MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 470/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 470         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 23 iunie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

62. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 203 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. n) şi art. 33 alin (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

Decizia nr. 204 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi, în special, a dispoziţiilor anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

215. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

216. - Decizie privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru

 

217. - Decizie privind numirea domnului Petrescu-Marius Marin în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

218. - Decizie privind eliberarea domnului Daniel Ioniţă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

219. - Decizie pentru numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

10. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 

11. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Florin-Costin Pâslaru, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru afaceri europene;

- domnul deputat neafiliat Valeriu-Ştefan Zgonea trece de la Comisia pentru afaceri europene la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 62.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 203

din 7 aprilie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. n) şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. n) şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, excepţie ridicată de Vasile Cristian în Dosarul nr. 1.429/116/2015 al

Tribunalului Călăraşi - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei. Lipseşte partea Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. din Bucureşti, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia. În acest sens arată că, potrivit art. 33 din Legea nr. 94/1992 şi art. 140 din Constituţie, litigiile dintre instituţiile controlate de Curtea de Conturi şi aceasta din urmă trebuie să fie supuse controlului instanţelor de judecată. Actele administrative la care se referă litigiul, prin care se stabileau salarii ale inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, nu puteau fi sancţionate sub aspectul legalităţii de către Curtea de Conturi, această instituţie neavând o atribuţie în acest sens.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. Astfel, arată că dispoziţiile Legii nr. 94/1992 dau eficienţă prevederilor art. 140 din Constituţie, iar litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi sunt supuse instanţelor de judecată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 15 decembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.429/116/2015, Tribunalul Călăraşi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 Ut. n) şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Excepţia a fost ridicată de Vasile Cristian cu prilejul soluţionării litigiului de muncă în care a solicitat, în contradictoriu cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, anularea Deciziei nr. 183 din 1 iulie 2015 şi a Actului adiţional nr. 6 din 13 iulie 2015 emise de I.S.C.T.R., precum şi plata de către această instituţie a drepturilor salariale cuvenite şi neacordate pentru perioada în care Decizia nr. 183 din 1 iulie 2015 şi-a produs efectele.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul excepţiei susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 126 alin. (1). (2), (5) şi (6) şi art. 140 alin. (1) din Constituţie, întrucât permit Curţii de Conturi să procedeze la verificare legalităţii unor acte şi operaţiuni ale unor instituţii publice, cu consecinţa obligării acelor instituţii publice de a lua măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti care Să constate în mod definitiv pretinsele abateri de la legalitate, împrejurarea că litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se vor soluţiona de instanţele judecătoreşti conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 94/1992 nu este de natură să conducă la o altă concluzie, deoarece litigiile rezultă doar din cauza faptului că, prin art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, îi este permis Curţii de Conturi să constate abateri de la legalitatea întrebuinţării resurselor financiare, iar instituţiile publice au obligaţia subsecventă de a îndrepta aceste abateri. Consecinţele sunt însă suportate de destinatarii actelor instituţiilor publice, aşa cum este cazul autorului excepţiei, al cărui salariu a fost micşorat, fără a cunoaşte cu certitudine dacă această măsură a fost constatată ca fiind legală printr-o hotărâre judecătorească.

7. Totodată, autorul excepţiei arată că prevederile Constituţiei nu prevăd decât atribuţia Curţii de Conturi de a controla modul deformare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, şi nu posibilitatea verificării legalităţii acestora.

8. De asemenea învederează că, potrivit art. 33 alin. (4) din Legea nr. 94/1992, conducătorul departamentului Curţii de Conturi sesizează organele de urmărire penală atunci când constată că există indicii privind comiterea unor fapte penale, fără a mai putea impune Curţii de Conturi obligaţia de a lua măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi a diminuării acestuia. Astfel, consideră că, dacă în speţă s-ar fi constatat existenţa unor indicii privind comiterea unor fapte penale, instituţia în care lucrează nu ar mai fi dispus măsurile de acoperire a prejudiciului şi îndreptare a situaţiei constatate, care au condus la diminuarea drepturilor salariale ce i se cuvin.

9. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine şi că, prin dispoziţiile de lege criticate, Curtea de Conturi îndeplineşte o funcţie jurisdicţională. Or, consideră că abaterile de la legalitate trebuie cenzurate de o instanţă de judecată. Caracterul definitiv al constatărilor Curţii de Conturi pentru instituţiile publice se desprinde din dispoziţiile art. 33 alin. (3) teza întâi şi a două din Legea nr. 94/1992, care vorbesc, pe de-o parte, de „abateri de la legalitate şi regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii9 - cu semnificaţia legăturii de cauzalitate dintre abaterile de la legalitate şi prejudiciul constatat de Curtea de Conturi - şi, pe de altă parte, despre „stabilirea întinderii prejudiciului” având semnificaţia certitudinii constatărilor Curţii de Conturi cu privire la existenţa unui prejudiciu, faţă de care există obligaţia corelativă a instituţiei publice de a lua măsuri pentru recuperarea acestuia.

10. Tribunalul Călăraşi - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, instanţa de contencios administrativ putând fi sesizată împotriva hotărârilor înscrise în încheierile emise de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, de către entitatea verificată.

11. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

12. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, deoarece Legea nr. 94/1992 dă eficienţă dispoziţiilor constituţionale ale art. 140 privind rolul şi funcţiile Curţii de Conturi, respectiv controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare aplicabile la data efectuării operaţiunii verificate reprezintă tocmai esenţa şi scopul controlului efectuat de această instituţie. Litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se soluţionează de instanţele judecătoreşti specializate.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, susţinerile părţii prezente, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2 lit. n) şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, dispoziţii potrivit cărora:

- Art. 2 lit. n): „în înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: [...]

n) legalitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia;”;

- Art. 33 alin. (3): „în situaţiile în care se constată existenţa unor abateri de la legalitate şi regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entităţii publice auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligaţie a conducerii entităţii auditate

16. Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor prevederi constituţionale: art. 126 alin. (1), (2), (5) şi (6) privind instanţele judecătoreşti şi art. 140 alin. (1) referitor la Curtea de Conturi.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în esenţă, critica formulată de autorul acesteia are în vedere competenţa Curţii de Conturi de a constata existenţa unor abateri de la legalitate, competenţă pe care o consideră ca având caracter jurisdicţional, ce contravine atât competenţelor constituţionale ale acestei instituţii, cât şi atribuţiilor constituţionale ale instanţelor de judecată.

18. Cât priveşte primul aspect al criticii formulate, referitor la nerespectarea competenţelor constituţionale ale Curţii de Conturi, Curtea Constituţională constată că, potrivit prevederilor art. 140 alin. (1) teza întâi din Constituţie, această instituţie „exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.” Desigur, evaluarea acestor elemente trebuie să fie raportată la un reper, care stabileşte condiţiile şi criteriile de constituire a resurselor financiare publice, precum şi ale modului de administrare şi întrebuinţare a acestor resurse. Art. 137 alin. (1) din Legea fundamentală prevede în mod expres că acest reper este legea: „formarea, administrarea, întrebuinţarea şi controlul resurselor financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice sunt reglementate prin lege.”Pe cale de consecinţă, controlul privind aceste resurse financiare nu se poate raporta decât la dispoziţiile legale. Acesta este motivul pentru care legiuitorul, dând eficienţă prevederilor Legii fundamentale, a prevăzut în art. 2 lit. a) din Legea nr. 94/1992 că, prin activitatea de control exercitată de Curtea de Conturi, „se verifică şi se urmăreşte modul de respectare a legii privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice.” Aşa fiind, Curtea apreciază că dispoziţiile de lege criticate referitoare la constatarea de către Curtea de Conturi a unor abateri de la legalitate şi regularitate nu sunt neconstituţionale, ci, din contră, reprezintă o expresie a prevederilor art. 137 alin. (1) şi art. 140 alin. (1) din Legea fundamentală.

19. Cât priveşte critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 126 alin. (1), (2), (5) şi (6) din Constituţie, Curtea observă că dispoziţiile art. 2 lit. n) şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 nu împiedică exercitarea atribuţiilor jurisdicţionale ale instanţelor de judecată cu privire la actele Curţii de Conturi, iar susţinerea referitoare la caracterul definitiv al constatărilor acestei instituţii apare, de asemenea, ca fiind lipsită de temei.

20. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi ai art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vasile Cristian în Dosarul nr. 1.429/116/2015 al Tribunalului Călăraşi - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 2 lit. n) şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie,

Decizia se comunică Tribunalului Călăraşi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 7 aprilie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 204

din 7 aprilie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi, în special, a dispoziţiilor anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Sindicatul învăţământ Preuniversitar Argeşean „Muntenia”, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, în Dosarul nr. 461/109/2015 al Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 52D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 53D/2016-56D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011, excepţie ridicată de Sindicatul învăţământ Preuniversitar Argeşean „Muntenia”, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, în dosarele nr. 465/109/2015, nr. 5.583/109/2014, nr. 346/109/2015 şi nr. 422/109/2015 ale Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.

4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 52D/2016- 56D/2016, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 53D/2016- 56D/2016 la Dosarul nr. 52D/2016, care este primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la dispoziţiile Legii nr. 63/2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

7. Prin încheierile din 16 decembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 461/109/2015, nr. 465/109/2015, nr. 5.583/109/2014, nr. 346/109/2015 şi nr. 422/109/2015, Tribunalul Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul învăţământ Preuniversitar Argeşean „Muntenia”, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, în cadrul unor acţiuni având ca obiect calculul drepturilor salariale.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă că, prin punerea în aplicare a grilelor de salarizare prevăzute de anexele nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011, se încalcă un drept salarial obţinut prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, şi anume valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, care este de 400,00 iei. Prin aceasta se aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5) şi celor ale art. 11 alin. (1) şi (2) din Constituţie, precum şi art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În legătură cu această din urmă dispoziţie convenţională arată că beneficiarii dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 pot pretinde cel puţin o „speranţă legitimă” cu privire la realizarea drepturilor salariale calculate cu valoarea de referinţă mai sus arătată.

9. De asemenea, autorii excepţiei susţin că dispoziţiile de lege criticate au creat situaţii discriminatorii, contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie. Acest fapt a fost favorizat de faptul că, spre deosebire de reglementările anterioare în materie, anexele nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 stabilesc salariile în cifre absolute. Totodată, unele dintre actele normative referitoare la salarizarea personalului didactic au fost declarate ca neconstituţionale. Toată această diversitate legislativă a condus la o aplicare neunitară a reglementărilor în materie.

10. Se mai arată că unele cadre didactice au obţinut prin hotărâri judecătoreşti calcularea salariului în raport cu valoarea coeficientului de multiplicare stabilită prin Legea nr. 221/2008, dar pentru cei cărora nu li s-au recunoscut în justiţie aceleaşi drepturi, angajatorii şi operatorii de credite nu au procedat la calculul salariilor raportat la acelaşi coeficient, deşi temeiul legal era acelaşi. Astfel, s-a adus atingere prevederilor Legii fundamentale consacrate în art. 15 alin. (1), art. 16,41,44 şi 78.

11. Tribunalul Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, sens în care aminteşte jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

12. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

13. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată şi aminteşte că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat cu privire la constituţionalitatea Legii nr. 63/2011.

14. Avocatul Poporului arată, de asemenea, că dispoziţiile Legii nr. 63/2011 sunt constituţionale.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Potrivit încheierilor de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011. Din examinarea criticilor de neconstituţionalitate, Curtea constată Că susţinerile autorilor excepţiei se referă în special la dispoziţiile anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011, care stabilesc salariile de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, respectiv salariile de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar.

18. Deşi Legea nr. 63/2011 a avut o aplicabilitate limitată în timp, întrucât a reglementat salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, Curtea, raportându-se la cele reţinute prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit cărora „sintagma «în vigoare» din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”, urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii dispoziţiilor acestei legi, întrucât acestea continuă să producă efecte în cauzele în cadrul cărora a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate.

