MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 465/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 465         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 22 iunie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

86. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 1/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

88. - Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului senator Titus Corlăţean, fost ministru al afacerilor externe, în Dosarul nr. 644/P/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

423. - Hotărâre privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016

 

432. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

433. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 1/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 29 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 1/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 2 februarie 2016, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3 punctul 3, domnul senator Rădulescu Cristian - Grupul parlamentar PNL - este ales în funcţia de chestor al Biroului permanent al Senatului în locul domnului Bodea Cristian-Petru, revocat din această funcţie

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 21 iunie 2016.

Nr. 86.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind cererea de urmărire penală a domnului senator Titus Corlăţean, fost ministru al afacerilor externe, în Dosarul nr. 644/P/2014

 

Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind formularea cererii de urmărire penală faţă de domnul senator Titus Corlăţean, fost ministru al afacerilor externe, transmisă Senatului cu Adresa nr. 450/C/2016,

în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 151 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2005, republicat,

având în vedere Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. XIX/203/2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

 

Articol unic. - Senatul hotărăşte să nu ceară urmărirea penală a domnului senator Titus Corlăţean, fost ministru al afacerilor externe, în Dosarul nr. 644/P/2014 al Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie - Direcţia Naţională Anticorupţie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 21 iunie 2016.

Nr. 88.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 48 alin. (3) şi art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor pct. 42 din anexa nr. 4 şi pct. 43 din anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se repartizează pe judeţe suma totală de 68.000 mii lei, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 43 din anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se repartizează municipiului Bucureşti suma de 1,240 mii lei, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

(3) Sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) se aprobă în bugetele judeţelor/bugetul municipiului Bucureşti, potrivit legii, şi se utilizează pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă, pentru toate zilele de şcolarizare din anul 2016, constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei.

(4) Cuantumul drepturilor prevăzute la alin. (3) este stabilit potrivit prevederilor pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Art. 2. - Se aprobă metodologia de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/ elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din prezenta hotărâre în structura bugetului de stat pe anul 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Valentina Conţescu,

secretar de stat Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 423.

 

ANEXA Nr.1

 

Nr. crt.

JUDEŢUL

SUMA (mii lei)

1

Alba

1.668

2

Arad

2.209

3

Argeş

1.886

4

Bacău

1.545

5

Bihor

3.494

6

Bistriţa-Năsăud

1.449

7

Botoşani

2.219

8

Braşov

3.507

9

Brăila

2.183

10

Buzău

1.517

11

Caraş-Severin

1.899

12

Călăraşi

801

13

Cluj

2.659

14

Constanţa

1.504

15

Covasna

1.035

16

Dâmboviţa

2.915

17

Dolj

1.962

18

Galaţi

1.433

19

Giurgiu

62

20

Gorj

1.730

21

Harghita

1.452

22

Hunedoara

2.483

23

Ialomiţa

2.167

24

Iaşi

2.094

25

Ilfov

536

26

Maramureş

695

27

Mehedinţi

1.366

28

Mureş

913

29

Neamţ

1.257

30

Olt

999

31

Prahova

2.097

32

Satu Mare

1.329

33

Sălaj

838

34

Sibiu

2.063

35

Suceava

2.383

36

Teleorman

723

37

Timiş

3.293

38

Tulcea

611

39

Vaslui

1.379

40

Vâlcea

950

41

Vrancea

695

TOTAL:

68.000

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIA

de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

 

Art. 1. - În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mat jos se definesc după cum urmează;

a) beneficiar - copil/elev/tânăr cu cerinţe educaţionale speciale integrat în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă, care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu beneficiază de măsură de protecţie specială stabilită în condiţiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) certificatul de orientare şcolară şi profesională - document/act oficial eliberat de către Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor cuprinse în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, CU modificările şi completările ulterioare, care precizează diagnosticul/deficienţa şi orientează copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă;

c) unităţile de învăţământ de masă - totalitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, de stat şi particular sau confesional acreditat, cu excepţia unităţilor de învăţământ special.

