicare online cu caracter personal se recomandă folosirea următorului mesaj tip disclaimer: „Părerile, gândurile şi opiniile postate sunt personale şi nu reprezintă poziţia oficială a MApN sau a reprezentanţilor acestuia,”

Art. 81. - (1) Identificarea nevoilor de uniformizare a site-urilor structurilor, precum şi stabilirea obiectivelor de comunicare prin intermediul internetului sunt în responsabilitatea Direcţiei informare şi relaţii publice.

(2) Uniformizarea site-urilor este coordonată de Direcţia informare şi relaţii publice şi se desfăşoară împreună cu structurile care deţin aceste site-uri,

Art. 82 -* (1) în scopul amplificării şi extinderii modalităţilor de comunicare descentralizată a mesajelor şi perspectivei MApN în mediul online, Direcţia informare şi relaţii publice, la nivel central, poate gestiona pagini oficiale ale instituţiei militare. Celelalte structuri militare pot gestiona pagini oficiale proprii pe reţelele de socializare sau alte platforme online.

(2) Direcţia informare şi relaţii publice gestionează paginile oficiale ale MApN pe reţelele de socializare, precum MApN YouTube, MApN Facebook şi MApN Twitter, şi coordonează paginile gestionate de celelalte structuri militare.

(3) înfiinţarea de pagini pe reţelele de socializare pentru celelalte structuri militare - categorii de forţe, comandamente, instituţii de învăţământ şi cultură, mari unităţi şi unităţi militare - se face la solicitarea acestora, cu avizul Direcţiei informare şi relaţii publice şi al structurii cu atribuţii pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, în urma analizării oportunităţii, a modului de gestionare, relevanţei, riscurilor şi vulnerabilităţilor activităţilor respective.

(4) Informaţiile care urmează a fi publicate pe conturile reţelelor de socializare se aprobă de şeful Direcţiei informare şi relaţii publice sau şefii/comandanţii structurilor militare, care asigură protecţia informaţiilor clasificate şi răspund de acurateţea şi corectitudinea acestora.

(5) Direcţia informare şi relaţii publice este structura care prezintă, la nivel central, punctul de vedere oficial al MApN pe reţelele de socializare, iar celelalte structuri militare care îşi creează pagini pe aceste reţele prezintă punctul de vedere al structurii respective; toate paginile în reţelele de socializare ale structurilor militare sunt integrate într-o reţea coordonată de Direcţia informare şi relaţii publice, care stabileşte obiectivele de comunicare principale.

(6) Gestionarea informaţiilor publice postate pe paginile reţelelor de socializare ale MApN este reglementată prin dispoziţii elaborate de Direcţia informare şi relaţii publice şi de alte structuri cu atribuţii în domeniu.

Art. 83. - (1) Comandanţii/Şefii structurilor aprobă utilizarea reţelelor de socializare sau restricţionarea accesului la acestea în incinta unităţilor militare şi emit precizări/ordine în această privinţă.

(2) Accesul personalului la conturile personale prin sistemele de comunicaţii şi informatice ale MApN se realizează în condiţiile respectării ordinelor şi reglementărilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice şi protecţia informaţiilor clasificate.

(3) Ofiţerul de informare şi relaţii publice al unităţii militare sau înlocuitorul legal, numit sau prin cumul de atribuţii, administrează pagina/paginile oficială/oficiale a/ale unităţii militare în reţelele de socializare după efectuarea pregătirii de specialitate asigurate de Direcţia informare şi relaţii publice.

(4) în caz de necesitate, pot efectua postări în paginile unităţilor militare şi alte persoane, în baza aprobării comandantului unităţii militare, după instruirea acestora de către personalul cu atribuţii în domeniile informare şi relaţii publice, respectiv protecţia informaţiilor clasificate.

(5) în urma unei analize de impact, cu avizul Direcţiei informare şi relaţii publice, pot fi folosite pentru comunicarea Online şi alte reţele de socializare decât cele selectate iniţial.

(6) Postarea informaţiilor În paginile oficiale ale MApN/structurilor militare în reţelele de socializare se desfăşoară după următorul algoritm:

a) identificarea audienţei specifice căreia îi sunt destinate informaţiile;

b) alegerea reţelei de socializare adecvate;

c) verificarea materialelor, informaţiilor, fotografiilor, filmelor, înainte de a fi postate;

d) avizul structurii de securitate pentru informaţiile care nu provin din spaţiul public;

e) aprobarea comandantului/şefului structurii;

f) efectuarea postării,

Art. 84. - (1) Gestionarea informării publice în situaţia producerii unui eveniment cu impact major asupra imaginii MApN se poate face la nivel central sau local.

(2) Evenimentele cu impact major asupra imaginii MApN sunt prevăzute în lista din anexa nr. 6.

Art. 85. - (1) După producerea unui eveniment se constituie Grupul de coordonare a comunicării, care propune conducerii MApN modul de gestionare a informării publice a evenimentului respectiv.

(2) Grupul prevăzut la alin. (1) reprezintă o entitate organizaţională cu funcţionalitate temporară şi se compune, de regulă, din şeful Direcţiei informare şi relaţii publice, purtătorul de cuvânt al MApN, ofiţerul de informare şi relaţii publice de la Structura centrală a MApN/structura care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale în subordinea căreia se află unitatea militară unde s-a produs evenimentul, şeful structurii din Direcţia informare şi reiaţii publice care asigură relaţia cu mass-media, precum şi alţi specialişti, după caz, din cadrul structurilor centrale/structurilor care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale.

Art. 86. - (1) Informarea publică în situaţia producerii de evenimente se face numai de persoanele abilitate.

(2) Pentru situaţiile în care gestionarea informării publice se face la nivel local, până la categoriile de forţe inclusiv, persoanele abilitate sunt, după caz:

a) comandantul/şeful şi structura/personalul de informare şi relaţii publice ai eşalonului implicat în producerea evenimentului;

b) comandantul/şeful şi structura/personalul de informare şi relaţii publice ai garnizoanei pe raza căreia s-a produs evenimentul;

c) comandantul/şeful şi structura/personalul de informare şi relaţii publice ai eşaloanelor superioare.

(3) Persoanele precizate la alin. (2) se consultă cu structura/personalul de informare şi relaţii publice de la eşalonul superior şi cu şeful Direcţiei informare şi relaţii publice, înainte de a-i informa pe reprezentanţii mass-mediei despre producerea evenimentului.

(4) Pentru situaţiile în care gestionarea informării publice se face la nivel central, informarea reprezentanţilor mass-mediei se face de purtătorul de cuvânt al MApN, structura din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media sau personalul de informare şi relaţii publice de la structura centrală unde s-a produs evenimentul.

(5) în funcţie de natura şi gravitatea evenimentului, conducerea MApN poate desemna şi alte persoane să intre în contact nemijlocit cu jurnaliştii, îndeosebi pentru detaliile tehnice.