19. Autorii excepţiei consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor texte din Constituţie: art. 1 alin. (1) şi (3) referitoare la statul român, art. 11 alin. (1) şi (2) privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 alin. (1) referitor la universalitate, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 41 alin. (4) privind egalitatea remunerării femeilor cu a bărbaţilor, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată şi art. 78 privind intrarea în vigoare la legii. De asemenea consideră că sunt înfrânte dispoziţiile art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la proprietate.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia este nemulţumit, în esenţă, de faptul că dispoziţiile de lege criticate stabilesc salariile cadrelor didactice într-un alt cuantum decât cel care ar rezulta din aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2008. Astfel, consideră că personalul din învăţământ are „cel puţin o speranţă legitimă” cu privire la obţinerea unor drepturi salariale calculate prin aplicarea coeficientului de multiplicare 1,000 în valoare de 400,00 lei. De asemenea, autorul excepţiei critică aplicarea neunitară a legii, arătând că doar unele cadre didactice au beneficiat de calculul drepturilor salariale în raport cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, ca urmare a acţiunilor în justiţie formulate, în timp ce altora li s-au aplicat alte reglementări.

21. Cât priveşte prima critică formulată, Curtea observă că prevederile de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici asemănătoare celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 202 din 31 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 18 mai 2015, Decizia nr. 212 din 31 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2015, Decizia nr. 415 din 28 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 10 august 2015, sau Decizia nr. 526 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 625 din 18 august 2015, Curtea a respins excepţiile de neconstituţionalitate ca neîntemeiate, reţinând că este dreptul autorităţii legiuitoare de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat. În acest sens a amintit şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi intensitatea politicilor lor în domeniul sumelor care urmează a fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat, şi anume Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23, Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Wieczorek împotriva Poloniei, paragraful 59, şi Hotărârea din 2 februarie 2010, pronunţată în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva Spaniei, paragraful 57. De asemenea, Curtea Constituţională a constatat că drepturile câştigate nu sunt cu nimic afectate prin reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate.

22. Referitor la succesiunea reglementărilor în materia salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, prin aceleaşi decizii Curtea a arătat că a existat, într-adevăr, o situaţie juridică specifică, determinată de succesiunea a numeroase acte normative cu acest obiect de reglementare şi de practica judiciară neunitară, care a condus la un sistem de salarizare neunitar, dar că, în acest context specific, Legea nr. 63/2011 dă expresie unei măsuri de politică bugetară, determinată de impactul financiar major asupra cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, având în vedere consecinţele modificărilor legislative şi ale soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, urmărind să elimine inechitatea în stabilirea salariilor din sistemul naţional de învăţământ.

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

24. Cât priveşte cea de-a două critică formulată, referitoare la aplicare neunitară a legii, Curtea constată că aceasta priveşte aspecte de aplicare a legii, care excedează competenţa instanţei de contencios constituţional.

25. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi ai art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIOE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul învăţământ Preuniversitar Argeşean „Muntenia”, în calitate de reprezentant ai membrilor săi de sindicat, în dosarele nr. 461/109/2015, nr. 465/109/2015, nr. 5.583/109/2014, nr. 346/109/2015 şi nr. 422/109/2015 ale Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi, în special, cele ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată îh şedinţa din data de 7 aprilie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 281.988 din 5 mai 2016, în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 30 iunie 2016, doamna Irina Alexe se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 215.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 281.988 din 5 mai 2016, în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 30 iunie 2016, doamna Irina Alexe se numeşte în funcţia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 216.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Petrescu-Marius Marin în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Petrescu-Marius Marin se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 217.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Daniel Ioniţă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Ioniţă se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 218.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dănuţ Sebastian Neculăescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 219.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 

Nr. crt.

Competitor electoral

Tip competitor

1

Partidul Agricultorilor din România

partid politic

2

Partidul Frontul Demnităţii şi Identităţii Naţionale

partid politic

3

Partidul Noua Dreaptă

partid politic

4

Partidul „Blocul Unităţii Naţionale”

partid politic

5

Partidul România Mare

partid politic

6

Partidul „Mişcarea pentru Medgidia”