Art. 2. - (1) Părintele sau, după caz, reprezentantul legal al beneficiarului definit în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a), în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicită, pe bază de cerere scrisă, acordarea acestor drepturi.

(2) Cererea scrisă este depusă la unitatea de învăţământ preuniversitar de masă cu personalitate juridică, definită în conformitate cu prevederile art. 1 lit. c), la care este înscris copilul/elevul/tânărul cu cerinţe educaţionale speciale, şi este însoţită de următoarele documente, în copie;

a) certificatul de naştere al beneficiarului;

b) actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;

c) certificatul de orientare şcolară şi profesională.

(3) în termen de 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), unităţile de învăţământ de masă cu personalitate juridică în care sunt integraţi copii/elevi/tineri cu cerinţe educaţionale speciale transmit ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de care aparţin numărul de beneficiari înscrişi în evidenţe la data de 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date, pe structura de vârstă prevăzută la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi datele de identificare ale beneficiarilor şi ale reprezentanţilor legali, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), centralizează solicitările unităţilor de învăţământ preuniversitar de masă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie, şi transmit situaţia centralizatoare inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti care, prin intermediul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti, verifică şi validează situaţia primită.

(5) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti transmit(e) consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), situaţia prevăzută la alin. (3), pe structura prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(6) Consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte nivelul sumelor cuvenite fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate de învăţământ de masă cu personalitate juridică, prin înmulţirea numărului de beneficiari cu valoarea drepturilor cuvenite, prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014.

(7) în termen de cel mult 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin (5), consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti repartizează pe comune, oraşe şi municipii/sectoare, după caz, prin hotărâre, sumele stabilite, cu încadrarea în sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului cu această destinaţie şi le comunică acestora.

(8) Sumele alocate conform alin. (7) şi reflectate în bugetul judeţului, la partea de cheltuieli, cu ajutorul indicatorului „Transferuri din bugetul judeţului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă1 se transferă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor consiliilor judeţene/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(9) Prin rectificare bugetară, sumele primite potrivit alin. (8) de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflectă în bugetele locale, la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului „Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă”, iar la partea de cheltuieli, în bugetele unităţilor de învăţământ, la titlul 57

„Asistenţă socială”, articolul 57.02 „Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar” pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă de stat, respectiv în bugetul local, la titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.63 „Finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat” pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă, particular sau confesional acreditat.

(10) în vederea asigurării fondurilor necesare, unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contribui la finanţarea acestor cheltuieli cu sume din veniturile proprii ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

(11) Sumele acordate potrivit dispoziţiilor alin. (9) unităţilor de învăţământ preuniversitar de masă, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, se restituie bugetului local din care au fost primite.

(12) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale restituie judeţelor/municipiului Bucureşti sumele acordate potrivit dispoziţiilor alin. (7) şi rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, urmând ca acestea să se regularizeze cu bugetul de stat.

Art. 3. - (1) în execuţie, unităţile de învăţământ de masă plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e).

(2) Fac excepţie de la condiţia de acordare a drepturilor în funcţie de prezenţa şcolară, prevăzută la alin. (1), beneficiarii care au certificat de orientare şcolară şi profesională şi care sunt şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare.

(3) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/ elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc până la finele anului calendaristic.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială

Unitatea Şcolară

 

SITUAŢIA NOMINALA

a beneficiarilor pe grupe de vârstă şi a zilelor de şcolarizare, în anul şcolar 2016

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele beneficiarului

Data naşterii beneficiarului

Grupa de vârstă, conform structurii prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014

Numele şi prenumele părintelui/ reprezentantului legal

Nr. certificatului de orientare şcolară şi profesională/ data eliberării

Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 (ianuarie-iunie 2016)*)

Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 (septembrie-decembrie 2016)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 sa stabileşte în funcţie de durata cursurilor pe niveluri de învăţământ şi clase, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016, modificat şi completat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2015, şi a planurilor-cadru de învăţământ în vigoare.

**) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 se stabileşte în funcţie de durata cursurilor pe niveluri de învăţământ din perioada 12 septembrie 2016-23 decembrie 2016.

