MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 472/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 472         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 iunie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 207 din 12 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

Decizia nr. 208 din 12 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

425. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

827. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii, de certificare a controlului producţiei în fabrică şi de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii

 

872. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 207

din 12 aprilie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Bako István Sándor în Dosarul nr. 11.631/320/2014 ai Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 854D/2015

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că asupra textelor de lege criticate Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 726 din 16 decembrie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 23 aprilie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 11.631/320/2014, Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Excepţia a fost ridicată de Bako István Sándor, într-o cauză având ca obiect pretenţii, respectiv obligarea acestuia la plata cotelor de întreţinere şi a penalităţilor de întârziere

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul arată Că în raporturile dintre proprietari şi diverşi furnizori de utilităţi se aplică prevederile art. 1-6 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. Pe de altă parte, în raporturile dintre asociaţiile de proprietari şi proprietari se aplică art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Disproporţia vădită dintre cuantumul dobânzilor aplicabile aduce atingere art. 44 din Constituţie, prin micşorarea patrimoniului persoanelor fizice.

6. Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, făcând referire la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 726 din 16 decembrie 2014 şi apreciind că prin textul de lege criticat se instituie un cuantum justificat pentru penalizări.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată arătând, în acest sens. că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 230/2007, toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari. Calitatea de membru al unei asociaţii de proprietari nu are relevanţă sub aspectul participării la cheltuielile comune, obligaţie ce rezultă din starea de indiviziune forţată cu privire la părţile comune în care se află toţi proprietarii. Critica se raportează de fapt la art. 16 din Constituţie, dar aceasta nu poate fi reţinută, deoarece textul de lege criticat se aplică în egală măsură tuturor persoanelor vizate de norma legală criticată. De asemenea, se face referire la cele reţinute de Curte prin deciziile nr. 196 din 12 februarie 2009 şi nr. 393 din 19 martie 2009.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, având următorul conţinut: „Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat

12. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 prin raportare la dispoziţiile art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată din Legea fundamentală, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Astfel, în cazul unui imobil cu mai multe locuinţe, proprietarii au, pe lângă dreptul de proprietate individuală asupra apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, şi un drept de proprietate comună pe cote-părţi stabilă şi forţată, asupra celorlalte spaţii dintr-un condominiu. Pornind de la această stare de coproprietate forţată asupra părţilor comune ale imobilului, precum şi de la necesitatea reprezentării intereselor proprietarilor în raporturile cu terţii furnizori de servicii, legiuitorul a reglementat posibilitatea înfiinţării asociaţiilor de proprietari, structuri asociative cu personalitate juridică ce au ca scop administrarea, folosirea, întreţinerea şi exploatarea imobilului în interesul tuturor proprietarilor. Din perspectiva scopului anterior menţionat, posibilitatea de a se stabili un sistem propriu de penalizări reprezintă o măsură adecvată, necesară şi care păstrează un just echilibru între interesul colectiv al proprietarilor şi cel individual, al fiecărui proprietar în parte. Astfel, legiuitorul a permis stabilirea de către asociaţia de proprietari a unui sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, reglementând un maximum cu privire la cuantumul acestora, respectiv de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat, precum şi cu privire la perioada de la care se vor aplica - numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată. Potrivit art. 25 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2008, sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor Impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli de reparaţii ale proprietăţii comune sau pentru alte cheltuieli de natură administrativă.

14. Totodată, Curtea constatată că textul de lege criticat instituie o măsură de protecţie a proprietarilor care plătesc la termen cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari. În lipsa unei astfel de reglementări, s-ar putea ajunge în situaţia ca aceştia să nu mai beneficieze de serviciile contractate cu terţii ori să suporte penalităţile ce rezultă din neplata la termen a serviciilor de către alţi proprietari. Aşadar, această măsură sancţionează pe de o parte comportamentul culpabil al proprietarilor care nu-şi plătesc la termen cotele de contribuţie, iar, pe de altă parte, protejează colectivitatea, fără a aduce atingere justului echilibru între interesele concurente. Aşa fiind, nu poate fi primită critica privind încălcarea dreptului de proprietate privată al autorului excepţiei, prevederile legale criticate fiind în acord cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) teza a două din Constituţie, potrivit cărora conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege (a se vedea, în sensul celor de mai sus, Decizia nr. 726 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 9 martie 2015, paragrafele 22-24).