(6) Solicitările de informaţii din partea reprezentanţilor mass-mediei referitoare la evenimente sunt transmise de cei care le primesc structurilor/persoanelor abilitate în cel mai scurt timp.

Art. 87. - Gestionarea informării publice în situaţia producerii de evenimente se realizează la nivel central dacă evenimentele:

a) implică persoane din conducerea MApN ori membri ai unor delegaţii militare străine aflaţi în vizită/misiune în ţara noastră;

b) s-au produs pe timpul participării la misiuni în afara teritoriului statului român şi s-a decis acest tip de gestionare;

c) au implicaţii internaţionale;

d) implică persoane sau tehnică de orice fel aparţinând unor forţe armate străine sau care tranzitează teritoriul României;

e) au declanşat crize teroriste la obiectivele MApN;

f) au produs alte urmări, potrivit deciziei conducerii MApN.

Art. 88. - În cazul producerii de evenimente, personalul de informare şi relaţii publice întocmeşte şi transmite, în funcţie de situaţie, două tipuri de comunicate de presă:

a) comunicat de presă iniţial;

b) comunicate de presă ulterioare.

Art. 89. - (1) Comunicatul de presă iniţial conţine numai informaţiile strict necesare informării reprezentanţilor mass-mediei: cine a fost implicat, ce s-a întâmplat, când, unde şi cum s-a produs evenimentul, care este situaţia răniţilor - dacă există date medicale certe şi cine cercetează cauzele producerii acestuia.

(2) Numele persoanelor rănite sau decedate ca urmare a producerii unui eveniment sunt făcute publice numai după anunţarea familiilor acestora.

Art. 90. - (1) Termenul-limită pentru transmiterea comunicatului de presă iniţial este de cel mult două ore de la luarea la cunoştinţă despre producerea evenimentului.

(2) Se interzice întârzierea transmiterii comunicatului de presă iniţial cu scopul de a se obţine mai multe informaţii.

(3) La solicitarea jurnaliştilor, până la transmiterea comunicatului de presă iniţial, persoanele abilitate au dreptul să confirme producerea evenimentului.

Art. 91. - Comunicatele de presă ulterioare sunt necesare atunci când:

a) devin disponibile informaţii suplimentare relevante ce pot prezenta interes pentru reprezentanţii mass-mediei şi pentru public;

b) se impune comunicarea rezultatelor cercetării privind cauzele producerii evenimentului.

Art. 92. - Structura/Personalul de informare şi relaţii publice de la eşalonul unde s-a produs evenimentul obţine avizul de la ofiţerul cu protecţia informaţiilor clasificate şi aprobarea comandantului său, înainte de a transmite proiectul comunicatului de presă iniţial/ulterior spre informare/consultare la eşalonul superior şi la structura din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media.

Art. 93. - Responsabilităţi în gestionarea informării publice în situaţia producerii unui eveniment:

a) comandanţii/şefii asigură informarea structurii/personalului de informare şi relaţii publice despre evenimentul produs, deciziile şi măsurile luate şi despre momentul anunţării familiilor victimelor; comandanţii/şefii sprijină personalul de informare şi relaţii publice, dacă se impune, cu personalul şi tehnica necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor referitoare la informarea publică;

b) structura/personalul de informare şi relaţii publice urmăreşte ca toate informaţiile ce urmează a fi incluse în comunicatele de presă să fie conforme cu realitatea şi să evite speculaţiile sau favorizarea transmiterii zvonurilor.

Art. 94. - La producerea unui eveniment, activitatea de informare publică în MApN se desfăşoară astfel:

a) la producerea unui eveniment, pe lângă fluxul de informare pe linie operativă, de comandă, se realizează, pentru operativitate, şi un flux de informare prin structurile/personalul de informare şi relaţii publice; în acest sens, Centrul naţional militar de comandă (nucleu) şi şeful structurii de informare şi relaţii publice de la unitatea militară unde s-a produs evenimentul informează, în timpul cel mai scurt posibil, despre producerea evenimentului, pe şeful Direcţiei informare şi relaţii publice, care, la rândul său, îi informează pe purtătorul de cuvântai MApN, pe şeful structurii de informare şi relaţii publice de la structura centrală a MApN/structura care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale unde s-a produs evenimentul şi pe şeful structurii din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media;

b) în cazul în care evenimentul s-a produs la una dintre structurile din subordinea Statului Major General, Centrul naţional militar de comandă (nucleu) îl informează pe şeful Direcţiei informare şi relaţii publice, care, la rândul lui, îi informează pe purtătorul de cuvânt al MApN şi pe şeful structurii din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media;

c) se activează Grupul de coordonare a comunicării;

d) pentru operativitate, ofiţerul de informare şi relaţii publice de la unitatea militară unde s-a produs evenimentul transmite, în timpul cel mai scurt posibil, dar nu mai mult de 90 de minute de la luarea la cunoştinţă despre producerea evenimentului, proiectul comunicatului de presă iniţial la eşalonul superior şi la structura din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media;

e) structura din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media redactează forma finală a comunicatului de presă iniţial pe baza informărilor primite de la Centrul naţional militar de comandă (nucleu) şi de la structura/personalul de informare şi reiaţii publice de la eşalonul unde s-a produs evenimentul;

f) după verificarea şi analizarea informaţiilor iniţiale de Grupul de coordonare a comunicării, şeful Direcţiei informare şi relaţii publice aprobă textul comunicatului şi propune modul de realizare a informării publice - de la nivel central sau local, cine susţine declaraţiile de presă, mesajele ce se transmit şi oportunitatea organizării unui briefing de presă;

g) comunicatul de presă iniţial se difuzează către reprezentanţii mass-mediei, prin intermediul structurii din Direcţia informare şi reiaţii publice care asigură relaţia cu mass-media, dacă s-a luat decizia unei informări publice de la nivel central, sau prin intermediul structurii de informare şi relaţii publice de la eşalonul de unde se face informarea publică, dacă s-a luat decizia unei informări publice la nivel local;

h) declaraţiile de presă se susţin de la nivel central sau de la nivel local, în funcţie de decizia luată privind nivelul de unde se face informarea publică;

i) în ambele situaţii prevăzute la lit. h), personalul de informare şi relaţii publice de la structura unde s-a produs evenimentul este pregătit ca, în funcţie de decizia adoptată, să dea declaraţii de presă reprezentanţilor mass-mediei locale, în limita informaţiilor conţinute în comunicatele de presă transmise;

j) în momentul în care s-au colectat informaţii suplimentare relevante despre evenimentul în cauză, se redactează comunicate de presă ulterioare, care se aprobă de conducerea MApN şi se difuzează către reprezentanţii mass-mediei prin intermediul structurii din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media/structurii de informare şi relaţii publice de unde se realizează informarea publică.

Art. 95. - (1) Dacă evenimentul s-a produs pe teritoriul administrativ al unităţii militare şi sunt jurnalişti civili care se prezintă la punctul de control solicitând informaţii sau accesul în unitate, comandanţii sau personalul de informare şi relaţii publice le acordă declaraţii de presă, în limita informaţiilor conţinute în comunicatele de presă.