 

Director,

.........................................

Secretar,

.........................................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială .........................................

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

privind beneficiarii pe grupe de vârstă şi a zilelor de şcolarizare, în anul şcolar 2016

 

Nr. crt.

Unitatea şcolara

Numele şi prenumele beneficiarului

Data naşterii beneficiarului

Grupa de vârstă, conform structurii prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014

Numele şi prenumele părintelui/ reprezentantului legal

Nr. certificatului de orientare şcolară şi profesională/ data eliberării

Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 (ianuarie-iunie 2016)*)

Nr. de zile de şcolarizare îh anul şcolar 2016-2017 (septembrie-decembrie 2016)**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 se stabileşte îh funcţie de durata cursurilor pe niveluri de învăţământ şi clase, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4,496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016, modificat şi completat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2015, şi a planurilor-cadru de învăţământ în vigoare.

**) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 se stabileşte în funcţie de durata cursurilor pe niveluri de învăţământ din perioada 12 septembrie 2016-23 decembrie 2016.

 

Ordonator principal de credite,

.........................................

Director executiv,

.........................................

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

CONSILIUL JUDEŢEAN/GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .........................................

Inspectoratul Şcolar al .........................................

 

SITUAŢIA BENEFICIARILOR ŞI A SUMELOR

ce se cuvin unităţilor administrativ-teritoriale

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Unitatea şcolară

Numele şi prenumele beneficiarului

Dala naşterii beneficiarului

Grupa de vârstă, conform structurii prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014

Numele şi prenumele părintelui/ reprezentantului legal

Nr. certificatului de orientare şcolară şi profesională/ data eliberării

 

Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016

(ianuarie-iunie 2016)

Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017

(septembrie-decembrie 2016)

SUMA

(mii lei)

Hrană

Alte drepturi

Total

 

UAT ...

A

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total UAT ...

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

UAT ...

A

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total UAT ...

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Coloana se va completa la nivelul consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean ........................................./

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Inspector şcolar general,

.........................................

Consiliul Judeţean ........................................./

Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Preşedinte,

.........................................

Avizat

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională ........................................./

Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti

Director,

.........................................

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

pentru anii 2016-2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractul ui-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la capitolul II litera K punctul 3, a două notă explicativă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„**) Se recomandă numai pentru retenţie urinară, pentru vezică neurogenă şi obstrucţie canal uretral, la recomandarea medicului de specialitate neurologie, neurologie pediatrică, urologie, recuperare, medicină fizică şi balneologie, oncologie şi chirurgie pediatrică.”

2. În anexa nr. 2, la articolul 3, literele q), ş), af), ag), aq) şi ar) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„q) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea minimă garantată pentru serviciile medicale decontate prin tarif pe serviciu medical decontate de casa de asigurări de sănătate; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

..................................................................................................................

ş) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..................................................................................................................

af) să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a cererii de înscriere prin transfer, conform modelului şi condiţiilor prevăzute în norme. Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cârdul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cârdul naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite cârd naţional duplicat, precum şi pentru copiii de 0-18 ani, schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere prin transfer.

Asiguratul îşi poate schimba medicul de familie înaintea expirării termenului de 6 luni, în următoarele situaţii: decesul medicului pe lista căruia se află înscris, medicul de familie nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate sau contractul este suspendat, în situaţia în care a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista căruia se afla înscris, în situaţia în care asiguratul îşi schimbă domiciliul dintr-0 localitate în alta. Asiguratul îşi poate schimba medicul de familie înaintea expirării termenului de 6 luni şi în situaţia în care asiguratul se află în arest preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate, la încetarea arestului preventiv al asiguratului şi/sau înlocuirea acestuia cu arest la domiciliu sau control judiciar, la încetarea pedepsei privative de libertate a asiguratului, precum şi în situaţia arestului la domiciliu ori în perioada de amânare sau de întrerupere a executării unei pedepse privative de libertate. Pe durata executării pedepsei privative de libertate sau a arestului preventiv serviciile medicale sunt asigurate de medicii de familie/medicină generală ce îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale ale unităţilor penitenciare sau ale aresturilor în custodia cărora se află asiguratul, acesta fiind înscris, în această perioadă, pe lista respectivului medic;

ag) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum şi medicul de medicina muncii sunt obligaţi să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. În situaţia în care în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital nu există menţiunea privind eliberarea prescripţiei medicale, la externarea din spital sau ca urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevăzute în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medicală care nu respectă modelul prevăzut în norme şi/sau este eliberată de medici care nu desfăşoară activitate în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este stabilit prin norme. Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale al cărei model este prevăzut în norme.