15. Distinct de cele reţinute în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cu acest prilej, Curtea observă că autorul formulează critica din perspectiva unei comparaţii între art. 1-6 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 29 august 2011, şi textul de lege criticat. Or, astfel cum a reţinut Curtea în jurisprudenţa sa, examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins încălcate, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Procedându-se altfel, s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, deşi fiecare dintre dispoziţiile legale este constituţională, numai coexistenţa lor ar pune în discuţie constituţionalitatea uneia dintre ele (a se vedea, exemplificativ, Decizia nr. 486 din 11 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2004).

16. În final, referitor la cuantumul penalităţilor Curtea reţine că acesta este rezonabil, legiuitorul instituind un plafon maxim de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma acestora să poată depăşi suma la care s-au aplicat. Tot ca un beneficiu acordat celor care întârzie sau nu plătesc cota de întreţinere, Curtea observă că acestea se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile, care depăşeşte termenul stabilit pentru plată.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Bako István Sándor în Dosarul nr. 11.631/320/2014 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 aprilie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 208

din 12 aprilie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, excepţie ridicată de Constantin Bădici prin Sindicatul Poliţiştilor din România „Diamantul” în Dosarul nr. 37.230/3/CAF/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 944D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţa de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă că la dosar Ministerul Afacerilor Interne a depus un punct de vedere prin care apreciază că excepţia de neconstituţionalitate trebuie respinsă ca inadmisibilă sau, în subsidiar, ca neîntemeiată.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei ca inadmisibilă, întrucât autorul nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci se referă la modalitatea de aplicare a legii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Sentinţa civilă nr. 7.886 din 27 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 37.230/3/CAF/2013, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. Excepţia a fost ridicată de Constantin Bădici, prin Sindicatul Poliţiştilor din România „Diamantul”, într-o cauză având ca obiect acţiunea în contencios administrativ prin care s-a solicitat anularea dispoziţiei prin care a fost sancţionat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariate pentru funcţia îndeplinită cu 10%, pe o perioadă de două luni.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 sunt neconstituţionale deoarece, în măsura în care se interpretează că Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti s-a înfiinţat cu personalitate juridică în temeiul acestora, prevederile legale respective nu conţin expresiile „se înfiinţează” sau „se constituie”, fiind imprevizibile şi aducând atingere principiului securităţii juridice. Pe de altă parte, în măsura în care prin textul de lege criticat s-ar înţelege că acesta constituie temeiul înfiinţării Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în conţinutul acestora nu se regăseşte condiţia imperativă prevăzută de art. 117 alin. (2) din Constituţie de a solicita avizul Curţii de Conturi, ceea ce duce la încălcarea acestui text constituţional, dar şi a principiului securităţii raporturilor juridice, cu sediul în art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală.

7. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată deoarece absenţa din textul de lege criticat a sintagmei „se înfiinţează sau „se constituie” nu afectează în niciun fel interpretarea existenţei personalităţii juridice, de la data intrării în vigoare a textului. Prin urmare, textul este clar şi precis cu privire la existenţa personalităţii juridice. Faţă de critici la care sunt raportate la prevederile art. 117 alin. (2) din Constituţie, se arată că avizul Curţii de Conturi este necesar la înfiinţarea organelor de specialitate de către minister, însă textul nu precizează că Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organ de specialitate.

10. Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece motivul invocat de autorul excepţiei nu vizează neconstituţionalitatea textului de lege criticat, ci modul de interpretare şi aplicare a acestuia în raporturile de serviciu.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere transmis de Ministerul Afacerilor Interne, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 12 aţin (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, având următorul conţinut: „în municipiul Bucureşti se organizează şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti, condusă de un director general, ajutat de adjuncţi

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5), potrivit căruia „în România respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie* şi art. 117 alin. (2), potrivit căruia „Guvernul şi ministerele, cu avizul Curţii de Conturi, pot înfiinţa organe de specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaşte această competenţă

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că obiectul cauzei în care aceasta a fost ridicată îl constituie cererea de anulare a Dispoziţiei şefului Sectorului 4 Poliţie, prin care autorul excepţiei de neconstituţionalitate a fost sancţionat cu diminuarea drepturilor salariate pentru funcţia îndeplinită cu 10%, pe o perioadă de două luni, şi obligarea pârâtei să-i restituie sumele oprite din drepturile sale salariate şi să-i plătească cheltuieli de judecată. Aşadar, obiectul litigiului se circumscrie unor aspecte care vizează stricto sensu raportul

de serviciu al autorului excepţiei, şi nu modului de înfiinţare a structurii din care acesta face parte, în motivare contestându-se calitatea de angajator a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, iar nu înfiinţarea şi organizarea acesteia, în aceste condiţii, textul de lege criticat nu are legătură cu soluţionarea cauzei în care excepţia a fost ridicată, astfel încât Curtea urmează să respingă ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate, nefiind îndeplinită condiţia de admisibilitate prevăzută de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, excepţie ridicată de Constantin Bădici prin Sindicatul Poliţiştilor din România „Diamantul în Dosarul nr. 37.230/3/CAF/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 aprilie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 425.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii, de certificare a controlului producţiei în fabrică şi de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 38 din 19 mai 2016 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii, de certificare a controlului producţiei în fabrică şi de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1, prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţiile organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR - şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinele viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.441/2013 privind desemnarea Societăţii Comerciale QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 21 august 2013, nr. 3.763/2013 privind aprobarea extinderii desemnării Societăţii Comerciale QUALITY-CERT - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2014, şi nr. 1.445/2014 privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale QUALITY-CERT- S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 14 august 2014, se abrogă.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 6 iunie 2016.

Nr. 827.

 

ANEXA Nr. 1

 

Denumirea organismului:

SOCIETATEA COMERCIALĂ QUALITY-CERT - S.A.

Adresa:

Şos. Panduri nr. 94, sectorul 5, Bucureşti, tel.: 0317.100.753, fax: 021.411.71.51

e-mail: quality_cert@yahoo.com, website: qualitycert.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CE117065:2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării). Funcţiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

95/467/CE

Coşuri, canale de fum şi produse specifice (1/1) Coşuri (module de înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru coşuri (din module sau compacte), coşuri cu pereţi multipli (din module sau compacte), coşuri cu perete simplu compacte, echipamente pentru coşuri neataşate şi ataşate prefabricate, terminale de coşuri (coşuri)

Sistem 2+

EN 1457-1:2012

EN 1457-2:2012

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2009

EN 1857:2010

EN 1858+A1-.2011

EN 12446:2011

EN 13063-1 +A1:2007

EN 13063-2+A1:2007

EN 13069:2005

EN 13084-5:2005

EN 13084-5:2005/AC:2006

EN 13084-7:2013

EN 14471:2005

EN 14989-1:2007

EN 14989-2:2007

CPF

96/580/CE

Pereţi cortină (1/1):

. Ansambluri pentru pereţi cortină (ca pereţi exteriori supuşi reglementărilor privind comportarea la foc)

Sistem 1

EN 13830:2003

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

Stâlpi de iluminare a drumurilor (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 40-4:2005

EN 40-4:2005/AC:2006

EN 40-5:2002

EN 40-6:2002

EN 40-7:2002

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: atenuatoare de impact (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: bariere de trecere (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: cabluri (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: parapeţi (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri: Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, elemente pentru planşee, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca grinzi, boite, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi.

