MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 477/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 477         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 iunie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 164 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 şi ale art. 509 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 165 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

 

Decizia nr. 166 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29627 şi art. 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

428. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba

 

451. - Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei „Inimă de copil” ca fiind de utilitate publică

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

225. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Augustin Ioan din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

763/377. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

27. - Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

637. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 164

din 24 martie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 şi ale art. 509 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 raportat la art. 509 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea „F&M Bunkering Services” - S.R.L. din Constanţa în Dosarul nr. 667/36/2014 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.256D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 1.839D/2015 având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ion Dumitru în Dosarul nr. 3.326/120/2015 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

4. La apelul nominal se prezintă, pentru autorul excepţiei de neconstituţionalitate, domnul avocat Costel Gâlcă, din Baroul Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, iar pentru partea Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, domnul consilier juridic Ionică Cătănescu, cu delegaţie depusă la dosar.

5. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 1.896D/2015 având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Valentina Lungu în Dosarul nr. 1.123/114/2015 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

6. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

7. Magistratul-asistent referă asupra faptului că părţile Carmen Mihaela Zaman şi Alina Gabriela White, moştenitoarele legale ale autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, au depus o cerere scrisă prin care solicită judecarea în lipsă.

8. Având în vedere obiectul excepţiei de neconstituţionalitate în dosarele mai sus menţionate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 1.839D/2015 şi nr. 1.896D/2015 la Dosarul nr. 1.256D/2015.

9. Atât reprezentanţii părţilor prezente, cât şi reprezentantul Ministerului Public arată că sunt de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.839D/2015şi nr. 1.896D/2015 la Dosarul nr. 1.256D/2015, care este primul înregistrat.

10. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul domnului avocat Costel Gâlcă, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că deciziile Curţii Constituţionale trebuie să se aplice tuturor dosarelor, întrucât Legea fundamentală conţine norme de principiu. În continuare, preşedintele acordă cuvântul domnului consilier juridic Ionică Cătănescu, care apreciază că excepţia este inadmisibilă,

11. Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, şi ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

12. Prin Decizia civilă nr. 845/CA din 1 iulie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 667/36/2014, Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin, (1) pct. 11 raportat la art. 509 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea F&M Bunkering Services - S.R.L. din Constanţa într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire.

13. Prin încheierea din 5 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.326/120/2015, Tribunalul Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ion Dumitru într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire a unei sentinţe.

14. Prin încheierea din 26 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.123/114/2015, Curtea de Apel Ploieşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Valentina Lungu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui recurs formulat împotriva unei hotărâri de respingere a unei cereri de revizuire.

15. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale întrucât instituie o discriminare între cei care au invocat excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziţii legale şi cei care nu au invocat o astfel de excepţie, având ca efect declararea căii de atac extraordinare a revizuirii ca fiind inadmisibilă. Acest lucru este de natură să conducă la înlăturarea garanţiei constituţionale potrivit căreia justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi. Autoarea excepţiei mai arată că este fără îndoială că voinţa legiuitorului nu a fost una de restrângere a beneficiului declarării ca neconstituţională a unei prevederi legale numai pentru cei care au ridicat în cauzele lor excepţii de neconstituţionalitate, care, admise fiind, le deschid şi le oferă şansa revizuirii unei hotărâri. Chiar dacă s-ar putea pune problema principiului retroactivităţii, precum şi problema principiului securităţii juridice, aceste principii sunt subsecvente principiului egalităţii în faţa legii Altfel, se ajunge la concluzia că toate persoanele sunt egale în faţa legii, însă doar în anumite condiţii, nestipulate în Constituţie.

16. Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, contrar dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat în mod clar opinia asupra dispoziţiilor legale criticate.

17. Tribunalul Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, contrar dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat în mod clar opinia asupra dispoziţiilor legale criticate,

18. Curtea de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Instanţa a menţionat considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 48 din 4 februarie 2014, apreciind că acestea îşi găsesc aplicarea în cauza de faţă.

19. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

20. Guvernul apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţia României, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedură de judecată sunt cele prevăzute numai prin lege. Iar, potrivit prevederilor art. 129 din Legea fundamentală, împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii. În virtutea acestui mandat constituţional, legiuitorul are competenţa de a adopta reglementări cu caracter general sau cu caracter special, derogatoriu, cu aplicabilitate la anumite situaţii, în mod egal, pentru toţi cei interesaţi în exercitarea aceloraşi categorii de drepturi sau în îndeplinirea aceloraşi categorii de obligaţii. Guvernul mai menţionează jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 636 din 14 iunie 2012, Decizia nr. 48 din 4 februarie 2014 şi Decizia nr. 616 din 4 noiembrie 2014.

21. Avocatul Poporului şi-a exprimat punctul de vedere în dosarele nr. 1.839D/2015 şi nr. 1.896D/2015, apreciind că excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă în urma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 866 din 10 decembrie 2015.

22. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

23. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

24. Obiectul excepţie: de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat în Dosarul nr. 1.256D/2015 îl reprezintă dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 11 raportat la art. 509 alin. (2) din Codul de procedură civilă. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat în dosarele nr. 1.839D/2015 şi nr. 1.896D/2015 îl reprezintă dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă. În consecinţă, Curtea constată că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate din dosarele conexate îi constituie prevederile art. 509 alin. (1) pct. 11 şi cele ale art. 509 alin. (2) din Codul de procedură civilă. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- art. 509 alin (1) pct. 11: Obiectul şi motivele revizuirii: „(1) Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă. [...]

11. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii.”

- art. 509 alin. (2):Pentru motivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai în ipoteza judecătorului, pct. 4, pct. 7-10 sunt supuse revizuirii şi hotărârile care nu evocă fondul. “

25. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 11 alin. (1) şi (2) privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii, art. 20 alin. (1) şi (2) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin (1)-(3) privind accesul liber la justiţie, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare şi ale art. 124 alin. (2) şi (3) privind înfăptuirea justiţiei. De asemenea, se mai invocă şi încălcarea art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi a art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

26. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate prin Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, dar dintr-o altă perspectivă, şi a constatat că sintagma „pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul” d\n cuprinsul dispoziţiilor art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă este neconstituţională cu referire la motivul de revizuire prevăzut la pct. 11 din cuprinsul acestora. În condiţiile în care doar această sintagmă a fost declarată ca fiind neconstituţională, Curtea Constituţională poate proceda la analiza art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, care cuprinde analiza soluţiei legislative criticate de autorii excepţiei de neconstituţionalitate şi în privinţa cărora nu s-a pronunţat prin prisma criticilor astfel formulate.

27. Curtea reţine faptul că s-a pronunţat însă, în jurisprudenţa sa, asupra aceleiaşi soluţii legislative din Codul de procedură civilă din 1865, soluţie cuprinsă în prevederile art. 322 pct. 10 (a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 636 din 14 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 7 august 2012, şi Decizia nr. 48 din 4 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 aprilie 2014). Astfel, Curtea a statuat, prin raportare la faptul că deciziile de admitere a unor excepţii de neconstituţionalitate pronunţate de instanţa de contencios constituţional nu îşi produc efectele cu privire la procese soluţionate înainte de pronunţarea şi publicarea unor astfel de decizii, că soluţia adoptată de legiuitor este justă, în alte condiţii ajungându-se la afectarea siguranţei circuitului juridic. Atât timp cât partea nu manifestă diligentă şi nu înţelege să ridice o excepţie de neconstituţionalitate în faţa instanţei competente, potrivit legii, şi atât timp cât nu există o decizie de constatare a neconstituţionalităţii publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dispoziţiile legale aplicabile acelui litigiu beneficiază de prezumţia de constituţionalitate. În momentul în care Curtea constată ca fiind neconstituţionale aceste dispoziţii legale, prezumţia de constituţionalitate este răsturnată, iar dispoziţiile legale respective nu mai pot fi aplicate în acel proces.