(2) Se interzice accesul jurnaliştilor civili la locul producerii evenimentului, dacă acesta a avut loc pe teritoriul unităţilor militare; informarea mass-mediei se face prin comunicate şi declaraţii de presă.

Art. 96. - (1) Dacă evenimentul a avut loc în afara teritoriului administrativ al unităţii militare, personalul de informare şi relaţii publice al unităţii militare implicate sau al garnizoanei pe raza căreia s-a produs evenimentul se deplasează în cei mai scurt timp la faţa locului şi gestionează relaţiile cu reprezentanţii mass-mediei.

(2) Până la sosirea la locul producerii evenimentului, personalul de informare şt relaţii publice stabileşte cu comandantul/şeful unităţii militare implicate sau al garnizoanei pe raza căreia s-a produs evenimentul şi cu şeful structurii de informare şi relaţii publice de la eşalonul superior declaraţia de presă şi un set minim de mesaje, din care nu trebuie să lipsească cele de compasiune pentru familiile victimelor şi măsurile întreprinse de către comanda unităţii militare pentru limitarea şi înlăturarea efectelor evenimentului.

(3) Dacă nu mai există altă persoană în structura de informare şi relaţii publice a unităţii militare unde s-a produs evenimentul care să redacteze şi să transmită comunicatul de presă iniţial, acesta este redactat şi transmis de la nivelul eşalonului superior sau central.

Art. 97. - (1) Dacă evenimentul s-a produs în afara garnizoanei de reşedinţă şi personalul de informare şi relaţii publice al unităţii militare nu poate fi contactat suficient de rapid pentru a putea fi respectat termenul-limită stabilit, poate fi desemnat pentru elaborarea comunicatului de presă iniţial personalul de informare şi relaţii publice ai garnizoanei pe raza căreia s-a produs evenimentul; acesta transmite proiectul comunicatului de presă iniţial la structura din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media, după obţinerea aprobării comandantului de garnizoană.

(2) în situaţia de la alin. (1), personalul de informare şi relaţii publice al unităţii militare implicate în producerea evenimentului redactează şi transmite comunicatele de presă ulterioare şi gestionează relaţiile cu reprezentanţii mass-mediei.

Art. 98. - (1) în situaţia în care într-un eveniment este implicat personal sau tehnică aparţinând Direcţiei generale de informaţii a apărării şi structurilor subordonate, informarea publică a evenimentului este gestionată la nivel central, iar comunicatul iniţial de presă nu precizează detalii despre personalul implicat - grad, nume, funcţie, activitatea desfăşurată în momentul producerii evenimentului şi denumirea în clar a structurii din care face parte.

(2) Comunicatele de presă ulterioare sunt transmise reprezentanţilor mass-mediei după ce conducerea Direcţiei generale de informaţii a apărării face o analiză a aspectelor evenimentului, iar datele rezultate sunt comunicate şefului Direcţiei informare şi relaţii publice.

Art. 99. - Dacă în eveniment sunt implicaţi, în orice fel, alături de personalul aparţinând MApN, reprezentanţi ai altor instituţii sau organizaţii publice sau private precum spitale, poliţie, parchet, pompieri militari, primărie ori persoane fizice, personalul de informare şi relaţii publice de la orice structură a MApN are obligaţia de a transmite în comunicatele şi declaraţiile de presă exclusiv date privind implicarea personalului armatei.

Art. 100. - (1) Dacă în producerea sau derularea evenimentului sunt implicaţi şi militari străini aflaţi în misiune pe teritoriul naţional, personalul de informare şi relaţii publice are obligaţia de a transmite în comunicatele de presă exclusiv date privind militarii români, după consultarea personalului de informare publică de la ambasada ţării respective sau de la contingentul militar străin.

(2) În cazul producerii unor evenimente în care sunt implicaţi numai militari străini aflaţi în misiune pe teritoriul naţional, activitatea de informare publică revine personalului de informare şi relaţii publice de la contingentul militar străin sau de la ambasada statului respectiv, potrivit acordurilor în vigoare.

Art. 101. - (1) în cazul producerii unor evenimente pe timpul participării personalului armatei la misiuni în afara teritoriului statului român, soldate cu morţi, răniţi, dispăruţi, căzuţi în captivitate, luări de ostatici, avarierea/distrugerea de armament, tehnică de luptă şi alte echipamente militare, informarea publică se face, de regulă, de la nivel central.

(2) Dacă evenimentul s-a produs în teatrele de operaţii unde îşi îndeplinesc misiunile militarii români, informarea publică se poate realiza, la decizia conducerii MApN, şi de la nivelul Comandamentului Forţelor întrunite, denumit în continuare CFÎ.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2) persoanele abilitate să participe la informarea publică şi să gestioneze relaţia cu reprezentanţii mass-mediei, în funcţie de locaţie, sunt:

a) în ţară: comandantul CFÎ, pentru detaşamentele de militari români participante la misiuni externe, aflate sub comanda sa operaţională, şi şeful structurii de informare şi relaţii publice al categoriei de forţe unde s-a produs evenimentul;

b) în afara teritoriului naţional: comandantul detaşamentului, personalul de informare şi relaţii publice sau persoanele stabilite din cadrul CFÎ pentru detaşamentele aflate sub comanda sa operaţională.

(4) Persoanele nominalizate în situaţiile prevăzute la alin, (3) se consultă în mod obligatoriu cu şeful Direcţiei informare şi relaţii publice.

Art. 102. - Activităţile de informare publică în situaţia producerii de evenimente pe timpul executării misiunilor în afara teritoriului statului român sunt similare cu cele de la art. 94.

Art. 103. - (1) După producerea unui eveniment, la Direcţia informare şi relaţii publice se centralizează, cu ajutorul structurii/personalului de informare şi relaţii publice de la eşalonul unde s-a produs evenimentul şi CFÎ/structura care exercită comanda operaţională, informaţii suplimentare constând în: date personale, fotografii şi imagini recente ale persoanelor implicate în eveniment, detalii despre tehnică, locul şi condiţiile unde s-a produs evenimentul,

(2) Pe baza acestor informaţii, structura din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media realizează un set de mesaje care se distribuie persoanelor desemnate să interacţioneze cu reprezentanţii mass-mediei.

Art. 104. - (1) în situaţia în care comandantul/şeful militarilor care participă la misiuni în afara teritoriului statului român sau personalul de informare şi relaţii publice este contactat de reprezentanţi ai mass-mediei din ţară, acesta îi direcţionează către structura din Direcţia informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media.

(2) Informaţiile oferite reprezentanţilor mass-mediei străine sunt cele cuprinse în comunicatele de presă aprobate în ţară; înainte de a furniza informaţiile solicitate, comandantul/şeful militarilor aflaţi în misiune sau personalul de informare şi relaţii publice se consultă cu şeful Direcţiei informare şi relaţii publice pentru a se stabili politica de informare publică.