(la poduri, cale ferată şi clădiri)

Sistem 1

EN 14374:2004

CP

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri: Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, tălpi de grinzi, elemente pentru planşee, traverse de cale ferată, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca grinzi, boite, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi (la poduri, căi ferate şi clădiri)

Sistem 2+

EN 14081-1+A1:2011

EN 14229:2010

EN 14250:2010

CPF

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri: Ansambluri - ferme pentru acoperişuri, planşee, pereţi, acoperişuri, cadre (la poduri, căi ferate şi clădiri)

Sistem 2+

EN 14250:2010

CPF

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (2/3):

Produse lamelate încleiate pentru structuri şi alte produse din lemn încleiat:

Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, elemente pentru planşee, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca grinzi, boite, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi (la poduri şi clădiri)

Sistem 1

EN 14374:2004

EN 14080:2005

CP

97/176/CE

Produse din lemn pentru construcţii (2/3) Produse laminate încleiate şi alte produse încleiate din lemn pentru construcţii: Ansambluri: ferme pentru acoperişuri, podele, pereţi, acoperişuri, cadre (pentru poduri şi clădiri)

Sistem 1

EN 14080:2005

CP

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (1/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea (pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

Sistem 1

EN 13986:2004

CP

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (1/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea (pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

Sistem 2+

EN 13986:2004

CPF

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (2/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea (pentru elemente nestructurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

Sistem 1

EN 13986:2004

CP

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi obişnuite, incluzând:

. Ciment Portland . Cimenturi Portland compozite:

- ciment Portland de zgură

- ciment Portland cu praf de silice

- ciment Portland cu puzzolană naturală

- ciment Portland cu cenuşă zburătoare

- ciment Portland cu şist argilos calcinat

- ciment Portland cu adaos de calcar

- ciment Portland compozit . Cimenturi de fumai

. Cimenturi puzzolanice. Cimenturi compozite (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 197-1:2011

EN 14216:2004

CP

Art. 46

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi speciale, incluzând:

- cimenturi cu căldură de hidratare limitată

- ciment rezistent la agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi

- ciment alb

- ciment rezistent la apa de mare

- ciment slab alcalin

(prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1+

EN 14216:2004

EN 15743:2010

CP

Art.46

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi de zidărie (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor

amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1+

EN 413-1:2011

CP

Art.46

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

, Varuri pentru construcţii, incluzând:

- varuri calcice

- varuri dolomitice

- varuri hidraulice (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 2+

EN 459-1:2010

CPF

97/638/CE

Dispozitive de fixare pentru produse din lemn pentru construcţii (1/1): Plăci de forfecare, piese de legătură din plăci dinţate, plăci perforate fixate cu cuie, plăci cu cuie - plăci de forfecare (pentru produse din lemn pentru construcţii)

Sistem 2+

EN 14545:2009

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 998-2:2010

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Produse de zidărie categoria I (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 771-1:2011

EN 771-2:2011

EN 771-3:2011

EN 771-4:2011

EN 771-5:2011

EN 771-6:2011

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (3/3): Elemente de zidărie încorporând izolanţi termici plasaţi pe o suprafaţă susceptibilă de a fi expusă la foc (ziduri şi pereţi interiori supuşi cerinţelor privind comportarea la foc)

Sistem 1

EN 15824:2009

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

. Produse pentru şapă de pardoseală (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 13813:2002

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

Pardoseli elastice şi textile îmbrăcăminţi de pardoseală rezistente, omogene şi eterogene furnizate sub formă de dale, folii sau în suluri - îmbrăcăminţi de pardoseală textile, mai ales dale; folii de plastic şi de cauciuc (îmbrăcăminţi de pardoseală din termorigide aminoplaste); linoleum şi plută; folii antistatice, dale pozate liber pe pardoseală; laminate elastice de pardoseală (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 14904:2006

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2007

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2)

Produse pentru pardoseli rigide:

(A) Sub formă de componente - unităţi de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasă sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe bază de lemn (pentru utilizare internă, în special în localuri afectate serviciilor de transport public)

Sistem 1

EN 14342+A1:2008

EN 14411:2012

CP

98/436/CE

învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6):

Panouri compozite asamblate în fabrică sau sandwich. (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14509:2007

EN 14509:2007/AC:2009

CP

98/436/CE

învelitori de acoperiş, plafoniere, lucarne şi produse auxiliare (2/6)

Plafoniere (pentru utilizări supuse

reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14351-1+A1:2010

CP

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Plăci de protecţie (ca finisaje exterioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13245-2:2009