partid politic

7

Partidul Social Democrat al Muncitorilor PSDM

partid politic

8

Partidul Forţa Moldova

partid politic

9

Alb Emil

candidat independent

10

Andreica Lucian

candidat independent

11

Bîrsan Florin

candidat independent

12

Blaschievici Sever

candidat independent

13

Boian Sabin

candidat independent

14

Donea Traian

candidat independent

15

Grosu Dumitru Iulian

candidat independent

16

Haneş Vasile

candidat independent

17

Man Alexandru

candidat independent

18

Marc Ioan-Cosmin

candidat independent

19

Szabo Mihail Iosif

candidat independent

20

Ştef Simion

candidat independent

21

Bănăţeanu Liviu-Ioan

candidat independent

22

Comănescu Vasile-Narcis

candidat independent

23

Costea Stelian

candidat independent

24

Coşa Anca-Mihaela

candidat independent

25

Dascălu Bogdan-Lucian

candidat independent

26

Dobre Cătălin-Marius

candidat independent

27

Dumitrescu Sergiu

candidat independent

28

Fereşteanu Vasile-Ciprian

candidat independent

29

(lina Emilian

candidat independent

30

Jidovu Mihai

candidat independent

31

Matei Victor

candidat independent

32

Miculeci Gheorghe

candidat independent

33

Negoi Mariana

candidat independent

34

Pahonţu Moise

candidat independent

35

Surdu Gheorghe

candidat independent

36

Ţinea Vasile

candidat independent

37

Tincescu Ion

candidat independent

38

Truţă Florin

candidat independent

39

Ţucă Ion

candidat independent

40

Tudorică Marin

candidat independent

41

Uţă Claudius-Iulian

candidat independent

42

Vochin Marian

candidat independent

43

Stoian Dimitrie

candidat independent

44

Barna Neculai

candidat independent

45

Bracău Marius-Constantin

candidat independent

46

Demşa Ionel

candidat independent

47

Gălăţanu Ionel

candidat independent

48

Melinte Emil

candidat independent

49

Merlan Adrian

candidat independent

50

Oltyan Karoly-Iozsef

candidat independent

51

Petria Alecu

candidat independent

52

Petrunjel Marius-Silvestru

candidat independent

53

Puşcaşu Grigore

candidat independent

54

Toncu Anton

candidat independent

55

Bora Marin Valeriu

candidat independent

56

Croitor Valeria

candidat independent

57

Echim Ioan

candidat independent

58

Paşcu Aurel

candidat independent

59

Vasilca Grigore-Vasile

candidat independent

60

Căpăţînă Marian

candidat independent

61

Ioniţă Steluţa

candidat independent

62

Bejinariu Gheorghe

candidat independent

63

Chelariu Marcel

candidat independent

64

Cozariuc Dumitru

candidat independent

65

Cristescu Marius

candidat independent

66

Enachi-Saviuc-Pavăl Daniel

candidat independent

67

Gherasim Stelian

candidat independent

68

Macovei Răzvan

candidat independent

69

Nazare Costel

candidat independent

70

Onişa Paul

candidat independent

71

Podaru Angela

candidat independent

72

Tîmicem-Ifrim Dan

candidat independent

73

Vrabie Stelian

candidat independent

74

Becleanu Cătalin-Victor

candidat independent

75

Budi Ion

candidat independent

76

Chesoi Tudorel

candidat independent

77

Coiciu Dumitru Radu

candidat independent

78

Cozma Dumitru

candidat independent

79

Ionescu Laurenţiu Bogdan

candidat independent

80

Şlincu Adriana

candidat independent

81

Tatu Andrei-Nicolae

candidat independent

82

Telehoi Adrian

candidat independent

83

Vlădoi Ion

candidat independent

84

Cristea Marius

candidat independent

85

Marinescu Constantin

candidat independent

86

Necuia Silviu Răzvan

candidat independent

87

Olteanu Iulian

candidat independent

88

Amza Marin

candidat independent

89

Avrămoiu Şerban

candidat independent

90

Beică Adrian

candidat independent

91

Biţă Laurenţiu-Florin

candidat independent

92

Boboc Iulică

candidat independent

93

Ciobanu Ştefan

candidat independent

94

Dicea Dorel-Cristinel

candidat independent

95

Drinceanu Ştefan

candidat independent

96

Goşa Nicolae

candidat independent

97

Ivănuş Marius

candidat independent

98

Matea Valentin

candidat independent

99

Popa Marian-Mihael

candidat independent

100

Popa Iliuţă

candidat independent