(3) Militarii români care participă la misiuni şi operaţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în relaţiile cu reprezentanţii mass-mediei din ţara unde activează, procedează conform procedurilor de informare publică ale comandamentului/organizaţiei internaţionale sub autoritatea căruia/căreia îşi execută misiunile, pe problemele specifice structurii internaţionale unde activează; dacă solicitările vizează aspecte ce ţin strict de probleme naţionale, militarii se consultă obligatoriu cu structura de informare şi relaţii publice a eşalonului naţional care le coordonează activitatea sau de care aparţin.

(4) Militarii români care, potrivit Legii nr. 121/2011, participă la exerciţii, antrenamente, ceremoniale şi alte activităţi conexe organizate în afara teritoriului naţional, precum şi cei care execută misiuni individuale în afara teritoriului naţional pot răspunde solicitărilor jurnaliştilor referitoare la producerea unui eveniment numai după ce iau legătura cu structura de informare şi relaţii publice a eşalonului naţional care le coordonează activitatea ori de care aparţin şi cu reprezentanţii misiunii diplomatice a României din statul respectiv pentru a stabili politica de informare publică.

Art. 105. - (1) Structura/Personalul de informare şi relaţii publice de la toate eşaloanele elaborează din timp proceduri de operare pentru informarea publică care se aplică în situaţia producerii unui eveniment.

(2) Procedura de operare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) responsabilităţi privind informarea publică;

b) măsuri de coordonare privind informarea publică cu eşalonul superior, şeful Direcţiei informare şi relaţii publice, personalul structurii din cadrul Direcţiei informare şi relaţii publice care asigură relaţia cu mass-media, poliţia locală, parchetul militar, spitalele din zonă şi pompierii militari, alte structuri ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;

c) detalierea acţiunilor de informare publică ce se întreprind după aflarea producerii evenimentului;

d) variante de grupe operative, formate de specialişti în domeniu, în funcţie de natura evenimentului produs;

e) variante de comunicate de presă iniţiale şi ulterioare, în proiect, pe diverse tipuri de evenimente;

f) date de contact ale reprezentanţilor mass-mediei din zona de responsabilitate care se înştiinţează despre producerea evenimentului - nume, numere de telefon şi fax, adrese de e-mail.

(3) Procedura de operare se aprobă de comandantul eşalonului pentru care se elaborează.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Informarea internă

 

Art. 106. - (1) Informarea internă este reprezentată de ansamblul activităţilor de comunicare planificată, cu obiective prestabilite, desfăşurate în scopul punerii la dispoziţia personalului armatei, familiilor acestora, cadrelor militare în rezervă şi în retragere a unui flux permanent şi nedistorsionat de informaţii generale şi militare care le influenţează viaţa personală, viaţa de familie şi cariera.

(2) Scopul informării interne este de a contribui la creşterea capacităţii de luptă, la consolidarea coeziunii şi spiritului de corp, precum şi la întărirea moralului personalului.

(3) Activităţile de informare internă diferă în funcţie de eşalonul, specificul, dimensiunile şi dislocarea acestuia.

Art. 107. - (1) Comandanţii şi şefii de la toate eşaloanele sunt responsabili de desfăşurarea activităţilor de informare internă şi ca datele/informaţiile puse la dispoziţia audienţelor interne să fie oficiale, clare, oportune şi să răspundă interesului instituţiei militare şi nevoilor reale de informare.

(2) Planificarea, organizarea, derularea şi evaluarea activităţilor de informare internă sunt în responsabilitatea structurilor/personalului de informare şi relaţii publice.

Art. 108. - Obiectivele activităţii de informare internă sunt:

a) cunoaşterea direcţiilor de acţiune în domeniul apărării, stabilite prin Strategia naţională de apărare a ţării şi Programul de guvernare;

b) informarea personalului armatei cu privire la prevederile Cartei albe a apărării, precum şi ale Strategiei militare a României;

c) înţelegerea misiunilor armatei de întregul personal;

d) cunoaşterea şi înţelegerea de către angajaţi a misiunilor structurilor militare din care fac parte şi a rolului lor în îndeplinirea acestora;

e) informarea corectă şi oportună a personalului şi membrilor de familie, în părţile care îi privesc, asupra politicilor de management al resurselor umane, retribuţiilor, locuinţelor şi a altor probleme care pot influenţa moralul, sănătatea, bunăstarea materială şi siguranţa acestora;

f) consolidarea culturii instituţionale;

g) cunoaşterea tradiţiilor militare ale poporului român;

h) informarea personalului în legătură cu aspecte privind evoluţiile din mediul militar şi problematica de securitate şi apărare a Uniunii Europene;

i) cunoaşterea misiunilor şi a perspectivelor de evoluţie ale NATO;

j) cunoaşterea şi popularizarea participării Armatei României la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român,

Art. 109. - Principalele mijloace utilizate în activitatea de informare internă sunt:

a) mass-media militară; Direcţia informare şi relaţii publice planifică, coordonează şi desfăşoară informarea internă la nivel central prin Trustul de presă al MApN;

b) produse audiovizuale sau multimedia, filme de instrucţie sau de prezentare a armatei;

c) publicaţia electronică de informare internă „MApN Online”, gestionată de Direcţia informare şi relaţii publice;

d) produse de informare/documentare realizate de bibliotecile şi editurile militare;

e) newslettere/buletine informative sau lucrări cu caracter documentar;

f) informări realizate de personalul de informare şi relaţii publice.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Relaţiile cu comunitatea

 

Art. 110. - (1) Comunitatea, în sensul prezentelor instrucţiuni, include populaţia, instituţiile administraţiei publice, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţiile profesionale, instituţiile de învăţământ, asociaţiile şi instituţiile culturale şi cluburile sportive, cultele religioase, precum şi asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi ale veteranilor de război din localităţile în care sau în apropierea cărora sunt amplasate unităţile militare.

(2) Scopul derulării relaţiilor cu comunitatea este de a facilita integrarea socială a personalului armatei în cadrul comunităţilor.

Art. 111. - Principalele obiective ale relaţiilor cu comunitatea sunt:

a) explicarea misiunilor armatei şi ale unităţii militare din zonă;

b) menţinerea reputaţiei unităţii militare de bun vecin şi de organizaţie profesionistă şi respectabilă;

c) informarea comunităţii asupra modului În care poate fi Sprijinită de militari, precum şi în legătură cu dorinţa acestora de a lua parte activ la viaţa socială;

d) promovarea profesiei militare în cadrul comunităţii.

Art. 112. - (1) Structurile militare pot organiza activităţi în care poate fi implicată comunitatea şi care să conducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite:

a) vizite la diferite instituţii;

b) activităţi diferite în unităţi militare/poligoane, deschise publicului precum exerciţii, expoziţii, zile ale porţilor deschise sau ceremonii;

c) activităţi organizate în cooperare cu alte instituţii precum prefecturi, primării, consilii judeţene şi locale, instituţii de cultură şi de învăţământ, instituţii din cadrul Sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

d) recepţii oficiale cu prilejul Zilei Armatei României.