EN 13245-2:2009/AC:2010

EN 14915:2007

EN 14915:2007/AC:2007

CP

98/437/CE

Finisaje de pereţi interiori şi exteriori şi de plafoane (3/5):

. Plafoane suspendate (ansambluri)

(ca finisaje interioare sau exterioare ale pereţilor sau ale plafoanelor care sunt supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13964:2004

EN 13964:2004/A1:2006

CP

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Panouri (ca finisaje interioare sau exterioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 438-7:2005

CP

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (1/4):

. Secţiuni/profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, colţare, cu goluri, tuburi) obţinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placă, foale, bandă), bare, piese turnate şi piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire (pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal şi beton)

Sistem 2+

EN 10025-1:2004

EN 10210-1:2006

EN 10219-1:2006

EN 10088-4:2009

EN 10088-5:2009

EN 10340:2007

EN 10340:2007/AC:2008

EN 10343:2009

EN 15048-1:2007

EN 15088:2005

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (2/4):

. Elemente structurale pentru construcţii metalice. Produse metalice finite cum ar fi; grinzi metalice, stâlpi, scări, piloni de fundaţie, picioare de susţinere şi palplanşe, profite debitate la dimensiune şi destinate unor aplicaţii definite, şine şi traverse. Pot fi sau nu protejate împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecţie, sudate sau nesudate (pentru utilizare în şarpante şi fundaţii)

Sistem 2+

EN 1090-1+A1:2011

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (4/4):

. Piese de legătură: nituri metalice, bolţuri (piuliţe şi şaibe) şi bolţuri H.R. (bolţuri cu mâner de fricţiune de mare rezistenţă), cuie, şuruburi, piese de fixare pentru cale ferată (pentru utilizări în structuri metalice)

Sistem 2+

EN 14399-1:2005

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Anrocament cu piatră sortată (construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (ia clădiri, drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620.2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 132422002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450;2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

, Agregate pentru mixturi cu sau fără lianţi hidraulici (pentru drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

CPF

 

 

 

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/C91:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

 

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Filare pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Mixturi bituminoase (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Bitumuri (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2005

EN 13924:2006

EN 13924:2006/AC:2006

EN 14023:2010

EN 15322:2009

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Tratamente de suprafaţă (utilizate la tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12271:2006

EN 12273:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2): . Produse hidroizolante şi ansambluri de produse pentru calea de rulare a podurilor (utilizate pentru tabliere de poduri)

Sistem 2+

EN 14695:2010

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):

. Membrane de etanşare a acoperişurilor (utilizate la clădiri)

Sistem 2+

EN 13707+A2:2009

EN 13956:2013

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):

. Membrane de etanşare (utilizate la clădiri)

Sistem 2+

EN 13967:2012

EN 13969:2004

EN 13969:2004/A1:2006

CPF

99/91/CE

Produse pentru izolare termică (2/2):

. Produse pentru izolare termică (produse fabricate industrial şi produse preconizate a fi formate in situ) (pentru utilizări supuse cerinţelor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13162:2012

EN 13163:2012

EN 13164:2012

EN 13165:2012

EN 13166:2012

EN 13167:2012

EN 13168:2012

EN 13169:2012

EN 13170:2012

EN 13171:2012

EN 14063-1:2004

EN 14063-1:2004/AC:2006

EN 14316-1:2004

EN 14317-1:2004

CP

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

.Uşi şi porţi (cu sau fără feronerie aferentă) (pentru aplicaţii de izolare antifoc sau antifum şi pe trasee de evacuare)

Sistem 1

EN 14351-1+A1:2010

CP

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN EN 1168+A3:2011

EN 1520:2011

EN 12737+A1:2008

EN 12794+A1:2007

EN 12794+A1:2007/ AC:2008

EN 12843:2004

EN 13224:2011

EN 13225:2004

EN 13225:2004/AC:2006

EN 13693:2004+A1:2009

EN 13747:2005+A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14844:2006+A2:2011

EN 14991:2007

EN 14992:2007+A1:2012

EN 15037-1:2008

EN 15037-2 +A1:2012

EN 15037-3 +A1:2012

EN 15037-4:2010

EN 15050+A1:2012

EN 15258:2009

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Adaosuri de tip I (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 12878:2005