În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată înscris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCS-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin norme, şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;

..................................................................................................................

aq) să folosească on-line sistemul naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată.

Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cârdul în vederea acordării serviciilor medicale;

ar) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. aq), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.”

3. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru stabilirea valorii minime garantate a unui punct per capita şi a valorii minime garantate pentru un punct per serviciu, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional are următoarea structură:

a) suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 183 alin. (3), inclusiv suma reprezentând regularizarea trimestrului IV al anului anterior;

b) sume necesare pentru plata medicilor nou-veniţi într-o localitate care desfăşoară activitate în cabinete medicale în condiţiile stabilite prin norme;

c) 50% pentru plata per capita şi 50% pentru plata pe serviciu, după reţinerea sumelor prevăzute la lit. a) şi b).

(3) Pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per capita şi per serviciu, fondul anual aferent asistenţei medicale primare din care se scade suma corespunzătoare lit. a) a alin. (2) se defalcă trimestrial.”

4. În anexa nr. 2, la articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 3 lit. ap), se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, respectiv suma stabilită potrivit art. 14 în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate;

c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, respectiv suma stabilită potrivit art. 14 în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate.”

5. În anexa nr. 2, la articolul 24, literele q), t), ak) şi al) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„q) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate calculate la valoarea minimă garantată; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

..................................................................................................................

t) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..................................................................................................................

ak) să folosească on-line sistemul naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cârdul în vederea acordării serviciilor medicale;

al) Să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de baza şi pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. ak), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.”

6. În anexa nr. 2, la articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

»Art. 33. - (1) Pentru stabilirea valorii minime garantate a unui punct per serviciu, respectiv pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu, din fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice la nivel naţional se scade suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 183 alin. (3), inclusiv suma reprezentând regularizarea trimestrului IV al anului anterior; fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice pentru calculul valorii definitive a punctului per serviciu se defalcă trimestrial.”

7. În anexa nr. 2, la articolul 35, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 24 lit. ai), se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu, respectiv se diminuează cu 5% valoarea de contract pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de specialitate clinică/ acupunctura la care acestea au fost înregistrate;

c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu, respectiv se diminuează cu 10% valoarea de contract pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de specialitate clinică/acupunctură la care acestea au fost înregistrate.”

8. În anexa nr. 2, la articolul 42, literele p), ş), al) şi am) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„p) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de servicii de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate; informaţiile privind pachetul de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

..................................................................................................................

ş) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..................................................................................................................

al) să folosească on-line sistemul naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cârdul în vederea acordării serviciilor medicale;

am) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. al), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.”

9. În anexa nr. 2, la articolul 52, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(4) în căzui în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 42 lit. ah), se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 5% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie;

c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie.”

10. În anexa nr. 2, la articolul 59, literele o), r), ad) şi ae) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„o) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate şi partea de contribuţie personală suportată de asigurat; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

..................................................................................................................

r)să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..................................................................................................................

ad) să folosească on-line sistemul naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cârdul în vederea acordării serviciilor medicale;

ае) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. ad) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.”

11. În anexa nr. 2, la articolul 67, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 59 lit. ab), se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 5% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie;

с) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie.”

12. În anexa nr. 2, la articolul 74, literele n), o), ţ), am) şi ao) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,n) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate; informaţiile privind pachetul de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

o) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..................................................................................................................