28. De asemenea, Curtea a statuat în cadrul considerentelor deciziilor sale că revizuirea întemeiată pe dispoziţiile ari. 322 din Codul de procedură civilă din 1865 poate fi exercitată de cel căruia i s-a admis excepţia şi de cel căruia excepţia i-a fost respinsă ca devenită inadmisibilă, fără a face distincţie că hotărârea a cărei revizuire se cere vizează sau nu fondul. În cadrul procesului judiciar, excepţia de neconstituţionalitate se înscrie în rândul excepţiilor de procedură prin care se urmăreşte împiedicarea unei judecăţi care s-ar întemeia pe o dispoziţie legală neconstituţională. Constatarea neconstituţionalităţii unui text de lege ca urmare a invocării unei excepţii de neconstituţionalitate trebuie să profite autorilor acesteia şi nu poate constitui doar un instrument de drept abstract, întrucât şi-ar pierde caracterul concret. Neconstituţionalitatea unei dispoziţii legale nu are numai o funcţie de prevenţie, ci şi una de reparaţie, întrucât ea vizează, în primul rând, situaţia concretă a cetăţeanului lezat în drepturile sale prin norma criticată (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, paragrafele 29 şi 30).

29. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei la care s-a făcut mai sus referire, se constată că atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate sunt valabile şi în cauza de faţă.

30. În aceste condiţii, Curtea Constituţională nu poate reţine încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 11 alin. (1) şi (2) privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii, art. 20 alin. (1) şi (2) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin (1)-(3) privind accesul liber la justiţie, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare şi ale art. 124 alin. (2) şi (3) privind înfăptuirea justiţiei şi nici ale art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

31. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE.

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate invocată de Societatea „F&M Bunkering Services” - S.R.L. din Constanţa în Dosarul nr. 667/36/2014 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia a li-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, de Ion Dumitru în Dosarul nr. 3.326/120/2015 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi de Valentina Lungu în Dosarul nr. 1.123/114/2015 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 11 şi ale art. 509 alin. (2) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Tribunalului Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 martie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 165

din 24 martie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Liviu Herghelegiu în Dosarul nr. 6.308/2/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.339D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate din perspective asemănătoare.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 22 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 6.308/2/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Liviu Herghelegiu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui recurs formulat împotriva unei sentinţe a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale întrucât instituie o discriminare între cei care au ridicat o excepţie de neconstituţionalitate şi care a fost respinsă de Curtea Constituţională şi cei care, ulterior, au ridicat aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate şi care a fost admisă de instanţa de contencios constituţional. De asemenea, se arată că, în materie penală, procedura similară este mai permisivă, acordând dreptul persoanei condamnate în baza unei dispoziţii legale declarate ulterior neconstituţională să formuleze o cerere de revizuire chiar dacă nu a formulat o excepţie de neconstituţionalitate în cauză.

6. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul respingerii, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Acesta indică jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 70 din 15 decembrie 1993 şi Decizia nr. 48 din 4 februarie 2014.

9. Avocatul Poporului a comunicat punctul său de vedere, apreciind că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Limitarea prevăzută de textul legal contestat are o justificare obiectivă şi rezonabilă şi nu presupune un tratament juridic diferit pentru părţi aflate în aceeaşi situaţie juridică (ci, dimpotrivă, asigură tuturor autorilor aceleiaşi excepţii de neconstituţionalitate posibilitatea de a invoca decizia de admitere a acesteia în cauzele în care au ridicat-o, în cadrul procedurii de revizuire instituite de art. 322 din Codul de procedură civilă din 1865).

10. Totodată, această limitare corespunde naturii specifice a revizuirii de cale extraordinară de atac ce permite încălcarea autorităţii de lucru judecat a unei hotărâri definitive numai în situaţii excepţionale, care au o strictă legătură cu cauza în care a fost pronunţată hotărârea.

11. Atât timp cât partea nu manifestă diligenţă şi nu înţelege să ridice o excepţie de neconstituţionalitate în faţa instanţei competente, potrivit legii, şi atât timp cât nu există o decizie de constatare a neconstituţionalităţii publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dispoziţiile legale aplicabile acelui litigiu beneficiază de prezumţia de constituţionalitate. În momentul în care Curtea constată ca fiind neconstituţionale aceste dispoziţii legale, prezumţia de constituţionalitate este răsturnată, iar dispoziţiile legale respective nu mai pot fi aplicate în acel proces (Decizia Curţii Constituţionale nr. 48 din 4 februarie 2014).

12. Faţă de susţinerile autorului excepţiei privind existenţa unei inegalităţi a procedurilor, motivat de faptul că procedura penală ar fi mai permisivă faţă de cea civilă pentru că acordă dreptul persoanei condamnate să formuleze o cerere de revizuire în baza unei dispoziţii legale, declarată ulterior neconstituţională, chiar dacă nu s-a formulat în cauză excepţie de neconstituţionalitate, Avocatul Poporului observă că dispoziţiile criticate sunt norme de procedură a căror reglementare este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi de exercitare a drepturilor procesuale, potrivit art. 126 alin, (2) din Legea fundamentală. Soluţia legislativă din Codul de procedură penală reprezintă o aplicare a principiului constituţional al legalităţii pedepsei, precum şi o garanţie a atingerii scopului procesului penal, şi anume aflarea adevărului de către instanţele penale, astfel ca acestea să fie în măsură să soluţioneze în mod just cauza şi orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale, iar nicio persoană nevinovată să nu sufere o pedeapsă.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie prevederile art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865, prevederi ce au următorul conţinut: „Revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apei sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri date de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: [...]

10. dacă, după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare. “

16. Curtea observă că la data de 15 februarie 2013 au intrat în vigoare majoritatea dispoziţiilor din noul Cod de procedură civilă. Având în vedere considerentele Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, dar şi dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, Curtea urmează să analizeze dispoziţiile legale criticate din Codul de procedură civilă din 1865, întrucât ele continuă să îşi producă efecte juridice în cauza de faţă.

17. În opinia autorului excepţiei, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate, pe baza unor critici relativ asemănătoare. Astfel, Curtea a statuat în cadrul considerentelor deciziilor sale că revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 din Codul de procedură civilă din 1865 sau art. 509 din Codul de procedură civilă poate fi exercitată de cel căruia i s-a admis excepţia şi de cel căruia excepţia i-a fost respinsă ca devenită inadmisibilă, fără a face distincţie că hotărârea a cărei revizuire se cere vizează sau nu fondul. În cadrul procesului judiciar, excepţia de neconstituţionalitate se înscrie în rândul excepţiilor de procedură prin care se urmăreşte împiedicarea unei judecăţi care s-ar întemeia pe o dispoziţie legală neconstituţională. Constatarea neconstituţionalităţii unui text de lege ca urmare a invocării unei excepţii de neconstituţionalitate trebuie să profite autorilor acesteia şi nu poate constitui doar un instrument de drept abstract, întrucât şi-ar pierde caracterul concret (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, citată anterior sau Decizia nr. 338 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 14 noiembrie 2013). Neconstituţionalitatea unei dispoziţii legale nu are numai o funcţie de prevenţie, ci şi una de reparaţie, întrucât ea vizează, în primul rând, situaţia concretă a cetăţeanului lezat în drepturile sale prin norma criticată (a se vedea Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, paragrafele 29 şi 30).