(2) în relaţiile cu comunitatea, personalul armatei nu se angajează în activităţi ce pot aduce prejudicii imaginii armatei sau demnităţii militarilor precum:

a) acţiuni de reclamă comercială care ar putea sugera, chiar şi indirect, că armata sprijină anumite firme sau produse;

b) sprijinirea sau participarea la acţiuni care, prin organizare sau conţinut, denotă un caracter xenofob, extremist sau de prozelitism religios;

c) activităţi de partizanat politic care pot sugera implicarea politică a armatei.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Acţiuni în sprijinul diplomaţiei publice

 

Art. 113. - (1) Direcţia informare şi relaţii publice participă la planificarea, organizarea şi desfăşurarea programelor/acţiunilor de diplomaţie publică, împreună cu Trustul de presă al MApN şi cu alte structuri cu atribuţii în domeniu ale MApN.

(2) Programele/Acţiunile/Evenimentele de diplomaţie publică se includ în planul activităţilor de informare şi relaţii publice al structurilor cu atribuţii în domeniul diplomaţiei publice.

Art. 114. - Mijloacele prin care Direcţia informare şi relaţii publice sprijină diplomaţia publică sunt:

a) campanii de comunicare;

b) relaţii cu multiplicatori media;

c) think-tank-urile cu mediul academic;

d) organizarea de seminare şi conferinţe internaţionale;

e) mediatizarea recepţiilor, cocktailurilor şi dineurilor organizate în cadrul programelor, acţiunilor şi evenimentelor de diplomaţie publică;

f) newslettere şi publicaţii de prezentare ale Armatei României redactate în limbi de circulaţie internaţională;

g) buletine de informare periodice şi documentare pe teme specifice, obţinute de la structurile responsabile de domeniu;

h) CD/DVD-uri foto şi video, CD/DVD-uri de prezentare şi promovare a valorilor româneşti militare şi naţionale, enciclopedii multimedia, carte şi tipărituri în limbi străine;

i) pagina de internet în limba engleză a MApN gestionată de Direcţia informare şi relaţii publice;

j) expoziţii foto, de artă plastică şi de carte;

k) interviuri acordate unor publicaţii, posturi de radio şi televiziune străine.

 

CAPITOLUL IV

Pregătirea şi perfecţionarea în domeniul informării şi relaţiilor publice

 

Art. 115. - Pregătirea în domeniul informării şi relaţiilor publice se face, iniţial, prin instituţiile militare de învăţământ superior, iar după absolvire, pe parcursul carierei, după cum urmează: la nivel individual, la nivelul specialiştilor/comandanţilor/şefilor şi la nivel colectiv/subunitate.

Art. 116 - Strategia de management a resurselor umane în domeniul informării şi relaţiilor publice, identificarea nevoilor de pregătire la nivelul MApN, stabilirea obiectivelor pregătirii şi avizarea programelor de pregătire sunt în responsabilitatea Direcţiei informare şi relaţii publice.

Art. 117. - Direcţia informare şi relaţii publice organizează, periodic, module de pregătire individuală cu membrii echipelor de briefing militar şi cu alte persoane care urmează să intre în contact cu reprezentanţii mass-mediei.

Art. 118. - Pentru pregătirea specialiştilor în informare şi relaţii publice, a comandanţilor/şefilor, precum şi a altor persoane care desfăşoară/participă la activităţi din domeniul informării şi relaţiilor publice, Direcţia informare şi relaţii publice organizează şi desfăşoară periodic cursuri de iniţiere/pregătire, specializare şi perfecţionare, după cum urmează:

a) pentru comandanţii de unităţi şi mari unităţi militare, comandamente şi pentru şefii direcţiilor centrale sau ai structurilor care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale - un curs cu durata de două săptămâni în anul numirii în funcţie;

b) pentru personalul numit/propus pentru a fi numit în funcţii de informare şi relaţii publice în cadrul structurilor militare sau în cadrul comandamentelor NATO/UE sau ale altor organizaţii internaţionale - un curs cu durata de două săptămâni în anul numirii în funcţie;

c) pentru personalul numit în funcţii de informare şi relaţii publice în cadrul detaşamentelor care urmează să participe la misiuni în afara teritoriului naţional - un curs cu durata de o săptămână în perioada premergătoare plecării în misiune;

d) pentru personalul numit în funcţii de stat-major în cadrul comandamentelor NATO/UE sau ale altor organizaţii internaţionale - activităţi de instruire de introducere în domeniu, în perioada premergătoare plecării în misiune;

e) pentru personalul care participă la diferite activităţi din domeniul informării şi relaţiilor publice - cursuri de pregătire, cu durata de una-două săptămâni - de prezentatori/crainici, comunicare în activitatea de informare-recrutare, negociere/mediere pe timpul crizelor mediatice, operatori foto-video;

f) pentru personalul cu atribuţii În domeniul administrării paginilor oficiale ale structurilor militare în reţelele de socializare - activităţi de instruire de introducere în domeniu, în perioada premergătoare deschiderii paginilor.

Art. 119. - (1) Numirea în funcţie a personalului care încadrează funcţiile de informare şi relaţii publice în cadrul structurilor militare, a detaşamentelor care urmează să participe la misiuni în afara teritoriului naţional, precum şi în cadrul comandamentelor NATO/UE sau ale altor organizaţii internaţionale se face cu avizul Direcţiei informare şi relaţii publice, pe baza testărilor profesionale, efectuate anterior analizării candidaţilor în comisiile de selecţie, potrivit criteriilor şi normelor metodologice în vigoare.

(2) Testarea profesională constă într-o probă de cunoştinţe teoretice pe linie de specialitate, o probă practică şi un interviu cu o comisie de specialişti din cadrul Direcţiei informare şi relaţii publice; regulamentul de organizare ai acestor testări profesionale este întocmit de Direcţia informare şi relaţii publice şi este aprobat de şeful acesteia.

Art. 120. - Direcţia informare şi relaţii publice organizează anual o convocare de specialitate cu durata de 3-4 zile cu personalul din specialităţile militare „Relaţii publice” şi Jurnalism”, numit pe funcţii în cadrul structurilor de informare şi relaţii publice prevăzute la art. 4.

Art. 121. - Structurile de informare şi relaţii publice de la nivelul categoriilor de forţe şi al comandamentelor organizează, cu sprijinul Direcţiei informare şi relaţii publice, convocări de specialitate, după cum urmează:

a) pentru ofiţerii de informare şi relaţii publice din subordine, convocări zonale cu durata de două-trei zile, în fiecare an;

b) pentru comandanţii de batalion/similar, o convocare zonală de o zi, în anul numirii în funcţie.

Art. 122. - (1) Pregătirea la nivelul subunităţilor se realizează prin includerea în programul pregătirii acestora a unor module speciale în domeniul informării şi relaţiilor publice.