101

Staicu Luciana-Cristina

candidat independent

102

Vană Dănuţ

candidat independent

103

Văetişi Petru

candidat independent

104

Alexandru Măndel

candidat independent

105

Bălan Viorel

candidat independent

106

Coman Viorel

candidat independent

107

Gavrilă Elena

candidat independent

108

Nasie Ionica

candidat independent

109

Olaru Constantin

candidat independent

110

Pârvu Ştefan

candidat independent

111

Petrică Marian

candidat independent

112

Radu Mana

candidat independent

113

Rodeanu Bogdan Ionel

candidat independent

114

Bârgău Dragoş Sebastian

candidat independent

115

Ciorogari Horia Dorinel

candidat independent

116

Gălăţan Ioan

candidat independent

117

Georgescu Cristin-Nicolae

candidat independent

118

Leucian Moga Sorin Adrian

candidat independent

119

Marinescu Dan-Constantin

candidat independent

120

Matiaş Petru

candidat independent

121

Mîrza Râul Rareş

candidat independent

122

Pleter Sorin Adrian

candidat independent

123

Popescu Marcu

candidat independent

124

Popovici Virgil

candidat independent

125

Taşcă Nicolae

candidat independent

126

Tomotaş Paul Vasile

candidat independent

127

Vapit Aurel

candidat independent

128

András Attila

candidat independent

129

Demeter Zoltán

candidat independent

130

Furi Mázes

candidat independent

131

János Levente

candidat independent

132

Popa Petru-Cristian

candidat independent

133

Szabo Levente

candidat independent

134

Vaidoş Marcel-Nucu

candidat independent

135

Vákar Judit

candidat independent

136

Dascălu Gigei

candidat independent

137

Alexandru Antoneta-Doina

candidat independent

138

Antoane Cristian

candidat independent

139

Bălţătescu Sînziana

candidat independent

140

Cazone Valentin

candidat independent

141

Lupu Mihai

candidat independent

142

Postolache Andrei

candidat independent

143

Ţuţuianu Neculai

candidat independent

144

Bordea Liviu

candidat independent

145

Drăghici Constantin

candidat independent

146

Marinchescu Sebastian-Valter

candidat independent

147

Pătruţ Crişu

candidat independent

148

Vidan Ion-Petrică

candidat independent

149

Benta Dumitru

candidat independent

150

Constantin Vasile

candidat independent

151

Cosma Ilie

candidat independent

152

Doboş Ioan Petru

candidat independent

153

Florea Octavian

candidat independent

154

Gyángyási Ferencz

candidat independent

155

Lazăr Florian-Cornel

candidat independent

156

Lung Gheorghe

candidat independent

157

Marin Marinela

candidat independent

158

Mihuţ Ioan

candidat independent

159

Miron Marcel Daniel

candidat independent

160

Orbán Balázs

candidat independent

161

Pop Ioan Cornel

candidat independent

162

Răşcanu Muşat

candidat independent

163

Şteţco Gavrilă

candidat independent

164

Szabo Loránd Lászlo

candidat independent

165

Acatrinei Sergiu

candidat independent

166

Băiceanu Ioan

candidat independent

167

Bîia Petru

candidat independent

168

Budacă Neculai

candidat independent

169

Cobzaru Dan-Petru

candidat independent

170

Cojocaru Mihai

candidat independent

171

Deleanu Mariana

candidat independent

172

Dumea Petru

candidat independent

173

Ghidarcea Mihai

candidat independent

174

Isache Neculai

candidat independent

175

Ivănescu Florinel

candidat independent

176

Negelschi Camelia

candidat independent

177

Nica Nicoleta

candidat independent

178

Robu Adriana Maria

candidat independent

179

Todică Alexandrei

candidat independent

180

Ungureanu Constantin

candidat independent

181

Bucur Gheorghe

candidat independent

182

Croitoru Laurenţiu

candidat independent

183

Păuna Octavian

candidat independent

184

Toma Emil

candidat independent

185

Blaga Călin

candidat independent

186

Iancu Monica Valeria

candidat independent

187

Stanciu Gheorghe

candidat independent

188

Unguru Cecilia

candidat independent

189

Cepoi Constantin-Liviu

candidat independent

190

Cîrdei Vasile

candidat independent

191

Cojocar Ionel-Romică

candidat independent

192

Creangă Ioan

candidat independent

193