19. De asemenea, prin Decizia nr. 48 din 4 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 aprilie 2014, Curtea a statuat, prin raportare la faptul că deciziile de admitere a unor excepţii de neconstituţionalitate pronunţate de instanţa de contencios constituţional nu îşi produc efectele cu privire la procese soluţionate înainte de pronunţarea şi publicarea unor astfel de decizii, că soluţia adoptată de legiuitor este justă, în alte condiţii ajungându-se la afectarea siguranţei circuitului juridic. Atât timp cât partea nu manifestă diligenţă şi nu înţelege să ridice o excepţie de neconstituţionalitate în faţa instanţei competente, potrivit legii, şi atât timp cât nu există o decizie de constatare a neconstituţionalităţii publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dispoziţiile legale aplicabile acelui litigiu beneficiază de prezumţia de constituţionalitate. În momentul în care Curtea constată ca fiind neconstituţionale aceste dispoziţii legale, prezumţia de constituţionalitate este răsturnată, iar dispoziţiile legale respective nu mai pot fi aplicate în acel proces.

20. În ceea ce priveşte criticile referitoare la aşa-zisa discriminare ce transpare în urma comparării cu procedura aplicabilă în materie penală, se constată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate înţelege să se raporteze la prevederile art. 453 alin. (1) lit. f) din noul Cod de procedură penală. Însă examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins a fi încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Procedându-se altfel s-ar ajunge inevitabil la concluzia că, deşi fiecare dintre dispoziţiile legale este constituţională, numai coexistenţa lor ar pune în discuţie constituţionalitatea uneia dintre ele (a se vedea Decizia nr. 463 din 12 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011).

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

22. Distinct de cele de mai sus, Curtea mai reţine faptul că, potrivit Deciziei nr. 126 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 11 martie 2016, Curtea Constituţională a constatat, de altfel, că soluţia legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire Sa cauza în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, este neconstituţională.

23. Curtea a reţinut, în ceea ce priveşte cauzele soluţionate până la publicarea deciziei Curţii Constituţionale şi în care nu a fost dispusă sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie având ca obiect o dispoziţie dintr-o lege sau ordonanţă declarată neconstituţională, că acestea reprezintă o facta praeterita, de vreme ce cauza a fost definitiv şi irevocabil soluţionată. Curtea a reţinut că, din momentul introducerii cererii în instanţă şi până la soluţionarea definitivă a cauzei, norma incidenţă a beneficiat de o prezumţie de constituţionalitate, care nu a fost răsturnată decât ulterior pronunţării hotărârii prin care s-a tranşat în mod definitiv litigiul. Aşa încât Curtea a constatat că incidenţa deciziei de admitere a instanţei de contencios constituţional într-o atare cauză ar echivala cu atribuirea de efecte ex tune actului jurisdicţional al Curţii, cu încălcarea dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Legea fundamentală, şi ar nega, în mod nepermis, autoritatea de lucru judecat care este ataşată hotărârilor judecătoreşti definitive.

24. Curtea a constatat însă că, în reglementarea cazului de revizuire examinat - art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, deşi intenţia legiuitorului a fost de a da în continuare eficienţă controlului de constituţionalitate, posibilitatea de a beneficia de efectele deciziei de admitere a Curţii este necesar a fi circumscrisă sferei persoanelor care au declanşat acest control, anterior momentului publicării deciziei, în condiţiile prevăzute de lege. Având în vedere importanţa principiului autorităţii de lucru judecat, Curtea a constatat că, pentru a garanta atât stabilitatea raporturilor juridice, cât şi o bună administrare a justiţiei, este necesar ca ceea ce a stabilit instanţa de contencios constituţional, pe cale jurisprudenţială, cu privire la condiţiile în care se poate formula revizuire, în temeiul unei decizii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate, să se transpună în cuprinsul normelor procesual penale examinate în prezenta cauză. Aşadar, Curtea a reţinut că o decizie de constatare a neconstituţionalităţii unei prevederi legale trebuie să profite, în formularea căii de atac a revizuirii, numai acelei categorii de justiţiabili care a invocat excepţia de neconstituţionalitate în cauze soluţionate definitiv până la publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziei prin care se constată neconstituţionalitatea, precum şi autorilor aceleiaşi excepţii, invocate anterior publicării deciziei Curţii, în alte cauze, soluţionate definitiv,  cest lucru impunându-se din nevoia de ordine şi stabilitate juridică.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Liviu Herghelegiu, în Dosarul nr. 6.308/2/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 martie 2016,

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 166

din 24 martie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29627 şi art. 2961 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29627 şi art. 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Ionel Ciprian Cimpoeru în Dosarul nr. 698/114/2015 al Tribunalului Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.369D/2015,

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate prin Decizia nr. 903 din 17 decembrie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 11 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 698/114/2015, Tribunalul Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29627 şi art. 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Ionel Ciprian Cimpoeru într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri privind anularea unui act administrativ - respectiv o decizie de impunere anuală.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale întrucât, în cazul său, se ajunge la impozitarea unui venit în sumă de 24 RON cu un impozit de 468 RON, adică se aplică o cotă de 1950%.

6. Tribunalul Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Instanţa arată că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, cota de contribuţie de 5,5% din veniturile realizate care constituie contribuţia la asigurările sociale de sănătate este unică, neavând un caracter progresiv. Prin urmare, diferenţa valorică este determinată de nivelul venitului.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Acesta indică jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 934 din 14 decembrie 2006, Decizia nr. 1.394 din 26 octombrie 2010 şi Decizia nr. 335 din 10 martie 2011.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale. Astfel, acesta observă că dispoziţiile legale criticate instituie o excepţie de la regula în materie, de aplicare a unei cote unice indiferent de venit. Excepţia se aplică persoanelor cu venituri mici şi/sau neregulate, pentru care s-a instituit obligaţia de plată a contribuţiei aplicate la salariul de bază minim brut pe ţară, având ca principiu de bază principiul solidarităţii sociale. Dar, totodată, reglementarea trebuie să respecte principiul constituţional al justei aşezări a sarcinilor fiscale.

10. Acesta implică un complex de condiţii de care legiuitorul este ţinut atunci când instituie anumite obligaţii fiscale în sarcina contribuabililor. În acest sens, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a consacrat conceptul potrivit căruia „fiscalitatea trebuie să fie nu numai legală, ci şi proporţională, rezonabilă, echitabilă şi să nu diferenţieze impozitele pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetăţeni” (Decizia nr. 6 din 25 februarie 1993, Decizia nr. 3 din 6 ianuarie 1994, Decizia nr. 940 din 6 iulie 2010, Decizia nr. 164 din 12 martie 2013).