ţ) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul; managementul listelor de prioritate pentru serviciile medicale paraclinice se face electronic prin serviciul pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;

..................................................................................................................

am) să folosească on-line sistemul naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cârdul în vederea acordării serviciilor medicale;

..................................................................................................................

ao) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. am), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de Sa această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.”

13. În anexa nr. 2, la articolul 76, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia, inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; criteriile şi punctajele aferente pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract sunt afişate de către casa de asigurări de sănătate în formatul pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;”.

14. În anexa nr. 2, la articolul 87, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Fiecare medic de specialitate care acordă servicii medicale de specialitate într-un spital îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu excepţia zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate, situaţie în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti, în baza a două contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în unităţi sanitare distincte, cu respectarea legislaţiei muncii.”

15. În anexa nr. 2, la articolul 92 alineatul (1), literele f), p), ş), ab) şi as) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) să folosească on-line sistemul naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cârdul în vederea acordării serviciilor medicale;

..................................................................................................................

p) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

..................................................................................................................

ş) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare bilunară/lunară/trimestrială, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..................................................................................................................

ab) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor medicale, după caz. Managementul listelor de prioritate pentru serviciile medicale spitaliceşti se face electronic prin serviciul pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune;

..................................................................................................................

as) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. f) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.”

16. În anexa nr. 2, la articolul 102, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

»(3) în cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. ao), se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 1 % valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie;

c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, se diminuează cu 3% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie.”

17. În anexa nr. 2, la articolul 107 alineatul (1), literele m) şi ţ) se modifică şi vor avea următorul cuprins;

„m) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..................................................................................................................

ţ) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate, în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea, în condiţiile prevăzute în norme; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate eliberate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.”

18. În anexa nr. 2, la articolul 119, literele l), aa) şi ab) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„l) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..................................................................................................................

aa) să folosească on-line sistemul naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată.

Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cârdul în vederea acordării serviciilor medicale;

ab) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. aa), în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.”

19. În anexa nr. 2, la articolul 130, literele n), q), al) şi ag) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„n) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de servicii de bază cu tarifele corespunzătoare decontate de casa de asigurări de sănătate; informaţiile privind pachetul de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;

..................................................................................................................

q) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată;

..................................................................................................................

af) să folosească on-line sistemul naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătura electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată.

Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele Cărora nu le-a fost emis cârdul în vederea acordării serviciilor medicale;

ag) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. af) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia

nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.”

20. În anexa nr. 2, la articolul 135, alineatul (2) se modifica şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 130 lit. ad), se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a două constatare se diminuează cu 1% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie;

c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta se diminuează cu 3% valoarea lunară de contract, pentru luna în care s-a produs această situaţie.”

21. În anexa nr. 2, la articolul 141, literele f) şi w) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) să transmită caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, utilizând platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;

..................................................................................................................

w) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta este pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării medicamentelor de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data eliberării medicamentelor. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua eliberării medicamentelor şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată,”

22. În anexa nr. 2, la articolul 147, la alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 147. - (1) în cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie, în mod nejustificat, a programului de lucru comunicat casei de asigurări de sănătate şi prevăzut în contract, precum şi în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 141 lit. p), se aplică următoarele sancţiuni:”.

23. În anexa nr. 2, la articolul 147, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Casele de asigurări de sănătate informează Colegiul Farmaciştilor din România, cu privire la aplicarea fiecărei sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 141 lit. p), în vederea aplicării măsurilor pe domeniul de competenţă.”

24. În anexa nr. 2, la articolul 148, la alineatul (1), litera j) se modifici şi va avea următorul cuprins:

,,j) la prima constatare în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 141 lit. ab).”

25. În anexa nr. 2, la articolul 153, literele k), ş) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„k) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Începând cu data implementării sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de dispozitive medicale evaluaţi pentru îndeplinirea acestei obligaţii; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de dispozitive medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării dispozitivelor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data eliberării/expedierii dispozitivelor medicale. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua eliberării/expedierii dispozitivelor medicale şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată.

..................................................................................................................

ş) să folosească on-line sistemul naţional al cârdului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea dispozitivelor medicale eliberate se face prin semnătura electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată.