Ilişescu Ioan

candidat independent

194

Lungu Andrei

candidat independent

195

Lupancu Corneliu-Daniel

candidat independent

196

Lupu Valerică

candidat independent

197

Lupu-Popi Vasile-Dorin

candidat independent

198

Manolache Vasile-Nicolae

candidat independent

199

Mihai Aurel

candidat independent

200

Mihalache Gheorghe

candidat independent

201

Muntean Gheorghe

candidat independent

202

Petrescu Octavian

candidat independent

203

Rîznic Ioan

candidat independent

204

Sfeclă Geniloni

candidat independent

205

Todosi Vasile

candidat independent

206

Antoni Gheorghe

candidat independent

207

Udrea Lucreţiu Bogdan

candidat independent

208

Dumitraşcu Cătălin

candidat independent

209

Sitoiu Valerica

candidat independent

210

Mărcuşanu Emilian

candidat independent

211

Anghel Ciprian-Vinicius

candidat independent

212

Aniţei Ion

candidat independent

213

Bogdan Vasile

candidat independent

214

Boştiog Catrina

candidat independent

215

Bratosin Marian Cristi

candidat independent

216

Cherciu Ion

candidat independent

217

Danţiş Vasile

candidat independent

218

Duţă Daniela

candidat independent

219

Grădinaru Mirela

candidat independent

220

Herchea Nicolae

candidat independent

221

Iazăr Emil-Dan

candidat independent

222

Marica Costel Florin Bebe

candidat independent

223

Pavel Nicolae

candidat independent

224

Petroianu Constantin

candidat independent

225

Prescură Nicoleta

candidat independent

226

Sava Traian

candidat independent

227

Spini/ Mircea

candidat independent

228

Trofin Tudorel-Daniel

candidat independent

229

Velic Grigorică

candidat independent

230

Fieroiu Nicolae

candidat independent

231

Mudava Nechifor

candidat independent

232

Nicu Ion Mihai

candidat independent

233

Păunoiu Mirela Alina

candidat independent

234

Pătraşcu Ioana

candidat independent

235

Tiţescu Mihaela Maria

candidat independent

236

Toma Ion

candidat independent

237

Tudor Gheorghe

candidat independent

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 10.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 

Nr. crt.

Competitor electoral

Tip competitor

1

Partidul Comuniştilor

partid politic

2

Partidul Romilor Democraţi - Prd

partid politic

3

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

partid politic

4

Partidul Pentru Argeş şi Muscel

partid politic

5

Szemak Alexandru

candidat independent

6

Baltă Ioana

candidat independent

7

Bărbuceanu Ion

candidat independent

8

Belu Costel

candidat independent

9

Chiriţă George

candidat independent

10

Cristea Ilie

candidat independent

11

Drăghici Octavian

candidat independent

12

Dumitrescu-Nodea Florea

candidat independent

13

Edinger Otmar

candidat independent

14

Floricică Constanţa

candidat independent

15

Glăvan Mihai

candidat independent

16

Ionică Ionuţ Adrian

candidat independent

17

Mareea Mircea

candidat independent

18

Păune Amoraş

candidat independent

19

Răduca Petre

candidat independent

20

Stan Florian

candidat independent

21

Ştefan Victor

candidat independent

22

Stoican Gheorghe

candidat independent

23

Tălpigă Stelică

candidat independent

24

Toma Bebe Florin

candidat independent

25

Voican Florin

candidat independent

26

Corşate Elena Cornelia

candidat independent

27

Zanfir Iorguş

candidat independent

28

Şerban Mitică

candidat independent

29

Bereş Pavel

candidat independent

30

Didu Florin

candidat independent

31

Tofan Ioan

candidat independent

32

Cotae Vasile

candidat independent

33

Crăciun Ion

candidat independent

34

Lefter Dionisie

candidat independent

35

Lungu Petrică

candidat independent

36

Panaghie Iordache

candidat independent

37

Popa Elena

candidat independent

38

Sârbu Bogdan-Ioan

candidat independent

39

Scurtu Ionel

candidat independent

40

Pătrăscioiu Maria

candidat independent

41

Filip Mihai

candidat independent

42

Ţârlea Cristian-Andrei

candidat independent

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 11.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.