11. Avocatul Poporului arată că, într-o speţă similară (Decizia nr. 1.394 din 26 octombrie 2010), instanţa de contencios constituţional a reţinut c㠄aşezarea justă a sarcinilor fiscale trebuie să reflecte însuşi principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, prin impunerea unui tratament identic pentru situaţii identice şi să ţină cont, în acelaşi timp, de capacitatea contributivă a contribuabililor, luând în considerare elementele ce caracterizează situaţia individuală şi sarcinile sociale ale acestora”. În acelaşi timp, Curtea a constatat c㠄obligaţia instituită de prevederile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 96/2006 poate conduce, în practică, la obligarea asiguratului de a plăti o contribuţie mai mare decât înseşi veniturile realizate. Or, o asemenea prevedere nu poate fi considerată, sub niciun aspect, ca asigurând proporţionalitatea şi caracterul rezonabil al sarcinii fiscale, în sensul celor arătate mai sus.” în fapt, dispoziţiile legale criticate reiau şi menţin soluţia legislativă din art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 95/2006, argumentele arătate fiind aplicabile cu acurateţe.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 29627 şi art. 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, dispoziţii care au următorul cuprins:

- Art. 29627; Contribuabilii

„(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către persoanele care realizează venituri din:

a) cedarea folosinţei bunurilor - (abrogat),

b) investiţii;

c) premii şi câştiguri din jocuri de noroc;

d) operaţiunea de fiducie, potrivit titlului III;

e) alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78.

(2) Persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la cap. I, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri de natura celor menţionate la art. 29621 alin. (1) lit. a)-d), g) şi h), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e)

au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor prevăzute la alin. (1).

(3) Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la alin. (1) plătesc contribuţia asupra tuturor acestor venituri. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară

- Art. 29628: Stabilirea contribuţiei

„Contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 29627 alin. (1) se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.”

15. Curtea observă că dispoziţiile Legii nr. 571/2003 au fost abrogate prin Legea nr. 227/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, dar având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează să analizeze dispoziţiile legale criticate potrivit regulii tempus regit actum.

16. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 56 alin. (2) privind justa aşezare a sarcinilor fiscale.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate, prin raportare la critici similare, constatând constituţionalitatea acestor dispoziţii.

18. Astfel, prin Decizia nr. 903 din 17 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 9 martie 2016, Curtea a reţinut că reglementarea legală criticată face parte din capitolul III intitulat „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri” cuprins în titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, titlu referitor la contribuţiile sociale obligatorii. Aşa cum reiese din chiar titlul capitolului, legiuitorul a distins între două categorii de situaţii, şi anume contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează alte venituri, precum şi aceea în care contribuţia de asigurări sociale de sănătate este datorată de persoane care nu realizează venituri.

19. În acest context, Curtea a observat că art. 29618 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, intitulat Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale, precizează la alin. (3) care sunt cotele de contribuţii sociale obligatorii, iar la lit. b) pct. b1) a acestui alineat este prevăzută cota de 5,5% reprezentând contribuţia individuală la asigurările sociale de sănătate. De asemenea, aşa cum prevede art. 29627 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară.

20. Referitor la art. 29 627 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Curtea a constatat că acesta prevede că în categoria persoanelor plătitoare de contribuţii de asigurări sociale de sănătate sunt incluse persoanele care realizează venituri din sursele prevăzute de alin. (1) al acestui articol, fiind incluse, totodată, în categoria veniturilor asupra cărora se datorează contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi alte surse de venit, între care pot fi menţionate: primele de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii; câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare; venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale; venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial; orice venituri identificate ca fiind impozabile, în conformitate cu art. 78 alin. (2) din Codul fiscal.

21. Potrivit art. 29620 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează alte venituri, aşa cum au fost detaliate la art. 29627, se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor obţinute, după caz, din declaraţiile privind venitul realizat, din declaraţiile de impunere trimestrială şi/sau din declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, declaraţii depuse de contribuabili.

22. în acest context, Curtea a reţinut că, potrivit art. 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi. Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate se realizează pe baza anumitor principii, printre care şi acela al solidarităţii şi subsidiarităţii în constituirea şi utilizarea fondurilor, precum şi pe baza participării obligatorii la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

23. Referitor la contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în jurisprudenţa sa, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 504 din 30 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 12 august 2015 (reiterând cele reţinute în Decizia nr. 705 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 31 octombrie 2007, şi în Decizia nr. 1.011 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 august 2009), Curtea a statuat că sistemul asigurărilor sociale de sănătate îşi poate realiza obiectivul principal datorită solidarităţii celor care contribuie, astfel încât obligaţia de a contribui la acest sistem reprezintă, de fapt, o expresie a prevederilor constituţionale care reglementează ocrotirea sănătăţii şi a celor care consacră obligaţia statului de a asigura protecţia socială a cetăţenilor. Astfel, Curtea a observat că Legea nr. 95/2006 prevede că întreaga societate trebuie să contribuie la efortul protejării sănătăţii populaţiei, în temeiul principiului solidarităţii şi al subsidiarităţii.

24. Aşa fiind, Curtea a statuat c㠄obligativitatea asigurării şi a contribuţiei la sistemul asigurărilor sociale de sănătate trebuie analizată în legătură cu un alt principiu care stă la baza acestui sistem, anume cel al solidarităţii. Astfel, datorită solidarităţii celor care contribuie, acest sistem îşi poate realiza obiectivul principal, respectiv cel de a asigura un minim de asistenţă medicală pentru populaţie, inclusiv pentru acele categorii de persoane care se află în imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurări de sănătate” (a se vedea, în acest sens, considerentele Deciziei nr. 351 din 24 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 29 iulie 2014, paragraful 15, şi cele ale Deciziei nr. 335 din 10 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 23 mai 2011).

25. De asemenea, Curtea a statuat că legea instituie nu doar dreptul cetăţenilor de a beneficia de serviciile sistemului public de sănătate, ci şi obligaţia acestora de a contribui la fondul de asigurări sociale de sănătate. Persoanele exceptate de la plata acestei contribuţii sunt prevăzute expres în Legea nr. 95/2006 (şi în Codul fiscal), astfel că, în afara acestora, tuturor celorlalţi cetăţeni le revine obligaţia mai sus amintită. Din momentul în care se naşte această obligaţie, iar asiguratul plăteşte contribuţia, legea fi dă acestuia dreptul de a beneficia de pachetul de servicii medicale în sistemul public de sănătate. Curtea a conchis că numai legiuitorul este în drept să stabilească categoriile de venituri pentru care urmează a se plăti contribuţii la bugetul asigurărilor de sănătate; în lipsa plăţii acestei contribuţii, persoana nu poate dobândi ex officio calitatea de asigurat. Faptul că legiuitorul are posibilitatea de a excepta unele categorii de venituri de la plata unor astfel de contribuţii reprezintă o chestiune care ţine în mod exclusiv de opţiunea sa. O atare exceptare nu este o cerinţă de ordin constituţional (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 369 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 19 august 2014).

26. Art. 56 din Constituţie prevede obligaţia cetăţenilor de a contribui prin impozite şi prin taxe la cheltuielile publice, or, în cazul sistemului public de sănătate, aceste cheltuieli publice vizează însăşi îndeplinirea obligaţiei constituţionale a statului de a asigura ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială a cetăţenilor. Totodată, Curtea a arătat că dispoziţiile constituţionale ale art. 56 trebuie coroborate cu cele ale art. 139 alin. (3) din Legea fundamentală, potrivit cărora „Sumele reprezentând contribuţiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în condiţiile legii, numai potrivit destinaţiei acestora”. Astfel, contribuţiile datorate potrivit dispoziţiilor legale criticate sunt destinate acoperirii unor cheltuieli publice - cele privind asigurarea sănătăţii populaţiei. În acest context, prin Decizia nr. 224 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012, Curtea a apreciat că obligaţia de a contribui la fondul asigurărilor sociale de sănătate cu o cotă-parte din veniturile provenind din activităţile desfăşurate nu poate fi considerată ca reprezentând, în sine, o încălcare a prevederilor Legii fundamentale.

27. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

28, Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate invocată de Ionel Ciprian Cimpoeru în Dosarul nr. 698/114/2015 al Tribunalului Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 2962 şi art. 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Buzău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 martie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţei, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever-judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu - Sighişoara” şi ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara - Coşlariu şi Coşlariu-Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţei, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 14 iulie 2014, se completează după cum urmează:

1. Se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 1 cu amplasamentul/harta topografică prevăzut(ă) în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria pentru unităţile administrativ-teritoriale Alba Iulia şi Vinţu de Jos - judeţul Alba”, completat conform art. I pct. 1, şi care constituie coridorul de expropriere, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R,” - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Alba Iulia şi Vinţu de Jos - judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. III. - Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 558/2014, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar potrivit art. I pct. 1, cu suma totală de 1.337.388,10 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului transporturilor, conform prevederilor bugetare anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune”,

Art. IV. - Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. V. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VI. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1 se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. VII. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 428.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate public㠄Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria”, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria, situate pe raza localităţilor Alba Iulia şi Vinţu de Jos - judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr.

crt.

Judeţul

U.A.T.

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului

Suprafaţa totală

(mp)

Categoria de folosinţă

Nr. cadastral/ Nr. carte funciară

Tarlaua/

Parcela

Poziţia faţă de localitate

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (tei)

Construcţii de expropriat

(ml)

Construcţii de expropriat

(mp)

Construcţii de expropriat

(buc.)

Valoarea despăgubirii construcţiei, conform Legii nr. 255/2010 (lei)

Valoarea despăgubirii totale

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

ALBA

Alba Iulia

Dreghiciu Ana. Dreghiciu Petru, Dreghiciu Florin, Dreghiciu Teodor Ioan

4415

F

 

2684

extravilan

1069

2138,00

 

 

 

 

2138,00

2

ALBA

Alba Iulia

Bunaci Laurean, Muncelean Raveca

1996

A

73403

2673/2

extravilan

7

70,00

 

 

 

 

70,00

3

ALBA

Alba Iulia

Szegeoi Cristina

2279

A

92662

994/722/1/ 3/5/1

extravilan

299

2990,00

 

 

 

 

2990,00

4

ALBA

Alba Iulia

Gomboş Ioan Remus

12910

A

75949

994/21

extravilan

953

9530,00

 

 

 

 

9530,00

5

ALBA

Alba Iulia

Sabo Ana

8500

N

3375/ 93196

993

intravilan

182

7098,00

 

 

 

 

7098,00

6

ALBA

Alba Iulia

Zaharie-Oancea Maria-Denisa

737

A

88777

 

intravilan

714

85680,00

 

285

 

285000,00

370680,00

7

ALBA

Alba Iulia

Zaharie-Oancea Maria-Denisa

2387

A

84774

 

intravilan

71

8520,00

 

 

 

 

8520,00

8

ALBA

Alba Iulia

Bojincă Ecaterina. Bojincă Ioan

 

 

 

Str. Mărăşeşti,

Canton 416

intravilan

 

 

97

125

 

170728,20

170728,20

9

ALBA

Alba Iulia

Priporan Samflora

 

 

 

Str. 1 Decembrie nr. 1

intravilan

 

 

 

246

 

268300,00

268300,00

10

ALBA

Alba Iulia

Priporan Ioan

 

 

 

Str. 1 Decembrie nr. 1

intravilan

 

 

 

72

 

108000,00

108000,00

11

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

27305

A

 

97/713/ 67/5

extravilan

2

4,00

 

 

 

 

4,00

12

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

27305

A

 

97/713/ 67/5

extravilan

159

318,00

 

 

 

 

318,00

13

ALBA

Vinţu de Jos

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

837

A

1149/ 71825

97/713/ 67/6

extravilan

60

120,00

 

 

 

 

120,00

14

ALBA

Vinţu de Jos

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

18712

A

1149/ 71825

97/713/ 67/6

extravilan

233

466,00

 

 

 

 

466,00

15

ALBA

Vinţu de Jos

Ispas Elena, Ispas Emil, Vlad N. Liviu, Vlad Felicia

1277

A

 

97/713/ 68/1

extravilan

20

40,00

 

 

 

 

40,00

16

ALBA

Vinţu de Jos

Ispas Elena, Ispas Emil, Vlad N. Liviu. Vlad Felicia

10727

A

 

97/713/ 68/1

extravilan

138

276,00

 

 

 

 

276,00

17

ALBA

Vinţu de Jos

Ispas Elena

1202

A

 

97/713/ 68/2

extravilan

12

24,00

 

 

 

 

24,00

18

ALBA

Vinţu de Jos

Ispas Elena

6979

A

 

97/713/ 68/2

extravilan

85

170,00

 

 

 

 

170,00

19

ALBA

Vinţu de Jos

Albu Ion

689

A

 

97/713/41

extravilan

6

12,00

 

 

 

 

12,00

20

ALBA

Vinţu de Jos

Albu Ion

3308

A

 

97/713/41

extravilan

40

80,00

 

 

 

 

80,00

21

ALBA

Vinţu de Jos

Floca Traian

1570

A

 

97/713/

69/1

extravilan

10

20,00

 

 

 

 

20,00

22

ALBA

Vinţu de Jos

Floca Traian

7148

A

 

97/713/ 69/1

extravilan

87

174,00

 

 

 

 

174,00

23

ALBA

Vinţu de Jos

Floca Traian-Eneia, Floca Mircea

1800

A

 

97/713/ 69/2

extravilan

23

46,00

 

 

 

 

46,00

24

ALBA

Vinţu de Jos

Băcăinţan V. Ion-Victor

911

A

 

97/713/ 70/1

extravilan

48

96,00

 

 

 

 

96,00

25

ALBA

Vinţu de Jos

Băcăinţan V. Ion-Victor

3896

A

 

97/713/ 70/1

extravilan

44

88,00

 

 

 

 

88,00

26

ALBA

Vinţu de Jos

Dinescu Florentina

1022

A

 

97/713/ 70/4

extravilan

54

108,00

 

 

 

 

108,00

27

ALBA

Vinţu de Jos

Dinescu Florentina

4238

A

 

97/713/ 70/4

extravilan

51

102,00

 

 

 

 

102,00

28

ALBA

Vinţu de Jos

Societatea Agricolă Vinţana

5232

A

329

97/713/71

extravilan

69

138,00

 

 

 

 

138,00

29

ALBA

Vinţu de Jos

Societatea Agricolă Vinţana

2900

A

78491

97/713/72

extravilan

46

92,00

 

 

 

 

92,00

30

ALBA

Vinţu de Jos

Pop Rodica

1865

A

70623

97/713/75

extravilan

35

70,00

 

 

 

 

70,00

31

ALBA

Vinţu de Jos

Pop Rodi Ca

7123

A

70623

97/713/75

extravilan

126

252,00

 

 

 

 

252,00

32

ALBA

Vinţu de Jos

Gocea Mari A, Turcas Petru

950

A

 

97/713/73

extravilan

6

12,00

 

 

 

 

12,00

33

ALBA

Vinţu de Jos

Gocea Maria, Turcas Petru

3524

A

 

97/713/73

extravilan

52

104,00

 

 

 

 

104,00

34

ALBA

Vinţu de Jos

Florea Ana

964

A

 

97/713/74

extravilan

1

2,00

 

 

 

 

2,00

35

ALBA

Vinţu de Jos

Florea Ana

3502

A

 

97/713/74

extravilan

46

92,00

 

 

 

 