(2) Conţinutul modulelor şi planificarea desfăşurării acestora sunt responsabilitatea structurilor de informare şi relaţii publice de la categoriile de forţe şi comandamente şi se avizează de către Direcţia informare şi relaţii publice; modulele de pregătire sunt susţinute de personalul de informare şi relaţii publice al eşaloanelor respective sau al eşaloanelor superioare.

Art. 123. - Personalul de informare şi reiaţii publice poate participa la cursuri de specializare, studii postuniversitare, masterale sau doctorale în domeniul informării şi relaţiilor publice/afacerilor publice/comunicării strategice în ţară şi în străinătate la propunerea şefilor nemijlociţi, cu avizul Direcţiei informare şi reiaţii publice.

Art. 124. - Pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate, personalul de informare şi relaţii publice poate fi detaşat la Direcţia informare şi relaţii publice pentru perioade de câte 6 luni.

Art. 125. - Trustul de presă al MApN, cu avizul Direcţiei informare şi relaţii publice, organizează anual o convocare de specialitate cu durata de 3-4 zile cu personalul din specialitatea militară „Jurnalism”, cu membrii redacţiilor care nu fac parte din structura proprie, precum şi cu colaboratorii publicaţiilor şi emisiunilor de radio, de televiziune şi film.

Art. 126. - Tipurile de documente care se elaborează de către structurile şi personalul de informare şi relaţii publice în conformitate cu prezentele instrucţiuni, periodicitatea acestora şi detaliile privind circuitul informaţional sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 127. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instrucţiuni

 

GLOSAR

Termeni şi definiţii

 

Acreditare jurnalişti - recunoaşterea oficială a unui jurnalist sau a unui alt reprezentant al mass-mediei prin autorizarea prezenţei acestuia ca reprezentant al unei instituţii de presă în sediul sau la activităţile unei organizaţii/instituţii, la care accesul mass-mediei este permis

Audit de comunicare - evaluare a sistemului activităţilor de comunicare dintr-o organizaţie; analiza cuprinde atât dimensiunea structurală, cât şi produsele de comunicare, prin raportare la obiectivele organizaţiei

Briefing de presă - tehnică de comunicare asemănătoare cu o conferinţă de presă, în care se supune atenţiei un singur subiect

Canal de comunicare - mediul sau mijlocul prin intermediul căruia un mesaj ajunge de la emiţător la receptor şi/sau invers Comunicare/informare - proces de emitere a unui mesaj şi de transmitere a acestuia, într-o formă codificată, cu ajutorul unui canal către un destinatar în vederea recepţionării

Comunicare/informare internă - comunicare destinată personalului din interiorul unei organizaţii/instituţii

Comunicat de presă - formă a comunicării instituţionale; invariabil, comunicatul de presă apare din iniţiativa sursei şi este întotdeauna scris

Conferinţă de presă - tehnică de comunicare materializată sub forma unei întâlniri oficiale în cadrul căreia reprezentanţii unei organizaţii difuzează informaţii jurnaliştilor şi răspund la întrebările acestora

Criză mediatică - caz particular al crizei de comunicare în care mass-media intervine pentru a umple vidul de informaţie din surse oficiale, tinzând să devină sursa de informaţie, şi nu canal de transmitere a acesteia

Diplomaţie publică - procesul de comunicare intercultural dintre instituţii şi organizaţii dintr-un stat şi audienţele internaţionale în scopul promovării interesului naţional, avansarea obiectivelor de politică externă şi informării publicului-ţintă despre politica, acţiunile şi valorile statului iniţiator

Declaraţie de presă - formă verbală a comunicării instituţionale care se realizează din iniţiativa emiţătorului în cadrul conferinţei de presă sau la solicitarea mass-mediei Escortă media - o persoană desemnată să însoţească jurnalişti sau alţi reprezentanţi ai mass-mediei

Eveniment - accident sau incident soldat cu victime sau pagube materiale, faptă sau infracţiune cu impact major asupra imaginii unei instituţii, care captează interesul mass-mediei şi face obiectul unei acţiuni de informare şi relaţii publice

Gestionare a crizelor - activitate complexă ce implică, pe de o parte, anticipare - realizarea unor scenarii de ţinere sub control şi rezolvare a crizelor, iar, pe de altă parte, răspuns rapid la apariţia crizei, disciplină fermă în respectarea soluţiei adoptate atât din partea personalului de informare şi relaţii publice, cât şi a conducerii organizaţiei

Internet - totalitatea calculatoarelor şi a reţelelor de calculatoare de pe tot cuprinsul globului, care comunică între ele prin intermediul protocolului TCP/IP

Interviu de presă - formă de comunicare care se materializează într-un dialog între un jurnalist şi un intervievat; de regulă, interviurile sunt înregistrate de jurnalişti prin mijloace audio sau video şi sunt utilizate ulterior pentru redactarea/editarea de materiale de presă

Intranet - reţea de calculatoare proiectata pentru a asigura comunicarea şi schimbul de informaţii în cadrul unei organizaţii, ale cărei fişiere şi programe sunt protejate împotriva accesului utilizatorilor din afara reţelei; prin utilizarea reţelei intranet se urmăreşte asigurarea accesului la baze de date specifice, distribuirea pe cale electronică a diferitelor documente şi programe, precum şi asigurarea unor servicii angajaţilor

Mass-media - termen generic care desemnează, în acelaşi timp, orice mijloc de comunicare în masă, tipărită sau electronică, agenţie de presă, radio, televiziune, cinema, afişaj carte, CD, DVD şi un intermediar ce transmite un mesaj către un grup

Multimedia - programe suplimentare introduse în calculator pentru a trata sunetul, datele, imaginile ori toate acestea la un loc

New media - tehnologii care au la bază internetul utilizate pentru interacţiune socială şi pentru a transforma monologurile din mass-media în dialoguri interactive sociale

Propagandă - activitate sistematică de transmitere, promovare sau răspândire a unor doctrine, teze sau idei de pe poziţiile unei anumite grupări sociale, ideologice sau politice în scopul influenţării schimbării, al formării unor concepţii, atitudini, opinii, convingeri sau comportamente

Produse de informare publică - ziare, reviste, broşuri editate de Trustul de presă al MApN şi de redacţiile de la nivelul categoriilor de forţe, al comandamentelor şi diviziilor, al marilor unităţi şi unităţilor militare, destinate exclusiv şi explicit informării publicului cu privire la activităţile structurilor militare

Public-ţintă - grup de persoane fizice/juridice ce face obiectul acţiunilor de informare şi relaţii publice

Purtător de cuvânt - persoana desemnată să îl reprezinte pe comandantul/şeful structurii militare în relaţia cu mass-media Redacţii mass-media militară - substructuri organizatorice care realizează publicaţii tipărite sau electronice, emisiuni de radio sau de televiziune, constituite în statul de organizare al unor mari unităţi/unităţi militare şi încadrate cu personal specializat, jurnalişti militari şi personal tehnic

Reguli de bază - condiţii stabilite de comun acord, în avans, cu reprezentanţii mass-mediei care vor sta la baza desfăşurării unui interviu sau unei activităţi, precum şi modul de folosire a informaţiilor