Dispozitivele medicale eliberate off-line se transmit În platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data eliberării, pentru dispozitivele eliberate în luna pentru care se face raportarea; în situaţia în care dispozitivul medical se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat, în maximum 3 zile lucrătoare de la data expedierii dispozitivului medical; la stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua eliberării/expedierii dispozitivului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată.

Dispozitivele medicale din pachetul de bază eliberate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cârdul în vederea eliberării dispozitivelor medicale;

t) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate dispozitivele medicale din pachetul de bază eliberate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. ş), în maximum 3 zile lucrătoare de la data eliberării dispozitivului medical de la sediul lucrativ/ punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale de către beneficiar sau de către aparţinătorul beneficiarului - membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), împuternicit legal, pentru dispozitivele eliberate în luna pentru care se face raportarea; în situaţia în care dispozitivul medical se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat, în maximum 3 zile lucrătoare de la data expedierii dispozitivului medical; la stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua eliberării/ expedierii dispozitivului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată.

Asumarea dispozitivelor medicale eliberate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii dispozitivele medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;”.

26. În anexa nr. 2, după articolul 197 se introduce un nou articol, articolul 198, cu următorul cuprins:

„Art. 198. - Sumele corespunzătoare pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se acordă unităţilor sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă, pe bază de documente justificative, în condiţiile prevăzute în norme.11

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2016.

 

PRIM-MIMISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe Radu Ţibichi

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 432.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit

 

Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;

- Deciziei Comisiei C(2015)2.771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C(2013)1.573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european şi a Fondului de coeziune (2007-2013),

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 31 august 2015, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

.b1) Pentru programele operaţionale pentru care se elaborează declaraţii de cheltuieli suplimentare pentru ultima aplicaţie de plată intermediară, termenul de verificare a cererilor de rambursare se prelungeşte astfel:

- până la data de 30 iunie 2016 pentru programele menţionate la art. 2 lit. d1);

- până la data de 1 august 2016 pentru programele menţionate la art. 2 lit. d2);”.

2. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele d1) şi d2), cu următorul cuprins:

„d1) până cel târziu 30 iunie 2016 Declaraţia de cheltuieli suplimentară pentru ultima aplicaţie de plată

- transmiterea la ACP a declaraţiei de cheltuieli suplimentare pentru ultima aplicaţie de plată intermediară, pentru următoarele programe operaţionale: Programul operaţional regional (POR), Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU), Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POSCCE) şi Programul operaţional Asistenţă tehnică (POAT);

d2) până cel târziu 1 august 2016 Declaraţia de cheltuieli suplimentară pentru ultima aplicaţie de plată

- transmiterea la ACP a declaraţiei de cheltuieli suplimentare pentru ultima aplicaţie de plată intermediară, pentru următoarele programe operaţionale: Programul operaţional sectorial Transport (POST) şi Programul operaţional sectorial Mediu (POSM);”.

3. La articolul 2 litera e), după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

„111. Încheierea de acte adiţionale pentru prelungirea duratei contractelor de finanţare, prelungită iniţial în baza prevederilor art. 2 pct. 2 lit. a1). Cheltuielile aferente noii perioade de prelungire vor fi de asemenea suportate de beneficiari din bugetul propriu;”.

4. La articolul 3, după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) şi a2), cu următorul cuprins:

„a1) 5 august 2016: ultima aplicaţie de plată intermediară

- transmiterea la Comisie şi la Autoritatea de audita ultimei aplicaţii de plată intermediară, pentru programele operaţionale care au transmis declaraţii de cheltuieli suplimentare, respectiv: POR, POSDRU, POSCCE şi POAT;

a2) 5 septembrie 2016: ultima aplicaţie de plată intermediară

- transmiterea la Comisie şi la Autoritatea de audita ultimei aplicaţii de plată intermediară, pentru programele operaţionale care au transmis declaraţii de cheltuieli suplimentare, respectiv POST şi POSM;”.

 

PRIM-MIIMISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Cristian Ghinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniel Ioniţă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 433.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.