92,00

36

ALBA

Vinţu de Jos

Timariu Adina Raveca, Timariu Florin

2063

A

71279

97/713/

76/1

extravilan

23

46,00

 

 

 

 

46,00

37

ALBA

Vinţu de Jos

Ghervasiu Ana

2068

A

 

97/713/ 76/2

extravilan

19

38,00

 

 

 

 

38,00

38

ALBA

Vinţu de Jos

Gruian Ecaterina-Cecilia

2900

A

 

97/713/ 76/3

extravilan

15

30,00

 

 

 

 

30,00

39

ALBA

Vinţu de Jos

Dat Cornel, Dat Maria

7314

A

 

97/713/ 77

extravilan

34

68,00

 

 

 

 

68,00

40

ALBA

Vinţu de Jos

Dura Rafila

509

A

 

97/713/ 79

extravilan

1

2.00

 

 

 

 

2,00

41

ALBA

Vinţu de Jos

Dura Rafila

1814

A

 

97/713/ 79

extravilan

21

42,00

 

 

 

 

42,00

42

ALBA

Vinţu de Jos

Abrudean Nicolae

894

A

 

97/713/ 82

extravilan

13

26,00

 

 

 

 

26,00

43

ALBA

Vinţu de Jos

Abrudean Nicolae

3745

A

 

97/713/ 82

extravilan

16

32,00

 

 

 

 

32,00

44

ALBA

Vinţu de Jos

Gherman Ioan

4388

A

 

97/713/ 81

extravilan

8

16,00

 

 

 

 

16,00

45

ALBA

Vinţu de Jos

S.C. Mercado - S.R.L.

4419

A

71275

97/713/ 82/2

extravilan

18

36,00

 

 

 

 

36,00

46

ALBA

Vinţu de Jos

Cioban I. Aurica

887

A

 

97/713/ 82/1

extravilan

4

8,00

 

 

 

 

8,00

47

ALBA

Vinţu de Jos

Socaciu M. Ioan

2207

A

 

97/713/ 83

extravilan

12

24,00

 

 

 

 

24,00

48

ALBA

Vinţu de Jos

Tîrlea I. Ioan, Tîrlea I. Nicolae

2207

A

 

97/713/ 84

extravilan

14

28,00

 

 

 

 

28,00

49

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

2064

A

 

97/713/ 85

extravilan

12

24,00

 

 

 

 

24,00

 

50

ALBA

Vinţu de Jos

Socaciu T. Gheorghe

2082

A

 

97/713/ 86

extravilan

8

16,00

 

 

 

 

16,00

51

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

2110

A

 

97/713/ 87

extravilan

8

16,00

 

 

 

 

16,00

52

ALBA

Vinţu de Jos

Molodeţ Ana

2148

A

71699

97/713/ 88

extravilan

10

20,00

 

 

 

 

20,00

53

ALBA

Vinţu de Jos

Zafiu Eugenia

3793

A

 

97/713/ 89

extravilan

22

44,00

 

 

 

 

44,00

54

ALBA

Vinţu de Jos

Nemeş Râul Emil

1958

A

78752

97/713/ 90/1

extravilan

84

168,00

 

 

 

 

168,00

55

ALBA

Vinţu de Jos

Macarie M. Simza

2011

A

 

97/713/ 91/1

extravilan

84

168,00

 

 

 

 

168,00

56

ALBA

Vinţu de Jos

Ghenescu Dorina, Julescu Emilia

4800

A

78664

97/713/ 91/2

extravilan

196

392,00

 

 

 

 

392,00

57

ALBA

Vinţu de Jos

Javla L. Maria

3698

A

 

97/713/ 92

extravilan

201

402,00

 

 

 

 

402,00

58

ALBA

Vinţu de Jos

S.C. „Agro Timariu” - S.R.L.

13143

A

71526

97/713/ 93

extravilan

1210

2420,00

 

 

 

 

2420,00

59

ALBA

Vinţu de Jos

Timariu N. Florin, Timariu Adina Raveca

384

A

 

97/713/ 13

extravilan

76

152,00

 

 

 

 

152,00

60

ALBA

Vinţu de Jos

Timariu N, Florin, Timariu Adina Raveca

3763

A

 

97/713/ 13

extravilan

731

1462,00

 

 

 

 

1462,00

61

ALBA

Vinţu de Jos

Timariu N. Florin, Timariu Adina Raveca

399

A

 

97/713/ 14

extravilan

393

786,00

 

 

 

 

786,00

62

ALBA

Vinţu de Jos

Timariu N. Florin, Timariu Adina Raveca

3306

A

 

97/713/ 14

extravilan

175

350,00

 

 

 

 

350,00

63

ALBA

Vinţu de Jos

Timariu N. Florin, Timariu Adina-Raveca

3575

A

 

97/713/ 15

extravilan

5

10,00

 

 

 

 

10,00

64

ALBA

Vinţu de Jos

Timariu N. Florin, Timariu Adina-Raveca

449

A

 

97/713/ 15

extravilan

327

654,00

 

 

 

 

654,00

65

ALBA

Vinţu de Jos

Heghedus Maria, Katona Victor, Kohr Alexandru,

Kohr Arpad. Popa Viorica

383

A

 

97/713/ 16

extravilan

24

48,00

 

 

 

 

48,00

66

ALBA

Vinţu de Jos

Heghedus Maria, Katona Victor, Kohr Alexandru, Kohr Arpad, Popa Viorica

3130

A

 

97/713/ 16

extravilan

17

34,00

 

 

 

 

34,00

67

ALBA

Vinţu de Jos

Radu Daniela

4000

A

 

97/713/ 17/1

extravilan

70

140,00

 

 

 

 

140,00

68

ALBA

Vinţu de Jos

Torok Francisc

447

A

 

97/713/ 17/2

extravilan

26

52,00

 

 

 

 

52,00

69

ALBA

Vinţu de Jos

Torok Francisc

3019

A

 

97/713/ 17/2

extravilan

70

140,00

 

 

 

 

140,00

70

ALBA

Vinţu de Jos

Ordean I. Maria Rafila

1975

A

 

97/713/ 18

extravilan

94

188,00

 

 

 

 

188,00

71

ALBA

Vinţu de Jos

Ordean I. Maria Rafila

9828

A

 

97/713/ 18

extravilan

278

556,00

 

 

 

 

556,00

72

ALBA

Vinţu de Jos

Birsan Nicolae

358

A

 

97/713/ 19

extravilan

18

36,00

 

 

 

 

36,00

73

ALBA

Vinţu de Jos

Birsan Nicolae

1491

A

 

97/713/ 19

extravilan

51

102,00

 

 

 

 

102,00

74

ALBA

Vinţu de Jos

Lupu A. Monica-Laura

255

A

 

97/713/ 20

extravilan

15

30,00

 

 

 

 

30,00

75

ALBA

Vinţu de Jos

Lupu A. Monica-Laura

1001

A

 

97/713/ 20

extravilan

36

72,00

 

 

 

 

72,00

76

ALBA

Vinţu de Jos

Josan Corina, Josan Petru-Calin

265

A

 

97/713/ 21

extravilan

16

32,00

 

 

 

 

32,00

77

ALBA

Vinţu de Jos

Josan Corina, Josan Petru-Calin

986

A

 

97/713/ 21

extravilan

37

74,00

 

 

 

 

74,00

78

ALBA

Vinţu de Jos

Josan Corina, Josan Petru-Calin

1216

A

 

97/713/ 22

extravilan

48

96,00

 

 

 

 

96,00

79

ALBA

Vinţu de Jos

Josan Corina, Josan Petru-Calin

362

A

 