Reprezentanţii mass-mediei - toate persoanele acreditate ca jurnalişti, inclusiv acele persoane care sprijină în culegerea şi relatarea ştirilor, precum producătorii, fotografii, cameramanii, excluzând şoferii, interpreţii sau alte persoane care nu sunt direct implicate în procesul de redactare a ştirilor

Social media/Reţele de socializare - reţea informaţională de utilizatori internet bazată pe anumite site-uri web la care utilizatorii se pot înscrie şi interacţiona cu alţi utilizatori deja înscrişi

Solicitare de informaţii de interes public - acţiune verbală sau scrisă, pe suport hârtie sau electronic, prin care o persoană fizică sau juridică, română ori străină, poate cere informaţii considerate ca fiind de interes general de la o instituţie publică Sondaj de opinie - tip de cercetare sociologică având ca scop cunoaşterea opiniei publice, a stării şi dinamicii ei

Ştire/informaţie de presă - o primă avizare pentru mass-media - agenţii, presă scrisă, radiouri, televiziuni - despre un eveniment sau produse, care sunt făcute disponibile publicului prin alte mijloace decât un comunicat de presă

Think-tank - o asociaţie/organizaţie de persoane specializate sau chiar o persoană competentă care oferă, de regulă gratuit, informaţii necesare pentru a crea, amplifica, diminua, înlătura, organiza sau optimiza un anume compartiment funcţional al societăţii, aşa cum ar fi optimizarea structurii militare la nivel local, regional, statal, continental sau la nivel global.

 

ANEXA Nr. 2

la instrucţiuni

 

NORME DE ÎNCADRARE

cu personal a structurilor de informare şi relaţii publice la diferite eşaloane din MApN

 

În cadrul structurilor militare din compunerea Armatei României se organizează şi funcţionează următoarele tipuri de entităţi organizatorice cu atribuţii în domeniul informării şi relaţiilor publice astfel:

- la nivelul ministrului apărării naţionale, al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publica şi al Direcţiei generale de informaţii a apărării, activitatea de informare şi relaţii publice se asigură de către Direcţia informare şi relaţii publice;

- la nivelul Statului Major General, structurilor centrale, structurilor care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, altele decât cele menţionate mai sus, structurile de informare şi relaţii publice vor fi de nivel secţie/birou/compartiment/personal de informare şi relaţii publice numit în funcţii distincte sau prin cumul, în funcţie de obiectivele şi atribuţiile stabilite de şefii acestora;

- la nivelul categoriilor de forţe: secţie (pe funcţii) de informare şi relaţii publice;

- la nivelul diviziilor: birou de informare şi relaţii publice;

- la nivelul brigăzilor/similar; compartiment de informare şi relaţii publice:

- la nivelul regimentelor, batalioanelor şi bazelor logistice: un ofiţer de informare şi relaţii publice;

- la celelalte structuri militare activitatea de informare şi reiaţii publice se asigură prin cumul.

 

NOTE:

1) Încadrarea cu personal şi modificarea statelor de organizare se fac potrivit prevederilor actelor normative specifice în vigoare.

2) Organizarea şi încadrarea cu personal a structurilor de informare şi relaţii publice subordonate Statului Major al Forţelor Aeriene şi Statului Major al Forţelor Navale, de la nivelul brigăzilor/similar, regimentelor/similar, batalioanelor/similar, se fac în raport cu specificul şi necesităţile acestora.

 

ANEXA Nr. 3

la instrucţiuni

 

- Model –

 

PLANUL

activităţilor de informare şi relaţii publice pe anul ....

 

Scop:

Obiective de comunicare:

Teme şi mesaje;

Principalele mijloace utilizate:

Coordonare şi responsabilităţi:

Evaluare şi monitorizare:

Activităţi de informare şi relaţii publice:

I. Informarea publicului intern şi extern despre activităţile specifice unităţii militare prin mediatizarea evenimentelor de interes pentru aceasta şi prin evenimente de relaţii publice

II. Activităţi de informare publică directă şi interinstituţională

III. Activităţi de informare internă

IV. Evenimente de presă organizate şi iniţiate cu diferite ocazii

V. Editarea de publicaţii şi materiale informative şi/sau participarea la realizarea de emisiuni radio/TV

VI. Întocmirea documentelor de informare şi relaţii publice cu termen

 

Activităţi

Mijloace

Canale

Observaţii

Comunicat de presă

Conferinţă de presă

8riefing de presă

Declaraţie de presă

Interviu

Mass-media militară

Mass-media

civilă

Internet

New media

Scrisă

Radio-TV

Scrisă

Radio-TV

I. Informarea publicului intern şi extern despre evoluţia şi activităţile specifice unităţii militare prin mediatizarea evenimentelor de interes şi prin evenimente de relaţii publice:

 

A. Evenimente cu dată fixă/periodice/planificate:

1. Sărbători oficiale/zile ale armelor şi specialităţilor militare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Depunerea Jurământului militar/„Ziua Porţilor Deschise”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aniversări, înfiinţarea unor instituţii militare, apariţia unor publicaţii militare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Expoziţii, reuniuni, simpozioane, spectacole, alte evenimente speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Participarea militarilor unităţii militare la exerciţii militare multinaţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Participarea militarilor unităţii militare la misiuni internaţionale sub egida ONU, UE, NATO sau de tip Coaliţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Evenimente de relaţii publice organizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Alte evenimente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Evenimente a căror dată nu poate fi anticipată:

1. Vizite în teritoriu ale factorilor de conducere şi decizie, întâlniri cu militarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Intervenţia armatei în cazuri de dezastre şi calamităţi naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Schimbări în funcţie ale persoanelor din conducerea unităţii militare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alte evenimente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Activităţi de informare publică directă şi interinstituţională

1. Informarea publică din oficiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informarea publică la cerere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elaborarea documentelor de evidenţă a activităţii de informare publică directă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alte activităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Activităţi de informare internă

1. Ore de informare

2. Adunări fără ordine de zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Întâlniri cu veterani de război şi/sau cadre militare în rezervă şi în retragere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alte activităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Evenimente de presă organizate şi iniţiate cu diferite ocazii

1. Vizite ale jurnaliştilor în marile unităţi sau unităţi militare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Călătorii de presă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cupe ale presei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Întâlniri informale cu jurnaliştii acreditaţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Alte evenimente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Editarea de publicaţii şi materiale informative şi/sau participarea la realizarea de emisiuni radio/TV

1. Editarea de ziare, reviste, pliante, postere ale eşalonului/structurii respective

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizarea de filme de prezentare a unităţii militare, CD-uri/casete video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Participarea la realizarea de emisiuni radio/TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alte produse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Întocmirea documentelor de informare şi relaţii publice cu termen

1. Planul activităţilor de informare şi relaţii publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analiza stadiului îndeplinirii obiectivelor de comunicare şi a planurilor proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alte documente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

........................................................................................................................................................