EN 12878:2005/AC:2006

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Aditivi (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 934-2+A1:2012

EN 934-3+A1:2012

EN 934-4:2009

EN 934-5:2007

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Adaosuri de tip II (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 1+

EN 15167-1:2007

EN 13263-1+A1:2009

CP

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Fibre (pentru utilizări în structuri)

Sistem 1

EN 14889-1:2006

EN 14889-2:2006

CP

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (2/2):

. Produse de protejare a betonului şi de reparaţii (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-6:2006

CP

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Produse de protejare a betonului şi de reparaţii (pentru alte utilizări în clădiri şi lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-5:2004

EN 1504-6:2006

EN 1504-7:2006

CPF

99/470/CE

Adezivi utilizaţi în construcţii (2/2):

Adezivi pentru faţade placate (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 12004+A1:2012

CP

2000/245/CE

Sticlă plată, sticlă profilată şi produse din sticlă modelată (1/6)

Elemente de sticlă izolatoare (pentru utilizare într-un ansamblu de sticlă special destinat să confere rezistenţa la foc)

Sistem 1

EN 1279-5+A22010

CP

 

NOTĂ:

CP - funcţia de certificare produs.

CPF - funcţia de certificare control producţie în fabrică.

art. 46 - organism capabil să desfăşoare activităţi în afara propriilor echipamente de încercare, potrivit prevederilor art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

 

ANEXA Nr. 2

 

Denumirea organismului:

SOCIETATEA COMERCIALĂ QUALITY-CERT - S.A.

Adresa:

Şos. Panduri nr. 94, sectorul 5, Bucureşti, tel.: 0317,100.753, fax: 021.411.71.51 e-mail: quality_cert@yahoo.com, website: qualitycert.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR

EN ISO/CEI 17025:2005.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării)

Funcţiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

*)

97/464/CE

Produse de construcţie pentru instalaţiile de epurare a apelor uzate din exteriorul clădirilor (2/3)

Canal de evacuare prefabricat pentru utilizare în exteriorul clădirilor, pentru apele uzate de la clădiri şi de la lucrările de construcţii civile care includ drumurile

Sistem 3

EN 1433:2003

EN 1433:2003/A1:2006

EN 1433:2003/AC:2006

LAB (i)

LAB (c)

97/808/CE

Pardoseli (2/2)

Produse pentru pardoseli rigide:

(A) Sub formă de componente - unităţi de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasă sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe bază de lemn

Sistem 3

EN 14342:2013

LAB (i)

LAB (c)

98/436/CE

învelitori de acoperiş, plafoniere, lucarne (ferestre de acoperiş) şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6) Ferestre de acoperiş pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc

Sistem 3

EN 14351 -1+A1:2010

LAB(i),

LAB (c)

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Plăci de protecţie (ca finisaje interioare sau exterioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 14915:2013

LAB (i)

LAB (c)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

Uşi şi porţi - cu sau fără feronerie aferentă (alte utilizări specifice declarate şi/sau utilizările supuse altor cerinţe speciale, mai ales în ceea ce priveşte zgomotul, energia, izolaţia şi siguranţa în exploatare, în afara celor privind compartimentările antifoc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 3

EN 14351-1+A1:2010

LAB (i),

LAB (c)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

Ferestre - cu sau fără feronerie aferentă (orice altă utilizare în afara celor privind compartimentările antifoc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 3

EN 14351-1+A1:2010

LAB (i),

LAB (C)

 

*) LAB (i) - laborator de încercări pentru determinări prin încercări;

LAB (c) - laborator de încercări pentru determinări prin calcul.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 106.329 din 29 decembrie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia SEA nr. 29 din 26 noiembrie 2012, emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Avizul Ministerului Culturii nr. 911 din 13 martie 2013, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 207.911 din 6 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 24.698 din 26 martie 2013 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/1.M. din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea i.

 

p. Ministrul mediului apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 mai 2016.

Nr. 872.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 bis, căra se poate achiziţiona de la Centrul pentru reiaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.