97/713/ 22

extravilan

21

42,00

 

 

 

 

42,00

80

ALBA

Vinţu de Jos

Dolcas Cornelia

1906

A

 

97/713/ 23

extravilan

82

164,00

 

 

 

 

164,00

81

ALBA

Vinţu de Jos

Dolcas Cornelia

676

A

 

97/713/ 23

extravilan

35

70,00

 

 

 

 

70,00

82

ALBA

Vinţu de Jos

Legendi Andrei, Legendi Oana Rodica

4900

A

72691

97/713/ 24

extravilan

218

436,00

 

 

 

 

436,00

83

ALBA

Vinţu de Jos

Albu Zaharie

803

A

 

97/713/ 25/1

extravilan

47

94,00

 

 

 

 

94,00

84

ALBA

Vinţu de Jos

Albu Zaharie

1361

A

 

97/713/ 25/1

extravilan

94

188,00

 

 

 

 

188,00

85

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

894

A

 

97/713/ 25/2/1

extravilan

36

72,00

 

 

 

 

72,00

86

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

1236

A

 

97/713/ 25/2/1

extravilan

98

196,00

 

 

 

 

196,00

87

ALBA

Vinţu de Jos

Savan. Ana

658

A

 

97/713/ 25/2/2

extravilan

28

56,00

 

 

 

 

56,00

88

ALBA

Vinţu de Jos

Savan. Ana

733

A

 

97/713/ 25/2/2

extravilan

63

126,00

 

 

 

 

126,00

89

ALBA

Vinţu de Jos

Zbora Ana

2187

A

 

97/713/ 26

extravilan

93

186,00

 

 

 

 

186,00

90

ALBA

Vinţu de Jos

Zbora Ana

1474

A

 

97/713/ 26

extravilan

143

286,00

 

 

 

 

286,00

91

ALBA

Vinţu de Jos

Torok Francisc

1089

A

 

97/713/ 27

extravilan

38

76,00

 

 

 

 

76,00

92

ALBA

Vinţu de Jos

Torok Francisc

257

A

 

97/713/ 27

extravilan

53

106,00

 

 

 

 

106,00

93

ALBA

Vinţu de Jos

Bacainţan Maria

26

A

 

97/713/ 28

extravilan

18

36,00

 

 

 

 

36,00

94

ALBA

Vinţu de Jos

Bacainţan Maria

811

A

 

97/713/ 28

extravilan

24

48,00

 

 

 

 

48,00

95

ALBA

Vinţu de Jos

Dragan Florica

1588

A

 

97/713/ 29

extravilan

82

164,00

 

 

 

 

164,00

96

ALBA

Vinţu de Jos

Moldovan Avram, Popescu Ana, Sara Maria

2838

A

 

97/713/ 30

extravilan

89

178,00

 

 

 

 

178,00

97

ALBA

Vinţu de Jos

Lascu Nicolae

4300

A

 

97/713/ 9/2

extravilan

565

1130,00

 

 

 

 

1130,00

98

ALBA

Vinţu de Jos

Aron Veturia

377

A

 

97/713/ 10

extravilan

82

164,00

 

 

 

 

164,00

99

ALBA

Vinţu de Jos

Aron Veturia

6341

A

 

97/713/ 10

extravilan

1149

2298,00

 

 

 

 

2298,00

 

100

ALBA

Vinţu de Jos

Bozan A. Avel, Bozan Maria

176

A

 

97/713/ 11

extravilan

20

40,00

 

 

 

 

40,00

101

ALBA

Vinţu de Jos

Bozan A. Avel, Bozan Maria

2164

A

 

97/713/ 11

extravilan

510

1020,00

 

 

 

 

1020,00

102

ALBA

Vinţu de Jos

Bugnaru Bogatan, Livia Marcela

2300

A

 

97/713/ 12

extravilan

509

1018,00

 

 

 

 

1018,00

103

ALBA

Vinţu de Jos

Bangau Viorica, Danciu Ştefan Mircea, Literat Liviu, Stefanescu Ileana, Todoran Marcel-Alexandru

15100

A

 

97/713/ 4

extravilan

1515

3030,00

 

 

 

 

3030,00

104

ALBA

Vinţu de Jos

Bobolea Elisabeta

2872

A

 

97/713/5

extravilan

361

722,00

 

 

 

 

722,00

105

ALBA

Vinţu de Jos

Cazan A. Ioan-Tiberiu

3042

A

 

97/713/ 6/1

extravilan

370

740,00

 

 

 

 

740,00

106

ALBA

Vinţu de Jos

Zotoiu Felicia

3012

A

 

97/713/ 6/2

extravilan

337

674,00

 

 

 

 

674,00

107

ALBA

Vinţu de Jos

Torok Francisc

3636

A

 

97/713/ 7

extravilan

379

758,00

 

 

 

 

758,00

108

ALBA

Vinţu de Jos

Dragan Avram

9676

A

 

97/713/ 8

extravilan

918

1836,00

 

 

 

 

1836,00

109

ALBA

Vinţu de Jos

S.C. Cocoşul Galben – S.R.L.

174

A

 

97/713/ 9/1

extravilan

98

196,00

 

 

 

 

196,00

110

ALBA

Vinţu de Jos

S.C. Cocoşul Galben - S.R.L.

9211

A

1026/ 72034

97/713/ 9/1

extravilan

975

1950,00

 

 

 

 

1950,00

111

ALBA

Vinţu de Jos

S.C. „Interforst - S.R.L.

81

A

 

97/713/ 9/3

extravilan

31

62,00

 

 

 

 

62,00

112

ALBA

Vinţu de Jos

S.C. „Interforst - S.R.L.

2256

A

1175/ 71293

97/713/ 9/3

extravilan

284

568,00

 

 

 

 

568,00

113

ALBA

Vinţu de Jos

Kis Alexandru Andrei

339

A

1060/ 72212

759/18

intravilan

13

286,00

 

 

 

 

2398,00

F

759/17

96

2112,00

114

ALBA

Vinţu de Jos

Kis Alexandru Andrei

1771

A

1060/ 72212

759/18

intravilan

33

726,00

 

 

 

 

726,00

115

ALBA

Vinţu de Jos

Neagu Eugenia-Ana, Neagu Ioan-Traian

387

A

1203/4/ 71886

759/20/4

intravilan

114

2508,00

 

 

 

 

2508,00

116

ALBA

Vinţu de Jos

Neagu Eugenia-Ana, Neagu Ioan-Traian

29

A

1203/4/ 71886

759/20/4

intravilan

16

352,00

 

 

 

 

352,00

117

ALBA

Vinţu de Jos

Neagu Eugenia-Ana, Neagu Ioan-Traian

495

A

1203/3/ 70141

759/20/3

intravilan

24

528,00

 

 

 

 

528,00

118

ALBA

Vinţu de Jos

Neagu Eugenia-Ana. Neagu Ioan-Traian

447

A

1203/1/ 71880

759/20/1

intravilan

15

330,00

 

 

 

 

330,00

119

ALBA

Vinţu de Jos

Neagu Eugenia-Ana, Neagu Ioan-Traian

436

A

1203/5/ 71889

759/20/5

intravilan

240

5280,00

 

 

 

 

5280,00

120

ALBA

Vinţu de Jos

Cârtu Gabriel-Nicolae, Cârtu Maria

225

A

1203/6/ 71891

759/20/6

intravilan

49

1078,00

 

 

 

 

1078,00

121

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

208

A

 

759/20/7

extravilan

127

254,00

 

 

 

 

254,00

122

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

160

A

 