(şeful structurii de informare şi relaţii publice/personalul de informare şi relaţii publice)

 

ANEXA Nr. 4

la instrucţiuni

 

DOTAREA MINIMALĂ

a structurilor/personalului de informare şi relaţii publice la diferite eşaloane din MApN

 

Nr. crt.

Denumirea materialelor

Unitate de măsură

Personal de informare şi relaţii publice

Birou/Compartiment de informare şi relaţii publice

Secţie de informare şi relaţii publice

Pentru ofiţerii de informare şi relaţii publice care execută misiuni externe

Observaţii

1.

Radio CD

buc.

-

1

1

1

 

2.

Televizor

buc.

1

1

1

-

 

3.

DVD player

buc.

1

1

1

-

 

4.

Reportofon digital

buc.

1

1

2

1

 

5.

Calculator cu acces la internet

buc.

1

1

3 + 1* + 1**

r

 

 

* Portabil

** Tabletă.

 

ANEXA Nr. 5

la instrucţiuni

 

- Model –

 

FORMULAR

de solicitare a acreditării pentru jurnalişti

 

Numele şi prenumele:

 

Data şi locul naşterii

 

Cetăţenia

 

Instituţia media reprezentată

 

Redacţia

 

Adresa

 

Funcţia

 

Data încadrării

 

Nr. legitimaţie de presă

 

Telefon redacţie

 

Fax redacţie

 

E-mail

 

Telefon mobil

 

E-mail personal

 

Date CI/BI - serie, număr, CNP

 

Date paşaport - serie, număr, perioada de valabilitate

 

Experienţa în domeniul militar

 

Data solicitării acreditării

 

Acordul instituţiei de presă - semnătura, cu numele în clar, ştampila

 

 

ANEXA Nr. 6

la instrucţiuni

 

LISTA

cu principalele evenimente care au impact major asupra imaginii MApN

 

1. Trădarea, complotul, atentatul, actul de terorism, acţiuni împotriva ordinii constituţionale

2. Incidentul de securitate a cărui consecinţă a determinat sau este de natură să determine compromiterea informaţiilor clasificate naţionale secrete de stat, NATO, UE şi echivalente

3. Infracţiuni contra reprezentantului unui stat străin

4. Catastrofe provocate de/în care au fost implicate aeronave şi/sau nave militare, precum şi alte tipuri de tehnică militară, materiale explozive, incendiare, chimice, bacteriologice, radioactive şi nucleare (CBRN)

5. Sustragerea, pierderea sau distrugerea tehnicii de luptă, armamentului, materialelor explozive, muniţiilor, mijloacelor incendiare, substanţelor radioactive şi a celor chimice periculoase

6. Sustragerea, pierderea sau distrugerea aparaturii sau materialelor criptografice

7. Mânuirea imprudentă a tehnicii de luptă, armamentului, muniţiei, materialelor explozive, incendiare, chimice, bacteriologice, radioactive şi nucleare (CBRN) care au provocat vătămarea corporală, decesul sau pagube materiale

8. Părăsirea obiectivelor militare fără aprobare, cu armament, muniţii, materiale explozive, incendiare, chimice, bacteriologice, radioactive şi nucleare (CBRN)

9. Incendiul/Accidentul ecologic

10. Avarierea sau distrugerea clădirilor, construcţiilor şi amenajărilor cu destinaţie militară

11. Genocidul

12. Luarea de ostatici, dislocarea sau lipsirea de libertate fără temei legal

13. Dezarmarea militarilor aflaţi în serviciul de zi sau în misiune

14. Accidente/incidente în care sunt implicate şi alte instituţii ale statului, alături de MApN

15. Abateri disciplinare grave, cu consecinţe asupra siguranţei naţionale

16. Militari răniţi/ucişi în misiuni în afara teritoriului naţional

17. Răspândirea în atmosferă, pe sol, infiltrarea în subsol sau în apă a unor produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine care pun în pericol sănătatea oamenilor, a animalelor sau mediului înconjurător, ca urmare a unor evenimente/accidente săvârşite în interiorul obiectivelor militare sau pe timpul transporturilor militare

 

ANEXA Nr. 7

la instrucţiuni

 

TABEL

cu documentele care se elaborează în conformitate cu prezentele instrucţiuni, periodicitatea şi detalii privind circuitul informaţional

 

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Baza legală

Frecvenţa şi/sau data-li mită a înaintării

Detalii privind circuitul informaţional

Personal care îndeplineşte prin cumul activitatea de informare şi relaţii publice

Personal de informare şi relaţii publice numit pe funcţie

Secţii/Birouri/ Compartimente de informare şi relaţii publice

Direcţia informare şi relaţii publice

Trustul de presă al MApN

Redacţii ale mass-media militare, altele decât Trustul de presă al MApN

Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului

Ministrul apărării naţionale

1.

Strategia de comunicare a MApN

Art. 26

de regulă, pentru o perioadă de 4 ani

I

I

I

E

I

I

A

H

2.

Planul anual al activităţilor de informare şi reiaţii publice al MApN

art. 26

Anual 30 noiembrie

I

I

I

E

I

I

A

H

3.

Analiza atitudinii mass-mediei faţă de instituţia militară

art. 37

lunar, semestrial, anual

-

-

-

E

I

I

I

I

4.

Planul anual al activităţilor de informare şi relaţii publice

art. 26

anual 31 decembrie

E

E

E

-

I

I

-

-

5.

Planul publicistic al Trustului de presă al

MApN

art. 21

anual 31 decembrie

-

-

-

A

E

-

H

-

6.

Planul publicistic al redacţiilor mass-media militare, care nu fac parte din Trustul de presă al MApN

art. 21

anual 31 decembrie

-

-

A

I

-

E

-

-

7.

Stadiul îndeplinirii obiectivelor de comunicare şi al derulării activităţilor din planurile proprii

art. 38

semestrial 15 iulie, 15 ianuarie

E

E

E

I

E

E

-

-

8.

Raportări periodice ale situaţiei activităţilor de informare şi relaţii publice

art. 37

săptămânal

E

E

E

E

-

-

I

I

 

NOTĂ:

E - elaborare, A - avizare, H - hotărâre, I - informare.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR şi PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.175. Pădurea cu narcise din Oşorhei

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.944/AC din 7 martie 2016 al Direcţiei biodiversitate, ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor nr. 8.439/SCFM din 11 septembrie 2013, Decizia nr. 343 din 18 octombrie 2013, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Avizul nr. 6.083 din 23 septembrie 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bihor, Avizul Ministerului Culturii nr. 6.016 din 14 octombrie 2015, respectiv 6.053 din 15 octombrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 36.714 din 11 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 211.754/211.767 din 4 noiembrie 2015 şi adresele Direcţiei generale păduri nr. 156.211/IM din 26 noiembrie 2015 şi nr. 27.625/ES din 22 februarie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.175. Pădurea cu narcise din Oşorhei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 aprilie 2016.

Nr. 798.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.