759/20/7

extravilan

23

46,00

 

 

 

 

46,00

123

ALBA

Vinţu de Jos

Silvestru Ştefan

2789

A

72495

Parte din nr. parcela: 759

intravilan

376

8272,00

 

 

 

 

8272,00

124

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

420

F

 

756,758

intravilan

100

2200,00

 

 

 

 

2200,00

125

ALBA

Vinţu de Jos

Sîrbu A. Petru

49

A

 

2649/6/2

intravilan

49

1078,00

 

 

 

 

1078,00

126

ALBA

Vinţu de Jos

Sîrbu A. Petru

1095

A

 

2649/6/2

intravilan

12

264,00

 

 

 

 

264,00

127

ALBA

Vinţu de Jos

Purcar I. Ana

36

A

 

2649/6/1

intravilan

36

792,00

 

 

 

 

792,00

128

ALBA

Vinţu de Jos

Purcar I. Ana

1059

A

 

2649/6/1

intravilan

13

286,00

 

 

 

 

286,00

129

ALBA

Vinţu de Jos

Iancu Ana, Moldovan Maria, Rip Ioan, Rip Ilie, Simedru Sabina

2196

A

 

759/7

intravilan

33

726,00

 

 

 

 

726,00

130

ALBA

Vinţu de Jos

Iancu Ana, Moldovan Maria, Rip Ioan, Rip Ilie, Simedru Sabina

10

F

 

759/8

intravilan

10

220,00

 

 

 

 

220,00

131

ALBA

Vinţu de Jos

Condor Laura

2390

V

686/ 72633

759/5

intravilan

67

1474,00

 

 

 

 

1474,00

132

ALBA

Vinţu de Jos

Lazăr Toma, Lazăr Ioana

2811

ALTELE**

72830

2649/9

extravilan

33

9,90

 

 

 

 

9,90

133

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

1212

F

 

Parte din nr. parcela: 756

extravilan

547

273,50

 

 

 

 

273,50

134

ALBA

Vinţu de Jos

Lazăr Constantin, Lazăr Maria Florentina

12

A

72149

2649/9

extravilan

12

24,00

 

 

 

 

24,00

135

ALBA

Vinţu de Jos

Lazăr Constantin, Lazăr Maria Florentina

2301

A

72149

2649/9

extravilan

1

2,00

 

 

 

 

2,00

136

ALBA

Vinţu de Jos

Lazăr Toma, Lazăr Ioana

2880

A

 

759/1

intravilan

9

198,00

 

 

 

 

198,00

137

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

4

N

 

Parte din nr.

parcela: 759

extravilan

4

1.20

 

 

 

 

1,20

138

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

463

N

 

Parte din nr.

parcela: 759

extravilan

11

3,30

 

 

 

 

3,30

139

ALBA

Vinţu de Jos

Rosiu Adriana-Nicoleta

2900

A

 

759/14

intravilan

51

1122,00

 

 

 

 

2090,00

F

759/13

44

968,00

140

ALBA

Vinţu de Jos

Zdrenghea Constantin, Zdrenghea Adela-Ionela

1032

A

70345

759/11/1

intravilan

22

484,00

 

 

 

 

484,00

141

ALBA

Vinţu de Jos

Ghiorean Floare

1065

A

70346

759/11/2

intravilan

18

396,00

 

 

 

 

396,00

142

ALBA

Vinţu de Jos

Drăgan Nicolae

2850

F

993/ 71039

759/16

intravilan

87

1914,00

 

 

 

 

2772,00

A

759/15

39

858,00

143

ALBA

Vinţu de Jos

Silvestru Simion-Nicolae, Silvestru Marinela

656

F

 

764/2

extravilan

53

26,50

 

 

 

 

26,50

144

ALBA

Vinţu de Jos

Silvestru Simion-Nicolae, Silvestru Marinela

1395

A

 

762

extravilan

377

754,00

 

 

 

 

754,00

145

ALBA

Vinţu de Jos

Măerut Rafila, Rada Cornelia

1185

A

 

105/767/ 35

extravilan

8

16,00

 

 

 

 

16,00

146

ALBA

Vinţu de Jos

Pienar Traian

700

A

 

105/767/ 33

extravilan

11

22,00

 

 

 

 

22,00

147

ALBA

Vinţu de Jos

Balomirean Ioan

900

A

 

105/767/ 34

extravilan

9

18,00

 

 

 

 

18,00

148

ALBA

Vinţu de Jos

Adam Ana, Adam Aurel

1000

A

 

105/767/ 37

extravilan

7

14,00

 

 

 

 

14,00

149

ALBA

Vinţu de Jos

Voju Gheorghe

1100

A

 

105/767/ 35

extravilan

8

16,00

 

 

 

 

16,00

 

150

ALBA

Vinţu de Jos

Cornea I. Ioan

3900

A

 

105/767/ 40

extravilan

38

76,00

 

 

 

 

76,00

151

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

1800

A

 

105/767/ 41

extravilan

31

62,00

 

 

 

 

62,00

152

ALBA

Vinţu de Jos

Henegariu Domnica-Maria, Henegariu Raul-Cornel,

Henegariu Viviana Maria

2000

A

 

105/767/ 42

extravilan

48

96,00

 

 

 

 

96,00

153

ALBA

Vinţu de Jos

Lazăr Toma, Lazăr Ioana

800

A

 

105/767/ 43

extravilan

22

44,00

 

 

 

 

44,00

154

ALBA

Vinţu de Jos

Proprietar Neidentificat*

250

A

 

105/767/ 44

extravilan

9

18,00

 

 

 

 

18,00

155

ALBA

Vinţu de Jos

Muntean Ioan

900

A

 

105/767/ 45

extravilan

35

70,00

 

 

 

 

70,00

156

ALBA

Vinţu de Jos

Muntean Maria

1400

P

 

105/767/ 46

extravilan

60

30,00

 

 

 

 

30,00

157

ALBA

Vinţu de Jos

Stoica Cornel, Stoica Garofita

700

A

 

105/767/ 47

extravilan

34

68,00

 

 

 

 

68,00

158

ALBA

Vinţu de Jos

Sibisan Nicolae

1440

A

 

105/767/ 48

extravilan

80

160,00

 

 

 

 

160,00

159

ALBA

Vinţu de Jos

Moga Ana

500

A

 

105/767/ 49

extravilan

29

58,00

 

 

 

 

58,00

160

ALBA

Vinţu de Jos

Moga Ana

1200

A

 

105/767/ 50

extravilan

69

138,00

 

 

 

 

138,00

161

ALBA

Vinţu de Jos

Romoşan Ana

1200

A

 

105/767/ 27

extravilan

1

2.00

 

 

 

 

2,00

162

ALBA

Vinţu de Jos

Zdrenghea Nicolae

2250

A

 

105/767/ 28

extravilan

26

52,00

 

 

 

 

52,00

163

ALBA

Vinţu de Jos

Maior Silvia

1000

A

 

105/767/ 29

extravilan

27

54,00

 

 

 

 

54,00

164

ALBA

Vinţu de Jos

Voi Na Rafila

1000

A

 

105/767/ 30

extravilan

29

58,00

 

 

 

 

58,00

165

ALBA

Vinţu de Jos

Dragan Viorica-Ileana, Dragan Gheorghe

1900

A

 

105/767/ 31

extravilan

43

86,00

 

 

 

 

86,00

166

ALBA

Vinţu de Jos

Miteaz. Ioan

1369

A

1065/ 71558

794/5

extravilan

96

192,00

 

 

 

 

192,00

167